Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obow­iązek mel­dunkowy cud­zoziem­ców — w tekś­cie przed­staw­iam gotowe opra­cow­anie zagad­nienia. W tym jego: pod­stawę prawną, zasady doty­czące mel­dunku cud­zoziem­ców, organy i formy dzi­ała­nia administracji.

Uwa­ga! Ten tekst jest częś­cią skryp­tu z prawa admin­is­tra­cyjnego. Jeżeli szukasz tek­stów prak­ty­cznych — lin­ki poda­ję na samym końcu tek­stu.

Tekst możesz zapisać w formie PDF lub wydrukować.
Ikony zapisu/ wydruku są na dole, pod tekstem 🙂

Zob. także Zamel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli polskich
                     Wymel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli polskich

#1 Podstawa prawna

Obow­iązek mel­dunkowy cud­zoziem­ców reg­u­lu­je reg­u­lu­je: ustawa z dnia 24 wrześ­nia 2010 r. o ewidencji ludności.

#2 Obowiązek meldunkowy cudzoziemców — zasady

Pod­sta­wowa zasa­da: Cud­zoziemiec prze­by­wa­ją­cy na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej jest obow­iązany wykony­wać obow­iązek mel­dunkowy sto­su­jąc (z pewny­mi zmi­ana­mi) przepisy jak dla oby­wa­teli pol­s­kich. Poniżej przed­staw­iam zasady.

1. Składniki obowiązku meldunkowego

Obow­iązek mel­dunkowy cud­zoziem­ców pole­ga na:

  1. zamel­dowa­niu się w miejs­cu poby­tu stałego lub czasowego;
  1. wymel­dowa­niu się z miejs­ca poby­tu stałego lub czasowego;
 1. zgłosze­niu wyjaz­du poza granice Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej oraz powro­tu z wyjaz­du poza granice Rzeczy­pospo­litej Polskie.

Ważne zasady:

  1. Zgłosze­nie wyjaz­du poza granice Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej skutku­je wymel­dowaniem z miejs­ca poby­tu stałego i czasowego.
  1. Zgłosze­nie zgonu doko­nane w USC zastępu­je wymel­dowanie oso­by zmarłej z miejs­ca poby­tu stałego i czasowego.
 1. Cud­zoziemiec, który wyjeżdża poza granice Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, bez zami­aru stałego poby­tu, na okres dłuższy niż 6 miesię­cy, jest obow­iązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót

2. Pobyt stały vs pobyt czasowy

  1. Pobyt stały — zamieszkanie w określonej miejs­cowoś­ci pod oznac­zonym adresem z zami­arem stałego przebywania.
  1. Pobyt cza­sowy — prze­by­wanie bez zami­aru zmi­any miejs­ca poby­tu stałego w innej miejs­cowoś­ci pod oznac­zonym adresem. Bądź też w tej samej miejs­cowoś­ci, lecz pod innym adresem. Uwa­ga! Ter­min 3 miesię­cy ma zas­tosowanie tylko do cud­zoziem­ców, o których piszę w pkt 3 lit. A.
 1. Uwa­ga! Miejsce poby­tu stałego lub cza­sowego oso­by zatrud­nionej na statku żeglu­gi śródlą­dowej lub morskiej albo zamieszku­jącej w związku z wykony­waniem pra­cy w ruchomym urządze­niu mieszkalnym to siedz­i­ba pra­co­daw­cy zatrud­ni­a­jącego tę osobę.
 2. Równocześnie moż­na mieć jed­no miejsce poby­tu stałego i jed­no miejsce poby­tu czasowego.

3. Terminy

A. Najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia:

  1. cud­zoziemiec będą­cy oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­telem Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej, prze­by­wa­ją­cy na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej — dalej jako: cud­zoziemiec z UE;
 1. członek rodziny cud­zoziem­ca, o którym mowa w ust. 1, niebędą­cy oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Unii Europe­jskiej, oby­wa­telem państ­wa członkowskiego Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA) — strony umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub oby­wa­telem Kon­fed­er­acji Szwa­j­carskiej — dalej jako: członek rodziny cud­zoziem­ca z UE.

B. Najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia:

 1. cud­zoziemiec niewymieniony w lit. A, prze­by­wa­ją­cy na tery­to­ri­um RP. Deklarowany przez cud­zoziem­ca poby­tu cza­sowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okre­su, w którym cud­zoziemiec ten może legal­nie prze­by­wać na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, zgod­nie z doku­mentem potwierdza­ją­cym jego pra­wo poby­tu — dalej jako: cud­zoziemiec spoza UE.

C. Zwolnienie z obowiązku meldunkowego

  1. Cud­zoziem­cy są zwol­nieni z obow­iązku mel­dunkowego, jeżeli okres ich poby­tu na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej nie przekracza 30 dni.
 1. Od wykony­wa­nia obow­iązku mel­dunkowego zwol­nieni są, pod warunk­iem wza­jem­noś­ci, sze­fowie i członkowie per­son­elu przed­staw­icielstw dyplo­maty­cznych oraz urzędów kon­sularnych państw obcych, łącznie z członka­mi ich rodzin pozosta­ją­cy­mi z nimi we wspól­no­cie domowej, a także inne oso­by na pod­staw­ie ustaw, umów lub powszech­nie ustalonych zwycza­jów międzynarodowych.

#3 Sposób wypełnienia obowiązku meldunkowego cudzoziemców

1. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o zameldowanie/wymeldowanie może­my złożyć samodziel­nie albo przez pełnomocnika.

Za osobę nieposi­ada­jącą zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub posi­ada­jącą ogranic­zoną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych obow­iązek mel­dunkowy wykonuje:

 • jej przed­staw­iciel ustawowy,
 • opiekun prawny,
 • lub inna oso­ba sprawu­ją­ca nad nią fak­ty­czną opiekę w miejs­cu ich wspól­nego pobytu.

W przy­pad­ku żołnierzy w czyn­nej służ­bie wojskowej obow­iązek mel­dunkowy pole­ga­ją­cy na zameldowaniu/wymeldowaniu się w miejs­cu poby­tu cza­sowego jest wykony­wany w miejs­cu pełnienia tej służ­by u dowód­cy jed­nos­t­ki wojskowej, a w miejs­cu poby­tu cza­sowego w obiek­cie wojskowym u komen­dan­ta (kierown­i­ka, sze­fa, dowód­cy) obiek­tu. Wyko­nanie obow­iązku mel­dunkowego  następu­je poprzez stwierdze­nie tego fak­tu w rozkazie dowód­cy jed­nos­t­ki wojskowej lub w książce zamel­dowań komen­dan­ta obiek­tu wojskowego i nie wyma­ga zgłoszenia w organie gminy oraz uję­cia w rejestrze PESEL i rejes­tra­ch mieszkańców.

2. Załączniki

Cud­zoziemiec przed­staw­ia (przy zamel­dowa­niu) zarówno doku­ment wskazu­ją­cy na pra­wo do określonej nieru­chomosci, jak i doku­men­ty związane z legal­nym pobytem w RP.

1. Dokumenty wskazujące na prawo do nieruchomości

Do wniosku dołącza się:

 • potwierdze­nie poby­tu w lokalu, doko­nane przez właś­ci­ciela lub inny pod­miot dys­ponu­ją­cy tytułem prawnym do lokalu na for­mu­la­rzu (wniosku),
 • oraz — do wglą­du — doku­ment potwierdza­ją­cy tytuł prawny do lokalu tego właś­ci­ciela lub podmiotu.

Przy zamel­dowa­niu w formie elek­tron­icznej dołącza się doku­men­ty w wer­sji elek­tron­icznej. Możli­we jest dołączenie:

 • doku­men­tu elek­tron­icznego, który potwierdza tytuł prawny do lokalu,
 • w razie niemożnoś­ci jego uzyska­nia — odw­zorowanie cyfrowe tego dokumentu.

Pon­ad­to oby­wa­tel nieposi­ada­ją­cy tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza:

 • doku­ment elek­tron­iczny zaw­ier­a­ją­cy oświad­cze­nie właś­ci­ciela lub innego pod­mio­tu oraz doku­ment potwierdza­ją­cy tytuł prawny do lokalu tego właś­ci­ciela lub podmiotu,
 • w razie niemożnoś­ci ich uzyska­nia — odw­zorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Doku­mentem potwierdza­ją­cym tytuł prawny do lokalu może być w szczegól­noś­ci: umowa cywilno­praw­na, odpis (wyciąg z dzi­ałów I i II) z księ­gi wieczys­tej decyz­ja admin­is­tra­cyj­na lub orzecze­nie sądu.

Do zamel­dowa­nia wystar­czy umowa naj­mu, o ile będzie z niej wynikać, że wyna­j­mu­ją­cym jest właściciel.

Przy zamel­dowa­niu na pobyt cza­sowy należy wskazać deklarowany okres poby­tu w tym miejscu.

2. Dokumenty wskazujące na legalny pobyt

  1. Cud­zoziemiec z UE -  przed­staw­ia ważny doku­ment podróży lub inny ważny doku­ment potwierdza­ją­cy jego tożsamość i obywatelstwo.
 1. Członek rodziny cud­zoziem­ca z UE — przed­staw­ia ważny doku­ment podróży oraz ważną kartę stałego poby­tu człon­ka rodziny oby­wa­tela Unii Europe­jskiej albo ważną kartę poby­tu człon­ka rodziny oby­wa­tela Unii Europe­jskiej, a gdy brak takiej możli­woś­ci — przed­staw­ia inny doku­ment potwierdza­ją­cy, że jest on członkiem rodziny oby­wa­tela Unii Europejskiej.
 2. Cud­zoziemiec spoza UE:
  1. pobyt stały — przed­staw­ia kartę poby­tu wydaną w związku z udzie­le­niem zez­wole­nia na pobyt stały, zez­wole­nia na pobyt rezy­den­ta dłu­goter­mi­nowego Unii Europe­jskiej, zgody na pobyt ze względów human­i­tarnych, ochrony uzu­peł­ni­a­jącej, albo nadaniem sta­tusu uchodź­cy w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, doku­ment “zgo­da na pobyt tolerowany” albo zez­wole­nie na pobyt stały, zez­wole­nie na pobyt rezy­den­ta dłu­goter­mi­nowego Unii Europe­jskiej, decyzję o nada­niu sta­tusu uchodź­cy w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, udzie­le­niu w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej ochrony uzu­peł­ni­a­jącej, zgody na pobyt ze względów human­i­tarnych albo zgody na pobyt tolerowany;
  2. pobyt cza­sowy — przed­staw­ia wizę bądź inny wyma­gany usta­wowo dokument.

#4 Tryb rozstrzygania

 1. Czyn­ność fak­ty­cz­na:
  1. zameldowanie/wymeldowanie;
  2. wydanie zaświad­czenia o zameldowaniu/wymeldowaniu.
 2. Decyz­ja administracyjna:
   1. Jeżeli dane zgłos­zone do zamel­dowa­nia budzą wąt­pli­woś­ci o zamel­dowa­niu rozstrzy­ga organ wykon­aw­czy gminy w drodze decyzji administracyjnej;
   1. Wąt­pli­woś­ci co do stałego lub cza­sowego charak­teru poby­tu oso­by pod deklarowanym adresem rozstrzy­ga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
  1. Organ wykon­aw­czy gminy wyda­je z urzę­du lub na wniosek właś­ci­ciela lub innego uprawnionego pod­mio­tu decyzję w spraw­ie wymel­dowa­nia. Warunki: 
    1. oso­ba, której doty­czy decyz­ja opuś­ciła miejsce poby­tu stałego (lub cza­sowego przed upły­wem deklarowanego okre­su pobytu);
   1. oraz nie dopełniła obow­iązku wymel­dowa­nia się

Słowo końcowe

I tym samym dotar­liśmy do koń­ca opra­cow­a­nia zagad­nienia: Obow­iązek mel­dunkowy cud­zoziem­ców. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o: zamel­dowanie lub wymel­dowanie w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego oby­wa­teli pol­s­kich, to lin­ki są na początku tekstu.

Nato­mi­ast tek­sty prak­ty­czne doty­czące obow­iązku mel­dunkowego to:

Owoc­nej nauki!
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment