Jaka jest kolejność nazwisk po ślubie?

Banner porady prawne administratywistka

Pisałam już jak moż­na zmienić nazwisko po ślu­bie i jakie nazwisko może mieć dziecko. Okazu­je się jed­nak, że prob­lematy­cz­na jest wciąż kole­jność nazwisk (a właś­ci­wie członów nazwisk), jeżeli decy­du­je­my się na pod­wójne. No to już zaraz Ci tłu­maczę i pokazu­ję, dlaczego masz tutaj pełną dowolność!

Jeżeli chcesz wiedzieć: jak moż­na zmienić nazwisko po ślu­bie, jakie nazwisko może mieć dziecko i poz­nać 10 powodów, dla których warto pozostać przy nazwisku panieńskim, to zajrzyj to mojego wcześniejszego tek­stu: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by tego nie robić.

W tym artykule pokażę jaka kole­jność nazwisk po ślu­bie jest doz­wolona.

#1 Który człon pierwszy?

Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy stanowi, że: małżonkowie mogą (…) zachować swo­je doty­chcza­sowe nazwisko albo połączyć z nim doty­chcza­sowe nazwisko drugiego małżon­ka. Nazwisko utwor­zone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Zapis nie jest jas­ny i czy­ta­jąc lit­er­al­nie moż­na pomyśleć, że wyłącznie może­my dołączyć nazwisko. Anna Nowak może być co najwyżej Anną Nowak-Kowal­ską. A tak nie jest! Gdy­by się zas­tanow­ić to nie jest podane w jakiej kole­jnoś­ci ma nastąpić połącze­nie i to jest kluczem do sukce­su 🙂 Pier­wszy będzie ten człon, który my wybierze­my. Cza­sem lep­iej brzmią nazwiska dwuczłonowe, rozpoczy­na­jące się od nazwiska męża.

Lit­er­atu­ra naukowa w tym zakre­sie jest podzielona. Prak­ty­ka (his­to­rie, jaki­mi Panie częs­to dzielą się w sieci) wskazu­ją jed­nak, że ist­nieje dowol­ność w tym zakre­sie. Oznacza to, że Anna Nowak może nazy­wać się po ślu­bie Anna Kowalska-Nowak.

Sama decy­du­jesz, jaka kole­jność nazwisk po ślu­bie będzie najwłaściwsza.

A co jeśli kierown­ik USC odmaw­ia przyję­cia oświad­czenia o nazwiskach? Zawsze po infor­ma­cji, że się nie da, możesz wybrać się do innego kierown­i­ka USC.

Jeżeli jed­nak chcesz udowod­nić swo­ją rację:

 1. Przede wszys­tkim poprosić o inter­wencję kierown­i­ka (jeżeli odmaw­ia nam np. dzi­ała­ją­cy w jego imie­niu — zastępca).
 2. Później zażą­daj odmowy stwierd­zonej na piśmie.
 3. A jeśli i taką wyda możesz zażą­dać zaw­iadomienia Cię o odmowie przyję­cia oświad­czeń o wstąpi­e­niu w związek małżeńs­ki. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia zaw­iadomienia, możesz złożyć wniosek do sądu właś­ci­wego ze wzglę­du na siedz­ibę urzę­du stanu cywilnego o rozstrzyg­nię­cie, czy przy­czyny odmowy wskazane w zaw­iadomie­niu uza­sad­ni­a­ją odmowę doko­na­nia czyn­noś­ci. Warto wtedy powal­czyć o swo­ją rację — w końcu nazwisko częs­to zmienia się już na całe dal­sze życie.

#2 A jeśli łącznie mamy więcej członów niż 2, to jaka kolejność nazwisk?

Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy stanowi jas­no, że nazwisko utwor­zone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Do nazwiska możesz wybrać maksy­mal­nie 2 człony.

A więc Anna Kowal­s­ka-Nowak po ślu­bie z Adamem Igrekiem-Nowakowskim może wybrać kombinacje:
 • Kowal­s­ka-Igrek;
 • Kowal­s­ka-Nowakows­ka (lub Nowakowski);
 • Igrek-Kowal­s­ka;
 • Nowakows­ka (lub Nowakowski)-Igrek;
 • Nowak-Igrek;
 • Nowak-Nowakows­ka (lub Nowakowski);
 • Igrek-Nowak;
 • Nowakows­ka (lub Nowakowski)-Nowak.

Uff. Wybór jest spory 🙂

#3 A jeśli mamy takie same nazwiska?

Uważa się, że połącze­nie dwóch takich samych członów jest niedoz­wolone. Podob­nie też uważa się, że nie moż­na “wymienić się nazwiska­mi” — tzn. kobi­eta przyj­mu­je mężczyzny, a mężczyz­na — kobi­ety, ale  wyni­ka to bardziej z racjon­al­noś­ci i celu, a nie wprost z przepisu. Niem­niej tutaj aku­rat widzę pod­stawę do takiego stanowiska. Uważam, że to ma sens.

Słowo końcowe

Pamię­ta­j­cie, że pra­wo i prak­ty­ka częs­to moc­no się rozmi­ja­ją. Jeżeli rac­ja jest po Waszej stron­ie, to warto powal­czyć. Daj­cie znać, jak wyglą­dało to u Was.

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

79 komentarzy

 1. Czyli bez prob­le­mu mogę wziąć pier­wsze nazwisko męża a drugie swo­je panieńskie. Dziś w US pani kaza­ła mi zamienić nazwiska miejs­ca­mi… A wychodzi na to że nie powin­na się czepiać

  • Cześć Ad,
   tak — możesz tak zro­bić. Przepisy tego nie zabraniają.
   Zawsze możesz poprosić o odmowę wpisa­nia w takiej kole­jnoś­ci na piśmie ze wskazaniem pod­stawy prawnej lub wcześniej o inter­wencję Kierownika.

   Poz­draw­iam
   Ania

 2. Dzień dobry,
  Wychodzę za mąż za obcokra­jow­ca, który ma dwa takie same nazwiska (Juan Rodriguez Rodriguez). Czy po ślu­bie mogę przyjąć tylko jed­no? Chcial­abym przy­jac jego nazwisko i nie chce miec nazwiska dwuczłonowego tzn
  chcę sie nazy­wać Bea­ta Rodriguez.
  Jak będzie wyglą­dała sytu­ac­ja w przy­pad­ku dzieci?

  • Dzień dobry,
   z dużym praw­dopodobieńst­wem zostanie uznane, że nazwisko męża jest dwuczłonowe i skła­da się z takich samych członów, więc wtedy nazwisko to było­by “Rodriguez Rodriguez”. Być może są dodatkowe reg­u­lac­je, na których opier­a­ją się Kierown­i­cy USC, więc proszę po pros­tu tam zapytać.

   Dzieci będą miały Wasze wspólne nazwisko, jeśli będzie takie samo, a jeśli różne, to nazwisko wskazane przez Was wspól­nie w oświad­cze­niu przed kierown­ikiem USC.

   POz­draw­iam
   A.

 3. Dzien dobry
  Wraz z mezem pobral­is­my sie w UK ale na akcjie malzen­skim nie ma ze przy­je­lam jego nazwiska .Chcialam zare­je­strowac w Polsce ale pani Z Urze­du cywilnego kaza­la mi wypel­nic wniosek ze przy­je­lam meza nazwisko .Probowalam poszukac tego wniosku ale nie moge znalesc ( Pani z urze­du odrazu mowie nie byla zbyt pomoc­na) z gory dzieku­je za kaz­da wskazowke

  • Dzień dobry,
   nieste­ty aktu­al­nie nie posi­adam wiedzy, o jaki wniosek może chodzić.

   Poz­draw­iam
   A.

 4. Witam, czy kil­ka lat po ślu­bie nosząc nazwisko po mężu możli­wa jest zmi­ana nazwiska w kom­bi­nacji panieńskie + męża? Wiem, że do miesią­ca po ślu­bie moz­na tylko dodać do nazwiska męża czyli męża + panieńskie. Pozdrawiam

 5. Cześć
  Jestem po ślu­bie, wzięłam nazwisko męża. Chci­ałam zmienić ter­az nazwisko na dwuczłonowe, muszę podać argu­men­ty. Jakie będą najlepsze?

  • Cześć,
   argu­men­ty muszą być ważne i doty­czyć konkret­nej, Two­jej sytuacji.
   Musisz zas­tanow­ić się, dlaczego Ty chcesz tej zmi­any. Być może chodzi o zachowanie wspól­noś­ci rodziny poprzez wspól­ny człon nazwiska, ułatwie­nie dla dziec­ka, że także masz taki sam człon nazwiska, zachowanie tożsamoś­ci kul­tur­owej, itp.

   Poz­draw­iam
   A.

 6. Witam serdecznie.
  Slub wzięliśmy w Grecji gdzie nie jest możli­we przyję­cie nazwiska męża. W Polsce przy reje­strowa­niu aktu małżeńst­wa dano mi wybór jakie nazwisko będę miała i nie mając poję­cia że powodu­je burze, przyjęłam nazwisko męża.
  Prob­lem okazał się ter­az kiedy mamy dziecko i w USC greckim nie chcą zmienić mi nazwiska z powodu ślubu poniewaz jest to niez­godne z tute­jszym prawem. Tak więc w aktach grec­kich dziecko ma wpisane imię mat­ki z nazwiskiem rodowym. Pomi­mo że w dowodzie mam nazwisko męża.
  I tu pojaw­ia się ogrom­ny prob­lem dla dziec­ka, np pasz­port grec­ki. Będzie miał wpisane dane mat­ki z nazwiskiem rodowym a nie tym w dowodzie co może okazać się prob­lem na lot­nisku jak i w szkołach.…
  Jedyne rozwiąza­nia jakie mi dano w greckim usc to
  ‑powrót do swo­jego rodowego nazwiska lub
  — dodanie członu nazwiska męża do nazwiska rodowego 

  Co jest zro­bić łatwiej i proś­ciej w związku ze zmi­aną jaką będzie trze­ba wnosić do pol­skiego usc??
  Powrot do nazwiska rodowego bez roz­wodu czy jest coś takiego możliwie????
  Dodanie członu nazwiska męża w Grecji bedzie brzmi­ało tak:
  rodowe-męża, jak to będzie wyglą­dało w momen­cie wniosku w Polsce o zmi­anę nazwiska sko­ro w dowodzie mam już nazwisko męża braku­je tylko członu pierwszego.….
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź

  • Cześć Kingo,
   przykro mi, ale nie mam doświad­czenia w takich sprawach.

   Poz­draw­iam
   A.

 7. Czesc, Aniu,

  Moze potrafisz mi doradz­ic. Wlas­nie wzielam slub w UK, gdzie mieszkam od 15 lat. Moj maz jest Bry­tyjczykiem. Bry­tyjskie pra­wo umo­zli­wia przy­branie nazwiska panien­skiego jako drugiego imienia (mid­dle name). Ta opc­ja umo­zli­wia zachowanie nazwiska panien­skiego, co z powodow sen­ty­men­tal­nych i prak­ty­cznych — nosil­am je pon­ad 40 lat — jest dla mnie istotne. Nie chce miec pod­wo­jnego nazwiska, bo literowanie obu czlonow, zwlaszcza przez tele­fon, to udreka dla obu stron. Jak pode­jsc przepisy, zeby bylo to mozliwe?

  Poz­draw­iam,
  Magda

  P.S. Moj maz zlozyl wniosek o przy­branie mojego nazwiska jako drugiego imienia online i zaje­lo mu to minute!

  • Cześć Mag­do,
   przykro mi, ale nie mam wiedzy o praw­ie brytyjskim.

   Poz­draw­iam
   Ania

 8. Nie chce rezyg­nować z panieńskiego a jed­nak odci­nać się od rodziny narzec­zonego. Czy moze­my w trak­cie cer­e­monii ślub­nej wza­jem­nie przyjąć swo­je nazwiska ? Tzn obo­je mieć nazwiska dwuczłonowe , i swo­je własne i drugiej osoby?
  Jeśli odpowiedz brz­mi nie i tylko ja mogę przyjąć takE nazwisko męża (a on moje nie) to czy moż­na to jakoś zak­tu­al­i­zować po cer­e­monii w USC?
  Będę bard­zo wdz­ięcz­na A pomoc bo nigdzie nie widze takiej informacji !

  • Cześć Zyx,
   przede wszys­tkim — kwest­ię nazwisk usta­la się dużo wcześniej niż w dniu cer­e­monii. Oświad­czenia skła­da się ok. 3–6 miesię­cy od ślubem. I oczy­wiś­cie może­cie obo­je zde­cy­dować się na nazwiska dwuczłonowe, składa­jące się z Waszych nazwisk.

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Dzięku­ję za ten artykuł, bo nawet pani w USC nie potrafiła odpowiedzieć mi na pytanie, czy Katarzy­na Kowal­s­ka-Nowak (gdzie Kowal­s­ka to nazwisko panieńskie, a Nowak to nazwisko po byłym mężu), wychodząc za mąż za Karo­la Wiśniewskiego może przyjąć nazwisko Nowak-Wiśniews­ka (Nowak po byłym mężu, Wiśniews­ka po mężu obec­nym). Z artykułu wyni­ka, że tak może być, praw­da? 🙂 Poz­draw­iam serdecznie.

  • Cześć Olu,
   tak, tak może być 🙂 Two­je obec­ne nazwisko to Two­je nazwisko i nie ma znaczenia, skąd wzięły się człony.
   Jeśli te ter­az zmieni­asz, to każdy z członów nazwiska jest Twój i możesz go wyko­rzys­tać do nowej pod­wójnej kombinacji.

   Poz­draw­iam
   Ania

 10. Witam,co w przy­pad­ku gdy posi­adam swo­je nazwisko i męża czy muszę pod­pisy­wać się oby­d­woma ‚czy np mogę tylko męża bądź swoim?

  • Cześć Patrycjo,
   po zmi­an­ie posi­adasz jed­no — dwuczłonowe nazwisko i powin­naś go zawsze uży­wać — w całoś­ci — jako aktu­al­nego nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 11. Dzień dobry, za dwa tygod­nie biorę ślub cywilny. Zde­cy­dowałam się na nazwisko dwuczłonowe, gdzie pier­wsze zaraz po nazwisku będzie męża a po kresce moje własne. Będę dzwonić dziś do UM żeby się dowiedzieć czy nie będą mieli nic prze­ci­wko, mam nadzieje ze pójdzie gładko.

  • Dzień dobry Persefono,
   jest to dopuszczalne w świ­etle przepisów. Więc nie odpuszczaj i jeżeli konkret­na oso­ba będzie miała wąt­pli­woś­ci, to proś o roz­mowę z przełożonym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 12. Witam, jestem rok po roz­wodzie i rozważam powrót do nazwiska panieńskiego drogą admin­is­tra­cyjną. Chci­ałabym również zachować nazwisko eks męża ze wzglę­du na dzieci. Czy zatem jest to możli­we? Czy muszę zmieni­ać wszys­tkie doku­men­ty? Będę wdz­ięcz­na za podpowiedź.

  • Cześć,
   nie jestem pew­na, czy dobrze zrozu­mi­ałam pytanie.
   Jeżeli zde­cy­du­jesz się na pod­wójne nazwisko, to tak — później do zmi­any będą doku­men­ty, tak jak po zmi­an­ie na nazwisko ex-męża.

   Poz­draw­iam
   Ania

 13. Witam
  Wiele cieka­wostek tutaj.
  Czyli po slu­bie pozosta­jąc przy swoim nazwisku nie trze­ba zmieni­ać doku­men­ty. Dobrze zrozumiałam?
  Właśnie myślimy wziąść ślub cywilny. I mój przyszły mąż zgodz­ił się żebym pozostała przy swoim
  Najważniejsze to sza­cunek i zaufanie.
  Pozdrawiam🍀

  • Cześć Kon­walio,
   tak — nie ma zmi­any danych, nie ma zmi­any dokumentów 🙂

   Zrozu­mie­nie i akcep­tac­ja to ważne wartoś­ci w związku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 14. Dzień dobry ,
  Od jakiegoś cza­su zas­tanaw­iam się nad zmi­aną nazwiska A raczej nad wróce­niem do nazwiska jakie miałam wcześniej (nazwisko mojej mamy ) . W wieku 15 lat rodz­ice zmie­nili mi nazwisko na nazwisko mojego Ojca , wcześniej miałam nazwisko mamy . Prob­lem mój pole­ga na tym że moja przy­rod­nia sios­tra ma tyle lat co ja I ma na imię tak jak ja I nazwisko mamy takie same . Częs­to się zdarza że jestem mylona z nią nie tylko na por­ta­lach społecznoś­ciowych Ale u lekarza czy w urzędzie. Czy w takim przy­pad­ku mogę wró­cić do swo­jego poprzed­niego nazwiska ?
  Dzięku­ję za odpowiedź.

  • Dzień dobry,
   to bardziej pytanie pod ten wątek: https://administratywistka.pl/2018/10/jak-zmienic-imie-nazwisko-wniosek

   Gen­er­al­nie pro­ponowałabym wcześniej skon­tak­tować się z Kierown­ikiem USC i zapy­tać o to, ponieważ w różnych urzę­dach mogą być różne prak­ty­ki (nie ma obow­iązku składa­nia wg miejs­ca zamieszka­nia). Uważam, że myle­nie dwóch osób w bankach, przy­chod­ni­ach, urzę­dach to już jest poważ­na sprawa i jest to fak­ty­cznie ważny powód. Niem­niej zdaniem organów może być inaczej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 15. Czy w jak­iś konkret­nych przy­pad­kach pra­wo z góry stanowi, że nazwisko MUSI być dwuczłonowe? Pozdrawiam

  • Cześć Olu,
   a mogłabyś spre­cy­zować, o jaką sytu­ację chodzi?
   Gen­er­al­nie pra­wo nie narzu­ca nam nazwiska, a raczej złożone oświad­czenia rodz­iców co do nazwiska dzieci czy nasze oso­biste oświad­czenia w przy­pad­ku zmi­any nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 16. Ja mam może trochę “głupie” pytanie, jeśli obo­je zde­cy­du­je­my się na połącze­nie nazwisk, to kole­jność musimy mieć taką samą? Żaden USC nie zgodzi się, żeby każde z nas dołączyło sobie nazwisko part­nera do własnego?

  • Cześć Edy­to,
   nie musi­cie mieć takiej samej kole­jnoś­ci. Może­cie dołączyć “nowe” nazwisko jako drugie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 17. Czy jest możli­wość aby bez prob­le­mu zmienić po ślu­bie nazwisko (przyjąć nazwisko męża) w Polsce i wybrać końcówkę ‑ski?
  Czy urzędy robią prob­le­my z tym związane?

  • Cześć Mag­daleno,
   z uwa­gi na to, że może­cie pójść przed ślubem do dowol­nego USC, to pole­całabym się skon­tak­tować i zapy­tać e‑mailowo (masz wtedy dowód), czy taka for­ma jest akcep­towal­na. Gen­er­al­nie kwes­t­ia ta wzbudza wąt­pli­woś­ci. Pole­cam prze­jrzeć komen­tarze, bo tam podawałam dodatkowe źródła informacji.

   Poz­draw­iam
   Ania

 18. Witam
  Chci­ałabym się dowiedzieć jak wyglą­da sytu­ac­ja gdy z part­nerem mamy takie samo nazwisko.
  Czy doku­men­ty tożsamoś­ci się zmieniają?

  • Cześć Mariko,
   nie. Wyda­je mi się, że w takiej sytu­acji nawet nie wchodz­iło­by w grę pod­wójne nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 19. Dzień dobry. Potrze­bu­ję porady odnośnie zmi­any nazwiska. Otóż jestem po roz­wodzie i z pier­wszego małżeńst­wa mam dziecko które nosi nazwisko po ojcu. Po roz­wodzie zostaw­iłam nazwisko byłego męża tylko i wyłącznie ze wzglę­du na dziecko. Wyszłam ponown­ie za mąż ale nie prze­myślałam dobrze tego czy przyjąć tylko nazwisko obec­nego męża czy zostaw­ić obo­je do ostat­niej chwili się wahal­iśmy ale wciąż zostaw­iłam nazwisko byłego męża i przyjęłam nazwisko obec­nego i mam nazwisko dwuczłonowe przy czym nazwisko męża obec­nego jest tuż po moim imie­niu. Nazwisko obec­nego męża jest dla mnie pri­o­ry­tetem. Moje drugie dziecko z obec­ne­goalzenst­wa też nosi nazwisko obec­nego męża. Bard­zo żału­ję że wybrałam nazwisko dwuczłonowe wychodząc ponown­ie za mąż… Mam traumę z poprzed­niego małżeńst­wa gdyż mój poprzed­ni mąż stosował prze­moc wobec mnie i miał niebieską kartę.zaluje że poz­nałam tego człowieka. Jestem w nowym małżeńst­wie od dwóch lat szczęśli­wym małżeńst­wie i jak muszę gdzieś pod­pisy­wać się dwuczłonowo zwycza­jnie mnie to boli. Myślałam że moje dziecko doceni fakt że zostaw­iłam nazwisko że wzglę­du na niego ale tak się nie stało. Mój syn wolal zostać z ojcem i z nim mieszkać a sąd dość stron­nic­zo nie ograniczył mu władzy ani nic a dziecko trafiło pod opiekę ojca gdyz on dziecku krzy­wdy nie robił tylko mnie. Dziecko ma 10lat. Moje pytanie brz­mi czy taki powód może być potrak­towany jako zasad­ny i uzyskam zgodę na zmi­anę nazwiska?? Pozdrawiam

  • Dzień dobry Gosiu,
   uważam, że sytu­ac­ja daje znaczne szanse na to, aby organ przy­chylił się do zmiany.

   Tutaj wyrok w zbliżonym stanie fak­ty­cznym: wyrok Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Gor­zowie Wielkopol­skim z dnia 4 lutego 2016 r. II SA/Go 941/15.

   Poz­draw­iam
   Ania

 20. Dzień dobry,

  z przyszłym mężem planu­je­my obo­je przyjąć nazwisko dwuczłonowe (w kon­fig­u­racji jego-moje).
  Nazwisko przyszłego męża kończy się na “-ski”, moje na “icz”.
  Zależy nam aby nasze wspólne dwuczłonowe nazwisko było jednobrzmiące.
  Czy w takiej sytu­acji jest zgodne z prawem abym przyjęła nazwisko męża w formie męskiej — przykład­owo Olga Kowalski-Pietrusiewicz?

  Poz­draw­iam

  • Cześć Olgo,
   jest to moc­no kon­trow­er­syjne, ponieważ o ile przy nazwiskach typowo przymiotnikowych, jak “Biały” językoz­naw­cy i admin­is­traty­wiś­ci zgadza­ją się na takie rozwiąza­nia, to tutaj nie jest to “klasy­czne”. Ja uważam, że powin­no to być dopuszczalne z uwa­gi na cho­ci­aż kwest­ię przepły­wu ludzi między kra­ja­mi. Przy Waszym rozwiąza­niu było­by to bard­zo spójne.
   Tu jest opinia RJP: https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:nazwiska-kobiet&catid=48&Itemid=53
   W opinii Rada wskaza­ła, że jest to dopuszczalne, choć trak­tu­ją to w ramach wyjątku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 21. Witam serdecznie,
  mam niety­powe pytanie. Po ślu­bie przyjęłam nazwisko męża, nie była jed­nak to do koń­ca prze­myślana decyz­ja. Zależao mi na pozostaw­ie­niu panieńskiego, ale ostate­cznie się nie zde­cy­dowałam. Czy ist­nieje jeszcze możliość zmi­any nazwiska jed­noczłonowego (po mężu) na dwuczłonowe ( panieńskie+męża). Ma to dla mnie duże znacznie, do tej pory nie czu­ję, że wybrałam dobrze.
  Pozdrawiam

  • Madlen,
   zmi­ana może nastąpić już ter­az wyłącznie w drodze admin­is­tra­cyjnej, jak opisałam w tekś­cie “Jak zmienić imię/ nazwisko? — wniosek i argu­men­tac­ja”. Kluc­zowe jest jed­nak to, że należy wskazać ważny powód zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 22. Witam chce zapy­tać jed­sem po roz­wodzie i jedtem przy nazwisku meza zostałam chce wyjść za mąż za tunezyjczy­ja jak to dzi­ała prze­j­mu­je jego nazwiska czy są wtedy dwa nazwiska?

  • Cześć Kasiu,
   po ślu­bie możesz zostać przy swoim aktu­al­nym nazwisku, zmienić na nazwisko męża, albo wybrać opcję nazwiska dwuczłonowego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 23. Chci­ałabym dowiedzieć się, który konkret­nie przepis/rozporzadzenie opisu­je dopuszczalne wari­anty zmi­any nazwiska.
  Wzięłam ślub za grani­ca i chcac zmienić nazwisko kończace się na x‑ski (co znacznie ułatwi mi for­mal­noś­ci w kra­ju, w którym mieszkam) , kon­sul poin­for­mował mnie, że mój wniosek praw­dopodob­nie będzie odrzu­cony, badź nazwisko zmienione przez urzęd­ni­ka na x‑ska.
  Nie mogę znaleźć pod­stawy prawnej która pomoże mi się od tego odwołać.

  • Cześć Aniu,
   jeśli zmieni­asz nazwisko tak w ogóle, to całą pro­ce­durę reg­u­lu­je ustawa o zmi­an­ie imienia i nazwiska.
   I rozu­miem prog­nozę kon­sula, ponieważ zmi­ana, zgod­nie z art. 3 pkt 2 ustawy raczej jest ukierunk­owana na zmi­anę nazwiska na for­mę żeńską dla kobiety.
   Może, jeśli zmieni­asz na nazwisko rodowe, a Two­je rodowe nazwisko miało zwycza­jowo for­mę męską, to na tej pod­staw­ie spróbu­jesz zbu­dować argumentację?

   Nato­mi­ast jeśli chodzi o zmi­anę nazwiska po ślu­bie (na nazwisko part­nera), to reg­u­lu­je to art. 25 Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego — tutaj nie ma tak ścisłych reguł i możesz zade­cy­dować, aby przyjść nazwisko męża bez żad­nych zmian.

   W razie dal­szych wąt­pli­woś­ci, pytaj dalej 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 24. Dzień dobry,

  Dzięku­ję za ciekawy artykuł! Nieste­ty moja sytu­ac­ja jest trochę poza postem. Oso­biś­cie posi­adam jed­noczłonowe nazwisko, a zamierzam poślu­bić mojego narzec­zonego, który ma dwa nazwiska wys­tępu­jące po sobie po spacji (jed­no jest od mat­ki, a drugie od rodziny adop­cyjnej, która je w ten sposób połączyła, np. Adam White Grey). Czy przy­bier­a­jąc jego nazwisko będę mogła przy­brać tylko jed­no z nich (Alic­ja White), czy będę zmus­zona przy­brać oba (Alic­ja White Grey)?

  Poz­draw­iam!

  • Dzień dobry Kara,
   nie mam doświad­czenia w takich sytu­ac­jach i pod­py­tałabym USC, w którym będziecie składali oświad­czenia przed wstąpi­e­niem w związek małżeński.
   Intu­icyjnie staw­iałabym, że dołączyć możesz tylko jeden człon, ale jestem bard­zo ciekawa inter­pre­tacji takiej sytu­acji przez organ.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam,
   byłam w podob­nej sytu­acji niedawno. Mąż ma dwa nazwiska (po matce i ojcu), ale bez łączni­ka. W USC powiedziano nam, że jeśli decy­du­ję się na jego nazwisko to musi być ono dwuczłonowe albo łączymy moje panieńskie i wybier­am sobie jed­no z jego dwóch i układamy w wybranej przeze mnie kole­jnoś­ci. Nie było możli­woś­ci przy­bra­nia tylko jed­nego z jego nazwisk (a taki był plan) 😉

   • Cześć Anna,
    dzięku­ję za prak­ty­czną podpowiedź!
    Czyli jed­nak pomi­mo braku łączni­ka trak­tu­je­my nazwisko jako jed­ność i dopuszczal­na jest wyłącznie opc­ja przyję­cia nazwiska w całoś­ci bądź w częś­ci z połącze­niem z nazwiskiem dotychczasowym.

    Poz­draw­iam
    Ania

 25. Witam 🙂
  Mój przyszły mąż ma nazwisko dwuczłonowe, ale BEZ myśl­ni­ka (poch. hisz­pańskie)- czy jest opc­ja, żebym przyjęła jed­no z jego dwóch nazwisk bez łączenia ze swoim? Nie chcę zostawać przy swoim, a przyszły mąż ma jed­no bard­zo trudne, a drugie bard­zo łatwe nazwisko. Z racji tego, że jestem lekarzem, o wiele proś­ciej będzie dla mnie i moich pac­jen­tów wziąć jego “prost­sze” nazwisko do wymowy. Czy jest zatem taka opc­ja? Pod­kreślę jeszcze, że tu też jest dość dzi­w­na sytu­ac­ja, z racji tego, że nie ma myśl­ni­ka między nazwiska­mi, tylko są one pisane osobno.

  • Cześć Julio,
   sytu­ac­ja jest niety­powa, ale zapewne wyni­ka z tego, że to nasze przepisy przewidu­ją nazwiska z myśl­nikiem, a być może (nie mam pewnoś­ci) nazwiska hisz­pańskie zapisu­je się w inny sposób.

   Jed­nakże z uwa­gi na nasze przepisy zapewne w Twoim przy­pad­ku konieczne będzie połącze­nie członów nazwiska myśl­nikiem (w dowol­nej kolejności).

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Miałam dokład­nie tę samą sytu­ację. Niemożli­we było przyję­cie jed­nego z nazwisk męża. Albo oby­d­wa jego albo moje panieńskie plus jed­no jego, obo­jęt­nie które. Mogłam również wybrać czy chcę nazwiska z łącznikiem czy bez.

    • Cześć Anno,
     zaskoczyła mnie tylko kwes­t­ia możli­woś­ci rezy­gnacji z łącznika.
     Dzięku­ję za komentarz 🙂

     Poz­draw­iam
     Ania

 26. Witam. Chci­ałabym zaciągnąć porady. Po roz­wodzie zostałam przy nazwisku bylego męża i ter­az planu­je dru­gi ślub lecz mąż przyszły mąż chci­ał­by przyjąć moje nazwisko panieńskie i ja chci­ałabym także do niego wró­cić. Czy jest możli­wość aby to zro­bić bez pisa­nia poda­nia do kierown­i­ka USC?

  • Cześć Mar­leno,
   nie ma takiej możli­woś­ci. Aktu­al­nie posi­adasz nazwisko byłego męża (na zmi­anę miałaś 3 miesiące od upra­wom­oc­nienia się wyroku).
   Musi­ałabyś drogą admin­is­tra­cyjną (przez kierown­i­ka USC) zmienić nazwisko przed ślubem, i wtedy aktu­al­ny part­ner mógł­by je przyjść w związku ze ślubem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 27. Dzień dobry,
  mam następu­ją­cy prob­lem — chci­ałabym połączyć swo­je nazwisko z nazwiskiem przyszłego męża, sprawa jest o tyle skom­p­likowana, że nosi on nazwisko włosko-fran­cuskie z prze­drostkiem ‘de’. W urzędzie na siłę chcą po moim nazwisku wcis­nąć łącznik i nijak to nie wyglą­da. Kłosows­ka- de i nazwisko narzec­zonego. Nazwisko narzec­zonego już jest dwuczłonowe i zaw­iera łącznik, choć w urzę­dach trak­towane jest jako jed­noczłonowe, bo to nazwisko rodowe przekazy­wane po mieczu. Więc miałabym dwa łączni­ki w nazwisku i jeszcze nie wiado­mo czy spację przed ‘de’ i czy pozostało­by ono zapisy­wane mały­mi lit­era­mi… Uważam że ‘de’ powin­no być w tym momen­cie trak­towane jak ‘von’ itp. prze­drost­ki, bo ma podob­ne znacze­nie, wiec łącznik nie powinien być potrzeb­ny. Proszę o radę, jak przekon­ać urząd do usunię­cia łącznika

  • Cześć Kasiu,
   bard­zo ciekawa sprawa, ale nie mam poję­cia jak to “ugryźć”.
   Może warto zapy­tać, czy nie mogli­by zapy­tać o zdanie Rady Języ­ka Polskiego?

   Poz­draw­iam
   Ania

 28. Po przeczy­ta­niu bard­zo ciekawego pos­tu o zale­tach nieprzyj­mowa­nia nazwiska męża po ślu­bie (też bard­zo je doce­ni­am!), nie mogę prze­boleć tego, że opisu­jąc kwest­ię łączenia nazwisk, w ogóle nie porusza Pani sytu­acji, kiedy to obo­je małżonków, jako part­nerzy, prag­ną przyjąć nawza­jem i połączyć swo­je nazwiska, kieru­jąc ten artykuł wyłącznie do kobi­et. Ta kwes­t­ia, oprócz tego że super równoś­ciowa jest także bard­zo ciekawa pod wzglę­dem prawnym (mogą pow­stać dwa różne nazwiska, cóż z nazwiskiem dzieci). Jed­nak patri­ar­chat trzy­ma się bard­zo mocno;)

  • Cześć Aniu,
   dzięku­ję za komen­tarz — dopisu­ję tem­at do listy tek­stów, sko­ro jest zapotrzebowanie 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 29. Dzień dobry
  Mam dziecko z pier­wszego małżeńst­wa jestem po roz­wodzie zostałam ze wzglę­du na dziecko przy nazwisku byłego męża i ter­az pytanie będę brać ślub dru­gi raz. Chci­ałabym ze wzglę­du na pier­wsze dziecko pozostaw­ić nazwisko byłego męża i dodać do niego nazwisko obec­nego męża czy prawnie jest to możli­we żebym miała dwuczłonowe nazwisko jed­no po pier­wszym drugie po przyszłym mężu?

  • Cześć KAROLA,
   z punk­tu prawnego pochodze­nie nazwiska nie ma znaczenia 🙂

   Jeśli aktu­al­nie nosisz nazwisko po mężu to jest to Two­je aktu­alne nazwisko. W momen­cie składa­nia oświad­czeń przedślub­nych możesz do niego spoko­jnie dołączyć nazwisko przyszłego męża.

   Poz­draw­iam
   Ania

 30. Hej,
  ja również mam problem, 

  chci­ałabym swo­je nazwisko + nazwisko męża u którego nieste­ty na początku wys­tępu­je Al-Dabb i ter­az jest pytanie co z nazwiska­mi polsko-zagranicznymi?
  U niego jest to uznawane jako jed­ność, również Pani z urzę­du zagranicą nie widzi prob­le­mu żeby to połączyć, tylko co z urzę­dem w Polsce przy legal­iza­cji ślubu?

  poz­draw­iam
  Daria

  • Cześć,
   nie spotkałam się jeszcze z taką sytuacją.

   Kluc­zowe będą dane wpisane w pro­tokole ślub­nym i akcie stanu cywilnego. Dla bez­pieczeńst­wa jed­nak skon­tak­towałabym się (nawet elek­tron­icznie) z organem, który będzie dokony­wał (jak zakładam) tran­skrypcji aktu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 31. Cześć, mam prob­lem z urzę­dem stanu cywilnego, w którym będę brała ślub.
  Moje nazwisko rodowe jest dwuczłonowej (po tacie, dzi­ad­ku etc.) i nie jest wynikiem połączenia nazwisk mojej mamy i mojego taty. Niedłu­go biorę ślub cywilny i chci­ałam zostaw­ić pier­wszy człon mojego nazwiska, a przyjąć dru­gi człon — nazwisko mojego narzec­zonego. Nieste­ty USC uznał, że nie jest to możli­we i mogę jedynie zostać przy swoim dwuczłonowym nazwisku lub przy­brać nazwisko przyszłego męża. Zasug­erowali zmi­anę nazwiska przed ślubem na jed­noczłonowe, co oczy­wiś­cie generu­je prob­le­my ze zmi­aną doku­men­tów etc., które i tak będę zmieni­ać przy okazji ślubu. Dziś w USC w moim miejs­cu zamieszka­nia dowiedzi­ałam się, że nie ma na to jas­nych przepisów, i że trochę zależy to od tego, kto daje zgodę. Nie mam nieste­ty argu­men­tów, który­mi mogłabym przekon­ać urzęd­ni­ka, który będzie nam udzielał ślubu. Czy ori­en­tu­jesz się o jak­iś przepisach, które mogły­by mi pomóc go przekonać?

  • Cześć Gosiu,
   kwest­ie zmi­any nazwiska reg­u­lu­je art. 25 § 2 Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf):
   Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące doty­chcza­sowym nazwiskiem jed­nego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swo­je doty­chcza­sowe nazwisko albo połączyć z nim doty­chcza­sowe nazwisko drugiego małżon­ka. Nazwisko utwor­zone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów

   Uważam, że powin­naś poroz­maw­iać i wyjaśnić, że usta­wodaw­ca wskazał, że nazwiska zawsze moż­na łączyć, pod warunk­iem, że koń­cowo pozostaną maksy­mal­nie dwa człony. Wyni­ka z tego wprost, że usta­wodaw­ca uwzględ­nił sytu­ację taką jak Two­ją i wskazał, że koń­cowo mają zostać maksy­mal­nie dwa człony.

   Gdy­by usta­wodaw­ca chci­ał zakazać takiego łączenia, wskaza­ł­by to wprost w przepisach.

   Może potrzeb­na tu roz­mowa z kierown­ikiem USC albo po pros­tu z Wójtem/ burmistrzem/ prezy­den­tem miasta?

   Zobacz jeszcze moją odpowiedź na komen­tarz AGI z 20/09/2019 at 13:56, może się przyda 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 32. To ja mam pytanie z innej becz­ki czy biorąc nazwisko po męzu np. Górs­ki ja też mogę być Górs­ki a nie Górska?

  • Cześć,
   tak, możesz — tylko zwróć uwagę, żeby właś­ci­wie wpisa­niu w doku­men­tach w USC. W takiej sytu­acji nazwisko dzieci (bez wzglę­du na płeć) będzie także brzmi­ało Górski.

   Przy czym zawsze pozosta­je kwes­t­ia tego, że częś­ciej ktoś może pomylić się we wpisy­wa­niu poprawnego nazwiska, ale to już takie ryzyko przy nieklasy­cznych rozwiązaniach 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 33. Dzień dobry.
  Mam pytanie, czy po ślu­bie part­ner­ka, będą­ca po roz­wodzie, może przyjąć nazwisko dwuczłonowe z tym, że jed­nym z członów jest jej nazwisko panieńskie? Nie chce nosić nazwiska byłego męża z którym się rozwiodła.

  • Cześć Zyg­muncie,
   po roz­wodzie jest okres, w którym moż­na się zde­cy­dować na powrót do nazwiska panieńskiego. Jeżeli upłynął, to pozosta­je jedynie dro­ga admin­is­tra­cyj­na, tzn. albo ter­az (przed Waszym ślubem) może złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska na panieńskie albo po ślu­bie wnieść o zmi­anę członu nazwiska “po roz­wodzie” na panieńskie.

   Pod­czas for­mal­noś­ci przedślub­nych uwzględ­nia się wyłącznie aktu­alne nazwiska nup­turi­en­tów (narzec­zonych). Jeżeli więc aktu­al­nie ma dwuczłonowe, to mogła­by z nich pozostaw­ić sobie nazwiska panieńskie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 34. Witam serdecznie,
  postanow­iłam po ślu­bie przy­brać nazwisko dwuczłonowe z tym,że z kole­jnoś­cią męża pier­wsze, drugie moje. Oczy­wiś­cie prob­lemów nie było, bo wyczy­tałam to z Pani bloga 🙂
  Mil­ion osób pyta mnie jed­nak jak to zro­biłam i czy tak wolno 😀
  Więc mam pytanie od jak daw­na moż­na te kole­jnoś­ci przemieniać?
  Czy to wyni­ka z jakiejś now­eliza­cji czy tak zawsze było moż­na? czy ta stan­dar­d­owa kole­jność to utar­ty wzór z “trady­cji”? 🙂

  Poz­draw­iam:)

  • Cześć AGa,
   cieszę się, że mój tekst pomógł real­i­zować swo­je prawa 🙂

   Zgłębiłam tem­at kole­jnoś­ci nazwisk. Pier­wot­nie (rok 1964) w Kodek­sie Rodzin­nym i Opiekuńczym ist­ni­ała tylko możli­wość “doda­nia” nazwiska.
   Przepis w obec­nym brzmie­niu obow­iązu­je od 15 listopa­da 1998 r., a więc od tej daty moż­na przemieni­ać kole­jność nazwisk.

   Poz­draw­iam
   Ania

 35. Mam pytanie, przy­tacza Pani zmi­ane nazwiska ( dwuc­zlonowa ) , czy fak­ty­cznie jest możli­wość aby przy­barac nazwisko męża ale nie z końcówką ‑ska tylko ‑ski? Dziękuje

  • Cześć Aga,
   tak jest taka możli­wość. Zaz­nacz to proszę tylko w USC, żeby dobrze wpisali w oświad­cze­niu. Uważam jed­nak wtedy, że w przy­pad­ku dzieci właś­ci­we będzie, jeśli bez wzglę­du na płeć końcówka ich nazwiska będzie ‑ski.

   Oso­biś­cie znam kobi­ety z końcówką “-ski”.

   Poz­draw­iam
   Ania

 36. Dzień dobry.
  W takiej sytu­acji mam takie pytanie:
  jeśli kobi­eta przyjmie nazwisko Kowal­s­ka-Nowak jak w przykładzie powyżej a dzieci będą miały nazwisko Nowak-Kowal­s­ka czy będa się z tym wiąza­ły jakieś prob­le­my natu­ry prawnej? Czy może­my uzyskać odmowę od kierown­i­ka USC przyję­cia takiego oświad­czenia gdzie dzieci będą miały inna kole­jność członów nazwisk niż matka?

  • Cześć Mon­aawuu,
   przepis mówi nam jas­no, że “Dziecko, co do którego ist­nieje dom­nie­manie, że pochodzi od męża mat­ki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obo­j­ga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgod­nych oświad­czeni­ach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jed­nego z nich albo nazwisko utwor­zone przez połącze­nie nazwiska mat­ki z nazwiskiem ojca dziec­ka.” (art. 88 § 1 Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego).

   Oznacza to, że dziecko może mieć
   — albo takie samo nazwisko jak obo­j­ga rodziców,
   — albo nazwisko jed­nego z rodziców,
   — albo nazwisko z połączenia nazwisk mat­ki i ojca.

   Inna kole­jność członów nazwiska, powodowała­by, że dziecko ma inne nazwisko niż mat­ka. Na to ustawa nie zezwala, bo prze­cież chodzi o to, by nazwisko dziec­ka “łączyło się” z nazwiskiem rodzica/ rodz­iców. Miało­by to uza­sad­nie­nie, tylko jeśli nazwisko “Kowal­s­ka-Nowak” lub “Kowal­s­ki-Nowak” nosił­by jej ojciec.
   Może i wtedy, gdy­by jeden z rodz­iców miał jeden człon — Kowalski/Kowalska, a dru­gi rodz­ic — Nowak.

   W opisanej sytu­acji kierown­ik USC miał­by pod­stawy do odmowy uzna­nia takich oświad­czeń, choć nie wiem, jakie nazwisko ma ojciec dziecka.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment