Obowiązek meldunkowy — wszystko, co musisz wiedzieć

Prawo w praktyce Administratywistka

Obow­iązek mel­dunkowy — na czym pole­ga, co to jest, kogo i czy obow­iązu­je, jak go dopełnić i jakie są kon­sek­wenc­je braku zameldowania?

#1 Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obow­iązek mel­dunkowy (relikt PRL) wciąż ist­nieje. Były plany, aby go znieść, ale się rozmyślono. W efek­cie każdy ma obowiązek:
 1. zamel­dować się w miejs­cu poby­tu stałego lub czasowego;
 2. wymel­dować się z miejs­ca poby­tu stałego lub czasowego;
 3. zgłosić wyjazd poza granice RP oraz powrót z wyjaz­du poza granice RP, z uwzględ­nie­niem art. 36.
Od razu krótkie wyjaśnienie:
 • pobyt stały to mieszkanie w danej miejs­cowoś­ci pod określonym adresem z zami­arem stałego przebywania;
 • pobyt cza­sowy to mieszkanie w danej miejs­cowoś­ci pod określonym adresem bez zami­aru stałego przebywania;
 • równocześnie możesz mieć po 1 poby­cie stałym i czasowym.

Przykład 1: Mieszkasz w rodzin­nej miejs­cowoś­ci X, a na stu­dia wyjeżdżasz do miejs­cowoś­ci Y, ale nie masz zami­aru później mieszkać w Y, więc pobyt stały masz w X, a pobyt cza­sowy w Y.

Przykład 2: Wyjeżdżasz z domu rodzin­nego A i nie zamierza­sz wracać do A, a zostać już w B, to pobyt stały masz w B, a cza­sowego nigdzie.

#2 Jak się zameldować?

Wchodzą tutaj w grę dwie opcje:
 1. możesz złożyć wniosek na for­mu­la­rzu papierowym, przed­staw­ia­jąc do wglą­du dowód oso­bisty lub pasz­port w organie gminy, albo
 2. zde­cy­du­jesz się na wer­sję online i złożysz doku­ment elek­tron­iczny, np. przez plat­for­mę ePUAP.

Do wniosku dołącz wymagane załączniki:

 1. potwierdze­nie poby­tu w lokalu, doko­nane przez właś­ci­ciela lub inny pod­miot dys­ponu­ją­cy tytułem prawnym do lokalu (np. najem­cę), oraz
 2. doku­ment potwierdza­ją­cy tytuł prawny do lokalu tego właś­ci­ciela lub pod­mio­tu, w tym: umowa cywilno­praw­na (np. umowa naj­mu), odpis z księ­gi wieczys­tej albo wyciąg z dzi­ałów I i II księ­gi wieczys­tej, decyz­ja admin­is­tra­cyj­na lub orzecze­nie sądu.

Jako Najem­ca np. poko­ju w mieszka­niu na pod­staw­ie umowy naj­mu samodziel­nie możesz się zamel­dować! Umowa naj­mu, jaką dys­ponu­jesz, jest tytułem prawnym do lokalu. Nie potrze­bu­jesz zgody oso­by, która wyna­jęła Ci lokal. Przy umowie na czas określony wchodzi w grę zamel­dowanie na pobyt cza­sowy, przy umowie na cza nieokreślony — na pobyt stały.

Ile masz czasu na zameldowanie?

Obow­iązku mel­dunkowego należy dopełnić najpóźniej w 30. dniu poby­tu w dane miejsce. Wyjątek: gdy pobyt cza­sowy trwa do 3 miesię­cy, to nie podle­gasz obow­iązkowi meldunkowemu.

Zamel­dowanie służy wyłącznie celom ewiden­cyjnym i ma na celu potwierdze­nie fak­tu poby­tu oso­by w miejs­cu, w którym się zamel­dowała, a nie przesądza o włas­noś­ci danego miejsca.

#3 Jak się wymeldować?

Przede wszys­tkim, mel­du­jąc się w nowym miejs­cu na pobyt cza­sowy następu­je wymel­dowanie z poprzed­niego miejs­ca poby­tu cza­sowe. Ana­log­icznie jest z pobytem stałym (w końcu może­my mieć tylko jeden pobyt stały i cza­sowy równocześnie).

Jeśli upłynął ter­min zamel­dowa­nia na pobyt cza­sowy, to także nie musimy już nic robić.

Pozosta­je sytu­ac­ja, kiedy opuszcza­my miejsce poby­tu cza­sowego przed upły­wem ter­minu, albo poby­tu stałego, nie mel­du­jąc się w innym miejs­cu. Wtedy należy w sposób podob­ny, jak przy zamel­dowa­niu, zgłosić to organowi gminy.

#4 O co chodzi ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę?

Przepisy nakłada­ją obow­iązek zgłoszenia wyjaz­du za granicę na stały pobyt (lub cza­sowy trwa­ją­cy pon­ad 6 miesię­cy).
 1. Zgłasza­jąc zami­ar wyjaz­du na pobyt stały, zosta­je­my wymel­dowani z miejs­ca poby­tu stałego i czasowego.
 2. Zgłasza­jąc zami­ar cza­sowy, musimy poin­for­mować o dacie wyjaz­du i dacie powrotu.

#5 Jaka jest kara za brak meldunku?

Tak właś­ci­wie to nie ma sankcji. Kary za niedopełnie­nie obow­iązku mel­dunkowego nie ma. Do wyro­bi­enia dowodu oso­bis­tego adres zamel­dowa­nia też nie jest wymagany.

#6 To po mi meldunek?

Wbrew pozorom warto o nim pamiętać.
 1. Do Powia­towego Urzę­du Pra­cy rejestru­je się na pod­staw­ie adresu zamel­dowa­nia, a więc brak mel­dunku (nawet cza­sowego) w miejs­cu zamieszka­nia uniemożli­wia sko­rzys­tanie z najbliższego PUP. W grę wchodzi wtedy tylko PUP w miejs­cu zamel­dowa­nia i na wszys­tkie spotkanie trze­ba jeźdz­ić do mias­ta, gdzie jest się zameldowanym.
 2. Powia­towy Rzecznik Kon­sumen­tów for­mal­nie poma­ga osobom zamieszkałym na tere­nie jego dzi­ała­nia. W prak­tyce (w dużych mias­tach) odmaw­ia osobom nieza­mel­dowanym w “jego obszarze”. Braku­je mu cza­su, więc wprowadza ograniczenia…
 3. Przy rekru­tacji dzieci do przed­szkoli i szkół, zamel­dowanie w danej gminie jest częs­to dodatkowo punktowane.
 4. Przy wyb­o­rach samorzą­dowych zamel­dowanie jest niezbędne do móc wziąć udzi­ał w głosowa­niu, a tym samym, by móc pełnić m.in. funkcję męża zaufania.

 #7 Jak kogoś wymeldować?  [dopisane 16.12.2018]

Właś­ci­ciel ma pra­wo doma­gać się wymel­dowa­nia oso­by, która opuś­ciła miejsce poby­tu, a nie dopełniła obow­iązku wymel­dowa­nia się. Skła­da w tym celu wniosek do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta. We wniosku należy udowod­nić, że oso­ba opuś­ciła miejsce poby­tu stałego, tzn. nie ma już zami­aru prze­by­wa­nia w tej nieruchomości.

Słowo końcowe

Obow­iązek mel­dunkowy jak widać wciąż obow­iązu­je, ale sankcji brak, stąd wielu go lekce­waży. Cza­sem jed­nak bard­zo się przy­da­je, więc warto o nim pamiętać.

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

225 komentarzy

 1. Cześć. Właśnie sprzeda­je­my mieszkanie (na razie nie kupu­je­my drugiego).w obec­nym mieszka­niu jesteśmy zamel­dowani na pobyt stały (tracimy go z dn sprzedaży). Wyjeżdżamy z miejs­cowoś­ci w której mieszkamy do innego mias­ta wiąże się to z wyna­ję­ciem mieszka­nia i zapisaniem cór­ki do szkoły. Czy wystar­czy mel­dunek cza­sowy w mieszka­niu wyna­j­mowanym? Pozdrawiam

 2. Dzień dobry, jestem zamel­dowany w miejs­cowość X, a mieszkam w miejs­cowoś­ci X i Y. Z uwa­gi na moją pracę dzielę dni tygod­nia na te dwa miejs­ca. Potrze­bu­ję załatwić coś w Urzędzie w mieś­cie Y, ale z uwa­gi na brak mel­dunku i brak możli­woś­ci zamel­dowa­nia cza­sowego (wyna­jem, hotele) poprosili mnie o oświad­cze­nie o miejs­cu zamieszka­nia i podanie powodu nie mel­dowa­nia się. Jaki mogę podać powód braku mel­dunku czasowego?

  • Dzień dobry,
   przede wszys­tkim prawdzi­wy — a więc posi­adanie dwóch miejsc, w których prze­by­wa Pan na co dzień.

   Poz­draw­iam
   Ania

 3. Witam serdecznie.
  Mam mel­dunek stały w innym miejs­cu niż mieszkam obec­nie. Chcę założyć fir­mę w miejs­cu zamieszka­nia i mam zami­ar sko­rzys­tać z dofi­nan­sowa­nia na fir­mę z urzę­du pra­cy. Mam dzieci i jestem w związku niefor­mal­nym. Czy przy mel­dunku cza­sowym będę musi­ała mel­dować w tym miejs­cu również dzieci? Dzięku­ję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Cześć Natalio,
   nie musisz mieć takiego samego adresu zamel­dowa­nia jak dzieci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 4. Dzień dobry
  Jeśli posi­adam w Polsce mieszkanie i jestem jego jedynym właś­ci­cielem, a chcę zamieszkać na Sycylii, jed­nak nie chcę wymel­dowywać się z adresu w Polsce. Czy mogę posi­adać dwa mel­dun­ki? Jest jakaś możli­wość rozwiąza­nia sytu­acji? Dodam, że na Sycylii jestem jedynym właś­ci­cielem domu, w którym chcę mieszkać.
  Dzięku­ję i pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   adres zamel­dowa­nia powinien odpowiadać prawdzie.
   Jeśli wyjeżdżasz już na stałe i nie zamierza­sz wracać — to gen­er­al­nie powin­naś zgłosić wyjazd za granicę, co skutku­je wymeldowaniem.
   Jeśli wyjeżdżasz z zami­arem powro­tu teo­re­ty­cznie możesz zachować mel­dunek stały, ale jeśli wyjazd jest na dłużej to i tak organ Cię wymel­du­je przy zgłosze­niu zami­aru wyjazdu.

   Pytanie, dlaczego nie chcesz wymel­dować się z adresu w Polsce, ponieważ z samego opisu nie widzę takiej opcji.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. Witam, jestem przed rozprawa roz­wodową byłem zamel­dowany u byłej żony ter­az każe mi się wymel­dować, co mam ter­az zro­bić bo wychodzi na to że zostanę bezdomny,

  • Cześć Xxx,
   powinieneś być zamel­dowany w miejs­cu, w którym fak­ty­cznie mieszkasz. Z opisu sytu­acji nie wyni­ka, jakie to będzie miejsce.

   Poz­draw­iam
   Ania

 6. Witam
  Mam dom po moich zmarłych rodz­i­cach jestem w nim zamel­dowana na stałe ale nie mam aktu włas­noś­ci bo jeszcze nie zostały załatwione sprawy doty­czace ustal­e­nia prawa wlas­noś­ci, obec­nie mieszkam z innym part­nerem lecz mój były mąż jest zamel­dowany na pobyt stały w nim, moje pytanie czy były mąż ma pra­wo wró­cić i zamieszkać w nim? dodam że wyprowadz­ił sie dobrowol­nie 5 lat temu,pozdrawiam Ewa

  • Dzień dobry,
   jeżeli były mąż nie był uję­ty w kręgu spad­ko­bier­ców ani nie ma umowy, która dawała­by mu pra­wo do korzys­ta­nia z nieru­chomoś­ci, np. uży­czenia czy naj­mu, to nie widzę pod­staw do powro­tu i korzys­ta­nia. Zamel­dowanie nie ma znaczenia.

   Warunk­iem jest oczy­wiś­cie, że jest tutaj fak­ty­cznie już po roz­wodzie między Panią a byłym mężem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 7. Witam. od 2013 mam dwa mel­dun­ki, jeden w Polsce i jeden w Niem­czech, od 2014 mieszkam na stałe w Niem­czech. Nie wymel­dowałam się, gdyż w Polsce posi­adam mieszkanie w którym wcześniej mieszkałam a ter­az tam miesz­ka moja sios­tra i tak już zostanie, mieszkanie nigdy nie będzie wyna­j­mowane. Ter­az jest ten spis powszech­ny i czy­tałam że musze się też spisać i postanow­iłam że wresz­cie uporząd­ku­je te sprawy z mel­dunkiem i się wymel­du­je. W Internecie znalazłam dwa formularze:
  1. wymel­dowanie z poby­tu stałego,
  2. zgłosze­nie wyjaz­du za granice
  Który for­mu­la­rz był­by najlep­szy w moim przy­pad­ku? Czy oby­d­wa sposo­by wymel­dowa­nia mają takie same kon­sek­wenc­je prawne?

  W for­mu­la­rzu zgłosze­nie wyjaz­du jest pole „Data wyjaz­du” co powin­nam tam wpisać, datę wyjaz­du 2014 czy aktu­al­na datę że niby dopiero ter­az wyjeżdżam?
  Pozdrawiam
  Ania

  • Cześć Aniu,
   w Twoim przy­pad­ku będzie to zgłosze­nie wyjaz­du za granicę.
   Pole­cam wpisać datę fak­ty­cznego wyjaz­du, choć jak zobaczysz w komen­tarzach, Czytel­ni­cy przyj­mowali różne podejście.

   Poz­draw­iam
   Ania

 8. Witam! Czy oso­ba naj­mu­ją­ca od mias­ta lokal może go wyna­j­mować innym osobom, sama tam nie mieszka­jąc! I gdzie to zgłosić!

  • Cześć Maćku,
   to zależy od warunk­ów naj­mu wynika­ją­cych z uch­wały konkret­nej rady gminy/miasta i umowy, jaką ta oso­ba ma zawartą z gminy.
   To tam pole­cam szukać zasad oraz organu, który odpowia­da za te kwestie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Witam mam mieszkanie komu­nalne jestem zamel­dowana wraz z dzieć­mi męża niemel­dowalam ponieważ mam tro­he z nim kłopo­ty czy policjia wezwana przezem­nie ma pra­wo go wyprosić z mieszka­nia sko­ro niema meldunku

  • Cześć Olu,
   to skom­p­likowana sytu­ac­ja, ponieważ mel­dunek jest wtórny wobec fak­tu mieszkania.
   I jeżeli mąż wykaże, że miesza, to trud­no mi ocenić w jaki sposób zadzi­ała policja.
   Jeżeli jed­nak nie miesz­ka na stałe, a tylko Was odwiedza, to sytu­ac­ja wyglą­da już inaczej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 10. Dzień dobry mam taki prob­lem na mieszka­niu komu­nal­ny w którym właś­ci­cielem prawnym jest mój brat rod­zony jestem zamel­dowana z córką na pobyt stały mój brat od kilku lat nie zamieszku­je w Polsce mieszkanie komu­nalne z mias­ta opła­cam ja w dniu dzisiejszym infor­ma­c­je że do roku cza­su mam się wyprowadz­ić z mieszka­nia komu­nal­nego bo brat będzie te mieszkanie zdawać odd­awać mias­tu jakie pra­wo mam czy może mnie wyrzu­cić z mieszka­nia i córkę czy mias­to musi mi zapewnić lokal jak to wyglą­da dzięku­ję za odpowiedź i pomoc

  • Dzień dobry Marzena1234fifi,
   tutaj na blogu nie zaj­mu­ję się prawa­mi osób korzys­ta­ją­cy­mi z mieszkań komu­nal­nych, a jedynie obow­iązkiem meldunkowym.

   Pole­cam zapy­tać pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka albo sko­rzys­tać z Punk­tu Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.
   Może się okazać, że pomo­cy udzielą Pani też w urzędzie gminy/ miasta.

   Poz­draw­iam
   Ania

 11. Dzień Dobry.
  Jak mieszkam z narzec­zony u jego rodz­iców to gdzie mam sie zamel­dować tym cza­sowa czy w urzedzie

  • Dzień dobry Marza,
   nie do koń­ca rozu­miem pytanie — czy możesz sprecyzować? 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 12. Jeśli jesteśmy z mężem zamel­dowani pod 2 różny­mi adresa­mi poza Warsza­wą, a urodz­iło nam się dziecko i chce­my je zamel­dować w Warsza­w­ie, w miejs­cu, w którym fak­ty­cznie mieszkamy (mamy mieszkanie potwierd­zone aktem notar­i­al­nym) to co musimy zro­bić? Czy musimy najpierw sami się tam zameldować?

  • Cześć Domini­ka,
   dziecko po urodze­niu jest zamel­dowane w miejs­cu, w którym mieszka­ją jego rodz­ice, więc już pewnie pod jed­nym z adresów jest zameldowane.
   Zamel­dować moż­na, składa­jąc for­mu­la­rz w Urzędzie Gminy/ Miasta.

   Poz­draw­iam
   Ania

 13. Witam. Mam pytanie czy jeżeli obec­nie jestem po rozwodzie,zamieszkuje mieszkanie z dziećmi,ale mel­dunek ma także były mąż to czy nie będę miała prob­le­mu z zamel­dowanie przyszłego męża?

  • Cześć Anna,
   nie ma ograniczeń doty­czą­cych licz­by zamel­dowanych osób.

   Poz­draw­iam
   Ania

 14. Witam, proszę powiedzieć co zro­bić w sytu­acji kiedy miałam mel­dunek w mieszka­niu mamy, mama zmarła i muszę zdać mieszkanie, mieszkam z part­nerem i 2 dzieci w jego wyna­j­mowanym mieszka­niu umowa naj­mu jest tylko na niego nie jestem w niej uwzględ­niona wraz z dziec­mi. Co zro­bić w tej sytu­acji bo prze­cież muszę wymel­dowac siebie i dzieci z mieszka­nia mamy

  • Cześć Kasiu,
   jeśli Part­ner posi­a­da na siebie umowę naj­mu, to we wniosku o zamel­dowanie w tym mieszka­niu Part­ner może potwierdz­ić, że mieszka­cie tam z dziećmi.

   Poz­draw­iam
   Ania

 15. Witam, moja mama dosta­la eksmis­je z mieszka­nia kole­jowego dosta­la inne mieszkanie chy­ba soc­jalne twierdzi ze nie nalezy mi sie mieszkanie i mam szukac cze­gos na wlas­na reke dodam ze mam 18 lat jestem zamel­dowana w tym mieszka­niu prak­ty­cznie od urodzenia . Jakie pod­jąć kro­ki gdzie sie udac . Dzięku­je za odpowiedz

  • Cześć Kamilu,
   tutaj zaj­mu­ję się aspek­tem związanym z kwest­ią mel­dunkową (zamel­dowanie, wymel­dowanie, zgłosze­nie wyjaz­du za granicę). Mogę pod­powiedzieć, że kwest­ie mieszkać soc­jal­nych reg­u­lowane są akta­mi prawa miejs­cowego (uch­wały konkret­nej gminy) i tam należy szukać informacji.

   Pole­cam kon­takt z Nieod­płat­nym Punk­tem Pomo­cy Prawnej (jeśli się kwal­i­fiku­jesz) lub z pro­fesjon­al­nym pełnomocnikiem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 16. Dzień dobry. Z mężem jesteśmy współwłaś­ci­ciela­mi mieszkania.Nasza dorosła cór­ka będą­ca w związku małżeńskim z 3 dzieci sprzedała swo­je mieszkanie z myślą o zakupie więk­szego mieszania(wkład włas­ny do kredy­tu). Mąż cór­ki zamel­dował się u swoich rodz­iców a mój mąż chce naszą córkę z jej trójką dzieci zamel­dować u nas na co ja abso­lut­nie się nie zgadzam.Czy może mąż zro­bić to bez mojej zgody? Ewen­tu­al­nie czy mogę zas­trzec w Urzędzie Mias­ta, że nie wyrażam zgody na zamel­dowanie cór­ki z dzieć­mi? Z góry dzięku­ję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  • Dzień dobry,
   współwłaś­ci­ciel może wyraz­ić samodziel­ną zgodę na zamel­dowanie osoby.
   Co do odmowy, to zależy to od sytu­acji faktycznej.
   Jeżeli te oso­by nie mieszka­ją w tym konkret­nym miejs­cu, to może Pani uprzedz­ić w Urzędzie Mias­ta, że wskazane oso­by u Pani nie mieszka­ją i w razie prób zamel­dowa­nia wnosi Pani o rozstrzyg­nię­cie sprawy w drodze postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego i wydanie decyzji o odmowie zameldowania.

   Jeżeli jed­nak cór­ka z dzieć­mi aktu­al­nie miesz­ka w Pani domu/mieszkaniu, to ist­nieje pod­stawa do doko­na­nia zameldowania.
   Zamel­dowanie potwierdza bowiem fakt mieszka­nia w konkret­nym miejscu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 17. Dzień dobry Pani Aniu,

  Mam pytanie odnośnie zamel­dowa­nia na stałe. Otóż wyjechałam za granicę w 2015 roku i nigdy nie zgłasza­łam tego w żad­nym pol­skim urzędzie. Jestem de fac­to zamel­dowana w dwóch państ­wach naraz, jed­nak to Holan­dia jest moim domem. Pracu­ję tylko tu, tu płacę podat­ki, tu mam kupi­ony dom, płacę kredyt, mam kon­to w banku, mam dziecko, part­nera, przed­szkole itp  — więc cały mój “ośrodek życiowy” jest w Holandii.

  Mam jed­nak także mieszkanie w Polsce, które przez lata stało puste, ale w 2020 wyna­jęłam je w końcu najem­com. W tym roku rozlicza­łam podat­ki na zasadach ogól­nych (bo nie wiedzi­ałam o możli­woś­ci rycza­ł­tu) i biuro rachunkowe, oprócz dochodu z naj­mu musi­ało zadeklarować także moje dochody z pra­cy w NL. W rezulta­cie zapłaciłam podatek od wyna­j­mu mieszka­nia oraz różnice od dochodów z Holandii. Aby uniknąć tej sytu­acji w przyszłym roku i nie płacić dru­gi raz podatków w Polsce od dochodów z pra­cy w NL (bo już i tak płacę je w Holandii) i aby US nie miał wąt­pli­woś­ci, gdzie jest mój “ośrodek życiowy”, zostało mi polecone:

  1) wysłać ZAP‑3 do US z dany­mi holenderskimi

  2) prze­jść na rycza­łt (ponoć wtedy za rok będę deklarować w Polsce tylko dochody z naj­mu, a dochodów z pra­cy w NL nie będzie
  trze­ba, zakłada­jąc, że najem to będzie mój jedyny przy­chód w PL)

  3) prze­nieść rezy­dencję podatkową z PL do NL

  4) sama też poszukałam i zas­tanaw­iam się, czy mam zgłosić wyjazd na stałe za granicę (niby trze­ba, a w prak­tyce nikt tego nie robi i nie ma konsekwencji)

  I właśnie ten punkt 4 to pytanie. Sprawdz­iłam i mogę zgłosić wyjazd na stałe za granicę przez Pro­fil Zau­fany, ale jest tam not­ka, że automaty­cznie będzie oznacza­ło to wymel­dowanie z mojego stałego miejs­ca poby­tu. I tu zaczy­na­ją się wąt­pli­woś­ci bo wiem, że urzędy w Polsce różnie inter­pre­tu­ją “ośrodek życiowy” (bo w końcu w PL mam mieszkanie, jestem zamel­dowana i mam kon­to w banku) cho­ci­aż wszys­tko inne wskazu­je że moje życie jest w Holandii. Dodam, że w Polsce doty­chczas rozlicza­łam pity poda­jąc zarob­ki z NL i podatek zawsze wychodz­ił zero (także pol­s­ki US wie od początku, że mieszkam i zara­bi­am tylko w NL, choć niefor­mal­nie). W tym roku musi­ałam zapłacić różnicę w podatku NL-PL, a w przyszłym roku ma być jeszcze więcej. Dlat­ego chci­ałabym zro­bić wszys­tko, żeby rozliczać tylko najem.

  Nie jestem pew­na co do tego wymel­dowa­nia. Różne strony poda­ją, że to może pomóc w usta­la­niu “ośrod­ka życiowego” a inne, że nie ma to kom­plet­nie żad­nego znaczenia. Wolałabym tego nie robic bo wyda­je mi się, że będzie z tym bard­zo dużo zachodu i może rzeczy­wiś­cie nic to nie wniesie. Obaw­iam się, że wraz z wymel­dowaniem z poby­tu stałego, będę miała inne problemy:

  - czy w przy­pad­ku wiz­y­ty kiedykol­wiek w Polsce i np. kon­troli dro­gowej nie będzie prob­le­mu, że nie mam żad­nego adresu w systemie?

  - moje mieszkanie w Polsce zostanie bez żad­nego meldunku

  - czy będę musi­ała wymieni­ać doku­men­ty, bo de fac­to nie będę miała już adresu, który zawsze miałam (mam jeszcze dowód z adresem)

  - co z Prą­dem, Spółdziel­nią, Bankiem, dostaw­cą inter­ne­tu i wszys­tki­mi inny­mi insty­tuc­ja­mi, które mają mój adres? Czy dalej będę mogła korzys­tać z ich usług, nie będąc zamel­dowaną w Polsce? Ter­az teo­re­ty­cznie mieszkam w Polsce gdy­by chcieli to sprawdz­ić, ale jak się wymel­du­ję na stałe, to już żadne rejestry mnie nie wskażą. Czy trze­ba będzie aktu­al­i­zować wszys­tkie kontakty?

  - co w przy­pad­ku wyborów (doty­chczas tu w Holandii podawałam adres zamel­dowa­nia w PL i mogłam głosować za granicą)

  Bard­zo proszę o odpowiedź czy punk­ty 1,2,3 są wystar­cza­jące czy jed­nak konieczny jest też punk 4 (wymel­dowanie), aby US nie miał wąt­pli­woś­ci, że mieszkam na stałe za granicą i jedyne podat­ki, jakie mam płacić to te od wyna­j­mu mieszka­nia w Polsce.

  Dzięku­ję

  • Dzień dobry Pani Bożeno,
   w zakre­sie kwestii podatkowych nie mogę udzielić porady, ponieważ porady z prawa podatkowe mogą być udzielane tylko przez oso­by posi­ada­jące konkretne uprawnienia. Tak więc to, czy konieczne jest zgłosze­nie wyjaz­du za granicę proszę skon­sul­tować z dorad­cą podatkowym albo rad­cą prawnym czy adwokatem.

   Nato­mi­ast zauważyłam, że po zmi­anach doty­czą­cych pod­wójnego opo­datkowa­nia, na blogu mam zde­cy­dowanie więcej pytań o zgłosze­nie wyjaz­du za granicę i wymel­dowanie. Wiem, że wiele osób zgłasza ter­az wyjazd za granicę.

   Dla wielu miejsc odręb­ne adresy to adres zamel­dowa­nia i zamieszka­nia. Poza tym moż­na w różnych urzę­dach zgłaszać adres kore­spon­den­cyjny inny niż adres zamel­dowa­nia — nato­mi­ast trze­ba w tych miejs­cach upewnić się, czy dys­ponu­ją właś­ci­wym adresem korespondencyjnym.
   Mieszkanie może zostać bez niko­go zameldowanego.
   Zmi­ana dowodu w takiej sytu­acji nie będzie koniecz­na. To chy­ba jedyny doku­ment z adresem zameldowania.

   Poz­draw­iam
   Ania

 18. Witam. Jestem z mężem w trak­cie rozwodu.Mamy 2domy.Maz 10m-cy temu wyprowadz­ił się od nas do drugiego domu.Nigdy nie był zamel­dowany pod adresem,w którym ja z dzieć­mi prze­by­wamy. Aktu­al­nie mam wymienione zam­ki ‚a gdy mąż chci­ał siłą wejść musi­ałam wezwać policję. Poin­for­mowali mnie,że nie mam go wpuszczać,gdyż nie ma nawet prawa ‚bo nie jest tu zamel­dowany i nie posi­a­da juz tutaj żad­nych rzeczy. Mąż,gdy to usłyszał stwierdził,że się zamel­du­je. Czy moż­na mu w tym przeszkodz­ić? Jes­li tak to gdzie mam zgłosić ten fakt.Jest jeszcze współwłaś­ci­cielem lecz od 10 miesię­cy przy­jezdza tylko po dzieci na week­end. Ja do drugiego domu w którym prze­by­wa z kochanka nie jeżdżę (jestem także wspolwlascicielka).

  • Cześć Współwłaś­ci­cielu,
   jeśli mąż jest właś­ci­cielem to może się zameldować.
   Po takim zamel­dowa­niu musisz złożyć wniosek o jego wymel­dowanie. Będzie wtedy przeprowad­zone postępowanie admin­is­tra­cyjne celem wymeldowania.
   Ewen­tu­al­nie możesz już ter­az złożyć wniosek do wójta/burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta, aby wskazać, że pró­ba zamel­dowa­nia będzie niez­god­na ze stanem fak­ty­cznym i wno­sisz, żeby każ­do­ra­zowo taki wniosek był roz­pa­try­wany przez wójta/burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta w postępowa­niu admin­is­tra­cyjnym o zamel­dowa­niu, ponieważ wskazu­jesz, że konkret­na oso­ba tam nie mieszka.

   Nato­mi­ast sprawa jest o tyle zaw­iła, że zamel­dowanie potwierdza fakt mieszka­nia, ale posi­adanie włas­noś­ci domu gen­er­al­nie umożli­wia korzys­tanie z tej własności.

   Poz­draw­iam
   Ania

 19. Witam! mam takie pytanie sąsi­ad sprowadz­ił kil­ka obcych osób ( kil­ka więcej niż 6) bo jego kuzyn ma fir­mę i sprowadz­ił sobie pra­cown­ików którzy mieszka­ją u sąsi­a­da bez żad­nego mel­dunku i tak dalej! co moż­na zro­bić z tym fantem?

  • Cześć Paula666,
   za brak mel­dunku dla osób posi­ada­ją­cych pol­skie oby­wa­telst­wo lub oby­wa­telst­wo w ramach Schen­gen nie ma kary za brak meldunku.
   Kara może być nałożona na oby­wa­teli innych Państw. 

   Poz­draw­iam
   Ania

 20. Witam! Jak wyglą­da obow­iązek mel­dunkowy, jeżeli odziedz­iczy się dom w Polsce, ale na stałe miesz­ka zagranicą i do domu w Polsce przy­jeżdża się tylko kil­ka razy w roku? Czy powin­no się być w domu w Polsce zamel­dowanym, czy nie?

  • Cześć Anno,
   obow­iązek mel­dunkowy potwierdza fakt mieszka­nia w danym miejscu.
   Jeżeli nie mieszkasz tutaj to nie powin­naś być zamel­dowa­nia, patrząc na przepisy 😉

   Zamel­dowanie nie wpły­wa na fakt własności.
   Nato­mi­ast warto zwró­cić uwagę na to, jaki jest podany adres do kore­spon­dencji w Polsce, ponieważ gdzieś organy będą wysyłały jakieś infor­ma­c­je dot. opłat itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 21. Dzien dobry Pani Anno

  Kupilem mieszkanie i jestem jedynym wlascicielem. 

  Czy jes­li zamel­du­je dziew­czyne na stale to czy bede mial pra­wo ją wyrzu­cic z mieszka­nia nawet jes­li nie bedzie chciala sie wyprowadz­ic. Co za tym idzie czy mam pra­wo nastep­nie ja wymel­dowac? A moze bez­pieczniej bedzie zamel­dowac ją tymczasowo. 

  Poz­draw­iam
  ps. Świet­ny blog

  • Dzień dobry,
   zamel­dowanie i pra­wo do mieszka­nia to dwie różne kwestie.
   Zamel­dowanie potwierdza, że ktoś miesz­ka, ale nie daje prawa do mieszkania.
   Pra­wo do mieszka­nia wyni­ka z pisem­nej lub ust­nej umowy, np. naj­mu, uży­czenia itp.

   Oso­biś­cie pole­cam zamel­dowanie na pobyt cza­sowy. Wtedy moż­na to przedłużać, a w razie “W” po pros­tu wygaśnie.
   Jeśli dziew­czy­na po wyprowadzce nie będzie się chci­ała sama wymel­dować z poby­tu stałego, to będzie to bardziej kłopotli­we, ponieważ będzie wyma­gało przeprowadzenia postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego przez wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta miasta.

   Poz­draw­iam
   Ania

   PS.Dziękuję 🙂

 22. Dzień dobry Rosi­jan­ka miesz­ka w Polsce od pół roku i nie jest nigde zamel­dowana co robić dalej

  • Dzień dobry,
   pro­ponu­ję sko­rzys­tać z porady pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka lub Punk­tu Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 23. Witam jak mam odpowiedzieć na takie pyta­nia urzędnika:gdzie jest Pan zamel­dowany na pobyt staly, jes­li nie jest to miejs­cowość X ( tutaj mieszkam od kilku lat), to dlaczego pozosta­je Pan zamel­dowany w innej miejs­cowosci? Pon­ad­to, infor­mu­je ze w przy­pad­ku zmi­any Pana adresu, zmi­an­ie podle­ga organ rejestru­ja­cy Pana pojazd. Nie chcę zmieni­ać adresu zamel­dowa­nia i prz­ere­je­strowywać samo­chodu. Jak mam odpowiedzieć na to pytanie, może są jakieś przepisy dzię­ki którym moja obec­na sytu­ac­ja może pozostać bez zmian?

  • Cześć Adamie,
   ja mogę Ci pokazać, jak wyglą­da­ją przepisy. To jakie decyz­je na tym tle pode­jmiesz, jest już Two­ją sprawą.

   Ist­nieje obow­iązek mel­dunkowy, który jest obow­iązkowy, ale za jego brak nie ma kary.
   Należy zamel­dować się w miejs­cu stałego poby­tu (zamel­dowanie na pobyt stały) i ewen­tu­al­nie cza­sowym (na pobyt cza­sowy), jeśli gdzieś prze­by­wamy cza­sowo. Takie zamel­dowanie ma znacze­nie w kilku obszarach, np. PUP.

   Przy niek­tórych przepisach ważne jest miejsce fak­ty­cznego zamieszka­nia, tak np. rozlicze­nie PIT czy adres wskazany w pra­wo jazdy.
   Dla rejes­tracji pojaz­du przepisy mówią o miejs­cu (fak­ty­cznego) zamieszka­nia, a nie zamel­dowa­nia. Jeżeli jest ono inne niż zamel­dowa­nia, to organ może poprosić o uwiary­god­nie­nie, że tam się mieszka.

   Poz­draw­iam
   Ania

 24. Mam siostrę która wyszła za mąż i tam otrzy­mała mel­dunek stały, 7 lat temu umarł ojciec, nie było sprawy majatkowej, stoi nadal na ojca Mama też nie żyje ter­az sios­tra się roz­wodzi i chce się zamel­dować do domu rodz­iców co w tym przy­pad­ku musi mieć żeby się zameldować

  • Cześć Marku,
   przede wszys­tkim należy mieszkać w miejs­cu zamieszka­nia, a także posi­adać pod­stawę prawną lub fak­ty­czną do prze­by­wa­nia w tym domu.
   Należało­by więc w takiej sytu­acji ure­g­u­lować kwest­ie spad­kowe — jako spad­ko­bier­czyni będzie mogła się zamel­dować w domu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 25. Witam, mam prob­lem wyjechałem do Niemiec nie wiedzi­ałem że trze­ba to zgłaszać do gminy w tym cza­sie zostałem wymel­dowany przez rodzine bez poin­for­mowa­nia mnie o tym , gmi­na nie chce przyz­nać mi lokum ponieważ nie mam gdzie wpuś­cić komisji mieszkan­iowej ponieważ pomieszku­je u zna­jomych którzy nie godzą się by podać ich adres .
  Jakie pod­jąć kroki ?
  Co w takiej sytuacji

  • Cześć Patryku,
   nie widzę tutaj niepraw­idłowoś­ci. Jeżeli przes­tałeś mieszkać pod danym adresem, to wymel­dowanie wyda­je się być zasadne.
   Przy­na­jm­niej tak wyni­ka z opisu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 26. Witam,
  muszę wymel­dować się ze stałego miejs­ca zamieszka­nia ponieważ rodz­ice sprzeda­ją dom. Nie mam nowego stałego miejs­ca zamel­dowa­nia ponieważ wyna­j­mu­je mieszkanie na czas określony. Czy mogę posi­adać tylko mel­dunek cza­sowy bez mel­dunku stałego? Czy w przyszłoś­ci stara­jąc się o kredyt na zakup mieszka­nia otrzy­mam go na pod­staw­ie mel­dunku cza­sowego? Czy mogę zare­je­strować nowe auto na tylko na pod­staw­ie mel­dunku cza­sowego bez posi­ada­nia stałego?

  • Cześć Pauli­no,
   tak, możesz mieć wyłącznie adres zamel­dowa­nia czasowego.
   Nie powin­no mieć to wpły­wu na kredyt (nie słysza­łam jeszcze nigdy, że adres zamel­dowa­nia jest potrzeb­ny, mimo że miałam kon­takt z dorad­ca­mi kredytowymi).
   Cza­sowe zamel­dowanie wystar­czy do zamel­dowa­nia pojazdu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 27. Kupiłam dom 5 lat temu. Poprzed­ni właś­ci­ciel się nie wymel­dował i nie znam jego adresu zamieszka­nia ani numeru tele­fonu, jak moż­na go wymeldować?

  • Cześć Syl­wio,
   ist­nieje możli­wość wymel­dowa­nia w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej przez wójta/ bur­mistrza. prezy­den­ta miasta.
   Musisz jed­nak złożyć wniosek do wójta/ bur­mistrza. prezy­den­ta miasta.

   Poz­draw­iam
   Ania

 28. Witam,14 lat temu zostałam wymel­dowana z mieszka­nia rodzin­nego gdzie miałam pobyt staly,przez urząd mias­ta z powodu iż tam nie zamieszki­wałam od dwóch lat.Budynek został zbur­zony ‚a właś­ci­cielom zostały przyz­nane zastępcze lokale.W tym lokalu miały mel­dunek stały także dwój­ka moich nielet­nich dzieci.Teraz po upły­wie 14 lat gdzie budynek zbur­zono w roku 2007,urząd mias­ta wys­tąpił do mnie bym wymel­dowała dzieci z tego adresu ‚gdyż budynek nie istnieje.
  Moje pytanie brz­mi- Czy urząd mógł zburzyć budynek mając na stanie dwie oso­by zameldowane?
  Dlaczego moje dzieci nie przeszły z automatu wraz z dziadkami(właściciele)na inny lokal?
  Dlaczego bo tyłu lat­ach wys­tę­pi­ono do mnie o wymeldowanie?
  Jeśli uczynię to,to moje dzieci nie będą mieć żad­nego meldunku.
  Czy inwest­or moze zacząć swo­je prace ‚na tere­nie gdzie moje dzieci posi­ada­ją obec­nie mel­dunek? Mimo tego że tego budynku już dawno nie ma.Czy dzieci nie są z automatu wymel­dowane wraz z wymel­dowaniem z danego lokalu matki?

  • Cześć Mag­do,
   mel­dunek i włas­ność lokalu to dwie różne kwest­ie. Moż­na być zamel­dowanym w miejs­cu, w którym nie moż­na mieszkać, np. nieode­brany dom. Naraża się wtedy jed­nak na kary admin­is­tra­cyjne i karne za naruszanie innych przepisów.

   Dzi­wne tylko, że wymel­dował Ciebie bez dzieci, a ter­az sam z urzę­du ich nie wymel­dował, tylko napisał do Ciebie.
   Dzieci nie mogły zostać “automaty­cznie” przemel­dowane, ponieważ nie ma takiej możli­woś­ci. To ich opiekun prawny (zazwyczaj rodz­ic) może w ich imie­niu złożyć wniosek o zameldowanie.

   Co do braku mel­dunku — powin­niś­cie być zamel­dowani w miejs­cu, gdzie fak­ty­cznie mieszkacie.

   Poz­draw­iam
   Ania 

 29. Mam taki prob­lem pod­czas mojej nie obec­nosci moja mama i dmi­na wymel­dowali mie z mieszka­nia soc­jal­nego i ter­az po 8latach chci­ałem sie wprowadz­ic z mojom curkom lat7. Mam takie pytanie czy moge udac sie do spudziel­ni i odnow­ić swuj mel­dunek i płaćic czyn­sz za siebie i córkę

  • Cześć Kamil,
   tutaj zaj­mu­ję się prawem admin­is­tra­cyjnym. W kwestii spółdziel­ni i zasad funkcjonowa­nia mieszka­nia soc­jal­nego pole­cam kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem albo punk­tem Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 30. Dzień dobry,
  do tej pory całą 4‑osobową rodz­iną jesteśmy zamel­dowani pod nr domu 17, po odbiorze nowego budynku, przeprowadzil­iśmy się pod numer 17a. Oby­d­wa domy są włas­noś­cią mojego męża, oby­d­wa zna­j­du­ją się obok siebie. Jest to ta sama miejs­cowość, nawet ta sama dzi­ał­ka. Czy musimy się przemeldować?

  • Dzień dobry,
   w świ­etle przepisów ist­nieje obow­iązek mel­dunkowy w miejs­cu zamieszka­nia (więc teo­re­ty­cznie tak),
   ale w przy­pad­ku oby­wa­teli pol­s­kich nie ma kary za brak meldunku.

   Musi­cie odpowiedzieć sobie sami.

   Poz­draw­iam
   Ania

 31. Witam,kupilam mieszkanie 2 lata temu,u notar­iusza mamy pod­pisane ze to nasze mieszkanie itd. Dzis mam wymi­ane dowodu osobistego,ktory adres mam podac,adres mel­dunku u rodz­i­cow czy nowy ??

  • Cześć Karoli­no,
   na nowych dowodach oso­bistych nie ma adresu.
   Jeśli we wniosku proszą o dane zamel­dowa­nia, to powin­naś podać adres, gdzie się zameldowałaś.
   Jeśli o adres zamieszka­nia — adres pod którym fak­ty­cznie mieszkasz.

   Poz­draw­iam
   Ania

 32. Mam pytanie. Z narzec­zonym wyna­j­mu­je od rok mieszkanie i nie jesteśmy e nim zamel­dowani ponieważ każde z nas do tej pory miało mel­dunek na pobyt stały w domach rodzin­nych. Nieste­ty moja rodz­i­na sprzedała mieszkanie i musieli mnie wymel­dować. Aktu­al­nie jestem w ciąży i nie wiem co mam robić? Czy muszę być zamel­dowana do porodu?
  Proszę o pomoc

  • Cześć Paulo,
   jeśli pytasz o usta­wowy obow­iązek — to jest obow­iązek zamel­dowa­nia w miejs­cu, w którym mieszkasz czy cza­sowo przebywasz.

   Nato­mi­ast od strony prak­ty­cznej — adres zamel­dowa­nia może być ważny, gdy­byś nie podała gdzieś adresu, bo wtedy organ może chcieć wysłać pis­mo na adres zamel­dowa­nia. W tekś­cie wymieniłam też przykład­owe insty­tuc­je, które uwzględ­ni­a­ją adres zameldowania.

   Oso­biś­cie uważam, że posi­adanie adresu zamel­dowa­nia (nawet cza­sowego) pozwala przesłać kore­spon­dencję czy skon­tak­tować się. Poza tym pojawi się pytanie, na jaki adres zamel­dować dziecko po urodzeniu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 33. Dzień dobry. Chci­ałbym się zapy­tać czy będąc zamel­dowana na pobyt stały i pod­pisa­niu umowy naj­mu na czas oznac­zony może gmi­na wymel­dować z poby­tu stalego i zamel­dować na czas oznac­zony gdy mieszkam w tym samym lokalu od 1969 roku. Zosta­la zmieniona numer­ac­ja lokalu z5a na 5.Po śmier­ci najem­cy mamy dano mi nową umowe naj­mu na czas okres­lony. Wymel­dowanie nastapi­lo bez mojej wiedzy.

  • Dzień dobry Meldunku,
   pytanie jest jaka jest pod­stawa wyna­j­mu mieszka­nia. Czy chodzi tutaj o mieszkanie komunalne?
   Jeżeli tak to każ­da gmi­na w pewnym zakre­sie reg­u­lu­je tutaj kwest­ie włas­ny­mi uch­wała­mi, więc żeby odpowiedzieć na pytanie musi­ałabym wiedzieć, o jaką gminę chodzi.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzień dobry. Mieszkanie to bylo przy­dzielone moim rodz­i­com z urzę­du mias­ta Plock. Obec­nie prze­jął wlas­ci­ciel i dal mi umowe na czas okres­lony. Bez mojej wiedzy wymel­dowano mnie ze stałego poby­tu i zamel­dowano na czas tym­cza­sowy. W urzędzie mel­dunkowym powiedziano ze tak musi być. Przy drugiej umowie musialam mel­dować się oso­bi­scie byly potrzeb­ne pod­pisy i pel­nomoc­nict­wo w przy­pad­ku mel­dunku syna. Przy pier­wszej umowie wlas­ci­ciel lokalu wymel­dunku i zamel­dunku dokon­al sam.

    • Dzień dobry Meldunku,
     jeżeli pod­stawą mieszka­nia jest umowa na czas oznac­zony, to fak­ty­cznie wtedy możli­we jest tylko zamel­dowanie na pobyt cza­sowy na czas trwa­nia tej umowy.

     Nato­mi­ast w kon­tekś­cie tego, czy mogli zmienić Ci sposób wyna­j­mu, to pole­cam jed­nak kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem lub Punk­tem Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej. Na pod­staw­ie posi­adanych doku­men­tów będzie mógł ocenić tę drugą kwestię.

     Poz­draw­iam
     Ania

     Poz­draw­iam
     Ania

   • Witam.
    Mam taki sam prob­lem. Chodzi o mieszkanie komu­nalne w gminie Alek­san­drów Łódz­ki. Nie mieszkam tam 4 miesiące ale mam zami­ar wró­cić po wakac­jach. Ale gmi­na chce mnie wymel­dowac wraz z dzieck­iem. Dodam że umowa jest pod­pisana na czas nieokreślony.
    Pozdrawiam.

    • Dzień dobry,
     tutaj na blogu nie zaj­mu­ję się prawa­mi osób korzys­ta­ją­cy­mi z mieszkań komu­nal­nych, a jedynie obow­iązkiem meldunkowym.
     Pole­cam zapy­tać pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka albo sko­rzys­tać z Punk­tu Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.
     Może się okazać, że pomo­cy udzielą też w urzędzie gminy/ miasta.

     Poz­draw­iam
     Ania

 34. Witam
  Mam prob­lem w spraw­ie wymel­dowa­nia. Mianowicie zostałam zamel­dowana na pobyt stały wraz z synem mojego byłego narzec­zonego w jego domu, wyszła między nami napię­ta atmos­fera, wyrzu­cił mnie w obec­noś­ci policji z domu z jego dzieck­iem, na dru­gi dzień przy­wieźli meble zabaw­ki i ciuchy… Dodam że mamy tam pobyt stały. Wkroczyła do tego polic­ja założyli mu niebies­ka kartę za prze­moc nade mną, ter­az dostałam pis­mo o zaw­iadomie­niu wymel­dowa­nia. Praw­da jesr taka że poszłam do rodz­iców bo musi­ałam gdzieś pójść, ale tam włożyliśmy i serce i pieniądze i to był nasz dom, nie ukry­wam że chci­ałabym tam wró­cić, tylko że wzglę­du na zła sytu­ację tym­cza­sowo się usunęłam, ale też u rodz­i­cow cią­gle nie mogę być. Dodam że zostały tam jeszcze rzeczy moje i dzieci, których nie odzyskałam.

  • Cześć Aniu,
   przykro mi, że taka sytu­ac­ja miała miejsce.
   Pamię­taj jed­nak, że kwes­t­ia zamel­dowa­nia jest tylko admin­is­tra­cyjnym potwierdze­niem pod jakim adresem się mieszka.
   Nato­mi­ast pra­wo do mieszka­nia i prze­by­wa­nia pod danym adresem ma opar­cie w praw­ie cywilnym — wiążą­ca jest także umowa ust­na. Pro­ponowałabym jed­nak udać się do pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka lub w razie trud­nej sytu­acji życiowej sko­rzys­tać z porady prawnej w punkcie Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 35. Witam Pani Aniu
  mam pytanie w związku z pkt.:#4 O co chodzi ze zgłosze­niem wyjaz­du za granicę?
  Czy doty­czy to stre­fy schen­gen. Prze­by­wam sporo cza­su w UK i nigdy wyjazdów nie zgłasza­łem. A co będzie ter­az? Czy jadąc do UK po brex­i­cie mam to zgłaszać? gdzie? komu?
  Nie mam stałego mel­dunku w PL (miałem cza­sowy, ale ter­min się zakończył) mam adres w UK i sta­tus oso­by osiedlonej.
  Czy powinienem coś komuś zgłaszać?
  Pozdrawiam
  Piotr

  • Dzień dobry,
   kwes­t­ia zgłasza­nia wyjaz­du za granicę doty­czy wszys­t­kich państw (także tych uni­jnych czy z Schengen).
   Zgłosze­nie wyjaz­du dokonu­je oso­ba, która prze­by­wa w RP i wyjeżdża za granicę.

   To podob­ny obow­iązek jak obow­iązek mel­dunkowy. Powinien on być zrealizowany:
   1) raz w momen­cie wyjaz­du na stałe;
   2) przy wyjeździe cza­sowym — każ­do­ra­zowo przy każdym wyjeździe z RP przekracza­ją­cym 6 miesięcy.

   Nato­mi­ast za jego niedopełnie­nie nie ma żad­nej kary (dla oby­wa­teli pol­s­kich i częś­ci cudzoziemców).

   Poz­draw­iam
   Ania

 36. Witam serdecznie, mam kil­ka pytań w sprawi meldunku:
  — posi­adamy z mężem mieszkanie , gdzie jesteśmy zamel­dowani na pobyt stały ‚a które niebawem chce­my wyna­jąc innemu małżeńst­wu. Czy wyna­j­mu­ja­cy mogą sami zamel­dowac sie na pobyt cza­sowy na czas trwa­nia umowy.l naj­mu ? Czy po tym cza­sie zamel­dowanie wygasa? Czy ja będę mogła ich wymel­dowac z poby­tu tymczasowego?
  — czy mąż może się zamel­dować na pobyt cza­sowy w domu, którego jesteśmy właś­ci­ciela­mi ( niedawno kupil­iśmy) ‚który posi­a­da adres, ale nie posi­a­da odbioru budowlanego (ofic­jal­nie w dal­szym ciągu jest w budowie ) mieszkanie brz odbioru ponoć grozi grzy­wną. Jak w tej sytu­acji wyglą­da wspólne rozliczanie się z dochodów do Urzę­du Skar­bowego? Może­my razem w miejs­cu stałego pobytu?
  — wymel­dowałam syna z mieszka­nia, który wyna­j­mu­je mieszkanie w innym mieś­cie. Obec­nie nie jest nigdzie zamel­dowany. Wyczy­tałam w komen­trzach, że np. nie mając zad­nego mel­dunku nie będzie mógł się zare­je­strować w np. PUP-ie. Czy to prawda?
  Bard­zo dzięku­ję za odpowiedź.Ania

  • Cześć Anno,
   1 — tak najem­cy mogą się zamel­dować na czas naj­mu. Najem wygaśnie z upły­wem cza­su albo w razie wcześniejszej wyprowadz­ki mogą się sami wymel­dować lub możesz złożyć wniosek w tym zakresie;
   2 — gen­er­al­nie NSA (Naczel­ny Sąd Admin­is­tra­cyjny) stoi na stanowisku, że moż­na zamel­dować się pod każdym adresem, pod którym się miesz­ka. Mel­dunek jest więc możli­wy. Nato­mi­ast potwierdza­jąc mieszkanie w budynku nieode­branym naraża­cie się na sankc­je z naruszenia zasad prawa budowlanego. Różne adresy nie stanow­ią prob­le­mu przy wspól­nym rozlicze­niu PIT;
   3 — mel­dunek w PUP następu­je wg miejs­ca zamel­dowa­nia. W przy­pad­ku braku miejs­ca zamel­dowa­nia, uwzględ­nia się miejsce pobytu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 37. Witam,

  Dzięku­ję za ist­nie­nie tej strony. Bard­zo rzetel­na oraz pomoc­na. Przeczy­tałam wszys­tkie komen­tarze, znalazłam kil­ka podob­nych tem­atów do mojego zagad­nienia, jed­nak nie takich samych. 

  Dzięku­ję za infor­ma­cję o obow­iązku wymel­dowa­nia się z racji poby­tu poza grani­ca­mi Pol­s­ki. Aczkol­wiek mam pewną wąt­pli­wość co do wymel­dowywa­nia się, a mianowicie: razem z mamą jesteśmy zamel­dowane w domu. Co w przy­pad­ku jej śmier­ci? Czy będę miała pra­wo do mieszka­nia będąc jedynym spad­ko­bier­cą nawet jeśli będę wymel­dowana z tego miejs­ca? Na przykład żeby je wyna­j­mować bądź sprzedać.

  Zda­ję sobie sprawę, że ta strona nie jest właś­ci­wą do porusza­nia takich kwestii, ale mam wraże­nie, iż sprawa mel­dunku może być tu istot­na. Czy tak rzeczy­wiś­cie jest?

  Z góry dzięku­ję za odpowiedź,
  Klara

  • Cześć Klaro,
   mel­dunek to obow­iązek admin­is­tra­cyjno­prawny, który nie ma relacji z włas­noś­cią domu.
   Tzn. możesz być właś­ci­cielką lub spad­ko­bier­czynią domu, w którym nie jesteś zameldowana.

   Poz­draw­iam
   Ania

 38. Witam serdecznie ,

  Od roku 2016 mieszkam z rodz­iną w Nor­wegii . W 2016 roku zgłosiłam wyjazd za granicę w MOP oraz w szkole moich dzieci. W roku 2019 otrzy­małam pis­mo z urzę­du gminy z prośbą o podanie infor­ma­cji, gdzie dzieci kon­tynu­u­ją naukę. (oczy­wiś­cie odpowiedzi­ałam na pis­mo poda­jąc dane szkoły w Nor­wegii ). Ter­az wiem ‚że nie dopełniłam obow­iązku i nie złożyłam odpowied­nich doku­men­tów . Nie
  zgłosiłam wyjaz­du za granicę w urzędzie gminy i w urzędzie skar­bowym. Chci­ałabym to zro­bić, ale pod­czas wypeł­ni­a­nia doku­men­tów zas­tanow­iła mnie jed­na pozy­c­ja , a mianowicie podanie : data wyjaz­du. Czy mam wpisać datę 2016 ? czy datę obec­ną 2020 gdy zde­cy­dowałam, że chcę zostać na stałe w Nor­wegii. Jeżeli wpiszę w zgłosze­niu datę wyjaz­du w 2016, a data złoże­nia i wypełnienia doku­men­tu będzie w 2020 , czy ten wniosek zostanie przyję­ty ? Poz­draw­iam i z góry dzięku­ję za odpowiedź .

  • Cześć Elż­bi­eto,
   pamię­tam, że Czytel­ni­cy już dzielili się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, więc pole­cam Ci lek­turę pozostałych komen­tarzy pod artykułem.
   Oso­biś­cie uważam, że należy podać prawdzi­wą datę wyjaz­du. Od strony obow­iązku mel­dunkowego nie ma już sankcji za niedopełnie­nie obow­iązku w ter­minie. Nie wiem nato­mi­ast, jak wyglą­da kwes­t­ia ze strony rozliczenia podatku, mieszka­jąc za granicą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 39. Będę bard­zo wdz­ięcz­na za pomoc. 5 lat temu kupil­iśmy z narzec­zonym mieszkanie, księ­ga wieczys­ta zakładal­iśmy niedawno powiedzmy po 4.5 roku od wprowadzenia się do mieszka­nia. Jakoś umknęło nam zamel­dowanie się na nowym adresie.
  Ja jestem nadal zamel­dowana w moim domu rodzin­nym. A mój narzec­zony w swoim rodzin­nym domu. Pod­chodz­imy z tego samego mias­ta, i mieszkanie kupil­iśmy również w tym mieście.
  Sprawa wyglą­da tak. Chce­my w końcu się zamel­dować w naszym mieszka­niu i wymel­dowac z domów rodzin­nych. Czy będę musi­ała podawać konkretne daty? Czy powin­nam napisać prawdę ? Chodzi o to że powin­niśmy się zamel­dować w ciągu miesią­ca. A minęło już 5 lat. Czy coś nam grozi za to że przez tyle lat tego nie zrobiliśmy?

  • Cześć Pauli­no,
   nie ma kary za niedopełnie­nie obow­iązku mel­dunkowego, więc spoko­jnie możesz zamel­dować się od teraz.

   Poz­draw­iam
   Ania

 40. Witaj, mam taki prob­lem. Przemel­dowalam się na pobyt stały pod adresem gdzie dostałam mieszkanie od dzi­ad­ka (notar­iusz) powiedziano mi że tak trze­ba, chy­ba żeby nie płacić jakiegoś podatku czy coś. Mieszkam w innym miejs­cu i tu chci­ałam ubie­gać się o abona­ment parkingowy, rozliczam się w US również w miejs­cu zamieszka­nia a nie zamel­dowa­nia. Co mam w tym wypad­ku zro­bić bo dostałam infor­ma­cję że nie mogą mi przyz­nać abona­men­tu bo nie mam mel­dunku. Od przepisa­nia mieszka­nia minęło 3 lata. Czy mam się przemel­dowac znów? Czy nie będę musi­ała zapłacić podatku jak się ter­az przemelduje?

  • Kasiu,
   kwes­t­ia abona­men­tu parkingowego wyni­ka zapewne z jakiejś reg­u­lacji, np. reg­u­laminu. Warto zapoz­nać się, jak tam jest dokład­nie ure­g­u­lowana kwes­t­ia wymogów co do uzyska­nia abona­men­tu parkingowego.

   Co do podatków i wpły­wu zamel­dowa­nia pro­ponu­ję kon­takt z dorad­cą podatkowym, albo rad­cą prawnym czy adwokatem spec­jal­izu­ją­cym się w praw­ie podatkowym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 41. Witam Właś­ci­ciele kamieni­cy zmie­nili numery lokali dostałam dziś Aneks do umowy z dnia. 30.09 do pod­pisa­nia ze zmienia się punkt pier­wszy umowy z 16/17/na 38/39 .Po 1.czy ta data powin­na być inną
  2′.czy tak Po pros­tu mogą zrobić
  3.Muszę się przemel­dować oso­bi­scie na inne numery?

  • Cześć Ane­to,
   jeśli masz wąt­pli­woś­ci, co do właś­ci­woś­ci adresu, zapy­taj o to właś­ci­cieli. Powin­ni wyjaśnić, skąd zmi­ana numer­acji lokali. Numer­ac­ja porząd­kowa budynków wyma­ga pod­ję­cia dzi­ała­nia przez organy gminy. W kon­tekś­cie numer­acji lokali jest to jed­nak infor­ma­c­ja najczęś­ciej usta­lana przez dewel­opera na pod­staw­ie ewidencji lokali mieszkalnych. W kon­tekś­cie zmi­any — wyma­ga to uch­wały zarzą­du wspól­no­ty. Taka zmi­ana oznacza­ła­by, że z jakiegoś powodu np. wyo­dręb­niono więcej lokali lub zmieniono numer­ację. Musi ona być jed­nak ujawniona, np. w księdze wieczys­tej, o co warto zapytać.

   Zmi­ana numeru lokalu wyma­ga to zmi­any w zakre­sie obow­iązku meldunkowego.

   Data umowy powin­na odpowiadać dacie pod­pisa­nia umowy. Ist­nieje jed­nak możli­wość, że umowa potwierdza, że w dacie wcześniej strony coś uzgod­niły, a później tylko spisały to pisemnie.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam dzięku­ję za odpowiedź.Zmiana numer­acji wyni­ka pewnie z tego że porząd­ku­ją numeru pię­tra­mi .Naj­gorsze jest to że wszys­t­kich naraz­ił na jakieś kosz­ta i zamieszanie wzglę­dem infor­mowa­nia insty­tucji O zmi­an­ie numeru lokalu.I naj­gorsze że tak Po pros­tu mogą to robić tak jak powiedzi­ała pew­na Pani że za “miesiąc” przyjdą i powiedzą że jest zmi­ana numer­acji. Pozdrawiam

 42. Mam pobyt stały,ale ze wzglę­du na pracę muszę mieszkać gdzie indziej,a nie chcę się cza­sowo meldowac.Czy będą sankc­je za nie zamel­dowanie się czasowe?

  • Cześć Beato,
   dla oby­wa­tel­s­ki pol­s­kich nie ma sankcji za niedopełnie­nie obow­iązku meldunkowego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 43. Dzień dobry,
  czy moż­na mieć mel­dunek stały i cza­sowy w tym samym mieś­cie? Wyna­j­mu­ję mieszkanie sama, nato­mi­ast stały mel­dunek mam u rodz­iców, czy ist­nieje możli­wość cza­sowego mel­dunku w miejs­cu wynajmu?

  • Cześć KaMa,
   tak — moż­na mieć oba mel­dun­ki w jed­nym mieś­cie, ale pod różny­mi adresami.

   Poz­draw­iam
   Ania

 44. Witam. Jak to jest z wymel­dowaniem bylego mal­zon­ka z domu? Gdzie pral­ty­cznie i teo­re­ty­cznke od 1.5roku po roz­wodzie nie miesz­ka ze mna i nie zostaly nawet jego rzeczy.

  • Cześć,
   pozosta­je wtedy złoże­nie wniosku do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta w tej gminie, w której jest mieszkanie, aby wymel­dował go z uwa­gi na to, że nie miesz­ka pod podanym adresem przez wskazany czas. Wójt/ burmistrz/ prezy­dent mias­ta w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej orze­ka o ich wymel­dowa­niu. Warto jed­nak wtedy jakoś udowod­nić ten fakt, np. poda­jąc nowy adres. Oso­ba wymel­dowywana będzie stroną takiego postępowania.

   Poz­draw­iam
   Ania

 45. Witam serdecznie,

  Wyjecha­lam z Pol­s­ki juz 13 lat temu, ale dopiero niedawno zdalam sobie sprawe o obowiazku poin­for­mowa­nia o wyjezdzie. W miedzy­cza­sie wys­zlam za maz i praw­ie 3 lata temu ponown­ie zmie­nil­is­my kraj zamieszka­nia. Przy wymi­an­ie dowodu po zmi­an­ie nazwiska, nadal pozostaw­il­am pol­s­ki adres w doku­men­cie. Ter­az jed­nak chcial­abym zro­bic porzad­ki admis­tra­cyjne i zglosic, ze wyjecha­lam z RP. We wniosku jest zapy­tanie o date wyjaz­du i tu pojaw­ia sie moj prob­lem. Czy jes­li zglosze date, kiedy wyjecha­lam z RP 13 lat temu grozi mi grzy­w­na za niepraw­id­lowe dane przy wymi­an­ie dowodu? Czy powin­nam zglosic tez date ponownej zmi­any kra­ju 3 lata temu? Chcial­abym miec porzadek w dowodzie i jako adres wpisany kraj, w kto­rym mieszkam na stale. Co smieszniejsze sprawy bankowe czy pra­wo jazdy ure­g­u­lowalam poprawnie. Jestem tez wlas­ci­cielem mieszka­nia w Polsce- czy dobrze rozu­miem, ze pra­wo wlasnosci a zamel­dowanie to 2 rozne sprawy i fakt wpisa­nia mojego fak­ty­cznego kra­ju zamieszka­nia w dowodzie nie wplynie negaty­wnie na orga­ni­zowanie spraw admin­is­tra­cyjnych mieszkania?

  Bard­zo dzieku­je. Pozdrawiam.

  • Cześć Iwono,
   zacznę od tego, że pra­wo włas­noś­ci i zamel­dowa­nia to fak­ty­czne odręb­ne tematy.

   Odnośnie zgłasza­nia wyjaz­du i wpisa­nia ter­minu przeczy­taj proszę pozostałe komen­tarze pod tek­stem, ponieważ niedawno odpowiadałam na pyta­nia z tego tem­atu, a później Czytel­ni­cy dodatkowo wskazy­wali własne doświad­czenia prak­ty­czne w tym temacie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 46. Serdecznie witam,
  Mam pytanie odnośnie mel­dunku dziec­ka, które się urodzi. Razem z mężem jesteśmy zamel­dowani na stałe u teś­ciów, jed­nak wyprowadzil­iśmy się i posi­adamy aktu­al­nie pobyt cza­sowy w innej miejs­cowoś­ci, pobyt tym­cza­sowy podany w urzędzie do cza­su wygaśnię­cia umowy naj­mu, czyli do koń­ca kwiet­nia 2021r. Dziecko urodzi się w lutym 2021r. i moje pytanie czy poda­jąc w urzędzie adres zamel­dowa­nia dziec­ka mogę podać adres zamel­dowa­nia stały mój i męża- czyli u teś­ciów, czy będę potrze­bowała zgody teś­ciów sko­ro to jest ich dom? Czy muszę podać do mel­dunku adres pod którym mieszkamy tym­cza­sowo do kwiet­nia 2021r. (dodam, że będziemy wydłużać umowę naj­mu i tym samym wydłuży nasz pobyt tym­cza­sowy). Jed­nak chy­ba nie mogę zamel­dować dziec­ka pod adresem, w mieszka­niu który wynajmujemy? 

  Z góry dzięku­ję za odpowiedź i pozdrawiam
  Sylwia

  • Cześć Syl­wio,
   zamel­dowanie na pobyt stały lub cza­sowy urod­zonego dziec­ka następu­je w miejs­cu stałego albo cza­sowego poby­tu rodz­iców albo tego z rodz­iców, u którego dziecko fak­ty­cznie przebywa.

   Tym samym dziecko zostanie zamel­dowane, zgod­nie z Waszy­mi mel­dunka­mi (na stały — u teś­ciów, dodatkowo na cza­sowy — tam gdzie wynajmujecie).

   Poz­draw­iam
   Ania

 47. Witam.
  Razem z mężem wyna­j­mu­je­my mieszkanie, jed­nak nie zgłosil­iśmy poby­tu cza­sowego w urzędzie. Każde z nas adres zamel­dowa­nia ma inny. Aktu­al­nie jestem w ciąży i mam pytanie jak sprawa się ma z zasiłkiem opiekuńczym po porodzie. Z tego, co mi wiado­mo przysługu­je on mężowi, jedynie wtedy, kiedy mamy wspólne miejsce zamieszka­nia i oprócz niego nie ma niko­go, kto mógł­by mi pomóc. Moje pytanie brz­mi, czy bez zgłoszenia mel­dunku tym­cza­sowego może­my we wniosku do ZUS wpisać miejsce zamieszka­nia, w którym ter­az prze­by­wamy i nie będziemy mieć z tego tytułu żad­nych problemów?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

  • Cześć San­dro,
   w tym tekś­cie anal­izu­ję kwest­ię samego obow­iązku meldunkowego.

   Pro­ponowałabym tele­fon z pytaniem do ZUS w tej spraw­ie (bez podawa­nia imienia i nazwiska czy swoich danych) albo sko­rzys­tanie z porady profesjonalisty.

   Poz­draw­iam
   Ania

 48. Dzień Dobry, mam pytanie doty­czące wymel­dowa­nia. Wyjechal­iśmy na stale z mężem i .. cór­ka z Pol­s­ki. Maz się wymel­dow­al ale nie zgłosił wyjaz­du za granicę. Czy i gdzie powinien to zglosic sko­ro nie ma juz zamel­dowa­nia w Polsce od 2 lat. Czy nie zgłosze­nie tego fak­tu rosci jakieś kon­sek­wenc­je. Dodam że US otrzy­mał infor­ma­c­je o.zmianie adresu zamieszka­nia na zagraniczny. Dru­ga sprawa to taka że ja nadal jestem zame­dowana z córką w Polsce czy wystar­czy jak się wymel­du­je­my czy rown­iez powin­nam zgłosić wyjazd z przed dwóch lat do Urzę­du Mias­ta. Skar­bówka została poin­for­mowana wraz z zez­naniem rocznym o wyjeździe.

  • Cześć Doro­to,
   poz­wolę sobie przeko­pi­ować art. 36 ustawy o ewidencji lud­noś­ci, ponieważ odpowia­da na Two­je pytania:

   Art. 36. 1. Oby­wa­tel pol­s­ki, który wyjeżdża z kra­ju z zami­arem stałego poby­tu poza grani­ca­mi Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, jest obow­iązany zgłosić swój wyjazd. Zgłosze­nie wyjaz­du poza granice Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej skutku­je wymel­dowaniem z miejs­ca poby­tu stałego i czasowego.
   2. Oby­wa­tel pol­s­ki, który wyjeżdża poza granice Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, bez zami­aru stałego poby­tu, na okres dłuższy niż 6 miesię­cy, jest obow­iązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
   3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonu­je się najpóźniej w dniu opuszczenia miejs­ca poby­tu stałego albo czasowego:
   1) w formie pisem­nej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przed­staw­ia­jąc do wglą­du dowód oso­bisty lub pasz­port, albo
   2) w formie doku­men­tu elek­tron­icznego, na for­mu­la­rzu umożli­wia­ją­cym wprowadze­nie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunk­iem otrzy­ma­nia urzę­dowego poświad­czenia odbioru.

   Pod­sumowu­jąc:
   1. Tak, obow­iązek zgłoszenia wyjaz­du na granicę wciąż na Was ciąży, mimo wymel­dowa­nia się.
   2. Jeśli dys­ponu­je­cie pro­filem zau­fanym to warto wysłać zgłosze­nie przez ePUAP.
   3. Wniosek kieru­je­cie do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta gminy, w której ostat­nio byliś­cie zameldowani.
   4. Niewypełnie­nie obow­iązku nie rodzi już kon­sek­wencji finansowych.
   5. Najbez­pieczniej będzie, jeśli wszyscy zgłosi­cie wyjazg za granicę, sko­ro rzeczy­wiś­cie wyjechaliście.

   Poz­draw­iam
   Ania

 49. Witam. Mam pytanie odnośnie mel­dunku. Sprawa wyglą­da tak że po
  ślu­bie zamieszkałem w domu mojej żony. Moja mama chce sprzedać dom
  więc muszę się wymel­dować z domu rodzin­nego. W domu mojej żony
  nie ma właś­ci­ciela bo jej tata zmarł 4 lata temu i jeszcze nie
  przeprowadzili żad­nej sprawy doty­czącej podzi­ału majątku i
  ustanowienia nowego właś­ci­ciela. Czy w takim wypad­ku mogę się
  zamel­dować na stałe lub cza­sowo w domu gdzie nie ma właś­ci­ciela? W
  domu miesz­ka żona, jej dwóch braci, jej mama i ja z czego oni
  wszyscy są zameldowani.

  • Cześć Pawle,
   ustawa o ewidencji lud­noś­ci przewidu­je (w art. 31) opcję w postaci rozstrzyg­nię­cia o zamel­dowa­nia w drodze decyzji administracyjnej.
   Pro­ponu­ję skon­sul­tować się dla pewnoś­ci z pra­cown­ikiem z urzę­du gminy, ale patrząc na art. 31 ust. 2 w/w ustawy:
   Wąt­pli­woś­ci co do stałego lub cza­sowego charak­teru poby­tu oso­by pod deklarowanym adresem rozstrzy­ga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej
   należało­by złożyć wniosek do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta o rozstrzyg­nię­cie kwestii zameldowania.

   Wtedy to było­by miejsce na wskazanie, jak dłu­go tam mieszkasz i kto może poświad­czyć. Możesz wtedy wyjaśnić, że z uwa­gi na nieureg­u­lowany stan nieru­chomoś­ci zde­cy­dowałeś się na złoże­nie wniosku w tej sprawie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 50. Witam:)
  Mam taką sytu­ację: jestem matką 2 Dzieci, mam współwłas­ność mieszka­nia, w którym mamy mel­dunek. Nato­mi­ast mąż współwłaś­ci­ciel wyprowadz­ił się kil­ka 9 miesię­cy temu do Mamusi, gdzie jest zamel­dowany. Moje pytanie brz­mi czy On może wchodz­ic do mieszka­nia kiedy chce? Czy ja mam pra­wo go do mieszka­nia niew­pus­cic ? Vzy mogę zmienić zamki…Maż wynosi pod moją nieobec­ność różne rzeczy z mieszkania.…

  • Cześć J,
   Two­je pytanie tak naprawdę doty­czy prawa cywilnego, a dokład­nie prawa własności.
   I gen­er­al­nie właś­ci­ciel ma pra­wo korzys­tać ze swo­jej włas­noś­ci, chy­ba że z tego cza­sowo rezygnu­je, np. wyna­j­mu­jąc ją komuś.
   Zamel­dowanie to tylko czyn­ność admin­is­tra­cyj­na, więc nie wpły­wa na własność.

   Jeżeli chodzi o rozwiązanie Two­jego prob­le­mu, to uważam, że wyma­ga­ją kon­sul­tacji z pro­fesjon­al­istą, np. rad­cą prawnym, adwokatem, dorad­cą prawnym.
   Ist­nieją także punk­ty Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej, w których możesz uzyskać pomoc.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Tak mąż ma pra­wo wchodz­ić do mieszka­nia kiedy zechce, chy­ba że sąd zasadzi inaczej. Kwest­ie współwłas­noś­ci to kwest­ie skom­p­likowane. To że wynosi różne rzeczy to inna kwes­t­ia. Jezeli pani uważa że stanow­ią pani włas­ność, proszę się udać na policję.

   • Adwoka­cie,
    dzięku­ję za dodatkową opinię w temacie 🙂

    Poz­draw­iam
    Ania

 51. Mieszkamy w Hisz­panii, wybu­dowal­iśmy domek w Polsce i chce­my na emery­turę wró­cić do kra­ju, nie rezygnu­jąc z zamel­dowa­nia w Hisz­panii, gdzie będziemy spędzać zimy (od październi­ka do maja) żeby utrzy­mać rezy­denc­je podatkową. Jaką opc­je zamel­dowa­nia mamy wybrać, stałego czy cza­sowego i jaka jest różni­ca miedzy nimi i co się z tym wiąże (np. składa­ka zdrowot­na czy zare­je­strowanie samo­chodu). Chce zaz­naczyć, ze w Hisz­panii nie ist­nieje zamel­dowanie stałe czy tym­cza­sowe, jest po pros­tu zameldowanie.
  Dzięku­ję i pozdrawiam.

  • Cześć Jarosław­ie,
   mam wąt­pli­woś­ci, czy pozostaw­ian­ie zamel­dowa­nia tylko na potrze­by prawa podatkowego jest zgodne z prawem. To po pierwsze.
   Two­je pyta­nia wykracza­ją poza zakres tem­aty­ki artykułu i uważam, że wyma­ga­ją kon­sul­tacji z pro­fesjon­al­istą, np. rad­cą prawnym, adwokatem, dorad­cą prawnym, a może nawet dorad­cą podatkowym. Tutaj tem­at jest wielowątkowy i wyma­ga uwzględ­nienia prawa pol­skiego i hisz­pańskiego, a i pewnie europejskiego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 52. Witam,
  Chcial­bym sie dowiedziec czy jezeli w ciagu trzech miesiecy wyjazde z kra­ju i po krotkim poby­cie za grani­ca wroce to ten trzy miesia­cieczny okres zaczy­na sie od nowa? Jezeli tak to czy moglbym w taki sposob prze­bywac w kra­ju bez meldunku?

  • Cześć Daw­idzie,
   jeśli za granicę wyjeżdżasz cza­sowo, to już we wniosku wskazu­jesz datę powrotu.
   Nato­mi­ast jeśli wyjedziesz na stałe, ale się rozmyślisz i zamierza­sz jed­nak mieszkać cza­sowo (dłużej niż 3 miesiące) w Polsce to należy się zameldować.

   Mieszka­jąc jed­nak za granicą, ale przy­jeżdża­jąc na krótkie poby­ty (do 3 miesię­cy) nie masz obow­iązku zamel­dowa­nia się.

   Poz­draw­iam
   Ania

 53. Dzień dobry. Czy nadal ist­nieje obow­iązek mel­dunku noworod­ka? I jeśli ja — mat­ka — jestem nadal zamel­dowana u rodz­iców (miejs­cowość A) , mój mąż u swoich rodz­iców (miejs­cowość B) a mieszkamy w miejs­cowoś­ci C, to czy moż­na zamel­dować dziecko w miejs­cowoś­ci A lub B? Czy­tałam gdzieś, że urząd dokonu­je zamel­dowa­nia na pod­staw­ie aktu urodzenia, a wtedy wyszła­by miejs­cowość C, gdzie mieszkamy, a tego chce­my uniknąć. Poz­draw­iam i dzięku­ję za odpowiedź.

  • Dzień dobry Iza,
   tak, dalej ist­nieje obow­iązek mel­dunkowy (wszys­t­kich).

   Zamel­dowanie na pobyt stały lub cza­sowy dziec­ka następu­je z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejs­cu stałego albo cza­sowego poby­tu rodz­iców albo tego z rodz­iców, u którego dziecko fak­ty­cznie przebywa
   (na pod­staw­ie art. 29 ustawy o ewidencji ludności).

   Oznacza to, że dziecko powin­no być zamel­dowane pod jed­nym z adresów, pod który­mi Ty lub Twój mąż jesteś­cie zameldowani.
   Nato­mi­ast jeśli wskaże­cie, że cza­sowo prze­bywa­cie w C, to może się okazać, że kierown­ik USC zale­ci Wam tam zamel­dowanie cza­sowe i zamel­dowanie dziec­ka (tak było­by w pełni zgod­nie z przepisami).

   Poz­draw­iam
   Ania

 54. Dzień dobry, chcę razem z dzieć­mi wymel­dować się ale bez męża. Czy mąż nie mając ze mną roz­wodu uzys­ka w urzędzie infor­ma­cję gdzie jestem przemel­dowana? Jak zro­bić aby nie uzyskał tej informacji.

  • Cześć Mał­go­siu,
   jeżeli mąż posi­a­da władzę rodzi­ciel­ską w sto­sunku do dzieci to gen­er­al­nie ma pra­wo uzyski­wa­nia infor­ma­cji na ich temat.

   Nie znam konkret­nie Two­jej sytu­acji, więc jeśli ist­nieją powody, dla których to jest niewskazane to pro­ponu­ję kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem czy jeśli to np. związane jest z prze­mocą z Niebieską Lin­ią (https://www.niebieskalinia.pl).
   Moż­na wtedy pod­jąć dzi­ała­nia w kierunku ograniczenia władzy rodzi­ciel­skiej czy zabez­pieczenia Waszej sytuacji.

   Poz­draw­iam
   Ania

 55. Witam jestem najem­cą mieszka­nia pokopal­ni­anego już od 1,5 roku i przy głosowa­niu się dowiedzi­ałem że nie mam tam mel­dunku ani żaden związany ze mną domown­ik, rachun­ki się płaci a tu wychodzi że jesteśmy bez­dom­ni co zro­bić w tej sytu­acji? Pozdrawiam.

  • Cześć Patryku,
   no to po kolei 😉

   1. Zamel­dowanie jest po Two­jej stron­ie, tzn. mając umowę naj­mu możesz (a nawet wg przepisów powinieneś) się zameldować.
   2. Jeśli zawarłeś umowę naj­mu czy uży­czenia, to jest to Two­ja pod­stawa do mieszka­nia w mieszka­niu. Brak zamel­dowa­nia nic w tym nie zmienia.

   W razie dal­szych wąt­pli­woś­ci, pytaj.

   Poz­draw­iam
   Ania

 56. Witam
  Mam pytanie odnos­nie potrze­by wymel­dowa­nia z mieszka­nia rodziców.
  Obec­nie jestem na stałe zamel­dowany u rodz­iców ale mieszkam z zona w innym miescie od praw­ie 4 lat.Chcialbym sie wymel­dowac od rodz­i­cow ale nieposi­adam mieszka­nia w kto­rym moglbym zamel­dowac na stałe a jedynie na mel­dunek czasowy.
  Czy moz­na nie posi­adac mel­dunku stalego tylko czasowy?
  Czy bede musial zmienic uprawnienia do prowadzenia pojaz­dow ktore posiadam?

  • Cześć Przemku,
   gen­er­al­nie możesz się wymel­dować z poby­tu stałego, mając tylko czasowy.
   Może być jed­nak “drob­ny prob­lem”, gdy stracisz mel­dunek cza­sowy, a nie zdążysz się zamel­dować gdzie indziej. Zwróć uwagę na wymienione miejs­ca w tekś­cie, dla których mel­dunek ma znaczenie.

   Co do uprawnień do pojazdów, jeśli pytasz o pra­wo jazdy to tam w ogóle powin­no być “miejsce zamieszka­nia” (aktu­al­nego), a nie miejsce zamel­dowa­nia (tak jest napisane nawet na pra­wo jazdy).

   Odnośnie do innych doku­men­tów — daj znać, o które jeszcze chodzi.

   Poz­draw­iam
   Ania

 57. Witam, grat­u­lu­je blo­ga. Małe pytanie o pomoc. Mam dzi­ałkę rol­ną w innym wojew­ództwie, to jest ziemia V klasy, więc nawet podatku się nie płaci. Ale się zas­tanaw­iam, czy nie powinienem zaw­iadomić tamtego Urzę­du Gminy (albo może kogoś jeszcze?) o zmi­an­ie miejs­ca zamieszka­nia? Jakieś sug­estie, please?

  • Cześć Tomku,
   dzięku­ję za słowa o blogu :), nato­mi­ast co do pyta­nia — nie wiem. Pole­cam po pros­tu zadz­wonić do Urzę­du Gminy i się zapytać.
   Z doświad­czenia wiem, że pra­cown­i­cy Urzędów Gminy potrze­bu­ją aktu­al­nych danych, by móc wysłać ewen­tu­al­ną korespondencję.

   Poz­draw­iam
   Ania

 58. Witam.
  1. Czy moż­na być zamel­dowany w jed­nym miejs­cu, a podawać adres kore­spon­den­cyjny w tym samym mieście?
  2. Czy zamel­dowanie w danym miejs­cu świad­czy o prze­by­wa­niu tej oso­by tam?
  3. Czy może być taka oso­ba tylko zamel­dowana, ale tam nie mieszkać i nie wykazy­wać jej w spółdziel­ni do śmieciowego czy innych rozliczeń?
  4. Ana­log­icznie czy oso­ba gdzie wskazu­je tylko miejsce kore­spon­den­cyjne może być zgłos­zona do spółdziel­ni jako dru­ga oso­ba, i ponoszą­ca wspólne opłaty śmieciowe itd, a nie tylko jed­na oso­ba tam zamel­dowana i mieszkająca?
  5. Czy zamel­dowanie oso­by daje jej jakieś prawa do mieszka­nia, które nie jest jej nawet współwłasnością?
  6. Czy jedyny właś­ci­ciel mieszka­nia może ją wymel­dować w każdym momencie?
  7. Czy musi być zgo­da oso­by wymeldowywanej?
  8. Czy oso­ba wymel­dowywana musi się od razu gdzieś zameldować?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedzi.
  Pozdrawiam
  Max

  • Cześć Max,
   1 — tak;
   2 — zamel­dowanie wskazu­je na pier­wszy punkt zaczepi­enia przy usta­la­niu prze­by­wa­nia. Nato­mi­ast wiele osób ma inny adres zamieszka­nia niż zamel­dowa­nia. W wielu przepisach też jest odniesie­nie do adresu zamieszka­nia, nie zamel­dowa­nia (np. rozlicze­nie PIT);
   3 — może, ale po pier­wsze trze­ba sprawdz­ić, czy reg­u­lamin bądź uch­wały wspól­no­ty nie reg­u­lu­ją takich sytu­acji, np. spółdziel­nia częs­to wyma­ga dowodu, że oso­ba tam nie miesz­ka, choć­by przed­staw­ienia umowy naj­mu z tą osobą pod innym adresem;
   4 — to zależy od reg­u­laminu wspól­no­ty, jed­nak częs­to jak najbardziej jest to możli­we i celowe, żeby opłaty były od licz­by osób fak­ty­cznie mieszka­ją­cych w mieszkaniu
   5 — nie, zamel­dowanie ma wyłącznie charak­ter ewiden­cyjny i nie ma wpły­wu na włas­ność. Ale przy sprzedaży nie każdy kupu­ją­cy chce kupić mieszkanie z osoba­mi zamel­dowany­mi, a nie mieszka­ją­cy­mi (jed­nak to już kwes­t­ia nie praw­na, ale typowo ludzka).
   6 — moż­na wnosić o wymel­dowanie oso­by, która w skró­cie “dobrowol­nie opuś­ciła lokal”. Organ w celu ustal­e­nia tego musi przeprowadz­ić postępowanie administracyjne
   7 — jeśli oso­ba się zgadza na wymel­dowanie, to najlepiej by to sama zro­biła (wyjdzie szy­b­ciej). Jeśli nie może tego zro­bić, to dołącze­nie jej zgody przyspieszy postępowanie admin­is­tra­cyjne, jeśli organ je wszcznie. Nato­mi­ast nie ma obow­iązku posi­ada­nia takiej zgody
   8 — ist­nieje obow­iązek zamel­dowa­nia się w miejs­cu fak­ty­cznego poby­tu. Nie ma jed­nak kary za niedopełnie­nie obowiązku. 

   Poz­draw­iam
   Ania

   • dzień dobry
    czy w przy­pad­ku mel­dowa­nia się w nowym miejs­cu ist­nieje jeszcze obow­iązek wymel­dowa­nia z poprzed­niego miejs­ca zamieszka­nia? jeśli tak to wyma­gane jest doko­nanie tego osobiście?
    pozdrawiam

    • Cześć Tom,
     w momen­cie zamel­dowa­nia się w nowym miejs­cu, organ automaty­cznie wymel­dowu­je Cię z poprzed­niego miejsca.
     Tzn. jeśli mel­du­jesz się na pobyt stały, to wymel­dowu­je Cię z poprzed­niego poby­tu stałego, a jeśli mel­du­jesz się na pobyt cza­sowy, to wymel­dowu­je Cię z poprzed­niego poby­tu czasowego.

     Poz­draw­iam
     Ania

 59. Witam mam prob­lem z PGM ponieważ narzec­zona nie jest zamel­dowana u mnie lecz u swo­jego ojca a pgm ja nal­icza w zadłuże­nie mieszka­nia którym nie jest zamel­dowana co mam zro­bić z tym?
  Mi się wyda­je że robią co Chca i bez prawnie ja nal­icza ja proszę o poradę co z tym zrobic😞

  • Cześć Dominiku,
   skrót PGM sto­su­je wiele pod­miotów. Jeżeli jest to jak­iś pod­miot świad­czą­cy usłu­gi, warto zwró­cić na jego regulamin.
   Częs­to opłaty są od osób, które fak­ty­cznie mieszka­ją (bez wzglę­du na ich adres zameldowania).

   Poz­draw­iam
   Ania

 60. Odeszłam od męża 6 miesię­cy temu ale się niewymel­dowałam a wyna­j­mu­je pokój daleko od miejs­ca mel­dunku mój mel­dunek został zaw­ies­zony po jakim cza­sie mój mel­dunek zostanie anu­lowany nie chce już tam wracać

  • Cześć Karoli­no,
   nie ma takiej insty­tucji jak zaw­iesze­nie meldunku.

   Wymel­dować możesz się oso­biś­cie wg miejs­ca poprzed­niego mel­dunku, elek­tron­icznie lub mel­du­jąc się w innym miejs­cu. Jeśli byłaś tam zamel­dowana np. na pobyt stały i w nowym miejs­cu zamel­dowałaś się na pobyt stały, to automaty­cznie wymel­dowano Cię z poprzed­niego adresu.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Cór­ka z dzieck­iem jest zamel­dowa­nia u mnie na pobyt stały a miesz­ka wraz z mężem na wyna­ję­tym co z z zamel­dowanie czy trze­ba ich wymeldowac

    • Cześć Mel­dunku,
     zgod­nie z przepisa­mi ist­nieje obow­iązek zamel­dowa­nia w miejs­cu zamieszkania.
     Nato­mi­ast brak jest kar za niedopełnie­nie obow­iązku (za wyjątkiem niek­tórych grup cudzoziemców).

     Poz­draw­iam
     Ania

   • Witam . Chcę się zamel­dować tym­cza­sowo u teś­ciów. Dom posi­a­da 3 właś­ci­cieli i nie ma podzi­ału. Pytanie brz­mi: czy potrze­ba zgody ich wszys­t­kich czy wystar­czy 1

    • Cześć Alicjo_ns86,
     z ustawy nie wyni­ka obow­iązek posi­ada­nia zgody współwłaścicieli 😉

     Poz­draw­iam
     Ania

 61. Witam, chce się dowiedzieć czegoś ważnego. Moi rodz­ice mieszkali na mieszka­niu w raz z bab­cią. Rodz­ice byli około 22 lata tam zamel­dowani i są nadal. I tu mam pytanie czy jak prabab­cia zmarła to mogą zostać najem­ca? Czy zostaną wyrzuceni z mieszkania?

  • Cześć Denisie,
   zagad­nienia takiego typu wyma­ga­ją szer­szego kon­tek­stu (pod­stawa naj­mu, reg­u­lac­ja umow­na i wynika­ją­ca z aktów, zapewnie prawa miejs­cowego). Pole­cam sko­rzys­tać tutaj z usług pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka lub punk­tów Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.
   Wykracza­ją też poza omaw­iane zagad­nie­nie prawa meldunkowego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 62. Czy za niewymel­dowanie grozi mi kara grzy­wny i czy moze zami­ast mnie oso­bi­scie wymel­dowac mnie wlas­ci­ciel domu.

  • Cześć Asiu,
   aktu­al­nie wobec Polaków i cud­zoziem­ców, mają­cych oby­wa­telst­wo UE (oraz członków ich rodzin), nie ma przewidzianych kar za brak spełnienia obow­iązku mel­dunkowego. Wymel­dować możesz się samodziel­nie (w tym elek­tron­icznie) lub mel­du­jąc się w nowym miejs­cu. Właś­ci­ciel może włożyć wniosek o wymel­dowanie Cię. Wójt/ burmistrz/ prezy­dent mias­ta przeprowadzi wtedy stosowne postępowanie administracyjne.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Bard­zo dzieku­je za odpowiedz. Dok­lad­nie chodzi mi o mojego obec­nego meza, kto­ry wyjechal z pol­s­ki do stanow ale nie zglosil tego ze wyjezdza i nie wymel­dow­al sie z poprzed­niego miejs­ca zamieszka­nia. Czy mogla­by Pani mi napisac wiecej co do tego postepowa­nia admin­is­tra­cyjnego (kole­jne kro­ki) i ile by to trwa­lo. Bard­zo dziekuje.

 63. Witaj Anno,

  mieszkam za grani­ca­mi RP od ok. 5 lat (w kra­ju UE) — dopiero ostat­nio dowiedzialem sie o obowiazku poin­for­mowa­nia odpowied­niego urze­du o wyjezdzie z RP i chcial­bym ten obowiazek dopel­nic, bo adres stalego poby­tu wci­az mam wpisany w RP.

  1. We wniosku nalezy podac date wyjaz­du — zas­tanaw­iam sie, czy moz­na podac date wyjaz­du wstecz (tj. ok. 5 lat temu), tak aby infor­ma­c­ja byla zgod­na z praw­da, oraz ze ‘niewiedza’ w tym przy­pad­ku nie jest sankcjonowana. 

  2. Zak­ladam, ze jes­li wniosek w p. 1 zostanie zlozony/przyjety, trze­ba nastep­nie tez poin­for­mowac odpowied­ni urzad wyda­ja­cy prawa jazdy, bank etc. 

  Z gory dzieku­je za podpowiedzi/sugestie.

  Poz­draw­iam,
  Lukasz

  • Cześć Łukaszu,
   aktu­al­nie ustawa nie przewidu­je sankcji dla Polaków za niedopełnie­nie obow­iązku mel­dunkowego, więc ja bym jed­nak podała prawdzi­wą datę. Zas­tanaw­iam się tylko czy sys­tem online taki wniosek przepuści..

   W pra­wo jazdy poda­je się adres zamieszka­nia. Ban­ki też są zawsze zain­tere­sowane adresem zamieszka­nia. Tak naprawdę więc do nich już wcześniej powin­na być wysłana infor­ma­c­ja. Poza tym może się zdarzyć, że organy będą potrze­bowały adresu do doręczeń w Polsce, a częs­to pełnomoc­ni­ka do doręczeń w Polsce. Więc w tym kierunku bym poszukała więcej informacji.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzie­ki, Anno.

    Tak, okaza­lo sie, ze moz­na to zro­bic z data wstecz­na poprzez ePUAP. 

    Poz­draw­iam,
    Lukasz

    • Tez kil­ka dni temu złozy­lam taka infor­ma­cję przez epuap z data wczes­niejsza tj z 2018 , lecz dostałam odp ze sys­tem nie przyj­mu­je daty wczes­niejszej, ale odno­tu­ja ten fakt z data kiedy otrzy­mali ode mnie infor­ma­cję. Sam epuap przyjmie date wstecz, lecz urzed­ni­cy odno­tu­ja date zgłosze­nie a nie date wyjazdu.

     • Cześć Doro­to,
      dzięku­ję za podzie­le­nie się spostrzeżeniem.
      Myślę, że ważne jest, że obow­iązek został wyko­nany, nawet post fac­tum.

      Poz­draw­iam
      Ania

 64. Jeden z najlep­szych pro­fesjon­al­nych blogów o tem­atyce prawniczej — moc rzetel­nej wiedzy i wspani­ała pomoc w rozwiązy­wa­niu i załatwia­n­iu spraw!

 65. Kto mel­du­je nar­o­d­zone dziecko .czy dziecko mojej siostrzeni­cy , która jest u mnie zamel­dowana ‚bez mojej zgody tez bedzie zamel­dowane .czy moge zablokować mel­dunek tego dziecka .

  • Cześć Jolan­to,
   z mocy prawa dziecko jest zamel­dowane tam, gdzie mieszka­ją jego rodz­ice, albo rodz­ic z którym fak­ty­cznie miesz­ka. Częs­to jed­nak jest to ten adres, w którym są zameldowani.

   Opcją jest tutaj złoże­nie wniosku do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta w tej gminie, w której jest mieszkanie, aby wymel­dował ich z uwa­gi na to, że nie mieszka­ją pod podanym adresem już od tych 9 lat­ach. Wójt/ burmistrz/ prezy­dent mias­ta w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej orze­ka o ich wymel­dowa­niu. Warto jed­nak wtedy jakoś udowod­nić ten fakt, np. poda­jąc ich nowy adres.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dro­ga Jolan­to, czy moglabys podac wiecej szczegolow, bo troche chao­ty­czne to co napisalas. Byc moze mialam podob­na I bylabym w stanie ci pomoc. Napisz w jakim wieku jest dziecko, czy w jakis sposob zak­lu­ca­ja oni spokoj Tobie czy mieszkan­com nieruch­mosci, czy stanowia jakiekol­wiek zagroze­nie? Podaj powod dla ktorego nie chcialays mel­dowac tego dziec­ka. Poz­draw­iam Katarzyna

 66. Witam.
  Nie mam mel­dunku — wyna­j­mu­je mieszkanie z chłopakiem, który pod­pisał umowę naj­mu. Jak mogę się ter­az zameldować?

  • Cześć Olja,
   na for­mu­la­rzu mel­dunkowym to chłopak powinien potwierdz­ić (pod­pisać), że mieszkasz pod danym adresem. Ma on takie pra­wo na pod­staw­ie zawartej umowy naj­mu, chy­ba że z umowy wyni­ka zakaz zgody na mieszkanie innych osób. Do wniosku załącza­sz ksero umowy między chłopakiem a właś­ci­cielem, a do wglą­du pokazu­jesz oryginał.

   Poz­draw­iam
   Ania

 67. Witam,
  sios­tra zamel­dowała mnie u siebie w mieszka­niu kil­ka miesię­cy temu, w innym mieś­cie. Było to jej do czegoś potrzeb­ne i podob­no powiedziano jej w urzędzie że moż­na mieć “kil­ka mel­dunków”. Tym­cza­sem okaza­ło się że automaty­cznie zostałam wymel­dowana z mieszka­nia w którym mieszkam od urodzenia. Właś­ci­ciel­ka jest mama,która miesz­ka od lat za granicą, jest ciężko cho­ra psy­chicznie i nie może podróżować. Jak mogę zamel­dować się z powrotem w swoim rodzin­nym mieszkaniu???
  Pozdrawiam
  Agata

  • Cześć Aga­to,
   do zamel­dowa­nia potrzebujesz:
   — doku­men­tu od właś­ci­ciela (mamy), z którego będzie wynikało, że masz pra­wo tam mieszkać, np. oświad­cze­nie napisane na kom­put­erze z pod­pisem mamy,
   — numeru księ­gi wieczys­tej, żeby pobrać wydruk, że mama jest właścicielką.

   Gen­er­al­nie potrze­bu­jesz oświad­czenia, z którego będzie wynikało, że masz pra­wo tam mieszkać (a najlepiej, że masz pra­wo także się zameldować).

   Poz­draw­iam
   Ania

 68. Witam serdecznie,
  Jestem rezy­den­tką Hisz­panii, ale zamierzam kupić mieszkanie w Polsce i żyć tu i tu. W Hisz­panii mam stałe zamel­dowanie. Czy kupu­jąc mieszkanie powin­nam zamel­dować się cza­sowo czy na stałe? I co wtedy z ubezpieczeniem?
  Dzięku­ję i poz­draw­iam cieplutko ,
  Bożena

  • Cześć Bozena,
   najlepiej jeśli w zakre­sie obow­iązków przy zakupie mieszka­nia skon­sul­tu­jesz się z notar­iuszem i dorad­cą podatkowym albo kom­plek­sowo zde­cy­du­jesz się na poradę w kance­larii prawnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 69. Witam, ponown­ie Adam, 4skn
  mam maly dylemat…czy dzial­ka rol­na III kl. bez warunk­ow zabu­dowy ma jakas furtke aby zro­bic w niej ziemi­anke x2/piwnice nat­u­ralne i sie tam zamel­dowac, czy jed­nak trze­ba bedzie zro­bic to inaczej i zapom­niec o mel­dunku, adresie zamieszkania…a moze odpus­cic i z poz­wole­niem wodno­prawnym robic oczko wodne, na nim pomost z kempingiem uda­ja­cym dom na wodzie i jako adres podac nr dzial­ki i obreb ewid.?…czy najlepiej wyjechac i pozbyc sie cen­trum zyciowego, czy bardziej gospo­dar­czego, zalatwic zagraniczny cer­ty­fikat rezy­dencji podatkowej i nie baw­ic sie w posi­adanie obywatelstwa…jak najlatwiej uzyskac azyl w innym kra­ju? z polin, 5g, ence-Pence’m,GAFA inc. nieopo­datkowany­mi nie chce miec nic wspol­nego, co innego z Polska…‘owoc zatrutego drze­wa’ pozdrawia

  • Cześć Adamie,
   tak jak już pisałam w komen­tarzach zamel­dować gen­er­al­nie moż­na się w każdym miejs­cu, które posi­a­da adres.
   Jeżeli chodzi o pozostałe pyta­nia, to pole­cam skon­tak­tować się z pro­fesjon­al­istą, w tym np. w ramach punk­tów Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl) lub uda­jąc się do pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka (rad­cy prawnego czy adwokata).

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzieku­je za odpowiedz, jed­nak raczej po wyb­o­rach nie bede chcial miec z tym kra­jem nic wspol­nego, lacznie, dowod jeszcze wazny, pasz­port wyra­bi­am i olac polin z ich mel­dunka­mi i ‘adresami’…vin pryczep to moj adres albo ogrod­kow dzialkowych, kto­ry mi ostat­nio ode­bra­no, w sum­ie dobrze ‑nie majac adresu i wianym tym mozli­wosci-pra­cy lub mieska­nia-nie dowala mi exit taxu, sko­ro nie moge miec prawa do pracy’-przez brak ‘adresu’ zamieska­nia — nie bedzie e mnie zusu, ami­ast prz­er­abi­ac bud gosp. juz kupilem walu­ty troche i nich mnie Moraw­sio­ki wiejskie cmok­na, podraw­iam raz jeszcze i dzie­ki za wszys­tko, oczy­wi­scie wszedzie do 180dni wyjazdy, kon­ta bankowe tez zagraniczne…pozdrawiam tez mys­la­cych inaczej…nie bez­dom­ny a bezkredytowy…

 70. Dzień dobry
  Czy moż­na mieć mel­dunek tym­cza­sowy i jed­nocześnie nie mieć mel­dunku stałego?
  Mel­dunek tym­cza­sowy był­by na pod­staw­ie umowy najmu.
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź

  • Cześć Mar­ta,
   możesz mieć tylko mel­dunek cza­sowy (tym­cza­sowy) zgod­nie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności.

   Poz­draw­iam
   Ania

 71. Witam . Czy oso­ba która mnie wymel­dowala z poby­tu tym­cza­sowego powin­na mnie powiadomić i czy urząd gminy mógł mnie wymel­dowac bez żad­nego powiadomienia?

  • Lewy,
   przy poby­cie tym­cza­sowym wymel­dowanie mogło nastąpić:
   – automaty­czne (jeżeli upłynął okres meldunku),
   – z urzę­du bądź na wniosek (Twój albo innej zain­tere­sowanej osoby). 

   W sytu­acji wymel­dowa­nia bez Two­jego wniosku, powinieneś otrzy­mać decyzję admin­is­tra­cyjną od wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta miasta.

   Poz­draw­iam
   Ania

 72. Dzień dobry.Mam problem.Sprzedaję swo­je mieszkanie, w którym byłam zameldowana.Dziś byłam w urzędzie,bo musi­ałam się wymel­dować, ponieważ w piątek jest przepis u notar­iusza i muszę mieć takie zaświadczenie.Chwilowo prze­by­wam w innym miejs­cu prowadząc dom, ale tu nie mogę być zamel­dowana nawet czasowo.Nie mam w tym momen­cie jeszcze kupi­onego mieszka­nia, cały czas szukam i śledzę ogłoszenia( są mieszka­nia, ale dla mnie za drogie).Co w takiej sytu­acji mam zrobić?Pozdrawiam

  • Tere­so,
   powin­naś być zamel­dowana w miejs­cu, gdzie aktu­al­nie mieszkasz. Pamię­taj, że nie musisz mieć zgody właś­ci­ciela – wystar­czy przed­staw­ić umowę najmu.

   W opisanej sytu­acji zapewne pozosta­niesz bez mel­dunku, jed­nak dobrze, aby sytu­ac­ja ta trwała możli­wie najkrócej, ponieważ są sytu­acje, kiedy mel­dunek jest potrzeb­ny (np. te opisane w tekście).

   Poz­draw­iam
   Ania

 73. Witam. Czy jest jak­iś określony czas na zglosze­nie mel­dunku tym­cza­sowego w pra­cy? Miałem taką sytu­ację, że byłem na L4 w miejs­cu mojego stałego mel­dunku pojaw­iła się kon­tro­la z mojej pra­cy, nie zastali mnie w domu, ponieważ mam mel­dunek tym cza­sowy w innym miejs­cu. Czy jestem zobow­iązany zgłaszać mel­dunek tym­cza­sowy w miejs­cu pra­cy? Pozdrawiam

  • Cześć Patrycjo,
   pra­co­daw­ca, zgod­nie z Kodek­sem pra­cy, ma obow­iązek żądać od Ciebie adresu zamieszka­nia, w domyśle aktu­al­nego. Oznacza to, że pra­co­daw­cę powin­naś infor­mować nie tyle o miejs­cu zamel­dowa­nia, co miejs­cu fak­ty­cznego zamieszka­nia, a więc w tym przy­pad­ku miejs­ca mel­dunku czasowego.

   Podob­nie jest przy rozliczeni­ach, PIT składasz wg miejs­ca zamieszka­nia na dzień 31 grud­nia roku podatkowego, za który się rozliczasz.

   Poz­draw­iam
   Ania

 74. Dobry wieczór,

  Wraz z mężem mieszkamy w Warsza­w­ie od kilku miesię­cy w wyna­j­mowanym mieszka­niu. Ja mam oby­wa­telst­wo Pol­skie, nato­mi­ast mój mąż — Tureck­ie (sprawa o udzie­le­nie zgody na pobyt cza­sowy jest w toku od kilku miesię­cy). Żadne z nas nie jest zamel­dowane w Warsza­w­ie (ja jestem zamel­dowana w rodzin­nym mieś­cie). Wg infor­ma­cji, które znalazłam, ist­nieje obow­iązek zamel­dowa­nia się w ciągu 30 dni, jed­nakże w przy­pad­ku obcokra­jow­ców wyma­gane jest przed­staw­ie­nie kar­ty poby­tu, na którą wciąż czeka. Czy w tym przy­pad­ku grozi mu jakaś kara za brak mel­dunku kiedy będzie się o niego ubie­gał w przyszłoś­ci (po otrzy­ma­niu w końcu kar­ty poby­tu) ? Proszę serdecznie o odpowiedź.

  Poz­draw­iam,
  Ewelina

  • Cześć Eweli­no,
   karę grzy­wny może otrzy­mać cud­zoziemiec niebędą­cy oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­telem Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej, który nie dopeł­nia ciążącego na nim obow­iązku mel­dunkowego, podle­ga karze grzywny.

   Nato­mi­ast przepisu tego nie sto­su­je się do cud­zoziem­ca będącego członkiem rodziny oby­wa­tela państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­tela państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­tela Kon­fed­er­acji Szwajcarskiej.

   Z uwa­gi na to, że jest to Twój mąż, a więc członek rodziny, to nie ma pod­staw do nałoże­nia kary grzy­wny za brak meldunku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 75. Witam serdecznie)))
  Jakie moga byc kon­sek­wenc­je poda­nia niewlas­ci­wego adresu zamel­dowa­nia na oswiad­cze­niu w urzedzie-ogrod­ki dzialkowe (bez mel­dunku) zamieszka­nia pow.185dni w roku rown­iez na tych ogrod­kach, czy liczy sie rok kalen­dar­zowy dla cen­trum zyciowego np 25maja b.r nie bedzie pier­wszym dniem, w kto­rym bede musial tam znowu ‘zamieszkac?…mialem taka sytu­acje — kupilem kiedys stodole i garaz — nie mam tam nr porzad­kowych, nie dostalem adresu, w banku podalem miejsce zamieszka­nia jako obreb ewid. i nr dzial­ki zalatwilem sobie ogrodek z pzd, podawalem ten adres(ogrodkow) i skry­t­ki pocz­towej jako kore­spon­den­cyjny, nawar­swily sie problemy…praca itp…w miedzy­cza­sie dowiedzialem sie o doku­men­cie zap‑3 i rubryce ‘adres miejs­ca zamieszka­nia’ — ponoc nie moge tam wpisac obr i nr dzial­ki ani tym bardziej nr vin/rejestracyjnych przy­czep kempin­gowych, w kto­rych najczesciej pomieszkuje…w roznych miejscach‑w zaleznosci od zajec…
  Pozniej dowiedzialem sie a akcie 447, umowie ceta-try­bunaly miedzy­nar­o­dowe sady, odszkodowa­ni­ach np. dla Arbisu-720mln…na en moment nie chce miec w pl cen­trum zyciowego, mimo iz go mam-nieru­chomosci niemieszkalne, w kto­rych nie moge sie zamel­dowac, nie chce juz zmieni­ac sposobu uzytkowa­nia bud gospodarczego(jak kiedys chcialem) i tam mieszkac…mam zapytania…czy jak zostane bez­panst­wow­cem, to utrace waznosc praw jazdy i innych uprawnien(bez nos­try­fikacji), czy bede mogl pozwac panstwo(celowo z malej litery) za utrud­ni­an­ie mi pod­je­cia pra­cy przez brak adresu zam/zam…czy jest szansa na azyl poli­ty­czny za przes­lad­owanie, jezeli nie wpisano mnie przez brak adresu (na ogrod­kach nie moz­na sie mel­dowac-reg­u­lamin rod)…jak bedac w miare sen­sown­ie mys­la­cym czlowiekiem moz­na skon­czyc jako potenc­jal­ny przestepca(do niedaw­na sadzilem, ze obowiazek mel­dunkow juz nie istnieje)…i najwazniejsze, jak pozbyc sie cen­tum zyciowego calkowicie, jezeli 2 nieru­chomosci sa w 2 roznych miejs­cach, choc grun­towa jeszcze gdzie indziej…oj, to bedzie chy­ba wyzwanie…pozdrawiam i dzieku­je za przeczy­tanie samego komentarza

  • …nie wpisano mnie do rejestru wybor­cow-chcialem zostac mezem zau­fa­nia dla ruchu kon­troli wyborow…chyba brakowa­lo tego w tekscie…jeszcze raz pozdrawiam

  • Cześć 4SKN,
   nie podałeś imienia, więc pozosta­je mi posługi­wać się nickiem.

   Odpowiada­jąc na pyta­nia związane z obow­iązkiem meldunkowym:
   1) adres zgod­nie z art. 26 ustawy o ewidencji lud­noś­ci to:
   — w gmi­nach, które uzyskały sta­tus mias­ta — nazwy mias­ta (dziel­ni­cy), uli­cy, numeru domu i lokalu — jeżeli jest wydzielony, nazwy wojew­ództ­wa oraz kodu pocztowego;
   — w pozostałych gmi­nach — nazwy miejs­cowoś­ci, uli­cy, jeżeli w miejs­cowoś­ci wys­tępu­je podzi­ał na ulice, numeru domu i lokalu — jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy wojew­ództ­wa oraz kodu pocztowego.
   2) zgod­nie z wyrok­iem Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Krakowie z dnia 9 sty­cz­nia 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 1245/17, LEX/el.:
   — Oznacze­nie stosownym numerem dzi­ał­ki rekrea­cyjnej, na której zna­j­du­je się obiekt budowlany, położonej na nieru­chomoś­ci przy określonej uli­cy, jest “oznac­zonym adresem,
   — Nie moż­na rozu­mieć “oznac­zonego adresu” wyłącznie jako adresu rozu­mi­anego jako oznacze­nie lokalu o numerze wydanym na pod­staw­ie przepisów p.g.k. Poję­cie to obe­j­mu­je wszys­tkie pomieszczenia i urządzenia, którym zain­tere­sowany prag­nie przyp­isać funkcję mieszkalną. Obow­iązek nato­mi­ast nadawa­nia numerów porząd­kowych, wynika­ją­cy z p.g.k., doty­czy tylko tych nieru­chomoś­ci, które są przewidziane pod zabu­dowę w miejs­cowym planie zagospo­darowa­nia przestrzen­nego, czy też w rozu­mie­niu przepisów o planowa­niu i zagospo­darowa­niu przestrzennym;
   — Nie tylko brak potwierdzenia poby­tu w lokalu przez jego właś­ci­ciela, ale i brak wyraźniej zgody na zamel­dowanie nie może stanow­ić negaty­wnej przesłan­ki do doko­na­nia zamel­dowa­nia w lokalu;
   — Organ mel­dunkowy nie może dokony­wać oce­ny, czy określony budynek nada­je się na miejsce poby­tu ludzi w rozu­mie­niu przepisów p.b. i u.p.z.p. i uza­leż­ni­ać od niej ocenę możli­woś­ci zameldowania;
   — Żaden też przepis nie wyma­ga, aby organ mel­dunkowy dokony­wał oce­ny zdat­noś­ci (domu, altany, czy innego budynku) do wypełnienia funkcji mieszkan­iowej, a rolą organów mel­dunkowych jest jedynie ogranicze­nie się do zbada­nia rzeczy­wis­tego poby­tu wniosko­daw­cy we wskazanym przez niego pomieszcze­niu pod oznac­zonym adresem z zami­arem stałego w nim przebywania.
   3) Obow­iązek mel­dunkowy ist­nieje, ale dla Polaków i więk­szoś­ci cud­zoziem­ców nie ma kary za brak meldunku.

   Kluc­zowe jest więc posi­adanie adresu zamel­dowa­nia, przy czym niekoniecznie musi być to fak­ty­cznie adres domu/mieszkania.

   W zakre­sie pozostałych pytań, pole­cam więc jed­nak sko­rzys­tać z usług kance­larii prawniczej lub (jeżeli sytu­ac­ja życiowa nie pozwala na poniesie­nie takich kosztów) na sko­rzys­tanie z usług Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej. W zależnoś­ci od mias­ta, w którym prze­by­wasz — poszukaj w Internecie miejsc, w których takiej pomo­cy się udziela. Zagad­nienia są już szczegółowe i wyma­ga­ją dokład­nej i szczegółowej anal­izy Two­jej sytuacji.

   Dzięku­ję za infor­ma­cję o mężach zau­fa­nia — dopisałam do tekstu.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam.Moja cór­ka jedzie na wycieczkę do Lon­dynu i nie posi­a­da żad­nego mel­dunku gdyż czekamy na kup­no domu A ze starego adresu musieliśmy się wymel­dowac. Czy bez mel­dunku może wyjechać na 5 dni?

    • Cześć Doris,
     przepisy wskazu­ją, że mamy obow­iązek się zamel­dować, ale jed­nocześnie nie przewidu­ją kary dla oby­wa­teli Pol­s­ki, którzy mel­dunku nie mają.
     Brak mel­dunku nie powodu­je zakazu wyjaz­du za granicę. A przy tak krótkim wyjeździe nie ma też obow­iązku zgłasza­nia wyjaz­du poza granice RP.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Witam, mąż jest współwłaś­ci­cielem zie­mi z dzi­ałką i chci­ał by mnie zamel­dować u siebie czy musi dru­gi współwłaś­ci­ciel wyraz­ić zgodę ?

      • Cześć Izo,
       sytu­ac­ja nie jest jed­noz­nacz­na. Gen­er­al­nie na grun­cie aktu­al­nym przepisów powin­no wystar­czyć, aby zamel­dował współwłaś­ci­ciel. Jed­nak wcześniej wyma­gana była zgo­da współwłaś­ci­cieli i w wielu gmi­nach wciąż wyma­ga się tej zgody. W wyroku WSA w Warsza­w­ie z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1450/09 sąd w ana­log­icznej spraw­ie dot. wymel­dowa­nia wskazał, że współwłaś­ci­ciel samodziel­nie ma w tym zakre­sie legi­t­y­mację prawną.

       Na mar­gin­e­sie — do zamel­dowa­nia potrzeb­ne jest, aby było tam miejsce nada­jące się do zamieszka­nia. Ziemia przez­nac­zona pod budowę raczej nie speł­nia takich warunków.

       Poz­draw­iam
       Ania

 76. Dzień dobry!

  Posi­adam oby­wa­telst­wo ukraińskie, i w ciągu 2 lat zamiesza­nia w Polsce nie zamel­dowałam się. Jaka jest kara za brak zameldowania?

  Z wyraza­mi szacunku,
  Katarzyna

  • Cześć Kasia,
   art. 58 ustawy o ewidencji lud­noś­ci mówi tak:
   1. Cud­zoziemiec niebędą­cy oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­telem Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej, który nie dopeł­nia ciążącego na nim obow­iązku mel­dunkowego, podle­ga karze grzywny.
   2. Przepisu ust. 1 nie sto­su­je się do cud­zoziem­ca będącego członkiem rodziny oby­wa­tela państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­tela państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­tela Kon­fed­er­acji Szwajcarskiej.

   Ukraina nie jest członkiem UE, EFTA ani EOG, więc jeżeli nie jesteś członkiem rodziny oby­wa­tela państ­wa UE, EFTA, EOG czy Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej, to brak mel­dunku podle­ga karze grzywny.

   Poz­draw­iam
   Ania

 77. Witam .Moje zapy­tanie.. Zostalem wymel­dowany ‚nie majac zastepczego adresu zamieszkania,poniewaz mieszkam w Ire­lan­di. W Polsce nie mam juz stalego adresu zamel­dowa­nia ..Przy­jezdzam do Plol­s­ki 2 razy do roku.Mam Pol­skie pra­wo Jazdy na czas niokreslony.I co w tym wypad­ku zrobic?Czy pra­wo jazdy mam wazne?Czy wazne jest gdzie bylo wydane ‚a nie adres zameldowania.

   • Dzieku­ję bard­zo za opdpowiedz. Jes­li mogla by mi Pani jeszcze pomóc bardziej szczegółowo będe wdzięczny.
    Mieszkam w Irlandii ‚w Polsce jestem tylko 2,3 razy do roku na tydzień lub dwa.W Polsce mam zare­je­strowany samochód. Zostałem wymel­dowany. Czy w tym przy­pad­ku muszę się gdzieś zamel­dować i zmieni­ać wszys­tkie dokumenty?

    • Cześć Krzysiek,
     naj­moc­niej Cię przepraszam, ale nie zauważyłam e‑maila z infor­ma­cją o Two­jej odpowiedzi. Stąd odpisu­ję dopiero dzisiaj.

     To zależy, jakie doku­men­ty masz na myśli:
     — w pra­wo jazdy poda­je się adres zamieszkania,
     — w dowodach oso­bistych nie ma już w ogóle adresu.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Podłączę się pod pytanie, ponieważ mam taką samą sytuację.
      Nieste­ty odpowiedź “w pra­wo jazdy poda­je się adres zamieszka­nia” nie jest wystarczająca.
      Mieszkam w Niem­czech i z uwa­gi na fakt, że w Polsce nie posi­adam adresu ani zamel­dowa­nia ani zamieszka­nia… jakie dane powin­nam podać?

      • Katarzyno,
       to tekst doty­czą­cy obow­iązku mel­dunkowego, stąd nie anal­i­zowałam w nim zagad­nień doty­czą­cych adresu zamieszkania.

       Poniżej jed­nak sprawdz­iłam szer­szej to zagadnienie.

       W ustaw­ie o kieru­ją­cych pojaz­da­mi (art. 11 ust. 1 pkt 5) wskazane jest, że (pol­skie) pra­wo jazdy wyda­je się oso­bie, która posi­a­da miejsce zamieszka­nia w RP, przy czym:
       “1) prze­by­wa na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej co najm­niej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
       – ze wzglę­du na swo­je więzi oso­biste i zawodowe albo
       – z zami­arem stałego poby­tu wyłącznie ze wzglę­du na swo­je więzi oso­biste, albo
       2) prze­by­wa reg­u­larnie na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej ze wzglę­du na swo­je więzi oso­biste, a jed­nocześnie, że ze wzglę­du na swo­je więzi zawodowe kole­jno prze­by­wa w co najm­niej dwóch państ­wach członkows­kich Unii Europe­jskiej, albo
       3) prze­by­wa niereg­u­larnie na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej ze wzglę­du na swo­je więzi oso­biste, ponieważ prze­by­wa w innym państ­wie członkowskim Unii Europe­jskiej w celu wypeł­ni­a­nia zada­nia o określonym cza­sie trwa­nia, albo
       4) prze­by­wa na tery­to­ri­um innego państ­wa ze wzglę­du na pod­jęte w tym państ­wie stu­dia lub naukę w szkole”.

       Oświad­cze­nie w tym zakre­sie skła­da się pod rygorem odpowiedzial­noś­ci karnej za zez­nanie nieprawdy lub zata­je­nie prawdy.

       Musisz więc zwery­fikować czy speł­ni­asz wymo­gi, aby uzyskać pol­skie pra­wo jazdy, a w prze­ci­wnym wypad­ku może rozważ uzyskanie niemieck­iego prawa jazdy?

       Poz­draw­iam
       Ania

 78. Witam,
  Mam skom­p­likowaną sytu­ację. Jestem po roz­wodzie, były mąż naro­bił długów i od dłuższego cza­su ści­ga­ją go komor­ni­cy. Nieste­ty, za te dłu­gi chcą tez ści­gać mnie, mimo że nie ja je naro­biłam. Mój ex okradł nawet mnie, a dłu­gi poro­bił po złoś­ci aby udawać bankru­ta ( takie mamy pra­wo- moż­na). Ter­az wymel­dował mnie z mieszka­nia gdzie byliśmy zamel­dowani ( dlu­go by pisać ). Od dłuższego cza­su wyna­j­mu­je mieszkanie, jed­nak dopi­er ter­az nie mam z dzieć­mi mel­dunku( je tez wymel­dował ). Czy w związku z tym muszę się zamel­dować? Czy mogę nie posi­adać mel­dunku? Dzieci­a­ki chodzą do szkoły, także tu mel­dunek nie będzie konieczny. Nie chce aby nachodzili mnie komor­ni­cy i żebym musi­ała płacić dłu­gi za mojego ex.
  Proszę o porodę co zrobić ?!

  • Cześć MatkaPol­ka,
   jak pisałam w tekś­cie, obow­iązek mel­dunkowy jest, ale nie ma kary za brak meldunku.
   Nato­mi­ast bez mel­dunku będziesz miała prob­lem w przy­pad­ku np. kon­tak­tu z Powia­towym Urzę­dem Pra­cy. Dodatkowo jeżeli nie podasz adresu zamieszka­nia, organy będą miały prob­lem z wysyłaniem urzę­dowej kore­spon­dencji, a to może być nieko­rzystne (nie otrzy­masz decyzji, a po dwukrot­nym awiz­owa­niu dla organu będzie skutecznie doręczona).

   Pole­cam więc rozważyć mel­dunek. Jeżeli chodzi o odpowiedzial­ność za dłu­gi, pole­cam skon­tak­tować się z pro­fesjon­al­is­ta­mi lub (jeśli speł­ni­asz warun­ki) z punk­ta­mi Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/
   Wtedy w tym zakre­sie udzielą Ci spec­jal­isty­cznej porady (ja zaj­mu­ję się prawem admin­is­tra­cyjnym i ochroną danych osobowych).

   Poz­draw­iam
   Ania

 79. Dzień dobry, mam takie pytanie podyk­towane przykła­dem życiowym. Otóż mój brat jeszcze nie prawny właś­ci­ciel domu po dzi­ad­kach (akt notar­i­al­ny częś­ci po bab­ci) zapoz­nał dziew­czynę która z nim zamieszkała już pon­ad rok cza­su. Dziew­czy­na miesz­ka bez mel­dunku. Zro­biła tam dość duże remon­ty ale nieste­ty jak to w życiu bywa nie iskrzy. Do tego stop­nia że wzy­wa policję aby uciszyć bra­ta… Czy w takim przy­pad­ku brat może i ma pra­wo do tego aby zadać opuszczenia domu przez nią bo ona zaparcie twierdzi że nie ma brat do tego prawa gdyż miesz­ka z nim już pon­ad rok.

  • Cześć Aniu,
   w domu mają pra­wo mieszkać właś­ci­ciele i oso­by, którym właś­ci­ciele na to zez­wo­lili. np. na pod­staw­ie umowy naj­mu. Nawet zamel­dowanie nie oznacza, że ktoś w 100% ma pra­wo mieszkać w danym mieszkaniu.

   Zde­cy­dowanie brat może żądać opuszczenia domu przez dziew­czynę, nawet wzy­wa­jąc policję. Nato­mi­ast prob­lematy­czne może być to, jeśli nie ma gdzie wró­cić, szczegól­nie w okre­sie jesi­en­no-zimowym (nie ma domu rodzin­nego, etc.). Z kolei ona może mieć później roszczenia w związku z poczyniony­mi remontami.

   Poz­draw­iam
   Ania

 80. Witam!
  Chci­ałem się tylko upewnić czy na pod­staw­ie umowy naj­mu na okres 1 roku mogę zamel­dować się samodziel­nie na czas określony na powiedzmy 4 miesiące. Właś­ci­ciel lokalu, nie chce mnie zamel­dować ( nie wiem jaki­mi obawa­mi się kieru­je) a taki mel­dunek jest mi potrzeb­ny do pra­cy. Pozdrawiam.

  • Cześć Marcin,
   tak. Warun­ki są takie, żeby okres zamel­dowa­nia zaw­ier­ał się w okre­sie trwa­nia naj­mu + z umowy wynikało, że wyna­j­mu­jesz od właś­ci­ciela mieszkania.

   Jak prze­jrzysz komen­tarze, to w odpowiedzi z 29.11.2018 r. podlinkowałam jeden z tek­stów oso­by, spec­jal­izu­jącej się w kwes­t­i­ach prawnych związanych z najmem. Na jego blogu możesz poczy­tać więcej o najmie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 81. Mam jeszcze jed­no pytanie. Czy jes­li posi­adam umowe naj­mu w ktorej wskazane jest ze razem ze mna lokal moze zamieszki­wac moj part­ner (sa w umowie zapisane jego dane) to czy ja jako najem­ca moge go zamel­dowac w tym mieszka­niu czy juz wtedy musi byc wlas­ci­ciel? Umowa zawarta miedzy mna a wyna­j­mu­ja­cym ale part­ner wskazany w umowie jako oso­ba zamieszku­ja­ca wspol­nie ze mna lokal

  • Cześć Mania,
   jeżeli umowa z wyna­j­mu­ją­cym pozwala Ci, aby zamieszki­wał Twój Part­ner, to tak, możesz zamel­dować part­nera. Oso­biś­cie byłam w podob­nej sytu­acji i mój pod­pis na wniosku wraz z umową wystar­czył, by cza­sowo zamel­dować mojego (wtedy jeszcze) narzeczonego.

   Co więcej, jeśli w umowie wprost wskazane są dane Part­nera to jest możli­wość, że zamel­dowany zostanie nawet bez Two­jego udzi­ału, na pod­staw­ie samej umowy.

   Poz­draw­iam
   Ania

 82. Witam.
  Jestem zamel­dowany na pobyt stały w domu rodzin­nym, ale mam zami­ar wyna­j­mować mieszkanie w tej samej miejs­cowoś­ci i potrze­by jest mi mel­dunek tym­cza­sowy w miejs­cu naj­mu z pozostaniem zamel­dowanym w domu rodzin­nym. Ist­nieje taka możliwość?
  Pozdrawiam

  • Cześć Wojtek,
   tak jak pisałam w tekś­cie możesz mieć równole­gle mel­dunek stały w domu rodzin­nym i tym­cza­sowy w wyna­j­mowanym mieszkaniu.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Cześć Maga,
   przy zmi­an­ie mel­dunku powin­naś zmienić dane tam, gdzie podałaś miejsce ZAMELDOWANIA.
   Tam, gdzie podałaś adres ZAMIESZKANIA właś­ci­wie też, ponieważ zapewne, zmieni­a­jąc adres zamel­dowa­nia, zmieniłaś także adres zamieszkania 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Właśnie mieszkam 10 lat już w tym miejs­cu ale ter­az ze wzglę­du dzi­wnych przepisów urzę­dowych muszę się przemel­dowac. Dla mnie zmi­ana dowodów pojazdów, prawa jazdy to jest bard­zo duży dodatkowy koszt. Dlat­ego zas­tanaw­iam się czy muszę to zmienić sko­ro ter­az nie ma obow­iązku mel­dunek owego

    • Cześć,
     sam obow­iązek mel­dunkowy się nie zmienił. Powin­naś być zamel­dowana tam, gdzie mieszkasz.
     Obow­iązek wciąż jest. Nie ma jed­nak kary za brak spełnienia obowiązku.

     Decyz­ja zawsze należy do Ciebie, co z tym zrobisz.

     Poz­draw­iam
     Ania

 83. Witam.
  Jestem właś­ci­cielką dwóch mieszkam, w jed­nym zamel­dowana. W niedługim cza­sie (dokład­nie jeszcze nie wiem kiedy) zamierzam przeprowadz­ić się do drugiego, a to pier­wsze sprzedać. Co z zamel­dowaniem? Czy na chwilę obec­ną muszę mel­dować się w drugim? Co z opłata­mi admin­is­tra­cyjny­mi, sko­ro nikt tam nie będzie zamel­dowany? Z góry dziękuję.

  • Cześć,
   przepisy mówią, że powin­naś być zamel­dowana tam, gdzie mieszkasz. Powin­naś więc zmienić mel­dunek przy zmi­an­ie mieszka­nia. Może się jed­nak okazać, że kupu­ją­cy będzie się dopy­ty­wał o zamel­dowanych, więc wtedy możesz wcześniej złożyć wniosek o zmi­anę zameldowania.

   Jeżeli chodzi o opłaty admin­is­tra­cyjne, to powin­naś zapy­tać w administracji/ wspól­no­cie mieszkan­iowej. Gen­er­al­nie tam uwzględ­nia się to czy ktoś miesz­ka (a nie mel­dunek) + część opłat może być stałych, bez wzglę­du na to czy mieszkanie jest zamieszkiwane.

   Poz­draw­iam
   Ania

 84. Witam Pani Anno,
  Niedawno przeprowadz­iłam się do nowego mieszka­nia wraz z narzec­zonym. Zamel­dowana jestem w domu rodzin­nym i chcę żeby tak pozostało. Jakich for­mal­noś­ci muszę dopełnić by zmienić adres zamieszkania?

  • Cześć Anon­imie,
   nie ist­nieje rejestr mieszkańców. W nowym miejs­cu powin­naś się zamel­dować na pobyt tym­cza­sowy, jeśli będzie trwał pon­ad 3 miesiące. Nato­mi­ast jeśli chcesz, żeby do nowego miejs­ca przy­chodz­iła kore­spon­denc­ja, to musisz poin­for­mować o tym pod­mio­ty, od których przy­chodzi korespondencja.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Jestem właś­ci­cielką mieszka­nia w którym na stale zamel­dowalam siostrę i siostrzenice,nie mieszk aja ze mną od 9 lat .siostrzeni­ca jest w ciąży czy dziecko. będzie z automatu u mnie zamel­dowane. Zamierzam sprzedać mieszkanie i przeprowadz­ic sie do moich dzieci które mieszka­ją w Anglii ‚nikt mi nie kupi z osoba­mi zamel­dowany­mi co mogę zrobić.

   • Cześć Jolu,
    z mocy prawa dziecko jest zamel­dowane tam, gdzie mieszka­ją jego rodz­ice, albo rodz­ic z którym fak­ty­cznie miesz­ka. Częs­to jed­nak jest to ten adres, w którym są zameldowani.

    Opcją jest tutaj złoże­nie wniosku do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta w tej gminie, w której jest mieszkanie, aby wymel­dował ich z uwa­gi na to, że nie mieszka­ją pod podanym adresem już od tych 9 lat­ach. Wójt/ burmistrz/ prezy­dent mias­ta w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej orze­ka o ich wymel­dowa­niu. Warto jed­nak wtedy jakoś udowod­nić ten fakt, np. poda­jąc ich nowy adres.

    Poz­draw­iam
    Ania

 85. Witam. Mam pytanie odnośnie mel­dunku. Wyna­j­mu­ję mieszkanie w try­bie wyna­j­mu okazjon­al­nego od lip­ca 2017 roku. Nie mel­dowałam się bo z tego co zrozu­mi­ałam właś­ci­ciel miał mnie mel­dować ale praw­dopodob­nie tego nie zro­biła a ter­az mel­dunek jest mi potrzeb­ny do PUP. Czy mogę zamel­dować się mimo, że według umowy zaj­mu­je lokal od roku? Czy grożą mi jakieś kon­sek­wenc­je niedopełnienia mel­dunku w ter­minie 30 dni od zamieszkania?

  • Cześć Mania,
   nie ma kary za brak mel­dunku — to taki obow­iązek bez sankcji.
   Spoko­jnie możesz się zamel­dować, ale pamię­taj, że na czas nie dłuższy niż trwa umowa najmu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 86. Witam,jestem właś­ci­cielką mieszkanie, które wyna­j­mu­ję. Najemczyni,Białorusinka,chciałaby się zamel­dować tym­cza­sowo w wyna­j­mowanym mieszka­niu. Mamy pisem­ną umowę naj­mu na czas nieokreślony, z jed­nomiesięcznym okre­sem wypowiedzenia. Najem­czyni twierdzi, że mel­dunek tym­cza­sowy jest jej potrzeb­ny od wyro­bi­enia kar­ty pobytu.
  Moje pytanie jest takie — jakie kon­sek­wenc­je prawne niesie ze sobą zamel­dowanie tym­cza­sowe najem­cy, na dodatek cud­zoziem­ca? Czy odniosę przez to jakieś straty? Kiedy wygasa taki mel­dunek tym­cza­sowy? Jak wymel­dować wtedy takiego najem­cę? Nie dałam jeszcze odpowiedzi najem­czyni czy ją zamel­du­ję czy nie, bo obaw­iam się, że to może mieć dla mnie przykre konsekwencje.
  Proszę o wyjaśnie­nie mi tej kwestii.
  Z góry dziękuję.

  • Cześć Mag­da,
   mel­dunek (szczegól­nie cza­sowy) nie niesie dla Ciebie ujem­nych skutków. Przy zamel­dowa­niu na pobyt cza­sowy wygasa on najpóźniej z upły­wem wskazanego ter­minu. Z tego powodu, że najem­ca jest zamel­dowany nie ma żad­nych roszczeń. Jeżeli więc umowa zostanie wypowiedziana, nie może sobie roś­cić do zamieszki­wa­nia tam dalej, ponieważ jest zameldowany.

   Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana wcześniej (niż koniec ter­minu mel­dunku), a będziesz chci­ała by wymel­dować osobę, to są dwie opcje:
   1. cud­zoziemiec złoży wniosek o wymeldowanie;
   2. sama złożysz wniosek o wydanie decyzji o wymel­dowa­niu, przy czym wtedy musisz udowod­nić, że oso­ba nie będzie już mieszkała (np. przed­kłada­jąc wypowiedze­nie czy porozu­mie­nie o zakończe­niu najmu).

   Nie spotkałam się jeszcze z żad­ny­mi negaty­wny­mi skutka­mi zamel­dowa­nia oso­by. Jeżeli słysza­łaś o takich doświad­czeni­ach, to napisz. Najpraw­dopodob­niej to niesprawd­zone informacje.

   Poz­draw­iam
   Ania Maciąg

   P.S. Pamię­taj, że cud­zoziemiec i bez Two­jej zgody może się zamel­dować, mając umowę najmu.

   • Serdecznie dzięku­ję za szy­bką i mery­to­ryczną odpowiedź:-)
    Tak, słysza­łam o takich przy­pad­kach, gdyż w medi­ach się słyszy, że właś­ci­ciel mieszka­nia zamel­dował najem­cę a później miał prob­lem, bo najem­ca nie chci­ał się wyprowadz­ić, a co gorsza przestawał płacić czyn­sz i właś­ci­ciel musi­ał szukać dla niego lokalu zastępczego. I stąd była moja obawa, czy godz­ić się na zamel­dowanie tym­cza­sowe najem­cy czy nie.
    Na ile cza­su zwyk­le najem­ca może się zamel­dować tym­cza­sowo? Z tego co napisałaś, to mel­dunek tym­cza­sowy wygasa z dniem koń­ca umowy naj­mu, a jak w moim przy­pad­ku najem­ca ma ze mną umowę naj­mu na czas nieokreślony z jed­nomiesięcznym okre­sem wypowiedzenia? Co wtedy? Na ile cza­su jest mel­dunek tymczasowy?
    Z góry dzięku­ję za odpowiedź 🙂

    • Mag­da,
     przekopałam trochę Inter­ne­tu i gen­er­al­niem, tam gdzie autorzy mają poję­cie o praw­ie, to piszą bez zawa­ha­nia, że mel­dunek w ogóle nie ma związku z prawem do mieszka­nia. Tzn. wiado­mo, że taka oso­ba będzie mogła powiedzieć: “jestem tu zamel­dowa­nia, tu mieszkam”.
     Wystar­czy jed­nak, że posi­adasz zawartą umowę, a później będziesz posi­adała dowód wypowiedzenia umowy i nie masz negaty­wnych konsekwencji.
     Być może czy­tać tekst np. doty­czą­cy okre­su jesi­en­no-zimowego, gdzie gen­er­al­nie nie możesz wyrzu­cić oso­by, która nie ma gdzie mieszkać, ale to bez wzglę­du na to czy jest zameldowana.

     Przy okazji znalazłam miejsce w sieci, gdzie Pan adwokat sku­pia się na kwes­t­i­ach mel­dunku w kon­tekś­cie naj­mu i robi to w bard­zo mery­to­ryczny i przys­tęp­ny sposób: https://umowanajmu.info/zameldowanie-w-mieszkaniu-co-daje-najemcy

     Przy umowie na czas określony na czas taki, jaki wpisze we wniosku.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Dzięku­ję Ci serdecznie za odpowiedź, to miło, że poświę­ciłaś czas aby poszukać infor­ma­cji i mi odpowiedzieć. Dzięku­ję też za podanie linku do strony umowanajmu.info. Bard­zo mi te infor­ma­c­je pomogły i rozwiały moje wątpliwości.
      Poz­draw­iam serdecznie 🙂

 87. Witam.Moj part­ner jest zamel­dowany u siebie w innej miejs­cowosci a prze­by­wa od kilku miesiecy u mnie w innej miejscowosci.Czy trze­ba go zameldowac ?

  • Cześć Pauli­na,
   przepisy wskazu­ją, że mel­dunek oso­by zamieszku­jącej powyżej 3 miesię­cy jest obowiązkowy.
   Za brak mel­dunku czasowego/stałego nie ma jed­nak żad­nej kary (sankcji). Nato­mi­ast ułatwia on kwest­ie związane z: wyb­o­ra­mi, kon­tak­tem z Urzę­dem Pra­cy czy Rzecznikiem Konsumentów.

   Jeżeli jest więc taka możli­wość i właściciel(e) domu/mieszkania zgodz­i/-ą się na jego mel­dunek, to może zostać zameldowany.

   Poz­draw­iam serdecznie
   Ania

   • Witam chci­ałabym się dowiedzieć czy jeśli mój brat nie mieszkał z nami pon­ad 5 lat ( przez ten czas co zamieszki­w­al był wobec nas agresy­wny cią­gle awan­tu­ry niebies­ka kar­ta wyrok za znę­canie się) oczy­wiś­cie mieszkał ze swo­ją part­ner­ka I z dziećmi’ale oczy­wiś­cie tam też stosował prze­moc I jego part­ner­ka wyrzu­ciła go z domu. Ter­az nas cią­gle nachodzi ponieważ jest nadal zamel­dowany i chci­ał­by tu znowu się wprowadz­ić a my się boimy bo wiemy jak znowu będzie, czy­tałam że jeśli właś­ci­ciel sobie tego nie życzy to nawet polic­ja nie może nakazać żeby go wpuścić.
    Mama złożyła dopiero ter­az wniosek o wymel­dowanie i oczy­wiś­cie na nowo groź­by ze on tu zamiesz­ka i tak cią­gle… Czy są jakieś nadzieję ze uda się go wymel­dowac ter­az? I to ze chci­ał­by nagle wró­cić coś popsuje?

    • Cześć Paulo,
     wymel­dowanie to czyn­ność admin­is­tra­cyj­na. Jeżeli organ stwierdzi, że on nie miał zami­aru tutaj mieszkać, to go wymelduje.

     Poz­draw­iam
     Ania

 88. Pani Anno, wszys­tko zrozu­mi­ałe, ale co, jeśli zostanę wymel­dowana przez właś­ci­ciela mieszka­nia “w powi­etrze”, bo zwycza­jnie nie mieszkam pod tym adresem od dłuższego cza­su i już mieszkać nie będę, bo właś­ci­cielem jest były part­ner. A nie mam możli­woś­ci uzyskać właś­ci­wych doku­men­tów od właś­ci­ciela lokalu, w którym aktu­al­nie mieszkam, cho­ci­aż mam na to jego zgodę, bo zwycza­jnie nie ma woli ofic­jal­nie mnie mel­dować. Umowy naj­mu też nie mam, bo na piśmie nie została zawarta, sama ze sobą umowy nie zawrę, a przeprowadzać się nie mam ani za co ani dokąd.
  Zas­tanaw­ia mnie, z jaki­mi kon­sek­wenc­ja­mi muszę się liczyć i jak bard­zo utrud­ni mi to życie?

  • Hela,
   (na blogu przyj­mu­ję bezpośred­nią komu­nikację per “Ty”)
   tak jak wspom­i­nałam mel­dunek jest niezbęd­ny w kilku przy­pad­kach — zob. przykład­owe #6 To po co mi meldunek?

   Brak mel­dunku nie oznacza od razu kłopotów, ponieważ w więk­szoś­ci przy­pad­ków poda­je­my adres zamieszka­nia (nie zamel­dowa­nia). W razie potrze­by zwróć się jed­nak do Wyna­j­mu­jącego z prośbą o pod­pisanie wniosku o tym­cza­sowy mel­dunek, wyjaś­ni­a­jąc mu powód. Jeżeli ma obawy, to niech poda określony czas, np. pół roku lub rok, zgod­nie z ustaloną umową.

   Poz­draw­iam serdecznie
   Ania

  • Witam serdecznie
   Jak wyglą­da sprawa z zamel­dowaniem męża jeżeli nie wid­nieje w umowie naj­mu lokalu mieszkalnego? Pani urzęd­nicz­ka twierdzi, że nie mogę go zamel­dować, bo brak jego danych w umowie naj­mu. Czy mąż to oso­ba trze­cia? Jak wyni­ka z umowy nie mogę odd­ać w użytkowanie lokalu osobom trzecim.
   Proszę o pomoc.

   • Cześć Moniko,
    przede wszys­tkim z umowy powin­no wynikać, że Ty masz pra­wo do naj­mu oraz np., że Twój mąż może także mieszkać.

    Przy zamel­dowa­niu potrze­bu­jesz doku­men­tu, z którego wyni­ka pra­wo do zamel­dowa­nia. Dla Ciebie — jest to umowa najmu.
    Męża napewno mógł­by zamel­dować Wyna­j­mu­ją­cy (oso­ba, od której wyna­j­mu­jesz lokal).
    Może wystar­czyło­by oświad­cze­nie od Wyna­j­mu­jącego, że mąż tam ma pra­wo mieszkać.

    Jeśli nie, to pozostawała­by kwes­t­ia dopuszczal­noś­ci uży­czenia częś­ci lokalu oso­bie, wobec której ciąży obow­iązek ali­men­ta­cyjny, ale tu rzu­cam tylko hasło. Trze­ba by zbadać, czy w Twoim przy­pad­ku ma to zas­tosowanie i jak to wykazać.

    Poz­draw­iam
    Ania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment