Kierownik USC (urzędu stanu cywilnego); okręg rejestracji stanu cywilnego

Zagad­nie­nie opiera się na zdefin­iowa­niu określonych pojęć, tj. Kierown­ik USC (urzę­du stanu cywilnego); okręg rejes­tracji stanu cywilnego. Poniżej przed­staw­iam gotowe opra­cow­anie tego zagadnienia.

Uwa­ga! Ten tekst jest częś­cią skryp­tu z prawa admin­is­tra­cyjnego. Jeżeli szukasz tek­stów prak­ty­cznych — lin­ki poda­ję na samym końcu tek­stu.

Tekst możesz zapisać w formie PDF lub wydrukować.
Ikony zapisu/ wydruku są na dole, pod tekstem 🙂

Zob. także:

Pod­stawa praw­na: ustawa z dnia 28 listopa­da 2014 r. Pra­wo o aktach stanu cywilnego

1. Kierownik USC

#1 Kierownik USC — zasady wyboru

Kierown­ikiem USC [USC — urząd stanu cywilnego] jest wójt (bur­mistrz, prezy­dent mias­ta), czyli organ wykon­aw­czy gminy. Taka jest zasa­da, mamy jed­nak wyjątki:

 1. W okrę­gach liczą­cych powyżej 50 000 mieszkańców wójt (bur­mistrz, prezy­dent mias­ta) zatrud­nia inną osobę na stanowisku kierown­i­ka USC.
 2. W okrę­gach liczą­cych poniżej 50 000 mieszkańców wójt (bur­mistrz, prezy­dent mias­ta) może zatrud­nić inną osobę na stanowisku kierown­i­ka USC.

Dla przy­pom­nienia: Gmi­na jest okręgiem rejes­tracji stanu cywilnego.

#2 Zastępca kierownika USC — zasady wyboru

W okrę­gach liczą­cych poniżej 50 000 mieszkańców wójt (bur­mistrz, prezy­dent mias­ta) zatrud­nia zastępcę kierown­i­ka USC. Nato­mi­ast w okrę­gach liczą­cych powyżej 50 000 mieszkańców wójt (bur­mistrz, prezy­dent mias­ta) może zatrud­nić zastępcę lub zastępców kierown­i­ka USC — zupełnie odwrot­nie niż przy zasadach dot. kierown­i­ka USC

#3 Zasady zatrudnienia osób na kierownika lub zastępcę kierownika USC

Zasady te nie doty­czą wój­ta, bur­mistrza, prezy­den­ta mias­ta, będą­cych kierown­ikiem USC

Na stanowisku kierown­i­ka USC oraz zastęp­cy kierown­i­ka USC może być zatrud­niona oso­ba , która:

 1. ma oby­wa­telst­wo pol­skie, pełną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych i korzys­ta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana pra­wom­oc­nym wyrok­iem sądu za umyślne przestępst­wo ści­gane z oskarże­nia pub­licznego lub umyślne przestępst­wo skarbowe;
 3. posi­a­da dyplom: 
  1. ukończenia wyższych studiów prawniczych lub admin­is­tra­cyjnych potwierdza­ją­cy uzyskanie tytułu zawodowego mag­is­tra lub,
  2. potwierdza­ją­cy ukończe­nie wyższych studiów prawniczych lub admin­is­tra­cyjnych za granicą,  albo uznany za równoważny pol­skiemu dyplo­mowi potwierdza­jące­mu uzyskanie tytułu zawodowego mag­is­tra lub,
  3. potwierdza­ją­cy uzyskanie tytułu zawodowego mag­is­tra i świadect­wo ukończenia studiów pody­plo­mowych w zakre­sie administracji;
 4. posi­a­da łącznie co najm­niej trzylet­ni staż pra­cy na stanowiskach urzęd­niczych w urzę­dach lub w samorzą­dowych jed­nos­tkach orga­ni­za­cyjnych, w służ­bie cywilnej, w urzę­dach państ­wowych lub w służ­bie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomoc­niczych i obsługi.

#4 Uprawnienia kierownika USC i zastępcy kierownika USC

Czyn­noś­ci z zakre­su rejes­tracji stanu cywilnego są dokony­wane przez kierown­i­ka USC lub zastępcę kierown­i­ka USC. Uprawnienia i obow­iąz­ki kierown­i­ka USC przysługu­ją i są wykony­wane również przez zastępcę kierown­i­ka USC.

Kierown­ik USC może upoważnić pisem­nie pra­cown­i­ka USC do wydawa­nia odpisów aktów stanu cywilnego, zaświad­czeń o zamieszc­zonych lub nieza­mieszc­zonych w rejestrze stanu cywilnego danych doty­czą­cych wskazanej oso­by oraz zamieszcza­nia przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na pod­staw­ie uzna­nia orzeczenia organu państ­wa obcego lub na pod­staw­ie innego doku­men­tu pochodzącego od organu państ­wa obcego, a niewyma­ga­jącego uzna­nia albo odpisu zagranicznego doku­men­tu stanu cywilnego przekazanego do USC w wyko­na­niu umowy między­nar­o­dowej przewidu­jącej wza­jem­ną wymi­anę infor­ma­cji w zakre­sie stanu cywilnego.
Zastęp­ca kierown­i­ka USC nie może upoważnić pisem­nie pra­cown­i­ka do dokony­wa­nia w/w czyn­ności.

Wójt (bur­mistrz, prezy­dent mias­ta) może upoważnić pisem­nie innego pra­cown­i­ka do wydawa­nia odpisów aktów stanu cywilnego, zaświad­czeń o zamieszc­zonych lub nieza­mieszc­zonych w rejestrze stanu cywilnego danych doty­czą­cych wskazanej oso­by oraz zamieszcza­nia przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na pod­staw­ie uzna­nia orzeczenia organu państ­wa obcego lub na pod­staw­ie innego doku­men­tu pochodzącego od organu państ­wa obcego, a niewyma­ga­jącego uzna­nia albo odpisu zagranicznego doku­men­tu stanu cywilnego przekazanego do USC w wyko­na­niu umowy między­nar­o­dowej przewidu­jącej wza­jem­ną wymi­anę infor­ma­cji w zakre­sie stanu cywilnego.

2. Okręg rejestracji stanu cywilnego

Zasa­da: Gmi­na jest okręgiem rejes­tracji stanu cywilnego.

Zmi­ana okręgu rejes­tracji stanu cywilnego może nastąpić przez ustal­e­nie właś­ci­woś­ci USC dla więcej niż jed­nego okręgu rejes­tracji stanu cywilnego lub przez ustal­e­nie właś­ci­woś­ci kilku USC w jed­nym okręgu rejes­tracji stanu cywilnego.

Jeżeli nastąpiła zmi­ana właś­ci­woś­ci okręgu rejes­tracji stanu cywilnego, kierown­ikiem USC właś­ci­wym do dokony­wa­nia czyn­noś­ci z zakre­su rejes­tracji stanu cywilnego jest kierown­ik USC, który prze­jął właś­ci­wość okręgu rejes­tracji stanu cywilnego.

Woje­w­o­da skła­da wniosek do min­is­tra właś­ci­wego do spraw wewnętrznych o zmi­anę okręgu rejes­tracji stanu cywilnego:

 • na wniosek gminy lub gmin;
 • po zasięg­nię­ciu opinii gminy lub gmin.

Słowo końcowe

I tym samym dotar­liśmy do koń­ca opra­cow­a­nia zagad­nienia: kierown­ik USC (urzę­du stanu cywilnego); okręg rejes­tracji stanu cywilnego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o: aktach stanu cywilnego, to lin­ki są na początku tekstu.

Nato­mi­ast tek­sty prak­ty­czne doty­czące aktów stanu cywilnego to:

Owoc­nej nauki!
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment