Bilet na 2 linie we wrocławskim MPK — wykorzystaj go na 100%

Bilet na dwie lin­ie w ramach wrocławskiej komu­nikacji miejskiej to całkiem spry­t­na opc­ja. Jest tańszy, upraw­nia Cię to jeżdże­nia nie tylko (!) dwoma wybrany­mi lini­a­mi i przewidu­je rozwiąza­nia na wypadek remon­tu czy zmi­any trasy. Tylko jak wybrać dwie lin­ie i czy dla Ciebie jest to dobra opc­ja? W tekś­cie wyjaś­ni­am, jak wyko­rzys­tać bilet na 2 lin­ie w 100%!

#1 Bilet na dwie linie — jak działa?

 Bilet na dwie lin­ie to rodzaj bile­tu okre­sowego. Dla porząd­ku podrzucę frag­ment uch­wały Rady Miejskiej Wrocław­ia, która reg­u­lu­ję tę kwestię.

Bile­ty okre­sowe upraw­ni­a­ją do prze­jazdów na dwóch dowol­nych lini­ach lub wszys­t­kich typach linii. Bilet okre­sowy na dwie dowolne lin­ie upraw­nia do korzys­ta­nia z dwóch wybranych linii, a także do korzys­ta­nia z innych linii, których trasa prze­b­ie­ga w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bile­cie, tj. od przys­tanku oznac­zonego tą samą nazwą rozpoczy­na­jącego wspól­ną trasę do ostat­niego przys­tanku oznac­zonego tą samą nazwą kończącego wspól­ną trasę, z wyłącze­niem sytu­acji wyjaz­du i zjaz­du do zajezdni.

Pod­stawa praw­na: § 3 ust. 7 uch­wały Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocław­ia z dnia 19 październi­ka 2017 r. w spraw­ie ustal­e­nia cen za usłu­gi prze­wozowe świad­c­zone środ­ka­mi lokalnego trans­portu zbiorowego orga­ni­zowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu usta­la­nia wysokoś­ci opłaty dodatkowej i manip­u­la­cyjnej (Dz.Urz.Woj.Doln., poz. 4411, ze zm.).

Oznacza to, że bilet na 2 lin­ie upraw­nia Cię nie tylko do jazdy dwoma wybrany­mi lini­a­mi tramwa­jowy­mi, auto­bu­sowy­mi czy jed­ną tramwa­jową a drugą auto­bu­sową. On upraw­nia Cię jazdy wszys­tki­mi pojaz­da­mi, których trasa prze­b­ie­ga w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bile­cie z wyłącze­niem sytu­acji wyjaz­du i zjaz­du do zajezdni.

Ale co dokład­nie oznacza? Już tłu­maczę. Otóż możesz pojechać innym tramwajem/ auto­busem, jeśli wybrana trasa:

 1. w obu przy­pad­kach rozpoczy­na się i kończy przys­tankiem o tej samej nazwie;
 2. oraz trasa prze­b­ie­ga wzdłuż trasy linii wskazanej na Twoim bilecie.

Przykład 

Załóżmy, że chcesz dotrzeć z Pl. Grun­waldzkiego (obok Pasażu Grun­waldzkiego) do Galerii Dominikańskiej. Spójrzmy na opc­je tramwajowe:

 • lin­ie 2 i 10 jadą trasą: Pl. Grun­waldz­ki, Reja, Kat­e­dra, Gale­ria Dominikańska
 • lin­ie 4 i 33 jadą trasą: Pl. Grun­waldz­ki, Most Grun­waldz­ki, Gale­ria Dominikańska.

W obu przy­pad­kach spełniony jest warunek 1 (wspól­ny przys­tanek początkowy i koń­cowy), ale tylko lin­ie 2 i 10 oraz alter­naty­wnie 4 i 33 speł­ni­a­ją warunek wspól­nej trasy. Oznacza to, że mając bilet na lin­ię 4 możesz na tym odcinku wsiąść w lin­ię 33, a mając bilet 2 w lin­ię 10.

Zas­tanaw­iasz się po co Ci możli­wość wyboru innego tramwa­ju. auto­busu, sko­ro i tak dowiezie Cię tylko na te same przys­tan­ki co wybrana przez Ciebie linia? To niesamowi­ta wygo­da. Jeśli nie zdążysz na swój tramwaj, to możesz wsiąść w dru­gi, który jedzie tą samą trasą. To zawsze kil­ka czy kilka­naś­cie min­ut oszczęd­noś­ci (lub niemarznię­cia zimą – sprawdzone!).

#2 Rodzaje biletów na 2 linie

No dobrze, ale jakie bile­ty w ogóle wchodzą w grę? Bile­ty na dwie lin­ie to imi­enne 30-dniowe, semes­tralne 4 miesięczny, semes­tralne 5 miesięczny.

Aktu­alne ceny biletów zna­jdziesz na stron­ie MPK Wrocław. (Rodza­je i ceny biletów). Na dzień pisa­nia artykułu ich cena to (uwa­ga! poda­ję cenę bile­tu nor­mal­nego, bez ulgi):

 • 30-dniowe: 60 zł/ na wszys­tkie lin­ie – 90 zł;
 • semes­tralne 4 miesięczny: 194 zł/ na wszys­tkie lin­ie – 300 zł;
 • semes­tralne 5 miesięczny: 230 zł/ na wszys­tkie lin­ie – 370 zł.

Czy różni­ca jest duża? Musisz ocenić sam. 
Zwrócę Ci tylko uwagę, że bilet roczny (365-dniowy) na wszys­tkie lin­ie kosz­tu­je 800 zł, a więc w przelicze­niu na miesiąc – 66 zł – niewiele więcej niż bilet miesięczny na 2 lin­ie, choć ciut drożej.

Uwa­ga! Pod­wyż­ki cen biletów od 1 sty­cz­nia 2021 r.

Zobacz też: Zniż­ka stu­denc­ka po ukończe­niu 26 lat — kiedy przysługuje

#3 Co jak tramwaj/ autobus zmieni trasę?

Praw­da jest taka, że lin­ie tramwa­jowe i auto­bu­sowe co rusz zmienią trasy z uwa­gi na niekończące się remon­ty. Wiem, że remon­ty częs­to zwięk­sza­ją kom­fort jazdy (po ich zakończe­niu), ale ciągłe zmi­any tras tramwa­jów (jestem #team­tramwa­je) po pros­tu irytują.

Na szczęś­cie zasady są tutaj proste i korzystne. Jeśli w trak­cie okre­su ważnoś­ci bile­tu zmieni się trasa tramwa­ju (np. przez remon­ty) to wtedy w ramach bile­tu jedziesz zarówno w ramach doty­chcza­sowej jak i zmienionej trasy (a cza­sem i wskazanych, dodatkowych tras). W końcu to nie Two­ja wina 😉

Dla przykładu post z Fan­page MPK, w którym wszys­tko jest wyjaśnione. Tak swo­ją drogą, pole­cam obser­wować ich Fan­page – spo­ra dawka przy­dat­nej wiedzy z aktu­al­nych tras i ich zmi­an w MPK.

#4 Czy mogę zmienić wybrane  2 linie?

Gen­er­al­nie nie. W prze­ci­wnym wypad­ku dochodz­iło­by do sytu­acji, gdzie co tydzień ktoś zmieni­ał­by wybrane lin­ie, bo tak było­by mu wygodniej.

Wiem jed­nak od Czytel­ników, że wrocławskie MPK zgadza się w uza­sad­nionych sytu­ac­jach, by zmienić wybrane lin­ie. W końcu kupu­jąc bilet semes­tral­ny 4- czy 5‑miesięczny może się okazać, że zmienisz pracę czy się przeprowadzisz i potrzeb­ne będą inne linie.

Pole­cam jed­nak wcześniej skon­tak­tować się z Biurem Obsłu­gi Pasażera MPK (nawet e‑mailowo) i zapy­tać o taką sytuację 🙂

#5 Bilet na dwie czy na wszystkie linie?

Wiesz już jak dzi­ała bilet na 2 lin­ie, jakie opc­je są w obiegu i co zro­bisz w razie remon­tu. Tylko czy bilet na 2 lin­ie jest dla Ciebie?

Pomyśl jaki­mi lini­a­mi tramwa­jowo-auto­bu­sowy­mi jeździsz najczęś­ciej i gdzie. Jeśli jest ich sporo, to wyp­isz wszys­tkie przys­tan­ki, które są dla Ciebie kluc­zowe w skali np. tygod­nia czy miesią­ca. Następ­nie zajrzyj na schematy komu­nikacji miejskiej we Wrocław­iu. Poza­z­naczaj sobie miejs­ca docelowe czy rozpisz na kartce.

Ter­az sprawdź, czy wystar­czą Ci dwie trasy tramwa­jowo-auto­bu­sowe, aby tam dotrzeć. Za cza­sów stu­denc­kich miałam taki moment, kiedy intere­sowały mnie trasy spod akademi­ka (Kred­ki) do Rynku (tam stu­diowałam). Z obu stron akademików były przys­tan­ki, więc nat­u­ral­nie wybrałam 9 (zami­en­nie z 17) i 4 (zami­en­nie z 33 i auto­busa­mi). W ten sposób mogłam jechać przez Halę Tar­gową i Pl. Grun­wald­ki. Jeśli zdarza­ły mi się poje­dyncze wyjazdy w dal­sze częś­ci mias­ta kupowałam bilet jed­no­ra­zowy. Była to wtedy dla mnie najlep­sza opcja!

