Banner porady prawne administratywistka
Porady prawne

Jaka jest kolejność nazwisk po ślubie?

Pisałam już jak moż­na zmienić nazwisko po ślu­bie i jakie nazwisko może mieć dziecko. Okazu­je się jed­nak, że prob­lematy­cz­na jest wciąż kole­jność nazwisk (a właś­ci­wie członów nazwisk), jeżeli decy­du­je­my się na pod­wójne. No to już zaraz Ci tłu­maczę i pokazu­ję, dlaczego masz tutaj pełną dowol­ność!

Jeżeli chcesz wiedzieć: jak moż­na zmienić nazwisko po ślu­bie, jakie nazwisko może mieć dziecko i poz­nać 10 powodów, dla których warto pozostać przy nazwisku panieńskim, to zajrzyj to mojego wcześniejszego tek­stu: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by tego nie robić.

W tym artykule pokażę jaka kole­jność nazwisk po ślu­bie jest doz­wolona.

#1 Który człon pierwszy?

Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy stanowi, że: małżonkowie mogą (…) zachować swo­je doty­chcza­sowe nazwisko albo połączyć z nim doty­chcza­sowe nazwisko drugiego małżon­ka. Nazwisko utwor­zone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Zapis nie jest jas­ny i czy­ta­jąc lit­er­al­nie moż­na pomyśleć, że wyłącznie może­my dołączyć nazwisko. Anna Nowak może być co najwyżej Anną Nowak-Kowal­ską. A tak nie jest! Gdy­by się zas­tanow­ić to nie jest podane w jakiej kole­jnoś­ci ma nastąpić połącze­nie i to jest kluczem do sukce­su 🙂 Pier­wszy będzie ten człon, który my wybierze­my. Cza­sem lep­iej brzmią nazwiska dwuczłonowe, rozpoczy­na­jące się od nazwiska męża.

Lit­er­atu­ra naukowa w tym zakre­sie jest podzielona. Prak­ty­ka (his­to­rie, jaki­mi Panie częs­to dzielą się w sieci) wskazu­ją jed­nak, że ist­nieje dowol­ność w tym zakre­sie. Oznacza to, że Anna Nowak może nazy­wać się po ślu­bie Anna Kowal­s­ka-Nowak.

Sama decy­du­jesz, jaka kole­jność nazwisk po ślu­bie będzie najwłaś­ci­wsza.

A co jeśli kierown­ik USC odmaw­ia przyję­cia oświad­czenia o nazwiskach? Zawsze po infor­ma­cji, że się nie da, możesz wybrać się do innego kierown­i­ka USC.

Jeżeli jed­nak chcesz udowod­nić swo­ją rację:

 1. Przede wszys­tkim poprosić o inter­wencję kierown­i­ka (jeżeli odmaw­ia nam np. dzi­ała­ją­cy w jego imie­niu — zastęp­ca).
 2. Później zażą­daj odmowy stwierd­zonej na piśmie.
 3. A jeśli i taką wyda możesz zażą­dać zaw­iadomienia Cię o odmowie przyję­cia oświad­czeń o wstąpi­e­niu w związek małżeńs­ki. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia zaw­iadomienia, możesz złożyć wniosek do sądu właś­ci­wego ze wzglę­du na siedz­ibę urzę­du stanu cywilnego o rozstrzyg­nię­cie, czy przy­czyny odmowy wskazane w zaw­iadomie­niu uza­sad­ni­a­ją odmowę doko­na­nia czyn­noś­ci. Warto wtedy powal­czyć o swo­ją rację — w końcu nazwisko częs­to zmienia się już na całe dal­sze życie.

#2 A jeśli łącznie mamy więcej członów niż 2, to jaka kolejność nazwisk?

Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy stanowi jas­no, że nazwisko utwor­zone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Do nazwiska możesz wybrać maksy­mal­nie 2 człony.

A więc Anna Kowal­s­ka-Nowak po ślu­bie z Adamem Igrekiem-Nowakowskim może wybrać kom­bi­nac­je:
 • Kowal­s­ka-Igrek;
 • Kowal­s­ka-Nowakows­ka (lub Nowakows­ki);
 • Igrek-Kowal­s­ka;
 • Nowakows­ka (lub Nowakowski)-Igrek;
 • Nowak-Igrek;
 • Nowak-Nowakows­ka (lub Nowakows­ki);
 • Igrek-Nowak;
 • Nowakows­ka (lub Nowakowski)-Nowak.

Uff. Wybór jest spory 🙂

#3 A jeśli mamy takie same nazwiska?

Uważa się, że połącze­nie dwóch takich samych członów jest niedoz­wolone. Podob­nie też uważa się, że nie moż­na “wymienić się nazwiska­mi” — tzn. kobi­eta przyj­mu­je mężczyzny, a mężczyz­na — kobi­ety, ale  wyni­ka to bardziej z racjon­al­noś­ci i celu, a nie wprost z przepisu. Niem­niej tutaj aku­rat widzę pod­stawę do takiego stanowiska. Uważam, że to ma sens.

Słowo końcowe

Pamię­ta­j­cie, że pra­wo i prak­ty­ka częs­to moc­no się rozmi­ja­ją. Jeżeli rac­ja jest po Waszej stron­ie, to warto powal­czyć. Daj­cie znać, jak wyglą­dało to u Was.

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

5 komentarzy

 • AGa

  Witam serdecznie,
  postanow­iłam po ślu­bie przy­brać nazwisko dwuczłonowe z tym,że z kole­jnoś­cią męża pier­wsze, drugie moje. Oczy­wiś­cie prob­lemów nie było, bo wyczy­tałam to z Pani blo­ga 🙂
  Mil­ion osób pyta mnie jed­nak jak to zro­biłam i czy tak wol­no 😀
  Więc mam pytanie od jak daw­na moż­na te kole­jnoś­ci przemieni­ać?
  Czy to wyni­ka z jakiejś now­eliza­cji czy tak zawsze było moż­na? czy ta stan­dar­d­owa kole­jność to utar­ty wzór z “trady­cji”? 🙂

  Poz­draw­iam:)

 • aga

  Mam pytanie, przy­tacza Pani zmi­ane nazwiska ( dwuc­zlonowa ) , czy fak­ty­cznie jest możli­wość aby przy­barac nazwisko męża ale nie z końcówką ‑ska tylko ‑ski? Dzięku­je

  • Administratywistka

   Cześć Aga,
   tak jest taka możli­wość. Zaz­nacz to proszę tylko w USC, żeby dobrze wpisali w oświad­cze­niu. Uważam jed­nak wtedy, że w przy­pad­ku dzieci właś­ci­we będzie, jeśli bez wzglę­du na płeć końcówka ich nazwiska będzie ‑ski.

   Oso­biś­cie znam kobi­ety z końcówką “-ski”.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • MonaaWuu

  Dzień dobry.
  W takiej sytu­acji mam takie pytanie:
  jeśli kobi­eta przyjmie nazwisko Kowal­s­ka-Nowak jak w przykładzie powyżej a dzieci będą miały nazwisko Nowak-Kowal­s­ka czy będa się z tym wiąza­ły jakieś prob­le­my natu­ry prawnej? Czy może­my uzyskać odmowę od kierown­i­ka USC przyję­cia takiego oświad­czenia gdzie dzieci będą miały inna kole­jność członów nazwisk niż mat­ka?

  • Administratywistka

   Cześć Mon­aawuu,
   przepis mówi nam jas­no, że “Dziecko, co do którego ist­nieje dom­nie­manie, że pochodzi od męża mat­ki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obo­j­ga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgod­nych oświad­czeni­ach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jed­nego z nich albo nazwisko utwor­zone przez połącze­nie nazwiska mat­ki z nazwiskiem ojca dziec­ka.” (art. 88 § 1 Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego).

   Oznacza to, że dziecko może mieć
   — albo takie samo nazwisko jak obo­j­ga rodz­iców,
   — albo nazwisko jed­nego z rodz­iców,
   — albo nazwisko z połączenia nazwisk mat­ki i ojca.

   Inna kole­jność członów nazwiska, powodowała­by, że dziecko ma inne nazwisko niż mat­ka. Na to ustawa nie zezwala, bo prze­cież chodzi o to, by nazwisko dziec­ka “łączyło się” z nazwiskiem rodzica/ rodz­iców. Miało­by to uza­sad­nie­nie, tylko jeśli nazwisko “Kowal­s­ka-Nowak” lub “Kowal­s­ki-Nowak” nosił­by jej ojciec.
   Może i wtedy, gdy­by jeden z rodz­iców miał jeden człon — Kowalski/Kowalska, a dru­gi rodz­ic — Nowak.

   W opisanej sytu­acji kierown­ik USC miał­by pod­stawy do odmowy uzna­nia takich oświad­czeń, choć nie wiem, jakie nazwisko ma ojciec dziec­ka.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *