Skrypt z prawa administracyjnego

Skrypt z prawa administracyjnego

Wspól­nie ze stu­den­ta­mi opra­cow­ałam Skrypt z Prawa admin­is­tra­cyjnego (na potrze­by prowadzenia zajęć na WPAiE UWr). Dorzu­cam do tego skrypt z KPA, pisany za cza­sów stu­denc­kich i inne materiały 🙂

Pamię­taj! Wszelkie mate­ri­ały to mate­ri­ały pomoc­nicze (uzu­peł­ni­a­jące), nie pod­sta­wowe źródła do nauki.

PRAWO ADMINISTRACYJNE — SKRYPT (SKRYPTPA), Maciąg A. (red.), 2020/2021  — kliknij, aby pobrać plik PDF z opra­cow­any­mi wszys­tki­mi zagad­nieni­a­mi z listy 156 zagadnień.

 

Mate­ri­ały dodatkowe:

  1. Kon­spek­ty i inne mate­ri­ały z prawa admin­is­tra­cyjnego z zajęć dla stu­den­tów prawa do pobra­nia  udostęp­ni­am w mate­ri­ałach dydak­ty­cznych na mojej stron­ie oso­bis­tej na WPAiE UWr,
  2. Skrypt z KPA — autorskie opra­cow­anie, pisane przed laty (nieak­tu­al­i­zowane) — dostęp­ne na Chomiku.

Poniższe opra­cow­a­nia możesz zapisać w formie PDF lub wydrukować.
Ikony zapisu/ wydruku są na dole, pod każdym tekstem 🙂

  1. Zamel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia administracji).
  2. Wymel­dowanie z miejs­ca poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia administracji).
  3. Obow­iązek mel­dunkowy cudzoziemców.
  4. Nadanie i zmi­ana imienia (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia administracji).
  5. Nadanie i zmi­ana nazwiska (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia administracji).
  6. Stan cywilny; akt stanu cywilnego; akta zbiorowe rejes­tracji stanu cywilnego, rejes­trac­ja stanu cywilnego; rejestr stanu cywilnego.
  7. Kierown­ik urzę­du stanu cywilnego; okręg rejes­tracji stanu cywilnego.

Pamię­taj! Wszelkie mate­ri­ały to mate­ri­ały pomoc­nicze (uzu­peł­ni­a­jące), nie pod­sta­wowe źródła do nauki.

Wierzę się przy­da w nauce.

Daj­cie znać, co myśli­cie o opra­cow­a­ni­ach. Pisz­cie, jeżeli się przy­dały albo gdy widzi­cie błędy czy macie wiedzę, co moż­na w nich dopisać.

Owoc­nej nau­ki!
Ania Maciąg