Droższe ceny biletów od 1 stycznia 2021 r. we wrocławskim MPK

Nie tak dawno pojaw­iła się infor­ma­c­ja, że we wrocławskim MPK podroże­ją ceny biletów od 1 sty­cz­nia 2021 r. Sprawdzam, które bile­ty podrożały, kto zapłaci tyle samo, co to za pro­gram “Nasz Wrocław” i co z osoba­mi, które kupią bilet jeszcze w 2020 r.

#1 Droższe ceny biletów od 1 stycznia 2021 r. – kto zapłaci więcej?

Nie jest to zapewne duże zaskocze­nie, ale ceny biletów od 1 sty­cz­nia 2021 pójdą w górę. Oznacza to, że bile­ty we wrocławskiej komu­nikacji miejskiej zdroże­ją (choć nie wszys­tkie). Gen­er­al­nie pod­wyż­ki obe­jmą bile­ty krótkoter­mi­nowe, aglom­er­a­cyjne i grupowe (bile­ty ulgo­we to połowa od w/w kwot):

 • jed­no­ra­zowe – z 3,40 zł na 4,60 zł;
 • 15-min­u­towe – z 2,40 zł na 3,20 zł;
 • 30-min­u­towe – z 3 zł na 4 zł;
 • 60-min­u­towe – z 4,40 zł na 5,20 zł;
 • 90-min­u­towe – z 6 zł na 7 zł;
 • 24-godzinne – z 11 zł na 15 zł;
 • 48-godzinne – z 20 zł na 26 zł;
 • 72-godzinne – z 26 zł na 32 zł;
 • 168-godzin­ny (7‑dobowy) – z 46 zł na 54 zł;
 • duża aglom­er­ac­ja wrocławska – z 72 zł na 96 zł;
 • grupowy do 15 osób – z 36 zł na 44 zł.

Dodatkowo wzrośnie kara za jazdę „na gapę”. Jaz­da bez bile­tu będzie kosz­tować 2 razy tyle jeśli zapłacisz w ciągu 7 dni (zami­ast 120 – 240 zł), lub 280 zł (zami­ast 150 zł), gdy zapłacisz później.

#2 A co z biletami okresowymi?

W przy­pad­ku biletów na okazi­ciela, ceny pozostały bez zmian.

Bile­ty okre­sowe gen­er­al­nie podrożały także (i to nie mało), ale ceny biletów od 1 sty­cz­nia 2021 r. nie zmienią się dla osób, które jednocześnie:

 1. zamieszku­ją we Wrocławiu;
 2. rozlicza­ją podatek PIT we właś­ci­wym miejs­cowo urzędzie skar­bowym we Wrocławiu;
 3. posi­ada­ją akty­wny sta­tus w pro­gramie „Nasz Wrocław”.

O ile dwa pier­wsze punk­ty są jasne, to od razu wyjaś­ni­am, że pro­gram „Nasz Wrocław” jest pow­iązany z Urban­card. Pozwala on potwierdz­ić, czy rozliczyliśmy PIT we Wrocław­iu. Należy się tam zare­je­strować, chy­ba że masz już sta­tus Urban­card Pre­mi­um. Wtedy automaty­cznie zysku­jesz akty­wny sta­tus w pro­gramie „Nasz Wrocław”.

Tańsze bile­ty pozostały więc dla mieszkańców Wrocław­ia, którzy rozlicza­ją się z podatków we Wrocław­iu.

#3 Kupiłam bilet w 2020 r. i nie uczestniczę w programie “Nasz Wrocław”. Czy mnie dotyczy zmiana ceny biletów od 1 stycznia 2021 r.?

To zależy:

 1. Jeśli posi­adasz bile­ty jed­no­ra­zowe, cza­sowe i grupowe, zaku­pi­one przed dniem 1 sty­cz­nia 2021 r., to one zachowu­ją ważność pod warunk­iem wniesienia dopłaty do wysokoś­ci wynika­jącej z obow­iązu­jącej tary­fy opłat;
 2. Ale jeśli masz bile­ty okre­sowe imi­enne oraz aglom­er­a­cyjne imi­enne, nabyte przed dniem 1 sty­cz­nia 2021 r., to zachowu­ją ważność przez okres wskazany na bilecie.

W pier­wszym przy­pad­ku czeka Cię dopła­ta, ale w drugim, spoko­jnie możesz korzys­tać z biletu 🙂

Podstawa prawna

Jeśli szukasz aktu prawnego, w którym są zawarte zmi­any to poniżej poda­ję nazwę i publikator.

Uch­wała Nr XXV/670/20 Rady Miejskiej Wrocław­ia z dnia 23 lip­ca 2020 r. zmieni­a­ją­ca uch­wałę nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocław­ia w spraw­ie ustal­e­nia cen za usłu­gi prze­wozowe świad­c­zone środ­ka­mi lokalnego trans­portu zbiorowego orga­ni­zowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu usta­la­nia wysokoś­ci opłaty dodatkowej i manip­u­la­cyjnej (Dz.Urz.Woj.Doln., poz. 4463).

Przy­go­towałam też gotowe hiperłącze: Uch­wała Nr XXV/670/20 Rady Miejskiej Wrocław­ia z dnia 23 lip­ca 2020 r.

#4 Podsumowanie

Zmi­any w cen­niku biletów wskazu­ją, że Wrocław wal­czy o podat­ników i gen­er­al­nie nie chce obciążać ich pod­wyżka­mi cen. Zresztą trud­no się dzi­wić, sko­ro część podatku PIT trafia wtedy do budże­tu mias­ta na prawach powiatu — Wrocław­ia. W ten sposób ma szan­sę skłonić np. stu­den­tów do rozlicza­nia się we Wrocław­iu, ponieważ różni­ca w bile­tach (szczegól­nie na stu­dencką kieszeń) nie jest mała.

 

Widzieliś­cie infor­ma­cję, że będą nowe ceny biletów od 1 sty­cz­nia 2021 r. we wrocławskiej komu­nikacji miejskiej? Co myśli­cie o zmi­anach? Daj­cie znać w komentarzu 😉

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment