Zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

Zamel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich (jak wskazu­je nazwa) to zagad­nie­nie, które skła­da się 2 częś­ci. Poniżej przed­staw­iam gotowe opra­cow­anie tego zagadnienia.

Uwa­ga! Ten tekst jest częś­cią skryp­tu z prawa admin­is­tra­cyjnego. Jeżeli szukasz tek­stów prak­ty­cznych — lin­ki poda­ję na samym końcu tek­stu.

Tekst możesz zapisać w formie PDF lub wydrukować.
Ikony zapisu/ wydruku są na dole, pod tekstem 🙂

Zob. także: 

1. Zameldowanie — zarys tematu

#1 Podstawa prawna

Zamel­dowanie reg­u­lu­je: ustawa z dnia 24 wrześ­nia 2010 r. o ewidencji ludności.

#2  Pobyt stały vs pobyt czasowy

 1. Pobyt stały — zamieszkanie w określonej miejs­cowoś­ci pod oznac­zonym adresem z zami­arem stałego przebywania.
 2. Pobyt cza­sowy — prze­by­wanie bez zami­aru zmi­any miejs­ca poby­tu stałego w innej miejs­cowoś­ci pod oznac­zonym adresem. Bądź też w tej samej miejs­cowoś­ci, lecz pod innym adresem. Przy czym ilekroć w ustaw­ie jest mowa o poby­cie cza­sowym oby­wa­tela pol­skiego, to należy przez to rozu­mieć prze­by­wanie poza miejscem poby­tu stałego przez okres pon­ad 3 miesię­cy.
 3. Uwa­ga! Miejsce poby­tu stałego lub cza­sowego oso­by zatrud­nionej na statku żeglu­gi śródlą­dowej lub morskiej albo zamieszku­jącej w związku z wykony­waniem pra­cy w ruchomym urządze­niu mieszkalnym to siedz­i­ba pra­co­daw­cy zatrud­ni­a­jącego tę osobę.

#3  Charakter zameldowania

Zamel­dowanie na pobyt stały lub cza­sowy służy wyłącznie celom ewiden­cyjnym. Ma ono na celu potwierdze­nie fak­tu poby­tu oso­by w miejs­cu, w którym się zameldowała.

2. Zameldowanie — zasady

#1 Kto dokonuje zameldowania?

Wniosek o zamel­dowanie może­my złożyć samodziel­nie albo przez pełnomocnika.

Za osobę nieposi­ada­jącą zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub posi­ada­jącą ogranic­zoną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych obow­iązek mel­dunkowy wykonuje:

 • jej przed­staw­iciel ustawowy,
 • opiekun prawny,
 • lub inna oso­ba sprawu­ją­ca nad nią fak­ty­czną opiekę w miejs­cu ich wspól­nego pobytu.

W przy­pad­ku żołnierzy w czyn­nej służ­bie wojskowej obow­iązek mel­dunkowy pole­ga­ją­cy na zamel­dowa­niu się w miejs­cu poby­tu cza­sowego jest wykony­wany w miejs­cu pełnienia tej służ­by u dowód­cy jed­nos­t­ki wojskowej, a w miejs­cu poby­tu cza­sowego w obiek­cie wojskowym u komen­dan­ta (kierown­i­ka, sze­fa, dowód­cy) obiek­tu. Wyko­nanie obow­iązku mel­dunkowego  następu­je poprzez stwierdze­nie tego fak­tu w rozkazie dowód­cy jed­nos­t­ki wojskowej lub w książce zamel­dowań komen­dan­ta obiek­tu wojskowego i nie wyma­ga zgłoszenia w organie gminy oraz uję­cia w rejestrze PESEL i rejes­tra­ch mieszkańców.

Szczególna forma zameldowania

Uwa­ga! Zamel­dowa­nia w sto­sunku do dzieci oby­wa­teli pol­s­kich, zamieszkałych na tery­to­ri­um RP oraz urod­zonych na tery­to­ri­um RP, dokonu­je z urzę­du kierown­ik USC sporządza­ją­cy akt urodzenia. Zamel­dowanie na pobyt stały lub cza­sowy następu­je z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejs­cu stałego albo cza­sowego poby­tu rodz­iców albo tego z rodz­iców, u którego dziecko fak­ty­cznie przebywa.

#2 Termin zameldowania

Oby­wa­tel pol­s­ki prze­by­wa­ją­cy na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej jest obow­iązany zamel­dować się w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przy­by­cia do tego miejsca.

Równocześnie moż­na mieć jed­no miejsce poby­tu stałego i jed­no miejsce poby­tu czasowego.

#3 Forma zameldowania

Oby­wa­tel pol­s­ki dokonu­je zamel­dowa­nia na pobyt stały lub czasowy:

 1. w formie pisem­nej, na składanym for­mu­la­rzu (wniosku), przed­staw­ia­jąc do wglą­du dowód oso­bisty lub pasz­port, albo
 2. w formie doku­men­tu elek­tron­icznego, na for­mu­la­rzu umożli­wia­ją­cym wprowadze­nie danych do rejestru PESEL przez organ z pkt 1, pod warunk­iem otrzy­ma­nia urzę­dowego poświad­czenia odbioru.

Do wniosku dołącza się:

 • potwierdze­nie poby­tu w lokalu, doko­nane przez właś­ci­ciela lub inny pod­miot dys­ponu­ją­cy tytułem prawnym do lokalu na for­mu­la­rzu (wniosku),
 • oraz — do wglą­du — doku­ment potwierdza­ją­cy tytuł prawny do lokalu tego właś­ci­ciela lub podmiotu.

Przy zamel­dowa­niu w formie elek­tron­icznej dołącza się doku­men­ty w wer­sji elek­tron­icznej. Możli­we jest dołączenie:

 • doku­men­tu elek­tron­icznego, który potwierdza tytuł prawny do lokalu,
 • w razie niemożnoś­ci jego uzyska­nia — odw­zorowanie cyfrowe tego dokumentu. 

Pon­ad­to oby­wa­tel nieposi­ada­ją­cy tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza:

 • doku­ment elek­tron­iczny zaw­ier­a­ją­cy oświad­cze­nie właś­ci­ciela lub innego pod­mio­tu oraz doku­ment potwierdza­ją­cy tytuł prawny do lokalu tego właś­ci­ciela lub podmiotu,
 • w razie niemożnoś­ci ich uzyska­nia — odw­zorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Doku­mentem potwierdza­ją­cym tytuł prawny do lokalu może być w szczegól­noś­ci: umowa cywilno­praw­na, odpis (wyciąg z dzi­ałów I i II) z księ­gi wieczys­tej decyz­ja admin­is­tra­cyj­na lub orzecze­nie sądu.

Do zamel­dowa­nia wystar­czy umowa naj­mu, o ile będzie z niej wynikać, że wyna­j­mu­ją­cym jest właściciel.

Przy zamel­dowa­niu na pobyt cza­sowy należy wskazać deklarowany okres poby­tu w tym miejs­cu.

3. Zameldowanie — formy działania administracji

 1. Czyn­ność fak­ty­cz­na:
  1. zamel­dowanie;
  2. wydanie zaświad­czenia o zameldowaniu.
 2. Decyz­ja administracyjna:
  1. Jeżeli dane zgłos­zone do zamel­dowa­nia budzą wąt­pli­woś­ci o zamel­dowa­niu rozstrzy­ga organ wykon­aw­czy gminy w drodze decyzji administracyjnej;
  2. Wąt­pli­woś­ci co do stałego lub cza­sowego charak­teru poby­tu oso­by pod deklarowanym adresem rozstrzy­ga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Słowo końcowe

I tym samym dotar­liśmy do koń­ca opra­cow­a­nia zagad­nienia: zamel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o: wymel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich, to link jest na początku tekstu.

Nato­mi­ast tek­sty prak­ty­czne doty­czące obow­iązku mel­dunkowego to:

Owoc­nej nauki!
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment