Category: Skrypt z prawa administracyjnego

Skrypt z prawa admin­is­tra­cyjnego to opra­cow­anie zagad­nień egza­m­i­na­cyjnych z przed­mio­tu:  pra­wo admin­is­tra­cyjne. Lista zagad­nień pochodzi z doku­men­tu prof. Pio­tra Lisowskiego z Wydzi­ału Prawa, Admin­is­tracji i Ekonomii Uni­w­er­syetu Wrocławskiego pn. “PYTANIA/ZAGADNIENIAPRZEDMIOTU PRAWO ADMINISTRACYJNE – 2018/2019  (SSA3) – let­ni semes­tr I roku i zimowy semes­tr II roku) oraz PODSTAWOWE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE” .