Nadanie i zmiana imienia (zasady, tryb, formy działania administracji)

Nadanie i zmi­ana imienia (jak wskazu­je nazwa) to zagad­nie­nie, które skła­da się 2 częś­ci: nada­nia imienia oraz możli­woś­ci jego zmi­any. Poniżej przed­staw­iam gotowe opra­cow­anie tego zagadnienia.

Uwa­ga! Ten tekst jest częś­cią skryp­tu z prawa admin­is­tra­cyjnego. Jeżeli szukasz tek­stów prak­ty­cznych — lin­ki poda­ję na samym końcu tek­stu.

Tekst możesz zapisać w formie PDF lub wydrukować.
Ikony zapisu/ wydruku są na dole, pod tekstem 🙂

Zobacz także: Nadanie i zmi­ana nazwiska (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia administracji).

1. NADANIE IMIENIA

#1 Podstawa prawna

Nadanie imienia reg­u­lu­je ustawa z dnia 28 listopa­da 2014 r. — Pra­wo o aktach stanu cywilnego.

#2 Kto może w Polsce nadać imię? — zakres podmiotowy ustawy

Imię nada­je oso­ba zgłasza­ją­ca urodze­nie. Skła­da ona oświad­cze­nie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

Osobą zgłasza­ją­ca urodze­nie może być mat­ka lub ojciec dziec­ka posi­ada­ją­cy pełną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych. Mat­ka lub ojciec dziec­ka, którzy ukończyli 16 lat, dokonu­ją zgłoszenia urodzenia, jeżeli posi­ada­ją ogranic­zoną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych. W pozostałych przy­pad­kach zgłoszenia urodzenia dokonu­ją przed­staw­iciel usta­wowy lub opiekun mat­ki. Pon­ad­to, zgłoszenia urodzenia moż­na dokon­ać przez pełnomocnika.

Zgłosze­nie urodzenia doku­men­tu­je się w formie pro­tokołu, który jest pod­pisy­wany przez osobę zgłasza­jącą i kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego (dalej: kierown­i­ka USC).

Jeżeli imię nie zostanie wybrane lub kierown­ik USC odmówi przyję­cia oświad­czenia o wyborze imienia, to kierown­ik USC wybiera imię dziecku i umieszcza o tym adno­tację w akcie urodzenia, umieszcza­jąc infor­ma­cję o wyborze imienia z urzędu.

#3  Jakie można wybrać imię?

Tutaj mamy kil­ka zasad, reg­u­lu­ją­cych to zagadnienie:

 1. Moż­na wybrać nie więcej niż 2 imiona.
 2. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszc­zone w akcie urodzenia w formie zdrob­ni­ałej oraz nie mogą mieć charak­teru ośmiesza­jącego lub nieprzyzwoitego.
 3. Nieza­leżnie od oby­wa­telst­wa i nar­o­dowoś­ci rodz­iców dziec­ka wybrane imię lub imiona mogą być imion­a­mi obcy­mi. Moż­na wybrać imię, które nie wskazu­je na płeć dziec­ka, ale w powszech­nym znacze­niu jest przyp­isane do danej płci.

#4 Jakie są ograniczenia w wyborze imienia?

Kierown­ik USC odmaw­ia przyję­cia oświad­czenia o wyborze imienia lub imion dziec­ka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrob­ni­ałej lub mają charak­ter ośmiesza­ją­cy lub nieprzyz­woity lub nie wskazu­ją na płeć dziec­ka, kieru­jąc się powszech­nym znacze­niem imienia, i wybiera dziecku imię z urzę­du, w formie decyzji admin­is­tra­cyjnej podle­ga­jącej naty­ch­mi­as­towe­mu wyko­na­niu, z adno­tacją zamieszc­zoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

#5 Formy działania administracji:

 1. Decyz­ja o wyborze imienia dla dziec­ka — akt admin­is­tra­cyjny — decyz­ja „bez szczegól­nej nazwy”, zewnętrz­na, wydawana z urzę­du, kon­sty­tu­ty­w­na, związana.
 2. Fak­ty­czne: odmowa przyję­cia oświad­czenia o wyborze imienia.

2. ZMIANA IMIENIA

#1 Podstawa prawna

Zmi­anę imienia reg­u­lu­je ustawa z dnia 17 październi­ka 2008 r. o zmi­an­ie imienia i nazwiska.

#2 Kto może w Polsce zmienić imię? — zakres podmiotowy ustawy

Ustawa ma zas­tosowanie do:

 1. oby­wa­teli polskich;
 2. bez­państ­wow­ców, czyli cud­zoziem­ców, którzy nie posi­ada­ją oby­wa­telst­wa żad­nego państ­wa, pod warunk­iem że mają w Polsce miejsce zamieszkania;
 3. cud­zoziem­ców, którzy uzyskali w Polsce sta­tus uchodź­cy, pod warunk­iem że ist­nieją ważne powody związanie z zagroże­niem prawa takiej oso­by do życia, zdrowia, wol­noś­ci lub bez­pieczeńst­wa osobistego.

#3  Co to znaczy zmienić imię?

Zmi­ana imienia to:

 1. zastąpi­e­nie wybranego imienia innym imieniem,
 2. zastąpi­e­nie dwóch imion jed­nym imie­niem lub odwrotnie,
 3. dodanie drugiego imienia,
 4. zmi­ana pisowni imienia lub imion,
 5. zmi­ana kole­jnoś­ci imion.

#4 Z jakich powodów można zmienić imię?

1) Zmi­any imienia moż­na dokon­ać wyłącznie z ważnych powodów, w szczegól­noś­ci gdy doty­czą zmiany:

 1. imienia ośmiesza­jącego albo nielicu­jącego z god­noś­cią człowieka,
 2. na imię używane,
 3. bądź na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
 4. czy też na imię nos­zone zgod­nie z przepisa­mi prawa państ­wa, którego oby­wa­telst­wo również się posiada.

Ważne! Zmiany imienia cud­zoziem­ca, który uzyskał w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej sta­tus uchodź­cy, moż­na dokon­ać wyłącznie ze szczegól­nie ważnych powodów związanych z zagroże­niem jego prawa do życia, zdrowia, wol­noś­ci lub bez­pieczeńst­wa oso­bis­tego.

2) Po zmi­an­ie moż­na mieć najwyżej dwa imiona. Wyjątek: imię nos­zone zgod­nie z przepisa­mi prawa państ­wa, którego oby­wa­telst­wo również się posi­a­da.

#5 Jak zmienić imię? — procedura

 1. Wniosko­daw­ca (oso­ba, która chce zmienić imię) skła­da wniosek. Za mało­let­niego wniosek skła­da jego przed­staw­iciel usta­wowy (UWAGA! Dalej piszę rodz­ic, ale gen­er­al­nie chodzi o opieku­na prawnego/przedstawiciela usta­wowego), przy czym: 
  1. dru­gi rodz­ic musi wyraz­ić zgodę, chy­ba że:
   — nie ma pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnej,
   — jest pozbaw­iony władzy rodzicielskiej,
   — nie żyje;
  2. rodz­ic wyraża zgodę na zmi­anę imienia dziec­ka oso­biś­cie przed kierown­ikiem USC albo jego zastępcą bądź w formie pisem­nej z pod­pisem notar­i­al­nie poświad­c­zonym. Oso­by zamieszkałe poza grani­ca­mi Pol­s­ki mogą wyraz­ić zgodę za pośred­nictwem kon­sula RP;
  3. jeżeli rodz­ice prawni nie są zgod­ni — każde z nich może zwró­cić się do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę imienia;
  4. jeżeli mało­let­ni ukończył 13 r.ż., to potrzeb­na jest także jego zgo­da. Zgodę dziecko wyraża oso­biś­cie przed kierown­ikiem USC lub jego zastępcą bądź  w formie pisem­nej z pod­pisem notar­i­al­nie poświad­c­zonym. Dzieci zamieszkałe poza grani­ca­mi Pol­s­ki mogą wyraz­ić zgodę za pośred­nictwem kon­sula RP.
 2. Wniosek skła­da się do wybranego kierown­i­ka USC. Oso­by zamieszkałe poza grani­ca­mi Pol­s­ki mogą złożyć za pośred­nictwem kon­sula RP wniosek o zmi­anę imienia lub nazwiska, wskazu­jąc kierown­i­ka USC, które­mu wniosek ma zostać przekazany.
 1. Następ­nie kierown­ik USC lub jego zastęp­ca wyda­ją decyzję o zmi­an­ie imienia bądź o odmowie zmi­any imienia. Decyz­ja ta podle­ga naty­ch­mi­as­towe­mu wykonaniu.
 1. Później kierown­ik USC lub jego zastęp­ca przesyła decyzję, za pośred­nictwem sys­te­mu tele­in­for­maty­cznego, w którym jest prowad­zony rejestr stanu cywilnego, do kierown­ików USC, którzy sporządzili akty USC, które w wyniku zmi­any imienia, zmieniono.
 1. Określone w ustaw­ie zada­nia i kom­pe­tenc­je kierown­i­ka USC są zada­ni­a­mi z zakre­su admin­is­tracji rzą­dowej. Kon­trolę w zakre­sie decyzji i przesyła­nia decyzji sprawu­je woje­w­o­da (do niego składamy odwołanie). A kon­trolę nad dzi­ałal­noś­cią woje­w­ody sprawu­je min­is­ter wł. ds. wewnętrznych.

#6 Formy działania administracji:

 1. Decyz­ja w spraw­ie zmi­any imienia — akt admin­is­tra­cyjny — decyz­ja „bez szczegól­nej nazwy”, zewnętrz­na, wydawana na wniosek, kon­sty­tu­ty­w­na, swobodna.
 2. Fak­ty­czne: przyję­cie wniosku, odbiór zgody.

#7 Tryb szczególny

Pod­stawa praw­na: ustawa z dnia 28 listopa­da 2014 r. — Pra­wo o aktach stanu cywilnego

 1. Rodz­ice mogą złożyć przed wybranym kierown­ikiem USC albo przed kon­sulem oświad­cze­nie o zmi­an­ie imienia lub imion dziec­ka zamieszc­zonych w akcie urodzenia w ter­minie 6 miesię­cy od dnia jego sporządzenia.
 2. Zmi­ana imienia może pole­gać na zastąpi­e­niu wybranego imienia innym imie­niem, zastąpi­e­niu dwóch imion jed­nym imie­niem lub odwrot­nie, doda­niu drugiego imienia, zmi­an­ie pisowni imienia lub imion lub zmi­an­ie kole­jnoś­ci imion dziecka.
 3. Do oświad­czeń o wyborze imienia sto­su­je się przepisy o wyborze imienia — część 1 tego tek­stu.
 4. Kierown­ik USC odmaw­ia przyję­cia oświad­czenia, jeżeli nie został zachowany ter­min do jego złoże­nia (patrz: #7 pkt 1).
 5. Oświad­cze­nie o zmi­an­ie imienia lub imion doku­men­tu­je się w formie pro­tokołu, który pod­pisu­ją rodz­ice dziec­ka i kierown­ik USC albo konsul.

Słowo końcowe

I tym samym dotar­liśmy do koń­ca opra­cow­a­nia zagad­nienia: nadanie i zmi­ana imienia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o: nadanie i zmi­ana nazwiska, to link jest na początku tekstu.

Nato­mi­ast tek­sty prak­ty­czne doty­czące zmi­any imienia i nazwiska to:

Owoc­nej nauki!
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

24 komentarze

 1. Dzień dobry,
  Jestem niepełno­let­nia, lecz chci­ałabym nadać sobie drugię imię lub zmienić swo­je obec­ne. Doty­chczas posługi­wałam się imie­niem Mar­ta, lecz mam zami­ar zacząć przed­staw­iać się jako Zuzan­na. Czy jest to możliwe?
  Pozdrawiam,
  Zuzanna

  • Dzień dobry,
   za osobę niepełno­let­nią wniosek musi złożyć jej opiekun prawny, najczęś­ciej rodzice.
   Zmi­ana imienia wyma­ga poda­nia i uza­sad­nienia ważnego powodu takiej zmiany.

   Poz­draw­iam
   A.

 2. Witam. Jestem niepełno­let­nia i chci­ałabym mieć drugie imię które nieste­ty nie zostało mi nadane. Czy to możli­we i jak to będzie wyglą­dać? Oczy­wiś­cie jak się da to i tak go nie będę mieć bo to strasznie dużo robo­ty pewnie i rodz­ice nigdy się na to nie zgodzą, bo sami nie chcieli żebym miala drugie imie.

   • Witam. Mam z part­nerem tro­je dzieci. Będziemy nadawać trze­ciemu syn­owi imie w USC ale Part­ner uparl się na nadanie drugiego imienia jed­nak ja jestem prze­ci­w­na. Jak to wyglą­da w urzędzie. Czy zdanie ojca jest ważniejsze???

    • Dzień dobry,
     przy nada­niu imienia decy­du­je tak naprawdę oso­ba, która zgłasza dziecko — jest dom­nie­manie, że dzi­ała ona w imie­niu obo­j­ga rodziców.
     Jeżeli pójdziecie tam obo­je i się “nie dogada­cie” to kierown­ik USC może sam zde­cy­dować za Was. Nie ma “ważniejszego” rodzica.

     W ciągu 6 miesię­cy od urodzenia może­cie wspól­nie zmienić decyzję odnośnie do wybranych imion, także przed kierown­ikiem USC.

     Poz­draw­iam
     Ania

 3. Witam. Chci­ałabym dać moje­mu syn­owi na imię Xavier, czy jest to możli­we? Pozdrawiam

  • Cześć Anna,
   nie będę ukry­wać, że wiele zależy od Kierown­i­ka USC. Dopuszczalne jest nadawanie w Polsce imion zagranicznych, niem­niej prak­tyką jest wybieranie ich wer­sji spolszczonych.

   Poz­draw­iam
   Ania

 4. Dzień Dobry,
  Mam dwa imiona. Chci­ałam zapy­tać, czy mogłabym zmienić jed­no z nich / pier­wsze lub drugie imię / na imię z bierz­mowa­nia, którego uży­wam prywatnie.
  Pozdrawiam
  Marzena

  • Dzień dobry,
   jed­ną z przesłanek zmi­any imienia jest zmi­ana na imię używane.
   Należy jed­nak udowod­nić przed organem, że jest to imię fak­ty­cznie uży­wane i pod tym imie­niem jest się znanym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. Czy mogę nadać imię syn­owi Krzysztof, oraz drugiemu młod­sze­mu syn­owi Krzysztof? — czys­to teo­re­ty­cznie dwóch synów o takim samym imie­niu? oraz w przy­pad­ku gdy moje nazwisko brz­mi Krzysztof to czy dziecko może nosić takie imię ?

  • Cześć Woj­ciechu,
   nie ma prawnych prze­ci­wwskazań dla nadawa­nia dzieciom tych samych imion.
   W przy­pad­ku imienia takiego samego jak nazwisko widzę jedynie pod­stawę odmowy w uznan­iowej decyzji Kierown­i­ka USC co do ośmiesza­jącego charak­teru imienia w połącze­niu z nazwiskiem o tym samym brzmie­niu. Nie wyni­ka to jed­nak bezpośred­nio z przepisu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 6. Witam jestem osobą która urodzła się w polsce moja mama związa­ła się z moim ojczymem jak była w ciąrzy ze mną i ojczym mnie nazwał i uznał swo­je ojcost­wo ale była to płap­ka bo był ped­ofilem i w wieku 5 lat mnie zgwał­cił ter­az nie żyje ja jestem po bio­log­icznym ojcu lekim azjatom i czu­ję się bardziej japon­iczkiem i prag­nę zmi­any tossamoś­ci całej nadanej mi po porodzie na zgodne z moim pochodze­niem mojego biol­gicznego ojca z japoni bo kocham moje dziedz­ict­wo japoniskie chcę usunąć śla­dy pol­skiego mojego imienia i nazwiska z dekumętów i dowodu by urzy­wać zgod­nego z moim pochodze­niem mojego bio­log­icznego ojca Hiro Satoshi Yam­a­to nie Zbig­niew Orlik bo to uwłacza moje życie bo prag­nę zacząć nowy etap mojego życia i zfor­ma­tować moje życie i zacząć od poctaw zer­wałem kon­takt z całym moim dawnym towarzys­t­wem i rodz­iną tylko mojej mamy rodz­i­na powiedza­ła prawdę o przeszłoś­ci mojej mamy i jej pra­cy w ABW i pra­cy w japoni jako łącznik sekcji ABW przy ambasadzie RP bada­nia gene­ty­czne potwierdz­iły że nie jestem synem ojczy­ma tylko ofi­cera japoniskiego wywiadu ale nie ma dostępu do jego per­son­al­iów i wykazów wojskowego depar­ta­men­tu w tokio nie wiem jak wyglą­da To jest straszne nic nie wiedzieć o swoim ojcu ale musi być jakimś vipem lub szy­chom w polsce w poz­na­niu od sędziego prowadzącego moją sprawę o zmi­ane per­son­al­iów miałem propozy­c­je łapów­ki za załatwie­nie chci­ał 4000 pln ja mu odmuwiłem i prze­grałem sprawę o zmi­ane per­son­al­iów bo nie dałem kop­ertówy bo jestem ucz­ci­wy i przestrzegam przepisów prawa i kon­stucji jak dru­gi raz wygrać sprawę bo jestem gotowy na karzy krok bym mugł wyjechać do japoni z gotowy­mi dekumę­ta­mi bo to jest warzne dla zaw­iąza­nia rodziny z moją narzec­zoną która ma ze mną nie ślub­ne­go syna bo to było w polsce upraw­iałem sex w wieku 11 lat z prak­tykan­tką z japoni uczeni­cy z wymi­any panią Miku która robiła w polsce mag­is­terke w wieku 17 lat my się spotkalis­my po lat­ach na pyrkonie na tar­gach poz­na­niu byłem z młod­szym bratem o 10 lat z drugiego związku mojej mamy po urodze­niu mojego bra­ta pożu­cił ojczym nr 2 bra­ta i matkę no i na pyrkonie mój brat zaprzy­jazinił się z japoniskim chłopcem i po tym nagle ten chło­piec zemd­lał bo miał szok anafi­lak­ty­czny po czosnku i podle­ci­ała ona ta sama Miku która mnie uczyła w poctawów­ce i ja i muj kuzyn ratown­ik go wenty­lował mu dro­gi odd­e­chowe i w szpi­talu w poz­na­niu dowiedzi­ałem się że ten chło­piec To moje dziecko i Miku mi wyz­nała że kocha mnie a ja powiedza­łem ja też ja nasz syn jest cud­owny kocham go i dogadu­je się z moim bratem brat starszy jest od mojego syna o rok ale są przy­ja­ciele z nich asz chce się żyć jak widzę ich dogadu­ją się jak bra­cia kochane chłopa­ki szko­da że młodego nie widzę tak częs­to bo pracę mam straszną pol­s­ki wyzysk a teś­ciu czeka by dać mi kor­po­rac­je ale to imie jest łaman­icem językowym dla japon­iczyków i to nazwisko też ja sam mam prob­lem z wymową fone­ty­czną głosek Zbig­niew Orlik co to jest ja kaleczę pol­s­ki język przez moją wadę wymowy r To l lub j w mojej wymowie a z to mi gadło kaleczy

  • Cześć Hiro Satoshi Yamato,
   uważam, że w tej spraw­ie jest wiele wątków i wcześniejszy wniosek o zmi­anę może mieć duży wpływ na sprawę.
   Dlat­ego pole­cam kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem lub punk­tem Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 7. Mam na imię Pauli­na, uży­wam pry­wat­nie imienia Ali­na. Czy mogę go zmienić na Alinę sko­ro brz­mi podob­nie i bardziej mi się podo­ba i zaj­mu­je mniej miejs­ca w urzę­dowych papierach?

  • Cześć Ali­no,
   musisz wykazać we wniosku, że powód jest ważny. W tekś­cie pisałam przykład­owe powody.
   Samo podobieńst­wo i krót­sza for­ma imienia nie wystarczy.

   Poz­draw­iam
   Ania

 8. Witam Aniu. Czy moż­na nadać dziecku drugie imię po 7 lat­ach? . Wcześniej nie dogadal­iśmy się z mężem i dziecko ma jed­no imię, z czego sama jestem niezad­owolona. Ostat­nio cią­gle nas dręczy i jest nieszczęśli­wa, że wszys­tkie koleżan­ki mają dwa imiona a ona jed­no. Czu­ję się przygnębiona. Ja też czu­je się z tym źle. Proszę o pomoc. Pozdrawiam

  • Cześć Iwono,
   nat­u­ral­nie możesz złożyć wniosek o zmi­anę imienia dla dziec­ka poprzez dodanie drugiego imienia.
   Musisz jed­nak wykazać ważny powód zmi­any i go uzasadnić.

   Szcz­erze powiem, że mam wąt­pli­woś­ci, czy samo Two­je odczu­cie, że jesteś przygnębiona Organ uzna za wystar­cza­jące. Może skon­tak­tuj się z USC i spróbuj uzyskać infor­ma­c­je, jak oni widzą taką sytu­ację, jaką mają prak­tykę w tym zakresie.

   Pamię­taj, że wniosek możesz złożyć do dowol­nego USC

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Cześć, czekam na nar­o­dziny mojej córecz­ki i na drugie imię chci­ałbym jej dać Neva­da — czy w myśl obow­iązu­ją­cych przepisów takie imię (jako drugie) może funkcjonować? Poz­draw­iam, Marcin

  • Cześć Marcinie,
   for­mal­nie nie ma przeszkód by dziecku nadać imię zagraniczne. Jed­nak kat­a­log imion jest otwarty. Jeśli masz wąt­pli­woś­ci pro­ponu­ję wcześniej skon­tak­tować się z USC i zapy­tać, czy nie widzą przeszkód. Ewen­tu­al­nie w razie ich odmowy uar­gu­men­tować, że jest to imię zagraniczne.

   W ostate­cznoś­ci zawsze będzie pozostawał tryb odwoławczy.

   Poz­draw­iam
   Ania

 10. Dzien dobry Pani Anno!
  Chci­ałabym dodać drugie imie 3‑letniemu syn­owi urod­zone­mu w Tur­cji. Sama wyraz­iłam zgodę na obecne,tureckie imię, jed­nak nie jest ono bliskie moje­mu ser­cu ze wzgle­du na tak różny od naszego charak­ter i wydźwięk tego imienia. Nawet po 3 latach,nie czu­je jak­by to bylo nasze, pol­skie imie. Sama uży­wam w sto­sunku do syna imienia Oliv­er (litery “v” chce użyć, ze wzgle­du na łatwiejszy sposób zapisu na are­nie międzynarodowej).
  Syn urodz­ił się w Stam­bule i obec­nie ma jed­no tureck­ie imie. Po urodze­niu otrzy­małam turec­ki akt urodzenia, który został wpisany do pol­s­kich ksiąg stanu cywilnego. Syn posi­a­da pol­skie obywatelstwo,paszport oraz dowód osobisty.
  Czy w takim przy­pad­ku mogę składać w Polsce wniosk o dodanie drugiego imienia, czy najpierw powin­nam to zro­bic w Tur­cji i po otrzy­ma­niu pozy­ty­wnej decyzji, kole­jny raz wpisac akt urodzenia syna w pol­skie księ­gi stanu cywilnego lub nani­esc korek­tę w Polsce na pod­stawiw nowego tureck­iego aktu urodzenia?
  Poz­draw­iam serdecznie,
  Karolina

  • Cześć Karoli­no,
   jako Pol­ka z dzieck­iem z oby­wa­telst­wem pol­skim możesz zawnioskować po pros­tu do Kierown­i­ka USC.
   Gdy­byś nie miała pol­skiego aktu urodzenia syna, to powin­naś dołączyć tylko zagraniczny akt do tran­skrypcji, ale sko­ro już wszys­tko jest, to nie powin­no być przeszkód.

   Co do “v” — nie ma zakazu nadawa­nia imion w zagranicznym brzmieniu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 11. A jes­li imie dziec­ka zle sie kojarzy, a jed­noczes­nie jest trady­cyjnym imie­niem w kra­ju pochodzenia jed­nego z rodz­i­cow. Czy wtedy moz­na takie imie zarejestrowac?
  Np. imie Burak to imie tureck­ie, w Polsce wiado­mo jak sie kojarzy, czy jes­li jeden z rodz­i­cow jest oby­wa­telst­wa tureck­iego mozli­we jest nadanie dziecku takiego imienia?

  • Cześć Kinga,
   myślę, że Kierown­ik USC odmówi rejes­tracji takiego imienia.

   Art. 59 ust. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego: Kierown­ik urzę­du stanu cywilnego odmaw­ia przyję­cia oświad­czenia o wyborze imienia lub imion dziec­ka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrob­ni­ałej lub mają charak­ter ośmiesza­ją­cy lub nieprzyz­woity lub nie wskazu­ją na płeć dziec­ka, kieru­jąc się powszech­nym znacze­niem imienia, i wybiera dziecku imię z urzę­du, w formie decyzji admin­is­tra­cyjnej podle­ga­jącej naty­ch­mi­as­towe­mu wyko­na­niu, z adno­tacją zamieszc­zoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment