LEX Student — dla kogo, jak uzyskać darmowy dostęp i co zawiera?

LEX to taka mag­icz­na baza danych, która pozwala pra­cow­ać szy­b­ciej i efek­ty­wniej. W wer­sji LEX Stu­dent zaw­iera głównie akty prawne, orzeczenia i wybrane pub­likac­je. Niem­niej dzię­ki tej wyszuki­warce i połączeniom między poszczegól­ny­mi tek­sta­mi pracu­je się po pros­tu szy­b­ciej i efek­ty­wniej. Zde­cy­dowanie pole­cam korzys­tanie z niej pod­czas studiów. Sama pra­cow­ałam na niej właś­ci­wie od pier­wszego roku 😉

(!) Jeśli chcesz od razu poz­nać Instrukcję dla dar­mowego dostępu do Lexa, to przewiń część, w której opisu­ję program 😉

Dla kogo LEX Student?

Wbrew nazwie — Lex Stu­dent Prawa — pro­gram ten dostęp­ny jest dla stu­den­tów także innych kierunk­ów. Oznacza to, że LEX Stu­dent dostęp­ny jest dla każdego stu­den­ta. For­mu­la­rz poza wykazem wybranych kierunk­ów przewidu­je opcję “Inny”. Także, jeśli stu­dia generu­ją u Ciebie potrze­bę korzys­ta­nia z aktów prawnych, orzecznict­wa czy pub­likacji prawniczych, to wypełnij for­mu­la­rz i korzys­taj z LEX.

Co to jest LEX Student i czy faktycznie go potrzebujesz?

Szczegółowy opis pro­duk­tu zna­jdziesz zawsze u pro­du­cen­ta (LEX Stu­dent — opis). Ja nato­mi­ast chci­ałabym opowiedzieć Ci o nim z mojej perspektywy.

Na początku stu­diowałam admin­is­trację i już wtedy zauważyłam, że dostęp do aktów prawnych jest potrzeb­ny. Nat­u­ral­nie możesz sko­rzys­tać z dostęp­nych powszech­nie wer­sji aktów prawnych (Dzi­en­ni­ki Ustaw czy ISAP), ale ucz­ci­wie powiem, że gdy w grę wchodzą odesła­nia między akta­mi albo samodziel­nie robocze ujed­no­li­canie zmi­an (nie zawsze są dostęp­ne), to warto poszukać narzędzia, które usprawni pracę.

Dwa główne pro­gramy, które wspo­ma­ga­ją pracę stu­den­tów i prawników to LEX i Legalis. Znacznie bardziej rozbu­dowany jest LEX, ale i komer­cyjnie zde­cy­dowanie droższy. Wiem o nim więcej, ponieważ zaczęłam na stu­di­ach od LEX Stu­dent, a później dostałam go w wer­sji pełniejszej w pier­wszej pra­cy. Przetestowałam go całkiem porządnie.

Dzię­ki pro­gramowi nie tylko zna­jdziesz sprawnie akty prawne i szy­bko otworzysz akt prawny, do którego odwołu­ją się przepisy, ale i do każdego przepisu masz pod­pięte orzeczenia sądowe i admin­is­tra­cyjne, które poz­wolą zabłys­nąć na zaję­ci­ach, posz­erzyć wiedzę czy pod­bić jakość pisanego referatu.

Chcesz zobaczyć pro­gram w prak­tyce? Na początku tej częś­ci podlinkowałam stronę LEX. Po pros­tu kliknij tam w link.

Jak uzyskać bezpłatny dostęp do LEX Student?

  1. Wypełnij for­mu­la­rz na stron­ie LEX:  Zamów dostęp do bezpłat­nego LEX stu­denck­iego. Musisz tam podać takie dane, jak: imię, nazwisko, e‑mail, uczel­nia, kierunek, rok studiów.
  2. Jeśli posi­adasz kon­to w Sys­temie Logowa­nia Wolters Kluw­er, to ten krok możesz pom­inąć. Jeśli nie, załóż kon­to w Sys­temie Logowa­nia pod tym adresem.
  3. Po wysła­niu for­mu­la­rza, e‑mailem otrzy­masz kod dostępu. Wystar­czy, że po zal­o­gowa­niu się do Sys­te­mu, w zakład­ce “Moje pro­duk­ty” zna­jdziesz miejsce, w którym należy wpisać otrzy­many kod. Oso­biś­cie pole­cam przeszukać frazę: Jeżeli posi­adasz kod aktywa­cyjny do pro­duk­tu, kliknij tutaj (użyj: Ctrl+F).
  4. Po wpisa­niu kodu otrzy­masz dostęp do stu­denck­iej wer­sji programu.

Jak się zalogować?

Ja z przyzwycza­je­nia odpalam pro­gram bezpośred­nio ze strony:  https://sip.lex.pl/borg_login, ale równie dobrze możesz otwier­ać go ze strony głównej.

Po zal­o­gowa­niu dosta­jesz dostęp do szkoleń online, które wyjaś­ni­a­ją, jak poruszać się po pro­gramie. Gen­er­al­nie jest to dosyć proste, ale jak z każdym pro­gramem — wyma­ga jego opanowania 🙂

I gotowe! Voila 🙂

Jak długo ważny jest dostęp do LEX Student?

LEX Stu­dent jest ważny przez rok. Oznacza to, że po zakończe­niu ważnoś­ci licencji (jeśli dalej jesteś stu­den­tem) musisz ponown­ie złożyć wniosek. 

LEXOTEKA

Wolters Kluw­er uru­chomił w tym roku swo­ją “bib­liotekę online”. Za ok. 100 zł/ 6 miesię­cy gwaran­tu­je dostęp do swoich książek do nau­ki. Sama z ofer­ty nie korzys­tałam, ale biorąc pod uwagę cenę podręczników z prawa, ofer­ta jest kusząca 😉

Ewen­tu­al­nie sprawdź sam: http://www.lexoteka.pl

Korzys­tasz z LEX Stu­dent? A może wolisz LEGALIS czy tes­tu­jesz zupełnie inny pro­gram?
Chęt­nie poz­nam Two­ją opinię 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment