Jak zmienić imię/ nazwisko? — wniosek i argumentacja

Banner porady prawne administratywistka

Wyjaś­ni­am, w jaki sposób zmienić imię/ nazwisko. Pokazu­ję, jak napisać wniosek, do kogo skierować i jak argu­men­tować. 

#1 Dlaczego zmiana imienia/ nazwiska jest lekko skomplikowana?

Po pros­tu, zasadą jest, że imię/ nazwisko to dane dosyć trwałe. Ich zmi­ana jest dopuszczal­na, ale raczej  w sytu­ac­jach ważnych, kiedy jest to dobrze uza­sad­nione.

Obec­nie mamy 2 opc­je zmi­any imienia/ nazwiska:

 1. pod­sta­wowa — zmieni­amy imię. nazwisko admin­is­tra­cyjnie na pod­staw­ie ustawy z dnia 17 październi­ka 2008 r. o zmi­an­ie imienia i nazwiska;
 2. szczegól­na:
  • zmi­ana imienia dziec­ka do 6 miesię­cy od sporządzenia aktu urodzenia — wtedy zgłasza się takie oświad­cze­nie do kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego (USC);
  • zmi­ana nazwiska przy ślu­bie — na nazwisko pod­wójne lub męża, a następ­nie ewen­tu­al­nie przy powro­cie — powrót do panieńskiego nazwiska — wtedy skła­da się oświad­cze­nie woli w tym tema­cie. Przy okazji pole­cam tekst: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie?

W dzisiejszej poradzie prawnej sku­pi­am się na tej drodze admin­is­tra­cyjnej.
Prze­jdźmy więc do konkretów — kiedy może­my zmienić imię/ nazwisko i jak to zro­bić.

#2 Kiedy możesz zmienić imię/nazwisko?

W Polsce możesz zmienić imię/ nazwisko, jeżeli jesteś:

 • oby­wa­telem pol­skim;
 • cud­zoziem­cem niema­ją­cym oby­wa­telst­wa żad­nego państ­wa, jeżeli masz w Polsce miejsce zamieszka­nia;
 • cud­zoziem­cem, który uzyskał w Polsce sta­tus uchodź­cy — w szczegól­nych przy­pad­kach.

Tym samym, cud­zoziemiec, który ma oby­wa­telst­wo kra­ju innego niż Pol­s­ka nie może zmienić imienia/nazwiska w tym try­bie.

Dodatkowo, potrze­bu­jesz ważnego powodu, aby dokon­ać zmi­any. Ważny powód, to w szczegól­noś­ci:
 • imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka;
 • inne imię lub nazwisko fak­ty­cznie uży­wane;
 • bezpraw­na zmi­ana imienia/ nazwiska;
 • dopuszczal­ność wyboru innego imienia/ nazwiska, zgod­nie z przepisa­mi prawa państ­wa, którego oby­wa­telst­wo również się posi­a­da.

To otwarty kat­a­log. Broniły się sytu­acje, kiedy zmi­ana imienia/ nazwiska wynikała z trau­maty­cznych przeżyć z dziecińst­wa i chę­ci odcię­cia się od przeszłoś­ci. Pozosta­je jed­nak kwes­t­ia uza­sad­nienia wyboru.

#3 Uzasadnienie wniosku

To najważniejsza część wniosku. Musisz wykazać, jaki w Twoim przy­pad­ku jest ważny powód do zmi­any imienia/ nazwiska, a a następ­nie udowod­nić, że tak jest.

Przykład: Jesteś Katarzy­na, a wszyscy mówią do Ciebie Marysia. Nie wiesz w sum­ie dlaczego, ale od dziecińst­wa tak się zaczęło i do dzisi­aj sama przed­staw­iasz się jako Mań­cia. W tej sytu­acji pod­stawą zmi­any jest zmi­ana na imię fak­ty­cznie uży­wane (mowa o imie­niu: Maria, nie zdrob­nie­niu). Wyjaś­ni­asz, że odkąd pamię­tasz tak do Ciebie mówiono. Poda­jesz nami­ary na świad­ków, którzy to potwierdzą. Dołącza­sz np. pocztówki/ kop­er­ty adresowane do Ciebie na imię Maria.

#4 Czy mogę wybrać dowolne imię/ nazwisko?

Poda­ję kil­ka najważniejszych zasad:

 • imion moż­na posi­adać maksy­mal­nie 2, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da;
 • gen­er­al­nie nie moż­na wybrać imienia w formie zdrob­ni­ałej czy ośmiesza­jącego, bądź niewskazu­jącego jed­noz­nacznie na płeć;
 • nazwisko moż­na posi­adać jed­no, a maksy­mal­nie dwuczłonowe, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da;
 • zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).
Zmi­ana imienia oznacza:
 • zastąpi­e­nie wybranego imienia innym imie­niem;
 • zastąpi­e­nie dwóch imion jed­nym imie­niem;
 • zastąpi­e­nie jed­nego imiona dwoma;
 • dodanie drugiego imienia;
 • zmi­anę pisowni imienia;
 • zmi­anę pisowni imion;
 • zmi­anę kole­jnoś­ci imion.
Zmi­ana nazwiska oznacza:
 • zmi­anę na inne nazwisko;
 • zmi­anę pisowni nazwiska;
 • zmi­anę nazwiska ze wzglę­du na for­mę właś­ci­wą dla rodza­ju żeńskiego lub męskiego.
 • zmi­ana nazwiska może doty­czyć nazwiska nos­zonego aktu­al­nie lub nazwiska rodowego;
 • zmi­ana nazwiska nos­zonego po zawar­ciu małżeńst­wa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, roz­cią­ga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie oso­by ubie­ga­jącej się o zmi­anę nazwiska.

#5 A co z nazwiskiem dzieci (jeśli już je masz)?

Gdy obo­je rodz­ice zmieni­a­ją nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się (samoist­nie) na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeńst­wa (a także na dzieci przys­poso­bione).

Gdy jed­no z rodz­iców zmienia nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodz­iców,

 • pod warunk­iem że dru­gi z rodz­iców wyraz­ił na to zgodę, chy­ba że nie ma on pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub jest pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej albo nie żyje.;
 • a jeżeli w chwili zmi­any nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmi­any nazwiska dziec­ka jest potrzeb­ne także wyraże­nie zgody przez dziecko;
 • a w przy­pad­ku braku porozu­mienia między rodzi­ca­mi dziec­ka każde z nich może zwró­cić się do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziec­ka. Pra­wom­oc­ne orzecze­nie sądu zastępu­je wtedy zgodę rodz­i­ca i nie jest potrzeb­ne jego uczest­nict­wo w postępowa­niu.

#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?

Jest o bajecznie łatwe. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za pośred­nictwem kon­sula.

We wniosku proszą o podanie w jakich mias­tach sporząd­zono akt urodzenia czy małżeńst­wa, tak aby później móc poin­for­mować tych kierown­ików USC o zmi­an­ie.

#7 Złożyłam wniosek. I co dalej?

Złożyłaś niosek? To ter­az pozosta­je Ci czekać na decyzję. Powin­no to trwać około miesią­ca. Bywa różnie. Jeżeli decyz­ja przyjdzie pozy­ty­wnie — super. Od momen­tu jej ode­bra­nia możesz składać wniosek o nowy dowód. Dostałaś odmowę? Przeczy­taj uza­sad­nie­nie i jeśli dalej uważasz, że zmi­ana była zasad­na — napisz odwołanie do woje­w­ody lub skon­tak­tuj się z prawnikiem, który Ci w tym pomoże 🙂

Słowo końcowe

Mówiłam, że zmi­ana imienia i nazwiska jest do oga­r­nię­cia. Jeśli coś jest jeszcze do wyjaśnienia — pisz w komen­tarzach .

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

332 komentarze

 1. Cześć. Chci­ałabym zmienić imię, bo się z nim nie iden­ty­fiku­ję. Nie umiem go uży­wać, nie reagu­ję na to imię, mam przez to prob­le­my w pra­cy, bo woła­ją mnie, a ja nie odpowiadam, byłam przez to parę razy na dywaniku.
  Jestem osobą, która się jąka i wymaw­iać imię Aga­ta jest bard­zo ciężko. Zawsze zaczy­nam przed­staw­ian­ie się od nazwiska i dostawałam już komen­tarze, że imię jest pier­wsze i nie należy mówić od nazwiska. Stre­su­je mnie to jeszcze bardziej w takich sytu­ac­jach. Od 16 rż uży­wam przezwiska Wino, a od kiedy weszłam na rynek pra­cy rozbu­dowa łam je do imienia Win­cen­ta. Łat­wo jest wmówić, czu­ję się z nim związana i już kawał cza­su go uży­wam. W ostat­niej pra­cy miałam prob­le­my, bo nie chcieli zaak­cep­tować innego imienia i uży­wali Aga­ta. Wró­ciły sytu­acje, że nie reagu­ję na zawołanie, bo nie czu­je ze to moje imię. Z tego powodu strasznie zep­suła się atmos­fera w pra­cy i w końcu z niej zrezyg­nowałam, bo było nieprzy­jem­nie z pra­cown­ika­mi.
  Czy myślisz, że zmie­nili­by mi imię z tak błachych powodów?

 2. Witam! Mam kil­ka pytań co do zmi­any imienia
  1)Czy jest jakaś dokład­na licz­ba dni w cza­sie których po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku trze­ba zmienić doku­men­ty? Np. miesiąc cza­su?
  2)Czy po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku moż­na posługi­wać się starym pasz­portem czy do momen­tu wyro­bi­enia nowego jest jakieś ogranicze­nie w podróżowa­niu?
  3)Chodzi o akt urodzenia. Czy trze­ba akt urodzenia dodać do doku­men­tacji czy chodzi tylko o wskazanie kierown­i­ka urzę­du gdzie akt urodzenia został sporząd­zony? Jeśli chodzi o wskazanie kierown­i­ka urzę­du to czy chodzi o aktu­al­nego czy tego, który był kierown­ikiem w momen­cie nar­o­dzin? Jeśli akt to czy dokład­nie ten, który został wydany w momen­cie nar­o­dzin czy trze­ba wyro­bić nowy?
  4)Czy w dowol­nym momen­cie moż­na wybrać się z takim wnioskiem do urzę­du stanu cywilnego czy trze­ba wcześniej umówić taką wiz­ytę?
  Do wszys­t­kich pytań mam swo­je przy­puszczenia ale wolałabym się upewnić 🙂 Tyle o tym czy­tam a w każdym artykule jest co innego wiec już się sama mylę 🙂

 3. Dzień dobry chcielibyśmy dodać 2 imię dziecku admin­is­tra­cyjnie . Byliśmy w usc powiedzieli nam że musi być podany konkret­ny powód i uza­sad­nie­nie. Nie bard­zo wiem jaki powod podać żeby wniosek nie zostal odrzu­cony. Powiedzieliśmy że chodzi o patrona jak dla usc to nie jest powód do zmi­any. Proszę o pomoc

 4. Dzień dobry, jestem po roz­wodzie i chcę zmienić nazwisko, ale na rodowe/panieńskie mojej mamy, jak mogę to argu­men­tować że nie chcę wracać do swo­jego panieńskiego

  • Cześć Izo,
   musisz wskazać ważny powód takiej zmi­any.
   Wiele zależy od tego, z jakich powodów pode­j­mu­jesz taką decyzję.

   Nie ma tutaj uproszc­zonej pro­ce­dury i musisz złożyć nor­mal­ny wniosek o zmi­anę imienia lub nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. Witam:) Jestem mężatką od pon­ad roku. Mam nazwisko dwuczłonowe, z którego chci­ałabym zrezyg­nować (zostać tylko przy męża). Na co dzień posługu­ję się nazwiskiem męża, wyłącznie przy pod­pisy­wa­niu ważnych doku­men­tów uży­wam dwóch członów. Czy jest taka szansa?

  • Cześć Anon­i­mowa,
   tak, uważam, że jest taka szansa.
   Przed­staw dowody na fakt uży­wa­nia poje­dynczego nazwiska, np. strony, gdzie tak się posługu­jesz. Może jakaś wewnętrz­na kore­spon­denc­ja fir­mowa (ale uzgod­nij to z pra­co­daw­cą), zez­na­nia świad­ków.

   Poz­draw­iam
   Ania

 6. Dro­ga Admin­is­traty­wistko
  Czy moż­na zmienić imię dlat­ego, że się go nie znosi? Z góry dzięku­ję za odpowiedź i poz­draw­iam.

  • Cześć Ano,
   to bard­zo sze­rok­ie poję­cie. Potrze­bu­ję dopre­cy­zować. Jeśli wiąże się z traumą, negaty­wny­mi doświad­czeni­a­mi, to jest szansa na wykazanie tego przed Organem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 7. Dro­ga Admin­is­traty­wistko,

  chci­ałabym zmienić drugie imię. Mam długie oba imiona, długie nazwisko, po ślu­bie zmienię nazwisko na jeszcze dłuższe. Pier­wszego imienia uży­wam na co dzień. Drugiego imienia — Domini­ka — nie uży­wałam nigdy, nie lubię go, negaty­wnie mi się kojarzy. Chci­ałabym zmienić je na krót­sze, którego uży­wam w Internecie — Ida. Czy brak emocjon­al­nej iden­ty­fikacji ze starym imie­niem i popar­cie wniosku dowoda­mi, że Ida jest w uży­ciu, wystar­czy jako uza­sad­nie­nie chę­ci zmi­any drugiego imienia?

  • Cześć Ida,
   tu ja: Admin­is­traty­wistka 🙂

   To jest skom­p­likowana sytu­ac­ja i gen­er­al­nie organ częs­to wyma­ga “pewnych dowodów”.
   Myślę jed­nak, że warto zapy­tać bezpośred­nio w Organie, a więc u Kierown­i­ka USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 8. Dzień dobry, jestem rozwód­ką , chcę zmienić nazwisko na panieńskie ale mojej mamy, czy jest to możli­we, wiem że syn­owie to bez prob­le­mu, jeśli moż­na to jak mam argu­men­tować prośbę

  • Dzień dobry,
   pod­stawą zmi­any nazwiska musi być ważny powód. Doty­czy to zarówno Ciebie, jak i synów. Przy czym jeśli ich ojciec posi­a­da władzę rodzi­ciel­ską to także i jego zgo­da będzie wyma­gana, ewen­tu­al­nie zastępcze orzecze­nie sądu.

   Pomyśl więc, jakie ważne powody sto­ją za taką zmi­aną.

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Witam. Zmieniłam nazwisko po ojcu na nazwisko panieńskie mat­ki. Mam pytanie czy w akcie urodzenia są dokony­wane zmi­any, czy zosta­je stare nazwisko? Poz­draw­iam

  • Cześć San­dro,
   w akcie urodzenia także odno­towane zosta­je nowe nazwisko w postaci tzw. wzmi­an­ki dodatkowej.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Hej, nie wiem czy przeczy­tasz te wiado­mosc ale wlas­nie z mezem probu­je­my zmienic nazwisko rodowe (meza) na nazwisko panien­skie jego mamy. masz moze jakies pod­powiedzi co napisac we wniosku? jakie Ty mialas argu­men­ty ktore przekon­aly urzad?
   gen­er­al­nie moj maz nie chce miec nazwiska ojca, bo ten rozwiodl sie z mama i ponown­ie sie oze­nil.
   z gory bede wdziecz­na za kaz­da pod­powiedz!

 10. Dzien dobry
  Co oznacza “wybrany Kierown­ik USC”?
  Czy mam przez to rozu­miec, ze wniosek moz­na zlozyc w dowol­nym miejs­cu, nieza­leznie od miejs­ca zamel­dowa­nia, zamieszki­wa­nia i slubu?
  Poz­draw­iam,
  Doro­ta.

  • Dzień dobry,
   dokład­nie tak — możli­wy jest wybór dowol­nego Kierown­i­ka USC przy pro­ce­durze zmi­any imienia lub nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 11. Cześć! Czy USC ma określony czas na roz­pa­trze­nie wniosku o zmi­anę nazwiska w try­bie admin­is­tra­cyjnym? I czy po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku jest jak­iś określony czas na wyro­bi­e­nie nowego dowodu? Mieszkam za granicą, więc o ile sam wniosek mogę złożyć przed kon­sula, resztę doku­men­tów będę musi­ała załatwić w Polsce i zas­tanaw­iam się czy da się to jakoś zaplanować w cza­sie.. Poz­draw­iam serdecznie!

  • Cześć AZ,
   gen­er­al­nie organ ma obow­iązek rozpoz­nać sprawę admin­is­tra­cyjną w ciągu miesią­ca, ale są wyjąt­ki, kiedy może ter­min wydłużyć, np. związane ze skom­p­likowanym postępowaniem.

   Zgod­nie z ustawą o dowodach oso­bistych wymi­ana dowodu powin­na nastąpić niezwłocznie 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 12. Szanow­na Pani,

  już od daw­na planowałam zmi­anę nazwiska, jed­nak jestem jeszcze niepełno­let­nia i zmi­any takiej dokon­ać nie mogę. Gdy tylko osiągnę pełno­let­ność, chci­ałabym zmienić moje obec­ne nazwisko (po ojcu) na mat­ki, ponieważ od zawsze towarzyszyła mi pew­na odraza do mojego nazwiska. Od najw­cześniejszych lat, gdziekol­wiek bym się nie znalazła, byłam niejed­nokrot­nie pros­zona o powtórze­nie mojego nazwiska i przeliterowanie go, ze wzglę­du na jego niepol­skie brzmie­nie. Na dodatek, praw­ie za każdym razem odczy­ty­wano je błęd­nie, najczęś­ciej według zasad wymowy ang­iel­skiej, czy niemieck­iej, co było dla mnie dość kłopotli­we oraz mylące, ponieważ jestem Polką.

  Nazwisko mojej mamy niezmiernie podobało mi się już od dziecińst­wa i ma zupełnie prostą oraz pol­ską pisown­ię, w prze­ci­wieńst­wie do tego, które noszę. Chci­ałabym się tylko zapy­tać, czy według Pani, moje uza­sad­nie­nie posi­a­da wystar­cza­ją­co sil­ny argu­ment, aby urząd zaaprobował mój wniosek?

  Z poważaniem

  -

  • Dzień dobry Anon­imie,
   w takich sytu­ac­jach pro­ponu­ję kon­takt z Kierown­ikiem USC i zapy­tanie go o tę kwest­ię.
   Oso­biś­cie uważam, że kłopotli­we nazwisko, szczegól­nie w kon­tekś­cie jego uży­wa­nia, to ważny powód.
   Niem­niej nie mogę zag­waran­tować, jaką decyzję pode­jmie Kierown­ik USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 13. Czy moge zmienic nazwisko bez roz­wodu? Rozstal­is­my sie 3 lata temu juz do siebie nie wrocimy. Jed­nak dopu­ki dzieci sa male nie chce­my im mieszac w glowach i cia­gac po sadac ( 12 lat, 8 lat i 2 lata). Chcial­abym otworzyc sklep niem­niej w otwiera­niu dzialalnosci chce miec swo­je panien­skie nazwisko… chce zaczac zycie od nowa jako ja nie jako ” nikt”- kim bylam przez 12 lat malzenst­wa. Czy jest to mozli­we?

  • Cześć Iwa,
   w otwier­anej dzi­ałal­noś­ci, jeżeli to jest jed­noosobowa dzi­ałal­ność gospo­dar­cza to w nazwie (fir­mie) musisz wskazać swo­je aktu­alne nazwisko. Możesz także dopisać inne dane, ale aktu­al­nie nazwisko musi się znaleźć. Jeżeli zakładasz spółkę z o.o. to tam są mniej restryk­cyjne warun­ki co do nazwy.

   Przy zmi­an­ie, pozosta­je Ci ter­az wyłącznie admin­is­tra­cyj­na zmi­ana nazwiska, a więc złoże­nie wniosku i wskazanie ważnego powodu zmi­any.
   Jeżeli chci­ałabyś zmienić nazwiska dzieci, to za zgodą drugiego rodz­i­ca, jeśli dys­ponu­je prawa­mi rodzi­ciel­ski­mi. Zgodę rodz­i­ca może zastąpić orzecze­nie sądu opiekuńczego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 14. Dzień dobry.

  Mam Pol­skie oby­wa­telst­wo i zamieszku­ję Pol­skę od urodzenia. Mam Pol­sko brzmiące imię i nazwisko. Ze wzglę­du na (potwierd­zone) korze­nie aus­tro-węgier­skie się­ga­jące pon­ad 200 lat wstecz chcę dodać do nazwiska prze­drostek z dookreśle­niem “von Aus­tria”. Czy nasz (Pol­s­ki) USC wyraz­ił­by zgodę wg prawa? Taki zabieg był­by korzyst­ny dla zachowa­nia pamię­ci oraz bardziej rzeczy­wis­tego kul­ty­wowa­nia trady­cji i wzor­ców z cza­sów Monar­chii Hab­s­burgów kiedy to moi przod­kowie zamieszki­wali Aus­trię a potem podarowane tere­ny w grani­cach byłej Gal­icji.

  Poz­draw­iam — Anon­im.

  • Cześć Anon­imie,
   myślę, że najbez­pieczniej było­by zapy­tać kierown­i­ka USC.
   Sytu­ac­ja jest dosyć nieklasy­cz­na. Myślę, że mogła­by także pomóc kon­sul­tac­ja np. z Radą Języ­ka Pol­skiego, ale lep­iej aby pytanie do skierował Kierown­ik USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 15. Dzień dobry!
  Moje 4‑miesięczne dziecko nosi moje nazwisko, jed­nak chcielibyśmy z part­nerem zmienić mu na jego nazwisko. Co mamy zro­bic? Czy w uza­sad­nie­niu może­my napisać, że jego nazwisko jest łatwiejsze w posługi­wa­niu się? Moje jest trochę trudne i cza­sa­mi ciężko komuś je zrozu­mieć. Poz­draw­iam, Kasia.

  • Cześć Kasiu,
   musi­cie wykazać, że powód jest ważny. Myślę, że trud­noś­ci z poprawnym wypowiedze­niem i napisaniem nazwiska to jest istot­na kwes­t­ia. Pro­ponu­ję jed­nak po pros­tu skon­tak­tować się z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oni to widzą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 16. Witam. Chcial­abym dodac syn­owi drugie imie po jego dzi­ad­ku. Obec­nie ma tylko jed­no. Syn jest z nim bard­zo zzy­ty i chcial­by pustą lukę drugiego imienia wypel­nic jego imie­niem — uhonorowac go w ten sposob. Czy mogl­by to byc wystar­cza­ją­cy powod do zmi­any? Jakie dowody w takim wniosku musielibysmy podac?

  • Cześć Ella,
   powód musi być ważny. Ja widzę tutaj argu­men­tację w kierunku kon­tyn­uowa­nia trady­cji nadawa­nia drugiego imienia na cześć rodz­i­ca, chrzest­nego czy dzi­ad­ka. To pięk­na pol­s­ka trady­c­ja a jed­nocześnie kon­tyn­uowanie pewn­go kul­tu zmarłych i uhonorowa­nia oso­by, która była waż­na i odeszła.

   Niem­niej doradzam kon­takt z kierown­ikiem USC czy osobą mery­to­rycznie zaj­mu­jącą się sprawą, aby skon­sul­tować taki powód zmi­any imienia.

   Odnośnie do dowodów wskaza­łabym nr PESEL dzi­ad­ka, jeśli zna­cie, we wniosku, aby potwierdz­ić, że fak­ty­cznie doty­czy to konkret­nej, spokrewnionej oso­by.

   Poz­draw­iam
   Ania

 17. Witam. Mój nieżyją­cy ojciec był dzieck­iem ZABURZAN, którzy przy­byli w 1945r na obec­ne tere­ny RP. Akta małżeńst­wa, urodzenia spalone. Obec­nie będę starał się spros­tować pisown­ie mego zazwiska z „ S„ na praw­idłowe „ Z„. Niedawno z Archi­wum Państ­wowego otrzy­małem potwierdze­nie aktu małżeńst­wa moich dzi­ad­ków a rodz­iców mego ojca. Pisow­n­ia dzi­ad­ka zaw­iera literę Z w rodowym nazwisku. W wyniku braku doku­men­tów, które uległy spale­niu-zaginię­ciu, przez lata urzęd­ni­cy pisali w nazwisku DS zami­ast DZ.
  W 1959 r dzi­ad­kowi udało się spros­tować nazwisko ale jego już nielet­nie dzieci tego dokonac nie mogly, przykład mój ojciec. Starsze jego rodzenst­wo nosi DZ.
  Urzęd­nik SC mailowo odrzu­ciła możli­wość SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ w nazwisku argu­men­tu­jąc że jest to ZMIANA NAZWISKA oraz BRAK INTERESU PRAWNEGO do jego zmi­any. Jed­nakże gdy mailowo dołączyłem ww doku­ment, stwierdz­iła że ZMIANA NAZWISKA jest możli­wa. Ale Nie jest możli­we Spros­towanie gdyż przez lata nikt nie doma­gał się tej zmi­any i USC pros­tować pisown­ie nazwiska nie będzie, pomi­mo że cała rodz­i­na nosi DZ.
  Ta decyz­ja w moim odczu­ciu jest krzy­wdzą­ca gdyż z URZĘDU powin­no dojść do spros­towa­nia pisowni nazwiska, tym bardziej ŻE JUŻ JESTEMPOSIADANIU AKTU MAŁŻEŃSTWA DZIADKÓW co wcześniej od 1945r po wysiedle­niu nie było możli­we.

  • Moje dzieci noszą nazwisko męża. Ja nosz nazwisko dwuczłonowe (panieńskie i męża) chci­ałabym zmienić dzieciom na dwuczłonowe. Jak tego trze­ba dokon­ać?

   • Cześć Justyno,
    na taką zmi­anę potrze­bu­jesz zgody ojca dzieci, chy­ba że nie ma on pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub jest pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej albo nie żyje. A jeśli dzieci ukończyły 13 r.ż. także ich zgodę.

    W razie braku zgody ojca dzieci możesz zwró­cić się z wnioskiem do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziec­ka.

    Dodatkowo we wniosku musisz wykazać ważny powód takiej zmi­any.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Kristof,
   aktu­al­na pod­stawa do spros­towa­nia nazwiska wyni­ka z art. 35 Prawa o aktach stanu cywilnego i jest możli­wa, jeśli dys­ponu­jesz aktem stanu cywilnego (jak akt małżeńst­wa) wstęp­nych, a więc rodz­iców czy dzi­ad­ków.

   Jeśli chcesz uzyskać pełną wiedzę na tem­at prawnych pod­staw odmowy wyko­na­nia czyn­noś­ci, to pole­cam złożyć pisem­ny wniosek do Kierown­i­ka USC w spraw­ie (oso­biś­cie, lis­tem pole­conym czy przez ePUAP).

   Brak odpowiedzi na wniosek czy infor­ma­c­ja o odmowie doko­na­nia czyn­noś­ci poz­woli Ci złożyć skargę do WSA w tej spraw­ie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 18. Witam serdecznie i mam trochę niety­powe zapy­tanie. Jak mogę uza­sad­nić nadanie drugiego imienia , które jest obco­języ­czne a chci­ałabym je dodać ze wzglę­du uzu­pełnienia braków numero­log­icznych? Mam ory­gi­nal­nie tylko jed­ni imie a to miało­by byc dodatkowe, spol­szc­zona for­ma imienia odpa­da.
  Ane­ta

  • Cześć Ane­to,
   nat­u­ral­nie możesz zawnioskować o to, aby dodano Ci imię obco­języ­czne (chy­ba że nie wskazu­je ono jed­noz­nacznie płci).
   Powin­naś wykazać jed­nak w uza­sad­nie­niu ważny powód takiej zmi­any.

   Zas­tanów się, jakie argu­men­ty spraw­ia­ją, że kwes­t­ia jest tutaj waż­na.
   Nie mam doświad­czenia z aspek­ta­mi numero­log­iczny­mi i nie kojarzę orzeczeń w tym zakre­sie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 19. Witam…
  Mam nazwisko dwuczłonowe (panieńskie i swo­jego męża) a chci­ałabym zmienić tylko na męża. Czy ist­nieje taka możli­wość? Czy to będzie trudne? Jestem z mężem już 20 lat i strasznie mylę nazwiska, częs­to zapom­i­nam o panieńskim. Czy trze­ba mieć jakieś dowody, raczej takich nie będę mieć bo zawsze papiery urzę­dowe popraw­iałam i wyrzu­całam do kosza i wypeł­ni­ałam ponown­ie. Poproszę o szcz­erą odpowiedź. Z góry dzięku­ję.

  • Cześć Zapom­i­nal­s­ka,
   zmi­ana będzie na nazwisko uży­wane.
   W takim przy­pad­ku opisałabym te sytu­acje, wskazu­jąc na przyzwycza­je­nie do jed­nego nazwiska i uży­wanie wyłącznie nazwiska męża.

   Dla pewnoś­ci skon­tak­towałabym się z USC, w którym zamierza­sz złożyć wniosek.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Cześć, byłam z narzec­zonym już w USC i przy zaświad­cze­niu (do ślubu konko­rda­towego) stwierdza­ją­cym brak okolicznoś­ci wyłącza­ją­cych zawar­cie małżeńst­wa wybrałam dwuczłonowe nazwisko.
   Ter­az jed­nak doszłam do wniosku, że będzie to dla mnie utrud­nie­nie. Chci­ałabym zmienić swo­ją decyzję i zostać po ślu­bie tylko przy nazwisku przyszłego męża. Czy jest to jeszcze możli­we? (ślub dopiero w październiku)

   • Cześć Niezde­cy­dowana,
    możesz zmienić decyzję przed ślubem, ale najlepiej zajmij się tym wcześniej, żebyś miała już aktu­alne doku­men­ty dla księdza.

    Poz­draw­iam
    Ania

   • Pani Aniu a czy jak jestem już po ślu­bie ale mniej niż miesiąc i jeszcze nie zmieniłam doku­men­tów da się szy­bko odwró­cić zmi­anę nazwiska? Wzięliśmy ślub w Polsce i chci­ałam wg prawa, które mi przysługu­je w Polsce zmienić nazwisko i zmieniłam, ale wyprowadz­iłam się za mężem do Włoch i wszyscy mi tutaj mówią, że źle postąpiłam, bo we Włoszech nazwiska się nie zmienia i że będę miała rząd kom­p­likacji a oprócz tego jeśli kiedyś będę chci­ała mieć oby­wa­telst­wo włoskie i tak będę musi­ała wró­cić do nazwiska, które mam wpisane w akcie urodzenia.

    Będę bard­zo wdz­ięcz­na za odpowiedź!

    • Pani Doro­to,
     na to już jest za późno, ponieważ z momentem pod­pisa­nia doku­men­tów ślub­nych pod­jęła Pani decyzję odnośnie do nazwiska.
     Pozosta­je jed­nak opc­ja zmi­any nazwiska w try­bie admin­is­tra­cyjnym, wskazu­jąc na np. potrze­bę dos­tosowa­nia się do reguł, obow­iązu­ją­cych w innym państ­wie.

     Niem­niej doradzam kon­takt z kierown­ikiem USC czy osobą mery­to­rycznie zaj­mu­jącą się sprawą, aby skon­sul­tować taki powód zmi­any nazwiska.

     Poz­draw­iam
     Ania

 20. Mam prob­lem z moim nazwiskiem I chcial­abym go rozwiazac.
  Wygla­da na to, ze bede musiala poradz­ic sie prawni­ka. Czy wiesz moze, o jakiej spec­jal­iza­cji prawni­ka powin­nam szukac?
  Dzieku­je

  • Cześć Basiu,
   kwest­ie związane z nazwiskiem to sprawy admin­is­tra­cyjne, więc szukałabym prawni­ka, który zaj­mu­ję się:
   — sprawa­mi admin­is­tra­cyjny­mi;
   — reprezen­tacją przed organa­mi admin­is­tra­cyjny­mi.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzień dobry. Czy mogę prze­jść z mojego nazwiska panien­skiego na nazwisko ‚które nosi mój syn po swoim zmarłym ojcu?Bardzo nie lubię swo­jego nazwiska ‚zawsze miałam z nim prob­lem zawsze śmi­ano się z tego nazwiz­ka i tak jest do dziś .Nie jestem też z nim związana emocjon­al­nie ponieważ nigdy też nie byłam związana emocjon­al­nie że swoim ojcem i jego rodziną.Jakie muszę mieć doku­men­ty że móc zmienić nazwisko?Proszę o pomoc.
   Monia.

   • Cześć Monia,
    zapoz­naj się proszę z pozostały­mi komen­tarza­mi pod tek­stem, ponieważ udzielałam już podob­nych odpowiedzi.

    Gdy­by coś nie było jasne, to pytaj dalej 😉

    Poz­draw­iam
    Ania

 21. Witam,
  jestem Polakiem, mam pol­skie oby­wa­telst­wo, ale (nieste­ty) urodz­iłem się w Rosji i mam typowo rosyjskie imię i nazwisko, które chci­ałbym zmienić. Zacząłem uży­wać innego imienia i nazwiska praw­ie 3 lata temu, bo moje prawdzi­we przeszkadza­li mi w naw­iązy­wa­niu kon­tak­tów z ludź­mi. Czy oświad­czenia zna­jomych i zrzu­ty ekranu z kont w medi­ach społecznoś­ciowych wystar­czą, by potwierdz­ić, że posługu­ję się innym imie­niem i nazwiskiem? I czy nie będzie miało zły wpływ to, że sto­sunkowo niedawno zacząłem się nimi posługi­wać?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

  • Cześć Daniel,
   bez­piecznie będzie zapy­tać w USC, w którym zamierza­sz złożyć wniosek.
   Nato­mi­ast 3 lata to nie jest tak bard­zo krótko.

   W mojej oce­nie to już są sen­sowne dowody 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 22. Witam,

  Czy zmi­ana nazwiska na panieńskie mat­ki wiąże się z późniejszą zmi­aną wszys­t­kich doku­men­tów oso­bistych (pra­wo jazdy, dowód oso­bisty, cer­ty­fikaty potwierdza­jące dodatkowe uprawnienia czy dyplomy potwierdza­jące wyk­sz­tałce­nie wyższe)?

  • Cześć Daw­idzie,
   na pewno zmieni­ane są doku­men­ty, takie jak: dowód oso­bisty, pra­wo jazdy, dowód rejes­tra­cyjny. Infor­ma­c­je należy także zgłosić: do ubez­pieczyli, do banków, na uczel­nię (w trak­cie studiów).

   Co do pozostałych — aspek­tu tego szczegółowo nie badałam, ale tem­at ciekawy (zapisu­ję).

   Poz­draw­iam
   Ania

 23. Dzień dobry,
  chci­ałabym złożyć w urzędzie wniosek o powrót do panieńskiego nazwiska(2 lata po roz­wodzie).
  Aktu­al­nie uży­wam nazwiska panieńskiego lecz nie mam żad­nego doku­men­tu lub jakiegokol­wiek potwierdzenia że fak­ty­cznie tak jest. Czy urząd może żądać ode mnie jakiegoś potwierdzenia w formie “namacal­nej” ?
  Dzięku­ję za odpowiedź.

  • Cześć Polu,
   tutaj nie zadzi­ała już uproszc­zona pro­ce­du­ra, ponieważ na nią miałaś 6 miesię­cy.

   Ter­az musisz złożyć klasy­czny wniosek o zmi­anę nazwiska. Widzę, że poda­jesz jako powód, że uży­wasz panieńskiego, ale jakoś musisz to udowod­nić (kiedy go uży­wasz). Organ musi mieć pewność, że fak­ty­cznie tak jest. Przeczy­taj sobie pozostałe komen­tarze pod tek­stem, pisałam tam o różnych rodza­jach dowodów.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzien Dobry,

   Od dziec­ka uzy­wam nazwiska po moim ojcu, ale nieste­ty niedawno dowiedzialam sie ze jego rodz­i­na mi zro­bi­la ogrom­na kzywde(psychiczna I fizy­cz­na) I sie kom­plet­nie chce od nich odci­ac. Mam 24 Lata tak wiec jestem juz pel­no­let­nia; i chciala bym zmienic na mojej mamy panien­skie. Dodam tez ze mieszkam z angli juz 15 lat ale mam pol­s­ki pasz­port I zamel­dowanie. Jak ja moge to zro­bic ?
   Dzieku­je slicznie
   Julia

   • Dzień dobry Julia,
    możesz złożyć wniosek za pośred­nictwem kon­sula do wybranego kierown­i­ka USC w Polsce.

    Tutaj powo­dem będzie krzy­w­da i trau­ma związana z nazwiskiem. Najlepiej jeśli to opiszesz we wniosku i dołączysz na to dowody, np. oświad­czenia innych osób, doty­czące tej krzy­wdy.

    Poz­draw­iam
    Ania

 24. Witam. Jest możli­wość zmi­any drugiego imienia? Bard­zo go nie lubię i się nim nie posługu­je.

  • Cześć Alu,
   tak, możesz wnosić o jego usunię­cie (w ogóle) lub zami­anę na inne z uwa­gi na ważny powód, np. nie uży­wanie go.
   Jeśli jed­nak chcesz zamienić na inne, na tej pod­staw­ie, to musi­ałabyś udowod­nić, że uży­wasz innego i stąd chęć zmi­any imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 25. Dzień dobry. Chci­ałabym zmienić nazwisko na panieńskie mojej mamy, ponieważ bio­log­iczny ojciec od lat się mną nie intere­su­je oraz był karany za znę­canie się. Czy jest taka możli­wość? I co mogłabym napisać w uza­sad­nie­niu Prag­nę dodać że skończyłam już 18 lat.

  • Cześć Kaja,
   z uza­sad­nienia musi wynikać, że powód jest ważny.
   Prze­jrzyj proszę inne komen­tarze do tek­stu tek­stu, bo udzieliłam już wielu pod­powiedzi w podob­nych przy­pad­kach.

   Gdy­byś miała jeszcze pyta­nia, to pisz 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam, przez traume związana z imie­niem i nazwiskiem, które obec­nie mam w doku­men­tach (nieste­ty) — chci­ałbym zmienić nazwisko na panieńskie mat­ki i dać inne imię niż te nadane mi przy nar­o­dz­i­nach, a którego uży­wam na stałe.
    Czy mogę to złożyć w jed­nym wniosku czy muszę założyć dwie sprawy? W ustaw­ie się tego nie doczy­tałem. (Jeszcze w usc dopy­tam, ale zawsze miło mieć jakieś infor­ma­c­je przed fak­tem)

    • Cześć Anon­imie,
     tak, możesz zro­bić to w jed­nym wniosku 🙂

     Poz­draw­iam
     Ania

 26. Hej mam na imię Karoli­na i chci­ałabym zmienić imię na Ines ponieważ nigdy mu się moje imię nie podobało jakie mogę podać argu­men­ty żeby mi zmie­nili imię bez prob­le­mu? I czy mogę złożyć podanie o zmi­anę imienia przez inter­net czy lep­iej iść oso­biś­cie?

  • Cześć Karoli­no,
   ustawa wskazu­je, że powód ma być ważny. Oznacza to, że powin­naś wykazać we wniosku, że dla Ciebie ten powód jest ważny.
   Ta argu­men­tac­ja z uza­sad­nienia będzie najważniejsza. Nie ma złotego środ­ka, ponieważ każdy jest inny, ma inną wrażli­wość.

   Sposób złoże­nia wniosku nie ma tak naprawdę znaczenia, choć zanosząc oso­biś­cie możesz np. uzyskać wstęp­ne infor­ma­c­je co do prak­ty­ki dzi­ała­nia w danym USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam nazy­wam się Katarzy­na jestem po ślu­bie od 8.11.2019 z Mężem mamy corke urod­zona 13.04.2020. Z poprzed­niego związku mam dwójkę dzieci 7lat i 2.5 roku. Chci­ałabym aby ta dwój­ka nosiła nasze nazwisko te które mam obec­nie po mężu. Z poprzed­nim part­nerem niemam żad­nego kon­tak­tu od czer­w­ca nie intere­su­je się dzieć­mi. Jak napisać do sądu o zmi­anę nazwiska?

   • Cześć Katarzyno,
    nie mam doświad­czenia w takich sprawach.

    Pole­cam w takiej sytu­acji kon­takt z Kance­lar­ią lub w razie trud­nej sytu­acji finan­sowej kon­takt z Nieod­płat­ny­mi Porad­ni­a­mi Prawny­mi.

    Poz­draw­iam
    Ania

    Poz­draw­iam
    Ania

 27. A co jeśli wypeł­ni­ałem wniosek elek­tron­iczny EPUAP i przez roz­targnie­nie nie wpisałem USC.kt
  òry sporządz­ił akt urodzenia? Nato­mi­ast w doku­men­tach uza­sad­ni­a­ją­cych jest podane gdzie się urodz­iłem Co najlepiej zro­bić w tej sytu­acji? Czekać ten jeden miesiąc? Zgłosić odrazu? Czy może liczyć na urzęd­ni­ka, że zobaczy w uza­sad­nie­niu miejsce urodzenia i wykaże się dobrą wolą?

  • Cześć Adamie,
   pole­cam po pros­tu zadz­wonić do tego Urzę­du i zapy­tać, co powinieneś zro­bić w tej sytu­acji.
   Nato­mi­ast myślę, że urzęd­nik jest w stanie to ustal­ić na pod­staw­ie posi­adanych danych, ewen­tu­al­nie skon­tak­tu­je się w tej spraw­ie przez ePUAP.

   Poz­draw­iam
   Ania

 28. Witam serdecznie,
  Chci­ałabym zapy­tać jakie uza­sad­nie­nie podać w USC dla zmi­any nazwiska z panieńskiego na nazwisko męża już po ślu­bie? Sprawa wyglą­da tak, że jestem 7 miesię­cy po roz­wodzie na który czekałam bard­zo dłu­go, a z obec­nym part­nerem spodziewamy się dziec­ka, które nieste­ty urodzi się przed upłynię­ciem 300 dni od daty upra­wom­oc­nienia się roz­wodu, w związku z czym chce­my wziąć ślub cywilny, aby uniknąć kole­jnych rozpraw. Chci­ałabym pozostać przy nazwisku panieńskim, do którego mogłam wró­cić po roz­wodzie i na razie wolałabym nie zmieni­ać go kole­jny raz, jed­nakże w przyszłoś­ci chci­ałabym je zmienić na nazwisko męża. Zda­ję sobie sprawę że zwykłe widzi-mi-się jako uza­sad­nie­nie nie wystar­czy, dlat­ego proszę o pod­powiedź jakim moc­nym argu­mentem mogłabym się posłużyć, aby taka zmi­ana była zaak­cep­towana przez Urząd?
  Poz­draw­iam,
  Anna

  • Cześć Anno,
   ustawa wskazu­je, że powód ma być ważny. Oznacza to, że powin­naś wykazać we wniosku, że dla Ciebie ten powód jest ważny.
   Ta argu­men­tac­ja z uza­sad­nienia będzie najważniejsza. Nie ma złotego środ­ka, ponieważ każdy jest inny, ma inną wrażli­wość.

   Oso­biś­cie też nie zgadzam się z tym, żeby okłamy­wać urząd. Wniosek powinien odpowiadać prawdzie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 29. Witam,

  Jestem 10 lat po ślu­bie, który brałam będąc młodą osobą. Przyjęłam nazwisko męża, jed­nak tak naprawdę nigdy do koń­ca się z nim nie utożsami­ałam. Chci­ałabym zmienić nazwisko na dwuczłonowe doda­jąc jako pier­wsze moje nazwisko panieńskie. Jest to dla mnie o tyle ważne, że sil­nie utożsami­am się z moją rodz­iną pochodzenia i chci­ałabym to zaz­naczyć. Nie wiem jed­nak czy taka argu­men­tac­ja jest wystar­cza­ją­ca.
  Z góry dzięku­ję za pomoc.

  • Cześć Asiu,
   ustawa mówi, że powód ma być ważny. Oznacza to, że powin­naś wykazać we wniosku, że dla Ciebie ten powód jest ważny.
   Ta argu­men­tac­ja z uza­sad­nienia będzie najważniejsza.

   Poz­draw­iam
   Ania

 30. Witam. Od czterech lat prag­nę zmienić nazwisko na Red­hart. Otóż pare lat temu robiłam rzeczy które ter­az bard­zo żału­ję. Pokaza­łam się w telewiz­ji pare-dziesiąt razy na dużą skalę i mimo, że nie robiłam niczego strasznego to na prawdę chci­ałabym o tym zapom­nieć. Nie podo­ba mi się to co robiłam, zna­jo­mi i nie zna­jo­mi naśmiewa­ją się ze mnie. Nie pasu­je mi to, że jak przed­staw­iam się swoim nazwiskiem, to każdy się pyta, czy to ja i mówi, że mnie zna. Nabaw­iłam się przez to ner­wicy i lekkiej depresji. Bard­zo chci­ałabym zapom­nieć o tamtej częś­ci mojego życia i zacząć nowe — szczęśli­we, bez smutków i jakiejś rodza­ju traumy z przeszłoś­ci. Czy jest szansa, że moja proś­ba zostanie zaak­cep­towana?

   • Cześć Aniu,
    pro­ce­du­ra uproszc­zona po roz­wodzie pozwala wró­cić do wcześniejszego (nos­zonego przed ślubem).
    Aby nosić inne, niż miałaś wcześniej, musisz złożyć wniosek i wykazać ważny powód.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Moniko,
   o to myślę, że najlepiej zapy­tać w danym USC.
   Oso­biś­cie uważam, że tak, ponieważ nazwisko wywołu­je efekt ośmiesza­ją­cy (w Two­jej oce­nie). Ucz­ci­wie jed­nak powiem, że nie wiem, jak organ oceni to, że jed­nak sama przy­czyniłaś się do tego, ponieważ to Two­je dzi­ała­nia spraw­iły, że czu­jesz ter­az dyskom­fort związany z nazwiskiem.
   Nie przy­pom­i­nam sobie orzeczenia, w którym Sąd by się do tego odnosił.

   Niem­niej warto po pros­tu spróbować.

   Poz­draw­iam
   Ania

 31. Dzień dobry, mam jeszcze jed­no pytanie, czy obco­języ­czne imię, to wystar­cza­ją­cy powód/argument do chę­ci zmi­any?

  • Moim zdaniem nie, potrze­ba jed­nak tutaj wyjaśnienia, np. :
   — imię generu­je kon­flik­ty na tle rasowym, kul­tur­owym;
   — imię utrud­nia odnalezie­nie się w pra­cy, społeczeńst­wie lokalnym;
   — imię stanowi utrud­nie­nie w pra­cy, ciągłe prob­le­my w kon­tak­cie (jest stale przekrę­cane).

   Poz­draw­iam
   Ania

 32. Dzień dobry.
  Chci­ałam zmienić imię ponieważ nigdy nie czułam się z nim dobrze. (mam na imię Julia, ale naprawdę nie lubię tego imienia, całe dziecińst­wo byłam tą 2 Julią w klasie, brz­mi to jak bła­chost­ka ale zawsze czułam się okrop­nie z tym jak ktoś wołał „Jul­ka” ja pod­chodz­iłam i słysza­łam „nie Ty, dru­ga Jul­ka” co bard­zo źle wpłynęło na moją samoocenę i jeszcze więk­sza nien­aw­iść do tego imienia) Nie mam żad­nych namacal­nych dowodów na to że nie uży­wam tego imienia, poza pseudon­ima­mi na mes­sen­gerze i potwierdze­niem zna­jomych. Czy to wystar­czy czy potrzeb­ne są np. Jakieś listy pisane na imię którego uży­wam?

  • Cześć Flo­ra,
   trud­no mi ocenić co będzie wniosku i jak oceni to pra­cown­ik USC. Pisemne oświad­czenia zna­jomych dołąc­zone do wniosku na pewno pomogą.
   Jeśli masz inne doku­men­ty, które to potwierdza­ją, to także dołącz.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Cześć Cane­ta,
    nie znam kon­tek­stu, ale fałs­zowanie doku­men­tów jest kar­alne.

    Poz­draw­iam
    Ania

 33. Przed chwilą wyszedłem z Urzę­du Stanu Cywilnego. Mój wniosek przyję­to. Jed­nakże Pani, choć bard­zo miła, naro­biła mi ist­nego męt­liku w głowie. Moja pro­ce­du­ra opiera się na chę­ci odcię­cia się od rodziny ale także na zmi­anę imienia na fak­ty­cznie uży­wane. Oprócz tego na całość skła­da się bez­lik wątków i miałem do wszys­tkiego mnóst­wo doku­men­tów. Pani Urzęd­nik powiedzi­ała coś na tem­at wysyła­nia wezwań w mojej spraw­ie. Praw­dopob­nie jest to jedynie ewen­tu­al­ność, ale ciężko jest to orzec. I lekko się niepoko­ję. To znaczy nie mam nic do ukrycia i każ­da wezwana oso­ba nie przys­porzy mi kłopotów… poza dwoma. Ojcem i matką. Czy jest szansa, że oni także będą musieli złożyć zez­na­nia? Ja abso­lut­nie nie byłem na to gotowy. We wniosku szczegółowo opisałem co dzieje się w naszej rodziny zatem gdy­by dowiedzieli się o mojej dążnoś­ci… było by nieciekaw­ie. Co pani by mi ter­az radz­iła? Roz­maw­iałem z Urzęd­niczką próbu­jąc wyjaśnić tem­at ale nie bard­zo wiedzi­ała co mi odpowiedzieć. A ter­az siedzę jak na szpilkach i radość z wiz­ji nowych per­son­al­iów zmieniła się w jeden wiel­ki niepokój.

  • Cześć Kon­st­sns,
   moim zdaniem powinieneś jeszcze raz skon­tak­tować się z urzę­dem i wyjaśnić, kto może być świad­kiem, a kto nie powinien wiedzieć w ogóle o pro­ce­durze, szczegól­nie z uwa­gi na powody zmi­any per­son­al­iów.

   Dla pewnoś­ci poradz­iłabym złożyć pisemne uzu­pełnie­nie do wniosku (z potwierdze­niem na kopii, że je otrzy­mali) i to od razu roz­maw­ia­jąc z tym pra­cown­ikiem USC. Wyjaśnij tam, że z uwa­gi na uza­sad­nie­nie we wniosku wskazu­jesz, że te konkretne oso­by nie wiedzą nic o pro­ce­durze i mają o tym nie wiedzieć. A wystar­cza­ją­cy­mi świad­ka­mi tych okolicznoś­ci będą inne, wymienione oso­by.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Serdecznie Pani Dzięku­ję!
    Właśnie dziś tak zro­biłem. Doku­ment dołąc­zono, kopię ode­brałem i ter­az jestem spoko­jny. Gdy­by nie Pani, nie wiem jak­by to się skończyło. Ratu­je mi Pani życie.

 34. Witam. Mam kil­ka pytań odnośnie zmi­any imienia. Chci­ałabym zmienić imię na fak­ty­cznie uży­wane, dowody mam w formie elek­tron­icznej (np. Z rozmów przez komu­nika­to­ry, imię wpisy­wane przy przelewach) jed­nak zas­tanaw­iam się czy mogę je wydrukować i ich użyć?
  Drugie pytanie odnosi się do świad­ków — w którym miejs­cu wniosku powin­nam ich wpisać i w jaki sposób? Czy powin­nam z nimi przyjść do urzę­du? A może podać numer tele­fonu w razie koniecznoś­ci przes­lucha­nia?
  Poz­draw­iam

  • Będąc tu przy okazji postanow­iłam odpowiedzieć Pani na włas­nym przykładzie bowiem pami­etam siebie i włas­ną pro­ce­durę oraz towarzyszą­cy temu stres i niewiedzę.

   Ja poprosiłam oso­by będące tego światkiem aby napisały na kartce oświad­cze­nie o tym trak­tu­jące oraz je pod­pisały uwzględ­ni­a­jąc ich Numer pesel. O ile pami­etam nie było nawet ich numerów tele­fonu. Moja pro­ce­du­ra zakończyła się pomyśl­nie.

   Poz­draw­iam

   • Cześć Karoli­na,
    bard­zo dzięku­ję za taką infor­ma­cję!
    Tak pode­jrze­wałam, że oświad­czenia pisem­na będą wystar­cza­jące, a dzię­ki takim wiado­moś­ciom mam opar­cie na fak­tach 🙂

    I grat­u­lu­ję pomyśl­nie zakońc­zonej pro­ce­dury!

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Natalio,
   tak — na początku warto dołączyć scree­ny. Jeśli organ będzie wyma­gał potwierd­zonych, notar­iusz może potwierdz­ić notar­i­al­nie treść z komu­nika­torów online.
   Świad­kowie — możesz dołączyć ich zez­na­nia pisemne wraz z nami­ara­mi kon­tak­towy­mi (adres, mail, numer tele­fonu) albo w uza­sad­nie­niu wniosku ich wymienić (+ wskazać, czego byli świad­ka­mi) i tam umieś­cić ich dane kon­tak­towe.

   Nie ma potrze­by, by przy­chodzili do urzę­du, ponieważ oso­ba przyj­mu­ją­ca wniosek nie będzie od razu go roz­pa­try­wać.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Hej!
   Nie znam swo­jego ojca, w życiu nie widzi­ałam go na oczy.
   Oczy­w­scie mam jego nazwisko ale ja się nim prak­ty­cznie nie posługu­je.
   Dosta­je kart­ki i jakies inne dro­bi­az­gi na moje nazwisko które uży­wam. (prawdzi­we nazwisko uży­wam kiedy mam pacz­ki do ode­bra­nia albo jakies listy z pra­cy w razie jak­bym musi­ała okazać dowód) Chce zmienić nazwisko nie chce być kojar­zona z moim bio­log­icznym
   Ojcem, on tak naprawdę jest dla mnie obca oso­ba. Więk­szość moich zna­jomych zna tylko moje drugie nazwisko. Czy to jest dobry powód o wystop­nie­nie o zmi­anę nazwiska?

   • Cześć Alpaczka1,
    uważam, że tak, ponieważ uży­wasz zupełnie innego nazwiska w prak­tyce.
    Dołącz oświad­czenia z zez­na­ni­a­mi zna­jomych, kopie doku­men­tów, gdzie uży­wasz tego “Two­jego” nazwiska.

    Poz­draw­iam
    Ania

    • Witam Pani Anno!
     Czy pomogla­by Mi Pani napisac taki oto wniosek? Mam kop­erte, oraz inne dowody, ale nie wiem jak sie za to zabrac. Mieszkam za grani­ca wiec wniosek musze wyp­isac online/ Moja mat­ka wymelod­wala z domu i nie mam zad­nego pol­skiego mel­dunku, czy to bedzie jakis prob­lem?

     • Dzień dobry,
      nie wykonu­ję takich czyn­noś­ci w ramach blogu.

      Pole­cam w takiej sytu­acji kon­takt z Kance­lar­ią lub w razie trud­nej sytu­acji finan­sowej kon­takt z Nieod­płat­ny­mi Porad­ni­a­mi Prawny­mi.

      Poz­draw­iam
      Ania

 35. Witam, planu­ję zmienić imię, mam pytanie — jakie doku­men­ty muszę dostar­czyć poza wnioskiem, I czy oso­ba w urzędzie będzie czy­tać moje uza­sad­nie­nie wniosku i sprawdzać co tam napisałem? Rozu­miem że wszys­tkie doku­men­ty mowa tutaj o praw­ie jazdy, świadectwach szkol­nych, świadectwach pra­cy muszą zostać wymienione i nie będzie z tym żad­nego prob­le­mu, wystar­czy że się zgłoszę i zażą­dam wymi­any doku­men­tów, tak?

  • Cześć Rakac,
   musisz złożyć wniosek z uza­sad­nie­niem. Nato­mi­ast dodatkowe doku­men­ty czy inne załączni­ki mogą stanow­ić dowody potwierdza­jące, to co napisałeś w uza­sad­nie­niu. To od Ciebie zależy co dołączysz. Pamię­taj tylko, że odpowiedź negaty­w­na (jeśli się nie odwołasz) jest wiążą­ca, tzn. nie możesz już złożyć ponown­ie wniosku na dokład­nie tą samą zmi­anę imienia. Stąd warto rozważyć dołącze­nie dowodów.

   Nie badałam, jakie doku­men­ty dokład­nie należy wymienić, ale decyz­ja o zmi­an­ie imienia jest pod­stawą do zmi­any. Co najwyżej może się to wiązać z obow­iązkiem doko­na­nia opłaty za wymi­anę tych doku­men­tów.

   Może się zdarzyć, że pra­cown­ik przyj­mu­ją­cy wniosek przeczy­ta uza­sad­nie­nie, by kon­trol­nie doradz­ić, czy nie ma potrze­by uszczegółowienia. Przede wszys­tkim będzie to jed­nak czy­tał pra­cown­ik zaj­mu­ją­cy się sprawą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 36. Czy wniosek muszę złożyć w urzędzie w którym jestem zamel­dowana, czy mogę złożyć w jakimkol­wiek urzędzie?

  • Cześć Mouse­babix,
   jak już pisałam — możesz złożyć wniosek w dowol­nym USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 37. Dzień dobry. Moja pro­ce­du­ra jest właśnie roz­pa­try­wana. Czy mogła­by mi pani powiedzieć, które doku­men­ty muszę w przy­pad­ku pozy­ty­wnego roz­pa­trzenia zmienić? I z jaki­mi kosz­ta­mi się to wiąże?

  Z pewnoś­cią jest to dowód oso­bisty, pasz­port i sprawy dajmy na to w banku i na uczel­ni. Ale czy jest coś co może mi umknąć a jest nieod­zowne?

  Czy muszę zmieni­ać na przykład książeczkę wojskową?

  Aktu­al­nie jestem stu­den­tem i nie utrzy­mu­je kon­tak­tów z rodz­iną, ale for­mal­nie wciąż nią jesteśmy. Czy brak poin­for­mowa­nia o zmi­an­ie tożsamoś­ci rodziny i tym samym brak zmi­any dopisków o mnie w ich doku­men­tac­jach będzie miało jakieś złe kon­sek­wenc­je?

  Dodam, że zmi­ana miała na celu odcię­cie się od nich toteż nie chci­ałbym ich w to ter­az wta­jem­niczać.

  • Cześć Dominiku,
   tego aspek­tu jeszcze nie sprawdza­łam.
   Także na ten moment nie mam szczegól­nej wiedzy w tym tema­cie.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Od ilu lat mogę zmienić nazwisko bez zgody rodz­iców? Czy­tałam, że nastąpiły zmi­any i mogę już od 16, ale wolę się upewnić. Nien­aw­idzę mojego nazwiska i prag­nę zmienić na takie z którego każdy mnie zna.

   • Cześć Zuzan­no,
    sama możesz złożyć wniosek odkąd jesteś pełno­let­nia (18 lat, chy­ba że w wieku min. 16 lat wyjdziesz za mąż).

    Poz­draw­iam
    Ania

 38. Witam.
  Dowiedzi­ałam się o adopcji mojej mamy.Czuje sil­ną więź z moją bio­log­iczną rodz­iną i moja mama zgadza się na zmi­anę nazwiska na nazwisko mojej bio­log­icznej bab­ci.

  Jak to uar­gu­men­tować w USC ? Na zmi­anę nazwiska zgadza się moja bio­log­icz­na mama,która była adoptowana.Czy załącze­nie zupełnego odpisu aktu urodzenia mojej mamy z adno­tacją o adopcji wpłynie na pozy­ty­wną decyzję.Naprawdę czu­je sil­ną więź z tą rodz­iną bio­log­iczną do tego stopnia,ze po ślu­bie chce mieć dwuczłonowe nazwisko.

  Scree­ny z face­booka ze uzy­wam tego nazwiska wystar­czą ?
  Głęboko i moc­no zalezy mi na zmi­an­ie nazwiska na nazwisko mojej bio­log­icznej rodziny. Bard­zo proszę o rady doty­czące argumentów,aby USC wydał pozy­ty­wną decyzję.

  • Cześć,
   ja uważam, że w takich sytu­ac­jach warto zapy­tać w konkret­nym USC, jakich dowodów oczeku­ją.
   Jeżeli wskazu­jesz na ważny powód w pow­iąza­niu z nazwiskiem bio­log­icznej bab­ci, to nat­u­ral­nie warto, żebyś udoku­men­towała, że to dokład­nie to nazwisko, np. wskazanie, w którym akcie to się zna­j­du­je. Dowody z social media są pomoc­ne, ale to nie jest tak, że dają 100% gwarancję.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Ja mam dość ciekawa sytu­acje, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi.

    Od 14 lat mieszkam w Anglii i znana jestem pod inna pozowa­nia mojego imienia i innym nazwiskiem ang­iel­skim. Uży­wanym od lat.

    Dru­ga zasa­da jest to że mój ojciec mnie zostaw­ił przy roz­wodzie mamy, a mama zmieniła nazwisko ojczy­ma.

    Ja zostałam jedy­na z tym nazwiskiem w rodzinie i nie bard­zo mi z tym dobrze.

    Czy jest możli­wość zmi­any imienia i nazwiska na imię ang­iel­skiej pisowni z Alek­sandry na Alexan­drę i nazwiska ang­iel­skiego? I jeśli tak to moż­na użyć dwóch uza­sad­nień czy tylko jed­nego?

    • Cześć,
     nie ma prze­ci­wwskazań na zmi­anę imienia na zagraniczne.
     Kwestii nazwiska jeszcze nie badałam, ale uważam, że Two­ja sytu­ac­ja pozwala na jasne udoku­men­towanie, że nie uży­wasz aktu­al­nych danych tylko nowych. Skupiłabym się na pier­wszym wari­an­cie, lecz gdzieś na końcu zaz­naczyłabym, że zmi­ana nazwiska związana jest także z kwes­t­i­a­mi rela­cyjny­mi i rodzin­ny­mi.
     Nie ma zakazu, by wskazy­wać, że wypeł­ni­asz więcej przesłanek.

     Poz­draw­iam
     Ania

 39. Jesteśmy z narzec­zoną przed ślubem. W USC podała moje nazwisko jako, to którym będzie się posługi­wała po ślu­bie. Czy ma jeszcze przed slubem możli­wość doda­nia swo­jego nazwiska aby miec nazwisko dwuczłonowe (swo­je- moje) , czy ewen­tu­al­nie konieczne będzie wejś­cie na drogę admin­is­tra­cyj­na po ślu­bie i wtedy argu­men­towanie zmi­any nazwiska na dwuczłonowe np. przy­wiązaniem do swo­jego. Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

  • Cześć Pytanie,
   tak, moż­na zmienić jeszcze przed ślubem, ale najlepiej jak najszy­b­ciej zmienić decyzję.
   Będzie to dużo bardziej skuteczne niż późniejsza dro­ga admin­is­tra­cyj­na, która różnie może się skończyć.

   Jeśli ślub ma być konko­rda­towy, to należy przekazać do księdza zak­tu­al­i­zowane doku­men­ty,

   Poz­draw­iam
   Ania

 40. Witam. Czy­tałem poprzed­nie wypowiedzi jak i pani odpowiedzi i zas­tanaw­ia mnie o co chodzi z opinią psy­cho­log­iczną w pro­ce­durze zmi­any imienia?
  Co daje taki doku­ment? Gwaranc­je pomyśl­noś­ci wyroku?

  • Cześć Tadeuszu,
   to po pros­tu jeden z argu­men­tów w spraw­ie.
   Jeżeli oso­ba wskazu­je, że ważny powód wyni­ka z traumy z dziecińst­wa, trud­nych relacji, związanych z krzy­wdze­niem, to bywa prob­lem z kwest­ią dowodową. Cza­sem wystar­czy opis sytu­acji i np. świad­kowie. Innym razem oso­ba dys­ponu­je np. niebieską kartą czy zgłoszeni­a­mi na policję.
   Są jed­nak oso­by, które pod­dały się ter­apii i to ich doku­men­tac­ja medy­cz­na mogła­by stanow­ić dowód na potwierdze­nie prawdzi­woś­ci ważnego powodu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 41. Dzień dobry 😀
  Zmierzam wys­tąpić zarówno o zmi­anę imienia jak i nazwiska i żad­na kwes­t­ia nie porusza moich wąt­pli­woś­ci jak jed­na.
  Aktu­al­nie mam na imię Karoli­na, jed­nak po zmi­an­ie tożsamoś­ci chci­ałabym mieć dwa imiona. Aktu­al­nie (przed zmi­aną) posi­adam jed­no. Czy mogę zatem po pros­tu w ramach wniosku o zmi­anę wpisać, że prag­nę zmienić imię Karoli­na na cho­ci­aż­by Bar­bara Eweli­na, czy nie mogę dokon­ać tego w tej pro­ce­durze musząc pod­jąć innej?

  • Cześć Karoli­no,
   nat­u­ral­nie możesz zmienić jed­no imię na dwa inne imiona w jed­nej pro­ce­durze.

   Poz­draw­iam
   Ania

 42. Dzień Dobry,
  Chcielibyśmy naszym kilkulet­nim córkom dodać drugie imiona. Obec­nie mają imiona dość do siebie podob­ne i trochę się dal­szym członkom rodziny mylą. Poza tym każ­da z naszych córek przy­pom­i­na nam bard­zo nasze bab­cie i to tych babć imiona chcieliśmy im dodać. Czy takie uza­sad­nie­nie będzie uznane przez Urząd za nieis­totne? Czy w przy­pad­ku drugich imion (bez zmi­any pier­wszych) moż­na liczyć na łagod­niejsze trak­towanie ;)?

  • Cześć Pawle,
   oso­biś­cie uważam, że warto zwró­cić uwagę na aspekt związany z sen­ty­mentem i rodzin­ny­mi więza­mi związany­mi z bab­ci­a­mi.
   Dodatkowo prob­le­my z podobieńst­wem imion, które mogą gen­erować mogą pomóc w argu­men­tacji, ale sko­ro pier­wsze imiona zosta­ją, to “prob­lem” nie zosta­je rozwiązany.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Czy aby sprawdz­ic czy syn naw­iązał więź emocjon­al­ną z ojcem u psy­cholo­ga musi być tam z nami co będzie jes­li się na taką wiz­ytę nie zgodzi bo chce żeby Syna miał moje panieńskie. Czy szanse na to aby sąd u nielet­niego syn­ka wydał decyzję o tym otrzy­ma moje nazwisko panieńskie bo ojciec sam zgody nie wyrazi. Ja wiem że byly maz i syn nie naw­iąza­li więzi emocjon­al­nej i na czym to podle­ga. Proszę o poradę na mój e‑mail. Bard­zo mi zależy mam inne argu­men­ty ale ten że więzi po między nimi nie ma jest konieczny. Czy jak były mąż nie przyjdzie do psy­cholo­ga na takie badanie czy otrzy­mam taki doku­ment o braku więzi pomiedzy nimi. Proszę o odp na mój e‑mail

   • Cześć Mary­siu,
    jeśli szukasz porady prawnej, pole­cam kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem lub jeśli speł­ni­asz warun­ki, to możesz sko­rzys­tać z usług Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

    Nie mam wiedzy o tym, jakie oso­by powin­ny uczest­niczyć w bada­niu, czy jaki będzie skutek badań bez rodz­i­ca.
    Podob­nie jak nie mam doświad­czenia w pro­ce­durze uzyski­wa­nia zgody na zmi­anę nazwiska przed sądem rodzin­nym.

    Tutaj pod­powiadam odpowiedzi doty­czące pro­ce­dury admin­is­tra­cyjnej.

    Poz­draw­iam
    Ania

 43. Dzień Dobry 😀 mam kil­ka pytań odnośnie pro­ce­dury.

  1 Jakiego języ­ka sug­erowała­by pani użyć pod­czas pisa­nia argu­men­tacji? Zda­ję sobie oczy­wiś­cie sprawę, że na pewno nie potocznego, ale czy powin­nam być bard­zo wylew­na? Czy raczej starać się najbardziej jak tylko jest to możli­we?

  2. Czy muszę tłu­maczyć dlaczego wybrałam aku­rat takie imie czy nazwisko? Czy jest to dowolne byle by tylko przestrze­gać zasad odnośnie imion nie zbyt eks­cen­trycznych jak i nie nazwisk osób pub­licznych?

  3. Jeśli mam już wszys­tko to jest wniosek, doku­men­ty i uiś­ciłam opłatę to wystar­czy, że zan­iosę to wszys­tko do USC i będę czekała na odpowiedz, czy pod­czas wiz­y­ty jeszcze coś mnie czeka?

  4. Czy osobą decyzyjną jest pra­cown­ik USC który mnie „obsługi­wał”, bądź inny który tam pracu­je, czy jest to zupełnie inna, wyżej postaw­iona oso­ba?

  • Cześć Ane­to,
   1 — uważam, że właś­ci­we jest rzec­zowe wymie­nie­nie przykładów. Takie wyważe­nie wymie­nienia konkret­nych sytu­acji, bez negaty­wnych emocji. Bardziej fak­ty niż żal, ból, złość. Nato­mi­ast jeśli są fak­ty, to nat­u­ral­nie z konkret­ny­mi przykłada­mi, nawet jeśli one będą miały ten kon­tekst emocjon­al­ny.

   2 — to zależy od przesłan­ki (ważnego powodu zmi­any). Jeśli pod­stawą zmi­any ma być zmi­ana na imię fak­ty­czne uży­wane, to trze­ba wykazać, że konkret­nego imienia fak­ty­cznie się uży­wało.

   3 — nie powin­no nic się wydarzyć, chy­ba że oso­ba przyj­mu­ją­ca wniosek od razu o coś zapy­ta, albo zauważy jak­iś brak we wniosku. Ewen­tu­al­nie mogą poprosić o potwierdze­nie tożsamoś­ci.

   4 — to zależy od rozkładu pra­cy w USC. Decyzję zazwyczaj wyda­je kierown­ik USC, ale może upoważnić pra­cown­i­ka do wyda­nia decyzji. I wtedy upoważniony pra­cown­ik (niekoniecznie oso­ba “z okien­ka”, ale możli­we, że i ona) rozstrzy­ga sprawę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 44. Dzień dobry.
  Jestem po ślu­bie cywilnym, na którym pod­jęłam decyzję o nazwisku dwuczłonowym. Jesteśmy już 2 lata po ślu­bie, zaraz slub koś­ciel­ny. A ja czu­je sie źle z tym nazwiskiem i ter­az wiem , że chci­ałabym tylko nazwisko męża. Czy jest jakaś szansa na jego zmi­anę? Jeśli chodzi o argu­men­tację to przede wszys­tkim, że źle mi z tym. Że uży­wam nazwisko męża na co dzien. Dodatkowo biorąc ślub cywilny, zmi­ana nazwiska była to szy­b­ka decyz­ja ze wzglę­du na nieplanowaną ciążę. Wtedy nie wiedzialam co robić, byłam rozbi­ta do tego jeszcze stu­diowałam i ta decyz­ja była trud­na. Chci­ałam zostać jakaś częś­cią przy rodzinie, ale nie byłam pew­na czy to dobra zmi­ana. Ter­az dręczy mnie to im bliżej ślubu koś­ciel­nego. Cza­sa­mi wyda­je mi się, że mogę mieć z tego powodu stany depresyjne. To uciążli­we. Czy jeżeli składa­jąc wniosek opiszę sytu­ację jaka była przy zawar­ciu związku małżeńskiego na ślu­bie cywilnym (ciąża, stu­dia, męt­lik w głowie, szy­b­ka decyz­ja) to wniosek będzie pozy­ty­wnie roz­pa­tr­zony?

  Poz­draw­iam.

  • Cześć Lid­ko,
   jed­noz­nacznie odpowiedzieć Ci nie mogę. Nato­mi­ast pro­ponu­ję skon­tak­tować się z USC i zapy­tać o ich wstęp­ne stanowisko, a także ewen­tu­alne pod­powiedzi o skon­struowanie wniosku. Możesz złożyć wniosek do dowol­nego USC, więc może warto zro­bić rozez­nanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 45. Witam! Jestem w iden­ty­cznej sytu­acji jak pani Agniesz­ka, która pisała siedem­nastego kwiet­nia. W moim przy­pad­ku posi­adam wszelkie doku­men­ty które zaw­ier­a­ją zapis o adopcji i zmi­any per­son­al­iów. Zawarte jest to także w zupełnym akcie urodzenia.

  Mam jed­nak pytanie odnośnie mojej argu­men­tacji. Mogę oczy­wiś­cie powołać się na sza­cunek wobec bio­log­icznych rodz­iców pod­pier­a­jąc to dra­maty­czny­mi relac­ja­mi z rodz­iną adop­cyjną, co jest prawdą… Jed­nak czy potrze­bu­ję jakiegoś doku­men­tu który to potwierdzi? Nie mam oso­by zna­jącej sytu­acji od wewnątrz która mogła­by zez­nać na moją korzyść.

  Powodów mam oczy­wiś­cie więcej. Jest to także chęć odcię­cia się od przeszłoś­ci przed wyjaz­dem na stałe w zupełnie nowe miejsce, uprzedzenia co do aktu­al­nie posi­adanego nazwiska… mógłbym dłu­go wymieni­ać i zna­jąc siebie i swo­je możli­woś­ci jestem przeko­nany że uda napisać mi się argu­men­tację na powiedzmy „poziomie”.

  Wszys­tko jed­nak opier­ało by się jedynie na moim wywodzie oraz aktach urodzenia potwierdza­ją­cych wcześniej posi­adane per­son­a­lia.

  Kon­tak­towałem się już z psy­cholo­giem w celu uzyska­nia od niego doku­men­tu mogącego mi pomoc, jed­nakże dwukrot­nie spotkałem się z odmową z racji rzekomej niemożnoś­ci sporządzenia takowego doku­men­tu.

  Czy w takiej sytu­acji mam jakiekol­wiek szanse na przy­chylne roz­pa­trze­nie wniosku i doko­nanie zmi­any zarówno imienia jak i nazwiska? O ile mi wiado­mo to pro­ce­du­ra o wiele bardziej trud­na do real­iza­cji, ale kom­fort mojego życia naprawdę odmienił­by się dzię­ki temu diame­tral­nie.

  Serdecznie proszę o pomoc.

  • Dodam jeszcze kil­ka ważnych infor­ma­cji, które zgro­madz­iłem po całym dniu zgłębia­nia tem­atu.

   Kwes­t­ia argu­men­ta­cyj­na opier­ała­by się na powoła­niu na:
   — sza­cunek wobec bio­log­icznych rodz­iców.
   — chęć zmi­any obec­nego imienia z uwa­gi na szykany w przeszłoś­ci, co wiąza­ło się z chorobą nowot­worową na którą zapadłem. Wiem, że brz­mi abstrak­cyjnie, ale proszę mi wierzyć, że w pewien sposób rówieśni­cy właśnie przy pomo­cy imienia zgo­towali mi nie małe piekło, a miałem wów­czas zaled­wie kil­ka lat.
   — chęć odcię­cia się od przeszłoś­ci oraz adop­cyjnej rodziny z którą nie chcę mieć kon­tak­tu po wyjeździe jak również niechęć aby moje przyszłe dzieci nosiły ich nazwisko…

   Czy gdy­bym opisał wszys­tkie moje powody dość szczegółowo po czym zamieś­cił doku­men­ty potwierdza­jące moją chorobę nowot­worową oraz alt urodzenia zupełny, gdzie wid­nieje wzmi­an­ka o adopcji moje podanie zostało­by zaak­cep­towane? Wiem że zależy to od urzęd­ni­ka, ale… po pros­tu jeśli moje podanie zostanie odrzu­cone nie będę miał ani środ­ków ani siły na dal­sze odwoła­nia. Dlat­ego bard­zo się martwię i bard­zo zależy mi na poprawnoś­ci wniosku.

   • Cześć Tomaszu,
    spójrz na odpowiedź do poprzed­niego pos­ta.

    Pon­ad­to ewen­tu­alne odwołanie jest nieod­płatne, więc będzie to kwes­t­ia zebra­nia siły.
    Zrób rozez­nanie, może wyczekaj moment kom­for­towy dla Ciebie.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Tomaszu,
   jed­noz­nacznie odpowiedzieć Ci nie mogę. Nato­mi­ast pro­ponu­ję skon­tak­tować się z USC i zapy­tać o ich wstęp­ne stanowisko, a także ewen­tu­alne pod­powiedzi, co zdobyć. Możesz złożyć wniosek do dowol­nego USC, więc może warto zro­bić rozez­nanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 46. Witam pani Aniu, biorąc ślub w Polsce z Duńczykiem, okaza­ło się że nie mogę przyjąć jego pier­wszego nazwiska (mąż posi­a­da dwa), ponieważ w jego dowodzie jego pier­wsze nazwisko jest w polu jako drugie imię (i tak zostało przetłu­mac­zone), ponieważ w Danii w polu nazwiska moż­na mieć tylko jed­no. Zostałam poin­for­mowana, że nie mogę przyjąć po ślu­bie “drugiego imienia”. Pani z USC zapro­pon­wała abym złożyła podanie o nadanie drugiego imienia które będzie pier­wszym nazwiskiem mojego męża. Posi­adam tylko pier­wsze imię. Czy taki wniosek ma szan­sę na akcep­tację? Czy powin­nam pokusić się o zmi­anę nazwiska na dwuczłonowe? Z góry dzięku­ję za odpowiedź! Poz­draw­iam serdecznie, Mag­da

  • Cześć Mag­do F.,
   to chy­ba zależy, czego oczeku­jesz.

   Możesz uar­gu­men­tować obie opc­je:
   — doda­jąc drugie imię — to zawsze będzie Two­je imię, nie nazwisko. Poza tym jed­nak nie każde nazwisko nada­je się na imię;
   — doda­jąc człon nazwiska — zas­tanaw­iam się tylko, jak to będzie, bowiem w tej sytu­acji będziesz miała jed­nak inne nazwisko niż mąż. Ty dwuczłonowe, a mąż — jed­noczłonowe.

   Myślę jed­nak, że to kwes­t­ia doty­czą­ca tego, na czym Tobie zależy 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 47. Otrzy­małem decyzję negaty­wną.
  I co ter­az ? Już nie mogę ponown­ie składać wniosku? Z tego że wiem to oprócz tego wniosku mam pod­pisać oświad­cze­nie że nigdy nie nie dostałam decyzji negaty­wnej.

  • Cześć Lolu,
   jeśli decyz­ja jest odmow­na to wtedy nie możesz ponown­ie złożyć takiego samego wniosku.

   Pozosta­je Ci jed­na ter­az od decyzji się odwołać, a następ­nie możesz wnieść skargę do sądu.
   Odwołanie to może być proste pis­mo, w którym wyjaś­ni­asz, dlaczego uważasz odmowę za bez­za­sad­ną.

   Pamię­taj tylko o ter­minie 14 dni — należy je w tym ter­minie złożyć w urzędzie lub nadać przesyłką pole­coną w Pocz­cie Pol­skiej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 48. Dzień dobry,

  od urodzenia noszę nazwisko ojca, z którym moja mat­ka rozwiodła się, kiedy byłam bard­zo mała, zaś od tamtej pory jego udzi­ał w moim życiu jest prak­ty­cznie zerowy. Po roz­wodzie mat­ka też pozostała przy jego nazwisku, lecz moje złe relac­je z nią (które nie ule­ga­ją popraw­ie) stanow­iły główne źródło prob­lemów psy­chicznych, z który­mi zmagam się do dziś — nieste­ty nigdy nie udałam się z nimi do spec­jal­isty, przez co nie mam ich określonych i zdi­ag­no­zowanych na żad­nym “papierze”. Czy mogłabym tym uza­sad­nić chęć zmi­any nazwiska na zupełnie inne, niepo­jaw­ia­jące się w moim drzewie genealog­icznym? Nie jest to nazwisko postaci historycznej/wsławionej kulturowo/znanej itp.
  Jeśli tak, czy powin­nam odwoły­wać się bardziej do chę­ci zmi­any tego nazwiska jako nazwiska ojca czy jako nazwiska mat­ki?

  • Cześć Lee,
   nazwisko możesz wybrać powol­nie, poza his­to­ryczny­mi itd.

   Co do powodu — przed­staw­iłabym kon­tekst relacji z obo­jgiem rodz­iców, bo powody ist­nieją z obu stron. Co do dowodów, może ktoś może złożyć Ci oświad­cze­nie, w którym potwierdzi sytu­ację albo mógł­by być przesłuchany w tym zakre­sie. Jeśli nie, to zawsze możesz zadz­wonić do kierown­i­ka USC i dopy­tać się, jak w takiej sytu­acji uza­sad­nić swój wniosek.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam serdecznie.
    Mam pytanie odnośnie całego pro­cederu. Jako kilku­miesięczne dziecko zostałam adop­towana z domu dziec­ka, gdzie nosiłam imię Karoli­na za którym stało nazwisko mych bio­log­icznych rodz­iców. Mam na to doku­ment.

    Czy jeśli chci­ałabym dziś wró­cić do tych per­son­al­iów, a cho­ci­aż­by imienia fakt adopcji dzi­ała jakoś na moją korzyść? Byłam jak­by nie patrzeć dzieck­iem zatem czy mogę pod­ciągnąć to pod zmi­anę per­son­al­iów bez świado­moś­ci i zgody? Jak powin­nam ubrać to w słowa pod­czas argu­men­tacji?

    I jeszcze jed­no. Prag­nę dodać że for­mal­ność zmi­any moich moich per­son­al­iów nigdy nie była wcześniej przeprowad­zona, a przy­na­jm­niej nie mam na to doku­men­tów i brak mi o tym wiedzy. Przy­puszczam, że Moje „bio­log­iczne” per­son­a­lia były, lecz for­mal­nie pozostawałam nien­azwana aż do momen­tu adopcji. Nie mniej jed­nak proszę serdecznie o pomoc.

    • Cześć Agnieszko,
     kluc­zowe we wniosku jest tu, by wykazać, że powód jest ważny. Powin­naś to opisać tak, jak fak­ty­cznie czu­jesz. Wyjaśnić powody, dla których konieczne jest, by dokon­ać zmi­any Twoich danych osobowych.Zwróć uwagę na poniższy wyrok, w którym jest wskazane, że należy wyjaśnić, dlaczego jest to ważne.
     Zmi­any imienia nie moż­na dokon­ać “dla zach­cian­ki”. Musi być więc Two­je silne przeko­nanie, że jest to kluc­zowe. Może związane jest to z Twoi­mi relac­ja­mi z rodzi­ca­mi adop­cyjny­mi, stop­niem wrażli­woś­ci i sza­cunku dla decyzji bio­log­icznych rodz­iców. Trud­no jest tak wskazy­wać, nie zna­jąc dokład­nie pełnej sytu­acji.

     Wyrok Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Krakowie z dnia 19 lip­ca 2018 r. III SA/Kr 178/18:
     Skarżą­cy nie potrafił wytłu­maczyć, dlaczego uważa za zasadne powrót do swo­jego pier­wot­nego imienia i nazwiska (jeżeli w ogóle tak było), sko­ro w pro­ce­sie adopcji sama zmi­ana imienia i nazwiska jest prawnie dopuszczal­na. Zgod­nie bowiem z art. 122 § 1 i 3 kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego przys­poso­biony otrzy­mu­je nazwisko przys­pos­abi­a­jącego, a jeżeli został przys­poso­biony przez małżonków wspól­nie albo jeżeli jeden z małżonków przys­poso­bił dziecko drugiego małżon­ka — nazwisko, które noszą albo nosiły­by dzieci zrod­zone z tego małżeńst­wa. Z kolei na wniosek przys­pos­abi­a­jącego sąd opiekuńczy może w orzecze­niu o przys­poso­bi­e­niu zmienić imię lub imiona przys­poso­bionego.

     Poz­draw­iam
     Ania

 49. Dzień dobry.
  Przy nar­o­dz­i­nach zostały nadane mi 2 imiona, to drugie jed­nak “po” pewnej oso­bie z rodziny, z którą jestem moc­no skłó­cony już od długiego cza­su, w związku z czym bard­zo zależy mi na jego usunię­ciu. Co w takim wypad­ku musi­ałbym podać jako powód, żeby nie dostać odmowy?
  Drugie kwes­t­ia: chcę również zmienić pier­wsze imię na obco­języ­czne, do tego takie, które nie ma pol­skiego odpowied­ni­ka, ponieważ nim właśnie zwraca­ją się do mnie wszyscy przy­ja­ciele. Nie mam na to jed­nak dowodów fizy­cznych, ponieważ nie pisze­my do siebie żad­nych listów, ale mógłbym ewen­tu­al­nie wydrukować i załączyć scree­ny z rozmów. Do tego imię to jest “uni­sex”, więc jak rozu­miem odmowę mogę dostać, ponieważ nie wskazu­je bezpośred­nio na płeć. Czy nie dało­by się jed­nak tego jakoś obe­jść, sko­ro jest to imię, którym właś­ci­wie wszyscy się do mnie zwraca­ją?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź!

  • Cześć Aleks,
   czyli tak naprawdę chcesz zmienić dwa imiona na jed­no z powodu nieuży­wa­nia ich.
   Jeśli chodzi o drugie imię, to gen­er­al­nie mało kiedy uży­wamy dwóch imion, więc to pewnie łat­wo uza­sad­nisz, jakim­iś umowa­mi — pewnie podałeś tam tylko pier­wsze imię.

   Co do zmi­any pier­wszego — musisz wykazać, że go nie uży­wasz. Uprzedzam, organ dość bacznie anal­izu­je sytu­ację i może zwró­cić na mały aspekt dowodowy. Może zbierz oświad­czenia od zna­jomych (niech Ci wyślą je pocztą) i załącz do wniosku + zapro­ponuj ich przesłuchanie na te okolicznoś­ci?

   Jeśli imię nie ma określonej płci, to ist­nieje wysok­ie praw­dopodobieńst­wo odmowy. Jak temu zaradz­ić? Zas­tanów się czy może w Polsce nie ma ono kono­tacji w kierunku kole­jnej płci, np. Kuba nie jest zale­cane w Polsce jako imię żeńskie, a Niko­la jako męskie. Być może znasz przykład Polaków, którzy noszą to imię.
   Gdy­by chodz­iło o imię Aleks, to zobacz tę opinię RJP: (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=603:alex&catid=76&Itemid=146). Tutaj nie budz­iło wąt­pli­woś­ci, że jest to imię męskie.
   Pon­ad­to na stron­ie rzą­dowej widać, że jest to imię męskie funkcjonu­jące w Polsce: (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/najpopularniejsze-imiona-dla-chlopcow-2018-ranking-ogolnopolski).

   Poz­draw­iam
   Ania

 50. Witam, mam na imię Ane­ta, mam 27 lat. Dowiedzi­ałam się po lat­ach, że jestem adop­towanym dzieck­iem, oraz że przed adopcją (miałam wtedy 10 miesię­cy) miałam na imię Żane­ta. Chci­ałabym wró­cił do tego imienia, jest taka możli­wość?

  • Cześć Ane­to,
   zgod­nie z pro­ce­durą musisz wykazać we wniosku, że powód zmi­any jest ważny.
   Kluc­zowa jest więc argu­men­tac­ja w uza­sad­nie­niu 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam mam pytanie jeśli jestem po dwóch roz­wodach tych samych nazwiskach A chce wró­cić do rodowego jakie uza­sad­nie­nie muszę napisać.

   • Cześć Marzan­no,
    zgod­nie z tym, co napisałam w tekś­cie musisz przed­staw­ić ważny powód zmi­any.
    Nie może być to sama chęć zmi­any, ale po pros­tu musisz wykazać, dlaczego jest to dla Ciebie ważne.

    Poz­draw­iam
    Ania

 51. Dzień dobry,
  mam obec­nie siedem­naś­cie lat i po skończe­niu osiem­nas­tu mam zami­ar zmienić imię. Nigdy nie uży­wałam mojego prawdzi­wego imienia i wszyscy mówią na mnie także inaczej, więc uza­sad­nie­nie nie będzie dla mnie prob­le­mem, ale mam jeden dylemat. Chci­ałabym również zmienić nazwisko i zas­tanaw­iam się, czy da się to zro­bić za jed­nym zamachem? Czy jed­nak trze­ba będzie zro­bić to w osob­nych wnioskach i odłamie cza­sowym? I czy muszę najpierw wyro­bić dowód po skończe­niu osiem­nast­ki, żeby stworzyć wniosek o zmi­anę imienia, czy jako dowód tożsamoś­ci wystar­czy paszport/legitymacja? Z góry dzięku­je za odpowiedź.

  • Cześć Celes­tia,
   możesz złożyć jeden wniosek o zmi­anę imienia i nazwiska.
   Wskaż tylko wtedy, czy jeśli Ci odmówią co do np. nazwiska, to czy chci­ałabyś by decyzją zmie­nili Ci imię, żeby mieli jas­ność.

   Do 18 r.ż. w Twoim imie­niu wniosek muszą złożyć rodz­ice. Po 18 r.ż. możesz robić to samodziel­nie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 52. Witam

  Jestem meza­t­ka od 7 lat z cud­zoziem­ca na akcie malzenst­wa jest moje nazwisko dla dzieci ale ter­az stwiedzil­am ze jed­nak chce meza nazwisko dla siebie I dzieci czy moz­na to zmienic prosze o pomoc

  • Cześć Mag­do,
   możesz złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska. Pro­ce­durę opisałam w tekś­cie.
   Zmi­ana w świ­etle przepisów możli­wa jest z ważnych przy­czyn. Musisz uza­sad­nić, z jakiej ważnej przy­czyny chcesz zmienić nazwisko swo­je i dzieci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 53. Witam, czy sklada­jac wniosek o zmi­ane nazwiska w kon­sulac­ie za grani­ca, konieczne jest dolacze­nie aktu urodzenia? Czy ewen­tu­al­ny akt urodzenia moge zastapic dowo­dem oso­bistym? Z gory dzieku­je i poz­draw­iam

  • Cześć Michale,
   są dwie sytu­acje:
   1) oso­by, których doty­czy zmi­ana nazwiska miały akty urodzenia sporząd­zone w Polsce — wtedy na pod­staw­ie numeru PESEL organ sam je sobie zna­jdzie (jeżeli zmi­ana ma objąć dzieci, należy wskazać ich miejsce sporządzenia ich pol­s­kich aktów urodzenia). Przy składa­niu wniosku potwierdza się tylko tożsamość dowodowem oso­bistym;
   2) oso­by, których doty­czy zmi­ana nazwiska miały zagraniczne akty urodzenia — wtedy dołącza się wniosek o tran­skrypcję zagranicznych doku­men­tów stanu cywilnego wraz z tymi akta­mi.

   Poz­draw­iam
   Ania

 54. Dzień dobry,
  Bard­zo ciekawy artykuł. Właśnie próbu­ję znaleźć jak­iś argu­ment w pol­skim praw­ie, który pozwalał­by mi nadać moje­mu syn­owi pod­wójne nazwisko, które nosi zgod­nie z prawem por­tu­gal­skim (ma również oby­wa­telst­wo por­tu­gal­skie), ale nie jest zgodne z prawem pol­skim (jeden z członów nazwiska to moje nazwisko panieńskie, którego już nie noszę).
  Pol­s­ki USC nie zgodz­ił się do tej pory na nadanie numeru PESEL moje­mu syn­owi (ma 11 miesię­cy) argu­men­tu­jąc, że musi­ałabym najpierw zmienić jego nazwisko na zgodne z pol­skim prawem. W Pani artykule wspom­i­na Pani, że “nazwisko moż­na posi­adać jed­no, a maksy­mal­nie dwuczłonowe, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da”. Czy ta zasa­da doty­czy tylko iloś­ci członów, czy również samego nazwiska?
  Z góry dzięku­ję za wskazówkę.
  Poz­draw­iam,
  Mag­da

  • Cześć Mag­daleno,
   infor­ma­c­je z artykułu odnoszą się do pro­ce­dury zmi­any nazwiska, a tutaj mamy kwest­ię nada­nia nazwiska.

   Zakładam jed­nak, że ma Pani zagraniczny akt urodzenia dziec­ka.
   Może warto poprosić o tran­skrypcję zagranicznego aktu urodzenia?
   Odmowa będzie w formie decyzji, więc będzie moż­na się odwołać.
   A jeśli tran­skrypcji dokon­a­ją, to dane dziec­ka wpiszą tak, jak w zagranicznym akcie urodzenia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 55. DZIEN DOBRY. JESTEM PO ROZMOWIEPANIAUSC , CHCE ZMIENIC IMIE JANINA NA JOANNA, KTOREGO UŻYWAM NIE MAM ZADNYCH DOKUMENOW URZEDOWYCH TATA REJESTRUJAC MNIEURZEDZIE TAK TO PRAWDOPODOBNIE KAZAŁ ZAPISAC . JESTEM DOJRZAŁA KOBIETA MAM 53 LATA WSZYSCYRODZINY MÓWIA NA MNIE ASKA. JAK NAPISAC DOBRZE ARGUMENTY. RODZICE JUZ NIE ZYJAMOJE WŁASNE DZIECI JUZ DOROSŁE KILKA RAZY MI MÓWIŁY DLACZEGO TEGO NIE ZMIENIE .PODJEŁAM W KONCU TAKA DECYZJE BARDZO MI NA TYM ZALEŻY TYLKO PANIUSC MÓWIŁA ZE TO WIAZE SIEWYMIANA DOKUMENTOW DZIECI NP DYPLOMU CÓRKIOBRONY AKTY NOTARIALNE DOWODY DZIECI .BARDZO PROSZE O WSKAZÓWKĘ JAK SIE DO TEGO ZABRAC BARDZO DZIEKUJE JOANNA

  • Cześć Asi­ca (Joan­no),
   na przyszłość mam prośbę o nien­aduży­wanie drukowanego pis­ma, ponieważ trud­no się je odczy­tu­je 🙂

   Uza­sad­ni­ać powin­naś w kierunku zmi­any na imię, którego uży­wasz. Potrze­bu­jesz dowodów na to, że fak­ty­cznie jest to imię, którego uży­wasz: kore­spon­denc­ja, zez­na­nia świad­ków, itd.

   Do wymi­any będą dowody oso­biste: Twój i dzieci, ponieważ nastąpi tam zmi­ana danych.
   Co do koniecznoś­ci zmi­any innych doku­men­tów, jak dyplomy nie mam wiedzy w tym zakre­sie. Nie spotkałam się jed­nak z takim obow­iązkiem. Dobrze by było jed­nak, żeby dzieci miały notar­i­al­ny odpis decyzji o zmi­an­ie Pani imienia. Wtedy udowod­nią, że fak­ty­cznie Pani imię zostało zmienione.

   Poz­draw­iam
   Ania

 56. Dzień dobry.
  Naw­iązu­jąc do wpisu ZUZANNY — 16/04/2019 AT 23:50, jeśli zmienię imię przed ślubem, to czy mogę poczekać ze zmi­aną doku­men­tów do “po ślu­bie”? Czy muszę mieć nowe doku­men­ty w momen­cie ślubu? Bo w tej sytu­acji muszę zmieni­ać dowód dwa razy. Resz­ta doku­men­tów może raczej być z innym nazwiskiem przez te 3 miesiące.
  Poz­draw­iam.

  • Czy może lep­iej najpierw wziąć ślub i z odpisem, bez nowego dowodu złożyć wniosek o zmi­anę imienia? Żeby dowód raz wyro­bić?

   • Cześć,
    decyz­ja należy do Ciebie. Pamię­taj, że pro­ce­du­ra może trwać, więc nieza­leżnie od wari­antu może się okazać, że konieczne będzie wyro­bi­e­nie dwóch dowodów.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć,
   ist­nieje obow­iązek niezwłocznej zmi­any dowodu oso­bis­tego od nastąpi­enia powodu zmi­any, aczkol­wiek dowód oso­bisty unieważ­nia się po upły­wie 4 miesię­cy od momen­tu zmi­any danych.

   Organ wyda­je go w ciągu 30 dni, więc dla “spoko­ju” w okre­sie przedślub­nym bez­pieczniej wyro­bić nowy dowód albo zapy­tać w USC, jakie mają wypra­cow­ane “prak­ty­ki” w tym zakre­sie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 57. Dzień dobry, mam 16 lat i chcę zmienić imię z Kinga na Car­ol. Powo­dem tego jest to że kiedy ludzie dowiadu­ją się o tym że moje imię jest skrótem od imienia Kune­gun­da zaczy­na­ją się śmi­ać a to bard­zo mi przeszkadza. Czy bym mogła zmienić na takie imię?

  • Cześć,
   samodziel­nie wniosek możesz złożyć po ukończe­niu 18 r.ż. Wcześniej musieli­by go złożyć rodz­ice.
   Jeśli imię jest dla Ciebie obraźli­we, uwłacza­jące, itd. to jest to powód do złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia.

   Dopuszczalne jest także by wybrać nowe imię w brzmie­niu obco­języ­cznym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 58. Witam,

  Czy była­by możli­wość zmi­any imienia Agaty na Aga, wiem ze w Polsce nie jest ofic­jal­ną for­mą imienia, ale mieszkam w Szkocji gdzie imię Aga jest ofic­jal­ną for­mą imienia. Od małego w sum­ie nikt nie uży­wał imienia Aga­ta tylko Aga. Trochę utrud­nia mi to życie za granicą bo było wiele pomyłek przez ten fakt.
  Co najlepiej napisać w powodzie zmi­any i czy w ogóle mam real­ną szanse na zmi­anę imienia.

  • Cześć Aga,
   spójrz na moje odpowiedzi na komen­tarze:
   MAURA 19/11/2019;
   LUCY 28/10/2019;
   OLA 24/10/2019;
   ALICJA 21/08/2019;
   MARIA 02/08/2019.

   Poz­draw­iam
   Ania

 59. Dzień dobry, 12lat temu się ożeniłem dając sie namówić żonie abym to ja przeszdł na jej nazwisko, po mimo upły­wu cza­su to dalej nie mogę sie z tym pogodz­ić, nie brałem pod uwagę tego jak bard­zo jest to dla mężczyzny uciążli­we a cza­sem nawet upakarza­jące, moja żona chce z naszy­mi dzieć­mi prze­jść na moje nazwisko, tylko co ja mam wpisać w uza­sad­nie­niu.? Bo prze­cieź nie to że czu­je sìę zle z tym nazwiskiem żony.?? Z góry dzieku­je za odpowiedź i poz­draw­iam.

  • Cześć Przemku,
   zacznę od tego, że zawsze zadzi­wiało mnie, jakie emoc­je wzbudza kwes­t­ia nazwiska. Pada­ją częs­to słowa o dumie, hon­orze, etc. Tego aspek­tu chy­ba nie zrozu­miem. I zadzi­wia mnie pres­ja, jaką społeczeńst­wo wywiera w tym zakre­sie. W końcu to jest bard­zo oso­bista sprawa każdej z osób, która nosi nazwisko. I inni nie powin­ni naciskać w tym zakre­sie. Ale to tak obok tem­atu.

   Z per­spek­ty­wy przepisów powód zmi­any nazwiska powinien być ważny. W opisanej sytu­acji nieste­ty (jak domyślam się z kon­tek­stu) powo­dem będzie poczu­cie ośmieszenia i upoko­rzenia z powodu noszenia nazwiska. Taka pod­stawa wybrzmiewa z pyta­nia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 60. Dzień dobry,
  Jestem po ślu­bie 5 lat, mamy dziecko każde nosi nazwisko męża, (nie zamierza­my się roz­wodz­ić) ale decyzję o zmi­an­ie nazwiska nie prze­myślałam na spoko­jnie. Chci­ałabym wró­cić do panieńskiego, tak na prawdę od daw­na szukam sposobu żeby wró­cić do panieńskiego, nawet pra­wo jazdy dalej mam na nazwisko panieńskie bo jed­nak mam nadzieję że zna­jdę sposób i uza­sad­nie­nie żeby powró­cić. Czy jest szansa na powrót do panieńskiego bez koniecznoś­ci roz­wodu?

  • Dzień dobry. Razem z młod­szą córką posi­adam nazwisko po mężu który nie utrzy­mu­je z nami kon­tak­tu nato­mi­ast starsza 9letnia cór­ka sprzed związku małżeńskiego nosi nazwisko moje panieńskie. Czy jest możli­wość zmi­any nazwiska starszej cór­ki na to które noszę ja z młod­szym dzieck­iem? Czy wyma­gana jest do tego zgo­da męża?

   • Cześć M,
    pojaw­ia­ją się tutaj dwie kwest­ie:

    Jeśli starsza cór­ka ma ojca, który uznał dziecko, to jest co do zasady wyma­gana jego zgo­da na zmi­anę nazwiska. Jeżeli wychowu­jesz ją jako samot­na mat­ka — wystar­czy Two­ja zgo­da.

    W zakre­sie wyboru nazwiska dla cór­ki możesz (jako nowe) wybrać dowolne nazwisko i zgo­da nie jest tutaj potrzeb­na. Chy­ba że nazwisko jest his­to­rycznie, kul­tur­owo, itd. ważne, to wtedy są ograniczenia w wyborze takiego nazwiska.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Kasiu,
   jest możli­wość zmi­any nazwiska w try­bie admin­is­tra­cyjnym (opisane w tekś­cie).
   Kluc­zowe jest to, że musisz wykazać we wniosku ważny powód, dla którego nazwisko miało­by być zmienione.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzięku­ję za odpowiedź, właśnie chodzi o ten ważny powód.. po pros­tu źle się czu­je z tym nazwiskiem, różnie bywa w naszym małżeńst­wie, mam wiele żalu do męża i wolałabym nosić swo­je nazwisko, ale to nie powód żeby się roz­wodz­ić :/ Nie wiem jak mogłabym uza­sad­nić, a jestem w 100 % pew­na, że jak zmienię na swo­je to już nie będę w przyszłoś­ci zmieni­ać na inne

    • Cześć,
     zazwyczaj powody powro­tu do nazwiska panieńskiego to:
     — dorobek np. naukowy, pub­l­i­cysty­czny;
     — utrud­nienia zawodowe, ponieważ reno­ma zawodowa ucier­pi­ała na zmi­an­ie nazwiska;
     — prob­le­my z kon­tak­ta­mi, ponieważ wszyscy zna­ją pod poprzed­nim nazwiskiem.

     Może po zmi­an­ie nazy­wasz się dokład­nie jak inna oso­ba, co powodu­je prob­le­my, ale nazwisko “ośmiesza”.
     Między prob­le­ma­mi w małżeńst­wie, a zmi­aną nazwiska nie wys­tępu­je takie czytel­ny związek przy­czynowo-skutkowy.

     Pomyśl, może za decyzją kryją się i inne pod­stawy, mogące być ważnym powo­dem.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Będę szukać sposobu/powodu, bard­zo to dla mnie ważne. Nato­mi­ast w związku z tym rodzi się pytanie, czy posi­ada­jąc dyplom i kartę instruk­to­ra na nazwisko męża (kończąc stu­dia zgłosiłam zmi­anę nazwiska) będę mogła prosić uczel­nię o zmi­anę nazwiska na dyplomie? Zak­tu­al­i­zowa­nia na (mam nadzieję że się uda) nowe panieńskie? Znalazłam zapis z 2016 r że jest to możli­we wyłącznie przy zmi­an­ie płci.. we wcześniejszych lat­ach też czy­tałam że ogól­nie zmi­ana jest możli­wa na pod­staw­ie decyzji admin­is­tra­cyjnej, ale czy aktu­al­nie też na pod­staw­ie decyzji admin­is­tra­cyjnej będę mogła prosić o to uczel­nię? Dzięku­ję bard­zo za odpowiedzi

      • Cześć,
       poniżej przepisy doty­czące dyplo­mu:

       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKISZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 27 wrześ­nia 2018 r. w spraw­ie studiów:
       § 26. 1. W przy­pad­ku zmi­any imienia lub nazwiska stu­den­ta doko­nanej na pod­staw­ie:
       1) aktu małżeńst­wa,
       2) decyzji admin­is­tra­cyjnej,
       3) orzeczenia sądu
       — uczel­nia wys­taw­ia doku­men­ty, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, na nowe imię lub nazwisko, z tym że indeks — na wniosek stu­den­ta.
       2. Jeżeli stu­dent nie wys­tąpi z wnioskiem o wydanie nowego indek­su, w doty­chcza­sowym indek­sie przekreśla się imię lub nazwisko i nad nimi wpisu­je nowe kolorem czer­wonym; na dole strony umieszcza się adno­tację o doko­nanej zmi­an­ie oraz datę i pod­pis rek­to­ra.
       3. W przy­pad­ku zmi­any imienia lub nazwiska absol­wen­ta doko­nanej na pod­staw­ie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uczel­nia dokonu­je zmi­any tych danych osobowych w doku­men­tach, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, oraz wyda­je dyplom ukończenia studiów, odpis dyplo­mu, suple­ment do dyplo­mu i odpis suple­men­tu na nowe imię lub nazwisko, po przed­staw­ie­niu decyzji admin­is­tra­cyjnej lub orzeczenia sądu i za zwrotem dyplo­mu i suple­men­tu, wraz z odpisa­mi, wydanych na poprzed­nie imię lub nazwisko.

       Poz­draw­iam
       Ania

 61. Witam,
  Chci­ałabym zmienić nazwisko z powodu nar­o­dzin dziec­ka za dwa miesiące. Dwa lata temu wzięłam rozwód w UK z moim exmężem, ale pozostałam przy jego nazwisku. Chcę,aby dziecko nosiło moje nazwisko sprzed małżeńst­wa.
  Nie chce,aby miało takie samo nazwisko jak mój były mąż,poniewaz ojcem bedzie mój aktu­al­ny part­ner, tym bardziej, że sytu­ac­ja roz­wodu była dla mnie bard­zo ciężkim przeży­ciem. Chci­ałabym się odciąc od przeszłoś­ci. Pod jaki powód zmi­any mogę to wpisać? Upokarzające,osmieszające.……?
  Czy jest spo­ra szansa,że otrzy­mam pozy­ty­w­na odpowiedź?
  Z góry dzięku­je.

  • Cześć Syl­wio,
   o szan­sę rozstrzyg­nię­cia warto zapy­tać kierown­i­ka USC.

   To nie jest pro­ce­du­ra powro­tu do nazwiska sprzed ślubu, a zmi­any na inne nazwisko.
   W tym przy­pad­ku powin­naś opisać sytu­ację, wskazu­jąc, że nazwisko ma dla Ciebie trau­maty­czny wpływ. Tutaj (jak rozu­miem) nie chodzi o charak­ter ośmiesza­ją­cy, a trau­maty­czne doświad­czenia. I powód także powin­naś podać zgod­ny z prawdą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 62. Dzień dobry.
  Mam nazwisko, które w języku pol­skim ma znacze­nie bard­zo negaty­wne. Czy sam fakt posi­ada­nia nazwiska ośmiesza­jącego, które powodu­je liczne niezręczne sytu­acje jest wystar­cza­ją­cym powo­dem aby uza­sad­nić wniosek?
  Poz­draw­iam,
  BP

  • Cześć Bea­ta P.,
   tak — ustawa wprost stanowi, że ważnym powo­dem zmi­any jest imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka.

   Poz­draw­iam
   Ania

 63. Dzień dobry,

  Moja żona ma syna z poprzed­niego małżeńst­wa, który nosi nazwisko ojca. Przed ślubem żona nosiła dwuczłonowe nazwisko- swo­je panieńskie z nazwiskiem byłego męża. Dla dobra dziec­ka. Po ślu­bie ze mną zmieniła nazwisko na moje i już w swoim nie ma nazwiska ojca i dziec­ka. Ter­az chci­ała by powró­cić do tego dwuczłonowego nazwiska ze wzglę­du na dziecko, które wypom­i­na swo­jej mamie ze nie jest już jej dzieck­iem bo inaczej się nazy­wa. Jak ter­az wyglą­da­ją for­mal­noś­ci związane z powrotem do tego nazwiska. Od ślubu minął już rok.

  Z góry dzieku­je za odpowiedz.

  • Cześć Milo,
   tak naprawdę nie ma już możli­woś­ci “powro­tu”. Żona może po pros­tu w try­bie admin­is­tra­cyjnym wnieść o zmi­anę swo­jego aktu­al­nego nazwiska na inne nazwisko. Argu­men­tację może oprzeć np. na potrze­bie zapewnienia bez­pieczeńst­wa dziecku, które źle reagu­je na fakt, iż mama nosi inne nazwisko. Na pewno nie zaszkodz­iła­by np. opinia psy­cholo­ga, która zale­cała­by, aby Żona zmieniła nazwisko takie, jakie nosi dziecko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 64. Witam, część odpowiedzi na moje wąt­pli­woś­ci znalazłam, jed­nak jeden fakt zosta­je dla mnie zagad­ką. Mamy z mężem jed­no nazwisko (po jego ojcu), a z ojcem jest bard­zo nieciekawa sytu­ac­ja, którą oczy­wiś­cie opisze­my we wniosku zmi­any nazwiska. Chce­my zmienić na nazwisko panieńskie mamy męża. Moje pytanie jest takie, czy najpierw wniosek o zmi­anę nazwiska ma złożyć mąż, a po uzyska­niu pozy­ty­wnej odpowiedzi dopiero ja jako jego żona mam złożyć podob­ny wniosek, żeby mieć takie nazwisko jak mąż? Czy moż­na to zro­bić jed­nocześnie tylko na odd­ziel­nych wnioskach? Tylko jeśli zro­bimy to jed­nocześnie to jakich ja mam użyć argu­men­tów? Zależy nam na cza­sie, bo w maju rodzi nam się dziecko i bard­zo chce­my zdążyć ze zmi­aną, żeby dziecko nie musi­ało nosić nazwiska ojca męża.

  • Cześć KarolinaB,
   w sen­sie prawnym jesteś­cie dwoma odręb­ny­mi jed­nos­tka­mi, więc najbez­pieczniej, aby każdy z Was równocześnie złożył wniosek. W Waszej sytu­acji wskaza­łabym we wniosku, że jesteś­cie odpowied­nio żoną/ mężem z oso­by o imie­niu .… i nazwisku .…, która także złożyła wniosek tego dnia i zależy Wam, aby Wasze nazwisko pozostało takie samo.

   Dodatkowo wpisałabym, że z uwa­gi na ter­min poro­du zależy Wam, aby miało ono już nowe nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 65. Witam!
  Czy ja jako oso­ba adop­towana chcąc zmienić imię i nazwisko muszę zro­bić to przez sąd czy tylko kierown­ik USC może to zmienić?!?
  Nad­mie­nie że ja jako tako nie wyrzekam się adop­cyjnego nazwiska..

  • Cześć Goshia,
   zmi­ana imienia i nazwiska należy do kom­pe­tencji kierown­i­ka USC. Jeżeli jed­nak jesteś niepełno­let­nia to wniosek składa­ją Twoi rodz­ice lub opieku­ni prawni (tutj pewnie zależy jako to rodzaj przys­poso­bi­enia i czy pełną opiekę pełnią rodz­ice czy może jed­nak nie). Jeżeli jesteś pełno­let­nia — to wniosek składasz samodziel­nie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 66. Cześć,
  udało mi się zmienić nazwisko w try­bie ustawy — zaskaku­ją­co łat­wo to poszło. Mogłabyś napisać, co dalej? Mam w ręku decyzję kierown­i­ka USC o zmi­an­ie nazwiska. Czy ta decyz­ja wystar­czy, żeby wyro­bić nowy dowód i pasz­port? Czy muszę najpierw dostać odpis aktu urodzenia z nowy­mi dany­mi? Na stron­ie eOby­wa­tel w sekcji dane PESEL dalej pojaw­ia­ją się moje stare dane, więc obaw­iam się kom­p­likacji, jeśli niewłaś­ci­wie się do tego zabiorę. Mieszkam za granicą, więc ważne dla mnie jest, żeby jak najszy­b­ciej dostać nowe doku­men­ty kiedy będę w Polsce.
  –Kex

  • Cześć,
   cieszę się, że zmi­ana się udała.

   Decyz­ja ma rygor naty­ch­mi­as­towej wykon­al­noś­ci, co oznacza, że nowym nazwiskiem powinieneś posługi­wać się od razu. Zmi­ana danych w akcie urodzenia powin­na nastąpić “na dni­ach”, ponieważ to kierown­ik USC ma obow­iązek wysłać decyzję za pośred­nictwem do właś­ci­wego kierown­i­ka USC (tego, który sporządz­ił akt urodzenia).

   Tech­nicznie decyz­ja spraw­ia, że ma Pan nowe nazwisko, ale organ wyda­jąc dowód/ pasz­port będzie też badał akt urodzenia. Może więc lep­iej zadzwonić/ napisać do kierown­i­ka USC, który wydał akt urodzenia i poprosić o przyspiesze­nie wprowadzenia danych? Organ będzie badał czy dane zgadza­ją się z aktem stanu cywilnego, więc ten etap warto przyspieszyć.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzię­ki za odpowiedź! Decyz­ja została wydana w mar­cu 2019 i została wysłana również do USC z adno­tacją o numerze aktu urodzenia który powinien zostać zmieniony. Jest grudzień — zawnioskowałem właśnie o odpis aktu urodzenia przez ePUAP i dostałem odpis ze stary­mi dany­mi. Napiszę do kierown­i­ka USC w takim razie. Spodziewam się, że nie dostanę dowodu z nowy­mi dany­mi zan­im sprawa zmi­any w aktach nie zostanie ure­g­u­lowana.

    Jeszcze raz dzię­ki
    –K

 67. Witam , mam takie pytanie odnos­nie zmi­any nazwiska , ojciec dziec­ka ma ogranic­zone prawa rodzi­ciel­skie płaci tylko ali­men­ty nie intere­su­je się dzieck­iem nie odwiedza . Chci­ałabym zmienić nazwisko na moje ponieważ nie mieliśmy ślubu. Cór­ka i tak przed­staw­ia się moim nazwiskiem. Czy jest jakaś nadzie­ja ze mi się to uda bez jego zgody?

  • Cześć Oli­wio,
   w tej sytu­acji potrze­bu­jesz zgody ojca dziec­ka albo orzeczenia sądu w tym zakre­sie, które zastąpi zgodę ojca dziec­ka.

   Poz­draw­iam
   Ania

 68. Czy w przy­pad­ku, gdy nazwano mnie Magdą, nie Mag­daleną, a wszyscy na okrągło mi zmieni­a­ją imię na Mag­da­lene mogę się ubie­gać o zmi­anę imienia? Szczegól­nie chcodzi mi o to iż mam 18lat i od dziec­ka swiadect­wa z błę­da­mi, dyplomy, nagrody, cer­ty­fikaty, wresz­cie legi­t­u­mac­je i znów ten sam błąd. Naprawdę mam serdecznie dość odkre­ca­nia, czy to u lekarza, że jestem Mag­da. Tłu­maczenia się jak to jest być Magdą. Czy w takiej sytu­acji mogę wys­tąpić o wniosek o zmi­ane imienia na Mag­dalenę ?
  Poz­drawkam

  • Cześć Madzi­aczek,
   tak, myślę, że taka sytu­ac­ja może być pod­stawą do zmi­any imienia. W końcu aktu­alne imię jest dla Ciebie kłopotli­we, powodu­je liczne błędy. Imie­niem uży­wanym będzie dla Ciebie Mag­dale­na, a Mag­da tylko skrótem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 69. Witam, imię nadane mi po nar­o­dz­i­nach to “Żane­ta”, od długiego już cza­su rozważam zmi­anę imienia. Od dziec­ka bard­zo nie lubiłam go, m.in. dlat­ego iż jako osobę bard­zo wrażli­wą wszelkie prześmiew­cze formy docinek w sty­lu “Żane­ta cuch­ną­ca skar­pe­ta” itp. bard­zo mnie dotykały za cza­sów szkol­nych. Z wiekiem stałam się odpor­na na takie wygłupy, nato­mi­ast chęć zmi­any imienia pozostała. Na codzień uży­wam imienia “Mau­ra”, które wybrałam i otrzy­małam na bierz­mowa­niu. Wszys­tko było by ok, gdy­by nie fakt, że wszędzie w ofic­jal­nych doku­men­tach muszę wid­nieć jako “Żane­ta”. Mam niemieck­ie nazwisko i bard­zo gryzie mnie fakt połączenia imienia zaczy­na­jącego się na pol­ską literę “Ż” z obco­języ­cznym nazwiskiem. Wyglą­da to według mnie komicznie. Kole­jnym argu­mentem jest fakt, iż zna­jo­mi i więk­szość rodziny zwraca się do mnie per “Mau­ra”, jedynie Rodz­ice i star­si członkowie rodziny (jak wujost­wo) uży­wa­ją imienia nadanego mi po urodze­niu. Jako, że jestem osobą akty­wną fizy­cznie jeżdżę na ama­torskie zawody biegowe gdzie częs­to na numerze star­towym wid­nieje imię zawod­ni­ka. Tutaj znowu pojaw­ia się “Mau­ra”, a nie “Żane­ta” I nikt nie widzi prob­le­mu, ale ja czu­ję się nie kom­for­towo mając inne imię w dowodzie. Imię nadane mi w USC po nar­o­dz­i­nach przys­parza­ło mi prob­lemów w pra­cy za granicą, ponieważ wielokrot­nie musi­ałam wnioskować o poprawę doku­men­tacji z racji na przekrę­cone imię. Mam mnóst­wo zna­jomych wśród obcokra­jow­ców, zawsze zwraca­ją się do mnie per “Mau­ra”, bo nawet próbu­jąc wmówić moje prawdzi­we imię wychodzi to dzi­wnie (w pra­cy np. szef zwracał się do mnie “Zejne­ta” co mi uwłacza­ło i czułam się z tym źle).
  Chci­ałabym złożyć w USC wniosek o zmi­anę imienia. Czy myśli Pani, że mogę uzyskać zgodę powołu­jąc się na powyższe argu­men­ty (głównie ten odnośnie nazwiska i nazy­wa­nia mnie innym imie­niem przez więk­szość rodziny i zna­jomych).

  • Cześć Mau­ro,
   tak pod­stawą zmi­any imienia może być zmi­ana na imię uży­wane. Przy­da się tutaj kore­spon­denc­ja np. wewnętrz­na z miejs­ca pra­cy (w zakre­sie w jakim moż­na ją udostęp­nić), zdję­cia z zawodów i wyni­ki z zawodów. Przy­dały­by się dowody z miejsc pół­for­mal­nych czy for­mal­nych.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzień dobry,
   Moi rodz­ice rozwiedli się gdy miałam zaled­wie 6 lat od tamtej pory nie miałam z ojcem kom­plet­nie żad­nego kon­tak­tu a jedyne co po nim zostało to źle wspom­nienia i kłopo­ty. Wraz z mamą i sios­tra nosimy nazwisko ojca. I tutaj pojaw­ia się pytanie bo od kilku lat chodzę z zami­arem zmi­any nazwiska, ale nie jestem pew­na czy mogę to zro­bić. Chci­ałabym zmienic nazwisko na nazwisko dzi­ad­ka ( panieńskie mat­ki). Chcąc bard­zo moc­no się odci­ac zarówno od ojca jak i całej częś­ci rodziny, pytanie tylko czy jest taka możli­wość? Dodatkowo mieszkam w kom­plet­nie innej częś­ci Pol­s­ki — nie tak gdzie jestem zamel­dowana, gdzie się urodz­iłam i wychowałam. Więc kole­jne moje pytanie brz­mi czy mogę załatwić to w moim aktu­al­nym miejs­cu zamieszka­nia czy muszę jechać w rodzinne strony?

   • Cześć PL,
    zacznę od koń­ca — wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC. Miejsce zamieszkania/ zamel­dowa­nia nie jest tu istotne.
    Jeśli jesteś pełno­let­nia, to tak — możesz złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska.
    Kluc­zowe będą powody. W tym przy­pad­ku ważne powody (jak rozu­miem) to przede wszys­tkim trau­ma związana z brakiem ojca w swoim życiu i prob­le­ma­mi, jakie po sobie zostaw­ił.

    Powin­naś opisać to we wniosku, choć zawsze bez­pieczniej poroz­maw­iać z kierown­ikiem USC i dowiedzieć się, co według niego jest ważnym powo­dem.

    Poz­draw­iam
    Ania

 70. Witam
  Od roku jestem rozwiedziona. Zostałam przy nazwisku byłego męża. Po pier­wsze z obec­nym part­nerem myśleliśmy poważnie o rychłym ślu­bie i nie widzi­ałam sen­su wracać do nazwiska panieńskiego na chwilę, by zaraz przyj­mować nazwisko drugiego męża. Pon­ad­to nie przy­puszcza­łam, że nazwisko po byłym będzie mnie tak “uwier­ać”. Z pewnych względów plany doty­czące ślubu musieliśmy jed­nak przełożyć na bliżej nieokreskoną przyszłość (na ten moment nie jestem przeko­nana, czy w ogóle do tego dojdzie) a mi były mąż i jego rodz­i­na od momen­tu roz­wodu tak zas­zli w kość, że wszys­tko, co się nimi kojarzy, w tym i nazwisko budzi we mnie wyłącznie negaty­wne odczu­cia. Chcę wró­cić więc do mojego panieńskiego nazwiska. Jaka jest na to szansa i jak to umo­ty­wować w tej sytu­acji?

  • Cześć Mar­to,
   myślę, że warto spróbować. Możesz wskazać, tak jak pisałaś, że były mąż i jego rodz­i­na, po roz­wodzie tak bard­zo utrud­ni­a­ją Ci funkcjonowanie, że chci­ałabyś się “odciąć” od nich. W uza­sad­nie­niu wskaż konkretne sytu­acje. Może dołącz pisemne zez­na­nia osób, które poświad­czą o nieprzy­jem­nych zdarzeni­ach.

   Poz­draw­iam
   Ania

 71. Czy jeżeli przed laty składałam wniosek o zmi­ane imienia i dostałam odmowę, moge złożyć dru­gi raz wniosek? Dodam, że składa­jąc tamten wniosek byłam zas­traszana przez byłego part­nera i jego ojca który miał tzw. Żółte papiery, part­ner uprowadz­ił naszą córkę. Nieste­ty również dowiedzi­ał się na jakie imie miała nastąpić zmi­ana przez co ponown­ie zmieniłam imię, którego uży­wam od pon­ad 4 lat. Czy fak­tu­ry imi­enne będą jakimś dowo­dem? A może lep­iej ich nie pokazy­wać?

  • Cześć Vic­to­rio,
   zasad­nic­zo decyz­ja odmow­na bloku­je możli­wość ponownego złoże­nia wniosku, jeśli otrzy­małaś decyzję odmowną.

   Może moż­na by próbować wznow­ić postępowanie albo spróbować innego try­bu nadzwycza­jnego, ale to wyma­gało­by pogłębionej anal­izy. Pole­cam więc skon­tak­tować się z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem albo sko­rzys­tać z usług punk­tu Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 72. Zapoz­nałam się zarówno z tek­stem, jak i komen­tarza­mi. Zazwyczaj oso­by są zde­cy­dowane zmienić nazwisko na panieńskie mat­ki. A mnie zas­tanaw­ia, czy ist­nieje możli­wość zmi­any nazwiska na nazwisko panieńskie swo­jej bab­ci, od strony mat­ki. Moje nazwisko częs­to jest przekrę­cane, co powodu­je u mnie frus­trację. Nato­mi­ast nazwisko panieńskie mojej mat­ki mi się zwycza­jnie nie podo­ba. Ale nazwisko panieńskie jej mamy, brz­mi dobrze. Czy taka zmi­ana była­by możli­wa?
  Z góry dzięku­ję za pomoc.

  • Cześć Mag­dale­na,
   gen­er­al­nie to nie jest ważne na jakie nazwisko chcesz zmienić swo­je (chy­ba że chodzi o nazwiska osób wsław­ionych w his­torię, kul­turę, itp. — wtedy ist­nieją ograniczenia). Tutaj wykaż powody zmi­any (frus­trac­ja z przekrę­caniem nazwiska), a następ­nie wskaż, że chci­ałabyś takie konkretne nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 73. Dzień dobry, piszę z zapy­taniem, czy sama argu­men­tac­ja o uży­wa­niu 1 członu nazwiska w życiu codzi­en­nym wystar­czy przy wniosku o zmi­an­ie nazwiska 2 członowego na 1 członowe? Z nazwiska rodowego już prak­ty­cznie nie korzys­tam, a po urodze­niu dzieci, które noszą nazwisko męża, tym bardziej. Zapis całego imienia i nazwiska jest dość dłu­gi i zastaw­iam się czy admin­is­tra­cyjnie jest to możli­we do zmi­any. Poz­draw­iam, Gosia

  • Cześć Gosiu,
   uważam, że powin­naś wskazać następu­jące powody:
   — nieuży­wanie pier­wszego członu nazwiska z uwa­gi na to, że uży­wasz drugiego członu, czyli nazwiska dzieci i męża,
   — utrud­nienia z zapisem imienia i dwuczłonowego nazwiska.

   Powody wyda­ją się ważne. Pole­cam jed­nak poroz­maw­iać z kierown­ikiem USC i ewen­tu­al­nie poszukać innego w celu złoże­nia wniosku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 74. Czy moge zmienic moje imie Anna na Ania w momen­cie kiedy bede zmieni­ac nazwisko po slu­bie na nazwisko meza? W pol­skim praw­ie Ania to zdrob­nienia, ale ja mieszkam za grani­ca i uzy­wam jedynie imienia Ania. Poza Pol­s­ka, nikt nie rozu­mie ze Ania to for­ma imienia Anna i stwarza to dla mnie prob­le­my na plaszczyznie prawnej. Czy jest to wystar­cza­jace uza­sad­nie­nie dla USC? Moge przed­staw­ic lata kore­spon­dencji na imie Ania, ofic­jalne doku­men­ty z imie­niem Ania itd. Dzieku­je za odpowiedz

  • Cześć Aniu,
   zmi­ana imienia musi­ała­by wys­tąpić nieza­leżnie od zmi­any nazwiska. Tzn. nazwisko po ślu­bie zmieni­asz w uproszc­zonej pro­ce­durze, składa­jąc oświad­czenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nato­mi­ast imię możesz zmienić w pro­ce­durze admin­is­tra­cyjnej. Może rozważ złoże­nie wniosku jeszcze przed ślubem?

   Jeśli chodzi o powody, to gen­er­al­nie nie powin­no się przyj­mować imion, będą­cych zdrob­nie­niem. Jeżeli jed­nak za granicą trak­towane jest to jako pełne imię i możesz przed­staw­ić dowody, to myślę, że organ może zgodz­ić się na taką zmi­anę. Zawsze możesz wcześniej “wybadać” organ, np. zadz­wonić i zapy­tać, jak zap­a­tru­ją się na taką sytu­ację. Wniosek możesz złożyć prze­cież do dowol­nego kierown­i­ka USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam piszę z zapy­taniem taki ponieważ moja mama jest po roz­wodzie i chci­ałbym zmienić dowód lecz musi uza­sad­nic dlaczego zmienia dowodu i dlaczego tak późno zmienia ponieważ od roz­wodu upłynęło już dużo cza­su czy mogła bym prosić o pomoc bo kom­plet­nie nie wiemy jak to napisać.

   • Cześć Zmi­ana dowodu,
    myślę, że w komen­tarzu braku­je jakiejś infor­ma­cji. Przede wszys­tkim jaki jest powód zmi­any dowodu? Tzn. mama wró­ciła do poprzed­niego nazwiska i nie wymieniła dowodu?

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Witam. Moja cór­ka nosi nazwisko ojca a nie jesteśmy ze sobą już jak­iś czas, ojciec małej odszedł od nas. Nie byliśmy po ślu­bie a chce zmienić nazwisko na moje. Ojciec ostate­cznie zgodz­ił się na zmi­anę i moje pytanie, czy jak złoże wniosek o zmi­anę nazwiska dziec­ka na moje i ojciec dziec­ka wyrazi zgodę to czy zgo­da będzie na 100% roz­pa­tr­zona pozy­ty­wnie czy mogą też odmówić?

   • Cześć Daniela,
    organ oce­nia tutaj czy powód zmi­any jest ważny. Jeżeli uzna­ją, że powód nie jest ważny, to mogą odmówić. Wtedy pozosta­je skon­struowanie odwoła­nia i ewen­tu­al­nie postępowanie skar­gowe przed sądem.

    Poz­draw­iam
    Ania

 75. Witam, chci­ałem zapy­tać czy ja też mogę zmienić nazwisko. Moje nazwisko to “Kow­al”, a chci­ałbym je zmienić na “Słonecznik-Kow­al”. “Kow­al” to nazwisko mojego taty, “Słonecznik” to nazwisko panieńskie mojej mamy. Moja mama ma obec­nie na nazwisko “Słonecznik-Kow­al”, czyli cho­ci­aż chcę posi­adać nazwiska obu rodz­iców, to tak de fac­to chcę uży­wać dokład­nie tego samego co moja mama. Jestem bard­zo związany z tym nazwiskiem, nie tylko z powodu mojej mamy, ale też z powodu całej mojej rodziny. Brat mojego dzi­ad­ka, Władysław Słonecznik miał 3 żony i pow­stała z tego bard­zo duża rodzin­ka, z nazwiska­mi po ojcu. Czy moż­na skleić z tego coś co będzie “ważnym powo­dem”? Na prawdę bard­zo mi na tym zależy, to nazwisko wiele dla mnie znaczy i z tym nazwiskiem wiążę się wiele miejsc, pamiątek, wspom­nień. Bard­zo proszę o odpowiedź.

  [nazwiska zmieniłem spec­jal­nie, bo staram się ich nie podawać w internecie]

  • Cześć Maćku,
   w tym przy­pad­ku mam mieszane uczu­cia. Rozu­miem aspek­ty emocjon­alne związane z nazwiskiem. Może więc pójdź w kierunku wskaza­nia więzi z matką oraz rodz­iną od jej strony? Jeśli Two­ja mama zmieni­ała nazwisko admin­is­tra­cyjnie, to może spójrz, jakie tam wskaza­ła przesłan­ki?

   Poz­draw­iam
   Ania

 76. Witam,
  Mam dwa imiona. Od kilku­nas­tu lat wszyscy mówią do mnie nie na pier­wsze imię tylko na drugie. Pier­wszego uży­wam gdy muszę, dzwoniłam do Pani urzęd­nik i pytałam o for­mal­noś­ci związane z usunię­ciem pier­wszego imienia a zostaw­ie­niem drugiego. Pani w urzędzie zapy­tała jakie jest uza­sad­nie­nie i wytłu­maczyłam że pier­wszym imie­niem praw­ie w ogóle się nie posługu­je i nikt tak do mnie nie mówi. Usłysza­łam w odpowiedzi że nie będę usuwać imienia bo mi się tak podo­ba i to nie jest uza­sad­nie­nie.. Co mogę zro­bić w tej sytu­acji?

  • Cześć Olu,
   ustawa dopuszcza zmi­anę na imię fak­ty­cznie uży­wane.
   W tej sytu­acji rozważ złoże­nie wniosku do innego kierown­i­ka USC, przy czym zbierz dowody na to, że fak­ty­cznie uży­wasz imienia, np. pisemne zez­na­nia świad­ków, kore­spon­dencję, itd.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam!
   Chce zmienić imię ponieważ nie­jako chce odciąć się od przeszłoś­ci i rozpocząć nowe życie.. Z tym imie­niem nigdy dobrze się nie czułam wręcz prze­ci­wnie, bywało też że byłam obiek­tem kpin z powodu imienia Gosia, i bywa że do dnia dzisiejszego jestem też obiek­tem kpin, i to nie jest żart.. Co mam zro­bić by pozy­ty­wnie roz­pa­tr­zono moja prośbę doty­czącą zmi­any imienia i czy w USC mogę otrzy­mać wzór wniosku ponieważ nie mam możli­woś­ci by go wydrukować?!?
   Z góry dzięku­ję za odpowiedź

   • Cześć Goshiu,
    przeczy­taj proszę pozostałe komen­tarze pod tek­stem, ponieważ co najm­niej kilkukrot­nie odpowiadałam w podob­nych sprawach.
    Nie wiem czy w urzędzie będą wzo­ry, ale wniosek możesz zawsze napisać odręcznie, w całoś­ci.

    Poz­draw­iam
    Ania

    • Witam, mam pytanie
     Chce w najbliższym cza­sie zmienić imię i też zde­cy­dowałam się zmienić nazwisko ponieważ tak de fac­to nic mnie już nie łączy z matką adopcyjną.Czy mogę zmienić je na dowolne (nie chce ani nazwiska bio­log­icznej ani adop­cyjnej), czy nie będzie z tym ewen­tu­al­nie prob­le­mu i jak dłu­go się czeka na roz­pa­trze­nie takiego wniosku.
     Z góry dzięku­ję za odpowiedź.
     Poz­draw­iam

     • Cześć Goshia,
      przy zmi­an­ie nazwiska możesz wnioskować o zmi­anę na dowolne (oczy­wiś­cie z ograniczeni­a­mi dot. osób wsław­ionych w his­torii, kul­turze, itp.).
      Ter­miny wniosku są klasy­czne, czyli powinien być to miesiąc, a w szczegól­nie skom­p­likowanych sytu­ac­jach — 2 miesiące.

      Poz­draw­iam
      Ania

 77. Witam. Jeśli zmieniłam imię, ale nie oczeku­ję jeszcze na wydanie nowego dowodu jakim imie­niem powin­nam się posługi­wać np. u lekarza? W rejes­tracji trze­ba okazać dowód, na którym wid­nieje prze­cież jeszcze stare imię.

  • Cześć Izka,
   w świ­etle przepisów — nowym od momen­tu otrzy­ma­nia decyzji.
   Zabierz po pros­tu ze sobą decyzję organu doty­czącą zmi­any i pokaż razem z dowo­dem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 78. Chci­ałabym się dowiedzieć jak napisać uza­sad­nie­nie do wniosku o zmi­anę nazwiska .Miesiąc temu wyszłam za mąż i już wtedy chcieliśmy z mężem wsiąść moje nazwisko rodowe ale ja byłam po roz­wodzie i miałam nazwisko byłego męża więc pani w urzędzie poin­for­mowała mnie ‚że albo to które miałam po byłym mężu albo mojego obec­nego męża więc wzięliśmy nazwisko męża obec­nego. Powiedziano nam ‚że po ślu­bie może­my napisać pis­mo i zmien­imy je na moje rodowe . Dziś byłam w urzędzie pobrałem wnios­ki lecz muszę podać ważny powód . Tylko nie wiem czy to że jego rodz­i­na miesz­ka u nas w miejs­cowoś­ci piją kłócą się ze wszys­tki­mi mąż nie utrzy­mu­je z nimi żad­nych kon­tak­tów już od pon­ad 8 lat i wszys­tkie urzędy gmi­na czy sądy kojarzą nas z nimi jest powo­dem .proszę o pomoc

  • Cześć Agnieszko,
   tak, opisane sytu­acje mogą zostać uznane za ważny powód.
   Przed­staw i opisz swo­ją sytu­ację w uza­sad­nie­niu. Spójrz także na inne komen­tarze, ponieważ pojaw­iały się w nich zbliżone sytu­acje.

   Poz­draw­iam
   Ania

 79. Dzień dobry,

  bard­zo proszę o pod­powiedź w jaki sposób trafnie i zwięźle uza­sad­nić wniosek o zmi­anę nazwiska na panieńskie, jeżeli przekroczyłam 3‑miesięczny ter­min po upra­wom­oc­nie­niu się wyroku roz­wodowego. Upłyną już pon­ad rok od tego zdarzenia a moja zwło­ka ze złoże­niem wniosku nie wynikła z zanied­ba­nia czy zlekce­waże­nia tem­atu, tylko było to dla mnie bard­zo trudne przeży­cie, wyma­ga­jące długiej i skom­p­likowanej ter­apii i dopiero ter­az mogę spoko­jnie i bez stre­su zająć się pozostały­mi for­mal­noś­ci­a­mi. Nie wiem na ile muszę się przed Urzęd­nikiem rozpisy­wać lub udowad­ni­ać dlaczego dopiero ter­az wys­tępu­ję z taką prośbą.

  Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź,
  poz­draw­iam serdecznie.

  • Cześć Elu,
   pamię­taj, że pro­ce­du­ra admin­is­tra­cyj­na, o której piszę, jest odręb­ną od zmi­any nazwiska po roz­wodzie. Tutaj powin­naś skupić się na tym, że masz ważny powód do zmi­any, a więc, że nazwisko wywołu­je u Ciebie np. trau­maty­czne przeży­cia, nie jesteś w stanie z nim funkcjonować. Uza­sad­nie­nie powin­no zaw­ier­ać możli­wie liczne argu­men­ty, w tym dowody, np.zeznania świad­ków, pry­wat­nie posi­adane doku­men­ty, jak kore­spon­denc­ja z inny­mi osoba­mi, opinie spec­jal­istóe, etc.

   Poz­draw­iam
   Ania

 80. Witam,mieszkam w niem­czech i tam sie tez urodzilem. Po urodze­niu przez 2 lata nosilem nazwisko panien­skie mojej mamy. Po uzna­niu ojcost­wa dostalem nazwisko mojego bio­log­icznego ojca. Bio­log­iczny Ojciec jest Alko­ho­likiem i caly czas prze­by­wa w wiezieni­ach. Nie mam zad­nego kon­tak­tu ani z nim ani z jego rodzia. Trau­maty­czne przezy­cia z mojego dziecinst­wa zwiazane z moim bio­log­icznym ojcem przes­ladu­ja mnie do dzis i nie pozwala­ja na nor­malne funk­tionowanie. Jego nazwisko ktore zosta­lo mi nadane nie brz­mi po pol­sku cho­ci­az on jest oby­wa­te­len Pol­s­ki. Chcial­bym wró­cic do nazwiska panien­skiego mojej mamy i zaczac wkon­cu nor­mal­nie zyc bez zlych sko­jarzen lub trau­maty­cznych wspom­nien zwiazanych z nazwiskiem mojego bio­log­icznego Ojca. Nie wiem jak uza­sad­nic wniosek aby ten kosz­mar wkon­cu sie dla mnie skon­czyl. za kaz­da pomoc bede bard­zo wdzieczny.

  • Cześć Michaelu,
   spójrz proszę na odpowiedź na pytanie Grze­gorza z 30.09.2019 r. oraz na pytanie Qualopec z 28.09.2019 r.
   Pamię­taj także, że zmi­any możesz dokon­ać wg opisanej pro­ce­dury, jeżeli wciąż posi­adasz oby­wa­telst­wo pol­skie.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam! Mam ply­wanie odnos­nie zmi­any w pisown8 imienia.Wyszlam za masz za wlochy i umiejs­cow­il­am art lubi w Polsce,wiec przy­je­lam nazwisko meza.Mieszkam w Italii i powiem szcz­erze ze mam codzi­enne prob­le­my w ypowiadaniem mojego ime­nia. Czy jest szansa zmi­any w doku­men­tach Mal­go­rza­ta na Margheri­ta? Dzieku­je z pory za odpowiedz!😉

   • Cześć Mia,
    myślę, że warto złożyć wniosek w takiej sytu­acji.
    Wskaż tylko, że jeśli nie uzna­ją tego za zmi­anę pisowni, to żeby uznali, że zmieni­asz imię na inne.

    Poz­draw­iam
    Ania

   • Dzień dobry czy mogę uzyskać od Pani pomoc w spraw­ie zmi­any nazwiska?
    Mam 38 lat nadal noszę nazwisko rodowe po ojcu,ponieważ nie wyszłam za mąż.
    Ojciec mnie nie wychowywał rodz­ice się rozwiedli gdy miałam 3 lata. Potem ojciec słabo utrzymy­wał kon­takt… Nawet bard­zo słabo. Gen­er­al­nie po uzyska­niu przeze nie pełno­let­nioś­ci z ojcem nie było kon­tak­tu.
    Wynikało to może też z tego że zaraz po roz­wodzie ponown­ie wziął ślub… Urodz­iła się też jemu kole­j­na cór­ka.
    Mój ojciec gen­er­al­nie nie wykazy­wał nigdy inic­jaty­wy by się ze mną kon­tak­tować.
    Od dłuższego cza­su dochodzą mnie słuchy tzw plot­ki że ma pre­ten­sje że noszę te nazwisko.
    Gen­er­al­nie oso­biś­cie bym się czuła lżej mając inne nazwisko.
    Jak to uza­sad­nić? Proszę o pomoc
    Wniosek składam w miejs­cu zamieszka­nia? Jakie doku­men­ty są potrzeb­ne? Nie mam poby­tu stałego.
    Poz­draw­iam serdecznie
    Edy­ta Żach(nigdy to nazwisko mi nie pasowało… Było też przekrę­cane na Żak, Żah, Rzach itd)

    • Cześć Edy­to,
     zapoz­naj się proszę z tek­stem i już opub­likowany­mi komen­tarza­mi.

     Zna­jdziesz tam odpowiedzi na wszys­tkie zadane pyta­nia.

     Poz­draw­iam
     Ania

 81. Witam,
  chci­ałbym zmienić nazwisko na nazwisko panieńskie mojej nieżyjącej mamy (odeszła gdy miałem 3 lata). Ze wzglę­du na chorobę alko­holowa mojego ojca wychowywała mnie bab­cia (również o tym nazwisku na które chce zmienić). Jestem związany z tym nazwiskiem men­tal­nie jak również nazwisko mojego ojca które nosze zawsze było odbier­ane jako przezwisko, zupełnie niepoważnie.
  Czy są to wystar­cza­jące powody do zmi­any nazwiska? Czy urząd nie potrak­tu­je tego jako “dziecięcą fan­aberie”?
  Martwię się ze zostanę ode­brany niepoważnie i zupełnie nie wiem jak mam swo­je uza­sad­nie­nie “ubrać w słowa” abym został dobrze zrozu­mi­any.
  Dzięku­je za każ­da pomoc.

  • Również bard­zo ciekawi mnie odpowiedź na to pytanie, ponieważ sama chci­ałabym zmienić swo­je z podob­ne­go powodu.

  • Cześć Grze­gorzu,
   podob­nie jak w odpowiedzi na pytanie Qualopec, poradzę Ci, żebyś opisał konkretne sytu­acje w życiu, które spraw­iły, że w negaty­wny sposób odbierasz swo­je nazwisko. Przede wszys­tkim fakt, kto Cię wychowywał, dlaczego nie miałeś kon­tak­tu z ojcem. Może rozważ także wiz­ytę u np. psy­cholo­ga, który wydał­by opinię potwierdza­jącą opis sytu­acji i wskazu­jącą, że taka zmi­ana jest dla Ciebie istot­na z uwa­gi na chęć przepra­cow­a­nia swo­jej przeszłoś­ci i odcię­cia się od niej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 82. Dzień dobry, bard­zo przy­dat­ny artykuł.
  Mam pytanie odnośnie jego. Jestem po ślu­bie, nazwisko rodowe mojego męża było bard­zo obraźli­we, po ślu­bie złożył wniosek o zmi­anę na inne i się uda­lo- zmienił nazwisko. Niebawem ja chci­ałabym zmienić nazwisko na to nowe jego. Abyśmy mieli wspólne. Nie zmieni­ał nazwiska przed ślubem żeby nie było awan­tu­ry w rodzinie przed cenemo­nia z tego powodu. Czy taka argu­men­tac­ja wystar­czy urzęd­ników? Mam zami­ar uży­wać tego nazwiska i już pomału wprowadzam je do swo­jego życia. Dzieciom w przyszłoś­ci też oczy­wiś­cie chce­my nadać to nowe neu­tral­nie brzmiące. Proszę o odpowiedź w spraw­ie argu­men­tacji

  • Cześć Mag­da,
   dzięku­ję 🙂
   Myślę, że powin­naś opisać sytu­ację, powody dla których mąż dopiero po ślu­bie wys­tąpił o zmi­anę oraz że jest dla Ciebie ważne by mieć wspólne nazwisko. Jeżeli już ter­az masz jego poprzed­nie nazwisko, to tym bardziej pokaż, że chcielibyś­cie utrzy­mać stan posi­ada­nia wspól­nego nazwiska.

   Dołącz także dowody na to, że korzys­tasz z aktu­al­nego nazwiska męża.

   Poz­draw­iam
   Ania

 83. Witam Serdecznie.
  W moim przy­pad­ku jestem zde­cy­dowany na zmi­anę imienia z uwa­gi na chęć odcię­cia się od przeszłoś­ci, jed­nak jak mógłbym sen­sown­ie to udowod­nić? Zda­je sobie sprawę że w tych cza­sach na wszys­tko potrzeb­ny jest doku­ment, jed­nak gdy coś dzieje się wewnątrz człowieka lata­mi w ciszy nie oznacza to że nie jest prawdzi­we i szcz­erze. Ogrom­nie zależy mi na tej zmi­an­ie i wiem, że bez niej kom­fort mojego życia znacznie się zmniejszy. I o ile całość pro­ce­dury jest mi doskonale znana tak etap argu­men­tacji jest dla mnie najtrud­niejszy, wszak niech­ci­ałbym zabrzmieć jak rozkaprys­zone dziecko. Ogrom­nie proszę o pomoc, poz­draw­iam.

  • Cześć Qualopec,
   jeżeli chodzi o dowody, to na pewno opisz konkretne sytu­acje w życiu, które spraw­iły, że w negaty­wny sposób odbierasz swo­je imię. To w jaki sposób np. je przekrę­cano. Może rozważ także wiz­ytę u np. psy­cholo­ga, który wydał­by opinię potwierdza­jącą opis sytu­acji i wskazu­jącą, że taka zmi­ana jest dla Ciebie istot­na z uwa­gi na chęć przepra­cow­a­nia swo­jej przeszłoś­ci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 84. Cześć
  Niby według wszys­t­kich doku­men­tów mam na imie Jakub ale od zawsze przed­staw­iam się i mówią na mnie Kuba co nie jest dla mnie zdrob­nie­niem tego imienia i nie kom­for­towo czu­je się kiedy w sytu­ac­jach bardziej for­mal­nych jestem zmus­zony mówić/ pisać o sobie Jakub czu­je się w tedy jak bym pod­pisy­wał się za kogoś innego
  Czy jest możli­wa zmi­ana imienia z Jakub na Kuba?
  I jeżeli tak to jak to zar­gu­men­towac?

  • Cześć Kuba,
   gen­er­al­nie Kuba jest zdrob­nie­niem od imienia Jakub, jak Mag­da od Mag­dale­ny czy Ola od Alek­sandry.
   Jest jed­nak obec­nie ten­denc­ja taka, że reje­strowane są imiona takie jak: Mag­da, Ola, Kuba, Ania.

   Pole­cam jak zwyk­le popy­tać po kierown­ikach USC i ustal­ić, który wyraża wolę by na taką zmi­anę przys­tać.
   Argu­men­tację budowałabym na tym, że jest to imię, którego fak­ty­cznie uży­wasz. Udowod­nij to posi­adany­mi doku­men­tacji, screena­mi rozmów.

   Nato­mi­ast pewnie będziesz musi­ał się liczyć z tym, że po zmi­an­ie inni będą noto­rycznie próbowali wpisy­wać Ci wszędzie Jakub.

   Poz­draw­iam
   Ania

 85. Witam, rok temu zmieniłam nazwisko z nazwiska ojca na rodowe nazwisko mat­ki. Po otrzy­ma­niu pozy­ty­wnej decyzji miałam 2 tygod­nie na odwołanie ale tego nie zro­biłam czego żału­je. Wtedy zaczęły mi się stu­dia w i nie miałam takiej możli­woś­ci. Chce to odwró­cić ale ten argu­ment z brakiem cza­su nie wiem czy będzie wystar­cza­ją­cy. Nie czu­je się ze zmi­aną nazwiska dobrze i chce powró­cić do nazwiska ojca. Mimo ze uar­gu­men­towalam zmi­anę rok temu ze nie znam ojca i jego rodziny i nie chce być z tymi ludź­mi kojar­zona. Co mogę zro­bić w tym przy­pad­ku? Nie umiem iden­ty­fikować się z nowym nazwiskiem. Ludzie nie rozpoz­na­ją mnie z nowym nazwiskiem i uży­wa­ją mojego starego nazwiska sprzed roku do której chce wró­cić. Potrze­bu­je moc­nego argu­men­tu .

  • Cześć Emil­ia,
   tak właś­ci­wie, to powin­naś cofnąć wniosek jeszcze przed wydaniem decyzji.
   Uważam, że “cofnię­cie” decyzji nie będzie proste. Możesz złożyć kole­jny wniosek o zmi­anę, ale organ może to uznać za “fan­aber­ię”. Niem­niej wyda­je mi się, że na ten moment to jedy­na sen­sow­na opc­ja.

   Argu­men­tac­ja jaka przy­chodzi mi do głowy związana jest z tym, że nie mogłaś przewidzieć, że mimo braku kon­tak­tu z ojcem tak bard­zo związa­łaś się z nazwiskiem. Plus otocze­nie nie chce “przyjąć” nowego nazwiska, co utrud­nia Ci funkcjonowanie w środowisku uczel­ni­anym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 86. Witam

  Dokon­ałam zmi­any nazwiska po ślu­bie. Mineło praw­ie dwa lata i nie czu­ję się z tą decyzją dobrze, jest to głównie związane z utratą poczu­cia tożsamoś­ci. Obec­ne nazwisko jest niepol­skie (mąż obcokra­jow­cem). Ludzie mnie nie rozpoz­na­ją z nowym nazwiskiem a dodatkowo nie jestem potrze­gana jako Pol­ka. Kiedy załatwiam róznę sprawy w Polsce, spo­tykam się z ciągłym dopy­ty­waniem i dociek­li­woś­cią co to za nazwisko, z jakiego kra­ju, skąd jest mąż itp. To nie pozwala zachować mi pry­wat­noś­ci a jed­nocześnie czu­ję, że jestem oce­ni­ana.

  Ter­az chci­ałabym zmienić nazwisko na panieńskie, aczkol­wiek nie wiem za bard­zo jak to uar­gu­men­tować. Pani w urzędzie stanu cywilnego odniosła się do tego bard­zo scep­ty­cznie, niczym jak­bym miała zach­ciankę, i wyraźnie pod­kreśliła bym lep­iej to właś­ci­wie uar­gu­men­towała.
  Nie ukry­wam, że jej pode­j­scie mnie wys­traszyło i boję się, że wniosek zostanie odrzu­cony. Trochę również zas­tanaw­iam się co pomyśli otocze­nie…

  Jakieś mądre myśli i porady? Z góry dzięku­ję.

  • Cześć Gabi,
   przede wszys­tkim pamię­taj, że to Ty uży­wasz swo­jego nazwiska i powin­naś się czuć z nim kom­for­towo.
   Pomyśl o wszys­t­kich sytu­ac­jach, kiedy czułaś dyskom­fort:
   — narusze­nie prawa do pry­wat­noś­ci i może nawet cza­sa­mi RODO,
   — trak­towanie jako obcokra­jow­ca,
   — utrud­nie­nie kon­tak­tu ze zna­jomy­mi.

   Opisz je w uza­sad­nie­niu i wyjaśnij, że czu­jesz się źle ze zmienionym nazwiskiem; utrud­nia Ci to funkcjonowanie i narusza Two­je pra­wo do pry­wat­noś­ci.

   Może pomyśl o tym, żeby złożyć wniosek do innego kierown­i­ka USC?

   Poz­draw­iam
   Ania

 87. Jestem mamą tro­j­ki dzieci (syn i urod­zone w czer­w­cu bliź­ni­acz­ki). Dzieci mają po jed­nym imie­niu, czego ter­az żału­je­my. O ile u córek jest pros­to, bo wiem ze mamy pół roku na zmi­anę, to syn ma juz 2 lata. Chcielibysmy córkom dodać drugie imiona po bab­ci­ach, syn­owi po moim mężu. Czy wystar­czy argu­men­tac­ja, ze to bedzie najpraw­dopodob­niej nasz jedyny syn i chce­my uhonorować w ten sposób ojca i dac syn­owi po nim drugie imie? Chcialam we wniosku również dodac ze moj mąż, jako najm­lod­szy syn, rown­iez ma drugie imie po swoim ojcu, wiec jest to rodzin­na trady­c­ja. Czy jest sens dopisywac argu­men­ty o corkach, ktore chce­my by otrzy­mały imiona po bab­ci­ach (jed­na z nich nie żyje, co też jest dla mnie ważnym powo­dem do nada­nia drugiego imienia). Czy powin­nam dodac jakies zalaczni­ki oprocz aktu urodzenia syna i zgody drugiego rodz­i­ca na zmi­anę? Bard­zo dzięku­ję za pomoc
  Mar­ta

  • Cześć Mar­to,
   myślę, że warto opisać całą sytu­ację i zami­ar trady­cyjnego “uhonorowa­nia” członków rodziny przez nadanie drugich imion dzieciom.
   W mojej oce­nie warto dopisać argu­men­ty o córkach. Co do załączników, opisz jedynie szczegółowo Two­ją sytu­ację, w tym podaj imiona i nazwiska dzi­ad­ków, aby uwiary­god­nić o kogo chodzi.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam.Czy ist­nieje możli­woś­ci zmi­any nazwiska dziecka?Otoz 5 lat temu wyszłam ponown­ie za mąż.Z pier­wszego małżeńst­wa mam syna, który jako jedyny w 4 osobowej rodzinie nosi inne nazwisko. Bio­log­icznego ojca syn nie pamięta,nie mamy z nim kon­tak­tu od pon­ad 8 lat.Ojciec ma ogranic­zoną władzę .Oczy­wiś­cie ojciec dobrowol­nie nie zgodzi się na taką zmi­anę.

   • Cześć Asiu,
    zmi­ana nazwiska dziec­ka bez zgody ojca będzie wyma­gała zgody sądu opiekuńczego.

    Poz­draw­iam
    Ania

 88. Dzień dobry, mam takie pytanie. Chci­ałabym dopisać do nazwiska po ojcu nazwisko panieńskie mat­ki. Czy jest to możli­we? Wystar­czy po pros­tu dobre uza­sad­nie­nie wniosku czy nie ma w ogóle takiej opcji uży­wa­nia przeze mnie nazwisk obo­j­ga rodz­iców? Prosze obod­powiedź.

  • Cześć Ewo,
   ist­nieje możli­wość zmi­any nazwiska jed­noczłonowego na dwuczłonowe. We wniosku wyjaśnij powody, dla których decy­du­jesz się na takie rozwiązanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 89. Dzien dobry,

  Dzieku­je za wycz­er­pu­ja­cy i zrozu­mi­aly tekst. Mam jed­nak pytanie doty­czace uza­sad­nienia wniosku.
  Nosze nazwisko po tacie, jed­no z bardziej pop­u­larnych w Polsce — Kowal­s­ka. Przeprowadzil­am sie za granice, gdzie planu­je zostac i robic kariere. Chcial­abym zmienic nazwisko na panien­skie mat­ki, niemieck­o­brzmi­ace, poniewaz uwazam ze ulatwi mi to inte­grac­je w tute­jsze spoleczenst­wo i zwiek­szy zau­fanie do mojej oso­by na polu zawodowym. Pon­ad­to, ludzie tutaj czesto maja prob­lem z zapami­etaniem mojego nazwiska i poprawnym zapisem.
  Zas­tanaw­iam sie, czy taki powod moze uznac za wystar­cza­ja­cy? W kon­cu mieszkam tu jedynie od roku.

  Czy tez lep­iej bedzie uzyc argu­men­tu (prawdzi­wego), ze z rodz­i­na od strony ojca nie mam praw­ie kon­tak­tu i czu­je sie duzo bardziej zwiazana, od dziec­ka, z rodz­i­na od strony mat­ki? Przy czym moi rodz­ice sa nadal razem, a moja mama i brat nosza rown­iez nazwisko taty.

  Z gory dzieku­je za odpowiedz.

  • Cześć Kowal­s­ka,
   myślę, że powin­naś opisać oba powody. Oso­biś­cie zaczęłabym od powodu związanego z kon­tak­tem z rodz­iną. Jed­nak nic nie swoi na przeszkodzie, żebyś później opisała aktu­al­ną sytu­ację.

   Poz­draw­iam
   Ania

 90. Zas­tanaw­iam się nad zmi­aną mojego imienia. Dostałam takie, a nie inne, gdyż brat zawsze chci­ał mieć siostrę Agnieszkę. Od zawsze tego imienia nie lubiłam, nie utożsami­am się z nim. Łączy mnie z rodz­iną, która mi je dała, a jed­nak przez różne prob­le­my chci­ałabym się od niej “uwol­nić”. Prob­lematy­cz­na też jest dłu­gość imienia do nazwiska. Mam dziesię­ci­o­literowe nazwisko, przez co pod­pisanie się całym imie­niem i nazwiskiem zaj­mu­je trochę więcej cza­su. W wyborze nowego imienia myślałam nad Ines lub Aste­r­ia. I chci­ałabym się zapy­tać czy miałabym jakiekol­wiek szanse na zmi­anę imienia.

  • Cześć Agnieszko,
   szanse masz zawsze. Tutaj skup się na argu­men­tacji łączącej imię z rodz­iną, od której chcesz się “odciąć”. Oczy­wiś­cie dodaj także infor­ma­c­je o dłu­goś­ci Two­jego imienia i nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 91. Dobry wieczór.
  Przy zgłasza­niu syn­ka do USC dal­iśmy razem z narzec­zonym mu jed­no imię, ponieważ myśleliśmy, że przy chrz­cie daje się drugie. Synek ma 11 miesię­cy i wczo­raj był chrzc­zony. Oczy­wiś­cie zadz­woniłam do USC i kaza­li mi złożyć wniosek.
  Czy mogła­by mnie Pani nakierować co mam napisać aby wniosek został roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie? Jaki­mi słowa­mi to ująć? Bard­zo mi zależy żeby się udało.

  • Cześć Pauli­no,
   przede wszys­tkim napisz prawdę. Wskaż, że byłaś przeko­nana, że drugie imię wybiera się przy chrz­cie. Opisz, że zamierza­l­iś­cie od razu nadać mu dwa imiona, ponieważ jest to dla Was ważne, czy też Wy obo­je macie dwa imiona i taka jest u Was trady­c­ja.

   Poz­draw­iam
   Ania

 92. Dzień dobry. Chci­ałbym zmienić nazwisko na nazwisko panieńskie żony. Moja rodz­i­na doprowadz­iła mnie do cza­sowej bez­dom­noś­ci dłu­go by pisać na ten tem­at. Popros­tu chcę całkowicie odciąć się od tej rodziny. Czy taki argu­ment wystar­czy do pozy­ty­wnego roz­pa­trzenia wniosku?

  • Jarosław­ie,
   odcię­cie się od rodziny, z którą kojarzą się same negaty­wne emoc­je bywa uznawane za ważny powód.
   Rozważ, czy nazwiska nie chce­cie zmienić obo­je z żoną. Wtedy każde z Was we wniosku mogło­by argu­men­tować, że chce­cie odciąć się od Two­jej rodziny.

   Poz­draw­iam
   Ania

 93. Witam,
  rok temu zmieniłam nazwisko które nosiłam po ojcu na nazwisko rodowe mojej mat­ki. Z ojcem brak kon­tak­tu i niechęć do bycia kojar­zoną z tym człowiekiem były pod­stawą do zmi­any nazwiska. Zmieniłam na nazwisko mat­ki czego tez żału­je ponieważ nie mam z nią dobrego kon­tak­tu już od cza­sów dziecińst­wa. Chcę znów zmienić nazwisko. I już mi jest obo­jętne na jakie. Ale nie chce uży­wać tego którego uży­wa moja mat­ka bo nie chce po pros­tu za te wszys­tkie przykroś­ci które przy­chodzą mi za każdym razem na myśl przed­staw­ia­jąc się jej nazwiskiem lub pod­pisu­jac się . Ale czy moż­na zmienić znów nazwisko ? I jeśli to na jakie. Jestem w kropce

  • Emilio,
   możesz ponown­ie złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska. Wyjaśnij po pros­tu bard­zo dokład­nie sytu­ację.

   Możesz wskazać dowolne nazwisko, za wyjątkiem nazwiska, które jest his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że że posi­adasz członków rodziny o tym nazwisku (za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 94. Witam. Od niemal 10 lat mieszkam w Anglii i nie planu­je powro­tu fo Pol­s­ki. Od 15 lat jestem w zwiazku jedno­pl­ciowym z moja part­ner­ka. Za kila tygod­ni sie pobier­amy i chcialy­bysmy zmienic nasze oba nazwiska na jed­no nowe wspolne. Wiem ze Pol­s­ki urzad nie rozpoz­na prawnie naszego zwiazku po slu­bie, ale czy jakikol­wiek urzad w Polsce zgodzil­by sie na nasza zmi­ane nazwisk? Jes­li nie nas obu to choc­by jed­nej z nas na nazwisko drugiej. Jestes­my komor­ka rodzin­na poza grani­ca­mi kra­ju i chce­my byc rozpoz­nawane jako rodz­i­na tez po nazwisku. Czy mamy jakiekol­wiek szanse?
  Czy­ta­lam ze nawet gdy­bysmy mialy jakon­drugie oby­wa­telst­wo ang­iel­skie, to ang­iel­s­ki Deed Poll zmie­nil­by nam nazwisko dopiero po tym jak Pol­s­ki urzad by zmie­nil pier­wszy.
  Nie chcialy­bysmy sue zrzekac oby­wa­telst­wa pol­skiego.
  Bede bard­zo wdziecz­na za kaz­da rade.

  • Patrycjo,
   jestem praw­ie że pew­na, że argu­ment związku jednopł­ciowego nie zostanie uznany przez kierown­i­ka USC jako ważny powód zmi­any nazwiska. A jeżeli zostanie uznany to przez znikomy odsetek kierown­ików USC. Musi­ałabyś spróbować dowiedzieć się, czy któryś kierown­ik USC taki wniosek uznał (lub sąd rozstrzygnął o kwestii na Waszą korzyść).

   Jeżeli któraś z Was mogła­by przed­staw­ić we wniosku inny ważny (i prawdzi­wy) powód, np. prob­le­my z korzys­taniem z nazwiska w innym kra­ju, złe wspom­nienia z włas­nym nazwiskiem, trau­ma, itd., to może wnioskować wtedy o zmi­anę na inne (dowol­nie wskazane we wniosku) nazwisko.

   Tym samym, jeśli obie miały­byś­cie powody by zmienić swo­je nazwisko, to mogły­byś­cie wnosić nieza­leżnie od siebie o zmi­anę na inne, np. takie samo nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 95. Witam,

  Mam trzy pyta­nia co do zmi­any imienia/ nazwiska:
  1. Czy w jed­nym wniosku mogę wys­tąpić o zmi­anę zarówno jed­nego jak i drugiego, czy muszę złożyć dwa osob­ne wnios­ki jeden na okoliczność zmi­any imienia dru­gi nazwiska?
  2. Czy zmi­ana nazwiska ze wzglę­du na śmierć małżon­ka, z którym było się w trak­cie roz­wodu ( sprawa już była w sądzie) kwal­i­fiku­je się w świ­etle prawa?
  3. Jak chodzi o zez­na­nia świad­ków w kwestii uży­wa­nia danego imienia, czy wystar­czy podać dane świad­ków we wniosku czy lep­iej załączyć np. pisemne zez­na­nia do wniosku?

  Poz­draw­iam,

  Alic­ja “w Krainie Prawa” 😉

  • Alicjo,
   1. Wystar­czy jeden wniosek o zmi­anę obu imion.
   2. Trud­no mi ocenić, czy kierown­ik USC uzna taki powód za ważny. W świ­etle prawa jed­nak jesteś wdową, nie rozwód­ką. Niem­niej uważam, że zawsze możesz po pros­tu spróbować.
   3. Myślę, że warto dołączyć oświad­czenia świad­ków i podać ich dane, gdy­by organ chci­ał jeszcze infor­ma­c­je uzu­pełnić lub zwery­fikować.

   Poz­draw­iam
   Ania

   P.S. Podo­ba mi się Alic­ja “w krainie prawa” 😉

 96. Dzień dobry,
  Chci­ałabym złożyć wniosek o nadanie drugiego imienia ‘Rosa’, aby po przeprowadzce za granicę uży­wać go jako pseudon­im artysty­czny, ale też ułatwić po pros­tu otocze­niu sprawę, bo moje nazwisko rodowe jest bard­zo długie i powszechne oraz trudne do wymówienia. Rosa było również nazwiskiem panieńskim mojej bab­ci od strony taty, co ma dla mnie wartość sen­ty­men­tal­ną. Czy są to argu­men­ty wystar­cza­jące, aby to drugie imię nadać i jakie doku­ment poświad­cza­ją­cy musi­ałabym w tym przy­pad­ku dostar­czyć? Chodzi tu jed­nak pod­kreślam o nadanie drugiego imienia, a nazwisko rodowe zostało­by bez zmi­an — mimo, że to drugie imię jest zain­spirowane nazwiskiem człon­ka rodziny.
  Serdecznie poz­draw­iam, Aga­ta

  • Aga­to,
   trud­no mi ocenić na ile uznano by to za ważny powód. Możesz próbować uza­sad­nić tak, że zwraca­ją się tak do Ciebie (w ramach pseudon­imu), stąd chci­ałabyś aby było to sfor­mal­i­zowane jako drugie imię.

   Doku­men­ty poświad­cza­jące to mate­ri­ały, które mają poświad­czyć o prawdzi­woś­ci Two­jego wniosku. Zez­na­nia innych osób, scree­ny z miejsc, gdzie uży­wasz pseudon­imu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 97. Witam, W przyszłym roku wychodzę za mąż i chci­ałabym skró­cić imię Jad­wiga na Iga. Cho­ci­aż bard­zo bym chci­ała, nie złoże wniosku ter­az, ale czy składa­jąc wniosek o zmi­anę imienia zaraz po ślu­bie bard­zo utrud­nię sobie sprawę? Pomyślałam, że nawet tak było by lep­iej bo mogłabym zmieni­a­jąc doku­men­ty ze wzglę­du na zmi­anę nazwiska zmienić w nich od razu imię (jeśli oczy­wiś­cie dostanę pozy­ty­wną decyzję). Czy taka kolej rzeczy będzie praw­idłowa czy zami­ast sobie ułatwić to sobie utrud­nię?

  • Igo,
   ta naprawdę wszys­tko zależy od tego, ile będzie trwała sprawa.

   Jeżeli zmi­ana imienia nastąpi bezpośred­nio przed ślubem, to może być to prob­lematy­czne. Będziesz musi­ała bowiem aktu­al­i­zować dane w ślub­nych oświad­czeni­ach.

   Składa­jąc wniosek po ślu­bie nie wiesz, ile potr­wa pro­ce­du­ra. Roz­pa­trze­nie wniosku powin­no zająć ok. miesią­ca, ale jeżeli uzyskasz decyzję odmowną, to pozosta­je jeszcze: odwołanie i ewen­tu­al­nie skar­ga do sądu (WSA). A wniosek o zmi­anę dowodu powin­naś złożyć niezwłocznie po zmi­an­ie nazwiska. A przy okazji powin­naś poin­for­mować o zmi­an­ie nazwiska organ, żeby wydał decyzję na właś­ci­we dane.

   Pamię­taj także, że co do zasady nie zmienia się imienia na imię zdrob­ni­ałe. Stąd pozosta­je Ci udowod­nić, że imię “Iga” nie jest zdrob­nie­niem, a samodziel­nym imie­niem.

   Oso­biś­cie więc nie kumu­lowałabym zmi­an, a jeżeli dys­ponu­jesz cza­sem do ślubu — złożyłabym wniosek o zmi­anę imienia wcześniej. Jed­nak to Two­ja decyz­ja 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 98. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć co to znaczy, że decyz­ja o zmi­an­ie imienia lub nazwiska podle­ga naty­ch­mi­as­towe­mu wyko­na­niu. Czy to oznacza, że po otrzy­ma­niu pozy­ty­wnej odpowiedzi muszę bezz­włocznie wyro­bić nowe doku­men­ty? Czy mogę to zro­bić w dobrowol­nym cza­sie, np.po dwóch miesią­cach?
  Poz­draw­iam

  • Pauli­no,
   naty­ch­mi­as­towe wyko­nanie decyzji oznacza, że od momen­tu ode­bra­nia decyzji jesteś zobow­iązana uży­wać zmienionego imienia lub nazwiska.

   W ustaw­ie o dowodach oso­bistych wskazu­je się, że przy zmi­an­ie danych z wnioskiem o wydanie nowego dowodu oso­bis­tego wys­tępu­je się niezwłocznie (art. 46 ust. 2 pkt 2).

   Po upły­wie 4 miesię­cy od odbioru decyzji dowód oso­bisty uleg­nie unieważnie­niu (art. 50 ust. 3 pkt 6).

   Poz­draw­iam
   Ania

 99. Witam,
  w 2016 wzięłam ślub cywilny. Przy składa­niu doku­men­tów jak będziemy my i dzieci się nazy­wać ja pod­jęłam decyzję o dwuczłonowym moim i męża. Pod wpły­wem impul­su jeszcze przed ślubem zmieniłam zdanie i w doku­men­tach w USC odno­towałam zmi­anę na nazwisko męża. Ter­az chci­ałabym wró­cić do opcji nazwiska dwuczłonowego. Czy argu­men­tu­jąc np że sios­tra męża (która z nami miesz­ka) nazy­wa się tak samo jak ja , lub ja nazy­wam się tak samo jak ona i wynika­ją z tego powodu kon­flik­ty, pre­ten­sje i kłót­nie np o otwarty przeze mnie do niej list — jest możli­wa taka zmi­ana?

  • Anno,
   myślę, że przed­staw­iona przez Ciebie argu­men­tac­ja może zostać przyję­ta. W końcu takie same imiona i nazwiska powodu­ją możli­wość naruszenia tajem­ni­cy kore­spon­dencji, utrud­ni­a­ją skuteczny odbiór ważnej kore­spon­dencji i gen­er­al­nie mogą gen­erować niezręczne pomył­ki.

   Poz­draw­iam
   Ania

 100. Witam , ja pisze z zapy­taniem mam 30 lat i w sum­ie caly ten czas mecze sie z moim imie­niem. Wszedzie wpisu­ja mi emil­ia mimo iz w dowodzie mam emila…jest to dla mnie bard­zo uci­a­zli­we ponoe­waz nie bylo ani razu tak abym zalatwia­jac jakas sprawe w urzędzie nie musiala isc ponown­ie aby popraw­iono moje imie… tak sie zas­tanaw­iam nad zmi­ana na emil­ia zebym juz miala prob­lem z glowy jest to mozli­we? Wspomne ze polowe swiadectw ze szkoly mam na emil­ia a polowe na emi­la ehhh strasznie to uci­a­zli­we prosze o odpowiedz

  • Emi­la,
   zmi­ana imienia jest możli­wa, a w Twoim przy­pad­ku nietrud­no o ważne argu­men­ty – w końcu cią­gle pomył­ki przy imie­niu to spory prob­lem.

   Wszys­tkie sytu­acje z błę­da­mi w imie­niu stanow­ić będą moc­ne argu­men­ty za zmi­aną.

   Poz­draw­iam
   Ania

 101. Witam, chci­ałabym dodać do swo­jego imienia dodac drugie np. Na doku­men­tach wid­nieje sama Maria a chce to zmienić na Maria Anna czyli po pros­tu dodać drugie imię. Czy uza­sad­nie­niem może być uży­wanie w sto­sunku do mnie imienia Anna prze ukochanego dzi­ad­ka oraz uży­waniem go od około 2 lat w życiu codzi­en­nym. Dzi­adek zmarł w dniu moich urodzin jestem bard­zo psy­chicznie z nim związana zresztą mam kart­ki kop­er­ty od dzi­ad­ka do mnie z imie­niem Anna. Posi­adam jako dowody iż uży­wam tego imienia takie jak: różne dyplomy z cza­sów wczes­noszkol­nych, zdję­cia z dedykac­ja dla Anny, scree­ny z bieżą­cych rozmów z których wyni­ka ze trój­ka osób reg­u­larnie zwraca się do mnie imie­niem Anna. Posi­adam również trzech świad­ków. Czy kierown­i­cy USC są bardziej skłon­ni nadać nowe drugie imię niż zmi­ana całkow­itych danych jak w przy­pad­ku innych osób? Czy dowody rzec­zowe mogę dostar­czyć jako kserokopie ory­gi­nału? Czy mam duża szanse na zaak­cep­towanie mojego wniosku? Oraz czy powin­nam sko­rzys­tać z pomo­cy prawni­ka w spraw­ie skon­struowa­nia uza­sad­nienia? Przepraszam ze jest aż tyle pytań lecz Pani forum zaw­iera naj­cen­niejsze infor­ma­c­je jakie znalazłam
  Poz­draw­iam, Maria Anna

  • Mario,
   jed­ną z przesłanek zmi­any imienia jest zmi­ana na imię uży­wane. Do wniosku powin­naś wtedy dołączyć wszelkie dowody potwierdza­jące, że uży­wasz pod­wójnego imienia.

   Zaczęłabym od “twardych dowodów”: ksera dyplomów, zdjęć, screenów, nami­ary w piśmie na świad­ków plus najlepiej dołącz oświad­czenia od nich, np. pisane na kom­put­erze i oso­biś­cie pod­pisane, itp. A w dal­szej częś­ci uza­sad­nienia wniosku wskaż także pod­stawy “sen­ty­men­talne”, o której pisałaś w komen­tarzu.

   Nie znam statystyk w USC, ale z ustawy wyni­ka, że przesłan­ki są równorzędne. Tak samo powin­no się trak­tować zmi­anę na imiona uży­wane, jak i zmi­anę na zupełnie nowe imię/nazwisko.

   Pole­cam do wniosku dołączyć ksera. Na żądanie organu do wglą­du doniesiesz ory­gi­nały. Wybierz tylko takiego kierown­i­ka USC, do którego będziesz w stanie bezprob­le­mowo dojechać i dostar­czyć doku­men­ty.

   Dla mnie powody są ważne, jed­nak decyzję pode­j­mu­je kierown­ik USC. Zawsze możesz spróbować się z nim skon­tak­tować i wybadać, jak oce­nia stan fak­ty­czny. Pamię­taj, że wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc dobrze wcześniej wybadać, który był­by gotowy przy­chylić się do Two­jego wniosku.

   Szcz­erze powiem, że na etapie tworzenia wniosku zapewne jesteś w stanie sama poprawnie go skon­struować i wyjaśnić uza­sad­nie­nie zmi­any imienia, a dopiero później na etapie odwoła­nia lub skar­gi do sądu — wybrać się do prawni­ka. Oczy­wiś­cie możesz skon­sul­tować to z prawnikiem na każdym etapie sprawy, jeżeli będziesz się z tym czuła lep­iej (bez­pieczniej).

   Bard­zo mi miło, że blog poma­ga i przy­bliża pra­wo admin­is­tra­cyjne 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   P.S. Ja jestem Anna Maria 😉

   • Jeżeli mam na screenach dowód iż oso­by zwraca­ją się do mnie tylko imie­niem które chcę dodac np. „Anno” To będzie stanow­iło prob­lem? Rzad­ko ktoś zwraca się do kogoś przy­wołu­jąc oby­d­wa imiona, najczęś­ciej w wyniku luźnej roz­mowy zwracamy się jed­nym imie­niem. Chci­ałabym sfor­mal­i­zować imię którym również się posługu­je jako drugie. Czy uza­sad­nie­nie mogę przynieść już ze sobą do urzę­du najlepiej wydrukowane na drukarce?

    • Mario,
     myślę, że może być Ci nieco trud­niej uar­gu­men­tować, że chcesz nosić drugie imię: Anna, mimo że do Ciebie zwraca­ją się tak jako pier­wszym.

     Uza­sad­nie­nie powin­no stanow­ić część wniosku. Wniosek i uza­sad­nie­nie mogą być wydrukowane, o ile zostaną pod­pisane odręcznie.

     Poz­draw­iam
     Ania

    • Dzień dobry!
     Dzięku­ję za Pani artykuł, jest napisany po ludzku, co jest miłą odmi­aną po wielu artykułach kopi­u­ją­cych treś­ci ustawy. Chci­ałabym jed­nak dopy­tać o moją sytu­ację, byłabym wdz­ięcz­na za pomoc.
     Moje nazwisko to Truchan, po ojcu, z którym nie łączy mnie więź emocjon­al­na ani kon­takt (otrzy­mu­ję od niego ali­men­ty i to jedy­na nasza relac­ja od cza­su roz­wodu moich rodz­iców). Kojarzy mi się to trau­maty­czne i najchęt­niej zmieniłabym je na zupełnie niepow­iązane z moją rodz­iną (mam na uwadze wyjąt­ki, jak nazwiska his­to­ryczne itd.). Nazwisko też było wielokrot­nie powo­dem do żartów- naw­iązy­wano do czyn­noś­ci sek­su­al­nych, co było dla mnie nieprzy­jem­nym doświad­cze­niem. Poza tym mam wadę wymowy, co utrud­ni­ało w różnych sytu­ac­jach komu­nikację- na przykład musi­ałam podawać dowód osobom, które niekoniecznie powin­ny go widzieć, ponieważ nie potrafiły zapisać praw­idłowo mojego nazwiska. Czy takie przesłan­ki mogą być uznane za istotne we wniosku o zmi­anę?
     Poza tym mam pytanie raczej orga­ni­za­cyjne. Jak naw­iązać kon­takt z danym urzęd­nikiem- czy mogę zro­bić to oso­biś­cie, przy­chodząc do urzę­du i prosząc o roz­mowę, czy lep­iej zde­cy­dować się na wysłanie pis­ma z zapy­taniem?
     Poz­draw­iam i z góry dzięku­ję za poradę.

     • Cześć Moon­child,
      jeśli chodzi o roz­mowę z kierown­ikiem USC czy właś­ci­wym pra­cown­ikiem — jed­nak skła­ni­ałabym się np. ku tele­fon­iczne­mu umówie­niu ter­minu spotka­nia lub omówienia sprawy tele­fon­icznie.

      W zakre­sie powodów zmi­any — brzmią jak istotne. Każ­da z nich samodziel­nie mogła­by być pod­stawą zmi­any, a tutaj są sku­mu­lowane. Najlepiej, jeśli we wniosku pojaw­ią się przykłady tych sytu­acji (opisane konkret­nie), żeby przed­staw­ić skalę zdarzeń, przez które ma nastąpić zmi­ana nazwiska.

      Poz­draw­iam
      Ania

 102. A jeżeli byłem w gorącej wodzie kąpa­ny złożyłem wniosek i nie dostałem odmowy tylko wniosek anu­lowano z powodu braku uza­sad­nienia to czy mogę złożyć wniosek ponown­ie mając już uza­sad­nie­nie nie odwołu­jąc się do poprzed­niego wniosku? Jak to wygla­da bo minęło już pół roku od składanego wniosku.

  • Kon­radzie,
   postępowanie admin­is­tra­cyjne nie ope­ru­je poję­ciem “anu­lowa­nia”.
   Jeżeli odpisano Ci, że masz uzu­pełnić bra­ki for­malne pod rygorem pozostaw­ienia sprawy bez rozpoz­na­nia, a nie uzu­pełniłeś braków — to możesz spoko­jnie składać kole­jny wniosek.

   Jeżeli w piśmie wskazane były inne okolicznoś­ci, to zależy od sytu­acji.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam serdecznie, mam zapy­tanie, Obec­nie mam 35 lat i nosze nazwisko po moich rodzicach,bo jestem pan­na, i chce zmienić to moje nazwisko ponieważ mama mi powiedziala niedawno ze noszę nazwisko od urodzenia męża mojej mamy ale fak­ty­cznie moim ojcem jest ktoś inny,ale ten mężczyz­na juz nie żyje no i ojciec którego uważałam cale życie za ojca,tez juz dawno nie żyje, kto­ry byl dla nas nie dobrym człowiekiem, dlat­ego chci­ałabym zmienić to nazwisko, bo i nie jest ładne, oraz kojarzy mi się ze zlym człowiekiem, a przede wszys­tkim nie byl moim bio­log­icznym ojcem,a to byla tajem­ni­ca mojej mamy, kiedy oni jeszcze żyli. Czy jest możli­wość zmi­any u mn ie tego nazwiska ? Prosze o odp.Pozdrawiam

   • Janiu,
    tak — kierown­ik USC może uznać taką sytu­ację za ważny powód (chęć posi­ada­nia nazwiska bio­log­icznego ojca i odcię­cie się od nazwiska krzy­wdzącego rodz­i­ca).

    We wniosku w uza­sad­nie­niu opisz dokład­nie Two­ją sytu­ację.

    Poz­draw­iam
    Ania

    • Dzięku­ję za odpowiedź, a czy muszę podać nazwisko ojca bio­log­icznego? Pytam dlat­ego bo moja mama nie chce mi zdradz­ić tego nazwiska, bo martwi się ze moglabym mieć do niej żal ze tak dłu­go utrzymy­wala to w tajem­ni­cy przed mną. Czy też moge podać np nazwisko inne,mama mi pod­powia­da zeby np nazwisko jej bab­ci a mojej prabab­ci podać.

     • Myślę, że najlepiej będzie jeśli wyjaśnisz, że nazwiska bio­log­icznego ojca nie znasz, stąd chci­ałabyś nosić inne nazwisko. Jeśli to nazwisko kogoś z rodziny to wskaż, że np. ta oso­ba była dla Ciebie wspar­ciem i pomocą.

      Poz­draw­iam
      Ania

 103. Witam,
  Czy jeśli mam dwóch świad­ków potwierdza­ją­cych ze uży­wam głównie drugiego imienia ale niezbyt dużo doku­men­tów to jest szansa że moj wniosek zostanie roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie?

  • Izabe­lo,
   to wiele zależy od konkret­nego kierown­i­ka USC. Każdy z nich samodziel­nie roz­pa­tru­je mate­ri­ał dowodowy. Na pewno nie skreśla to Two­jego wniosku. Może spróbuj znaleźć więk­szą liczbę świad­ków?

   Poz­draw­iam
   Ania

   • A czy swiad­ka­mi moga byc dowolne oso­by np chodzace ze mna do klasy i rodz­i­na czy lep­iej zeby byla to tylko rodz­i­na?

    • Świad­ka­mi mogą być dowolne oso­by. Tak naprawdę myślę, że warto zebrać zez­na­nia od różnych osób. Pod­kreśli to wiary­god­ność wniosku.

     Świad­ka­mi nie mogą być (art. 82 Kodek­su postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego):
     1) oso­by niez­dolne do spostrze­ga­nia lub komu­nikowa­nia swych spostrzeżeń;
     2) oso­by obow­iązane do zachowa­nia w tajem­ni­cy infor­ma­cji nie­jawnych na okolicznoś­ci objęte tajem­nicą, jeżeli nie zostały w try­bie określonym obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi zwol­nione od obow­iązku zachowa­nia tej tajem­ni­cy;
     3) duchowni co do fak­tów obję­tych tajem­nicą spowiedzi.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Ostat­nie pytanie, w jakiej formie beda te zez­na­nia?
      Wystar­czy ze swiad­kowie napisza cos w rodza­ju oswiad­czenia ze zwraca­ja sie do mnie tym imie­niem i ze dolacze je do wniosku czy beda musieli oso­bi­scie sie staw­ic do usc?

      Poz­draw­iam

      • Zobacz proszę na odpowiedź na pyta­nia Alicji (pytanie 3). To komen­tarz z 21/08/2019.

       Poz­draw­iam
       Ania

   • Janiu,
    oświad­cze­nie rodz­iców stanowi dowód w spraw­ie, więc warto dołączyć takie oświad­cze­nie.

    Poz­draw­iam
    Ania

 104. Cześć, mam pewien prob­lem bo posi­adam nazwisko które jest ośmiesza­jące nie wygla­da na takie ale lidzie częs­to dla śmiechu to przekrę­ca­ją dlat­ego chce zmienić ale chci­ałbym żeby nowe nazwisko było nowe i nie z rodzin­nych stron nie jest z moją rodz­iną pow­iązane tak po pros­tu bo mi się podo­ba czy jest możli­wość że ist­nieje jak­iś argu­ment na to żeby to nowe nazwisko przeszło? Ze wzglę­du na nazwisko które przekrę­ca­ją i jest ośmiesza­jące?

  • Kon­radzie,
   jed­ną z przesłanek zmi­any nazwiska jest zmi­ana z powodu tego, że nazwisko jest “ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka”. Jeżeli zdarza się to częs­to i odczuwasz, że nazwisko jest ośmiesza­jące, to może to zostać uznane za pod­stawę do tego, aby nazwisko zmienić.

   Wybrane nowe nazwisko może być dowolne.
   [!] Pamię­taj tylko, że zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 105. Witaj 🙂
  Jestem w trak­cie roz­wodu który najwyraźniej jeszcze trochę potr­wa. Mam nazwisko męża, tak nasze dzieci.
  Jestem w nowym związku i myślimy o dziecku ale chci­ałbym mu nadać nazwisko zarówno moje, jak i part­nera.
  Po roz­wodzie chcę wró­cić do panieńskiego nazwiska i takie nadać dziecku.
  Tylko przy tym tem­pie roz­wodu i moim wieku może się okazać że dziecko będę miała przed roz­wo­dem. C
  Czy takie uza­sad­nie­nie powro­tu do panieńskiego nazwiska prze­jdzie? Czy mogę po urodze­niu dziec­ka nadać mu swo­je panieńskie nazwisko i ojca, a swo­je zmienić po roz­wodzie?
  I jeszcze jed­no. Parter jest Por­tu­gal­czykiem i ma nazwisko z prze­drostkiem “dos”. Czy­tałam że pol­skie nazwisko może być tylko dwuczłonowe. Czy takie nazwisko prze­jdzie jako dwuczłonowe, (moje panieńskie dos jego nazwisko)?
  I jeszcze, czy moje dzieci muszą zmienić nazwisko jeśli ja je zmienię? Jeśli tak to też chci­ałbym żeby miały moje i ich ojca. Da się?

  • Justyno,
   [!] zacznę od tego, żebyś pamię­tała, że w takiej sytu­acji będzie dom­nie­manie, że ojcem dziecko jest Twój aktu­al­ny mąż. A jeżeli Twój part­ner uzna dziecko, to nadanie dziecku wyłącznie nazwiska panieńskiego będzie wyma­gało jego zgody.

   1) Przyz­nam, że nie spotkałam się z sytu­acją, aby takie uza­sad­nie­nie (przedłuża­ją­cy się pro­ces roz­wodowy) uznano za szczegól­nie ważne. Oso­biś­cie sama nie jestem pew­na czy zak­wal­i­fikowałabym taki powód jako szczegól­nie ważny. W końcu nie jest jeszcze znany wynik pro­ce­su. Zawsze jed­nak możesz zde­cy­dować się na postępowanie admin­is­tra­cyjne w spraw­ie zmi­any nazwiska.

   2) Urod­zone­mu dziecku możesz jed­nak nadać tylko swo­je aktu­alne nazwisko, więc opc­ja z nadaniem panieńskiego, kiedy nosisz inne – nie prze­jdzie.

   3) “Dos” gen­er­al­nie nie powin­no zostać to potrak­towane jako dodatkowy człon nazwiska, ale tutaj lep­iej skon­sul­tuj się wcześniej z kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego. Sama nie spotkałam się z taką sytu­acją. Pamię­taj także, że pol­skie dwuczłonowe nazwiska zapisu­je się z łącznikiem (-).

   4) Dzieci powin­ny nosić nazwisko jed­nego z rodz­iców lub nazwisko będące połącze­niem nazwisk rodz­iców. Po roz­wodzie i zmi­an­ie włas­nego nazwiska możesz wnieść admin­is­tra­cyjnie (wg opisanej w tekś­cie pro­ce­dury) o zmi­anę nazwisk dzieci. Na zgodę musi wyraz­ić zgodę ich ojciec, chy­ba że zostanie pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej, a także dodatkowo same dzieci, jeżeli ukończą 13 r.ż. W razie braku zgody ojca dzieci możesz wys­tąpić do sądu opiekuńczego o zgodę na zmi­anę. Orzecze­nie sądu zastępu­je zgodę ojca dzieci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 106. Witaj
  Jestem po roz­wodzie i mieszkam za granicą. Tu mieszkam z part­nerem kto­ry nie jest moim mezem. Jestem w ciazy i po urodze­niu dziec­ka nie chce dac nazwiska ojca mimo uzna­nia ojcost­wa. Z tego co zdazy­lam sie zori­en­tować w przy­pad­ku samot­nej podrozy za granice z dzieck­iem bede musiala każ­do­ra­zowo udowad­ni­ac ze to moje dziecko poniewaz nazwiska byly by rozne.
  Jakie w tej sytu­acji mam mozli­wosci ?
  Czy moge dac dwuc­zlonowe nazwisko tz swo­je panieńskie ktore nosze i ojca dziec­ka ?
  Nawet jes­li ojciec by sie na to nie zgadzał ??
  Drugie pytanie co w sytu­acji gdy kiedyś wyjde za maz za ojca swo­jego dziec­ka i zmie­nie nazwisko na jego a dziecko z przed małzenst­wa (wspolne) bedzie mia­lo nazwisko dwuczłonowe nasze.
  Czy bede mogla zmienic nazwisko dziecku na tylko ojca w tej stu­acji ?
  Tak zeby pozbyc sie pier­wszego czlonu czyli mojego panieńskiego..
  Poz­draw­iam

  • Kami,
   a więc po kolei:
   1) wg pol­s­kich przepisów, jeżeli nastąpi uznanie ojcost­wa, a rodz­ice dziec­ka nie zgadza­ją się co do brzmienia nazwiska dziec­ka, to dziecko otrzy­ma nazwisko pod­wójne. Jeżeli będzie zgo­da ojca to może dostać nazwisko Two­je, panieńskie lub ojca. Za zgodą ojca dziec­ka możesz więc dać wyłącznie swo­je, jego lub pod­wójne ale jeśli on odmówi zgody, to otrzy­ma pod­wójne nazwisko.
   [!] Pamię­taj tylko, że to przepisy reg­u­lu­jące nadawanie imienia i nazwiska (co do zasady) Polakom. Jeżeli rejestru­jesz urodze­nie w innym kra­ju i part­ner (ojciec dziec­ka) nie jest Polakiem, to trud­no mi ocenić, w jakim zakre­sie przepisy tego kra­ju będą miały zas­tosowanie.

   2) istotne jest to, aby dziecko nosiło nazwisko, jak rodz­ice lub pod­wójne, jeżeli rodz­ice noszą różne nazwisko. Stąd ist­nieje taka możli­wość. Dzieci powyżej 13 r.ż. muszą wyraz­ić zgodę na taką zmi­anę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 107. Witam,mieszkam z córką w Anglii.Córka nosi nazwisko ojca z którym nie mieszkamy.Chcę zmienic nazwisko cór­ki na moje.Ojciec wyraz­ił zgodę.Jak mam uza­sad­nić dlaczego chcę zmienic dziecku nazwisko w oświad­cze­niu do US.Pozdrawiam.

  • Cześć Arleto,
   musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest to szczegól­nie ważne. Może ułatwi Wam funkcjonowanie, w sytu­acji, w której sama dopeł­ni­asz wszys­t­kich for­mal­noś­ci związanych z jej wychowaniem. Może masz doświad­czenia w sytu­ac­jach, kiedy w Anglii różne nazwiska utrud­ni­ały Wam funkcjonowanie?

   Pomyśl i zbierz te infor­ma­c­je jako uza­sad­nie­nie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 108. Dzień dobry Aniu,

  Niedawno wyszłam za mąż i pier­wot­nie w doku­men­tach wybrałam nazwisko narzec­zonego (a ter­az męża), pyta­jąc czy jest to ostate­cz­na decyz­ja. Pani w urzędzie powiedzi­ała, że mogę zmienić to nawet chwilę przed ślubem. W dzień ślubu poszłam do urzęd­nicz­ki w tej spraw­ie, jed­nak powiedzi­ała, że już za późno na taką zmi­anę i najlepiej takie sprawy załatwiać kil­ka dni przed ślubem. Czy składa­jąc ter­az wniosek o nowe doku­men­ty mogę jeszcze wró­cić do swo­jego panieńskiego nazwiska?
  Poz­draw­iam
  Gabi­ka

  • Cześć Gabiko,
   w momen­cie zawar­cia ślubu a dokład­niej złoże­nia pod­pisu na doku­men­tach i ich przekaza­nia do kierown­i­ka USC decyz­ja została pod­ję­ta. Nie ma możli­woś­ci jej zmi­any w uproszc­zonym try­bie.

   Pozosta­je pró­ba dro­gi admin­is­tra­cyjnej (opisanej w tekś­cie), aczkol­wiek pamię­taj, że musi­ałabyś znaleźć kierown­i­ka USC, który uzna Two­ją sytu­ację za szczegól­ny powód. Dla mnie był­by to ważny powód, ponieważ najpraw­dopodob­niej wprowad­zono Cię w błąd.

   Poz­draw­iam
   Ania

 109. Witam serdecznie

  Od wielu lat mieszkam w Anglii i chcialam zmienic imie z Katarzy­na na Kasia, tej krotkiej formy uzy­wam wszedzie. Jedynie w kilku urzedach funkcjonu­je moja pel­na wer­s­ja imienia. Pon­ad­to, od zawsze wszyscy zwracali sie do mnie Kasia, a mieszka­jac w Anglii nikt nie moze wymow­ic praw­id­lowo Katarzy­na, dodatkowo Kasia brz­mi jak zupe­nie inne imie.
  Nieste­ty w USC w Polsce poin­for­mowano mnie, ze Kasia nie wys­tepu­je na liscie imion w Polsce i dlat­ego nie moge zmienic imienia.
  W jaki sposob i gdzie, w jakiej insty­tucji moge zlozyc wniosek o dodanie imienia Kasia do rejestru/listy w Polsce, tak abym mogla prawnie to imie zmienic? Z pewnos­cia taka lista imion jest otwarta i mam nadzieje, ze urzed­ni­cy w Polsce tez beda na tyle otwar­ci, aby dodac/aktualizowac liste imion.

  Bede wdziecz­na za pomoc i rade.

  Dzieku­je, Kasia

  • Cześć Kasiu,
   nie ma ofic­jal­nego rejestru imion. Nato­mi­ast przepisy wskazu­ją, że nie moż­na mieć imienia w formie zdrob­ni­ałej. Oczy­wiś­cie kwes­t­ia imienia zdrob­ni­ałego jest “płyn­na”. Widzi­ałam już oso­by, które mają na imię: Ola, Mag­da, Ania, choć to także są zdrob­nienia.

   Opcję są dwie:
   1) pisz do różnych kierown­ików USC, opisu­jąc sytu­ację i pyta­jąc czy jest szansa na pozy­ty­wne rozstrzyg­nię­cie;
   2) złóż ofic­jal­nie wniosek i później prze­jdź drogę odwoław­czą, w tym pewnie etap skar­gi sądowej. Jed­nak nie masz pewnoś­ci czy Sąd przyjmie Two­je stanowisko, a rozstrzyg­nię­cie jest wiążące.

   Poz­draw­iam
   Ania

 110. Witam
  Czy moż­na zmienić kole­jność nazwiska dwuczłonowego? Moje nazwisko rodowe to Kowal­s­ka a po zawar­ciu małżeńst­wa przyjęłam również nazwisko męża : Komornik. Obec­nie Kowal­s­ka- Komornik? Z uwa­gi na liczne tłu­maczenia w pra­cy zawodowej że nie jestem komornikiem sądowym zas­tanaw­iam się nad zmi­aną kole­jnoś­ci nazwiska ale czy jest to z punku prawnego możli­we?
  Dzięku­ję za odpowiedź

  • Cześć Mał­gorza­to,
   możli­wa jest zmi­ana w try­bie admin­is­tra­cyjnym, czyli wg powyższej pro­ce­dury. We wniosku musisz uza­sad­nić ważne powody dla których chcesz zmienić nazwisko. Ja jed­nak pole­cam zawsze wcześniej poroz­maw­iać z kierown­ikiem USC. Wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto zwery­fikować, który rozu­mie ważne powody tak jak Ty.

   W razie odmowy zawsze możesz się odwołać, a później ewen­tu­al­nie wal­czyć o zmi­anę przed sądem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 111. Jestem dwa lata po rozwodzie,nie zmieniłam nazwiska z powrotem na panieńskie. Nazy­wałam się N., ter­az nazy­wam się B. Obec­nie jestem w związku z panem Z. Chce­my wziąć ślub. I tu pojaw­ia się problem,bo po ślu­bie chcę nazy­wać się N‑Z, a nie wró­ciłam do nazwiska N. Czy muszę zmienić nazwisko w try­bie admin­is­tra­cyjnym z powrotem na N i po ślu­bie dołączyć Z, czy mogę to zro­bić w try­bie uproszc­zonym — wychodząc za Z zdecydować,że będę nazy­wać się N‑Z?

  • Cześć Phoebe,
   wychodząc za mąż możesz wybrać tylko B, Z, B‑Z lub Z‑B.

   Do połączenia N‑Z musisz wcześniej prze­jść drogę admin­is­tra­cyjną i prze­jść z B. na N.

   Poz­draw­iam
   Ania

 112. Witaj.
  Jestem 12 lat po ślu­bie, mam nazwisko dwuc­zlonowe: panieńsko-mężowe.
  Nieste­ty, decyz­ja była błę­dem. Prob­lemów mam przez to sporo, nie mieszczę się w rubrykach i dodatkowo panieńskie jest trochę ciężkie i pow­sta­ją niejed­nokrot­nie pomył­ki. W zasadzie wszędzie posługu­je sie nazwiskiem męża, ale wiado­mo że w doku­men­tach admin­is­tra­cyjnych muszę podawać zgod­nie z dowo­dem. Byłam dzisi­aj w USC w mazowieckim i Pani powiedzi­ała, że nie ma pod­staw do zmi­any, bo to fan­aberie, nieprze­mys­lane decyz­je itd itp.… ech 😞.
  Na koniec dodała, żebym poszukała przy­chyl­nego urzęd­nicz­ka bo ona nie…
  Proszę pomóż, czy mimo wszys­tko jest jakaś możli­wość??
  Poz­draw­iam serdecznie

  • Cześć Reniu,
   wniosek o zmi­anę możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC w Polsce. Pole­cam więc, żebyś skon­tak­towała się z kilko­ma USC i wybadała, gdzie się zgodzą. Może warto napisać do kilku z nich maila, wyjaś­ni­a­jąc, że powód jest ważny: wspólne nazwisko z dzieć­mi, utrud­nienia w codzi­en­nym życiu, itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 113. Dzień dobry, jestem 5 lat po roz­wodzie i chci­ałabym wró­cić do panieńskiego nazwiska. Wiem, że musze złożyć wniosek o admin­is­tra­cyjną zmi­anę nazwiska. Podob­no należy podać „moc­ne” powody tej decyzji a mną kieru­je głównie to, że zwycza­jnie nie chce się już tak nazy­wać. Nie żyje­my z byłym mężem w najlep­szych kon­tak­tach, częs­to słyszę żebym zmieniła jego nazwisko i mam już tego serdecznie dość. Zatrzy­małam jego nazwisko głównie ze wzglę­du na dzieci. Obec­nie maja już 13 i 10 lat. Proszę o pod­powiedz czym najlepiej uar­gu­men­tować powód chę­ci zmi­any nazwiska. Z góry serdecznie dzieku­je. Poz­draw­iam

  • Cześć Moni­ka,
   wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto wcześniej umówić się na spotkanie z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oce­nia taką sytu­ację. Może wprost wskaże jakie będzie praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

   Argu­men­ty to wskazanie negaty­wnych emocji, presji społeczeńst­wa i tego, jaką wywier­a­ją inni; trud­ny pro­ces roz­wodowy. Przy okazji pojawi się pewnie też wątek tego, jak nazy­wać się będą dzieci po zmi­an­ie.

   Poz­draw­iam
   Ania

    • witam

     U mnie tak to wyglą­da od 2004 roku jestem po roz­wodzie. Nosze nazwisko ex. Od 4 lat mam dziecko z nowym part­nerem lecz nie mieszkamy razem. Dziecko nosi nazwisko taty. W związku z utrud­nie­niem i wszelki­mi pomyłka­mi chce zmienić nazwisko swo­je na nazwisko dziec­ka.
     Do żłob­ka przed­szko­la składam wyrok roz­wodowy ze wzglę­du ze mam inne nazwisko. W szpi­talu przy­chod­ni czy nawet przed­szkolu mylą nasze nazwiska. Po za tym na lot­niskach za każdym razem udowod­ni­an­ie ze to mój syn.

     Czy mogę zmienić nazwisko na nazwisko nos­zone przez syna . Wiem ze nie muszę mieć zgody jego ojca.
     Czy powin­nam pisać o tym roz­wodzie i gdzie był akt małżeńst­wa?
     Dzięku­ję za odpowiedź

     • Cześć Aga,
      sytu­ac­ja nie jest jed­noz­nacz­na.

      Linia orzecznicza kieru­je się tak, że po to jest związek małżeńs­ki, aby nosić te same nazwiska. Nato­mi­ast sam fakt związku part­ner­skiego tego nie uza­sad­nia. Wiem, że pytasz o kon­tekst nazwiska dziec­ka, ale tutaj dla organu może być to jas­na pró­ba ominię­cia pro­ce­dury ślubu cywilnego by stworzyć jed­nos­tkę społeczną (rodz­inę) o wspól­ną nazwisku. Choć jak wyni­ka z komen­tarza, w ogóle nie o to Ci chodzi. Uprzedzam jed­nak, że takie orzeczenia są i organ może na nich się oprzeć.

      Jeśli chodzi o rozwód, to organ ustali te dane na pod­staw­ie Two­jego numeru PESEL. O to więc bym się nie martwiła. Krótko opisałabym jed­nak tę sytu­ację. Do zmi­any Two­jego nazwiska nie potrze­bu­jesz niczy­jej zgody.

      We wniosku skupiłabym się na tym, jak bard­zo aktu­alne nazwisko utrud­nia Ci sytu­ację, aczkol­wiek uprzedzam, że organ może uznać, że powin­naś brać to pod uwagę już przy wyborze nazwiska dziec­ka.

      Co ważne, jeśli otrzy­masz odmowę, pole­cam odwołać się. A później w razie niepowodzenia kierować skargę do Sądu. Jeśli odpuś­cisz po odmowie to już nie będziesz mogła dokon­ać zmi­any dokład­nie na to nazwisko.

      Poz­draw­iam
      Ania

 114. Witam, chce wró­cić do nazwiska panieńskiego po roz­wodzie, od mojego roz­wodu minęło już parę lat, wiem że zosta­je mi zmi­ana admin­is­tra­cyj­na, chcę wró­cić do panieńskiego ponieważ mam dziecko z moim aktu­al­nym mężem Hisz­panem, w Hisz­panii dzieci mają nazwisko ojca i mat­ki, nie chci­ałam dac dziecku nazwiska byłego męża więc zare­je­strowali go z moim panieńskim ale prob­lem jest że moje dziecko ma inne nazwisko niż moje dlat­ego bard­zo mi zależy do powro­tu do panieńskiego, w jaki sposób mogłabym to napisać, czy ten powód zal­icza się do ważnych powodów i urzęd­nik da mi zgodę, dzięku­ję

  • Cześć,
   powin­naś dokład­nie opisać sytu­ację, tj. wyjaśnić, że rozwiodłaś się, ale później zde­cy­dowałaś się na kole­jny związek małżeńs­ki i z uwa­gi na to, że związek jest z oby­wa­telem innego kra­ju, to posi­adanie innego nazwiska niż dziecko jest kłopotli­we i prob­lematy­czne. Wskaż, że utrud­nia to przemieszczanie się pomiędzy kra­ja­mi, dban­ie o więzi rodzinne. Staw­ia też dziecko w trud­nej sytu­acji w Hisz­panii, gdzie nat­u­ralne jest, że dziecko ma pod­wójne nazwisko (po mamie i tacie), a tutaj żaden z rodz­iców nie ma zbieżnego.

   Wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto wcześniej umówić się na spotkanie z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oce­nia taką sytu­ację. Może wprost wskaże jakie będzie praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzięku­ję ślicznie za odpowiedz, wniosek będę składać przed kon­sulem, mam nadzieje że roz­pa­trzą wniosek pozy­ty­wnie, bo naprawdę jest to dla nas kłopotli­wa sytu­ac­ja. Poz­draw­iam.

  • dzięku­ję za odpowiedź. Trochę mnie zaskoczyłaś odpowiedz­ią. Sadz­iłam że tu nie ma prob­le­mu jeśli to uprzykrza mi życie. Moge prosić o takie orzecze­nie. A może udać się do urzę­du do kierown­i­ka USC / choc w tych cza­sach nie wiem czy przyjmują/? Tu nie da się wziąć ślubu z kimś kto szu­ka lep­szego życia/baby/ i brak odpowiedzial­noś­ci za syna. Dlaczego to u nas jest takie skom­p­likowane.
   Ex mojej koleżan­ki zmienił i imie i nazwisko. Aby nie płacić ali­men­tów i nie był uch­wyt­ny przez komorni­ka. Ciekawe jakie on miał argu­men­ty.. tak na mar­gin­e­sie.
   Dzięku­ję za szy­bką odpowiedź
   Poz­draw­iam
   Aga 😀

   • Sądzę, że wiele zależy od konkret­nego organu, a właś­ci­wie urzęd­ni­ka, który będzie roz­pa­try­wał sprawę.

    Zobacz wyro­ki (a szczegól­nie uza­sad­nienia):
    — Wyrok Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Gor­zowie Wielkopol­skim z dnia 29 wrześ­nia 2016 r. II SA/Go 603/16
    — Wyrok Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Łodzi z dnia 21 październi­ka 2015 r. III SA/Łd 679/15

    Stąd też jeśli się zde­cy­du­jesz, pro­ponu­ję, żebyś skupiła się na relacji między Tobą a dzieck­iem i utrud­nieni­a­mi związany­mi z nazwiskiem.

    Pozosta­je jeszcze opc­ja zmi­any nazwiska dziec­ka, a jeśli ojciec dziec­ka nie wyraża zgody, to moż­na wnioskować o zastępczą zgodę Sądu na zmi­anę nazwiska dziec­ka.

    Poz­draw­iam
    Ania

 115. Dzień dobry! Czy jest admin­is­tra­cyj­na możli­wość zmi­any imienia nie­jako “przy okazji” zamążpójś­cia, czyli zmi­an­ie nazwiska na nazwisko męża? Chci­ałabym “usunąć” pier­wsze imię, bo całe życie uży­wam drugiego i chci­ałbym tylko to zostaw­ić, wraz z nowym nazwiskiem po mężu. Czy da się to załatwić w jed­nym momen­cie? Było­by to o wiele prost­sze niż kole­jno: zmi­ana imienia > wyro­bi­e­nie doku­men­tów > zmi­ana nazwiska na nazwisko męża > znów nowe doku­men­ty. Tak mi nieste­ty porad­zono w USC, pod­czas usta­la­nia daty ślubu.

  • Cześć Zuzan­na,
   z uwa­gi na świąteczny okres odpisu­ję z lekkim opóźnie­niem.

   W pro­ce­durze “ślub­nej” możesz zmienić w uproszc­zony sposób jedynie nazwisko. Uproszc­zony, tzn. w Urzędzie Stanu Cywilnego po pros­tu poda­jesz nazwisko, jakie chcesz nosić po ślu­bie, mogąc wybrać swo­je, part­nera lub połącze­nie obu.

   Imię możesz zmienić wyłącznie admin­is­tra­cyjnie, tzn. składa­jąc wniosek o zmi­anę imienia. Pro­ce­du­ra przed­staw­iona w USC ma sens.

   Oczy­wiś­cie możesz przy okazji ślubu pozostać przy swoim nazwisku, a później admin­is­tra­cyjnie złożyć wniosek o zmi­anę imienia oraz nazwiska (zami­anę dwóch imion na jed­no uży­wane oraz zami­anę nazwiska na nazwisko męża, bo chci­ałabyś mieć jed­nak wspólne z uwa­gi na np. planowane wspólne dzieci). Jed­nak w tym przy­pad­ku kierown­ik USC, roz­pa­tru­jąc wniosek będzie decy­dował o zmi­an­ie imienia oraz nazwiska. W naj­gorszym wypad­ku na żad­ną ze zmi­an się nie zgodzi.

   W świ­etle przepisów możesz także złożyć wniosek o zmi­anę imienia przed ślubem. Może to jed­nak wprowadzać kom­p­likac­je, jeżeli zmi­ana imienia nastąpi bezpośred­nio przed ślubem z uwa­gi na dane w doku­men­tach. Jeżeli do ślubu jeszcze masz dwa-trzy miesiące to może warto wcześniej zmienić imię?

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzień dobry, a czy jeden rodzaj druku jest tylko do tego rodza­ju moje zmi­any nazwiska , czy w internecie moz­na pobrać takie dru­ki?

   • Janiu,
    nie ma ofic­jal­nego wzoru wniosku.

    Przykład­owy wzór podlinkowałam w tekś­cie w “#6 Jak napisać wniosek o zmi­anę imienia/ nazwiska?”

    Poz­draw­iam
    Ania

     • Janiu,
      możesz skon­tak­tować się z kierown­ikiem USC wcześniej, żeby zapy­tać o praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

      Wniosek zostaw­iasz jed­nak w biurze podaw­czym USC i czekasz na decyzję kierown­i­ka USC.

      Poz­draw­iam
      Ania

 116. Jak byś zareagowała na taką infor­ma­c­je od urzęd­ni­ka stanu cywilnego. Poszłem po wniosek o zmi­anę imienia a Pani kierown­icz­ka powiedzi­ała że bym nie pisał wniosku bo i tak dostanę odmown­ie. Nie wiem co mam ter­az zro­bić. POZDRAWIAM

  • Cześć,
   w takiej sytu­acji pole­cam złożyć wniosek do innego kierown­i­ka. Nie ma tutaj przy­mu­sowej właś­ci­woś­ci wg miejs­ca zamieszka­nia czy zamel­dowa­nia.

   Ewen­tu­al­nie, po dosta­niu odmowy składasz odwołanie, a później ewen­tu­al­nie skargę do Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzień dobry.
    Mam pytanie jak to wyglą­da w formie przezwisk. W takim sen­sie, iż odkąd pamię­tam ludzie wołali na mnie “Liili­in”, co też skra­cali do Lii. Przyjęło się to tak bard­zo, że cza­sa­mi nawet zapom­i­nałam swo­jego włas­nego imienia.
    Oso­biś­cie nie wiąże żad­nych uczuć ze swoim prawdzi­wym imie­niem i niezbyt chci­ałabym się nim posługi­wać w życiu. Dlat­ego, gdy myślałam o zmi­an­ie imienia tylko to właśnie przy­chodz­iło mi na myśl. Zda­je sobie sprawę, że jest to dosyć dzi­wne i niety­powe imię i obaw­iam się, że mój wniosek może zostać odrzu­cony właśnie przez wybrane imię.
    Również co do nazwiska. Wyżej już przeczy­tałam jakie argu­men­ty moż­na podać, gdy się chce odciąć od swo­jej rodziny, lecz w tym przy­pad­ku również zas­tanaw­iam się jak będzie ode­brane zagraniczne nazwisko, którym będzie mi łatwiej oper­ować za granicą, ponieważ wiąże swo­ją przyszłość z pracą w innym kra­ju. Nazwisko to daje mi złe wspom­nienia o których chci­ałabym zapom­nieć, ale nie widzę sen­su zmieni­a­nia go jeśli będę musi­ała dać je pol­skie, które będzie dużą przeszkodą.
    Poz­draw­iam 🙂

    • Cześć Jago­da,
     zasad­nic­zo organ nie powinien ingerować w to, jakie imię czy nazwisko wybierzesz. Wyda­je się nawet log­iczny wybór nazwiska obco­języ­cznego, jeżeli mieszkasz za granicą.
     Odnośnie imienia pamię­taj jed­nak, że ważne jest, aby imię w sposób sto­sunkowo prosty pozwalało na ustal­e­nie płci oso­by.
     Imiona bard­zo “wymyślne” są częs­to kwes­t­ionowane.

     Poz­draw­iam
     Ania

 117. Czy ist­nieje możli­wość zmi­any zarówno imienia jak i nazwiska składa­jąc tylko jeden wniosek czy trze­ba składać odd­zielne wnios­ki?

  • Cześć,
   tak, moż­na zmienić za pomocą jed­nego wniosku zarówno imię, jak i nazwisko.
   Ustawa mówi o zmi­an­ie imienia lub nazwiska. W języku prawniczym “lub” to zarówno “i”, jak i “albo”. Oznacza to, że moż­na zmienić imię i nazwisko/ imię albo nazwisko.

   Zobacz na to, jak mówi Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Krakowie: “(…) czy strona wnosząc o zmi­anę imienia i/lub nazwiska (…)” — wyrok z dnia 24.01.2018 r., sygn. akt III SA/Kr 1189/17.

   Podob­nie była sprawa pró­by zmi­any danych na James Bond. Nie kwes­t­ionowano wtedy, że wniosek był jeden — Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24.09.2008 r., sygn. akt III SA/Łd 147/08.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzień dobry, czy zmi­ana imienia z Lucy­na na Lucy jest możli­we? Z jed­nej strony nie jest to zmi­ana, tylko zmi­ana pisowni. Ale brz­mi jak zdrob­nie­nie… Zależy mi na uży­wa­niu ang­iel­skiej formy mojego imienia. Od kiedy pamię­tam nikt nie mówi do mnie pełnym imie­niem, ja go po pros­tu nie lubię (nadał mi je mój ojciec, z którym nie mam już żad­nych kon­tak­tów), a dodatkowo czeka­ją mnie liczne prak­ty­ki zagranicą. Czy w moim przy­pad­ku było­by to potrak­towane jako zdrob­nie­nie? Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

   • Cześć Lucy,
    Lucy to zagranicz­na for­ma imienia, znana u nas jako Lucy­na. Nie powin­no zostać to potrak­towane jako zdrob­nie­nie, a jako wybór zagranicznej formy pisowni imienia. Pozosta­je Ci jed­nak wykazać ważny powód zmi­any, np. potwierdze­nie, że takiego imienia uży­wasz.

    Poz­draw­iam
    Ania

    • Witam. Jestem oby­wa­tel­ską Rosji. Wzięłam ślub z odywacelem Pol­s­ki. Wzięłam nazwisko męża. Ter­az jest prob­lem że zmi­aną nazwiska, bo ambasa­da Rosji na tery­to­ri­um Pol­s­ki nie zmienia nazwiska, wysyła­jąc mnie do Rosji. Mam pytanie, czy mogę w końcu zmienić nazwisko w Polsce nie wyjeżdża­jąc do Rosji?

     • Cześć Alek­san­dro,
      jeśli pytasz o to, czy możesz zmienić nazwisko męża na inne, to pol­s­ka ustawa nie ma do Ciebie zas­tosowa­nia, ponieważ nie masz oby­wa­telst­wa pol­skiego.
      Nato­mi­ast jeśli chodzi o for­mal­noś­ci związane ze zmi­aną doku­men­tów na nazwisko męża, to nie znam rosyjskiego prawa w tym zakre­sie.

      Poz­draw­iam
      Ania

      • W obec­nej sytu­acji, USC przyj­mu­je intere­san­tów tylko w spraw­ie zgonów. Narzec­zony chci­ał­by uznać dziecko urod­zone 8.03.20. i dać mu nazwisko, ale nie moż­na zro­bić tego przez pro­fil zau­fany.
       Czy jeśli zare­jestru­je dziecko ze swoim nazwiskiem, będziemy je mogli zmienić w przyszłoś­ci na nazwisko ojca?

       • Cześć Olu,
        zadz­woniłabym do USC, ponieważ tutaj niezbędne jest oso­biste staw­i­en­nict­wo.
        Widzi­ałam artykuły z Pomorza na przykład, gdzie USC obsługu­ją mieszkańców w tym zakre­sie.

        W prze­ci­wnym wypad­ku poczekaj aż się sytu­ac­ja “uspokoi” i wtedy Part­ner niech uzna ojcost­wo.
        Przy składa­niu oświad­czeń o uzna­niu ojcost­wa będzie przestrzeń do ustal­e­nia nazwiska.

        Poz­draw­iam
        Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Post comment