Skrypt z prawa administracyjnego

Skrypt z prawa administracyjnego

Poniżej udostęp­ni­am Skryp­ty z Prawa admin­is­tra­cyjnego twor­zone pod listę 150 zagad­nień na egza­min ustawny na WPAiE UWr

Pamię­taj! Wszelkie mate­ri­ały to mate­ri­ały pomoc­nicze (uzu­peł­ni­a­jące), nie pod­sta­wowe źródła do nau­ki.

 1. Skrypt z zagad­nień 43–101 Prawa admin­is­tra­cyjnego, Maciąg A. (red.), 2018/2019  — kliknij, aby pobrać plik PDF z opra­cow­any­mi zagad­nieni­a­mi 43–101 z listy 156 zagad­nień.
 2. SKRYPT PRAWO ADMINISTRACYJNE, SKRYPT PA, 2016_17, UWr (kliknij, aby pobrać) — plik PDF opra­cow­any w formie skró­conej powtór­ki (tutaj część zagad­nień trze­ba zwery­fikować na bazie aktu­al­nych ustaw). Dostęp­ny jest także  na Chomiku.
 3. Kon­spek­ty z prawa admin­is­tra­cyjnego z zajęć dla stu­den­tów prawa do pobra­nia  udostęp­ni­am w mate­ri­ałach dydak­ty­cznych na mojej stron­ie oso­bis­tej na WPAiE UWr;
 4. Aktu­alne opra­cow­a­nia wybranych zagad­nień z cz. III Gotowe opra­cow­a­nia to punk­ty pod­kreślone — wszys­tkie są podlinkowane.

Poniższe opra­cow­a­nia możesz zapisać w formie PDF lub wydrukować.
Ikony zapisu/ wydruku są na dole, pod każdym tek­stem 🙂

 1. Warun­ki i tryb rekru­tacji na stu­dia; naby­cie praw stu­den­ta.
 2. Skreśle­nie z listy stu­den­tów (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia admin­is­tracji).
 3. Postępowanie w spraw­ie uspraw­iedli­wienia nieobec­noś­ci na egza­minie w Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim (tryb, formy dzi­ała­nia admin­is­tracji). 
 4. Zamel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia admin­is­tracji).
 5. Wymel­dowanie z miejs­ca poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia admin­is­tracji).
 6. Obow­iązek mel­dunkowy cud­zoziem­ców.
 7. Rejestr PESEL a rejestr mieszkańców.
 8. Zamel­dowanie na pobyt stały/zameldowanie na pobyt cza­sowy – miejsce zamieszka­nia.
 9. Ewidenc­ja lud­noś­ci (zakres pod­miotowy, organy ewidencji lud­noś­ci, zakres przed­miotowy); rejestr PESEL a numer PESEL.
 10. Dowód oso­bisty a pasz­port.
 11. Zasady wydawa­nia dowodu oso­bis­tego
 12. Wymi­ana, unieważ­ni­an­ie i stwierdze­nie nieważnoś­ci  dowodu oso­bis­tego.
 13. Ewidenc­ja lud­noś­ci (zakres pod­miotowy, organy ewidencji lud­noś­ci, zakres przed­miotowy). 
 14. Unieważnie­nie pasz­por­tu a unieważ­ni­an­ie dowodu oso­bis­tego.
 15. Wniosek o wydanie doku­men­tu pasz­por­towego a wniosek o zmi­anę imienia.
 16. Nadanie i zmi­ana imienia (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia admin­is­tracji).
 17. Nadanie i zmi­ana nazwiska (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia admin­is­tracji).
 18. Klasy­fikac­ja aktów admin­is­tra­cyjnych (według co najm­niej 3. kry­ter­iów) na przykładzie decyzji o:  odmowie przyję­cia oświad­czenia o wyborze dla dziec­ka trzech imion; o zmi­an­ie imienia; odmowie zmi­any nazwiska; decyz­ja o zakazie zgro­madzenia,skreśle­nia z listy stu­den­tów z powodu niepod­ję­cia studiów — (iden­ty­fikac­ja; uza­sad­nie­nie).
 19. Rodza­je doku­men­tów pasz­por­towych, właś­ci­wość organów wyda­ją­cych doku­men­ty pasz­por­towe; formy dzi­ała­nia organów pasz­por­towych.
 20. Postępowanie w spraw­ie wyda­nia doku­men­tu pasz­por­towego.
 21. Doku­ment pasz­por­towy dla mało­let­niego.
 22. Odmowa wyda­nia, unieważnie­nie oraz utra­ta ważnoś­ci doku­men­tu pasz­por­towego.
 23. Klasy­fikac­ja aktów admin­is­tra­cyjnych na przykładzie decyzji organów pasz­por­towych (min­i­mum trzy akty admin­is­tra­cyjne; każdy – min­i­mum trzy kry­te­ria).
 24. Formy dzi­ała­nia (organów) admin­is­tracji w sprawach pasz­por­towych / Formy dzi­ała­nia organów admin­istru­ją­cych dostępem do broni pal­nej (w trak­cie egza­minu zostanie wskazana któraś z poniższych sfer).
 25. Iden­ty­fikac­ja form dzi­ała­nia (organów) admin­is­tracji pub­licznej (nazwa; uza­sad­nie­nie): wydanie pasz­por­tu; pasz­port; cofnię­cie zez­wole­nia na sprzedaż napo­jów alko­holowych; odmowa uspraw­iedli­wienia nieobec­noś­ci na egza­minie z Prawa admin­is­tra­cyjnego.
 26. Iden­ty­fikac­ja form dzi­ała­nia (organów) admin­is­tracji pub­licznej (nazwa; uza­sad­nie­nie): poz­wole­nie na broń pal­ną; rejes­trac­ja broni pal­nej: zgo­da prze­wozowa; reg­u­lamin strzel­ni­cy sportowej; Europe­js­ka Kar­ta Broni Pal­nej.
 27. Iden­ty­fikac­ja form dzi­ała­nia (organów) admin­is­tracji pub­licznej (nazwa; uza­sad­nie­nie): dowód oso­bisty; statut uczel­ni; ugo­da admin­is­tra­cyj­na; reg­u­lamin cmen­tarza komu­nal­nego; porozu­mie­nie powiatów;wymeldowanie z poby­tu stałego.
 28. Iden­ty­fikac­ja aktów admin­is­tra­cyjnych — zewnętrznych, kon­sty­tu­ty­wnych, swo­bod­nych (wraz z uza­sad­nie­niem): skreśle­nie z listy stu­den­tów z powodu rezy­gnacji ze studiów; reg­u­lamin studiów; unieważnie­nie pasz­por­tu; odmowa zmi­any imienia; stwierdze­nie nieważnoś­ci zez­wole­nia na przeprowadze­nie imprezy masowej
 29. Stan cywilny; akt stanu cywilnego; akta zbiorowe rejes­tracji stanu cywilnego, rejes­trac­ja stanu cywilnego; rejestr stanu cywilnego.
 30. Kierown­ik urzę­du stanu cywilnego; okręg rejes­tracji stanu cywilnego.
 31. Formy dzi­ała­nia kierown­i­ka urzę­du stanu cywilnego.
 32. Właś­ci­wość miejs­cowa w sprawach rejes­tracji stanu cywilnego; miejsce zdarzenia; szczegól­ny tryb rejes­tracji stanu cywilnego.
 33. Rodza­je aktów stanu cywilnego – akt urodzenia.
 34. Rodza­je aktów stanu cywilnego – akt małżeńst­wa.
 35. Rodza­je aktów stanu cywilnego – akt zgonu.
 36. Zmi­any w aktach stanu cywilnego; wydawanie doku­men­tów z rejestru stanu cywilnego.
 37. Poję­cie wywłaszczenia nieruchomości/cele uza­sad­ni­a­jące wywłaszcze­nie nieru­chomoś­ci.
 38. Przesłan­ki i tryb wszczę­cia postępowa­nia w spraw­ie wywłaszczenia nieru­chomoś­ci.
 39. Decyz­ja kończą­ca postępowanie w spraw­ie wywłaszczenia nieru­chomoś­ci; skut­ki decyzji o wywłaszcze­niu nieru­chomoś­ci.
 40. Cza­sowe a niezwłoczne zaję­cie nieru­chomoś­ci.
 41. Odszkodowanie za wywłaszc­zoną nieru­chomość.
 42. Zwrot wywłaszc­zonej nieru­chomoś­ci.
 43. Wychowanie przed­szkolne, obow­iązek szkol­ny i obow­iązek nau­ki (zakres pod­miotowy i przed­miotowy; sto­sun­ki admin­is­tra­cyjne; formy dzi­ała­nia admin­is­tracji).
 44. Stype­ndi­um szkolne a zasiłek szkol­ny.
 45. Samorzą­dowe akty nor­maty­wne pode­j­mowane na pod­staw­ie ustawy z dnia 26 październi­ka 1982 r. o wychowa­niu w trzeź­woś­ci i prze­ci­wdzi­ała­niu alko­holiz­mowi.
 46. Zez­wole­nia na sprzedaż napo­jów alko­holowych.
 47. Cofnię­cie a wygaśnię­cie zez­wole­nia na sprzedaż napo­jów alko­holowych.
 48. Formy dzi­ała­nia (organów) admin­is­tracji na przykładzie ustawy z dnia 26 październi­ka 1982 r. o wychowa­niu w trzeź­woś­ci i prze­ci­wdzi­ała­niu alko­holiz­mowi.
 49. Klasy­fikac­ja aktów admin­is­tra­cyjnych na przykładzie decyzji admin­is­tra­cyjnych pode­j­mowanych na pod­staw­ie ustawy z dnia 26 październi­ka 1982 r. o wychowa­niu w trzeź­woś­ci i prze­ci­wdzi­ała­niu alko­holiz­mowi (min­i­mum trzy akty admin­is­tra­cyjne; każdy – min­i­mum trzy kry­te­ria).
 50. Poję­cie: zgro­madzenia / zgro­madzenia spon­tan­icznego / zgro­madzenia cyk­licznego /imprezy masowej/ masowej imprezy sportowej / meczu pił­ki nożnej.
 51. Zgro­madze­nie jako przed­miot dzi­ała­nia (organów) admin­is­tracji pub­licznej (zasady i tryb; formy dzi­ała­nia admin­is­tracji).
 52. Impreza masowa jako przed­miot dzi­ała­nia (organów) admin­is­tracji pub­licznej (zasady i tryb; formy dzi­ała­nia admin­is­tracji).
 53. Decyz­ja admin­is­tra­cyj­na jako for­ma dzi­ała­nia (organów) admin­is­tracji doty­czą­ca imprezy masowej.
 54. Prawne/ekonomiczne/techniczne ograniczenia dostępu do broni pal­nej w Polsce.

Pamię­taj! Wszelkie mate­ri­ały to mate­ri­ały pomoc­nicze (uzu­peł­ni­a­jące), nie pod­sta­wowe źródła do nau­ki.

Wierzę się przy­da w nauce.

Daj­cie znać, co myśli­cie o opra­cow­a­ni­ach. Pisz­cie, jeżeli się przy­dały albo gdy widzi­cie błędy czy macie wiedzę, co moż­na w nich dopisać.

Owoc­nej nau­ki!
Ania Maciąg

Secured By miniOrange