Zniżka studencka po ukończeniu 26 lat — kiedy przysługuje

Masz legi­t­y­mację stu­dencką, ale właśnie zbliża­ją się Two­je 26 urodziny. Już w głowie liczysz cenę bile­tu bez zniż­ki (boli!). Tylko czy na pewno tracisz wszys­tkie zniż­ki z dniem ukończenia 26 roku życia? No właśnie nie. Tak naprawdę zniż­ka stu­denc­ka po ukończe­niu 26 roku życia wciąż dzi­ała, choć w okro­jonym zakre­sie. W tekś­cie wskazu­ję, które zniż­ki zachowu­jesz i pokazu­ję, gdzie szukać dodatkowych infor­ma­cji. 

Pakiet zniżek i rabatów dla studenta

Przyjęło się, że wszys­tkie zniż­ki, przysługu­jące stu­den­tom to zniż­ki stu­denck­ie. Mam tu na myśli: komu­nikację miejską, komu­nikację międzymi­as­tową, gas­tronomię, usłu­gi ksero, klu­by, itp. Tak naprawdę paki­et tych świad­czeń to olbrzymia pula zniżek, rabatów i innych korzyst­nych ofert. W więk­szoś­ci jed­nak pochodzą od właś­ci­cieli danych pod­miotów, czyli punk­tów ksero, restau­racji, klubów. Tym samym dzi­ała­ją one na zasadach, jakie ustalili właś­ci­ciele. 

Oprócz nich są jed­nak zniż­ki, które przysługu­ją z mocy prawa stu­den­tom. Przy­pom­nę tylko dla porząd­ku, że stu­den­tem jest się od momen­tu imma­tryku­lacji (ślubowa­nia), ale doku­mentem potwierdza­ją­cym sta­tus stu­den­ta jest legi­t­y­mac­ja stu­denc­ka. Jeśli dobrze przyjrzysz się swo­jej elek­tron­icznej legi­t­y­macji stu­denck­iej, to na rew­er­sie zobaczysz następu­ją­cy tekst (pogru­bi­enia własne).

Poświad­cza uprawnienia do 50% ulgi przy prze­jaz­dach środ­ka­mi komu­nikacji miejskiej,
a także upraw­nia do korzys­ta­nia — do ukończenia 26 roku życia — z ulgo­wych prze­jazdów środ­ka­mi pub­licznego trans­portu zbiorowego auto­bu­sowego i kole­jowego na pod­staw­ie odręb­nych przepisów.

Pod­stawa praw­na: Załącznik nr 1 roz­porządzenia Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z dnia 27 wrześ­nia 2018 r. w spraw­ie studiów (Dz.U., poz. 1861).

Ten komu­nikat skła­da się z dwóch częś­ci:

  1. poświad­cza uprawnie­nie do 50% ulgi przy prze­jaz­dach środ­ka­mi komu­nikacji miejskiej (bez wzglę­du na wiek!);
  2. poświad­cza uprawnienia do korzys­ta­nia, ale już tylko do ukończenia 26 roku życia, z ulgo­wych prze­jazdów środ­ka­mi pub­licznego trans­portu zbiorowego auto­bu­sowego i kole­jowego na pod­staw­ie odręb­nych przepisów.

Dodatkowo podrzu­cam także frag­ment ustawy — Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce, gdzie zniż­ka stu­denc­ka jest wskazana w bard­zo podob­ny sposób.

Stu­den­towi przysługu­je pra­wo do korzys­ta­nia z 50% ulgi w opłat­ach za prze­jazdy pub­liczny­mi środ­ka­mi komu­nikacji miejskiej.

Pod­stawa praw­na: art. 105 Prawa o szkol­nictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85).

Bezwąt­pi­enia więc każdy stu­dent (bez wzglę­du na wiek) ma 50% ulgi przy prze­jaz­dach komu­nikacji miejskiej. O innych zniżkach piszę w koń­cowej częś­ci tek­stu, ale zan­im tam zajrzysz przeczy­taj kil­ka uwag na tem­at komu­nikacji miejskiej (ważne infor­ma­c­je).

Komunikacja miejska, czyli jaka?

Wiesz już, że bez wzglę­du na wiek możesz korzys­tać ze zniż­ki stu­denck­iej w komu­nikacji miejskiej. Tylko czym jest komu­nikac­ja miejs­ka?

Podrzu­cam stosowną definicję usta­wową:

Komu­nikac­ja miejs­ka — gminne prze­wozy pasażer­skie wykony­wane w grani­cach admin­is­tra­cyjnych mias­ta albo:
a) mias­ta i gminy,
b) miast, albo
c) miast i gmin sąsiadu­ją­cych
- jeżeli zostało zawarte porozu­mie­nie lub został utwor­zony związek międzyg­min­ny w celu wspól­nej real­iza­cji pub­licznego trans­portu zbiorowego, a także met­ro­pol­i­talne prze­wozy pasażer­skie.

Gminne prze­wozy pasażer­skie — przewóz osób w ramach pub­licznego trans­portu zbiorowego wykony­wany w grani­cach admin­is­tra­cyjnych jed­nej gminy lub gmin sąsiadu­ją­cych, które zawarły stosowne porozu­mie­nie lub które utworzyły związek międzyg­min­ny; inne niż prze­wozy powia­towe, powia­towo-gminne, met­ro­pol­i­talne, wojew­ódzkie i między­wo­jew­ódzkie.

Pod­stawa praw­na: art. 4 ust. 1 pkt 3–4 ustawy z dnia 16 grud­nia 2010 r. o pub­licznym trans­porcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2425).

Już ter­az widać, że zniż­ka stu­denc­ka przysługu­je na np. wrocławskie MPK, ale już na prze­jazdy PKP niekoniecznie. Chodzi o to, że usta­wodaw­ca umożli­wia w ramach zniżek każde­mu stu­den­towi sprawną komu­nikację w grani­cach miast czy gmin, ale już prze­jazdy międzymi­as­towe dla osób powyżej 26 r.ż. są w nor­mal­nej cenie.

Wyjąt­ki? Nat­u­ral­nie. Jak wyni­ka z przepisów, mias­to i graniczące gminy mogą zawrzeć admin­is­tra­cyjno­prawną for­mę współpra­cy, w ramach której zniż­ki przysługu­ją na prze­jazdy we wszys­t­kich współpracu­ją­cych gmi­nach.

Zniżka studencka w PKP po ukończeniu 26 r.ż.

No dobrze. Wiesz już, że bez wzglę­du na wiek jako stu­dent masz zniż­ki w komu­nikacji miejskiej. Ale prze­cież w PKP czy u pry­wat­nych prze­woźników też mogą zdarzyć się zniż­ki. Jak to więc jest z pozostały­mi zniżka­mi stu­dencki­mi po ukończe­niu 26 lat?

Prze­woźni­cy międzymi­as­towi , właś­ci­ciele pry­wat­nych firm częs­to wskazu­ją w swoich wewnętrznych reg­u­lam­i­nach czy pro­moc­jach. Dlat­ego pole­cam wtedy poczy­tać reg­u­laminy (czy nawet odpowied­nie pod­strony na stronach inter­ne­towych prze­woźników), bo cza­sem i oni ofer­u­ją np. 30% zniż­ki dla “starszych” stu­den­tów.

Co jeśli MPK wprowadza nielegalne ograniczenia wiekowe?

We Wrocław­iu reg­u­lamin MPK “dzi­ała”, a więc wskazane jest, że 50% ulgi przysługu­je stu­den­tom (nie doda­jąc nic o wieku) i doty­czy także prze­jazdów pociąga­mi po mieś­cie w ramach posi­adanego bile­tu na komu­nikację miejską 🙂

O wrocławskim MPK pisałam też tutaj: Bilet na 2 lin­ie MPK Wrocław — wyko­rzys­taj go na 100%.

Nieste­ty nie zawsze jest tak dobrze. W efek­cie okazu­je się, że ktoś nie odro­bił lekcji i pisząc reg­u­lamin nie doczy­tał…, że stu­dent komu­nikacją miejską może jeźdz­ić na bile­cie ulgo­wym bez wzglę­du na wiek. 

No dobrze, ale co wtedy zro­bić? Jeśli grożą Ci man­datem za jazdę komu­nikacją miejską na stu­denckim bile­cie ulgo­wym (i jesteś pewien, że to komu­nikac­ja miejs­ka, zgod­nie z definic­ja­mi, które wyżej przy­tacza­łam), a masz powyżej 26 lat, to wiedz, że pra­wo jest po Two­jej stron­ie.  Zawsze lep­iej zapo­b­ie­gać niż leczyć, więc bez­pieczniej jest wcześniej sprawdz­ić reg­u­lamin i napisać do MPK (czy innego prze­woźni­ka miejskiego), który wprowadza niez­godne z ustawą zapisy. A dokład­niej zapy­tać, dlaczego wprowadza­ją reg­u­lac­je niez­godne z prawem.

Poniżej przykład­owe uza­sad­nie­nie takiej wiado­moś­ci.

Zgod­nie z art. 105 Prawa o szkol­nictwie wyższym i nauce “Stu­den­towi przysługu­je pra­wo do korzys­ta­nia z 50% ulgi w opłat­ach za prze­jazdy pub­liczny­mi środ­ka­mi komu­nikacji miejskiej”.
Uprawnie­nie to przysługu­je więc stu­den­towi bez wzglę­du na wiek.
Nieste­ty [… tutaj wstaw nr przepisu i akt prawny np. reg­u­laminu]  przewidu­je ogranicze­nie wiekowe, wskazu­jąc, że [… wskaż].
Proszę o infor­ma­cję, czy ist­nieje pod­stawa praw­na dla takiego ograniczenia, a jeśli to, to kiedy postanowie­nie reg­u­laminu zostanie znow­eli­zowane.

Jeśli jed­nak jesteś tutaj, bo już  dostałeś man­dat, to:

  1. upewnij się, czy na pewno jechałeś komu­nikacją miejską i posi­adasz ważną legi­t­y­mację stu­dencką;
  2. napisz odwołanie, w którym wskażesz, że man­dat został wys­taw­iony na pod­staw­ie przepisu niez­god­nego z prawem (poda­jąc jak wyżej pod­stawę prawną) i wno­sisz o jego uchyle­nie (man­datu, oczy­wiś­cie). For­muł­ka podana powyżej może okazać się pomoc­na 🙂

Zniżka studencka — pytania i odpowiedzi

Poniżej pyta­nia od was, które dostałam na wcześniejszym blogu i w mailach.

Pytanie nr 1:
Czy sprawa ma się tak samo dla dok­toran­tów..? W lutym skończyłem 35 lat — czy w związku z tym mogę jeszcze korzys­tać ze zniż­ki na pkp..? Jeśli tak to czy tylko do koń­ca tego roku kalen­dar­zowego czy do koń­ca studiów dok­toranc­kich?
Odpowiedź:
Na legi­t­y­mac­jach dok­toranc­kich jest wprost napisane, że zniż­ki obow­iązu­ją do 35 r.ż. (wszys­tkie).

Pytanie nr 2:
lecz co w związku z pkp? czy przysługu­je mi inna zniż­ka? gdzieś czy­tałam, że jest to 30 %. ukończyłam 26 rok życia, jed­nak nadal posi­adam ważną legi­t­y­mację.
Odpowiedź:
Tzw. ulga usta­wowa dla stu­den­tów na komu­nikację (inną niż miejs­ka) przysługu­je do ukończenia 26 r. ż. (dla dok­toran­tów — do 35 r.ż.). Nato­mi­ast nic nie stoi na przeszkodzie, aby prze­woźnik sam przyz­nawał zniż­ki i stu­den­tom powyżej 26 r.ż„ lecz tutaj konieczne jest każ­do­ra­zowe uzyski­wanie infor­ma­cji w tej spraw­ie u danego prze­woźni­ka czy też przeglą­danie reg­u­lam­inów.

 

Korzys­tasz ze zniżek stu­denc­kich przysługu­ją­cych po ukończe­niu 26 lat? A może masz za sobą skuteczne odwołanie od man­datu? Napisz w komen­tarzu 😉

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Post comment