Jaka jest kolejność nazwisk po ślubie?

Banner porady prawne administratywistka

Pisałam już jak moż­na zmienić nazwisko po ślu­bie i jakie nazwisko może mieć dziecko. Okazu­je się jed­nak, że prob­lematy­cz­na jest wciąż kole­jność nazwisk (a właś­ci­wie członów nazwisk), jeżeli decy­du­je­my się na pod­wójne. No to już zaraz Ci tłu­maczę i pokazu­ję, dlaczego masz tutaj pełną dowol­ność!

Jeżeli chcesz wiedzieć: jak moż­na zmienić nazwisko po ślu­bie, jakie nazwisko może mieć dziecko i poz­nać 10 powodów, dla których warto pozostać przy nazwisku panieńskim, to zajrzyj to mojego wcześniejszego tek­stu: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by tego nie robić.

W tym artykule pokażę jaka kole­jność nazwisk po ślu­bie jest doz­wolona.

#1 Który człon pierwszy?

Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy stanowi, że: małżonkowie mogą (…) zachować swo­je doty­chcza­sowe nazwisko albo połączyć z nim doty­chcza­sowe nazwisko drugiego małżon­ka. Nazwisko utwor­zone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Zapis nie jest jas­ny i czy­ta­jąc lit­er­al­nie moż­na pomyśleć, że wyłącznie może­my dołączyć nazwisko. Anna Nowak może być co najwyżej Anną Nowak-Kowal­ską. A tak nie jest! Gdy­by się zas­tanow­ić to nie jest podane w jakiej kole­jnoś­ci ma nastąpić połącze­nie i to jest kluczem do sukce­su 🙂 Pier­wszy będzie ten człon, który my wybierze­my. Cza­sem lep­iej brzmią nazwiska dwuczłonowe, rozpoczy­na­jące się od nazwiska męża.

Lit­er­atu­ra naukowa w tym zakre­sie jest podzielona. Prak­ty­ka (his­to­rie, jaki­mi Panie częs­to dzielą się w sieci) wskazu­ją jed­nak, że ist­nieje dowol­ność w tym zakre­sie. Oznacza to, że Anna Nowak może nazy­wać się po ślu­bie Anna Kowal­s­ka-Nowak.

Sama decy­du­jesz, jaka kole­jność nazwisk po ślu­bie będzie najwłaś­ci­wsza.

A co jeśli kierown­ik USC odmaw­ia przyję­cia oświad­czenia o nazwiskach? Zawsze po infor­ma­cji, że się nie da, możesz wybrać się do innego kierown­i­ka USC.

Jeżeli jed­nak chcesz udowod­nić swo­ją rację:

 1. Przede wszys­tkim poprosić o inter­wencję kierown­i­ka (jeżeli odmaw­ia nam np. dzi­ała­ją­cy w jego imie­niu — zastęp­ca).
 2. Później zażą­daj odmowy stwierd­zonej na piśmie.
 3. A jeśli i taką wyda możesz zażą­dać zaw­iadomienia Cię o odmowie przyję­cia oświad­czeń o wstąpi­e­niu w związek małżeńs­ki. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia zaw­iadomienia, możesz złożyć wniosek do sądu właś­ci­wego ze wzglę­du na siedz­ibę urzę­du stanu cywilnego o rozstrzyg­nię­cie, czy przy­czyny odmowy wskazane w zaw­iadomie­niu uza­sad­ni­a­ją odmowę doko­na­nia czyn­noś­ci. Warto wtedy powal­czyć o swo­ją rację — w końcu nazwisko częs­to zmienia się już na całe dal­sze życie.

#2 A jeśli łącznie mamy więcej członów niż 2, to jaka kolejność nazwisk?

Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy stanowi jas­no, że nazwisko utwor­zone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Do nazwiska możesz wybrać maksy­mal­nie 2 człony.

A więc Anna Kowal­s­ka-Nowak po ślu­bie z Adamem Igrekiem-Nowakowskim może wybrać kom­bi­nac­je:
 • Kowal­s­ka-Igrek;
 • Kowal­s­ka-Nowakows­ka (lub Nowakows­ki);
 • Igrek-Kowal­s­ka;
 • Nowakows­ka (lub Nowakowski)-Igrek;
 • Nowak-Igrek;
 • Nowak-Nowakows­ka (lub Nowakows­ki);
 • Igrek-Nowak;
 • Nowakows­ka (lub Nowakowski)-Nowak.

Uff. Wybór jest spory 🙂

#3 A jeśli mamy takie same nazwiska?

Uważa się, że połącze­nie dwóch takich samych członów jest niedoz­wolone. Podob­nie też uważa się, że nie moż­na “wymienić się nazwiska­mi” — tzn. kobi­eta przyj­mu­je mężczyzny, a mężczyz­na — kobi­ety, ale  wyni­ka to bardziej z racjon­al­noś­ci i celu, a nie wprost z przepisu. Niem­niej tutaj aku­rat widzę pod­stawę do takiego stanowiska. Uważam, że to ma sens.

Słowo końcowe

Pamię­ta­j­cie, że pra­wo i prak­ty­ka częs­to moc­no się rozmi­ja­ją. Jeżeli rac­ja jest po Waszej stron­ie, to warto powal­czyć. Daj­cie znać, jak wyglą­dało to u Was.

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

35 komentarzy

 1. Chci­ałabym dowiedzieć się, który konkret­nie przepis/rozporzadzenie opisu­je dopuszczalne wari­anty zmi­any nazwiska.
  Wzięłam ślub za grani­ca i chcac zmienić nazwisko kończace się na x‑ski (co znacznie ułatwi mi for­mal­noś­ci w kra­ju, w którym mieszkam) , kon­sul poin­for­mował mnie, że mój wniosek praw­dopodob­nie będzie odrzu­cony, badź nazwisko zmienione przez urzęd­ni­ka na x‑ska.
  Nie mogę znaleźć pod­stawy prawnej która pomoże mi się od tego odwołać.

  • Cześć Aniu,
   jeśli zmieni­asz nazwisko tak w ogóle, to całą pro­ce­durę reg­u­lu­je ustawa o zmi­an­ie imienia i nazwiska.
   I rozu­miem prog­nozę kon­sula, ponieważ zmi­ana, zgod­nie z art. 3 pkt 2 ustawy raczej jest ukierunk­owana na zmi­anę nazwiska na for­mę żeńską dla kobi­ety.
   Może, jeśli zmieni­asz na nazwisko rodowe, a Two­je rodowe nazwisko miało zwycza­jowo for­mę męską, to na tej pod­staw­ie spróbu­jesz zbu­dować argu­men­tację?

   Nato­mi­ast jeśli chodzi o zmi­anę nazwiska po ślu­bie (na nazwisko part­nera), to reg­u­lu­je to art. 25 Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego — tutaj nie ma tak ścisłych reguł i możesz zade­cy­dować, aby przyjść nazwisko męża bez żad­nych zmi­an.

   W razie dal­szych wąt­pli­woś­ci, pytaj dalej 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 2. Dzień dobry,

  Dzięku­ję za ciekawy artykuł! Nieste­ty moja sytu­ac­ja jest trochę poza postem. Oso­biś­cie posi­adam jed­noczłonowe nazwisko, a zamierzam poślu­bić mojego narzec­zonego, który ma dwa nazwiska wys­tępu­jące po sobie po spacji (jed­no jest od mat­ki, a drugie od rodziny adop­cyjnej, która je w ten sposób połączyła, np. Adam White Grey). Czy przy­bier­a­jąc jego nazwisko będę mogła przy­brać tylko jed­no z nich (Alic­ja White), czy będę zmus­zona przy­brać oba (Alic­ja White Grey)?

  Poz­draw­iam!

  • Dzień dobry Kara,
   nie mam doświad­czenia w takich sytu­ac­jach i pod­py­tałabym USC, w którym będziecie składali oświad­czenia przed wstąpi­e­niem w związek małżeńs­ki.
   Intu­icyjnie staw­iałabym, że dołączyć możesz tylko jeden człon, ale jestem bard­zo ciekawa inter­pre­tacji takiej sytu­acji przez organ.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam,
   byłam w podob­nej sytu­acji niedawno. Mąż ma dwa nazwiska (po matce i ojcu), ale bez łączni­ka. W USC powiedziano nam, że jeśli decy­du­ję się na jego nazwisko to musi być ono dwuczłonowe albo łączymy moje panieńskie i wybier­am sobie jed­no z jego dwóch i układamy w wybranej przeze mnie kole­jnoś­ci. Nie było możli­woś­ci przy­bra­nia tylko jed­nego z jego nazwisk (a taki był plan) 😉

   • Cześć Anna,
    dzięku­ję za prak­ty­czną pod­powiedź!
    Czyli jed­nak pomi­mo braku łączni­ka trak­tu­je­my nazwisko jako jed­ność i dopuszczal­na jest wyłącznie opc­ja przyję­cia nazwiska w całoś­ci bądź w częś­ci z połącze­niem z nazwiskiem doty­chcza­sowym.

    Poz­draw­iam
    Ania

 3. Witam 🙂
  Mój przyszły mąż ma nazwisko dwuczłonowe, ale BEZ myśl­ni­ka (poch. hisz­pańskie)- czy jest opc­ja, żebym przyjęła jed­no z jego dwóch nazwisk bez łączenia ze swoim? Nie chcę zostawać przy swoim, a przyszły mąż ma jed­no bard­zo trudne, a drugie bard­zo łatwe nazwisko. Z racji tego, że jestem lekarzem, o wiele proś­ciej będzie dla mnie i moich pac­jen­tów wziąć jego “prost­sze” nazwisko do wymowy. Czy jest zatem taka opc­ja? Pod­kreślę jeszcze, że tu też jest dość dzi­w­na sytu­ac­ja, z racji tego, że nie ma myśl­ni­ka między nazwiska­mi, tylko są one pisane osob­no.

  • Cześć Julio,
   sytu­ac­ja jest niety­powa, ale zapewne wyni­ka z tego, że to nasze przepisy przewidu­ją nazwiska z myśl­nikiem, a być może (nie mam pewnoś­ci) nazwiska hisz­pańskie zapisu­je się w inny sposób.

   Jed­nakże z uwa­gi na nasze przepisy zapewne w Twoim przy­pad­ku konieczne będzie połącze­nie członów nazwiska myśl­nikiem (w dowol­nej kole­jnoś­ci).

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Miałam dokład­nie tę samą sytu­ację. Niemożli­we było przyję­cie jed­nego z nazwisk męża. Albo oby­d­wa jego albo moje panieńskie plus jed­no jego, obo­jęt­nie które. Mogłam również wybrać czy chcę nazwiska z łącznikiem czy bez.

    • Cześć Anno,
     zaskoczyła mnie tylko kwes­t­ia możli­woś­ci rezy­gnacji z łączni­ka.
     Dzięku­ję za komen­tarz 🙂

     Poz­draw­iam
     Ania

 4. Witam. Chci­ałabym zaciągnąć porady. Po roz­wodzie zostałam przy nazwisku bylego męża i ter­az planu­je dru­gi ślub lecz mąż przyszły mąż chci­ał­by przyjąć moje nazwisko panieńskie i ja chci­ałabym także do niego wró­cić. Czy jest możli­wość aby to zro­bić bez pisa­nia poda­nia do kierown­i­ka USC?

  • Cześć Mar­leno,
   nie ma takiej możli­woś­ci. Aktu­al­nie posi­adasz nazwisko byłego męża (na zmi­anę miałaś 3 miesiące od upra­wom­oc­nienia się wyroku).
   Musi­ałabyś drogą admin­is­tra­cyjną (przez kierown­i­ka USC) zmienić nazwisko przed ślubem, i wtedy aktu­al­ny part­ner mógł­by je przyjść w związku ze ślubem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. Dzień dobry,
  mam następu­ją­cy prob­lem — chci­ałabym połączyć swo­je nazwisko z nazwiskiem przyszłego męża, sprawa jest o tyle skom­p­likowana, że nosi on nazwisko włosko-fran­cuskie z prze­drostkiem ‘de’. W urzędzie na siłę chcą po moim nazwisku wcis­nąć łącznik i nijak to nie wyglą­da. Kłosows­ka- de i nazwisko narzec­zonego. Nazwisko narzec­zonego już jest dwuczłonowe i zaw­iera łącznik, choć w urzę­dach trak­towane jest jako jed­noczłonowe, bo to nazwisko rodowe przekazy­wane po mieczu. Więc miałabym dwa łączni­ki w nazwisku i jeszcze nie wiado­mo czy spację przed ‘de’ i czy pozostało­by ono zapisy­wane mały­mi lit­era­mi… Uważam że ‘de’ powin­no być w tym momen­cie trak­towane jak ‘von’ itp. prze­drost­ki, bo ma podob­ne znacze­nie, wiec łącznik nie powinien być potrzeb­ny. Proszę o radę, jak przekon­ać urząd do usunię­cia łączni­ka

  • Cześć Kasiu,
   bard­zo ciekawa sprawa, ale nie mam poję­cia jak to “ugryźć”.
   Może warto zapy­tać, czy nie mogli­by zapy­tać o zdanie Rady Języ­ka Pol­skiego?

   Poz­draw­iam
   Ania

 6. Po przeczy­ta­niu bard­zo ciekawego pos­tu o zale­tach nieprzyj­mowa­nia nazwiska męża po ślu­bie (też bard­zo je doce­ni­am!), nie mogę prze­boleć tego, że opisu­jąc kwest­ię łączenia nazwisk, w ogóle nie porusza Pani sytu­acji, kiedy to obo­je małżonków, jako part­nerzy, prag­ną przyjąć nawza­jem i połączyć swo­je nazwiska, kieru­jąc ten artykuł wyłącznie do kobi­et. Ta kwes­t­ia, oprócz tego że super równoś­ciowa jest także bard­zo ciekawa pod wzglę­dem prawnym (mogą pow­stać dwa różne nazwiska, cóż z nazwiskiem dzieci). Jed­nak patri­ar­chat trzy­ma się bard­zo moc­no;)

  • Cześć Aniu,
   dzięku­ję za komen­tarz — dopisu­ję tem­at do listy tek­stów, sko­ro jest zapotrze­bowanie 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 7. Dzień dobry
  Mam dziecko z pier­wszego małżeńst­wa jestem po roz­wodzie zostałam ze wzglę­du na dziecko przy nazwisku byłego męża i ter­az pytanie będę brać ślub dru­gi raz. Chci­ałabym ze wzglę­du na pier­wsze dziecko pozostaw­ić nazwisko byłego męża i dodać do niego nazwisko obec­nego męża czy prawnie jest to możli­we żebym miała dwuczłonowe nazwisko jed­no po pier­wszym drugie po przyszłym mężu?

  • Cześć KAROLA,
   z punk­tu prawnego pochodze­nie nazwiska nie ma znaczenia 🙂

   Jeśli aktu­al­nie nosisz nazwisko po mężu to jest to Two­je aktu­alne nazwisko. W momen­cie składa­nia oświad­czeń przedślub­nych możesz do niego spoko­jnie dołączyć nazwisko przyszłego męża.

   Poz­draw­iam
   Ania

 8. Hej,
  ja również mam prob­lem,

  chci­ałabym swo­je nazwisko + nazwisko męża u którego nieste­ty na początku wys­tępu­je Al-Dabb i ter­az jest pytanie co z nazwiska­mi pol­sko-zagraniczny­mi?
  U niego jest to uznawane jako jed­ność, również Pani z urzę­du zagranicą nie widzi prob­le­mu żeby to połączyć, tylko co z urzę­dem w Polsce przy legal­iza­cji ślubu?

  poz­draw­iam
  Daria

  • Cześć,
   nie spotkałam się jeszcze z taką sytu­acją.

   Kluc­zowe będą dane wpisane w pro­tokole ślub­nym i akcie stanu cywilnego. Dla bez­pieczeńst­wa jed­nak skon­tak­towałabym się (nawet elek­tron­icznie) z organem, który będzie dokony­wał (jak zakładam) tran­skrypcji aktu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Cześć, mam prob­lem z urzę­dem stanu cywilnego, w którym będę brała ślub.
  Moje nazwisko rodowe jest dwuczłonowej (po tacie, dzi­ad­ku etc.) i nie jest wynikiem połączenia nazwisk mojej mamy i mojego taty. Niedłu­go biorę ślub cywilny i chci­ałam zostaw­ić pier­wszy człon mojego nazwiska, a przyjąć dru­gi człon — nazwisko mojego narzec­zonego. Nieste­ty USC uznał, że nie jest to możli­we i mogę jedynie zostać przy swoim dwuczłonowym nazwisku lub przy­brać nazwisko przyszłego męża. Zasug­erowali zmi­anę nazwiska przed ślubem na jed­noczłonowe, co oczy­wiś­cie generu­je prob­le­my ze zmi­aną doku­men­tów etc., które i tak będę zmieni­ać przy okazji ślubu. Dziś w USC w moim miejs­cu zamieszka­nia dowiedzi­ałam się, że nie ma na to jas­nych przepisów, i że trochę zależy to od tego, kto daje zgodę. Nie mam nieste­ty argu­men­tów, który­mi mogłabym przekon­ać urzęd­ni­ka, który będzie nam udzielał ślubu. Czy ori­en­tu­jesz się o jak­iś przepisach, które mogły­by mi pomóc go przekon­ać?

  • Cześć Gosiu,
   kwest­ie zmi­any nazwiska reg­u­lu­je art. 25 § 2 Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf):
   Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące doty­chcza­sowym nazwiskiem jed­nego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swo­je doty­chcza­sowe nazwisko albo połączyć z nim doty­chcza­sowe nazwisko drugiego małżon­ka. Nazwisko utwor­zone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów

   Uważam, że powin­naś poroz­maw­iać i wyjaśnić, że usta­wodaw­ca wskazał, że nazwiska zawsze moż­na łączyć, pod warunk­iem, że koń­cowo pozostaną maksy­mal­nie dwa człony. Wyni­ka z tego wprost, że usta­wodaw­ca uwzględ­nił sytu­ację taką jak Two­ją i wskazał, że koń­cowo mają zostać maksy­mal­nie dwa człony.

   Gdy­by usta­wodaw­ca chci­ał zakazać takiego łączenia, wskaza­ł­by to wprost w przepisach.

   Może potrzeb­na tu roz­mowa z kierown­ikiem USC albo po pros­tu z Wójtem/ burmistrzem/ prezy­den­tem mias­ta?

   Zobacz jeszcze moją odpowiedź na komen­tarz AGI z 20/09/2019 at 13:56, może się przy­da 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 10. To ja mam pytanie z innej becz­ki czy biorąc nazwisko po męzu np. Górs­ki ja też mogę być Górs­ki a nie Górs­ka?

  • Cześć,
   tak, możesz — tylko zwróć uwagę, żeby właś­ci­wie wpisa­niu w doku­men­tach w USC. W takiej sytu­acji nazwisko dzieci (bez wzglę­du na płeć) będzie także brzmi­ało Górs­ki.

   Przy czym zawsze pozosta­je kwes­t­ia tego, że częś­ciej ktoś może pomylić się we wpisy­wa­niu poprawnego nazwiska, ale to już takie ryzyko przy nieklasy­cznych rozwiąza­ni­ach 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 11. Dzień dobry.
  Mam pytanie, czy po ślu­bie part­ner­ka, będą­ca po roz­wodzie, może przyjąć nazwisko dwuczłonowe z tym, że jed­nym z członów jest jej nazwisko panieńskie? Nie chce nosić nazwiska byłego męża z którym się rozwiodła.

  • Cześć Zyg­muncie,
   po roz­wodzie jest okres, w którym moż­na się zde­cy­dować na powrót do nazwiska panieńskiego. Jeżeli upłynął, to pozosta­je jedynie dro­ga admin­is­tra­cyj­na, tzn. albo ter­az (przed Waszym ślubem) może złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska na panieńskie albo po ślu­bie wnieść o zmi­anę członu nazwiska “po roz­wodzie” na panieńskie.

   Pod­czas for­mal­noś­ci przedślub­nych uwzględ­nia się wyłącznie aktu­alne nazwiska nup­turi­en­tów (narzec­zonych). Jeżeli więc aktu­al­nie ma dwuczłonowe, to mogła­by z nich pozostaw­ić sobie nazwiska panieńskie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 12. Witam serdecznie,
  postanow­iłam po ślu­bie przy­brać nazwisko dwuczłonowe z tym,że z kole­jnoś­cią męża pier­wsze, drugie moje. Oczy­wiś­cie prob­lemów nie było, bo wyczy­tałam to z Pani blo­ga 🙂
  Mil­ion osób pyta mnie jed­nak jak to zro­biłam i czy tak wol­no 😀
  Więc mam pytanie od jak daw­na moż­na te kole­jnoś­ci przemieni­ać?
  Czy to wyni­ka z jakiejś now­eliza­cji czy tak zawsze było moż­na? czy ta stan­dar­d­owa kole­jność to utar­ty wzór z “trady­cji”? 🙂

  Poz­draw­iam:)

  • Cześć AGa,
   cieszę się, że mój tekst pomógł real­i­zować swo­je prawa 🙂

   Zgłębiłam tem­at kole­jnoś­ci nazwisk. Pier­wot­nie (rok 1964) w Kodek­sie Rodzin­nym i Opiekuńczym ist­ni­ała tylko możli­wość “doda­nia” nazwiska.
   Przepis w obec­nym brzmie­niu obow­iązu­je od 15 listopa­da 1998 r., a więc od tej daty moż­na przemieni­ać kole­jność nazwisk.

   Poz­draw­iam
   Ania

 13. Mam pytanie, przy­tacza Pani zmi­ane nazwiska ( dwuc­zlonowa ) , czy fak­ty­cznie jest możli­wość aby przy­barac nazwisko męża ale nie z końcówką ‑ska tylko ‑ski? Dzięku­je

  • Cześć Aga,
   tak jest taka możli­wość. Zaz­nacz to proszę tylko w USC, żeby dobrze wpisali w oświad­cze­niu. Uważam jed­nak wtedy, że w przy­pad­ku dzieci właś­ci­we będzie, jeśli bez wzglę­du na płeć końcówka ich nazwiska będzie ‑ski.

   Oso­biś­cie znam kobi­ety z końcówką “-ski”.

   Poz­draw­iam
   Ania

 14. Dzień dobry.
  W takiej sytu­acji mam takie pytanie:
  jeśli kobi­eta przyjmie nazwisko Kowal­s­ka-Nowak jak w przykładzie powyżej a dzieci będą miały nazwisko Nowak-Kowal­s­ka czy będa się z tym wiąza­ły jakieś prob­le­my natu­ry prawnej? Czy może­my uzyskać odmowę od kierown­i­ka USC przyję­cia takiego oświad­czenia gdzie dzieci będą miały inna kole­jność członów nazwisk niż mat­ka?

  • Cześć Mon­aawuu,
   przepis mówi nam jas­no, że “Dziecko, co do którego ist­nieje dom­nie­manie, że pochodzi od męża mat­ki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obo­j­ga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgod­nych oświad­czeni­ach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jed­nego z nich albo nazwisko utwor­zone przez połącze­nie nazwiska mat­ki z nazwiskiem ojca dziec­ka.” (art. 88 § 1 Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego).

   Oznacza to, że dziecko może mieć
   — albo takie samo nazwisko jak obo­j­ga rodz­iców,
   — albo nazwisko jed­nego z rodz­iców,
   — albo nazwisko z połączenia nazwisk mat­ki i ojca.

   Inna kole­jność członów nazwiska, powodowała­by, że dziecko ma inne nazwisko niż mat­ka. Na to ustawa nie zezwala, bo prze­cież chodzi o to, by nazwisko dziec­ka “łączyło się” z nazwiskiem rodzica/ rodz­iców. Miało­by to uza­sad­nie­nie, tylko jeśli nazwisko “Kowal­s­ka-Nowak” lub “Kowal­s­ki-Nowak” nosił­by jej ojciec.
   Może i wtedy, gdy­by jeden z rodz­iców miał jeden człon — Kowalski/Kowalska, a dru­gi rodz­ic — Nowak.

   W opisanej sytu­acji kierown­ik USC miał­by pod­stawy do odmowy uzna­nia takich oświad­czeń, choć nie wiem, jakie nazwisko ma ojciec dziec­ka.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Post comment