O mnie

Fot. Weroni­ka Woź­ni­ak Stu­dio Fotograficzne

Jestem Anna Maciąg.

Sil­na i wrażli­wa kobi­eta. Tytan pra­cy. Wierzę, że każdy ma cel w życiu, a mój związany jest z dzie­le­niem się posi­adaną wiedzą i umiejęt­noś­ci­a­mi. Czy­tam, uczę (się) i pomagam innym. Blog jest jed­ną z form real­i­zowa­nia mojej misji.

Na blogu: Administratywistka.pl łączę wszys­tko, co dla mnie najważniejsze:

  1. udzielam porad prawnych z prawa admin­is­tra­cyjnego — Porady Prawne;
  2. tworzę porad­nik dla stu­den­tów (nie tylko prawa na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim);
  3. opra­cowu­ję zagad­nienia egza­m­i­na­cyjne z prawa admin­is­tra­cyjnego — Skrypt z PA;
  4. opowiadam o tym, co dla mnie ważne: książkach, sztuce, emocjach.

Dlaczego Admin­is­traty­wist­ka?

Admin­is­traty­wist­ka to mgr administracji.
W trak­cie studiów, pra­wo admin­is­tra­cyjne tak bard­zo mnie zafas­cynowało, że kon­tynu­u­ję naukę na stu­di­ach dok­toranc­kich. Jed­nocześnie pch­nęło mnie na stu­dia prawa i do pra­cy we wrocławskiej kance­larii rad­ców prawnych, by spec­jal­i­zować się w tej dziedzinie prawa.

Czu­ję się jak kobi­eta rene­san­su. Uwiel­bi­am uczyć się nowych rzeczy, rozwi­jać nowe obszary, korzys­tać z okazji, jakie ofer­u­je życie. Recen­zu­ję książ­ki, zabier­am głos w tem­at­ach, które mnie porusza­ją. Cza­sem po pros­tu opowiadam o sobie.

Tworzę także tek­sty na blog: kontraktybudowlane.pl.

Masz jakieś pyta­nia? Napisz do mnie na: kontakt@administratywistka.pl

Jesteś zain­tere­sowany współpracą? Zajrzyj do zakład­ki: Współpra­ca

Miłej lek­tu­ry bloga!
Ania Maciąg