Celem bonusu kasynowego jest przyciągnięcie nowych graczy do kasyna. Co więcej, witryny kasynowe zapewniają bardziej opłacalne promocje, ponieważ wydają mniej pieniędzy w porównaniu z tymi z cegły i zaprawy. Co więcej, bonus w kasynie online to świetna okazja dla gracza, aby zwiększyć swoje szanse na zarabianie pieniędzy. Przejdź do https://rankingcasino.pl/kasyno-bonus/ czy chcesz uzyskać najlepsze bonusy w kasynie online dla polskich graczy.

Kolokwium a sesja egzaminacyjna – co to jest i jak działa?

Co to jest kolok­wium? Jak wyglą­da ses­ja egza­m­i­na­cyj­na? Ile trze­ba mieć %, żeby zdać? To pyta­nia, z który­mi mierzą się stu­den­ci pier­wszego roku studiów. Sama kiedyś szukałam odpowiedzi na te pyta­nia, więc w tekś­cie wyjaś­ni­am, co to jest kolok­wium i ses­ja egza­m­i­na­cyj­na, co trze­ba zro­bić, żeby zdać i jak wyglą­da zal­iczanie zajęć na studiach.

Na początek waż­na uwa­ga. Każ­da uczel­nia, a częs­to nawet wydzi­ał ma możli­wość mody­fikacji określonych kwestii. Może się okazać, że reg­u­lamin uczel­ni lekko mody­fiku­je definic­je, które poniżej wskazu­ję, czy tworzy dodatkowo swo­je własne pojęcia.

Ja bazu­ję na Reg­u­laminie studiów w Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim. Jeśli jesteś z innej uczel­ni niż UWr to dla czys­tego sum­ienia pole­cam zapoz­nać się z reg­u­laminem Two­jej uczel­ni. W sen­sie tak w ogóle też zachę­cam, ponieważ jest tam mnóst­wo ciekawych rzeczy, jak Two­je prawa, ale i obow­iąz­ki czy zasady dzi­ała­nia w „szczegól­nych sytu­ac­jach”, jak urlop dziekańs­ki, przy­wróce­nie ter­minu egza­minu, itp.

#1 Oceny i zajęcia

Na początek wspom­nę, że na stu­di­ach oce­ny wyglą­da­ją nieco inaczej. W sen­sie oce­na negaty­w­na to 2,0 (!), a oce­ny pozy­ty­wne to 3; 3,5 (ew. 3+); 4,0; 4,5(ew. 4+); 5,0. Gdy­by więc począt­ki stu­diowa­nia były ciężkie może nie wszyscy załapią, że 2,0 to oblany egzamin 😉

Zaję­cia dzielą się na dwie grupy:

 1. Wykłady
 2. Ćwiczenia i ich różne rodza­je: sem­i­nar­ia, kon­wer­sato­ria, warsz­taty, lek­toraty, lab­o­ra­to­ria, pra­cown­ie, zaję­cia terenowe, itd.).

Na ich tem­at napisałam cały artykuł, pt. Jak wyglą­da­ją zaję­cia na stu­di­ach?. Pole­cam zajrzeć, jeśli chcesz uzu­pełnić wiedzę. No ok, ale co tak właś­ci­wie z kolok­wium i sesją egzaminacyjną?

#2 Kolokwium

 • to rodzaj sprawdzianu, który obe­j­mu­je wiedzę z danego mate­ri­ału, prz­er­abi­anego na ćwiczeniach;
 • częs­to jest jedyną pod­stawą oce­ny z ćwiczeń, a cza­sem łącznie z refer­atem, prezen­tacją czy akty­wnoś­cią pod­czas zajęć;
 • zwycza­jowo odby­wa się na prze­dostat­nich lub ostat­nich zaję­ci­ach. Może się jed­nak okazać, że będzie kil­ka mniejszych kolok­wiów w trak­cie semes­tru albo jakieś częś­ciowe, a później i tak koń­cowe kolok­wium z całego materiału;
 • jest przeprowadzane przed rozpoczę­ciem się sesji;
 • ma różną for­mę: testową, opisową, kazu­sową czy ust­ną – zależy od prowadzącego ćwiczenia;
 • popraw­ki – uza­leżnione od prowadzącego: może być to jeden ter­min albo wiele, ale najpóźniej do zamknię­cia pro­tokołów przed sesją egza­m­i­na­cyjną. To prowadzą­cy usta­la, czy moż­na np. popraw­ić ocenę pozy­ty­wną albo pode­jść do kolok­wium wcześniej niż resz­ta grupy;
 • skut­ki nieza­l­iczenia – może tak być, że zal­icze­nie ćwiczeń będzie niezbędne, aby pode­jść do egza­minu z danego przed­mio­tu. Oblane kolok­wium (i ćwiczeń) to brak pode­jś­cia w ogóle do egza­minu z danego przed­mio­tu. Pozosta­je „warunek” albo pow­tarzanie roku.