Później jed­nak okaza­ło się, że podróżowałam więcej: dzi­ała­nia stu­denck­ie, spotka­nia ze zna­jomy­mi, pra­ca. W efek­cie zaczęłam być moc­niej mobil­na. Bez bólu prz­erzu­ciłam się na bilet na wszys­tkie lin­ie, bo tak było korzyst­niej. Aktu­al­nie wybier­am ten roczny na wszys­tkie lin­ie (który w przelicze­niu kosz­tu­je nieco więcej niż miesięczny na dwie lin­ie), co wylicza­łam w częś­ci #2 tekstu.

To jaki bilet wybrać?

Taki, na którym nie przepłacisz. Jeśli z anal­izy wychodzi Ci, że i tak korzys­tasz z jed­nej góra dwóch tras tramwa­jowo-auto­bu­sowych, a w inne miejs­ca jeździsz okazjon­al­nie może korzyst­niej będzie wybrać bilet na 2 lin­ie i kil­ka razy w kwartale dokupić bilet jed­no­ra­zowy czy cza­sowy. Jeśli jed­nak korzys­tasz z wielu tras, to kup­no jed­no­ra­zowych będzie zupełnie nieeko­nom­iczne. Wtedy pole­cam klasy­czny bilet okre­sowy na wszys­tkie linie.

 

Korzysta­cie z bile­tu na 2 lin­ie? A może macie dodatkowe pyta­nia? Daj­cie znać w komentarzach 😉

Print Friendly, PDF & Email

10 komentarzy

 1. Dzień dobry,

  a jeśli mam bilet na dwie lin­ie 113 i 32, czy mogę prze­jechać auto­busem 143 z przys­tanku Gaj na przys­tanek Dzi­ałkowa. Przys­tanek Gaj prze­b­ie­ga wzdłuż trasy 32, a przys­tanek Dzi­ałkowa wzdłuż trasy 113, po drodze nie ma innego przystanku.

  Poz­draw­iam
  TW

  • Dzień dobry,
   nie — trasa musi być zgod­na od przys­tanku początkowego do przys­tanku koń­cowego dokład­nie z trasą na jed­nej konkret­nej linii, na którą ma Pan bilet.

   Poz­draw­iam
   Ania

 2. Cześć:)
  A jeśli trasa jest zgod­na, ale przys­tanek nie jest dokład­nie ten sam? Np na pow­stańców śląs­kich tramwaj ma swój przys­tanek a auto­bus swój. Czy mając bilet na lin­ie D mogę alter­naty­wnie wybrać tramwaj jeżeli prze­b­ie­ga przez pow­stańców na odcinku między Hallera a Arkadami?

  • Cześć Kate,
   kluc­zowa jest tożsamość trasy (i poszczegól­nych przys­tanków), nawet jeśli przys­tan­ki sto­ją odrobinę dalej od siebie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 3. Posi­adam bilet na dwie lin­ie 2 i 4 .Do pra­cy jadę z przys­tanku Stalowa do przys­tanku Klini­ki. Czy jeśli nie zdążę na 4 to mogę pojechać 5 lub 11 do Pl Dominikańskiego,a z niego wsiąść w 10 i dojechać do przys­tanku Kliniki?

  • Cześć Alicjo,
   tu masz schemat jazdy MPK Wrocław: https://www.wroclaw.pl/schematy-komunikacji-zbiorowej

   Tramwaj 4 ma wspól­ną trasę z 5 i 11 tylko do pl. Legionów, a więc tylko do tego punk­tu dzi­ała­ją zamiennie.
   Nato­mi­ast 2 i 10 mają od Galerii w kierunku KLinik zbieżne trasy, więc możesz jechać nimi zamiennie.

   Poz­draw­iam
   A.

 4. Dobra, a jak mam zachować się w sytu­acji, gdy mam bilet na dwie lin­ie 9 i 17.
  Konkret­na sytu­ac­ja, która mnie bard­zo trapi. Jadę tramwa­jem 9 w kierunku Dwor­ca Głównego, ale chcę wysiąść na przys­tanku Sta­wowa. Aż do skrę­tu jadę legal­nie. Pozosta­je dosłown­ie kil­ka metrów z innej trasy. Czy mam kasować bilet? Prze­cież zaraz wysi­adam, więc niby nie naduży­wam. I jestem w kropce.

  • Cześć Lin­ka,
   reg­u­lac­je są dosyć pre­cyzyjne, więc jadąc ten jeden przys­tanek dalej bez bile­tu, narażasz się na man­dat. Pozosta­je prze­jść ten przys­tanek pies­zo lub dokupić bilet.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. Bilet na wszys­tkie lin­ie posi­a­da zasad­niczą zaletę, jeżeli ktoś jest w stanie z tego geograficznie korzys­tać: dzi­ała w pocią­gach Kolei Dol­nośląs­kich i Pol­re­gio w grani­cach Wrocławia 🙂

  • Cześć Michale,
   to praw­da — dla wielu osób to duże ułatwienie.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment