Immatrykulacja — co to jest, jak się ubrać, ile trwa, co jeśli nie przyjdę?

Poradnik Studenta Administratywistka

W ramach kom­pendi­um wiedzy stu­den­ta wyjaś­ni­am, czym jest imma­tryku­lac­ja. A dokład­niej, co to jest imma­tryku­lac­ja, jak wyglą­da, jak się na nią ubrać, ile trwa i czy coś się stanie, jeśli się na niej nie pojawisz 😉 

Co to jest immatrykulacja?

Imma­tryku­lac­ja ma dwa znaczenia. Przede wszys­tkim to uroczys­tość uni­w­er­sytec­ka; taka uroczys­ta inau­gu­rac­ja dla stu­den­tów pier­wszego roku studiów. Pod­czas imma­tryku­lacji stu­den­ci zosta­ją ofic­jal­nie przyję­ci na pier­wszy rok studiów.

Drugie znacze­nie ter­minu imma­tryku­lac­ja to for­mal­ny akt przyję­cia w poczet stu­den­tów, tak więc gen­er­al­nie sprowadza się do tego samego 😉

Jaki jest jej przebieg?

Imma­tryku­lac­ja odby­wa się zazwyczaj w bard­zo reprezen­taty­wnym miejs­cu, np. na zabytkowej uczel­ni­anej auli  (jak np. Aula Leopold­ina czy Ora­to­ri­um Mar­i­anum w Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim).

Moż­na powiedzieć, że to bard­zo for­mal­na akademia. Rozpoczy­na się ofic­jal­nym przy­wi­taniem i częs­to prze­mową ważnej oso­bis­toś­ci (np. rek­to­ra, prorek­to­ra, dziekana). Jej kluc­zową częś­cią jest for­mal­ny akt przyję­cia w poczet stu­den­tów (który jak wspom­i­nałam także nosi nazwę imma­tryku­lacji). Wszyscy przyję­ci na stu­dia wsta­ją i recy­tu­ją tekst ślubowa­nia stu­denck­iego. Po ślubowa­niu przyję­ty na stu­dia jest już stu­den­tem 🙂 

Bard­zo częs­to dopełnie­niem uroczys­toś­ci jest ele­ment imi­en­nego wywoła­nia każdego nowego stu­den­ta. Wywołana oso­ba pod­chodzi i odbiera od prowadzącego uroczys­tość indeks, kartę bib­lioteczną czy po pros­tu uścisk dłoni 😉 Stąd tak ważny jest odpowied­nio ubiór na imma­tryku­lację, o czym poniżej.

Może Cię zain­tere­sować także tekst:
Rek­tor a dziekan, pro­fe­sor nadzwycza­jny a zwycza­jny – o god­noś­ci­ach i tytułach na uniwersytecie 

Kiedy odbywa się immatrykulacja?

Zazwyczaj ma ona miejsce w pier­wszych dni­ach roku aka­demick­iego. Może się zdarzyć, że odbędzie się na tydzień przed rozpoczę­ciem roku, np. we wrześniu albo nawet w listopadzie czy grud­niu, wtedy gdy doty­czy stu­den­tów zaocznych, którzy później rozpoczy­na­ją rok akademicki.

Infor­ma­cję o ter­minie imma­tryku­lacji zna­jdziesz w liś­cie infor­mu­ją­cym, że jesteś stu­den­tem, w e‑mailu od uczel­ni czy też po pros­tu na stron­ie inter­ne­towej wydzi­ału czy uczelni. 

Jak się na nią ubrać?

Po pros­tu ele­gancko. Tak, żebyś nie wstydził(a) się, wychodząc na środek auli 😉 Nie musi być to biała bluz­ka i czarna spód­ni­ca, ale zde­cy­dowanie sprawdzi się ubiór w klasy­cznych kolorach (biel, szarość, granat, czerń). No i wiado­mo, że w spód­niczkach i sukienkach raczej dłu­gość do kolana niż mini.

A! I uwa­ga na wysok­ie obcasy. Nie chodzi tylko o umiejęt­ność chodzenia w takich butach, ale o posadz­ki w aulach, które bywa­ją bard­zo śliskie…, a cza­sem trze­ba prze­jść długą drogę z koń­ca sali na środek i z powrotem. Jeśli więc masz wąt­pli­woś­ci co do obcasów, wybierz te płaskie.

Przykładowe stylizacje:

- klasy­cz­na styl­iza­c­ja u Asi z MustHave­Fash­ion;
- jak ubier­ać się z klasą u Marii z Ubier­a­jSięK­lasy­cznie;
- o ubiorze dla panów pisze Daw­id z Dandy­core.

Co jeśli nie przyjdę na immatrykulację?

Ter­min imma­tryku­lacji kolidu­je Ci z inny­mi obow­iązka­mi? Albo w trak­cie podróży zaw­iódł się trans­port i wiesz, że nie dotrzesz? Spoko­jnie, na wszys­tko jest meto­da. Jeśli wiesz wcześniej, że nie dotrzesz na miejsce, to skon­tak­tuj się z Dziekanatem, np. e‑mailowo i zapy­taj, kiedy możesz for­mal­nie pod­pisać treść ślubowa­nia. Mogą być wyz­nac­zone ter­miny dla stu­den­tów poszczegól­nych  kierunk­ów. W tym drugim wari­an­cie (nieplanowana nieobec­ność) zrób tak samo. Sprawdź jed­nak stronę inter­ne­tową uczel­ni czy wydzi­ału, bo może odpowiedź na to pytanie już tam na Ciebie czeka 😉

Zad­baj tylko, aby pod­pisać ślubowanie w wyz­nac­zonym ter­minie — w prze­ci­wnym wypad­ku nie uzyskasz for­mal­nie sta­tusu stu­den­ta, więc z cza­sem mogą Cię skreślić z listy studentów.

A na koniec:

Pamię­tasz swo­ją imma­tryku­lację? Słysza­łeś może o dodatkowych ele­men­tach imma­tryku­lacji? A może masz dodatkowe pyta­nia do tematu?

Jeśli masz ochotę podzielić się włas­ny­mi doświad­czeni­a­mi, zadać pytanie czy wyraz­ić swo­ją opinię, napisz komentarz 😉

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post comment