Pod­sumowu­jąc, kolok­wium to for­ma sprawdzianu, która kończy ćwiczenia. Należy je zal­iczyć przed rozpoczę­ciem się sesji egza­m­i­na­cyjnej. Kwest­ie poprawy i ter­minów usta­la prowadzą­cy ćwiczenia.

#3 Sesja egzaminacyjna

Ses­ja przy­pom­i­nała mi na początku okres matu­ry, tzn. to czas ok. 2 tygod­ni, kiedy nie masz zajęć, a wyłącznie przy­chodzisz i zal­icza­sz egza­miny z przed­miotów semes­tral­nych. Brz­mi znajomo?

Pewnie tak. I trochę tak jest z egza­m­i­na­mi. To takie duże sprawdziany z danego przed­mio­tu (wykładu). Tylko, że ses­ja odby­wa się dwa razy w roku, a więc po każdym semes­trze. Z wykłada­mi jest tak, że obec­ność na nich jest nieobow­iązkowa (zob. Jak wyglą­da­ją zaję­cia na stu­di­ach?), więc jak nie będziesz na nie chodz­ił to przed sesją nagle trze­ba opanować całkiem spory mate­ri­ał. Taki egza­min jest częs­to uroczysty. Odby­wa się w dużej auli i jest dla licznej grupy, np. całego roku (na stu­di­ach nie mówimy, że jesteśmy w pier­wszej klasie, ale na pier­wszy roku). Częs­to to test czy for­ma opisowa, ale może być i kazu­sowa a nawet ustna.

Ważne uwagi dotyczące egzaminów:

 • na UWr maksy­mal­nie może być 8 egza­m­inów w roku aka­demickim, a maksy­mal­nie 5 w jed­nej sesji;
 • masz dwa ter­miny – ter­min egza­minu i ter­min popraw­ki, które są odgórnie ustalone w har­mono­gramie sesji, ale do drugiego ter­minu pod­chodzisz tylko, jeśli oble­jesz pier­wszy ter­min. Nie da się „popraw­ić” oce­ny pozytywnej;
 • nie mogłeś przyjść? — jeśli masz ku temu ważny powód to możesz starać się o przy­wróce­nie ter­minu(np. choro­ba potwierd­zona zwol­nie­niem lekarskim). W ter­minie 7 dni od daty egza­minu (w szczegól­nych przy­pad­kach 7 dni od daty usta­nia przy­czyny), ale zgod­nie z reg­u­laminem jeśli uzyskasz zgodę to prowadzą­cy cza­sem chce Cię od razu egza­minować — bądź na to przygotowany!
 • zależy Ci na śred­niej? – na UWr jeśli nie przyjdziesz na pier­wszy ter­min to nie masz oce­ny i liczy się tylko oce­na z ter­minu nr 2. Masz więcej cza­su na naukę, ale(!) tracisz jeden termin;
 • chcesz zdać wcześniej? – wykład­ow­cy wspom­i­na­ją o tym głównie na pier­wszym zaję­ci­ach. Wcześniejsze zdanie egza­minu może zależeć od np. uzyska­nia z ćwiczeń konkret­nej oce­ny. Dodatkowo for­mal­nie trak­towany jest jak pier­wszy ter­min, więc może się okazać, że nawet negaty­w­na oce­na będzie wpisana do USOS. To tylko dobra wola prowadzącego, by w „zerowym” ter­minie negaty­wnych ocen nie wpisywać;
 • nie zdałeś i co ter­az? — każdy przed­miot ma przyp­isaną liczbę punk­tów ECTS. Jeśli na 60 pkt możli­wych do zdoby­cia za wszys­tkie zdane zaję­cia zdobędziesz min. 31 pkt (w ciągu całego roku) to warunk­owo zda­jesz — prze­chodzi więc warunk­owo na kole­jny rok po zapłace­niu całkiem sporej kwoty. W następ­nym roku chodzisz na zaległe zaję­cia i je zal­icza­sz oraz nor­mal­nie na bieżące z kole­jnego roku studiów — dokładasz więc sobie dodatkowej pra­cy. Jeśli w ciągu roku zdany­mi egza­m­i­na­mi nie uzbierasz 31 pkt nie możesz prze­jść na kole­jny rok studiów – pow­tarza­sz rok.

#4 Wykłady niekończące się egzaminem

To taki „twór” dla obe­jś­cia sys­te­mu. Otóż cza­sem okazu­je się, że masz całkiem sporo wykładów, np. 7–8 przed­miotów, a egza­m­inów może być tylko 5. Co zro­bić? „Nad­mi­arowe” wykłady nie kończą się egza­minem, a zal­icze­niem. W efek­cie to duży sprawdz­ian z mate­ri­ału, który musisz zal­iczyć przed rozpoczę­ciem sesji. Taka hybry­dowa for­ma nauczania.

Teo­re­ty­cznie jest tylko jed­no pode­jś­cie do zal­iczenia, w prak­tyce więcej, o ile ostat­nie jest przed zakończe­niem semes­tru (przed zamknię­ciem pro­tokołów USOS na dany semestr).

Pytania z komentarzy:

1) Ile % potrzebujemy z kolokwium do zdania na 3?

Nie ma reguły. Zależy od prowadzącego, wewnętrznych aktów uczel­ni, etc. Zazwyczaj spo­tykałam się z wymo­giem uzyska­nia między 50–75% punk­tów na zaliczenie.

2) Tylko, że u mnie jest inaczej…

Tak. Każ­da uczel­nia w ramach posi­adanej autonomii może odmi­en­nie reg­u­lować szczegółowe kwest­ie doty­czące zal­iczeń i sposobu przeprowadza­nia zajęć. Pole­cam zajrzeć do Reg­u­laminu studiów, gdzie powin­ny znaleźć się potrzeb­ne informacje 😉

 

Pamię­tasz najdzi­wniejsze zasady doty­czące kolok­wiów czy egza­m­inów? A może chcesz, żebym napisała więcej o prawach czy obow­iązkach stu­den­ta? Napisz w komentarzu 😉

Print Friendly, PDF & Email

20 komentarzy

 1. Czy wykład­ow­ca ma pra­wo zro­bić test, w którym jest 25 pytań i trwa on 8 min­ut i 20 sekund czyli jest 20 sekund na przeczy­tanie zada­nia, możli­wych odpowiedzi i zaz­nacze­nie poprawnej?

 2. Czy nauczy­ciel na indy­wid­u­al­nym roku naucza­nia może oblać stu­den­ta bez dania mu pode­jść do egzaminu ?

 3. Czy wykład­ow­ca ma pra­wo zro­bić zal­icze­nie z całego sylabusa zajęć, jeżeli sam pisem­nie przyz­nał się, że nie star­czyło mu godzin wykład­owych do omówienia wszys­t­kich zagad­nień? Pon­ad to omaw­iał samą teorię, a na zal­icze­niu wyma­ga liczenia zadań, których nie pokazy­wał i nie było ćwiczeń tabli­cowych. Czy warto zgłaszać się z tym do prodziekana? Czy nic nie uda nam się zdziałać?

  • Cześć.
   tak właś­ci­wie to zależy. Sylabus powinien wskazy­wać punk­ty ETCS za dany przed­miot. A punk­ty ETCS odpowiada­ją licz­bie godzin, jaką potrze­ba na opanowanie przed­mio­tu. I jest to łącz­na licz­ba godzin: wykładów, ćwiczeń i samodziel­nej pra­cy własnej.
   Jeśli możli­we jest opanowanie całego mate­ri­ału z sylabusa w godz­i­nach odpowiada­ją­cych ETCS, to nie ma znaczenia czy wykład­ow­ca to omówił na wykładach.
   Co do ćwiczeń prak­ty­cznych, jeśli było to w sylabus­ie, to z dużym praw­dopodobieńst­wem obroni się tym, że to miała być pra­ca włas­na, a wąt­pli­woś­ci prak­ty­czne moż­na było omówić na konsultacjach. 

   Z kolei inaczej wyglą­da sytu­ac­ja, jeśli mate­ri­ału nie da się “prze­r­o­bić” w godz­i­nach ETCS albo nigdzie nie ma infor­ma­cji o możli­wych ćwiczeni­ach praktycznych.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzięku­ję bard­zo, jeszcze mam jed­no pytanie — co w momen­cie, gdy jest już 2 ter­min i zdały 3 z 60 osób? Czy mogą być wyciąg­nięte jakieś kon­sek­wenc­je w stronę wykład­ow­cy? Tylko z tym przed­miotem mamy taki problem.

    • Dzień dobry,
     to zależy czy obiek­ty­wnie dało się zdać ucząc się tyle godzin, ile wyni­ka z ETCS przy uwzględ­nie­niu zasad z sylabusa.

     Poz­draw­iam
     Ania

 4. Studi­u­ję na WSB i w zeszłym semes­trze na zaję­ci­ach zdałem wszys­tkie kolok­wia wiec zal­iczyłem część ćwiczeniowa. Nieste­ty nie zdałem egza­minu i mam ter­az warunek. Prowadzą­ca zaję­cia kaza­ła nam ponown­ie pisać oba kolok­wia, aby dop­uś­cić nas do egza­minu. I stąd moje pytanie czy jest to doz­wolone aby prowadzą­ca kaza­ła nam ponown­ie zal­iczać część ćwiczeniową?

  • Cześć Mikołaj,
   odpowiedź powin­na być w reg­u­laminie konkret­nego WSB.
   Sprawdź proszę, co mówi reg­u­lamin, a jeśli nie zna­jdziesz tam odpowiedzi podaj nami­ary na stronę Two­jej uczelni.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. A czy jest jakaś reg­u­lac­ja, w akcie uwr (w reg­u­laminie nie ma), która stanowi, że nie moż­na popraw­iać oce­ny pozy­ty­wnej z egza­minu? Pozdrawiam

  • Cześć,
   nie ma przepisu prawa wewnętrznego, który wprost by to wskazywał.
   Nato­mi­ast funkcjon­al­nie celem pode­jś­cia do egza­minu jest jego zal­icze­nie (bez wzglę­du na ocenę), a więc poprawa jest przewidziana dla osób, które celu tego nie zrealizowały.

   Ewen­tu­al­nie szukałabym pod­stawy w § 31 Reg­u­laminu studiów:
   § 31. Zaję­cia raz zal­ic­zone w ramach danego toku studiów nie podle­ga­ją ponowne­mu zaliczeniu.

   Poz­draw­iam
   A.

 6. Kole­j­na oso­ba, która pow­tarza bzdurne i krzy­wdzące stereo­typy o wykładach. Wykłady SĄ obow­iązkowe. Niek­tóre uczel­nie mają odskocznię, gdzie zaję­cia są schematy­czne wtedy chodze­nie na wykłady nie jest obow­iązkowe, ale to jeden wiel­ki mit, że wykłady nie są obow­iązkowe bo są!

  • Oj nie zgodzę się, mój wykład­ow­ca, który jest także dziekanem powiedzi­ał, że nie są, ale że zachę­ca do nich. Myślę, że to zależy od uczelni.

   • Dokład­nie. Jak napisałam w odpowiedzi na komen­tarz “p” wszys­tko zależy od reg­u­lacji na konkret­nej uczelni.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć,
   jeśli przeczy­tasz Reg­u­lamin UWr, na który się powołałam w tekś­cie, to łat­wo zwery­fiku­jesz, że wykłady na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim są nieobow­iązkowe. Oczy­wiś­cie każ­da uczel­nia może mieć swo­je reg­u­lac­je, stąd ja ograniczyłam anal­izę na przykładzie jed­nej konkret­nej uczelni.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Cześć Hej,
   takie kwest­ie (wg np.Regulaminu UWr) powin­ny być podane w zasadach zal­iczenia przed­mio­tu. Nie ma tutaj reguły ogólnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 7. Bard­zo dobrze napisane, przy­datne i komu­nikaty­wne infor­ma­c­je! A mogłabyś napisać coś o zaję­ci­ach językowych i ich zaliczaniu?

  • Cześć Andrze­ju,
   dziękuję 🙂

   Zaję­cia językowe na UWr zal­iczane są przez wyspec­jal­i­zowaną jed­nos­tkę ogól­nouni­w­er­sytecką, tzw. SPNJO (tutaj link: https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/).
   Przyp­isanie do grupy następu­je na pod­staw­ie zal­ic­zonego wstęp­nego tes­tu językowego, następ­nie uczęszcza się na zaję­cia i po zakończe­niu zajęć zda­je egza­min koń­cowy. W przy­pad­ku napisa­nia egza­minu wstęp­nego boda­jże na C1 moż­na być zwol­nionym z języ­ka i pode­jść tylko do egza­minu końcowego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 8. A czy na kolok­wium lub egza­minie mogą się pojaw­ić rzeczy, których nie było na zaję­ci­ach? Czy jest jakaś pod­stawa praw­na, która to reguluje?

  • Cześć Lau­ro,
   przede wszys­tkim reg­u­lować będzie to Reg­u­lamin studiów czy inne uch­wały i zarządzenia uczelni.
   Kluc­zowy jest jed­nak zazwyczaj sylabus, w którym prowadzą­cy wskazu­je, jakie zagad­nienia będą omaw­iane i jaka lit­er­atu­ra przed­mio­tu obow­iązu­je czy np. jakie akty prawne. Na np. WPAE UWR jest on opub­likowany na stron­ie wydzi­ałowej w sto­sunku do każdego przed­mio­tu przez egza­m­i­na­to­ra lub prowadzącego przed­miot, który nie kończy się egzaminem.

   Nie ma jed­nak obow­iązku, aby cały mate­ri­ał był omówiony na zaję­ci­ach. Wręcz prze­ci­wnie, w sylabus­ie gen­er­al­nie przewidziany jest obsz­erny czas na pracę włas­ną stu­den­tów nad zagad­nieni­a­mi nieomówiony­mi na zajęciach.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment