Obowiązek meldunkowy — wszystko, co musisz wiedzieć

Prawo w praktyce Administratywistka

Obow­iązek mel­dunkowy — na czym pole­ga, co to jest, kogo i czy obow­iązu­je, jak go dopełnić i jakie są kon­sek­wenc­je braku zamel­dowa­nia?

#1 Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obow­iązek mel­dunkowy (relikt PRL) wciąż ist­nieje. Były plany, aby go znieść, ale się rozmyślono. W efek­cie każdy ma obow­iązek:
 1. zamel­dować się w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego;
 2. wymel­dować się z miejs­ca poby­tu stałego lub cza­sowego;
 3. zgłosić wyjazd poza granice RP oraz powrót z wyjaz­du poza granice RP, z uwzględ­nie­niem art. 36.
Od razu krótkie wyjaśnie­nie:
 • pobyt stały to mieszkanie w danej miejs­cowoś­ci pod określonym adresem z zami­arem stałego prze­by­wa­nia;
 • pobyt cza­sowy to mieszkanie w danej miejs­cowoś­ci pod określonym adresem bez zami­aru stałego prze­by­wa­nia;
 • równocześnie możesz mieć po 1 poby­cie stałym i cza­sowym.

Przykład 1: Mieszkasz w rodzin­nej miejs­cowoś­ci X, a na stu­dia wyjeżdżasz do miejs­cowoś­ci Y, ale nie masz zami­aru później mieszkać w Y, więc pobyt stały masz w X, a pobyt cza­sowy w Y.

Przykład 2: Wyjeżdżasz z domu rodzin­nego A i nie zamierza­sz wracać do A, a zostać już w B, to pobyt stały masz w B, a cza­sowego nigdzie.

#2 Jak się zameldować?

Wchodzą tutaj w grę dwie opc­je:
 1. możesz złożyć wniosek na for­mu­la­rzu papierowym, przed­staw­ia­jąc do wglą­du dowód oso­bisty lub pasz­port w organie gminy, albo
 2. zde­cy­du­jesz się na wer­sję online i złożysz doku­ment elek­tron­iczny, np. przez plat­for­mę ePUAP.

Do wniosku dołącz wymagane załączniki:

 1. potwierdze­nie poby­tu w lokalu, doko­nane przez właś­ci­ciela lub inny pod­miot dys­ponu­ją­cy tytułem prawnym do lokalu (np. najem­cę), oraz
 2. doku­ment potwierdza­ją­cy tytuł prawny do lokalu tego właś­ci­ciela lub pod­mio­tu, w tym: umowa cywilno­praw­na (np. umowa naj­mu), odpis z księ­gi wieczys­tej albo wyciąg z dzi­ałów I i II księ­gi wieczys­tej, decyz­ja admin­is­tra­cyj­na lub orzecze­nie sądu.

Jako Najem­ca np. poko­ju w mieszka­niu na pod­staw­ie umowy naj­mu samodziel­nie możesz się zamel­dować! Umowa naj­mu, jaką dys­ponu­jesz, jest tytułem prawnym do lokalu. Nie potrze­bu­jesz zgody oso­by, która wyna­jęła Ci lokal. Przy umowie na czas określony wchodzi w grę zamel­dowanie na pobyt cza­sowy, przy umowie na cza nieokreślony — na pobyt stały.

Ile masz czasu na zameldowanie?

Obow­iązku mel­dunkowego należy dopełnić najpóźniej w 30. dniu poby­tu w dane miejsce. Wyjątek: gdy pobyt cza­sowy trwa do 3 miesię­cy, to nie podle­gasz obow­iązkowi mel­dunkowe­mu.

Zamel­dowanie służy wyłącznie celom ewiden­cyjnym i ma na celu potwierdze­nie fak­tu poby­tu oso­by w miejs­cu, w którym się zamel­dowała, a nie przesądza o włas­noś­ci danego miejs­ca.

#3 Jak się wymeldować?

Przede wszys­tkim, mel­du­jąc się w nowym miejs­cu na pobyt cza­sowy następu­je wymel­dowanie z poprzed­niego miejs­ca poby­tu cza­sowe. Ana­log­icznie jest z pobytem stałym (w końcu może­my mieć tylko jeden pobyt stały i cza­sowy równocześnie).

Jeśli upłynął ter­min zamel­dowa­nia na pobyt cza­sowy, to także nie musimy już nic robić.

Pozosta­je sytu­ac­ja, kiedy opuszcza­my miejsce poby­tu cza­sowego przed upły­wem ter­minu, albo poby­tu stałego, nie mel­du­jąc się w innym miejs­cu. Wtedy należy w sposób podob­ny, jak przy zamel­dowa­niu, zgłosić to organowi gminy.

#4 O co chodzi ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę?

Przepisy nakłada­ją obow­iązek zgłoszenia wyjaz­du za granicę na stały pobyt (lub cza­sowy trwa­ją­cy pon­ad 6 miesię­cy).
 1. Zgłasza­jąc zami­ar wyjaz­du na pobyt stały, zosta­je­my wymel­dowani z miejs­ca poby­tu stałego i cza­sowego.
 2. Zgłasza­jąc zami­ar cza­sowy, musimy poin­for­mować o dacie wyjaz­du i dacie powro­tu.

#5 Jaka jest kara za brak meldunku?

Tak właś­ci­wie to nie ma sankcji. Kary za niedopełnie­nie obow­iązku mel­dunkowego nie ma. Do wyro­bi­enia dowodu oso­bis­tego adres zamel­dowa­nia też nie jest wyma­gany.

#6 To po mi meldunek?

Wbrew pozorom warto o nim pamię­tać.
 1. Do Powia­towego Urzę­du Pra­cy rejestru­je się na pod­staw­ie adresu zamel­dowa­nia, a więc brak mel­dunku (nawet cza­sowego) w miejs­cu zamieszka­nia uniemożli­wia sko­rzys­tanie z najbliższego PUP. W grę wchodzi wtedy tylko PUP w miejs­cu zamel­dowa­nia i na wszys­tkie spotkanie trze­ba jeźdz­ić do mias­ta, gdzie jest się zamel­dowanym.
 2. Powia­towy Rzecznik Kon­sumen­tów for­mal­nie poma­ga osobom zamieszkałym na tere­nie jego dzi­ała­nia. W prak­tyce (w dużych mias­tach) odmaw­ia osobom nieza­mel­dowanym w “jego obszarze”. Braku­je mu cza­su, więc wprowadza ograniczenia…
 3. Przy rekru­tacji dzieci do przed­szkoli i szkół, zamel­dowanie w danej gminie jest częs­to dodatkowo punk­towane.
 4. Przy wyb­o­rach samorzą­dowych zamel­dowanie jest niezbędne do móc wziąć udzi­ał w głosowa­niu, a tym samym, by móc pełnić m.in. funkcję męża zau­fa­nia.

 #7 Jak kogoś wymeldować?  [dopisane 16.12.2018]

Właś­ci­ciel ma pra­wo doma­gać się wymel­dowa­nia oso­by, która opuś­ciła miejsce poby­tu, a nie dopełniła obow­iązku wymel­dowa­nia się. Skła­da w tym celu wniosek do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta. We wniosku należy udowod­nić, że oso­ba opuś­ciła miejsce poby­tu stałego, tzn. nie ma już zami­aru prze­by­wa­nia w tej nieru­chomoś­ci.

Słowo końcowe

Obow­iązek mel­dunkowy jak widać wciąż obow­iązu­je, ale sankcji brak, stąd wielu go lekce­waży. Cza­sem jed­nak bard­zo się przy­da­je, więc warto o nim pamię­tać.

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

133 komentarze

 1. Witam. Jak to jest z wymel­dowaniem bylego mal­zon­ka z domu? Gdzie pral­ty­cznie i teo­re­ty­cznke od 1.5roku po roz­wodzie nie miesz­ka ze mna i nie zostaly nawet jego rzeczy.

  • Cześć,
   pozosta­je wtedy złoże­nie wniosku do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta w tej gminie, w której jest mieszkanie, aby wymel­dował go z uwa­gi na to, że nie miesz­ka pod podanym adresem przez wskazany czas. Wójt/ burmistrz/ prezy­dent mias­ta w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej orze­ka o ich wymel­dowa­niu. Warto jed­nak wtedy jakoś udowod­nić ten fakt, np. poda­jąc nowy adres. Oso­ba wymel­dowywana będzie stroną takiego postępowa­nia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 2. Witam serdecznie,

  Wyjecha­lam z Pol­s­ki juz 13 lat temu, ale dopiero niedawno zdalam sobie sprawe o obowiazku poin­for­mowa­nia o wyjezdzie. W miedzy­cza­sie wys­zlam za maz i praw­ie 3 lata temu ponown­ie zmie­nil­is­my kraj zamieszka­nia. Przy wymi­an­ie dowodu po zmi­an­ie nazwiska, nadal pozostaw­il­am pol­s­ki adres w doku­men­cie. Ter­az jed­nak chcial­abym zro­bic porzad­ki admis­tra­cyjne i zglosic, ze wyjecha­lam z RP. We wniosku jest zapy­tanie o date wyjaz­du i tu pojaw­ia sie moj prob­lem. Czy jes­li zglosze date, kiedy wyjecha­lam z RP 13 lat temu grozi mi grzy­w­na za niepraw­id­lowe dane przy wymi­an­ie dowodu? Czy powin­nam zglosic tez date ponownej zmi­any kra­ju 3 lata temu? Chcial­abym miec porzadek w dowodzie i jako adres wpisany kraj, w kto­rym mieszkam na stale. Co smieszniejsze sprawy bankowe czy pra­wo jazdy ure­g­u­lowalam poprawnie. Jestem tez wlas­ci­cielem mieszka­nia w Polsce- czy dobrze rozu­miem, ze pra­wo wlasnosci a zamel­dowanie to 2 rozne sprawy i fakt wpisa­nia mojego fak­ty­cznego kra­ju zamieszka­nia w dowodzie nie wplynie negaty­wnie na orga­ni­zowanie spraw admin­is­tra­cyjnych mieszka­nia?

  Bard­zo dzieku­je. Poz­draw­iam.

  • Cześć Iwono,
   zacznę od tego, że pra­wo włas­noś­ci i zamel­dowa­nia to fak­ty­czne odręb­ne tem­aty.

   Odnośnie zgłasza­nia wyjaz­du i wpisa­nia ter­minu przeczy­taj proszę pozostałe komen­tarze pod tek­stem, ponieważ niedawno odpowiadałam na pyta­nia z tego tem­atu, a później Czytel­ni­cy dodatkowo wskazy­wali własne doświad­czenia prak­ty­czne w tym tema­cie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 3. Serdecznie witam,
  Mam pytanie odnośnie mel­dunku dziec­ka, które się urodzi. Razem z mężem jesteśmy zamel­dowani na stałe u teś­ciów, jed­nak wyprowadzil­iśmy się i posi­adamy aktu­al­nie pobyt cza­sowy w innej miejs­cowoś­ci, pobyt tym­cza­sowy podany w urzędzie do cza­su wygaśnię­cia umowy naj­mu, czyli do koń­ca kwiet­nia 2021r. Dziecko urodzi się w lutym 2021r. i moje pytanie czy poda­jąc w urzędzie adres zamel­dowa­nia dziec­ka mogę podać adres zamel­dowa­nia stały mój i męża- czyli u teś­ciów, czy będę potrze­bowała zgody teś­ciów sko­ro to jest ich dom? Czy muszę podać do mel­dunku adres pod którym mieszkamy tym­cza­sowo do kwiet­nia 2021r. (dodam, że będziemy wydłużać umowę naj­mu i tym samym wydłuży nasz pobyt tym­cza­sowy). Jed­nak chy­ba nie mogę zamel­dować dziec­ka pod adresem, w mieszka­niu który wyna­j­mu­je­my?

  Z góry dzięku­ję za odpowiedź i poz­draw­iam
  Syl­wia

  • Cześć Syl­wio,
   zamel­dowanie na pobyt stały lub cza­sowy urod­zonego dziec­ka następu­je w miejs­cu stałego albo cza­sowego poby­tu rodz­iców albo tego z rodz­iców, u którego dziecko fak­ty­cznie prze­by­wa.

   Tym samym dziecko zostanie zamel­dowane, zgod­nie z Waszy­mi mel­dunka­mi (na stały — u teś­ciów, dodatkowo na cza­sowy — tam gdzie wyna­j­mu­je­cie).

   Poz­draw­iam
   Ania

 4. Witam.
  Razem z mężem wyna­j­mu­je­my mieszkanie, jed­nak nie zgłosil­iśmy poby­tu cza­sowego w urzędzie. Każde z nas adres zamel­dowa­nia ma inny. Aktu­al­nie jestem w ciąży i mam pytanie jak sprawa się ma z zasiłkiem opiekuńczym po porodzie. Z tego, co mi wiado­mo przysługu­je on mężowi, jedynie wtedy, kiedy mamy wspólne miejsce zamieszka­nia i oprócz niego nie ma niko­go, kto mógł­by mi pomóc. Moje pytanie brz­mi, czy bez zgłoszenia mel­dunku tym­cza­sowego może­my we wniosku do ZUS wpisać miejsce zamieszka­nia, w którym ter­az prze­by­wamy i nie będziemy mieć z tego tytułu żad­nych prob­lemów?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

  • Cześć San­dro,
   w tym tekś­cie anal­izu­ję kwest­ię samego obow­iązku mel­dunkowego.

   Pro­ponowałabym tele­fon z pytaniem do ZUS w tej spraw­ie (bez podawa­nia imienia i nazwiska czy swoich danych) albo sko­rzys­tanie z porady pro­fesjon­al­isty.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. Dzień Dobry, mam pytanie doty­czące wymel­dowa­nia. Wyjechal­iśmy na stale z mężem i .. cór­ka z Pol­s­ki. Maz się wymel­dow­al ale nie zgłosił wyjaz­du za granicę. Czy i gdzie powinien to zglosic sko­ro nie ma juz zamel­dowa­nia w Polsce od 2 lat. Czy nie zgłosze­nie tego fak­tu rosci jakieś kon­sek­wenc­je. Dodam że US otrzy­mał infor­ma­c­je o.zmianie adresu zamieszka­nia na zagraniczny. Dru­ga sprawa to taka że ja nadal jestem zame­dowana z córką w Polsce czy wystar­czy jak się wymel­du­je­my czy rown­iez powin­nam zgłosić wyjazd z przed dwóch lat do Urzę­du Mias­ta. Skar­bówka została poin­for­mowana wraz z zez­naniem rocznym o wyjeździe.

  • Cześć Doro­to,
   poz­wolę sobie przeko­pi­ować art. 36 ustawy o ewidencji lud­noś­ci, ponieważ odpowia­da na Two­je pyta­nia:

   Art. 36. 1. Oby­wa­tel pol­s­ki, który wyjeżdża z kra­ju z zami­arem stałego poby­tu poza grani­ca­mi Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, jest obow­iązany zgłosić swój wyjazd. Zgłosze­nie wyjaz­du poza granice Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej skutku­je wymel­dowaniem z miejs­ca poby­tu stałego i cza­sowego.
   2. Oby­wa­tel pol­s­ki, który wyjeżdża poza granice Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, bez zami­aru stałego poby­tu, na okres dłuższy niż 6 miesię­cy, jest obow­iązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
   3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonu­je się najpóźniej w dniu opuszczenia miejs­ca poby­tu stałego albo cza­sowego:
   1) w formie pisem­nej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przed­staw­ia­jąc do wglą­du dowód oso­bisty lub pasz­port, albo
   2) w formie doku­men­tu elek­tron­icznego, na for­mu­la­rzu umożli­wia­ją­cym wprowadze­nie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunk­iem otrzy­ma­nia urzę­dowego poświad­czenia odbioru.

   Pod­sumowu­jąc:
   1. Tak, obow­iązek zgłoszenia wyjaz­du na granicę wciąż na Was ciąży, mimo wymel­dowa­nia się.
   2. Jeśli dys­ponu­je­cie pro­filem zau­fanym to warto wysłać zgłosze­nie przez ePUAP.
   3. Wniosek kieru­je­cie do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta gminy, w której ostat­nio byliś­cie zamel­dowani.
   4. Niewypełnie­nie obow­iązku nie rodzi już kon­sek­wencji finan­sowych.
   5. Najbez­pieczniej będzie, jeśli wszyscy zgłosi­cie wyjazg za granicę, sko­ro rzeczy­wiś­cie wyjechal­iś­cie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 6. Witam. Mam pytanie odnośnie mel­dunku. Sprawa wyglą­da tak że po
  ślu­bie zamieszkałem w domu mojej żony. Moja mama chce sprzedać dom
  więc muszę się wymel­dować z domu rodzin­nego. W domu mojej żony
  nie ma właś­ci­ciela bo jej tata zmarł 4 lata temu i jeszcze nie
  przeprowadzili żad­nej sprawy doty­czącej podzi­ału majątku i
  ustanowienia nowego właś­ci­ciela. Czy w takim wypad­ku mogę się
  zamel­dować na stałe lub cza­sowo w domu gdzie nie ma właś­ci­ciela? W
  domu miesz­ka żona, jej dwóch braci, jej mama i ja z czego oni
  wszyscy są zamel­dowani.

  • Cześć Pawle,
   ustawa o ewidencji lud­noś­ci przewidu­je (w art. 31) opcję w postaci rozstrzyg­nię­cia o zamel­dowa­nia w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej.
   Pro­ponu­ję skon­sul­tować się dla pewnoś­ci z pra­cown­ikiem z urzę­du gminy, ale patrząc na art. 31 ust. 2 w/w ustawy:
   Wąt­pli­woś­ci co do stałego lub cza­sowego charak­teru poby­tu oso­by pod deklarowanym adresem rozstrzy­ga organ gminy w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej
   należało­by złożyć wniosek do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta o rozstrzyg­nię­cie kwestii zamel­dowa­nia.

   Wtedy to było­by miejsce na wskazanie, jak dłu­go tam mieszkasz i kto może poświad­czyć. Możesz wtedy wyjaśnić, że z uwa­gi na nieureg­u­lowany stan nieru­chomoś­ci zde­cy­dowałeś się na złoże­nie wniosku w tej spraw­ie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 7. Witam:)
  Mam taką sytu­ację: jestem matką 2 Dzieci, mam współwłas­ność mieszka­nia, w którym mamy mel­dunek. Nato­mi­ast mąż współwłaś­ci­ciel wyprowadz­ił się kil­ka 9 miesię­cy temu do Mamusi, gdzie jest zamel­dowany. Moje pytanie brz­mi czy On może wchodz­ic do mieszka­nia kiedy chce? Czy ja mam pra­wo go do mieszka­nia niew­pus­cic ? Vzy mogę zmienić zamki…Maż wynosi pod moją nieobec­ność różne rzeczy z mieszka­nia.…

  • Cześć J,
   Two­je pytanie tak naprawdę doty­czy prawa cywilnego, a dokład­nie prawa włas­noś­ci.
   I gen­er­al­nie właś­ci­ciel ma pra­wo korzys­tać ze swo­jej włas­noś­ci, chy­ba że z tego cza­sowo rezygnu­je, np. wyna­j­mu­jąc ją komuś.
   Zamel­dowanie to tylko czyn­ność admin­is­tra­cyj­na, więc nie wpły­wa na włas­ność.

   Jeżeli chodzi o rozwiązanie Two­jego prob­le­mu, to uważam, że wyma­ga­ją kon­sul­tacji z pro­fesjon­al­istą, np. rad­cą prawnym, adwokatem, dorad­cą prawnym.
   Ist­nieją także punk­ty Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej, w których możesz uzyskać pomoc.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Tak mąż ma pra­wo wchodz­ić do mieszka­nia kiedy zechce, chy­ba że sąd zasadzi inaczej. Kwest­ie współwłas­noś­ci to kwest­ie skom­p­likowane. To że wynosi różne rzeczy to inna kwes­t­ia. Jezeli pani uważa że stanow­ią pani włas­ność, proszę się udać na policję.

 8. Mieszkamy w Hisz­panii, wybu­dowal­iśmy domek w Polsce i chce­my na emery­turę wró­cić do kra­ju, nie rezygnu­jąc z zamel­dowa­nia w Hisz­panii, gdzie będziemy spędzać zimy (od październi­ka do maja) żeby utrzy­mać rezy­denc­je podatkową. Jaką opc­je zamel­dowa­nia mamy wybrać, stałego czy cza­sowego i jaka jest różni­ca miedzy nimi i co się z tym wiąże (np. składa­ka zdrowot­na czy zare­je­strowanie samo­chodu). Chce zaz­naczyć, ze w Hisz­panii nie ist­nieje zamel­dowanie stałe czy tym­cza­sowe, jest po pros­tu zamel­dowanie.
  Dzięku­ję i poz­draw­iam.

  • Cześć Jarosław­ie,
   mam wąt­pli­woś­ci, czy pozostaw­ian­ie zamel­dowa­nia tylko na potrze­by prawa podatkowego jest zgodne z prawem. To po pier­wsze.
   Two­je pyta­nia wykracza­ją poza zakres tem­aty­ki artykułu i uważam, że wyma­ga­ją kon­sul­tacji z pro­fesjon­al­istą, np. rad­cą prawnym, adwokatem, dorad­cą prawnym, a może nawet dorad­cą podatkowym. Tutaj tem­at jest wielowątkowy i wyma­ga uwzględ­nienia prawa pol­skiego i hisz­pańskiego, a i pewnie europe­jskiego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Witam,
  Chcial­bym sie dowiedziec czy jezeli w ciagu trzech miesiecy wyjazde z kra­ju i po krotkim poby­cie za grani­ca wroce to ten trzy miesia­cieczny okres zaczy­na sie od nowa? Jezeli tak to czy moglbym w taki sposob prze­bywac w kra­ju bez mel­dunku?

  • Cześć Daw­idzie,
   jeśli za granicę wyjeżdżasz cza­sowo, to już we wniosku wskazu­jesz datę powro­tu.
   Nato­mi­ast jeśli wyjedziesz na stałe, ale się rozmyślisz i zamierza­sz jed­nak mieszkać cza­sowo (dłużej niż 3 miesiące) w Polsce to należy się zamel­dować.

   Mieszka­jąc jed­nak za granicą, ale przy­jeżdża­jąc na krótkie poby­ty (do 3 miesię­cy) nie masz obow­iązku zamel­dowa­nia się.

   Poz­draw­iam
   Ania

 10. Dzień dobry. Czy nadal ist­nieje obow­iązek mel­dunku noworod­ka? I jeśli ja — mat­ka — jestem nadal zamel­dowana u rodz­iców (miejs­cowość A) , mój mąż u swoich rodz­iców (miejs­cowość B) a mieszkamy w miejs­cowoś­ci C, to czy moż­na zamel­dować dziecko w miejs­cowoś­ci A lub B? Czy­tałam gdzieś, że urząd dokonu­je zamel­dowa­nia na pod­staw­ie aktu urodzenia, a wtedy wyszła­by miejs­cowość C, gdzie mieszkamy, a tego chce­my uniknąć. Poz­draw­iam i dzięku­ję za odpowiedź.

  • Dzień dobry Iza,
   tak, dalej ist­nieje obow­iązek mel­dunkowy (wszys­t­kich).

   Zamel­dowanie na pobyt stały lub cza­sowy dziec­ka następu­je z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejs­cu stałego albo cza­sowego poby­tu rodz­iców albo tego z rodz­iców, u którego dziecko fak­ty­cznie prze­by­wa
   (na pod­staw­ie art. 29 ustawy o ewidencji lud­noś­ci).

   Oznacza to, że dziecko powin­no być zamel­dowane pod jed­nym z adresów, pod który­mi Ty lub Twój mąż jesteś­cie zamel­dowani.
   Nato­mi­ast jeśli wskaże­cie, że cza­sowo prze­bywa­cie w C, to może się okazać, że kierown­ik USC zale­ci Wam tam zamel­dowanie cza­sowe i zamel­dowanie dziec­ka (tak było­by w pełni zgod­nie z przepisa­mi).

   Poz­draw­iam
   Ania

 11. Dzień dobry, chcę razem z dzieć­mi wymel­dować się ale bez męża. Czy mąż nie mając ze mną roz­wodu uzys­ka w urzędzie infor­ma­cję gdzie jestem przemel­dowana? Jak zro­bić aby nie uzyskał tej infor­ma­cji.

  • Cześć Mał­go­siu,
   jeżeli mąż posi­a­da władzę rodzi­ciel­ską w sto­sunku do dzieci to gen­er­al­nie ma pra­wo uzyski­wa­nia infor­ma­cji na ich tem­at.

   Nie znam konkret­nie Two­jej sytu­acji, więc jeśli ist­nieją powody, dla których to jest niewskazane to pro­ponu­ję kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem czy jeśli to np. związane jest z prze­mocą z Niebieską Lin­ią (https://www.niebieskalinia.pl).
   Moż­na wtedy pod­jąć dzi­ała­nia w kierunku ograniczenia władzy rodzi­ciel­skiej czy zabez­pieczenia Waszej sytu­acji.

   Poz­draw­iam
   Ania

 12. Witam jestem najem­cą mieszka­nia pokopal­ni­anego już od 1,5 roku i przy głosowa­niu się dowiedzi­ałem że nie mam tam mel­dunku ani żaden związany ze mną domown­ik, rachun­ki się płaci a tu wychodzi że jesteśmy bez­dom­ni co zro­bić w tej sytu­acji? Poz­draw­iam.

  • Cześć Patryku,
   no to po kolei 😉

   1. Zamel­dowanie jest po Two­jej stron­ie, tzn. mając umowę naj­mu możesz (a nawet wg przepisów powinieneś) się zamel­dować.
   2. Jeśli zawarłeś umowę naj­mu czy uży­czenia, to jest to Two­ja pod­stawa do mieszka­nia w mieszka­niu. Brak zamel­dowa­nia nic w tym nie zmienia.

   W razie dal­szych wąt­pli­woś­ci, pytaj.

   Poz­draw­iam
   Ania

 13. Witam
  Mam pytanie odnos­nie potrze­by wymel­dowa­nia z mieszka­nia rodz­iców.
  Obec­nie jestem na stałe zamel­dowany u rodz­iców ale mieszkam z zona w innym miescie od praw­ie 4 lat.Chcialbym sie wymel­dowac od rodz­i­cow ale nieposi­adam mieszka­nia w kto­rym moglbym zamel­dowac na stałe a jedynie na mel­dunek cza­sowy.
  Czy moz­na nie posi­adac mel­dunku stalego tylko cza­sowy?
  Czy bede musial zmienic uprawnienia do prowadzenia pojaz­dow ktore posi­adam?

  • Cześć Przemku,
   gen­er­al­nie możesz się wymel­dować z poby­tu stałego, mając tylko cza­sowy.
   Może być jed­nak “drob­ny prob­lem”, gdy stracisz mel­dunek cza­sowy, a nie zdążysz się zamel­dować gdzie indziej. Zwróć uwagę na wymienione miejs­ca w tekś­cie, dla których mel­dunek ma znacze­nie.

   Co do uprawnień do pojazdów, jeśli pytasz o pra­wo jazdy to tam w ogóle powin­no być “miejsce zamieszka­nia” (aktu­al­nego), a nie miejsce zamel­dowa­nia (tak jest napisane nawet na pra­wo jazdy).

   Odnośnie do innych doku­men­tów — daj znać, o które jeszcze chodzi.

   Poz­draw­iam
   Ania

 14. Witam, grat­u­lu­je blo­ga. Małe pytanie o pomoc. Mam dzi­ałkę rol­ną w innym wojew­ództwie, to jest ziemia V klasy, więc nawet podatku się nie płaci. Ale się zas­tanaw­iam, czy nie powinienem zaw­iadomić tamtego Urzę­du Gminy (albo może kogoś jeszcze?) o zmi­an­ie miejs­ca zamieszka­nia? Jakieś sug­estie, please?

  • Cześć Tomku,
   dzięku­ję za słowa o blogu :), nato­mi­ast co do pyta­nia — nie wiem. Pole­cam po pros­tu zadz­wonić do Urzę­du Gminy i się zapy­tać.
   Z doświad­czenia wiem, że pra­cown­i­cy Urzędów Gminy potrze­bu­ją aktu­al­nych danych, by móc wysłać ewen­tu­al­ną kore­spon­dencję.

   Poz­draw­iam
   Ania

 15. Witam.
  1. Czy moż­na być zamel­dowany w jed­nym miejs­cu, a podawać adres kore­spon­den­cyjny w tym samym mieś­cie?
  2. Czy zamel­dowanie w danym miejs­cu świad­czy o prze­by­wa­niu tej oso­by tam?
  3. Czy może być taka oso­ba tylko zamel­dowana, ale tam nie mieszkać i nie wykazy­wać jej w spółdziel­ni do śmieciowego czy innych rozliczeń?
  4. Ana­log­icznie czy oso­ba gdzie wskazu­je tylko miejsce kore­spon­den­cyjne może być zgłos­zona do spółdziel­ni jako dru­ga oso­ba, i ponoszą­ca wspólne opłaty śmieciowe itd, a nie tylko jed­na oso­ba tam zamel­dowana i mieszka­ją­ca?
  5. Czy zamel­dowanie oso­by daje jej jakieś prawa do mieszka­nia, które nie jest jej nawet współwłas­noś­cią?
  6. Czy jedyny właś­ci­ciel mieszka­nia może ją wymel­dować w każdym momen­cie?
  7. Czy musi być zgo­da oso­by wymel­dowywanej?
  8. Czy oso­ba wymel­dowywana musi się od razu gdzieś zamel­dować?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedzi.
  Poz­draw­iam
  Max

  • Cześć Max,
   1 — tak;
   2 — zamel­dowanie wskazu­je na pier­wszy punkt zaczepi­enia przy usta­la­niu prze­by­wa­nia. Nato­mi­ast wiele osób ma inny adres zamieszka­nia niż zamel­dowa­nia. W wielu przepisach też jest odniesie­nie do adresu zamieszka­nia, nie zamel­dowa­nia (np. rozlicze­nie PIT);
   3 — może, ale po pier­wsze trze­ba sprawdz­ić, czy reg­u­lamin bądź uch­wały wspól­no­ty nie reg­u­lu­ją takich sytu­acji, np. spółdziel­nia częs­to wyma­ga dowodu, że oso­ba tam nie miesz­ka, choć­by przed­staw­ienia umowy naj­mu z tą osobą pod innym adresem;
   4 — to zależy od reg­u­laminu wspól­no­ty, jed­nak częs­to jak najbardziej jest to możli­we i celowe, żeby opłaty były od licz­by osób fak­ty­cznie mieszka­ją­cych w mieszka­niu
   5 — nie, zamel­dowanie ma wyłącznie charak­ter ewiden­cyjny i nie ma wpły­wu na włas­ność. Ale przy sprzedaży nie każdy kupu­ją­cy chce kupić mieszkanie z osoba­mi zamel­dowany­mi, a nie mieszka­ją­cy­mi (jed­nak to już kwes­t­ia nie praw­na, ale typowo ludz­ka).
   6 — moż­na wnosić o wymel­dowanie oso­by, która w skró­cie “dobrowol­nie opuś­ciła lokal”. Organ w celu ustal­e­nia tego musi przeprowadz­ić postępowanie admin­is­tra­cyjne
   7 — jeśli oso­ba się zgadza na wymel­dowanie, to najlepiej by to sama zro­biła (wyjdzie szy­b­ciej). Jeśli nie może tego zro­bić, to dołącze­nie jej zgody przyspieszy postępowanie admin­is­tra­cyjne, jeśli organ je wszcznie. Nato­mi­ast nie ma obow­iązku posi­ada­nia takiej zgody
   8 — ist­nieje obow­iązek zamel­dowa­nia się w miejs­cu fak­ty­cznego poby­tu. Nie ma jed­nak kary za niedopełnie­nie obow­iązku.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • dzień dobry
    czy w przy­pad­ku mel­dowa­nia się w nowym miejs­cu ist­nieje jeszcze obow­iązek wymel­dowa­nia z poprzed­niego miejs­ca zamieszka­nia? jeśli tak to wyma­gane jest doko­nanie tego oso­biś­cie?
    poz­draw­iam

    • Cześć Tom,
     w momen­cie zamel­dowa­nia się w nowym miejs­cu, organ automaty­cznie wymel­dowu­je Cię z poprzed­niego miejs­ca.
     Tzn. jeśli mel­du­jesz się na pobyt stały, to wymel­dowu­je Cię z poprzed­niego poby­tu stałego, a jeśli mel­du­jesz się na pobyt cza­sowy, to wymel­dowu­je Cię z poprzed­niego poby­tu cza­sowego.

     Poz­draw­iam
     Ania

 16. Witam mam prob­lem z PGM ponieważ narzec­zona nie jest zamel­dowana u mnie lecz u swo­jego ojca a pgm ja nal­icza w zadłuże­nie mieszka­nia którym nie jest zamel­dowana co mam zro­bić z tym?
  Mi się wyda­je że robią co Chca i bez prawnie ja nal­icza ja proszę o poradę co z tym zro­bic😞

  • Cześć Dominiku,
   skrót PGM sto­su­je wiele pod­miotów. Jeżeli jest to jak­iś pod­miot świad­czą­cy usłu­gi, warto zwró­cić na jego reg­u­lamin.
   Częs­to opłaty są od osób, które fak­ty­cznie mieszka­ją (bez wzglę­du na ich adres zamel­dowa­nia).

   Poz­draw­iam
   Ania

 17. Odeszłam od męża 6 miesię­cy temu ale się niewymel­dowałam a wyna­j­mu­je pokój daleko od miejs­ca mel­dunku mój mel­dunek został zaw­ies­zony po jakim cza­sie mój mel­dunek zostanie anu­lowany nie chce już tam wracać

  • Cześć Karoli­no,
   nie ma takiej insty­tucji jak zaw­iesze­nie mel­dunku.

   Wymel­dować możesz się oso­biś­cie wg miejs­ca poprzed­niego mel­dunku, elek­tron­icznie lub mel­du­jąc się w innym miejs­cu. Jeśli byłaś tam zamel­dowana np. na pobyt stały i w nowym miejs­cu zamel­dowałaś się na pobyt stały, to automaty­cznie wymel­dowano Cię z poprzed­niego adresu.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Cór­ka z dzieck­iem jest zamel­dowa­nia u mnie na pobyt stały a miesz­ka wraz z mężem na wyna­ję­tym co z z zamel­dowanie czy trze­ba ich wymel­dowac

    • Cześć Mel­dunku,
     zgod­nie z przepisa­mi ist­nieje obow­iązek zamel­dowa­nia w miejs­cu zamieszka­nia.
     Nato­mi­ast brak jest kar za niedopełnie­nie obow­iązku (za wyjątkiem niek­tórych grup cud­zoziem­ców).

     Poz­draw­iam
     Ania

   • Witam . Chcę się zamel­dować tym­cza­sowo u teś­ciów. Dom posi­a­da 3 właś­ci­cieli i nie ma podzi­ału. Pytanie brz­mi: czy potrze­ba zgody ich wszys­t­kich czy wystar­czy 1

    • Cześć Alicjo_ns86,
     z ustawy nie wyni­ka obow­iązek posi­ada­nia zgody współwłaś­ci­cieli 😉

     Poz­draw­iam
     Ania

 18. Witam, chce się dowiedzieć czegoś ważnego. Moi rodz­ice mieszkali na mieszka­niu w raz z bab­cią. Rodz­ice byli około 22 lata tam zamel­dowani i są nadal. I tu mam pytanie czy jak prabab­cia zmarła to mogą zostać najem­ca? Czy zostaną wyrzuceni z mieszka­nia?

  • Cześć Denisie,
   zagad­nienia takiego typu wyma­ga­ją szer­szego kon­tek­stu (pod­stawa naj­mu, reg­u­lac­ja umow­na i wynika­ją­ca z aktów, zapewnie prawa miejs­cowego). Pole­cam sko­rzys­tać tutaj z usług pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka lub punk­tów Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.
   Wykracza­ją też poza omaw­iane zagad­nie­nie prawa mel­dunkowego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 19. Czy za niewymel­dowanie grozi mi kara grzy­wny i czy moze zami­ast mnie oso­bi­scie wymel­dowac mnie wlas­ci­ciel domu.

  • Cześć Asiu,
   aktu­al­nie wobec Polaków i cud­zoziem­ców, mają­cych oby­wa­telst­wo UE (oraz członków ich rodzin), nie ma przewidzianych kar za brak spełnienia obow­iązku mel­dunkowego. Wymel­dować możesz się samodziel­nie (w tym elek­tron­icznie) lub mel­du­jąc się w nowym miejs­cu. Właś­ci­ciel może włożyć wniosek o wymel­dowanie Cię. Wójt/ burmistrz/ prezy­dent mias­ta przeprowadzi wtedy stosowne postępowanie admin­is­tra­cyjne.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Bard­zo dzieku­je za odpowiedz. Dok­lad­nie chodzi mi o mojego obec­nego meza, kto­ry wyjechal z pol­s­ki do stanow ale nie zglosil tego ze wyjezdza i nie wymel­dow­al sie z poprzed­niego miejs­ca zamieszka­nia. Czy mogla­by Pani mi napisac wiecej co do tego postepowa­nia admin­is­tra­cyjnego (kole­jne kro­ki) i ile by to trwa­lo. Bard­zo dzieku­je.

 20. Witaj Anno,

  mieszkam za grani­ca­mi RP od ok. 5 lat (w kra­ju UE) — dopiero ostat­nio dowiedzialem sie o obowiazku poin­for­mowa­nia odpowied­niego urze­du o wyjezdzie z RP i chcial­bym ten obowiazek dopel­nic, bo adres stalego poby­tu wci­az mam wpisany w RP.

  1. We wniosku nalezy podac date wyjaz­du — zas­tanaw­iam sie, czy moz­na podac date wyjaz­du wstecz (tj. ok. 5 lat temu), tak aby infor­ma­c­ja byla zgod­na z praw­da, oraz ze ‘niewiedza’ w tym przy­pad­ku nie jest sankcjonowana.

  2. Zak­ladam, ze jes­li wniosek w p. 1 zostanie zlozony/przyjety, trze­ba nastep­nie tez poin­for­mowac odpowied­ni urzad wyda­ja­cy prawa jazdy, bank etc.

  Z gory dzieku­je za podpowiedzi/sugestie.

  Poz­draw­iam,
  Lukasz

  • Cześć Łukaszu,
   aktu­al­nie ustawa nie przewidu­je sankcji dla Polaków za niedopełnie­nie obow­iązku mel­dunkowego, więc ja bym jed­nak podała prawdzi­wą datę. Zas­tanaw­iam się tylko czy sys­tem online taki wniosek przepuś­ci..

   W pra­wo jazdy poda­je się adres zamieszka­nia. Ban­ki też są zawsze zain­tere­sowane adresem zamieszka­nia. Tak naprawdę więc do nich już wcześniej powin­na być wysłana infor­ma­c­ja. Poza tym może się zdarzyć, że organy będą potrze­bowały adresu do doręczeń w Polsce, a częs­to pełnomoc­ni­ka do doręczeń w Polsce. Więc w tym kierunku bym poszukała więcej infor­ma­cji.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzie­ki, Anno.

    Tak, okaza­lo sie, ze moz­na to zro­bic z data wstecz­na poprzez ePUAP.

    Poz­draw­iam,
    Lukasz

    • Tez kil­ka dni temu złozy­lam taka infor­ma­cję przez epuap z data wczes­niejsza tj z 2018 , lecz dostałam odp ze sys­tem nie przyj­mu­je daty wczes­niejszej, ale odno­tu­ja ten fakt z data kiedy otrzy­mali ode mnie infor­ma­cję. Sam epuap przyjmie date wstecz, lecz urzed­ni­cy odno­tu­ja date zgłosze­nie a nie date wyjaz­du.

     • Cześć Doro­to,
      dzięku­ję za podzie­le­nie się spostrzeże­niem.
      Myślę, że ważne jest, że obow­iązek został wyko­nany, nawet post fac­tum.

      Poz­draw­iam
      Ania

 21. Jeden z najlep­szych pro­fesjon­al­nych blogów o tem­atyce prawniczej — moc rzetel­nej wiedzy i wspani­ała pomoc w rozwiązy­wa­niu i załatwia­n­iu spraw!

 22. Kto mel­du­je nar­o­d­zone dziecko .czy dziecko mojej siostrzeni­cy , która jest u mnie zamel­dowana ‚bez mojej zgody tez bedzie zamel­dowane .czy moge zablokować mel­dunek tego dziec­ka .

  • Cześć Jolan­to,
   z mocy prawa dziecko jest zamel­dowane tam, gdzie mieszka­ją jego rodz­ice, albo rodz­ic z którym fak­ty­cznie miesz­ka. Częs­to jed­nak jest to ten adres, w którym są zamel­dowani.

   Opcją jest tutaj złoże­nie wniosku do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta w tej gminie, w której jest mieszkanie, aby wymel­dował ich z uwa­gi na to, że nie mieszka­ją pod podanym adresem już od tych 9 lat­ach. Wójt/ burmistrz/ prezy­dent mias­ta w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej orze­ka o ich wymel­dowa­niu. Warto jed­nak wtedy jakoś udowod­nić ten fakt, np. poda­jąc ich nowy adres.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dro­ga Jolan­to, czy moglabys podac wiecej szczegolow, bo troche chao­ty­czne to co napisalas. Byc moze mialam podob­na I bylabym w stanie ci pomoc. Napisz w jakim wieku jest dziecko, czy w jakis sposob zak­lu­ca­ja oni spokoj Tobie czy mieszkan­com nieruch­mosci, czy stanowia jakiekol­wiek zagroze­nie? Podaj powod dla ktorego nie chcialays mel­dowac tego dziec­ka. Poz­draw­iam Katarzy­na

 23. Witam.
  Nie mam mel­dunku — wyna­j­mu­je mieszkanie z chłopakiem, który pod­pisał umowę naj­mu. Jak mogę się ter­az zamel­dować?

  • Cześć Olja,
   na for­mu­la­rzu mel­dunkowym to chłopak powinien potwierdz­ić (pod­pisać), że mieszkasz pod danym adresem. Ma on takie pra­wo na pod­staw­ie zawartej umowy naj­mu, chy­ba że z umowy wyni­ka zakaz zgody na mieszkanie innych osób. Do wniosku załącza­sz ksero umowy między chłopakiem a właś­ci­cielem, a do wglą­du pokazu­jesz ory­gi­nał.

   Poz­draw­iam
   Ania

 24. Witam,
  sios­tra zamel­dowała mnie u siebie w mieszka­niu kil­ka miesię­cy temu, w innym mieś­cie. Było to jej do czegoś potrzeb­ne i podob­no powiedziano jej w urzędzie że moż­na mieć “kil­ka mel­dunków”. Tym­cza­sem okaza­ło się że automaty­cznie zostałam wymel­dowana z mieszka­nia w którym mieszkam od urodzenia. Właś­ci­ciel­ka jest mama,która miesz­ka od lat za granicą, jest ciężko cho­ra psy­chicznie i nie może podróżować. Jak mogę zamel­dować się z powrotem w swoim rodzin­nym mieszka­niu???
  Poz­draw­iam
  Aga­ta

  • Cześć Aga­to,
   do zamel­dowa­nia potrze­bu­jesz:
   — doku­men­tu od właś­ci­ciela (mamy), z którego będzie wynikało, że masz pra­wo tam mieszkać, np. oświad­cze­nie napisane na kom­put­erze z pod­pisem mamy,
   — numeru księ­gi wieczys­tej, żeby pobrać wydruk, że mama jest właś­ci­cielką.

   Gen­er­al­nie potrze­bu­jesz oświad­czenia, z którego będzie wynikało, że masz pra­wo tam mieszkać (a najlepiej, że masz pra­wo także się zamel­dować).

   Poz­draw­iam
   Ania

 25. Witam serdecznie,
  Jestem rezy­den­tką Hisz­panii, ale zamierzam kupić mieszkanie w Polsce i żyć tu i tu. W Hisz­panii mam stałe zamel­dowanie. Czy kupu­jąc mieszkanie powin­nam zamel­dować się cza­sowo czy na stałe? I co wtedy z ubez­piecze­niem?
  Dzięku­ję i poz­draw­iam cieplutko ,
  Boże­na

  • Cześć Bozena,
   najlepiej jeśli w zakre­sie obow­iązków przy zakupie mieszka­nia skon­sul­tu­jesz się z notar­iuszem i dorad­cą podatkowym albo kom­plek­sowo zde­cy­du­jesz się na poradę w kance­larii prawnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 26. Witam, ponown­ie Adam, 4skn
  mam maly dylemat…czy dzial­ka rol­na III kl. bez warunk­ow zabu­dowy ma jakas furtke aby zro­bic w niej ziemi­anke x2/piwnice nat­u­ralne i sie tam zamel­dowac, czy jed­nak trze­ba bedzie zro­bic to inaczej i zapom­niec o mel­dunku, adresie zamieszkania…a moze odpus­cic i z poz­wole­niem wodno­prawnym robic oczko wodne, na nim pomost z kempingiem uda­ja­cym dom na wodzie i jako adres podac nr dzial­ki i obreb ewid.?…czy najlepiej wyjechac i pozbyc sie cen­trum zyciowego, czy bardziej gospo­dar­czego, zalatwic zagraniczny cer­ty­fikat rezy­dencji podatkowej i nie baw­ic sie w posi­adanie obywatelstwa…jak najlatwiej uzyskac azyl w innym kra­ju? z polin, 5g, ence-Pence’m,GAFA inc. nieopo­datkowany­mi nie chce miec nic wspol­nego, co innego z Polska…‘owoc zatrutego drze­wa’ poz­draw­ia

  • Cześć Adamie,
   tak jak już pisałam w komen­tarzach zamel­dować gen­er­al­nie moż­na się w każdym miejs­cu, które posi­a­da adres.
   Jeżeli chodzi o pozostałe pyta­nia, to pole­cam skon­tak­tować się z pro­fesjon­al­istą, w tym np. w ramach punk­tów Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl) lub uda­jąc się do pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka (rad­cy prawnego czy adwoka­ta).

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzieku­je za odpowiedz, jed­nak raczej po wyb­o­rach nie bede chcial miec z tym kra­jem nic wspol­nego, lacznie, dowod jeszcze wazny, pasz­port wyra­bi­am i olac polin z ich mel­dunka­mi i ‘adresami’…vin pryczep to moj adres albo ogrod­kow dzialkowych, kto­ry mi ostat­nio ode­bra­no, w sum­ie dobrze ‑nie majac adresu i wianym tym mozli­wosci-pra­cy lub mieska­nia-nie dowala mi exit taxu, sko­ro nie moge miec prawa do pracy’-przez brak ‘adresu’ zamieska­nia — nie bedzie e mnie zusu, ami­ast prz­er­abi­ac bud gosp. juz kupilem walu­ty troche i nich mnie Moraw­sio­ki wiejskie cmok­na, podraw­iam raz jeszcze i dzie­ki za wszys­tko, oczy­wi­scie wszedzie do 180dni wyjazdy, kon­ta bankowe tez zagraniczne…pozdrawiam tez mys­la­cych inaczej…nie bez­dom­ny a bezkredy­towy…

 27. Dzień dobry
  Czy moż­na mieć mel­dunek tym­cza­sowy i jed­nocześnie nie mieć mel­dunku stałego?
  Mel­dunek tym­cza­sowy był­by na pod­staw­ie umowy naj­mu.
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź

  • Cześć Mar­ta,
   możesz mieć tylko mel­dunek cza­sowy (tym­cza­sowy) zgod­nie z art. 24 ustawy o ewidencji lud­noś­ci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 28. Witam . Czy oso­ba która mnie wymel­dowala z poby­tu tym­cza­sowego powin­na mnie powiadomić i czy urząd gminy mógł mnie wymel­dowac bez żad­nego powiadomienia?

  • Lewy,
   przy poby­cie tym­cza­sowym wymel­dowanie mogło nastąpić:
   – automaty­czne (jeżeli upłynął okres mel­dunku),
   – z urzę­du bądź na wniosek (Twój albo innej zain­tere­sowanej oso­by).

   W sytu­acji wymel­dowa­nia bez Two­jego wniosku, powinieneś otrzy­mać decyzję admin­is­tra­cyjną od wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta.

   Poz­draw­iam
   Ania

 29. Dzień dobry.Mam problem.Sprzedaję swo­je mieszkanie, w którym byłam zameldowana.Dziś byłam w urzędzie,bo musi­ałam się wymel­dować, ponieważ w piątek jest przepis u notar­iusza i muszę mieć takie zaświadczenie.Chwilowo prze­by­wam w innym miejs­cu prowadząc dom, ale tu nie mogę być zamel­dowana nawet czasowo.Nie mam w tym momen­cie jeszcze kupi­onego mieszka­nia, cały czas szukam i śledzę ogłoszenia( są mieszka­nia, ale dla mnie za drogie).Co w takiej sytu­acji mam zrobić?Pozdrawiam

  • Tere­so,
   powin­naś być zamel­dowana w miejs­cu, gdzie aktu­al­nie mieszkasz. Pamię­taj, że nie musisz mieć zgody właś­ci­ciela – wystar­czy przed­staw­ić umowę naj­mu.

   W opisanej sytu­acji zapewne pozosta­niesz bez mel­dunku, jed­nak dobrze, aby sytu­ac­ja ta trwała możli­wie najkrócej, ponieważ są sytu­acje, kiedy mel­dunek jest potrzeb­ny (np. te opisane w tekś­cie).

   Poz­draw­iam
   Ania

 30. Witam. Czy jest jak­iś określony czas na zglosze­nie mel­dunku tym­cza­sowego w pra­cy? Miałem taką sytu­ację, że byłem na L4 w miejs­cu mojego stałego mel­dunku pojaw­iła się kon­tro­la z mojej pra­cy, nie zastali mnie w domu, ponieważ mam mel­dunek tym cza­sowy w innym miejs­cu. Czy jestem zobow­iązany zgłaszać mel­dunek tym­cza­sowy w miejs­cu pra­cy? Poz­draw­iam

  • Cześć Patrycjo,
   pra­co­daw­ca, zgod­nie z Kodek­sem pra­cy, ma obow­iązek żądać od Ciebie adresu zamieszka­nia, w domyśle aktu­al­nego. Oznacza to, że pra­co­daw­cę powin­naś infor­mować nie tyle o miejs­cu zamel­dowa­nia, co miejs­cu fak­ty­cznego zamieszka­nia, a więc w tym przy­pad­ku miejs­ca mel­dunku cza­sowego.

   Podob­nie jest przy rozliczeni­ach, PIT składasz wg miejs­ca zamieszka­nia na dzień 31 grud­nia roku podatkowego, za który się rozlicza­sz.

   Poz­draw­iam
   Ania

 31. Dobry wieczór,

  Wraz z mężem mieszkamy w Warsza­w­ie od kilku miesię­cy w wyna­j­mowanym mieszka­niu. Ja mam oby­wa­telst­wo Pol­skie, nato­mi­ast mój mąż — Tureck­ie (sprawa o udzie­le­nie zgody na pobyt cza­sowy jest w toku od kilku miesię­cy). Żadne z nas nie jest zamel­dowane w Warsza­w­ie (ja jestem zamel­dowana w rodzin­nym mieś­cie). Wg infor­ma­cji, które znalazłam, ist­nieje obow­iązek zamel­dowa­nia się w ciągu 30 dni, jed­nakże w przy­pad­ku obcokra­jow­ców wyma­gane jest przed­staw­ie­nie kar­ty poby­tu, na którą wciąż czeka. Czy w tym przy­pad­ku grozi mu jakaś kara za brak mel­dunku kiedy będzie się o niego ubie­gał w przyszłoś­ci (po otrzy­ma­niu w końcu kar­ty poby­tu) ? Proszę serdecznie o odpowiedź.

  Poz­draw­iam,
  Eweli­na

  • Cześć Eweli­no,
   karę grzy­wny może otrzy­mać cud­zoziemiec niebędą­cy oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­telem Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej, który nie dopeł­nia ciążącego na nim obow­iązku mel­dunkowego, podle­ga karze grzy­wny.

   Nato­mi­ast przepisu tego nie sto­su­je się do cud­zoziem­ca będącego członkiem rodziny oby­wa­tela państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­tela państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­tela Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej.

   Z uwa­gi na to, że jest to Twój mąż, a więc członek rodziny, to nie ma pod­staw do nałoże­nia kary grzy­wny za brak mel­dunku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 32. Witam serdecznie)))
  Jakie moga byc kon­sek­wenc­je poda­nia niewlas­ci­wego adresu zamel­dowa­nia na oswiad­cze­niu w urzedzie-ogrod­ki dzialkowe (bez mel­dunku) zamieszka­nia pow.185dni w roku rown­iez na tych ogrod­kach, czy liczy sie rok kalen­dar­zowy dla cen­trum zyciowego np 25maja b.r nie bedzie pier­wszym dniem, w kto­rym bede musial tam znowu ‘zamieszkac?…mialem taka sytu­acje — kupilem kiedys stodole i garaz — nie mam tam nr porzad­kowych, nie dostalem adresu, w banku podalem miejsce zamieszka­nia jako obreb ewid. i nr dzial­ki zalatwilem sobie ogrodek z pzd, podawalem ten adres(ogrodkow) i skry­t­ki pocz­towej jako kore­spon­den­cyjny, nawar­swily sie problemy…praca itp…w miedzy­cza­sie dowiedzialem sie o doku­men­cie zap‑3 i rubryce ‘adres miejs­ca zamieszka­nia’ — ponoc nie moge tam wpisac obr i nr dzial­ki ani tym bardziej nr vin/rejestracyjnych przy­czep kempin­gowych, w kto­rych najczesciej pomieszkuje…w roznych miejscach‑w zaleznosci od zajec…
  Pozniej dowiedzialem sie a akcie 447, umowie ceta-try­bunaly miedzy­nar­o­dowe sady, odszkodowa­ni­ach np. dla Arbisu-720mln…na en moment nie chce miec w pl cen­trum zyciowego, mimo iz go mam-nieru­chomosci niemieszkalne, w kto­rych nie moge sie zamel­dowac, nie chce juz zmieni­ac sposobu uzytkowa­nia bud gospodarczego(jak kiedys chcialem) i tam mieszkac…mam zapytania…czy jak zostane bez­panst­wow­cem, to utrace waznosc praw jazdy i innych uprawnien(bez nos­try­fikacji), czy bede mogl pozwac panstwo(celowo z malej litery) za utrud­ni­an­ie mi pod­je­cia pra­cy przez brak adresu zam/zam…czy jest szansa na azyl poli­ty­czny za przes­lad­owanie, jezeli nie wpisano mnie przez brak adresu (na ogrod­kach nie moz­na sie mel­dowac-reg­u­lamin rod)…jak bedac w miare sen­sown­ie mys­la­cym czlowiekiem moz­na skon­czyc jako potenc­jal­ny przestepca(do niedaw­na sadzilem, ze obowiazek mel­dunkow juz nie istnieje)…i najwazniejsze, jak pozbyc sie cen­tum zyciowego calkowicie, jezeli 2 nieru­chomosci sa w 2 roznych miejs­cach, choc grun­towa jeszcze gdzie indziej…oj, to bedzie chy­ba wyzwanie…pozdrawiam i dzieku­je za przeczy­tanie samego komen­tarza

  • …nie wpisano mnie do rejestru wybor­cow-chcialem zostac mezem zau­fa­nia dla ruchu kon­troli wyborow…chyba brakowa­lo tego w tekscie…jeszcze raz poz­draw­iam

  • Cześć 4SKN,
   nie podałeś imienia, więc pozosta­je mi posługi­wać się nick­iem.

   Odpowiada­jąc na pyta­nia związane z obow­iązkiem mel­dunkowym:
   1) adres zgod­nie z art. 26 ustawy o ewidencji lud­noś­ci to:
   — w gmi­nach, które uzyskały sta­tus mias­ta — nazwy mias­ta (dziel­ni­cy), uli­cy, numeru domu i lokalu — jeżeli jest wydzielony, nazwy wojew­ództ­wa oraz kodu pocz­towego;
   — w pozostałych gmi­nach — nazwy miejs­cowoś­ci, uli­cy, jeżeli w miejs­cowoś­ci wys­tępu­je podzi­ał na ulice, numeru domu i lokalu — jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy wojew­ództ­wa oraz kodu pocz­towego.
   2) zgod­nie z wyrok­iem Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Krakowie z dnia 9 sty­cz­nia 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 1245/17, LEX/el.:
   — Oznacze­nie stosownym numerem dzi­ał­ki rekrea­cyjnej, na której zna­j­du­je się obiekt budowlany, położonej na nieru­chomoś­ci przy określonej uli­cy, jest “oznac­zonym adresem,
   — Nie moż­na rozu­mieć “oznac­zonego adresu” wyłącznie jako adresu rozu­mi­anego jako oznacze­nie lokalu o numerze wydanym na pod­staw­ie przepisów p.g.k. Poję­cie to obe­j­mu­je wszys­tkie pomieszczenia i urządzenia, którym zain­tere­sowany prag­nie przyp­isać funkcję mieszkalną. Obow­iązek nato­mi­ast nadawa­nia numerów porząd­kowych, wynika­ją­cy z p.g.k., doty­czy tylko tych nieru­chomoś­ci, które są przewidziane pod zabu­dowę w miejs­cowym planie zagospo­darowa­nia przestrzen­nego, czy też w rozu­mie­niu przepisów o planowa­niu i zagospo­darowa­niu przestrzen­nym;
   — Nie tylko brak potwierdzenia poby­tu w lokalu przez jego właś­ci­ciela, ale i brak wyraźniej zgody na zamel­dowanie nie może stanow­ić negaty­wnej przesłan­ki do doko­na­nia zamel­dowa­nia w lokalu;
   — Organ mel­dunkowy nie może dokony­wać oce­ny, czy określony budynek nada­je się na miejsce poby­tu ludzi w rozu­mie­niu przepisów p.b. i u.p.z.p. i uza­leż­ni­ać od niej ocenę możli­woś­ci zamel­dowa­nia;
   — Żaden też przepis nie wyma­ga, aby organ mel­dunkowy dokony­wał oce­ny zdat­noś­ci (domu, altany, czy innego budynku) do wypełnienia funkcji mieszkan­iowej, a rolą organów mel­dunkowych jest jedynie ogranicze­nie się do zbada­nia rzeczy­wis­tego poby­tu wniosko­daw­cy we wskazanym przez niego pomieszcze­niu pod oznac­zonym adresem z zami­arem stałego w nim prze­by­wa­nia.
   3) Obow­iązek mel­dunkowy ist­nieje, ale dla Polaków i więk­szoś­ci cud­zoziem­ców nie ma kary za brak mel­dunku.

   Kluc­zowe jest więc posi­adanie adresu zamel­dowa­nia, przy czym niekoniecznie musi być to fak­ty­cznie adres domu/mieszkania.

   W zakre­sie pozostałych pytań, pole­cam więc jed­nak sko­rzys­tać z usług kance­larii prawniczej lub (jeżeli sytu­ac­ja życiowa nie pozwala na poniesie­nie takich kosztów) na sko­rzys­tanie z usług Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej. W zależnoś­ci od mias­ta, w którym prze­by­wasz — poszukaj w Internecie miejsc, w których takiej pomo­cy się udziela. Zagad­nienia są już szczegółowe i wyma­ga­ją dokład­nej i szczegółowej anal­izy Two­jej sytu­acji.

   Dzięku­ję za infor­ma­cję o mężach zau­fa­nia — dopisałam do tek­stu.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam.Moja cór­ka jedzie na wycieczkę do Lon­dynu i nie posi­a­da żad­nego mel­dunku gdyż czekamy na kup­no domu A ze starego adresu musieliśmy się wymel­dowac. Czy bez mel­dunku może wyjechać na 5 dni?

    • Cześć Doris,
     przepisy wskazu­ją, że mamy obow­iązek się zamel­dować, ale jed­nocześnie nie przewidu­ją kary dla oby­wa­teli Pol­s­ki, którzy mel­dunku nie mają.
     Brak mel­dunku nie powodu­je zakazu wyjaz­du za granicę. A przy tak krótkim wyjeździe nie ma też obow­iązku zgłasza­nia wyjaz­du poza granice RP.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Witam, mąż jest współwłaś­ci­cielem zie­mi z dzi­ałką i chci­ał by mnie zamel­dować u siebie czy musi dru­gi współwłaś­ci­ciel wyraz­ić zgodę ?

      • Cześć Izo,
       sytu­ac­ja nie jest jed­noz­nacz­na. Gen­er­al­nie na grun­cie aktu­al­nym przepisów powin­no wystar­czyć, aby zamel­dował współwłaś­ci­ciel. Jed­nak wcześniej wyma­gana była zgo­da współwłaś­ci­cieli i w wielu gmi­nach wciąż wyma­ga się tej zgody. W wyroku WSA w Warsza­w­ie z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1450/09 sąd w ana­log­icznej spraw­ie dot. wymel­dowa­nia wskazał, że współwłaś­ci­ciel samodziel­nie ma w tym zakre­sie legi­t­y­mację prawną.

       Na mar­gin­e­sie — do zamel­dowa­nia potrzeb­ne jest, aby było tam miejsce nada­jące się do zamieszka­nia. Ziemia przez­nac­zona pod budowę raczej nie speł­nia takich warunk­ów.

       Poz­draw­iam
       Ania

 33. Dzień dobry!

  Posi­adam oby­wa­telst­wo ukraińskie, i w ciągu 2 lat zamiesza­nia w Polsce nie zamel­dowałam się. Jaka jest kara za brak zamel­dowa­nia?

  Z wyraza­mi sza­cunku,
  Katarzy­na

  • Cześć Kasia,
   art. 58 ustawy o ewidencji lud­noś­ci mówi tak:
   1. Cud­zoziemiec niebędą­cy oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­telem Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej, który nie dopeł­nia ciążącego na nim obow­iązku mel­dunkowego, podle­ga karze grzy­wny.
   2. Przepisu ust. 1 nie sto­su­je się do cud­zoziem­ca będącego członkiem rodziny oby­wa­tela państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­tela państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­tela Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej.

   Ukraina nie jest członkiem UE, EFTA ani EOG, więc jeżeli nie jesteś członkiem rodziny oby­wa­tela państ­wa UE, EFTA, EOG czy Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej, to brak mel­dunku podle­ga karze grzy­wny.

   Poz­draw­iam
   Ania

 34. Witam .Moje zapy­tanie.. Zostalem wymel­dowany ‚nie majac zastepczego adresu zamieszkania,poniewaz mieszkam w Ire­lan­di. W Polsce nie mam juz stalego adresu zamel­dowa­nia ..Przy­jezdzam do Plol­s­ki 2 razy do roku.Mam Pol­skie pra­wo Jazdy na czas niokreslony.I co w tym wypad­ku zrobic?Czy pra­wo jazdy mam wazne?Czy wazne jest gdzie bylo wydane ‚a nie adres zamel­dowa­nia.

   • Dzieku­ję bard­zo za opdpowiedz. Jes­li mogla by mi Pani jeszcze pomóc bardziej szczegółowo będe wdz­ięczny.
    Mieszkam w Irlandii ‚w Polsce jestem tylko 2,3 razy do roku na tydzień lub dwa.W Polsce mam zare­je­strowany samochód. Zostałem wymel­dowany. Czy w tym przy­pad­ku muszę się gdzieś zamel­dować i zmieni­ać wszys­tkie doku­men­ty?

    • Cześć Krzysiek,
     naj­moc­niej Cię przepraszam, ale nie zauważyłam e‑maila z infor­ma­cją o Two­jej odpowiedzi. Stąd odpisu­ję dopiero dzisi­aj.

     To zależy, jakie doku­men­ty masz na myśli:
     — w pra­wo jazdy poda­je się adres zamieszka­nia,
     — w dowodach oso­bistych nie ma już w ogóle adresu.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Podłączę się pod pytanie, ponieważ mam taką samą sytu­ację.
      Nieste­ty odpowiedź “w pra­wo jazdy poda­je się adres zamieszka­nia” nie jest wystar­cza­ją­ca.
      Mieszkam w Niem­czech i z uwa­gi na fakt, że w Polsce nie posi­adam adresu ani zamel­dowa­nia ani zamieszka­nia… jakie dane powin­nam podać?

      • Katarzyno,
       to tekst doty­czą­cy obow­iązku mel­dunkowego, stąd nie anal­i­zowałam w nim zagad­nień doty­czą­cych adresu zamieszka­nia.

       Poniżej jed­nak sprawdz­iłam szer­szej to zagad­nie­nie.

       W ustaw­ie o kieru­ją­cych pojaz­da­mi (art. 11 ust. 1 pkt 5) wskazane jest, że (pol­skie) pra­wo jazdy wyda­je się oso­bie, która posi­a­da miejsce zamieszka­nia w RP, przy czym:
       “1) prze­by­wa na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej co najm­niej przez 185 dni w każdym roku kalen­dar­zowym:
       – ze wzglę­du na swo­je więzi oso­biste i zawodowe albo
       – z zami­arem stałego poby­tu wyłącznie ze wzglę­du na swo­je więzi oso­biste, albo
       2) prze­by­wa reg­u­larnie na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej ze wzglę­du na swo­je więzi oso­biste, a jed­nocześnie, że ze wzglę­du na swo­je więzi zawodowe kole­jno prze­by­wa w co najm­niej dwóch państ­wach członkows­kich Unii Europe­jskiej, albo
       3) prze­by­wa niereg­u­larnie na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej ze wzglę­du na swo­je więzi oso­biste, ponieważ prze­by­wa w innym państ­wie członkowskim Unii Europe­jskiej w celu wypeł­ni­a­nia zada­nia o określonym cza­sie trwa­nia, albo
       4) prze­by­wa na tery­to­ri­um innego państ­wa ze wzglę­du na pod­jęte w tym państ­wie stu­dia lub naukę w szkole”.

       Oświad­cze­nie w tym zakre­sie skła­da się pod rygorem odpowiedzial­noś­ci karnej za zez­nanie nieprawdy lub zata­je­nie prawdy.

       Musisz więc zwery­fikować czy speł­ni­asz wymo­gi, aby uzyskać pol­skie pra­wo jazdy, a w prze­ci­wnym wypad­ku może rozważ uzyskanie niemieck­iego prawa jazdy?

       Poz­draw­iam
       Ania

 35. Witam,
  Mam skom­p­likowaną sytu­ację. Jestem po roz­wodzie, były mąż naro­bił długów i od dłuższego cza­su ści­ga­ją go komor­ni­cy. Nieste­ty, za te dłu­gi chcą tez ści­gać mnie, mimo że nie ja je naro­biłam. Mój ex okradł nawet mnie, a dłu­gi poro­bił po złoś­ci aby udawać bankru­ta ( takie mamy pra­wo- moż­na). Ter­az wymel­dował mnie z mieszka­nia gdzie byliśmy zamel­dowani ( dlu­go by pisać ). Od dłuższego cza­su wyna­j­mu­je mieszkanie, jed­nak dopi­er ter­az nie mam z dzieć­mi mel­dunku( je tez wymel­dował ). Czy w związku z tym muszę się zamel­dować? Czy mogę nie posi­adać mel­dunku? Dzieci­a­ki chodzą do szkoły, także tu mel­dunek nie będzie konieczny. Nie chce aby nachodzili mnie komor­ni­cy i żebym musi­ała płacić dłu­gi za mojego ex.
  Proszę o porodę co zro­bić ?!

  • Cześć MatkaPol­ka,
   jak pisałam w tekś­cie, obow­iązek mel­dunkowy jest, ale nie ma kary za brak mel­dunku.
   Nato­mi­ast bez mel­dunku będziesz miała prob­lem w przy­pad­ku np. kon­tak­tu z Powia­towym Urzę­dem Pra­cy. Dodatkowo jeżeli nie podasz adresu zamieszka­nia, organy będą miały prob­lem z wysyłaniem urzę­dowej kore­spon­dencji, a to może być nieko­rzystne (nie otrzy­masz decyzji, a po dwukrot­nym awiz­owa­niu dla organu będzie skutecznie doręc­zona).

   Pole­cam więc rozważyć mel­dunek. Jeżeli chodzi o odpowiedzial­ność za dłu­gi, pole­cam skon­tak­tować się z pro­fesjon­al­is­ta­mi lub (jeśli speł­ni­asz warun­ki) z punk­ta­mi Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/
   Wtedy w tym zakre­sie udzielą Ci spec­jal­isty­cznej porady (ja zaj­mu­ję się prawem admin­is­tra­cyjnym i ochroną danych osobowych).

   Poz­draw­iam
   Ania

 36. Dzień dobry, mam takie pytanie podyk­towane przykła­dem życiowym. Otóż mój brat jeszcze nie prawny właś­ci­ciel domu po dzi­ad­kach (akt notar­i­al­ny częś­ci po bab­ci) zapoz­nał dziew­czynę która z nim zamieszkała już pon­ad rok cza­su. Dziew­czy­na miesz­ka bez mel­dunku. Zro­biła tam dość duże remon­ty ale nieste­ty jak to w życiu bywa nie iskrzy. Do tego stop­nia że wzy­wa policję aby uciszyć bra­ta… Czy w takim przy­pad­ku brat może i ma pra­wo do tego aby zadać opuszczenia domu przez nią bo ona zaparcie twierdzi że nie ma brat do tego prawa gdyż miesz­ka z nim już pon­ad rok.

  • Cześć Aniu,
   w domu mają pra­wo mieszkać właś­ci­ciele i oso­by, którym właś­ci­ciele na to zez­wo­lili. np. na pod­staw­ie umowy naj­mu. Nawet zamel­dowanie nie oznacza, że ktoś w 100% ma pra­wo mieszkać w danym mieszka­niu.

   Zde­cy­dowanie brat może żądać opuszczenia domu przez dziew­czynę, nawet wzy­wa­jąc policję. Nato­mi­ast prob­lematy­czne może być to, jeśli nie ma gdzie wró­cić, szczegól­nie w okre­sie jesi­en­no-zimowym (nie ma domu rodzin­nego, etc.). Z kolei ona może mieć później roszczenia w związku z poczyniony­mi remon­ta­mi.

   Poz­draw­iam
   Ania

 37. Witam!
  Chci­ałem się tylko upewnić czy na pod­staw­ie umowy naj­mu na okres 1 roku mogę zamel­dować się samodziel­nie na czas określony na powiedzmy 4 miesiące. Właś­ci­ciel lokalu, nie chce mnie zamel­dować ( nie wiem jaki­mi obawa­mi się kieru­je) a taki mel­dunek jest mi potrzeb­ny do pra­cy. Poz­draw­iam.

  • Cześć Marcin,
   tak. Warun­ki są takie, żeby okres zamel­dowa­nia zaw­ier­ał się w okre­sie trwa­nia naj­mu + z umowy wynikało, że wyna­j­mu­jesz od właś­ci­ciela mieszka­nia.

   Jak prze­jrzysz komen­tarze, to w odpowiedzi z 29.11.2018 r. podlinkowałam jeden z tek­stów oso­by, spec­jal­izu­jącej się w kwes­t­i­ach prawnych związanych z najmem. Na jego blogu możesz poczy­tać więcej o najmie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 38. Mam jeszcze jed­no pytanie. Czy jes­li posi­adam umowe naj­mu w ktorej wskazane jest ze razem ze mna lokal moze zamieszki­wac moj part­ner (sa w umowie zapisane jego dane) to czy ja jako najem­ca moge go zamel­dowac w tym mieszka­niu czy juz wtedy musi byc wlas­ci­ciel? Umowa zawarta miedzy mna a wyna­j­mu­ja­cym ale part­ner wskazany w umowie jako oso­ba zamieszku­ja­ca wspol­nie ze mna lokal

  • Cześć Mania,
   jeżeli umowa z wyna­j­mu­ją­cym pozwala Ci, aby zamieszki­wał Twój Part­ner, to tak, możesz zamel­dować part­nera. Oso­biś­cie byłam w podob­nej sytu­acji i mój pod­pis na wniosku wraz z umową wystar­czył, by cza­sowo zamel­dować mojego (wtedy jeszcze) narzec­zonego.

   Co więcej, jeśli w umowie wprost wskazane są dane Part­nera to jest możli­wość, że zamel­dowany zostanie nawet bez Two­jego udzi­ału, na pod­staw­ie samej umowy.

   Poz­draw­iam
   Ania

 39. Witam.
  Jestem zamel­dowany na pobyt stały w domu rodzin­nym, ale mam zami­ar wyna­j­mować mieszkanie w tej samej miejs­cowoś­ci i potrze­by jest mi mel­dunek tym­cza­sowy w miejs­cu naj­mu z pozostaniem zamel­dowanym w domu rodzin­nym. Ist­nieje taka możli­wość?
  Poz­draw­iam

  • Cześć Wojtek,
   tak jak pisałam w tekś­cie możesz mieć równole­gle mel­dunek stały w domu rodzin­nym i tym­cza­sowy w wyna­j­mowanym mieszka­niu.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Cześć Maga,
   przy zmi­an­ie mel­dunku powin­naś zmienić dane tam, gdzie podałaś miejsce ZAMELDOWANIA.
   Tam, gdzie podałaś adres ZAMIESZKANIA właś­ci­wie też, ponieważ zapewne, zmieni­a­jąc adres zamel­dowa­nia, zmieniłaś także adres zamieszka­nia 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Właśnie mieszkam 10 lat już w tym miejs­cu ale ter­az ze wzglę­du dzi­wnych przepisów urzę­dowych muszę się przemel­dowac. Dla mnie zmi­ana dowodów pojazdów, prawa jazdy to jest bard­zo duży dodatkowy koszt. Dlat­ego zas­tanaw­iam się czy muszę to zmienić sko­ro ter­az nie ma obow­iązku mel­dunek owego

    • Cześć,
     sam obow­iązek mel­dunkowy się nie zmienił. Powin­naś być zamel­dowana tam, gdzie mieszkasz.
     Obow­iązek wciąż jest. Nie ma jed­nak kary za brak spełnienia obow­iązku.

     Decyz­ja zawsze należy do Ciebie, co z tym zro­bisz.

     Poz­draw­iam
     Ania

 40. Witam.
  Jestem właś­ci­cielką dwóch mieszkam, w jed­nym zamel­dowana. W niedługim cza­sie (dokład­nie jeszcze nie wiem kiedy) zamierzam przeprowadz­ić się do drugiego, a to pier­wsze sprzedać. Co z zamel­dowaniem? Czy na chwilę obec­ną muszę mel­dować się w drugim? Co z opłata­mi admin­is­tra­cyjny­mi, sko­ro nikt tam nie będzie zamel­dowany? Z góry dzięku­ję.

  • Cześć,
   przepisy mówią, że powin­naś być zamel­dowana tam, gdzie mieszkasz. Powin­naś więc zmienić mel­dunek przy zmi­an­ie mieszka­nia. Może się jed­nak okazać, że kupu­ją­cy będzie się dopy­ty­wał o zamel­dowanych, więc wtedy możesz wcześniej złożyć wniosek o zmi­anę zamel­dowa­nia.

   Jeżeli chodzi o opłaty admin­is­tra­cyjne, to powin­naś zapy­tać w administracji/ wspól­no­cie mieszkan­iowej. Gen­er­al­nie tam uwzględ­nia się to czy ktoś miesz­ka (a nie mel­dunek) + część opłat może być stałych, bez wzglę­du na to czy mieszkanie jest zamieszki­wane.

   Poz­draw­iam
   Ania

 41. Witam Pani Anno,
  Niedawno przeprowadz­iłam się do nowego mieszka­nia wraz z narzec­zonym. Zamel­dowana jestem w domu rodzin­nym i chcę żeby tak pozostało. Jakich for­mal­noś­ci muszę dopełnić by zmienić adres zamieszka­nia?

  • Cześć Anon­imie,
   nie ist­nieje rejestr mieszkańców. W nowym miejs­cu powin­naś się zamel­dować na pobyt tym­cza­sowy, jeśli będzie trwał pon­ad 3 miesiące. Nato­mi­ast jeśli chcesz, żeby do nowego miejs­ca przy­chodz­iła kore­spon­denc­ja, to musisz poin­for­mować o tym pod­mio­ty, od których przy­chodzi kore­spon­denc­ja.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Jestem właś­ci­cielką mieszka­nia w którym na stale zamel­dowalam siostrę i siostrzenice,nie mieszk aja ze mną od 9 lat .siostrzeni­ca jest w ciąży czy dziecko. będzie z automatu u mnie zamel­dowane. Zamierzam sprzedać mieszkanie i przeprowadz­ic sie do moich dzieci które mieszka­ją w Anglii ‚nikt mi nie kupi z osoba­mi zamel­dowany­mi co mogę zro­bić.

   • Cześć Jolu,
    z mocy prawa dziecko jest zamel­dowane tam, gdzie mieszka­ją jego rodz­ice, albo rodz­ic z którym fak­ty­cznie miesz­ka. Częs­to jed­nak jest to ten adres, w którym są zamel­dowani.

    Opcją jest tutaj złoże­nie wniosku do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta w tej gminie, w której jest mieszkanie, aby wymel­dował ich z uwa­gi na to, że nie mieszka­ją pod podanym adresem już od tych 9 lat­ach. Wójt/ burmistrz/ prezy­dent mias­ta w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej orze­ka o ich wymel­dowa­niu. Warto jed­nak wtedy jakoś udowod­nić ten fakt, np. poda­jąc ich nowy adres.

    Poz­draw­iam
    Ania

 42. Witam. Mam pytanie odnośnie mel­dunku. Wyna­j­mu­ję mieszkanie w try­bie wyna­j­mu okazjon­al­nego od lip­ca 2017 roku. Nie mel­dowałam się bo z tego co zrozu­mi­ałam właś­ci­ciel miał mnie mel­dować ale praw­dopodob­nie tego nie zro­biła a ter­az mel­dunek jest mi potrzeb­ny do PUP. Czy mogę zamel­dować się mimo, że według umowy zaj­mu­je lokal od roku? Czy grożą mi jakieś kon­sek­wenc­je niedopełnienia mel­dunku w ter­minie 30 dni od zamieszka­nia?

  • Cześć Mania,
   nie ma kary za brak mel­dunku — to taki obow­iązek bez sankcji.
   Spoko­jnie możesz się zamel­dować, ale pamię­taj, że na czas nie dłuższy niż trwa umowa naj­mu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 43. Witam,jestem właś­ci­cielką mieszkanie, które wyna­j­mu­ję. Najemczyni,Białorusinka,chciałaby się zamel­dować tym­cza­sowo w wyna­j­mowanym mieszka­niu. Mamy pisem­ną umowę naj­mu na czas nieokreślony, z jed­nomiesięcznym okre­sem wypowiedzenia. Najem­czyni twierdzi, że mel­dunek tym­cza­sowy jest jej potrzeb­ny od wyro­bi­enia kar­ty poby­tu.
  Moje pytanie jest takie — jakie kon­sek­wenc­je prawne niesie ze sobą zamel­dowanie tym­cza­sowe najem­cy, na dodatek cud­zoziem­ca? Czy odniosę przez to jakieś straty? Kiedy wygasa taki mel­dunek tym­cza­sowy? Jak wymel­dować wtedy takiego najem­cę? Nie dałam jeszcze odpowiedzi najem­czyni czy ją zamel­du­ję czy nie, bo obaw­iam się, że to może mieć dla mnie przykre kon­sek­wenc­je.
  Proszę o wyjaśnie­nie mi tej kwestii.
  Z góry dzięku­ję.

  • Cześć Mag­da,
   mel­dunek (szczegól­nie cza­sowy) nie niesie dla Ciebie ujem­nych skutków. Przy zamel­dowa­niu na pobyt cza­sowy wygasa on najpóźniej z upły­wem wskazanego ter­minu. Z tego powodu, że najem­ca jest zamel­dowany nie ma żad­nych roszczeń. Jeżeli więc umowa zostanie wypowiedziana, nie może sobie roś­cić do zamieszki­wa­nia tam dalej, ponieważ jest zamel­dowany.

   Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana wcześniej (niż koniec ter­minu mel­dunku), a będziesz chci­ała by wymel­dować osobę, to są dwie opc­je:
   1. cud­zoziemiec złoży wniosek o wymel­dowanie;
   2. sama złożysz wniosek o wydanie decyzji o wymel­dowa­niu, przy czym wtedy musisz udowod­nić, że oso­ba nie będzie już mieszkała (np. przed­kłada­jąc wypowiedze­nie czy porozu­mie­nie o zakończe­niu naj­mu).

   Nie spotkałam się jeszcze z żad­ny­mi negaty­wny­mi skutka­mi zamel­dowa­nia oso­by. Jeżeli słysza­łaś o takich doświad­czeni­ach, to napisz. Najpraw­dopodob­niej to niesprawd­zone infor­ma­c­je.

   Poz­draw­iam
   Ania Maciąg

   P.S. Pamię­taj, że cud­zoziemiec i bez Two­jej zgody może się zamel­dować, mając umowę naj­mu.

   • Serdecznie dzięku­ję za szy­bką i mery­to­ryczną odpowiedź:-)
    Tak, słysza­łam o takich przy­pad­kach, gdyż w medi­ach się słyszy, że właś­ci­ciel mieszka­nia zamel­dował najem­cę a później miał prob­lem, bo najem­ca nie chci­ał się wyprowadz­ić, a co gorsza przestawał płacić czyn­sz i właś­ci­ciel musi­ał szukać dla niego lokalu zastępczego. I stąd była moja obawa, czy godz­ić się na zamel­dowanie tym­cza­sowe najem­cy czy nie.
    Na ile cza­su zwyk­le najem­ca może się zamel­dować tym­cza­sowo? Z tego co napisałaś, to mel­dunek tym­cza­sowy wygasa z dniem koń­ca umowy naj­mu, a jak w moim przy­pad­ku najem­ca ma ze mną umowę naj­mu na czas nieokreślony z jed­nomiesięcznym okre­sem wypowiedzenia? Co wtedy? Na ile cza­su jest mel­dunek tym­cza­sowy?
    Z góry dzięku­ję za odpowiedź 🙂

    • Mag­da,
     przekopałam trochę Inter­ne­tu i gen­er­al­niem, tam gdzie autorzy mają poję­cie o praw­ie, to piszą bez zawa­ha­nia, że mel­dunek w ogóle nie ma związku z prawem do mieszka­nia. Tzn. wiado­mo, że taka oso­ba będzie mogła powiedzieć: “jestem tu zamel­dowa­nia, tu mieszkam”.
     Wystar­czy jed­nak, że posi­adasz zawartą umowę, a później będziesz posi­adała dowód wypowiedzenia umowy i nie masz negaty­wnych kon­sek­wencji.
     Być może czy­tać tekst np. doty­czą­cy okre­su jesi­en­no-zimowego, gdzie gen­er­al­nie nie możesz wyrzu­cić oso­by, która nie ma gdzie mieszkać, ale to bez wzglę­du na to czy jest zamel­dowana.

     Przy okazji znalazłam miejsce w sieci, gdzie Pan adwokat sku­pia się na kwes­t­i­ach mel­dunku w kon­tekś­cie naj­mu i robi to w bard­zo mery­to­ryczny i przys­tęp­ny sposób: https://umowanajmu.info/zameldowanie-w-mieszkaniu-co-daje-najemcy

     Przy umowie na czas określony na czas taki, jaki wpisze we wniosku.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Dzięku­ję Ci serdecznie za odpowiedź, to miło, że poświę­ciłaś czas aby poszukać infor­ma­cji i mi odpowiedzieć. Dzięku­ję też za podanie linku do strony umowanajmu.info. Bard­zo mi te infor­ma­c­je pomogły i rozwiały moje wąt­pli­woś­ci.
      Poz­draw­iam serdecznie 🙂

 44. Witam.Moj part­ner jest zamel­dowany u siebie w innej miejs­cowosci a prze­by­wa od kilku miesiecy u mnie w innej miejscowosci.Czy trze­ba go zamel­dowac ?

  • Cześć Pauli­na,
   przepisy wskazu­ją, że mel­dunek oso­by zamieszku­jącej powyżej 3 miesię­cy jest obow­iązkowy.
   Za brak mel­dunku czasowego/stałego nie ma jed­nak żad­nej kary (sankcji). Nato­mi­ast ułatwia on kwest­ie związane z: wyb­o­ra­mi, kon­tak­tem z Urzę­dem Pra­cy czy Rzecznikiem Kon­sumen­tów.

   Jeżeli jest więc taka możli­wość i właściciel(e) domu/mieszkania zgodz­i/-ą się na jego mel­dunek, to może zostać zamel­dowany.

   Poz­draw­iam serdecznie
   Ania

   • Witam chci­ałabym się dowiedzieć czy jeśli mój brat nie mieszkał z nami pon­ad 5 lat ( przez ten czas co zamieszki­w­al był wobec nas agresy­wny cią­gle awan­tu­ry niebies­ka kar­ta wyrok za znę­canie się) oczy­wiś­cie mieszkał ze swo­ją part­ner­ka I z dziećmi’ale oczy­wiś­cie tam też stosował prze­moc I jego part­ner­ka wyrzu­ciła go z domu. Ter­az nas cią­gle nachodzi ponieważ jest nadal zamel­dowany i chci­ał­by tu znowu się wprowadz­ić a my się boimy bo wiemy jak znowu będzie, czy­tałam że jeśli właś­ci­ciel sobie tego nie życzy to nawet polic­ja nie może nakazać żeby go wpuś­cić.
    Mama złożyła dopiero ter­az wniosek o wymel­dowanie i oczy­wiś­cie na nowo groź­by ze on tu zamiesz­ka i tak cią­gle… Czy są jakieś nadzieję ze uda się go wymel­dowac ter­az? I to ze chci­ał­by nagle wró­cić coś pop­su­je?

    • Cześć Paulo,
     wymel­dowanie to czyn­ność admin­is­tra­cyj­na. Jeżeli organ stwierdzi, że on nie miał zami­aru tutaj mieszkać, to go wymel­du­je.

     Poz­draw­iam
     Ania

 45. Pani Anno, wszys­tko zrozu­mi­ałe, ale co, jeśli zostanę wymel­dowana przez właś­ci­ciela mieszka­nia “w powi­etrze”, bo zwycza­jnie nie mieszkam pod tym adresem od dłuższego cza­su i już mieszkać nie będę, bo właś­ci­cielem jest były part­ner. A nie mam możli­woś­ci uzyskać właś­ci­wych doku­men­tów od właś­ci­ciela lokalu, w którym aktu­al­nie mieszkam, cho­ci­aż mam na to jego zgodę, bo zwycza­jnie nie ma woli ofic­jal­nie mnie mel­dować. Umowy naj­mu też nie mam, bo na piśmie nie została zawarta, sama ze sobą umowy nie zawrę, a przeprowadzać się nie mam ani za co ani dokąd.
  Zas­tanaw­ia mnie, z jaki­mi kon­sek­wenc­ja­mi muszę się liczyć i jak bard­zo utrud­ni mi to życie?

  • Hela,
   (na blogu przyj­mu­ję bezpośred­nią komu­nikację per “Ty”)
   tak jak wspom­i­nałam mel­dunek jest niezbęd­ny w kilku przy­pad­kach — zob. przykład­owe #6 To po co mi mel­dunek?

   Brak mel­dunku nie oznacza od razu kłopotów, ponieważ w więk­szoś­ci przy­pad­ków poda­je­my adres zamieszka­nia (nie zamel­dowa­nia). W razie potrze­by zwróć się jed­nak do Wyna­j­mu­jącego z prośbą o pod­pisanie wniosku o tym­cza­sowy mel­dunek, wyjaś­ni­a­jąc mu powód. Jeżeli ma obawy, to niech poda określony czas, np. pół roku lub rok, zgod­nie z ustaloną umową.

   Poz­draw­iam serdecznie
   Ania

  • Witam serdecznie
   Jak wyglą­da sprawa z zamel­dowaniem męża jeżeli nie wid­nieje w umowie naj­mu lokalu mieszkalnego? Pani urzęd­nicz­ka twierdzi, że nie mogę go zamel­dować, bo brak jego danych w umowie naj­mu. Czy mąż to oso­ba trze­cia? Jak wyni­ka z umowy nie mogę odd­ać w użytkowanie lokalu osobom trzec­im.
   Proszę o pomoc.

   • Cześć Moniko,
    przede wszys­tkim z umowy powin­no wynikać, że Ty masz pra­wo do naj­mu oraz np., że Twój mąż może także mieszkać.

    Przy zamel­dowa­niu potrze­bu­jesz doku­men­tu, z którego wyni­ka pra­wo do zamel­dowa­nia. Dla Ciebie — jest to umowa naj­mu.
    Męża napewno mógł­by zamel­dować Wyna­j­mu­ją­cy (oso­ba, od której wyna­j­mu­jesz lokal).
    Może wystar­czyło­by oświad­cze­nie od Wyna­j­mu­jącego, że mąż tam ma pra­wo mieszkać.

    Jeśli nie, to pozostawała­by kwes­t­ia dopuszczal­noś­ci uży­czenia częś­ci lokalu oso­bie, wobec której ciąży obow­iązek ali­men­ta­cyjny, ale tu rzu­cam tylko hasło. Trze­ba by zbadać, czy w Twoim przy­pad­ku ma to zas­tosowanie i jak to wykazać.

    Poz­draw­iam
    Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Post comment