Poradnik Studenta

Kolokwium i sesja, czyli jak wyglądają egzaminy (i zaliczenia) na studiach

Kolok­wium. Ses­ja. Egza­miny na stu­di­ach. Ten tekst jest o kwestii bard­zo ważnej, a więc o zal­icza­niu przed­miotów na stu­di­ach na przykładzie moich doświad­czeń na WPAiE UWr.

Pod­stawa praw­na: Reg­u­lamin studiów w Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim

Ważne! Piszę tutaj o moich doświad­czeni­ach z WPAiE UWr, uzu­peł­ni­a­jąc o infor­ma­c­je od zna­jomych z innych miejsc. Chęt­nie uzu­pełnię tekst i o nowe infor­ma­c­je od czytel­ników 🙂

Zob. także:

Studencka nomenklatura

Stu­dia rewidu­ją znacze­nie pewnych słów. Od ter­az oce­ny mają inną skalę, sprawdziany inaczej się nazy­wa­ją, a zal­iczenia zostały sku­mu­lowane w jed­nym okre­sie. Dlat­ego przed­staw­iam krót­ki słown­iczek pojęć:

1. Oce­ny — od ter­az negaty­w­na oce­na to: 2, a skala pozy­ty­wnych to:

 • 3,0;
 • 3,5 (ew. 3+);
 • 4,0;
 • 4,5 (ew. 4+);
 • 5,0;

Gdy­by więc począt­ki stu­diowa­nia były ciężkie niewiele zna­jomych oga­r­nie, że 2,0 to oblany egza­min 😉

2. Kolok­wium, czyli sprawdz­ian — sprawdze­nie wiedzy z danego mate­ri­ału, zazwyczaj na ćwiczeni­ach, przy czym pisze się go raczej na koniec semes­tru, ale bywa, że i częś­ciej np. 2–3 razy w semes­trze. For­ma może być opisowa, testowa, kazus (rozwiązanie określonej sytu­acji na bazie przepisów) bądź ust­na.

3. Ses­ja — przy­pom­i­na to okres matu­ry —  czas około 2 tygod­ni, kiedy w prze­ciągu 10–15 dni zda­jesz egza­miny ze wszys­t­kich przed­miotów.

4. Egza­min — “duży” sprawdz­ian z danego przed­mio­tu (wykładu) w cza­sie sesji. Zazwyczaj warunk­iem dopuszcza­ją­cym do egza­minu jest pozy­ty­w­na oce­na z ćwiczeń, czyli zdanie kolok­wium — przy­pom­i­na poje­dynczy egza­min mat­u­ral­ny.

5. Zal­icze­nie wykładu — alter­naty­wa dla klasy­cznej sesji — z określonych przed­miotów “duży sprawdz­ian”, który piszesz przed sesją, nieza­leżnie od zdanych ćwiczeń z przed­mio­tu.

Krótkie wyjaśnienie pojęć przed nami, więc czas, aby poszczególne zagadnienia omówić szerzej:

#1 Kolokwium

Częs­to jedy­na for­ma zal­iczeń ćwiczeń, cza­sem alter­naty­wnie z referatem/ prezen­tacją:
 • odby­wa się najczęś­ciej na prze­dostat­nich lub ostat­nich ćwiczeni­ach z danego przed­mio­tu, a więc nim rozpocznie się ses­ja,
 • ilość: zazwyczaj jed­no na jeden przed­miot, rzadziej więcej,
 • przeprowadza prowadzą­cy ćwiczenia,
 • pisze się je gen­er­al­nie raz, ale popraw­ia częs­to aż do zda­nia — cza­sem się zdarza­ją for­mal­iś­ci, którzy pozwala­ją na jeden ter­min poprawkowy,
 • for­ma kolok­wium: pisem­na (pyta­nia otwarte albo test), cza­sem ust­na,
 • skala ocen: omówiona w słown­iczku, przy czym oce­na z kolok­wium to jed­no, bo dzię­ki akty­wnoś­ci moż­na uzyskać jej pod­wyższe­nie (nie doty­czy kolok­wium zdanego na 2,0),
 • kon­sek­wenc­je obla­nia kolok­wium: jeśli nie uda się później napisać kolok­wium, albo go popraw­ić, to nie moż­na pode­jść do egza­minu — tym samym za rok trze­ba pow­tarzać i ćwiczenia i egza­min z danego przed­mio­tu,
 • jeśli nie mogłeś przyjść na kolok­wium, to zazwyczaj możesz zal­iczyć je z inną grupą lub na kon­sul­tac­jach,
 • wyni­ki: ogłosze­nie na stron­ie ćwiczeniowca/ mailem lub w USOS,
 • poprawa oce­ny pozy­ty­wnej: tak, częs­to jest to możli­we, i moż­na to rozważyć, aby uzyskać, czyli kil­ka stówek miesięcznie.

Wcześniejsze zal­icze­nie ćwiczeń jest częs­to możli­we, ale zazwyczaj np. pod­czas kon­sul­tacji prowadzącego (kon­sul­tac­je to wyz­nac­zone przez prowadzącego godziny pod­czas których siedzi w gabinecie i jest do dys­pozy­cji stu­den­tów).

#2 Zaliczenie wykładu

Zasad­nic­zo, zal­icze­nie wykładu jest bard­zo podob­ne for­mą do egza­minu, choć for­mal­nie są całkiem inne. Różnice:
 • odby­wa się zan­im rozpocznie się ses­ja,
 • może być taka for­ma z nieogranic­zonej iloś­ci zajęć,
 • w teorii jest jed­no pode­jś­cie do zal­iczenia, w prak­tyce więcej, o ile ostat­nie jest przed zakończe­niem semes­tru (przed zamknię­ciem pro­tokołów USOS na dany semes­tr),
 • przedter­min? for­mal­nie nie, w prak­tyce zdarza się,
 • nie ma przy­wraca­nia ter­minu.
W prak­tyce, zal­icze­nie wykładu sto­su­je się, żeby w semes­trze nie było egza­m­inów pon­ad lim­it — w mojej oce­nie to for­ma ominię­cia zapisu w Reg­u­laminie o iloś­ci egza­m­inów w sesji. No cóż, bywa.

 

#3 Egzamin

Najważniejszy sprawdz­ian z każdego przed­mio­tu. Moż­na pode­jść tylko do jed­nej popraw­ki, a oce­ny się nie popraw­ia — bard­zo przy­pom­i­na więc egza­min mat­u­ral­ny.
 • odby­wa się w okre­sie sesji, w ter­minie wskazanym w har­mono­gramie zajęć dydak­ty­cznych,
 • maksy­mal­nie może być 8 egza­m­inów w roku aka­demickim, a maksy­mal­nie 5 w jed­nej sesji, co oznacza, że dru­gi dzień możesz mieć egza­min z “dużego” przed­mio­tu,
 • egza­m­i­na­torem jest wykład­ow­ca,
 • masz: ter­min pod­sta­wowy oraz poprawkę (łącznie 2) — ale popraw­ia się tylko ocenę 2 — czyli negaty­wną — i obie oce­ny pojaw­ia­ją się w sys­temie, co przekła­da się na śred­nią. Ale! Jeden oblany przed­miot nie wyk­lucza braku stype­ndi­um za śred­nią, moż­na nadro­bić to inny­mi przed­mio­ta­mi — true sto­ry.
 • for­ma: pisem­na (pyta­nia opisowe, test), rzadziej ust­na — chy­ba że na przedter­minie, tam częś­ciej,
 • wyni­ki: bezpośred­nio w USOS (sys­tem stu­denc­ki dostęp­ny online, bo u nas nie ma papierowych indek­sów) w ter­minie kilku godzin (test) lub kilku/ ‑nas­tu dni od daty egza­minu,
 • poprawa oce­ny pozy­ty­wnej: gen­er­al­nie nie ma takiej możli­woś­ci.

Przedter­min: możli­wość pode­jś­cia do egza­minu przed sesją (częs­to wyma­gana jest min­i­mal­na oce­na na poziomie np. 4), z tym że ma II wari­anty:

 • wari­ant I — przedter­min “0” — trak­towany jako dodatkowy ter­min — negaty­w­na oce­na nie wpisana do USOS, tylko moż­na pode­jść do I ter­minu jak gdy­by nie pisało się egza­minu (uwa­ga! nie przewidu­je go reg­u­lamin, a dobra wola prowadzącego),
 • wari­ant II — I ter­min — trak­towany jako I ter­min wcześniej — jeśli nie zdasz, pozosta­je Ci tylko II ter­min.

Kon­sek­wenc­je niez­da­nia popraw­ki: każdy przed­miot ma przyp­isaną liczbę punk­tów ECTS. Jeśli na 60 pkt możli­wych do zdoby­cia za wszys­tkie zdane egza­miny, zdobędziesz min. 31 pkt (w ciągu całego roku) to warunk­owo zda­jesz — prze­chodzi więc na kole­jny rok po zapłace­niu za taką możli­wość (kilka­set zł, albo więcej) i w następ­nym roku chodzisz na zaległe zaję­cia i je zal­icza­sz oraz na bieżące z kole­jnego roku studiów — dokładasz więc sobie dodatkowej pra­cy. Jeśli w ciągu roku zdany­mi egza­m­i­na­mi nie uzbierasz 31 pkt nie możesz prze­jść na kole­jny rok studiów — zosta­jesz na tym samym roku studiów.

Nie mogłeś przyjść na egza­min: jeśli masz ku temu ważny powód to możesz starać się o przy­wróce­nie ter­minu (np. choro­ba potwierd­zona zwol­nie­niem lekarskim) w ter­minie 7 dni od daty egza­minu (w szczegól­nych przy­pad­kach 7 dni od daty usta­nia przy­czyny), ale zgod­nie z reg­u­laminem jeśli uzyskasz zgodę to prowadzą­cy cza­sem chce Cię od razu egza­minować — bądź na to przy­go­towany!

 

Słowo końcowe — pigułka wiedzy

Kolok­wium to jak małe sprawdziany w toku ćwiczeń. Zal­icze­nie to duży sprawdz­ian z wykładu przed sesją. Egza­miny zda­je się pod­czas sesji (taka rund­ka mat­u­ral­na co semes­tr).

Moż­na się przyzwycza­ić, ale i trze­ba moc­no har­tować siłę woli, aby nie uczyć się na ostat­ni moment (no chy­ba, że uczysz się w miarę na bieżą­co, to powtó­ka na 3 dni przed egza­minem jest spoko opcją).

 

Pytania z komentarzy:

#1 Ile % potrzebujemy do zdania na 3?

Nie ma reguły. Zależy od prowadzącego, wewnętrznych aktów uczel­ni, etc. Zazwyczaj spo­tykałam się z wymo­giem uzyska­nia między 50–75% na zal­icze­nie.

#2 Tylko, że u mnie jest inaczej…

Tak. Każdy Wydzi­ał ma swo­je akty wewnętrzne i przepisy reg­u­lu­jące zagad­nienia. Stąd na innym wydziale może wyglą­dać to zupełnie inaczej. Moja per­spek­ty­wa to: WPAiE UWr.

 

Trzy­ma­j­cie się ciepło!
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

2 komentarze

 • Karolina

  Bard­zo mi się przy­dał ten post, w tym roku zaczęłam również stu­dia na uwr wpaie więc świet­nie trafiłam. Uzyskałam wiado­mość, że nieste­ty poprawa oce­ny pozy­ty­wnej nie jest możli­wa i jaka jest w końcu różni­ca między przed ter­minem a ter­minem zerowym.
  Dzię­ki wielkie 😊

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *