Wymeldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich (zasady, tryb, formy działania administracji)

Wymel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich (jak wskazu­je nazwa) to zagad­nie­nie, które skła­da się 2 częś­ci. Poniżej przed­staw­iam gotowe opra­cow­anie tego zagadnienia.

Uwa­ga! Ten tekst jest częś­cią skryp­tu z prawa admin­is­tra­cyjnego. Jeżeli szukasz tek­stów prak­ty­cznych — lin­ki poda­ję na samym końcu tek­stu.

Tekst możesz zapisać w formie PDF lub wydrukować.
Ikony zapisu/ wydruku są na dole, pod tekstem 🙂

Zob. także:

1. Wymeldowanie — zarys tematu

#1 Podstawa prawna

Wymel­dowanie reg­u­lu­je: ustawa z dnia 24 wrześ­nia 2010 r. o ewidencji ludności.

#2  Pobyt stały vs pobyt czasowy

  1. Pobyt stały — zamieszkanie w określonej miejs­cowoś­ci pod oznac­zonym adresem z zami­arem stałego przebywania.
  2. Pobyt cza­sowy — prze­by­wanie bez zami­aru zmi­any miejs­ca poby­tu stałego w innej miejs­cowoś­ci pod oznac­zonym adresem. Bądź też w tej samej miejs­cowoś­ci, lecz pod innym adresem. Przy czym ilekroć w ustaw­ie jest mowa o poby­cie cza­sowym oby­wa­tela pol­skiego, to należy przez to rozu­mieć prze­by­wanie poza miejscem poby­tu stałego przez okres pon­ad 3 miesię­cy.
  3. Uwa­ga! Miejsce poby­tu stałego lub cza­sowego oso­by zatrud­nionej na statku żeglu­gi śródlą­dowej lub morskiej albo zamieszku­jącej w związku z wykony­waniem pra­cy w ruchomym urządze­niu mieszkalnym to siedz­i­ba pra­co­daw­cy zatrud­ni­a­jącego tę osobę.

2. Wymeldowanie — zasady

#1 Kto dokonuje wymeldowania?

Oby­wa­tel pol­s­ki, który opuszcza miejsce poby­tu stałego albo opuszcza miejsce poby­tu cza­sowego przed upły­wem deklarowanego okre­su poby­tu obow­iązany jest wymel­dować się oso­biś­cie lub przez pełnomocnika.

Za osobę nieposi­ada­jącą zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub posi­ada­jącą ogranic­zoną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych obow­iązek mel­dunkowy wykonuje:

  • jej przed­staw­iciel ustawowy,
  • opiekun prawny,
  • lub inna oso­ba sprawu­ją­ca nad nią fak­ty­czną opiekę w miejs­cu ich wspól­nego pobytu.

W przy­pad­ku żołnierzy w czyn­nej służ­bie wojskowej obow­iązek mel­dunkowy pole­ga­ją­cy na wymel­dowa­niu się w miejs­cu poby­tu cza­sowego jest wykony­wany w miejs­cu pełnienia tej służ­by u dowód­cy jed­nos­t­ki wojskowej, a w miejs­cu poby­tu cza­sowego w obiek­cie wojskowym u komen­dan­ta (kierown­i­ka, sze­fa, dowód­cy) obiek­tu. Wyko­nanie obow­iązku mel­dunkowego  następu­je poprzez stwierdze­nie tego fak­tu w rozkazie dowód­cy jed­nos­t­ki wojskowej lub w książce zamel­dowań komen­dan­ta obiek­tu wojskowego i nie wyma­ga zgłoszenia w organie gminy oraz uję­cia w rejestrze PESEL i rejes­tra­ch mieszkańców.

#2 Forma wymeldowania

Oby­wa­tel pol­s­ki dokonu­je wymel­dowa­nia z miejs­ca poby­tu stałego albo z miejs­ca poby­tu cza­sowego w formie:

  1. pisem­nej na for­mu­la­rzu w organie gminy właś­ci­wym dla doty­chcza­sowego miejs­ca poby­tu, przed­staw­ia­jąc do wglą­du dowód oso­bisty lub paszport,
  2. doku­men­tu elek­tron­icznego, na for­mu­la­rzu umożli­wia­ją­cym wprowadze­nie danych do rejestru PESEL, pod warunk­iem otrzy­ma­nia urzę­dowego poświad­czenia odbioru.

Oby­wa­tel pol­s­ki może wymel­dować się z miejs­ca poby­tu stałego lub cza­sowego dokonu­jąc zamel­dowa­nia w nowym miejs­cu pobytu.

Uwa­ga! Oby­wa­tel pol­s­ki, który wyjeżdża z kra­ju z zami­arem stałego poby­tu poza grani­ca­mi RP, jest obow­iązany zgłosić swój wyjazd. Zgłosze­nie wyjaz­du poza granice Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej skutku­je wymel­dowaniem z miejs­ca poby­tu stałego i czasowego.

Zgłosze­nie zgonu doko­nane w USC zastępu­je wymel­dowanie oso­by zmarłej z miejs­ca poby­tu stałego i czasowego.

3. Wymeldowanie — formy działania administracji

  1. Czyn­ność fak­ty­cz­na: wymel­dowanie;
  2. Decyz­ja admin­is­tra­cyj­na: organ wykon­aw­czy gminy wyda­je z urzę­du lub na wniosek właś­ci­ciela lub innego uprawnionego pod­mio­tu decyzję w spraw­ie wymel­dowa­nia oby­wa­tela pol­skiego, który opuś­cił miejsce poby­tu stałego albo opuś­cił miejsce poby­tu cza­sowego przed upły­wem deklarowanego okre­su poby­tu i nie dopełnił obow­iązku wymel­dowa­nia się.

Słowo końcowe

I tym samym dotar­liśmy do koń­ca opra­cow­a­nia zagad­nienia: wymel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o: zamel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich, to link jest na początku tekstu.

Nato­mi­ast tek­sty prak­ty­czne doty­czące obow­iązku mel­dunkowego to:

Owoc­nej nauki!
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment