Jak zmienić imię/ nazwisko? — wniosek i argumentacja

Banner porady prawne administratywistka

Wyjaś­ni­am, w jaki sposób zmienić imię/ nazwisko. Pokazu­ję, jak napisać wniosek, do kogo skierować i jak argumentować. 

#1 Dlaczego zmiana imienia/ nazwiska jest lekko skomplikowana?

Po pros­tu, zasadą jest, że imię/ nazwisko to dane dosyć trwałe. Ich zmi­ana jest dopuszczal­na, ale raczej  w sytu­ac­jach ważnych, kiedy jest to dobrze uzasadnione.

Obec­nie mamy 2 opc­je zmi­any imienia/ nazwiska:

 1. pod­sta­wowa — zmieni­amy imię. nazwisko admin­is­tra­cyjnie na pod­staw­ie ustawy z dnia 17 październi­ka 2008 r. o zmi­an­ie imienia i nazwiska;
 2. szczegól­na:
  • zmi­ana imienia dziec­ka do 6 miesię­cy od sporządzenia aktu urodzenia — wtedy zgłasza się takie oświad­cze­nie do kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego (USC);
  • zmi­ana nazwiska przy ślu­bie — na nazwisko pod­wójne lub męża, a następ­nie ewen­tu­al­nie przy powro­cie — powrót do panieńskiego nazwiska — wtedy skła­da się oświad­cze­nie woli w tym tema­cie. Przy okazji pole­cam tekst: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślubie?

W dzisiejszej poradzie prawnej sku­pi­am się na tej drodze administracyjnej.
Prze­jdźmy więc do konkretów — kiedy może­my zmienić imię/ nazwisko i jak to zrobić.

#2 Kiedy możesz zmienić imię/nazwisko?

W Polsce możesz zmienić imię/ nazwisko, jeżeli jesteś:

 • oby­wa­telem polskim;
 • cud­zoziem­cem niema­ją­cym oby­wa­telst­wa żad­nego państ­wa, jeżeli masz w Polsce miejsce zamieszkania;
 • cud­zoziem­cem, który uzyskał w Polsce sta­tus uchodź­cy — w szczegól­nych przypadkach.

Tym samym, cud­zoziemiec, który ma oby­wa­telst­wo kra­ju innego niż Pol­s­ka nie może zmienić imienia/nazwiska w tym trybie.

Dodatkowo, potrze­bu­jesz ważnego powodu, aby dokon­ać zmi­any. Ważny powód, to w szczególności:
 • imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka;
 • inne imię lub nazwisko fak­ty­cznie używane;
 • bezpraw­na zmi­ana imienia/ nazwiska;
 • dopuszczal­ność wyboru innego imienia/ nazwiska, zgod­nie z przepisa­mi prawa państ­wa, którego oby­wa­telst­wo również się posiada.

To otwarty kat­a­log. Broniły się sytu­acje, kiedy zmi­ana imienia/ nazwiska wynikała z trau­maty­cznych przeżyć z dziecińst­wa i chę­ci odcię­cia się od przeszłoś­ci. Pozosta­je jed­nak kwes­t­ia uza­sad­nienia wyboru.

#3 Uzasadnienie wniosku

To najważniejsza część wniosku. Musisz wykazać, jaki w Twoim przy­pad­ku jest ważny powód do zmi­any imienia/ nazwiska, a a następ­nie udowod­nić, że tak jest.

Przykład: Jesteś Katarzy­na, a wszyscy mówią do Ciebie Marysia. Nie wiesz w sum­ie dlaczego, ale od dziecińst­wa tak się zaczęło i do dzisi­aj sama przed­staw­iasz się jako Mań­cia. W tej sytu­acji pod­stawą zmi­any jest zmi­ana na imię fak­ty­cznie uży­wane (mowa o imie­niu: Maria, nie zdrob­nie­niu). Wyjaś­ni­asz, że odkąd pamię­tasz tak do Ciebie mówiono. Poda­jesz nami­ary na świad­ków, którzy to potwierdzą. Dołącza­sz np. pocztówki/ kop­er­ty adresowane do Ciebie na imię Maria.

#4 Czy mogę wybrać dowolne imię/ nazwisko?

Poda­ję kil­ka najważniejszych zasad:

 • imion moż­na posi­adać maksy­mal­nie 2, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posiada;
 • gen­er­al­nie nie moż­na wybrać imienia w formie zdrob­ni­ałej czy ośmiesza­jącego, bądź niewskazu­jącego jed­noz­nacznie na płeć;
 • nazwisko moż­na posi­adać jed­no, a maksy­mal­nie dwuczłonowe, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posiada;
 • zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).
Zmi­ana imienia oznacza:
 • zastąpi­e­nie wybranego imienia innym imieniem;
 • zastąpi­e­nie dwóch imion jed­nym imieniem;
 • zastąpi­e­nie jed­nego imiona dwoma;
 • dodanie drugiego imienia;
 • zmi­anę pisowni imienia;
 • zmi­anę pisowni imion;
 • zmi­anę kole­jnoś­ci imion.
Zmi­ana nazwiska oznacza:
 • zmi­anę na inne nazwisko;
 • zmi­anę pisowni nazwiska;
 • zmi­anę nazwiska ze wzglę­du na for­mę właś­ci­wą dla rodza­ju żeńskiego lub męskiego.
 • zmi­ana nazwiska może doty­czyć nazwiska nos­zonego aktu­al­nie lub nazwiska rodowego;
 • zmi­ana nazwiska nos­zonego po zawar­ciu małżeńst­wa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, roz­cią­ga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie oso­by ubie­ga­jącej się o zmi­anę nazwiska.

#5 A co z nazwiskiem dzieci (jeśli już je masz)?

Gdy obo­je rodz­ice zmieni­a­ją nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się (samoist­nie) na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeńst­wa (a także na dzieci przysposobione).

Gdy jed­no z rodz­iców zmienia nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców,

 • pod warunk­iem że dru­gi z rodz­iców wyraz­ił na to zgodę, chy­ba że nie ma on pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub jest pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej albo nie żyje.;
 • a jeżeli w chwili zmi­any nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmi­any nazwiska dziec­ka jest potrzeb­ne także wyraże­nie zgody przez dziecko;
 • a w przy­pad­ku braku porozu­mienia między rodzi­ca­mi dziec­ka każde z nich może zwró­cić się do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziec­ka. Pra­wom­oc­ne orzecze­nie sądu zastępu­je wtedy zgodę rodz­i­ca i nie jest potrzeb­ne jego uczest­nict­wo w postępowaniu.

#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?

Jest o bajecznie łatwe. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za pośred­nictwem konsula.

We wniosku proszą o podanie w jakich mias­tach sporząd­zono akt urodzenia czy małżeńst­wa, tak aby później móc poin­for­mować tych kierown­ików USC o zmianie.

#7 Złożyłam wniosek. I co dalej?

Złożyłaś niosek? To ter­az pozosta­je Ci czekać na decyzję. Powin­no to trwać około miesią­ca. Bywa różnie. Jeżeli decyz­ja przyjdzie pozy­ty­wnie — super. Od momen­tu jej ode­bra­nia możesz składać wniosek o nowy dowód. Dostałaś odmowę? Przeczy­taj uza­sad­nie­nie i jeśli dalej uważasz, że zmi­ana była zasad­na — napisz odwołanie do woje­w­ody lub skon­tak­tuj się z prawnikiem, który Ci w tym pomoże 🙂

Słowo końcowe

Mówiłam, że zmi­ana imienia i nazwiska jest do oga­r­nię­cia. Jeśli coś jest jeszcze do wyjaśnienia — pisz w komentarzach .

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

653 komentarze

 1. Dzień dobry Pani Aniu,
  Trzy miesiące temu wzięłam ślub i zmieniłam nazwisko na dwuc­zlonowe. Pani wpisała mi załóżmy Kowal­s­ka-Nowak z myslnikiem po czym dowiedzi­ałam się ze Krakowie gdzie mieszkam mogą być nazwiska dwuc­zlonowe bez myśl­ni­ka pomiędzy nimi.
  Pobieglam do urzę­du na dwa tygod­nie po ślu­bie z wnioskiem o zmi­anę nazwiska na to bez myśl­ni­ka. Pani powiedzi­ała że ter­az jest mała szansa że wniosek będzie roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie gdyż trzy miesiące temu pytano mnie o to jak chce się nazy­wać i podałam jak podałam a dwa miesiące później chce coś innego.
  Zależy mi na tym aby wniosek został zaak­cep­towany stąd mogę poczekać nawet rok jeśli to pomoże. Zbier­am też pocztów­ki od zna­jomych którzy piszą do mnie bez łączni­ka w dowodzie również pod­pisu­je się bez łączni­ka. Co jeszcze mogę zro­bić aby wniosek mi zaak­cep­towali, jakie doku­men­ty jeszcze zbier­ać, jakiej argu­men­tacji użyć i ile najlepiej powin­nam z tym czekać? Lep­iej też złożyć wniosek oso­biś­cie czy online przez pro­fil zaufany?

 2. Dzień dobry,
  chci­ałabym zmienić nazwisko na panieńskie mojej mamy, ponieważ chci­ałabym odciąć się od ojca z którym nie utrzy­mu­ję kon­tak­tów przez złe relac­je, nie czu­ję się członkiem jego rodziny. Czy do wniosku trze­ba dołączać jakieś dowody, że rzeczy­wiś­cie tak jest (doku­men­tac­ja pol­i­cyj­na, sądowa itp.), czy wystar­czy samo określe­nie przeze mnie tych relacji jako niepoprawnych?
  W dodatku nazwisko po mamie brz­mi tak samo jak nazwisko znanego artysty. Nie będzie to żad­nym prob­le­mem? A jeśli tak to czy moż­na zmienić na jakieś inne, losowe?

  Poz­draw­iam

 3. Dzień dobry,
  przyjęłam po ślu­bie nazwisko męża i dzieci też mają nazwisko męża. Czy jest możli­wość zmi­any nazwiska całej rodziny na moje nazwisko panieńskie?

  • Dzień dobry,
   gen­er­al­nie tak. Będą potrzeb­ne dwa osob­ne wnios­ki od małżonków, których skutek prze­jdzie na dzieci.
   Kluc­zowe będzie jed­nak wskazanie ważnego powodu takiego zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 4. Witam. Jestem po roz­wodzie ale zostałam przy nazwisku byłego męża. Ter­az jestem w nowym związku i mam syna z tego związku. Syn nosi nazwisko mojego part­nera. Chci­ałabym zmienić moje nazwisko na nazwisko part­nera. Nie chce wracać do mojego panieńskiego bo nie utrzy­mu­je żad­nych kon­tak­tów z moją rodz­iną. Nie czu­ję się w żaden sposób związana z tymi osoba­mi. Czy to jest wystar­cza­ją­cy powód do zmi­any nazwiska?

  • Cześć Ewo,
   to nie jest łat­wa sprawa, ponieważ w świ­etle orzecznict­wa nie ma pod­staw do zmi­any nazwiska na nazwisko part­nera (w orzecznictwie wskazu­ją: konkuben­ta). Być może zadzi­ała tutaj argu­ment wspól­nego nazwiska z synem, ale nie będzie to łat­wa sprawa.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. Pani Aniu, chci­ałam zapy­tać o kwest­ią zmi­any nazwiska po ślu­bie, a nawet po… 10 lat­ach małżeńst­wa. Gdy brałam ślub cywilny, byłam mło­da, zakochana i nie do koń­ca świado­ma, jak moc­no jestem związana z moim rodowym nazwiskiem. Zas­tanaw­iam się czy jest możli­wość powro­tu do panieńskiego nazwiska w trak­cie trwa­nia małżeńst­wa? Nie posi­adamy dzieci, mieszkam w mieś­cie, w którym się urodz­iłam, brałam ślub i nigdy nie miałam żad­nych innych nazwisk niż rodowe i po mężu. Zabrz­mi to pewnie wari­acko, ale jestem bard­zo związana z moją rodz­iną, mój mąż wie, że jak kiedyś umrę, to na nagrobku ma być moje rodowe nazwisko, a nie jego i szcz­erze pisząc, z roku na rok jest mi coraz ciężej emocjon­al­nie, że nie posi­adam swo­jego nazwiska. Zas­tanaw­iam się czy po pros­tu złożyć wniosek, czy może napisać list do prezy­den­ta mias­ta z prośbą w tej kwestii, lub w ramach des­per­acji poprosić jakiegoś psy­cholo­ga o uza­sad­nie­nie i rekomen­dację. Żeby nie było, jestem w szczęśli­wym związku 🙂 ale po pros­tu moc­no czu­ję, że to nie moje, tylko mojego męża nazwisko.
  Będę wdz­ięcz­na za jakąkol­wiek poradę.
  Poz­draw­iam serdecznie!

  • Dzień dobry,
   tak, jest możli­wość takiej zmi­any. Opinia psy­cho­log­icz­na może stanow­ić argu­ment, który przekona Organ. Warto więc rozważyć i taką opcję.
   Od strony for­mal­nej będzie to zmi­ana nazwiska w try­bie admin­is­tra­cyjnym, tak jak opisałam w artykule.

   Poz­draw­iam
   Ania

 6. Witam Pani Aniu, czy możli­wa jest zmi­ana imienia poprzez do dodanie do obec­nego ‑Zuzan­na imienia dwuczłonowego, które nie jest uży­wane w Polsce — Emery-Leone, ewen­tu­al­nie zmi­ana poprzez zastąpi­e­nie imienia Zuzan­na imie­niem Emery-Leone. Imienia Emery-Leone uży­wam od kilku lat w codzi­en­nych relac­jach ze zna­jomy­mi, na stu­di­ach przez wykład­ow­ców. Zmi­ana podyk­towana jest chę­cią uzyska­nia zgod­noś­ci pomiędzy imie­niem a moją tożsamoś­cią płciową. Z góry dzięku­ję za podpowiedź.

  • Dzień dobry,
   tutaj jest kil­ka odręb­nych wątków:
   1. W Polsce możesz posi­adać dwa imiona, a nie jed­no dwuczłonowe. Stąd opc­ja z “myśl­nikiem” odpa­da, chy­ba że posi­adasz oby­wa­telst­wo państ­wa, które na taką opcję posiada.
   2. W Polsce zgod­nie z przepisa­mi, wybrane imię musi być przy­na­jm­niej kul­tur­owo pow­iązane z płcią wid­nieją­ca w aktach osobowych. Przepisy nie pozwala­ją na wybór imienia, które nie wskazu­je jed­noz­nacznie na płeć (albo jest sprzeczne z płcią) w rozu­mie­niu płci wskazanej w aktach osobowych.
   Z uwa­gi na zagraniczne brzmie­nie imion i niejed­noz­naczne infor­ma­c­je ze źródeł online nie mam wiedzy, czy wybrane imiona moż­na uznać za imiona “żeńskie” w rozu­mie­niu dual­isty­cznego podzi­ału płci.

   Pod­sumowu­jąc, jeżeli we wniosku wykaże się, że imiona są kul­tur­owo “żeńskie” to moż­na uzyskać efekt w postaci zmienia jed­nego imienia “Zuzan­na” na dwa imiona “Emery Leone”, ale pisane osob­no. Pod­stawą zmi­any była­by zmi­ana na imiona rzeczy­wiś­cie używane.

   Poz­draw­iam
   Ania

 7. Witam chci­ałbym się zapy­tać o zmi­anę imiona,od lat nie podo­ba mi się ono w związku chce je zmienić czy jest taka możli­wość? Pozdrawiam

  • Cześć,
   samo “niepodoban­ie się” imienia to zbyt mało. Potrzeb­ne jest by imię było np. obraźli­we albo wykazanie, że uży­wasz zupełnie innego imienia i możesz to udowod­nić. Kluc­zowe są więc powody decyzji i dowody na ich potwierdzenie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 8. Witam. Dzięku­ję za artykuł!
  Chce­my zmienić nazwisko całej rodziny. Ja, mąż i 3 dzieci. Posi­adamy pop­u­larne nazwisko jed­nak jest ono w Polsce dość obraźli­we. Nieste­ty, ale dzieci już sta­ją się obiek­tem drwin. Chce­my jak najszy­b­ciej to znow­eli­zować tym bardziej, że dwóch synów jest w spek­trum autyz­mu więc i tak jest im trud­no. Nie wiem jak uza­sad­nić wybór nazwiska. Nie jest to żadne pokrewieńst­wo. Jest to popros­tu “pseudon­im, nick” uży­wany przez męża. Jest to słowo z obcego języ­ka. Dodam, że na pop­u­larnym por­talu społecznoś­ciowym uży­wamy właśnie pseudon­imu jako nazwiska. Proszę o jakąś pod­powiedź. Pozdrawiam

  • Cześć,
   jeśli aktu­alne nazwisko jest obraźli­we to kluc­zowe jest tego uzasadnienie.
   Chodzi o to, żeby wykazać niezbi­cie, że to nazwisko jest obraźliwe.

   Wtedy sprawą dru­gorzęd­ną jest nowo wybrane nazwisko (chy­ba że to np. nazwisko historyczne).
   Niem­niej warto zaz­naczyć powody wyboru aku­rat tego nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Witam
  Chci­ałabym zapy­tać czy możli­wa jest zmi­ana nazwiska w moim przy­pad­ku i jak to najlepiej ująć. Moi rodz­ice nigdy nie wzięli ślubu i dostałam nazwisko ojca, który po niedługim cza­sie kom­plet­nie przes­tał się mną intere­sować. Mieszkam wyłącznie z rodz­iną od strony mamy, która cała nosi jed­no nazwisko. Jestem już osobą dorosłą i chci­ałabym odciąć się od nazwiska ojca i przyjąć to nos­zone przez całą rodz­inę, z którą mieszkam. Czy takie uza­sad­nie­nie będzie w porząd­ku i ma szan­sę na pozy­ty­wne roz­pa­trze­nie, bo nie wiem czy jest sens próbować?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź

  • Cześć Kar,
   tak, uważam, że takie powody zmi­any, jak:
   – brak kon­tak­tu z bio­log­icznym ojcem, które przekła­da się na brak przy­wiąza­nia do nazwiska,
   – silne związanie z mamą i jej rodziną,
   to powody, które mogą zostać uznane za ważne.

   Staraj się wykazać w uza­sad­nie­niu jak najwięcej powodów uza­sad­ni­a­ją­cych ważność tej zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 10. Dzień dobry,

  jestem pod wraże­niem Pani pos­tu i tego, że do tej pory odpowia­da Pani wszys­tkim. Mam pytanie, które chy­ba wprost się tutaj nie pojaw­iło, otóż moja sprawa doty­czy zmi­any nazwiska po ślu­bie cywilnym z panieńskiego na nazwisko męża (więk­szość komen­tarzy “ślub­nych” jest o sytu­acji odwrot­nej lub o nazwiskach dwuczłonowych). Czy argu­men­tac­ja chę­ci posi­ada­nia jed­nak takiego samego nazwiska co mąż, a także takiego samego nazwiska co przyszłe dzieci (tworze­nie jed­noś­ci jako rodz­i­na, ułatwie­nie w szpi­ta­lach, w podróży itp.) jest wystar­cza­jącą argu­men­tacją w Pani oczach? (wiado­mo, każdy urzęd­nik zin­ter­pre­tu­je to po swo­je­mu, ale jak statysty­cznie na taki argu­ment może “spo­jrzeć” urząd?)

  Czy lep­iej złożyć taki wniosek jeszcze zan­im pojaw­ią się dzieci czy po ich urodze­niu? Chodzi mi o to, czy przed urodze­niem dzieci urzęd­nik nie potrak­tu­je jed­nak chę­ci zmi­any nazwiska jako “fan­aberii”, a jak raz odmówią to sprawa jest “spalona” 🙁 Stąd chy­ba tyle stre­su u komen­tu­ją­cych i tyle pytań, bo ma się de fac­to jed­ną szansę. 

  Chy­ba, że jak odmówi mi jeden urząd to mogę zwró­cić później sprawę do innego urzędu?

  • Dzień dobry,
   dziękuję 🙂

   Fak­ty­cznie jest tak, że szansa jest jed­na na konkret­ną zmianę.
   Uważam jed­nak, że przed­staw­ione w komen­tarzu powody są ważne, szczegól­nie, jeśli czu­jesz, że jed­no nazwisko lep­iej będzie spa­jało małżeńst­wo i tworzyło rodzinę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 11. Witam 🙂
  Syn ma nazwisko po tacie, nie planu­je­my ślubu
  Ja chcial­abym zmienic nazwisko na dwuczłonowe, po pros­tu do swo­jego dodać nazwisko dziecka
  Czy powód że chci­ałabym miec takie samo nazwisko jak moje dziecko, bo gdy mamy rozne to spraw­ia kłopot bedzie wystar­cza­ją­co ważny ? Mieszkamy za grani­ca i wszedzie musze chodz­ic z aktem urodzenia w celu udowod­nienia ze moje dziecko jest moje

  • Cześć Karoli­no,
   pewnoś­ci nie ma, ponieważ dla wielu Organów brak małżeńst­wa nie jest powo­dem do przyj­mowa­nia nazwiska partnera.
   Możesz spróbować. Nato­mi­ast w razie, gdy­by się nie udało, zawsze może­cie rozważyć zmi­anę nazwiska dziec­ka na podwójne.

   Poz­draw­iam
   Ania

 12. Dzień dobry,
  Bard­zo ciekawy artykuł .
  Mam pytanie, jestem po ślu­bie 4 lata, ale chci­ałabym wró­cić do nazwiska rodowego.
  Jak mogłabym to uza­sad­nić żeby otrzy­mać pozy­ty­wną odpowiedz?
  Dziękuję,
  Magdalena

  • Cześć Mag­fale­na,
   musisz wykazać, że powód jest ważny.
   Z opisu nie wiem, jakie ważne powody są w Twoim przypadku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 13. Dzień dobry,
  Bard­zo fajny artykuł. Mam pytanie: biorę rozwód i po nim chci­ałabym zmienić nazwisko na nazwisko panieńskie (ale nie moje sprzed roz­wodu), tylko na nazwisko panieńskie mojej mat­ki. Czy to możli­we do wyko­na­nia i jakie mogę podać argumenty?
  Nad­mienię, że rozwód jest po 20 lat­ach małżeńst­wa, nie wiem tylko czy to jest jakikol­wiek argument.
  Poz­draw­iam serdecznie,
  Ania

  • Cześć Anna,
   możesz to zro­bić w try­bie admin­is­tra­cyjnym i musisz wykazać, że powód jest ważny.
   Z opisu nie wiem, jakie ważne powody są w Twoim przypadku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 14. Witam serdecznie nazy­wam się Anna Marek Wag­n­er i chci­ałam napisać do urzę­du o zmi­anę nazwiska sobie i córce z 2 czlonowego na 1 na Wag­n­er po mężu ino nie wiem jak napisać uza­sad­nie­nie tak aby było mądrze napisane i żeby nie odrzu­cili nam proś­by. Głównym prob­le­mem jest naszym że jak dzwonią z przy­chod­ni lub inne insty­tuc­je to mówią mi Pan Marek Wag­n­er mylą mnie z mężczyz­na przez to że mam panieńskie nazwisko Marek a córkę mylą ze synem

  • Dzień dobry,
   uważam, że należy właśnie to napisać. Wskazać, że pier­wszy człon nazwiska z uwa­gi na brzmie­nie jak męskie imię wprowadza błąd i utrud­nia zachowanie poprawnoś­ci w doku­men­tacji, stąd może prowadz­ić do błędów. I opisać przykład­owe sytu­acje, kiedy pojaw­iły się owe utrudnienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 15. Witam mam pytanie dzieci nosiły nazwisko męża potem złożyliśmy wniosek że będą nosiły moje nazwisko i tak też się stało… Jed­nak nie wiem czy to była prze­myślała do koń­ca decyz­ja czy nie zbyt pochop­na i moje pytanie czy moż­na jest w ogóle możli­wość żeby dopisać męża nazwisko dzieciom czy jeśli się już zgodz­ił ze przyj­mu­ją moje to już nie da rady?

  • Czy to jest naprawdę taka zbrod­nia że dzieci noszą nazwisko po matce? U nas w miasteczku każdy tak gada..

   • Nie, nie uważam, żeby to była żad­na “zbrod­nia”. Niem­niej każdy powinien pod­jąć SWOJĄ decyzję. Ludzie się przyzwyczają.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry Aga,
   to zależy, czy Wam już się urodz­iło dziecko. Jeśli tak, to zmi­ana musi­ała­by nastąpić w try­bie wniosku o zmi­anę nazwiska dzieci z wskazaniem ważnego powodu.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Tak mamy dwo­je dzieci dzięku­ję za odpowiedź. To była wspól­na decyz­ja o tym że dzieci prze­jdą na moje ponieważ w szkole dokucza­li i mąż chci­ał żeby miały moje nazwisko… Ale przez to gadanie ja się źle z tym czu­ję i zas­tanaw­iałam się czy da się dołożyć nazwisko.Mąż nie zmieni­ał tylko ter­az, naj­gorsze to gadanie ludzi jakoś to przeżyć… 🙁

    • Tak, moż­na zmienić nazwisko z poje­dynczego na podwójne.
     Nie ma tutaj prze­ci­wwskazań prawnych.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Bard­zo pani dzięku­ję za odpowiedź. Czyli jak raz zmie­nil­iśmy na moje to mamy jeszcze szan­sę na zmi­anę na pod­wójne? Dobrze rozu­miem? Przepraszam dużo pytań ale dużo wąt­pli­wosci przed złoże­niem wniosku.. I jakoz­na by było to uza­sad­nić jeśli taka zmi­ana była?

      • Tak, ist­nieje taka opc­ja. Niem­niej trze­ba wykazać ważne powody tej zmi­any, tzn. wyjaśnić, co się wydarzyło, że jed­nak ta zmi­ana jest koniecz­na w Waszym życiu.

       POz­draw­iam
       Ania

 16. Witam serdecznie.
  Krotko opisze moja sytuacje.
  Dziecko ma dwuczłonowe nazwisko, ojcu ogranic­zono władze do min­i­mum, jedyne co moze to wypowiedziec sie na tem­at wyboru zawodu dziec­ka, a tak naprawde dzieck­iem sie nie intere­su­je. Od cza­su mojej ciazy ustalone mielis­my miedzy nami, ze dziecko po urodze­niu bedzie nosi­lo moje nazwisko, pod­czas rozprawy o ali­men­ty uznal, ze jed­nak sie wyco­fu­je i sie nie zgadza. Z racji tego, ze wychodze za maz i pozosta­je co praw­da przy swoim nazwisku, to chcial­abym zlik­wid­owac ten dru­gi człon moje­mu dziecku. Chce napisac do sadu o wyraze­nie zgody zastepczej na ten “pre­ced­er”. Dodam, ze opieka spoczy­wa na mnie, on placi ali­men­ty, ale tak naprawde na tym kon­czy sie jego rola. Czy mam szanse uzyskac na tej pod­staw­ie zgode sadu?

  • Cześć MamaC,
   w tym zakre­sie pole­cam kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem. Nie mam obec­nie doświad­czenia w sprawach związanych z “zastępczą” zgodą Sądu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 17. Moja żona chce zmienić nazwisko na moje, ale ja też jestem żoną :). W dodatku żona była kiedyś mężatką i nie zmieniła nazwiska po byłym mężu. Jak to zro­bić, żeby przeszło w urzędzie?

  • Cześć Aniu,
   Two­ja żona musi wykazać ważny powód zmi­any, a nieste­ty orzecznict­wo aktu­al­nie jest w tym kierunku takie, że konku­bi­nat nie jest ważnym powo­dem do zmi­any nazwiska bez wzglę­du na to, czy doty­czy osób o tej samej czy różnej płci.

   Pozosta­je więc ustal­ić, czy jest jak­iś inny ważny powód zmi­any, który mógł­by powodować zmi­anę. Być może niechęć do posi­ada­nia nazwiska męża, z którym nic już ją nie łączy? Pole­cam też lek­turę komen­tarzy pod tym artykułem. Zna­jdz­ciecie tam wiele różnych sytu­acji i argumentów.

   Poz­draw­iam
   Ania

 18. Szanow­na Pani,
  dzięku­ję serdecznie za artykuł oraz wycz­er­pu­jące odpowiedzi na komen­tarze. Przeczy­tanie ich wszys­t­kich zajęło mi dwa wiec­zo­ry, ale w Internecie nie ma bardziej instruk­ty­wnych mate­ri­ałów dot. zmi­any imienia i nazwiska niż Pani strona! 

  Chci­ałabym zmienić imię. Moja sytu­ac­ja jest o tyle dobra, że imie­niem, na które chci­ałabym zmienić, posługu­ję się od kilku­nas­tu lat (wyłącza­jąc sytu­acje bard­zo for­malne) — więc wpisu­ję się w wymienione w ustaw­ie “ważne powody”. Moją obawę budzi jed­nak to, że wybrane imię moż­na uznać za zdrob­nie­nie (a raczej skrót) mojego urzę­dowego imienia. Wolałabym nie podawać swoich danych, ale chodzi o podob­ną sytu­ację co w przy­pad­ku Pauli­na — Paula. Przeczy­tałam Pani komen­tarz skierowany do Jad­wi­gi, która chci­ała zmienić imię na Iga. Pisze tam Pani: “Pamię­taj także, że co do zasady nie zmienia się imienia na imię zdrob­ni­ałe. Stąd pozosta­je Ci udowod­nić, że imię “Iga” nie jest zdrob­nie­niem, a samodziel­nym imieniem”. 

  Zas­tanaw­iam się:
  1) Czy argu­men­tację, że imię, które wybrałam, jest samodziel­nym imie­niem, powin­nam od razu włączyć w uza­sad­nie­nie wniosku? Czy nie jest tak, że wtedy od razu pod­suwam kierownikowi/kierowniczce USC argu­ment prze­ciw? Z drugiej strony: nos­zone przeze mnie for­mal­nie imię pochodzi ze starożyt­nej Grecji, a imię, którym się posługu­ję, jest pochodzenia semi­ck­iego. Jed­nakże na przykład na Wikipedii zna­j­du­je się do niego adno­tac­ja “stanowi także zdrob­nie­nie imienia Pauli­na” (pozostanę przy tej analogii). Znalazłam też opinię Rady Języ­ka Pol­skiego, że “Paula” to samodzielne imię i może być nadawane w Polsce. 

  2) Mam szereg maili od osób, z który­mi kon­tak­towałam się w różnych pół­for­mal­nych i for­mal­nych kon­tek­stach (pod­czas studiów, wolon­tariatu, w różnych miejs­cach pra­cy), w których te oso­by zwraca­ją się do mnie per “Paulo” lub “pani Paulo”. Nieste­ty, wszys­tkie te maile zostały wysłane na mój adres mailowy paulina.nazwisko@gmail.com. Czy w tej sytu­acji dołącze­nie tych maili w ogóle ma sens, czy raczej tylko zaszkodzę swo­jej spraw­ie? Ten adres mailowy założyłam jeszcze jako stu­den­t­ka. Chci­ałam mieć tylko jeden adres mailowy, więc uwzględ­niłam w nim ofic­jalne imię, gdyż wiedzi­ałam, że będę z niego wysyłać CV do potenc­jal­nych prac, maile do sekre­tariatu wpisu­jącego coś do USOS‑a etc. Ten adres miał więc obsługi­wać również sytu­acje bard­zo for­malne, gdy musi­ałam podać ofic­jalne imię, aby ułatwić iden­ty­fikację czy zachować decorum. 

  Byłabym ogrom­nie wdz­ięcz­na za odpowiedź!
  Poz­draw­iam serdecznie -
  Paula

  • Cześć Paulo,
   bard­zo dzięku­ję Ci za komentarz.

   Uważam, że we wniosku warto wysłać nawet kore­spon­dencję z maila z pełnym nazwiskiem, ponieważ pokazu­je z jak wielo­ma pod­mio­ta­mi komu­nikowałaś i komu­niku­jesz się właśnie tym imieniem.

   Co do skró­conego imienia — pom­inęłabym ten aspekt ter­az, a wyko­rzys­tałabym argu­men­tację, gdy­by decyz­ja była odmow­na, do sporządzenia odwołania.
   Być może od razu to imię zostanie uznane jako właś­ci­we do zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Udało się! W piątek ode­brałam decyzję pozytywną:)
    Dzięku­ję najserdeczniej za pomoc!
    Pozdrawiam -
    (już ofic­jal­nie) Paula

 19. Dzień dobry, również zamieni­am zmienić swo­je drugie imię i nazwisko. Z argu­men­tacją zmi­any swo­jego drugiego imienia nie mam prob­le­mu, tak samo z nazwiskiem mam silne argu­men­ty, że nie chcę się z nim utożsami­ać, jed­nak nazwisko jakie chcę nosić to Anioł, prob­lem w tym, że mam na imię Michał, jak wiado­mo Michał Anioł to postać his­to­rycz­na, obaw­iam się, że ze wzglę­du na to urząd może odrzu­cić mój wniosek. Wyda­ję się to dla mnie krzy­wdzące, gdyż gdy­bym miał inne imię to nie było­by z tym aż takiego sko­jarzenia. Wiele osób jest o tym nazwisko, a nawet z imie­niem Michał, moja sios­tra pomyśl­nie zmieniła nazwisko, gdyż chci­ała prze­jąć je na panieńskie mat­ki. Mój przy­padek jest trochę bardziej skom­p­likowany i nie wiem jak dobrze się za to zabrać aby był pomyśl­nie przejęty.

  • Dzień dobry Szuler,
   obaw­iam się, że takie połącze­nie imienia i nazwiska nie zostanie roz­pa­tr­zone pozytywnie.
   Pro­ponowałabym wybór innego nazwiska albo zmi­anę pier­wszego imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 20. Dzień dobry.
  Chcę zmienić swo­je aktu­alne nazwisko na nazwisko panieńskie mojej bio­log­icznej bab­ci. Czy powody braku przy­wiąza­nia do aktu­al­nego nazwiska, fak­ty­cznego uży­wa­nia nazwiska panieńskiego bab­ci w życiu codzi­en­nym oraz chęć pielę­gnacji trady­cji rodzin­nych jak i “wskrzesze­nie” wymarłej częś­ci rodziny z której wywodzi się bab­cia są akcep­towalne przez urzędników?
  Z poważaniem,
  Kacper Woroniecki.

  • Dzień dobry,
   powody te mogą być akcep­towalne. Proszę jed­nak pamię­tać, że należy wykazać uży­wanie fak­ty­czne nazwiska w życiu codzi­en­nym oraz wykazanie, że nie ma innych potomków “rodu” pod kątem ostat­niego powodu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 21. Witam, mam dwa imiona, z czego posługu­ję się tylko pier­wszym imie­niem. Zamierzam wziąć ślub. Czy pod­czas zmi­any nazwiska mogę zmienić imię, czy jed­nak trze­ba to zro­bić poprzez osob­ny wniosek w try­bie admin­is­tra­cyjnym (drugie imię nieużywane)?
  Dziękuję
  Z poważaniem
  Ela

  • Cześć Ela,
   pod­czas ślubu możesz jedynie zmienić nazwisko. Zmi­ana imienia musi nastąpić w osob­nym wniosku w try­bie administracyjnym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 22. Dzień dobry, proszę o poradę.
  Mam czteromiesięczne dziecko, bez ślubu. Dziecko przed poro­dem zostało uznane przez ojca i ma nazwisko ojca. Jed­nak nie jesteśmy razem. Po porodzie zostałam sama z dzieck­iem. Ojciec dziec­ka płaci ali­men­ty w kwocie “wedle humoru”. Ale nie poma­ga mi, nie intere­su­je się, dzieck­iem, nie odwiedza go. Wszys­tko jest na mojej głowie… Czy mogę zmienić dziecku nazwisko przyjęte po ojcu, na nazwisko moje, czyli nazwisko matki?

  • Cześć Katarzy­na,
   możesz złożyć wniosek w try­bie admin­is­tra­cyjnym, ale wyma­ga on zgody ojca dziec­ka albo zastępczej zgody wydanej przez Sąd.
   Na pewno argu­men­tac­ja będzie tutaj sil­na, jed­nak pozosta­je kwes­t­ia zgody (ew. zastępczej zgody Sądu).

   Poz­draw­iam
   Ania

 23. Dzień dobry.
  Po ślu­bie przyjęłam nazwisko męża jed­nak po dłuższym cza­sie uświadomiłam sobie, że lep­iej było­by zostać przy swoim rodowym oraz nazwisku męża jako dru­gi człon. Czy ist­nieje możli­wość “dopisa­nia” mojego nazwiska rodowego?

  • Cześć. Opiszę swo­je doświad­cze­nie. Przyjęłam po ślu­bie nazwisko dwuczłonowe. Jed­nak doszłam do wniosku, że chce mieć tylko swo­je. Złożyłam wniosek w grupie admin­is­tra­cyjnym do USC. I choć nasz sytu­ac­ja nieco się różni to ja bym zaar­gume­towala jak niżej. Czyli:
   — chcesz mieć dwuczłonowe bo chcesz zachować ciągłość swo­jej tożsamoś­ci, która została prz­er­wana poprzez zmi­anę nazwiska na nazwisko męża
   — jesteś przy­wiązana do rodziny, z której pochodzisz i chcesz pod­kreślić przy­należność do niej i jed­nocześnie prag­niesz zaz­naczyć, że stanowicie z mężem małżeństwo.
   — w otocze­niu ludzie przekrę­ca­ją Two­jej nazwisko i nie mówią Ci po nazwisku męża co jest dla Ciebie niezręczne, a nazwisko powin­no być powo­dem do dumy
   Od siebie dodam, żebyś się zas­tanow­iła czy tak na prawdę nie chcesz nosić swo­jego nazwiska i czy zamierza­sz w 100% korzys­tać z dwuc­zowego. Tj pod­pisy­wać, przed­staw­iać itp. bo moim zdaniem jak masz uży­wać tylko swo­jego to lep­iej odpuś­cić nazwisko męża..za każdym razem zastaw­iać się jak się przed­staw­ić czy pod­pisać to uciążli­wa sprawa. I ludzie będą przekrę­cali człony.

   • Cześć x‑y,
    dzięku­ję Ci bard­zo za ten komen­tarz! To wiele cen­nych uwag z praktyki 😉

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry Ewela,
   takie “dopisanie” to po pros­tu zmi­ana nazwiska na inne. Wyma­ga złoże­nia wniosku w try­bie admin­is­tra­cyjnym i wykaza­nia ważnego powodu zmiany.
   Zobacz na komen­tarz x‑y — podała wiele ciekawych argu­men­tów. Pole­cam prze­jrzeć też inne komentarze 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 24. Dzien dobry . Prosze o porade
  Mieszkam za grani­ca­mi Pol­s­ki od wielu lat (UK), obec­nie moje nazwisko jest moim nazwiskiem panien­skim poniewaz jestem w zwiazku nies­lubym. Chcial­abym zmienic nazwisko na dwuc­zlonowe i dodac nazwisko swoich dzieci i Partnera.Nazwisko Kowal­s­ka-McDon­ald jest uzy­wane przeze mnie od wielu lat ( cho­ci­az nie­ofi­cla­jnie) . Czy mozil­wa jest zmi­ana na przyk­lad z Kowal­s­ka na Kowal­s­ka-McDon­ald? Moje dzieci sa oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi i bry­tjski­mi ich pol­s­ki aktu urodzenia pokazu­je nazwisko McDon­ald poniewaz moj Part­ner uznal ojcost­wo , czy konieczne jest uwzgeld­ni­an­ie dzi­ci w moim wniosku poniewaz chcial­abym zeby moje dzieci zachowaly tylko nazwisko McDon­ald. Dziekuje

  • Dzień dobry BasKow,
   teo­re­ty­cznie jest taka możli­wość, ale potrzeb­ny jest ważny powód.
   Na ten moment konku­bi­nat nie jest uznawany jako ważny powód do zmi­any nazwiska.

   Pozosta­je wykazanie, że jest to nazwisko fak­ty­cznie uży­wane, ale tutaj też jeśli pojawi się wątek konku­bi­natu, to ist­nieje ryzyko odmowy.
   Chy­ba że są inne ważne powody uza­sad­ni­a­jące wniosek o zmianę.

   Jeśli chodzi o dzieci to mogą one nosić nazwisko dowol­nego rodz­i­ca, wpisanego do pol­skiego aktu urodzenia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 25. Dzień dobry,
  złożyłem wniosek o dodanie drugiego imienia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ostate­czny ter­min wyda­nia decyzji doty­czącej mojego wniosku nakła­da się na datę, w której mam zaplanowany wyjazd zagraniczny do kra­ju należącego do Stre­fy Schen­gen. Czy jeśli (w przy­pad­ku otrzy­ma­nia decyzji pozy­ty­wnej) nie zdążę wymienić dowodu oso­bis­tego przed wyjaz­dem i za granicą bedę posługi­wał się starym doku­mentem, może to spowodować jakieś problemy?

  • Dzień dobry Iwo,
   wg ustawy o dowodach oso­bistych na wymi­anę doku­men­tu są 4 miesiące od zmi­any danych.

   Poz­draw­iam
   Ania

 26. Dzień Dobry .
  Po roz­wodzie nie zmieniłam nazwiska ze wzglę­du na małe dzieci . Po dziesię­ciu lat­ach wzięłam ponown­ie ślub ;
  — ślub zare­je­strowany w Wielkiej Brytani
  — mąż Polak
  — obo­je mamy swo­je nazwiska
  — ślub nie zgłos­zony jeszcze w Polsce
  Nie chce­my żebym ja przyjęła nazwisko obec­nego męża ponieważ jego była żona ma tak samo na imię jak ja i nie wró­ciła po roz­wodzie do nazwiska panieńskiego . Nie chce­my żeby mój mąż przyjął moje nazwisko , gdyż wiado­mo nosił­by nazwisko mojego ex . Chcielibyśmy przyjąć nazwisko rodowe mojej mamy . Jaka by była procedura ?
  Dziękuję .
  Małgorzata

  • Dzień dobry,
   obo­je musielibyś­cie złożyć wniosek w try­bie admin­is­tra­cyjnym o zmi­anę na to konkretne nazwisko, wskazu­jąc ważny powód zmiany.
   Nie da się tego zro­bić na etapie pro­ce­dury rejes­tracji ślubu w Polsce, ponieważ wtedy może­cie przyjąć wyłącznie Wasze aktu­alne nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 27. Dzień dobry. Mam pytanie .
  Z ojcem syna rozes­zliśmy się (był alko­ho­likiem i tylko to się dla niego liczyło) dzieck­iem wogole się jie intere­su­je, zresztą ali­men­tów też nie płaci i nie odwiedza syna a prawa do dziec­ka mam tylko ja . On ma pra­wo tylko dowiady­wać się o jego stanie zdrowia i postę­pach w nauce. Syn nie chce nosić nazwiska ojca tylko chce mieć moje. Czy jest szansa, by zmie­nili mu nazwisko na moje.

  • Dzień dobry,
   z opisu wyni­ka, że ojciec ma ogranic­zone prawa rodzicielskie.
   Tym samym musi wyraz­ić na to zgodę albo możesz uzyskać w Sądzie rodzin­nym zastępczą zgodę Sądu.
   Musisz wykazać ważny powód, a tutaj widzę opar­cie się na tym, że prak­ty­cznie cały ciężar opie­ki spoczy­wa na matce, więc są pod­stawy na wspólne nazwisko.
   Jeśli dziecko ma co najm­niej 13 lat, to także dziecko musi wyraz­ić zgodę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 28. Witam Admin­is­traty­wistko,

  Po zawar­ciu małżeńst­wa posi­adam obec­nie nazwisko dwuczłonowe. Chci­ałabym zmienić to nazwisko na swo­je rodowe. Od ślubu minęło parę miesię­cy więc pozosta­je mi tylko dro­ga admin­is­tra­cyj­na. Nazwisko zmieniłam pod wpły­wem emocji i presji ale jest ono bard­zo nieprak­ty­czne. Człony są przekrę­cane, pomi­jane, bywa, że wraz z długim imie­niem się nie mieszczą. Poza tym nie utożsami­am się z nazwiskiem męża i uważam, że ta trady­cją kom­plet­nie nie odd­a­je rzeczy­wis­toś­ci. W końcu nie zostałam wydana spod opie­ki ojca pod opieką męża tak jak to było wie­ki temu. W kon­sek­wencji unikam jak moge uży­wa­nia nazwiska po mężu. Jed­nak nadal mam wąt­pli­woś­ci czy warto powró­cić do swo­jego nazwiska… Z tego co czy­tałam u Ciebie to nie posi­ada­jąc wspól­nego nazwiska warto nosić przy sobie akt małżeńst­wa ALE sko­ro na akcie naszego małżeńst­wa będzie wid­ni­ało moje nazwisko dwuczłonowe to raczej to nie będzie stanow­iło dowodu w razie czego, że jestem żoną bo w końcu na akcie będzie nazwisko po ślu­bie x‑y , a na dowodzie po zmi­an­ie admin­is­tra­cyjnej będzie już tylko pani x. Proszę powiedz mi czy będzie sposób aby po zmi­an­ie w razie czego moc udowod­nić, że jesteśmy małżeńst­wem i czy takie sytu­acje wys­tępu­ją częs­to. Chcę się zabez­pieczyć aby możli­wie uniknąć nieprzy­jem­noś­ci. Nad­mie­nie również, że mamy dzieci, które noszą nazwisko ojca ale zmi­ana nie będzie się na nie rozciągać.

  • Cześć x‑y,
   rozu­miem Two­je wąt­pli­woś­ci. Ja jak na razie jeszcze nigdy nie musi­ałam udowad­ni­ać, że jestem żoną męża, ale wiado­mo, różnie bywa.

   W Twoim przy­pad­ku widzę akt małżeńst­wa + decyzję organu o zmianie.
   Ewen­tu­al­nie akt małżeńst­wa ze wzmi­anką o zmi­an­ie nazwiska.

   Uważam, że taka sprawa jak ewen­tu­al­ny aspekt wyjaś­ni­a­nia nie powinien prze­ważyć nad decyzją o zmi­an­ie nazwiska 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzięku­ję bard­zo za odpowiedź. Wniosek już złożyłam i czekam na dal­sze postępowanie. Mam nadzieję, że zostanie roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie. Stwierdz­iłam, że na pewno nie za częs­to albo wcale nie będę musi­ała udowad­ni­ać, że jesteśmy małżeńst­wem. A z pewnoś­cią będę się tysiące razy zas­tanaw­iała jak się przed­staw­iać bo to nazwisko męża nie jest moje i to nie jestem“ja”.
    Dzięku­ję za wzmac­ni­a­jącą postawę. Oby coraz więcej kobi­et myślało tak jak Ty bo ta trady­c­ja pokazu­je kobi­ety jako oso­by, które mniej się liczą i muszą się poświę­cać. Oczy­wiś­cie to moje zdanie. Pozdrawiam.

    • Dro­ga x‑y, czy dostałaś już decyzję? Ciekawa jestem jak to się potoczyło (sama zamierzam złożyć wniosek).

 29. Witam,
  Bard­zo chci­ałabym wraz z dzieć­mi i mężem zmienić nazwisko na moje panieńskie . Mieszkamy w Niem­czech mój mąż jest Niem­cem i 15 lat temu pod­jęliśmy pochop­na decyz­je aby prze­jąć nazwisko męża .Nazwisko jest jak sie okaza­ło po tym jak dzieci (9 i 13 lat)poszły do szkoły śmieszne wręcz ośmiesza­jące i dzieci maja częs­to powód do płaczu. Ostat­nio moja cór­ka ponown­ie zapy­tała mnie czy moglibyśmy zmienić nazwisko bo wsty­dzi sie jego wymaw­iać. Nazwisko nie jest żad­nym przek­leńst­wem ale jest śmieszne i ma w wyra­zie cześć pewnej częś­ci ciała .W urzędzie niemieckim po tele­fon­icznej roz­mowie wywnioskowałam ze urzęd­nicz­ka dała mi do zrozu­mienia ze ten powód jest za mały bo pisow­n­ia jest nie taka sama jak „ośmiesze­nie” ale wymowa juz tak.
  I poradz­iła mi złożyć wniosek w Polsce ze moze będzie łatwiej.
  Ter­az moje pytanie , czy są szanse abym ja ‚mąż i dzieci prze­jęli moje nazwisko panieńskie z uza­sad­nie­niem ze ter­aźniejsze męża jest ośmiesza­jące i ze wtedy 15 lat temu nie zdawałam sobie sprawy z tego i nie miałam aż tak dos­zli­fowanego języ­ka aby o tym wiedzieć?
  Bard­zo dzięku­je za odpowiedz

  • Cześć Anno,
   tak uważam, że są duże szanse, żeby uznać to za ważny powód zmiany.
   Życzę powodzenia!

   Poz­draw­iam
   Ania

 30. Witam, czy jeśli dru­gi rodz­ic zgadza się azy zmienić nazwisko dziecku to również musi być wpisane uzasadnienie?
  Jeśli tak to czy wystar­cza­ją­cym uza­sad­nie­niem jest to, że 1 z rodz­iców nie intere­su­je się dzieck­iem, nie loży na niego, nie utrzy­mu­je z nim kon­tak­tu i ma ogranic­zone prawa rodzicielskie?

  • Cześć Aga­ga,
   każ­da zmi­ana admin­is­tra­cyj­na wyma­ga wskaza­nia ważnego powodu.

   Tutaj widzę taki ważny powód, związany z tym, że cały ciężar opie­ki spoczy­wa na jed­nym rodz­icu. Stąd ważne dla roz­wo­ju dziec­ka i też może dla for­mal­noś­ci będzie, jeśli rodz­ic będzie miał takie samo nazwisko jak dziecko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 31. Mam pytanie. Zmieniłam nazwisko przed ślubem na przyszłego męża. Ślub za tydzień i kierown­ik urzę­du stanu cywilnego powiedzi­ał że już nie może mi zmienić na nazwisko dwuczłonowe. Czy jest szansa po ślu­bie na zmi­anę i czy bard­zo to skomplikowane ?

  • Cześć Natalio,
   to dzi­wne, ponieważ mieć taką możli­wość jeszcze przed ślubem.

   Po ślu­bie zmi­ana następu­je w try­bie admin­is­tra­cyjno­prawnym, więc musisz złożyć wniosek i wykazać ważny powód zmiany. 

   Poz­draw­iam
   Ania

 32. Witaj Aniu,

  Zmieni­am nazwisko sobie, żonie i moim małym dzieciom. Wracam do nazwiska rodowego mojej mamy ponieważ jak byłem mały otrzy­małem nazwisko po ojczymie ‚który rozwiódł się z moją mamą.

  Pyta­nia nato­mi­ast doty­czą tech­nicznych kwestii ponieważ przeprowadzam się i chcę abyśmy wszyscy od razu w nowym mieś­cie złożyli takie wnioski.
  Umowę o wyna­jem mieszka­nia mam już pod­pisaną ale data wprowadzenia się to 1.sierpień.

  1. czy mogę wysłać wypełniony wniosek online już ter­az (jeśli mam pod­pisaną umowę naj­mu) do urzę­du stanu cywilnego w nowym mieś­cie? Przy okazji tego pyta­nia spy­tam czy możli­we jest zameldowanie/przemeldowanie się pod nowym adresem przed 1.sierpnia ? A może najpierw musi nastąpić takowe abym dopiero później mógł w nowym mieś­cie wnioskować o zmi­anę nazwiska?
  2. czy musimy zmienić najpierw moje nazwisko ‚czy może­my od razu wypełnić cztery for­mu­la­rze o zmi­anę nazwiska dla całej rodziny?
  3. czy moż­na wszys­tko zro­bić online?
  4. jakie doku­men­ty będą potrzeb­ne i czy muszą to być ory­gi­nały czy mogą być kserokopie?
  5. w jakim dokład­nie momen­cie musimy i do jakich insty­tucji podać nowe nazwisko? Ile mamy na to cza­su i czy grożą jakieś kary za nieter­mi­nowe zgłosze­nie tego fak­tu i jeśli tak to w których instytucjach?
  6. Czy po decyzji pozy­ty­wnej od razu musimy zmienić dowody oso­biste czy mamy na to więcej czasu?
  7. może jest jakaś kole­jność wymi­any doku­men­tów tudzież składa­nia wniosków o ich zmianę?

  Dzięku­ję z góry za pomoc w tym temacie

  Poz­draw­iam serdecznie

  • Cześć Sim­ba,

   ad. 1. wniosek możesz złożyć do dowol­nego USC, także kwes­t­ia zmi­any adresu zamieszka­nia nie ma żad­nego wpływu;
   ad. 2. może­cie złożyć równole­gle wszys­tkie cztery wnios­ki — tak będzie orga­ni­za­cyjnie sprawniej;
   ad. 3 jeśli urząd obsługu­je przyj­mowanie wniosków elek­tron­icznie, to moż­na złożyć elektronicznie;
   ad. 4 tu jest całkiem nieźle to opisane, więc podrzu­cam link: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5912/zmiana-imienia-i-lub-nazwiska-na-podstawie-przepisow-ustawy-o-zmianie-imienia-i-nazwiska
   ad. 5–7 po otrzy­ma­niu decyzji, zmi­ana “wchodzi w życie”. Jeśli chodzi o konkretne ter­miny, pole­cam lek­turę komen­tarzy. Jeden z użytkown­ików ostat­nio podzielił się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, ale i wcześniej kilku użytkown­ików na ten tem­at się wypowiedziało.

   Poz­draw­iam
   Ania

 33. Dzień dobry.
  Mieszkam na stałe z rodz­iną w UK. Dość częs­to spo­tykamy się z pewnym typem dyskrymi­nacji ze wzglę­du na pol­skie pochodze­nie. Chci­ałbym zmieć imię i nazwisko na wys­tępu­jące w UK. Czy to jest wystar­cza­ją­cy powód?

  • Dzień dobry,
   Bard­zo dzięku­ję za infor­ma­cję, cier­pli­wość i pomoc!
   Mam takie pytanie:
   Mieszkam w Niem­czech, złożyłam przez kon­sulat podanie o zmi­anę imie­niu, właśnie dostałam decyzję i co dalej? Już załatwiłam ter­min w kon­sulac­ie żeby zmienić pasz­port, ale czy wszys­tkie akty urodzenia, ślubu, akty dzieci.. będą zmienione automaty­cznie? Czy mam pisać/jechać do urzędu?
   Bard­zo dziękuję!

   • Dzień dobry Adele Reut,
    doku­men­ty w pol­skim USC zmienią z urzę­du, ale inne doku­men­ty i zgłoszenia w różnych insty­tuc­jach (jak ban­ki) już musisz sama pozałatwiać.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry Krzysztofie,
   to jest moc­no niety­powa sytu­ac­ja i trud­no mi ocenić, jak rozstrzyg­nie to Kierown­ik USC. Pole­cam “wybadać” teren i zapy­tać w kilku USC o taką kwest­ię. Ist­nieje swo­bo­da w wyborze USC, do którego się skła­da wniosek.

   Wskazany powód może być ważnym, jed­nak — jak zakładam — wiele zależy od tego, na czym pole­ga dyskrymi­nac­ja i jaki ma ona charakter.

   Poz­draw­iam
   Ania

 34. Czy jest możli­wa zmi­ana imienia na takie które jest pełnym imie­niem i jed­nocześnie jest uznawane za zdrob­nie­nie dłuższego imienia?

  • Cześć Fil­ip,
   sytu­ac­ja jest skom­p­likowana, ponieważ imię nie może być zdrob­nie­niem (według przepisów). Niem­niej znam oso­by, które noszą zdrob­ni­ałe imiona “w papier­ach”, stąd okazu­je się, że jed­nocześnie jest to możli­we, w praktyce.

   POz­draw­iam
   Ania

 35. A jeśli ja mam imię zagraniczne, w Polsce rzad­ko spo­tykane dodatkowo jest w więk­szoś­ci przy­pad­ków prob­lem z praw­idłową wymową( częs­to nowa oso­ba pytała mnie jak ma wymówić moje imię) to czy jest szansa zmi­any imienia na Pol­skie a jako powód wpisać że źle się czu­je z tym imie­niem, jest to imię w więk­szoś­ci źle wymieni­ane przez innych a idąc w najbliższym cza­sie na stu­dia chce zacząć nowy rozdzi­ał z nowym imieniem?

  • Cześć Miki,
   powód zmi­any musi być ważny. I ważność widzę tutaj np. w tym, że imię jest błęd­nie wymaw­iane, a więc i zapisy­wane. Oznacza to trud­noś­ci z funkcjonowaniem czy zapisa­mi tele­fon­iczny­mi gdziekol­wiek. Wprowadza niepotrzeb­ny stres i błędy. Nato­mi­ast zawsze pole­cam zapy­tać w USC, ponieważ możesz wybrać Urząd, do którego złożysz wniosek.

   Poz­draw­iam
   Ania

 36. Dzień dobry, czy w przy­pad­ku, gdy była prze­moc w rodzinie dziecko (pełno­let­nie) może ubie­gać się o zmi­anę nazwiska?

  • Cześć Olu,
   prze­jrzyj proszę komen­tarze. Zobaczysz tam wyjaśnienia w podob­nych sytuacjach.

   Poz­draw­iam
   Ania

 37. Witam, zmi­ana nazwiska przeszła u mnie bezprob­le­mowo i udało się wymienić więk­szość doku­men­tów, ale jest taki prob­lem, że nie mam możli­woś­ci wymi­any świadectw szkol­nych, bo sekre­tar­ka powiedzi­ała, że nie ma możli­woś­ci wymi­any i muszę korzys­tać ze starego świadect­wa i moje pytanie to czy jest jakaś opc­ja obe­jś­cia tego i zmi­any danych na tych świadectwach?

  • Cześć Belfort,
   sprawdz­iłam i wg aktu­al­nego roz­porządzenia MEN z dnia 27 sierp­nia 2019 r. w spraw­ie świadectw, dyplomów państ­wowych i innych druków wyda­je się to być możliwe:

   § 23.
   1.
   Nie dokonu­je się zmi­any imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, cer­ty­fika­cie, świadectwie potwierdza­ją­cym kwal­i­fikację w zawodzie, dyplomie, dyplomie potwierdza­ją­cym kwal­i­fikac­je zawodowe, zaświad­cze­niu, zaświad­cze­niu o zawodzie, zaświad­cze­niu o prze­biegu naucza­nia i w doku­men­tacji prze­biegu naucza­nia prowad­zonej przez szkołę, jeżeli zmi­ana ta nastąpiła po:
   1)
   ukończe­niu szkoły,
   2)
   zda­niu egza­m­inów ekstern­isty­cznych z zakre­su wyma­gań określonych w pod­staw­ie pro­gramowej ksz­tałce­nia ogól­nego odpowied­nio dla branżowej szkoły I stop­nia lub branżowej szkoły II stopnia,
   3)
   zda­niu egza­minu zawodowego albo egza­minu potwierdza­jącego kwal­i­fikac­je w zawodzie,
   4)
   otrzy­ma­niu dyplo­mu albo dyplo­mu potwierdza­jącego kwal­i­fikac­je zawodowe,
   5)
   wyda­niu zaświad­czenia o zawodzie

   - chy­ba że zmi­ana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na pod­staw­ie decyzji admin­is­tra­cyjnej albo orzeczenia sądowego. W tych przy­pad­kach wyda­je się świadect­wo, cer­ty­fikat, świadect­wo potwierdza­jące kwal­i­fikację w zawodzie, dyplom, dyplom potwierdza­ją­cy kwal­i­fikac­je zawodowe, zaświad­cze­nie, zaświad­cze­nie o zawodzie lub zaświad­cze­nie o prze­biegu naucza­nia na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możli­we — dup­likat świadect­wa, cer­ty­fikatu, świadect­wa potwierdza­jącego kwal­i­fikację w zawodzie, dyplo­mu, dyplo­mu potwierdza­jącego kwal­i­fikac­je zawodowe lub zaświad­czenia, po przed­staw­ie­niu decyzji admin­is­tra­cyjnej albo orzeczenia sądowego i za zwrotem doku­men­tu, wydanego na poprzed­nie imię (imiona) lub nazwisko.

   Może warto wydrukować roz­porządze­nie, zaz­naczyć frag­ment i zapy­tać o tę kwestię? 

   P.S. Czy mógłbyś pod­powiedzieć, jakie doku­men­ty dokład­nie wymieni­ałeś i jakie masz porady dla innych? Przy­da się i innym Czytelnikom 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   • No właśnie ja również to znalazłem i myślałem, że będzie wymi­ana, ale w tej szkole uczy naprawdę cham­s­ka sekre­tar­ka i wyobraź sobie, że mnie wyśmi­ała i nawet nie sprawdz­iła papierów. Myślę, że wybiorę się do rad­cy prawnego w celu upewnienia się czy wedle przepisów mogę wymienić nazwiska na świadectwie. 

    Co do porad to przede wszys­tkim nie zwlekać z wymi­aną doku­men­tów, w momen­cie zmi­any danych jak najszy­b­ciej złożyć wniosek o nowy dowód. Po wyda­niu dowodu należy zacząć od prawa jazdy, dowodu rejes­tra­cyjnego, banku, wymi­ana kart płat­niczych. W przy­pad­ku facetów również należy wymienić książeczkę wojskową, poza tym to wiado­mo wsze­lakie kon­ta na allegro,OLX i inne tego typu por­tale, gdzie wyma­gane są nasze dane. Wbrew pozorom taka wymi­ana jest dość pros­ta i szy­b­ka, ale fak­ty­cznie trze­ba się trochę nalatać..

    • Bard­zo współczu­ję… Zawsze pozosta­je złożyć wniosek pisem­nie i zażą­dać potwierdzenia wpły­wu (albo wysłać lis­tem pole­conym). Plus zain­ter­we­niować w organie prowadzą­cym szkołę — przy szkołach pub­licznych to gmi­na. Być może tam uda się uzyskać wsparcie.

     Dzięku­ję za pod­powiedzi dla czytel­ników odnośnie do wymi­any dokumentów 🙂

     Poz­draw­iam
     Ania

 38. Witam, mam ważne pytanie. Planu­ję wakac­je od 08.07 a wcześniej chci­ałabym złożyć wniosek o zmi­anę imienia. Jak to prawnie wyglą­da? Nie będzie prob­le­mu z lotem na starym pasz­por­cie, dowodzie?

  • Cześć Lil­ian­naaaa,
   decyz­ja obow­iązu­je odkąd ją odbierzesz, a później i tak masz określony czas na wymi­anę dokumentów 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 39. Dzień Dobry Pani Aniu!
  Przed ślubem cywilnym w mar­cu tego roku w USC na pier­wszym spotka­niu składal­iśmy dane doty­czące nazwisk swoich i dzieci. Potem gdy wysyłal­iśmy e‑mailem dane doty­czące świad­ków to poprosil­iśmy urzęd­ni­ka również o zmi­anę nazwiska dzieci z męż­na na nasze oba (dwuczłonowe). Otrzy­mal­iśmy odpowiedz e‑mail z USC ze nasza wiz­y­ta bezpośred­nia ws. nie jest koniecz­na (począt­ki pan­demii), że doku­men­ty są do ślubu są już kom­pletne a zmi­ana nazwiska dziec­ka została odnotowana.
  W prak­tyce jed­nak okaza­ło się iż na akcie małżeńskim wid­nieje nazwisko dziec­ka po mężu zami­ast dwuczłonowego.
  Zatem fak­ty­cznie otrzy­mal­iśmy odpowiedź twierdzącą na wiado­mość e‑mail a naprawdę żad­na zmi­ana nie nastąpiła fizy­cznie na doku­men­tach po stron­ie USC.
  Przy­pom­nieliśmy sobie też że w dniu ślubu tylko nasze nazwiska były potwierdzane a dziec­ka już nie na rzecz mowy o związkach partnerskich.
  Nie wiem czy to był celowy zabieg czy nie; ale cza­sa­mi tak myślimy że w ten sposób błąd urzęd­ni­ka został ukry­ty. Np. gdy­byśmy usłyszeli jak urzęd­nik wymaw­ia jakie nazwisko dziecko będzie nosić tak jak my potwierdza­l­iśmy swo­je to byśmy zareagowali na błąd; a tak nie mogliśmy bo nie wiedzieliśmy tego.
  W dniu ślubu przed samą uroczys­toś­cią przyszedł do nas jak­iś pan i pro­brał od nas tylko dowody oso­biste do wery­fikacji. Nic więcej nie było sprawdzane przed.
  Potem kiedy po wszys­tkim napisal­iśmy e‑maila do USC z proś­ba o spros­towanie ww. błę­du urzęd­ni­ka to otrzy­mal­iśmy infor­ma­c­je ze jest to nie możli­we: e‑mail nie jest pod­stawą do spros­towa­nia tego i może­my to zro­bić jak urodzi się nasze pier­wsze dziecko. I jeszcze była infor­ma­c­ja iż pod­pisu­jąc akt małżeńs­ki potwierdzil­iśmy nazwiska dla całej trójki.
  Czu­je­my że wina została zrzu­cona na nas nieza­sad­nie, tym bardziej ze nie mogąc dostać sie do USC w dobie pan­demii ani dodz­wonić, otrzy­mal­iśmy odpowiedz twierdzącą a fak­ty­cznie urzędnik/urzędnikowi nie przekazał/wprowadził danych.
  Czy może­my coś jeszcze z tym zro­bić przed urodze­niem się dziecka?
  Jakie dzi­ała­nia mamy pod­jąć aby skutecznie zmienić dane dziec­ka na akcie małżeńst­wa? Czy na takie niedopa­trzenia USC są jakieś sposo­by? Czy nie mamy na tą chwilę żad­nych możli­woś­ci działań?
  Nie po to tyle się staral­iśmy o to przed ślubem żeby ter­az tak to zostaw­ić. Nazwisko moje dla mnie i mojej rodziny jest bard­zo ważne dlat­ego mi zależy tym aby dostało je również moje dziecko.
  Boje że w np. przy­pad­ku nar­o­dzin dziec­ka będą podob­ne sytu­acje i nie dop­niemy swo­jego, sko­ro USC nie uzna­je aktu­al­iza­cji danych czy nie przyz­na­je się do pomyłek.
  Szcz­erze mówiąc nie wiemy co już o tym wszys­tkim myśleć 🙁
  Będę wdz­ięcz­na ze wszelką pomoc,za co z góry serdecznie dziękuje!

  • PS. Pani Aniu,
   w naw­iąza­niu do poprzed­niej wiado­moś­ci nad­mienię jeszcze bo może to ważne: ślub cywilny w dobie pan­demii odby­wał się tylko w gronie 5 osób (małżonkowie, urzęd­nik, świad­kowie, fotograf) z zachowaniem bez­piecznych odległoś­ci i bez gości.
   Pier­wsze spotkanie z USC było fizy­czne (data ślubu), potem kon­tak­ty tele­fon­iczne oraz e‑mail (doku­men­ty świad­ków, dane doty­czące dziecka).
   Po ślu­bie akt małżeńst­wa otrzy­mal­iśmy po jakimś cza­sie Pocztą pol­ską na wskazany adres drogą e‑mail. Nie było wtedy możli­woś­ci odbiorów oso­biś­cie doku­men­tów w USC, mimo że chcieliśmy się umówić na spotkanie z urzędnikiem.
   Pan­demia dość moc­no ograniczyła nasze kon­tak­ty z USC przed, w trak­cie ślubu oraz po ślu­bie, który zawar­liśmy 20 mar­ca br.
   Pozdrawiamy

  • Dzień dobry emka.anonika,
   fak­ty­cznie jest tak, że: “Przy sporządze­niu aktu urodzenia pier­wszego wspól­nego dziec­ka małżonkowie mogą złożyć przed kierown­ikiem urzę­du stanu cywilnego zgodne oświad­czenia o zmi­an­ie wskazanego przez nich nazwiska dziec­ka albo oświad­czenia, o których mowa w § 1, jeżeli nazwisko dziec­ka nie zostało przez nich wskazane”.

   Tym samym będzie możli­we, żeby zgłasza­jąc urodze­nie pier­wszego dziec­ka zmienić nazwisko, jakie posi­adać będą Wasze dzieci.
   Przykro mi jed­nak, że w wyniku błę­du wprowad­zono niepoprawne dane. Tak na przyszłość, zale­cam jed­nak takie wnios­ki składać cho­ci­aż przez ePUAP.

   Poz­draw­iam
   Ania

 40. Dzień dobry, cio­cia- oby­wa­tel­ka Armenii zawarła związek małżeńs­ki w Polsce z Polakiem. Przyjęła nazwisko męża. Po roz­wodzie nie złożyła oświad­czenia o powro­cie do nazwiska sprzed zawar­cia małżeńst­wa (nie zrozu­mi­ała pouczenia, nie znała przepisów). Ter­min jest przekroc­zony a nie moż­na go przy­wró­cić. Tryb admin­is­tra­cyjnej zmi­any nazwiska jej nie obe­j­mu­je. Wszys­tkie doku­men­ty ma na nazwisko panieńskie, podat­ki z UM opła­ca na nazwisko panieńskie, podob­nie ZUS. Dopiero ter­az, przy okazji wys­tąpi­enia z wnioskiem o wydanie infor­ma­cji o zamel­dowa­niu odkryła, że w ewidencji w Polsce fig­u­ru­je pod nazwiskiem byłego męża. Kon­tak­towała się z kon­sulem, urzę­dem ds cud­zoziem­ców, urzę­dem wojew­ódzkim, USC i nikt nie wie jak rozwiązać ten prob­lem. Proszę o radę, może Pani ma jak­iś pomysł w jaki sposób załatwić tę sprawę. Poz­draw­iam ciepło.

  • Dzień dobry,
   przykro mi, ale nieste­ty nie znam rozwiąza­nia na taką sytuację.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Moż­na dokon­ać aktu­al­iza­cji nazwiska na pod­staw­ie pasz­por­tu cud­zoziem­ca ale wyłącznie w rejestrze PESEL, trze­ba udać się do urzę­du gminy miejs­ca zamieszka­nia. W pol­skim akcie małżeńst­wa nieste­ty nic nie da się zmienić, chy­ba że cio­cia zostanie oby­wa­telką Polski.

 41. Witam, kiedy moż­na stwierdz­ić ze nazwisko jest ośmiesza­jące? Jeśli mam na nazwisko tak jak pew­na sław­na oso­ba, która jest wszędzie wyśmiewana, przez co ja również nieste­ty przez całe życie jestem z tym kojar­zony, jest to poważny powód?

  • Cześć Koko,
   nie ma tutaj jed­nej definicji. Uważam, że przed­staw­iona sytu­ac­ja kwal­i­fiku­je się do tego, żeby zmienić nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 42. Witam,
  czy w przy­pad­ku zmi­any imienia przez ojca, zmi­ana ta wpły­wa na dane osobowe dziec­ka już pełno­let­niego (akt urodzenia ) ? Jakie poda­je dziecko pełno­let­nie w rubryce imię ojca?

  • Cześć Kingo,
   dane powin­ny być automaty­cznie zmienione w aktach urodzenia dzieci. I wtedy należało­by podawać aktu­al­nie imię.
   Pole­cam jed­nak to zwery­fikować, tak by podawane dane zgadza­ły się z aktem urodzenia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 43. Dzień dobry
  Mam kil­ka pytań odnośnie zmi­any imienia. W moim przy­pad­ku chęć tej zmi­any wyni­ka z 2 przy­czyn: kom­plet­nego niei­den­ty­fikowa­nia z nim oraz tego, że kojarzy mi się ono z trau­maty­czny­mi chwil­a­mi z dzieciństwa.
  W przy­pad­ku pier­wszego powodu, czy jeżeli po pros­tu nie iden­ty­fiku­ję się z moim obec­nym imie­niem i ogól­nie strasznie mnie ono drażni, a nie że wszyscy wokoło zwraca­ją się do mnie po innym imie­niu, to czy to się zal­icza jako powód? A jeśli tak, to czy w tym wypad­ku potrze­ba jakichś dowodów? Jeśli tak to czym one miały­by być? To jest coś czym dzieliłem się max. z 1 osobą, więc czy np. jej poświad­cze­nie było­by wystar­cza­ją­cym dowodem.
  Moim kole­jnym pytaniem jest to, czy w przy­pad­ku drugiego powodu — traumy z dziecińst­wa, potrze­ba jakichś dowodów?
  Ostat­nią rzeczą o którą chci­ałbym zapy­tać jest wymi­ana doku­men­tów. Jakie doku­men­ty trze­ba w takiej sytu­acji wymienić? Wiem, że na pewno dowód oso­bisty, pra­wo jazdy, dowód rejes­tra­cyjny. Czy trze­ba również wymieni­ać świadect­wa szkolne itp?

  • Cześć Adri­an­ie,
   oba powody nie są “klasy­czny­mi”, tzn. nie są wymienione wprost w ustaw­ie, więc należy wskazać i uza­sad­nić, że są to powody ważne.
   Oznacza to, że musisz opisać to w sposób, który przekona organ, że koniecz­na jest taka zmiana.

   Samo subiek­ty­wne odczu­cie, że Cię “drażni” może nie być wystarczające.
   Uza­sad­nione pokazanie doświad­czeń trau­maty­cznych już zwięk­sza szanse na pozy­ty­wną decyzję organu.
   Potrzeb­ne są jed­nak na to dowody — prze­jrzyj inne komen­tarze pod tym artykułem, bo już wskazy­wałam, jakie mogą być to dowody (oświad­czenia, zez­na­nia świadków).

   Co do wymi­any doku­men­tów, to i tak głównym sposobem iden­ty­fikacji jest PESEL, więc o ile doku­men­ty z których “na bieżą­co” korzys­tasz należy wymienić: dowód, pasz­port, pra­wo jazdy, dowód rejes­tra­cyjny, zez­wole­nia i licenc­je, dane w insty­tuc­jach i bankach, to wiado­mo, że nie będziesz zapewne wymieni­ał świadectw z wszys­t­kich klas i szkół. Kluc­zowe będą te główne: ukończe­nie szkoły/ matura/ dyplom uniwersytecki/ doku­ment potwierdza­ją­cy uprawnienia zawodowe.

   Poz­draw­iam
   Ania

 44. Cześć,
  jestem Polką, moje dzieci nato­mi­ast odziedz­iczyły po ojcu oby­wa­telst­wo amerykańskie i bry­tyjskie — to drugie uzyskał mój mąż już po urodze­niu się dzieci. Ja nie zmieni­ałam, ani nie przek­sz­tał­całam pol­skiego nazwiska i nazy­wam się (przykład­owo) Kowal­s­ka, mój mąż też nie. Nasze bliź­ni­a­ki mają dwanaś­cie lat i nazy­wa­ją się (przykład­owo) Mar­cus Kowal­s­ka-Brown i Joan­na Kowal­s­ka-Brown. Obec­nie mają pasz­porty amerykańskie i bry­tyjskie, po brex­i­cie chci­ałabym dla nich pasz­por­tu pol­skiego (uni­jnego), zwłaszcza, że mój mąż też stara się obec­nie o oby­wa­telst­wo Pol­skie. Czy w tej sytu­acji mogę zare­je­strować w Polsce chłop­ca o nazwisku typu Kowal­s­ka-Brown? I jeżeli nie, to właś­ci­wie co?

  • Cześć Adri­an­no,
   pole­cam skon­tak­tować się z kon­sulatem lub USC.

   Sama nie mam doświad­czenia w takich sytu­ac­jach, stąd nie chcę Cię wprowadz­ić w błąd.

   Poz­draw­iam
   Ania

 45. Witam,
  Chce 2‑letniemu dziecku zmienić nazwisko na moje.Starszy syn ma moje nazwisko.Mam wyłączną władze rodzicielską.Muszu złożyć wniosek admin­is­tra­cyjne do USC.Czy wystar­czy to że w uza­sad­nie­niu napiszę że:
  Przy­należność do rodziny,zmiana nazwiska na nazwisko jakie nosi jego przy­rodzie rodzeńst­wo i rodz­i­ca stale się dzieck­iem opiekującym.

  • Cześć Jolu,
   uważam, że to uza­sad­nie­nie powin­no być w porządku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 46. Co jeśli sytu­ac­ja wyglą­da następu­ją­co jako kobi­eta chcę przyjąć imię Klaus nieste­ty nie mam innej kobi­ety, na którą mogę się powołać iż jest to też żeńskie imię (w grun­cie rzeczy jest to umown­ie męskie imię), nato­mi­ast rodz­i­na zna­jo­mi i inni ludzie zna­ją mnie tylko pod tym imie­niem, nawet w pra­cy jestem tak wpisy­wana cho­ci­aż­by w grafik. Więc 100% uży­wam tego jako swo­je imię, czy ist­nieje więc jakaś możli­wość o wywal­cze­nie przyz­na­nia mi tego imienia? Zwłaszcza powołu­jąc się na to, że na stałe chcę zamieszkać za granicą i będzie to też łatwiejsza wer­s­ja imienia do wymówienia i załatwienia spraw.

  • Cześć Klaus,
   imię musi wskazy­wać jed­noz­nacznie na płeć, chy­ba że w danym kręgu kul­tur­owym jest przyjęte, że konkretne imię jest pow­iązane z płcią żeńską (nawet jeśli w innych krę­gach kul­tur­owych jest inaczej).

   W naszym kręgu jest to imię męskie, więc ja nie widzę tutaj szans na taką zmianę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 47. Witam, mam pytanie. Czy jeśli planu­ję wyjazd za granicę na stałe i mam pol­sko brzmiące nazwisko, które z pewnoś­cią będzie ciężkie do wymówienia dla osób tam mieszka­ją­cych i przys­porzy mi dużo prob­lemów w pra­cy i urzę­dach, to czy jest to wystar­cza­jące uza­sad­nie­nie? Dodam, że polscy imi­granci z pol­sko brzmią­cy­mi nazwiska­mi częs­to mogą też paść ofi­arą żartów i/lub dyskrymi­nacji, czego chci­ałabym uniknąć. Z góry dzięku­ję za odpowiedź 🙂

  • Cześć Ani­to,
   to nie jest taka zero-jedynkowa sytuacja.
   Widzę tu pod­stawy, ale dla pewnoś­ci zapy­tałabym w kilku USC (możesz złożyć wniosek w dowol­nym USC).
   W zależnoś­ci od mias­ta mogą być różne praktyki.

   Poz­draw­iam
   Ania

 48. Witam,
  Moje pyta­nia są dość podob­ne, ale inne … jeżeli to ma w ogóle sens 😀
  Moja mama zmieniła mi nazwisko, gdy byłam mała, ok. 6.tego roku. Pamię­tam, że nie chci­ałam tej zmi­any, ale mimo wszys­tko to zrobiła.
  Pyta­nia brzmią: Czy moje nazwisko rodowe zostało wtedy zmienione? Jeżeli tak to czy jest możli­wość powro­tu do mojego “rodowego” nazwiska, czyli tego przed zmianą? 

  P.S. domyślam się iż pier­wsze pytanie może być “durne”, ale muszę się upewnić zan­im dostanę szału 😛

  • Cześć Aga,
   tak naprawdę — zmi­ana mogła objąć nazwisko aktu­alne albo także i rodowe.
   Pole­cam złożyć wniosek o wydanie zupełnego aktu urodzenia. Będą tam wszys­tkie infor­ma­c­je ze wzmi­anka­mi, adno­tac­ja­mi i przypiskami.

   Zmi­ana jest możli­wa na pod­staw­ie wniosku (jak w tekś­cie), ale musisz wykazać ważny powód zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 49. Dzień dobry,
  Mój prob­lem doty­czy zmi­any kole­jnoś­ci imion mojej zmarłej w lutym br. Mamy urod­zonej w 1923 roku. Kom­ple­tu­jąc doku­men­ty niezbędne do postępowa­nia dziedz­iczenia, okaza­ło się, że w Parafi­al­nej Księdze Urodzeń imiona zapisane są w kole­jnoś­ci Ste­fa­nia, Ire­na, nato­mi­ast w Wyp­isie z aktu urodzenia, wydanym w 1943 roku przez tę samą Parafię, kole­jność imion jest odwrot­na: Ire­na, Ste­fa­nia. Na pod­staw­ie tegoż Wyp­isu sporządzane były wszys­tkie doku­men­ty cywilno-prawne zarówno Rodz­iców jak i nas Dzieci m.in. dowody oso­biste, akty urodzenia, akty małżeńst­wa, akty notar­i­alne, numery PESEL, postanowienia sądowe, księ­gi wieczyste itp. Proszę o pomoc w rozwiąza­niu tego prob­le­mu, bo poruszam się jak dziecko we mgle i nie mogę znaleźc wyjś­cia z labiryn­tu zaw­iłoś­ci prawnych.

  • Dzień dobry,
   a czy to jest prob­lem, że ta “for­mal­na” wer­s­ja to Ire­na Stefania?
   Sko­ro tak jest w doku­men­tach, to zakładam, że jest to “ofic­jal­na” i uży­wana kole­jność imion?

   Poz­draw­iam
   Ania

 50. Dzień dobry,
  Piszę z pytaniem, czy jest możli­wa zmi­ana nazwiska z typowo pol­skiego na zagraniczne. To znaczy, że przes­tało się uży­wać dawnego, pol­skiego nazwiska, a od kilku lat uży­wa się zagranicznego posługu­jąc się nim w życiu codzi­en­nym i pra­cy. Gdy­by nowe uży­wane nazwisko było pol­skie, to by mogło zostać urzę­dowo zmienione, praw­da? Ale czy zagraniczne nazwisko jest z góry skreślone, nawet jeśli się go uży­wa? Oso­ba zain­tere­sowana zmi­aną (na razie) ma tylko oby­wa­telst­wo polskie.

  • Dzień dobry,
   nazwisko “uży­wane” może być nazwiskiem zagranicznym — nie ma obow­iązku aby było to nazwisko polskie 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 51. Cześć,

  Mamy w planach z narzec­zonym ślub koś­ciel­ny w przyszłym roku, ale sytu­ac­ja zmusza nas do tego, aby przed nim wziąć ślub cywilny. Chci­ałabym zostać przy swoim nazwisku do cza­su ślubu koś­ciel­nego. Czy mogę prze­jść na nazwisko męża dopiero do ślu­bie koś­ciel­nym, tak aby po ślu­bie cywilnym zostało jeszcze panieńskie (na okres ok. roku), czy może być to utrudnione?

  • Cześć Szm­ro,
   w Polsce możesz generalnie:
   1) wziąć ślub osob­no cywilny i osob­no kościelny;
   2) wziąć ślub konko­rda­towy, a więc koś­ciel­ny, który wywołu­je skut­ki w praw­ie cywilnym.

   W przy­pad­ku pier­wszej opcji skut­ki cywilne wywołu­je tylko ślub cywilny i tylko po ślu­bie cywilnym możesz poprzez oświad­cze­nie zmienić nazwisko na męża lub łąc­zone. Jeśli z tego nie sko­rzys­tasz, to po ślu­bie koś­ciel­nym możesz złożyć wniosek o admin­is­tra­cyjną zmi­anę nazwiska, ale musisz wtedy wykazać ważny powód zmi­any, który oce­ni­ać będzie Kierown­ik USC

   Także opc­ja jest, ale zmi­ana będzie wtedy wyma­gała wykaza­nia ważnego powodu zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 52. Chci­ałabym zmienić nazwisko, gdyż nie podo­ba mi się, że w mojej rodzinie kobi­eta nigdy nie miała włas­nego nazwiska — zawsze było ono nadawane po ojcu lub po mężu. Z jakiego uza­sad­nienia zmi­any nazwiska mogłabym sko­rzys­tać? Czy uza­sad­nie­nie musi być koniecznie zgodne z prawdą? W niek­tórych przy­pad­kach nie ma bowiem ustal­e­nia prawdzi­woś­ci naszych powodów.

  • Cześć Zain­tere­sowana,
   z mojej strony usłyszysz wyłącznie, że zmi­ana nazwiska potrze­bu­je ważnego i prawdzi­wego powodu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 53. Dzień dobry,

  mam pytanie doty­czące nazwiska dziec­ka. Ja mam jed­no nazwisko, ale mój part­ner jest Por­tu­gal­czykiem i ma trzy nazwiska. Czy w tej sytu­acji nasze dziecko może mieć moje i jego trzy nazwiska, tak jest zgod­nie z prawem por­tu­gal­skim? Czy nazwisko dziec­ka musi być w tej sytu­acji pisane przez myśl­nik? Dziecko urodzi się w Polsce, ale na pewno będzie miało pod­wójne obywatelstwo.
  Jeszcze też się chci­ałam dopy­tać o pisown­ię imienia. Czy musimy wybrać pisown­ię spol­szc­zoną czy może­my zostać czy pisowni portugalskiej?
  Dzięku­ję za pomoc.

  • Dzień dobry Ka,
   — nie mam doświad­czenia przy między­nar­o­dowych sprawach, jed­nak wiem, że dopuszczalne jest stosowanie przepisów państ­wa UE, którego oby­wa­telst­wo się posiada;
   — imię nie musi mieć pol­skiego brzmienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 54. Witam,
  Nieste­ty nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie w innych komentarzach.
  Otóż chci­ałbym zmienić nazwisko (po ojcu; brak kon­tak­tu, ogranic­zone prawa rodzi­ciel­skie, sprawy sądowe o ali­men­ty i ich nie płace­nie, złe doz­na­nia w cza­sach dziecińst­wa, żad­nych więzi emocjon­al­nych, kom­plet­nie obca oso­ba, dodatkowo pojaw­ia­ją się prob­le­my z pisown­ią i wymową nier­az). Chci­ałbym zmienić na anglo­języ­czne, które ist­nieje bardziej jako miejsce na mapie, ale też częś­ciowo z kimś znanym. Czy w takim przy­pad­ku jest możli­wość zmi­any nazwiska? Czy jakieś dodatkowe doku­men­ty powinienem dołączyć do wniosku?

  • Cześć Theo,
   jed­ną kwest­ią jest powód zmi­any — tutaj już w komen­tarzach taki kon­tekst się pojaw­iał i bard­zo częs­to jest to ważny powód.

   Nato­mi­ast wybrane nowe nazwisko nie musi wyma­gać uza­sad­nienia, o ile nie jest to nazwisko znane his­to­rycznie, kul­tur­owo itd.
   W przy­pad­ku nazwiska znanego musi być blis­ki członek rodziny o tym nazwisku (małżonek albo wstęp­ny: rodz­ic, dzi­adek, itp.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 55. Dzień dobry Pani Aniu,
  Mam pewien problem.
  Pewnie dla niek­tórych to bła­host­ka, ale ja nieste­ty jestem per­fekcjon­istką i mi to przeszkadza. Do rzeczy, bard­zo chci­ałabym zmienić pisown­ię swo­jego drugiego imienia. Brz­mi ono Wik­to­ria, a chci­ałabym po pros­tu zmienić W na V i K na C czyli Vic­to­ria. Mojego taty marze­niem zawsze było, żebym miała tak na pier­wsze imię (ale bab­cia i mama się nie zgodz­iły ;p) a gdy się rodz­iłam, w Polsce moż­na było mieć tylko spol­szc­zone imiona. Planu­je wyjazd za granice na stałe i zbliża się również wymi­ana moich wszys­t­kich doku­men­tów, dlat­ego stwierdz­iłam, że będzie to najlep­sza pora. Tak wiem, że to tylko drugie imię, ale ja uży­wam go z pier­wszym imie­niem praw­ie wszędzie, i z przy­czyn oso­bistych bard­zo źle mi się kojarzy (nie ubliża­jąc żad­nym Wik­torią). Czy pomogla­by mi Pani wymyślić jak­iś „ ważny powód” jaki mogłabym podać w uza­sad­nie­niu wniosku? Nieste­ty kierown­icz­ka USC powiedzi­ała, że jak rodz­ice chcieli mi dać tak na imię to nie jest żadne wytłu­macze­nie, bo mogli to zmienić jak pra­wo się zmieniło, albo ja mogłam to zro­bić po ukończe­niu 18 roku życia. Oczy­wiś­cie jest to praw­da, ale nieste­ty nie każdy się na tym zna, a ja sama dopiero niedawno dowiedzi­ałam się o takiej możli­woś­ci studi­u­jąc Pra­wo 🙂 Myślałam, że zmieni­a­jąc tylko pisown­ię i to w dodatku drugiego imienia, nie będzie dużych problemów 🙁
  Pozdrawiam!

  • Dzień dobry Pani Emilio,
   każ­da zmi­ana imienia lub nazwiska wyma­ga ważnego powodu, nawet jeśli jest to zmi­ana pisowni drugiego imienia. Ustawa nie przewidu­je tutaj rozróżnienia.
   Nie jestem tutaj od wymyśla­nia powodów, bo on musi by zgod­ny z prawdą. Skupiłabym się jed­nak na stałym wyjeździe za granicę, stąd wniosek o pisown­ię bardziej “między­nar­o­dową” pisown­ię imienia, które jest w powszech­nym uży­ciu. Będzie miał on jed­nak sens, jeśli pier­wsze Pani imię i nazwisko także mają taki charakter.

   Nie ukry­wam jed­nak, że nie jest to taki klasy­czny powód, który gwaran­tu­je skuteczność.

   Poz­draw­iam
   Ania

 56. Witaj Admin­istar­ty­fistko (cud­owne słowo:))
  Od kilku lat noszę się z zami­arem dołoże­nia do mojego nazwiska (które przyjęłam po mężu), nazwiska panieńskiego.
  Złożyłam wniosek w USC, ale mi go odrzu­cono, bo wyjaśnie­nie jest niewystarczające.
  jedyny powód dla którego chcę to zro­bić, to jest fakt, że mój tata mnie o to prosi, bo wraz z nim zginie też nazwisko.
  Dla kierown­i­ka USC taki powód jest niewystarczający.
  Chci­ałam napisać prawdę, ale to za mało.
  Jakim argu­mentem się podeprzeć.
  Pomóż mi proszę.
  Joanka

  • Cześć Joan­ka,
   admin­is­traty­wist­ka — uwiel­bi­am ten termin 😉

   Sytu­ac­ja jest skom­p­likowana, ponieważ jeżeli dostałaś decyzję odmaw­ia­jącą i się od niej nie odwołałaś, to najpraw­dopodob­niej nie możesz już złożyć wniosku o zmi­anę na dokład­nie takie konkretne nazwisko, jak w tam­tym wniosku.

   Jeżeli jeszcze masz czas na odwołanie — skon­tak­tuj się proszę z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem (adwokat, rad­ca prawny) w Kance­larii lub Punkcie Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej, żeby jeszcze spróbować o to “zawal­czyć”.
   Jeżeli nie masz już cza­su na odwołanie — także możesz sko­rzys­tać z porady prawnej, która pokaże Ci, czy jest to możli­we (jeśli nie, to kole­jny wniosek musi­ał­by mieć np. odwrot­ną kole­jność nazwisk).

   Co do argu­men­tacji — zmi­ana nazwiska musi wyma­gać ważnego powodu. Ist­nieje orzecznict­wo, które wskazu­je, że kul­tywac­ja nazwiska w rodzinie, które może “wym­rzeć” jest takim ważnym powodem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 57. Czesc
  Bard­zo pomoc­na strona, mam pytanie nie wiem czy będziesz w stanie mi pomóc.
  Chce zmienić nazwisko na rodowe mat­ki, roz­maw­iałam już z kierown­ikiem usc i wiem jakie doku­men­ty mam przynieść. Na decyz­je czeka się 30 dni tak?
  W tam­tym tygod­niu kupiłam auto i stwierdz­iłam ze w końcu zmienię nazwisko i wyro­bię dowód rej z nowym nazwiskiem ale nie wiedzi­ałam ze na decyz­je muszę tak dłu­go czekać a na zare­je­strowanie auta również mam 30 dni, czy jest może jakaś pro­ce­du­ra ze w wydziale komu­nikacji która mi w tym pomoże?

  • Cześć Roks,
   tak — na wydanie decyzji Kierown­ik USC ma miesiąc, ale możesz zapy­tać czy są w stanie real­nie wydać Ci decyzję szy­b­ciej. Ist­nieje też ryzyko, że z uwa­gi na dużą liczbę spraw albo jak­iś brak we wniosku ter­min będzie wydłużony.

   Rejes­tracji samo­chodu nie wydłużysz, ale możesz zapy­tać, czy mogą prze­sunąć ter­min zare­je­strowa­nia, od złoże­nia wniosku, żebyś mogła być z nowy­mi danymi.
   Pojaz­dem niezare­je­strowanym nie będziesz mogła jed­nak się poruszać.

   Poz­draw­iam
   Ania

 58. Jesteśmy pol­ską rodz­iną mieszka­jącą w Nor­wegii. Na chwilę obec­ną posi­adamy oby­wa­telst­wo pol­skie, jesteśmy w trak­cie ubie­ga­nia się o norweskie. 

  W Nor­wegii zmie­nil­iśmy w try­bie admin­is­tra­cyjnym nazwisko, a młod­sza cór­ka również imię. 

  Dowiady­wal­iśmy się w urzędzie w Polsce o pro­ce­durę zmi­any nazwiska. Poin­for­mowano nas również o możli­woś­ci pozosta­nia w Polsce pod starym nazwiskiem, a w Nor­wegii pod nowym.
  Roz­pa­tru­je­my właśnie tę drugą opcję. Zas­tanaw­iamy się jed­nak, czy nie będzie to rzu­towało w dal­szej per­spek­ty­wie? Jakie mogą być plusy i minusy takiej decyzji? Na chwilę obec­ną nie posi­adamy innych więzi z Pol­ską jak posi­adanie przeze mnie mieszka­nia spółdziel­czego odziedz­ic­zonego po mamie i kon­ta bankowego.
  Czy jest coś na co powin­niśmy zwró­cić uwagę?

  • Cześć Anno,
   nie mam aktu­al­nie wiedzy, aby odpowiedzieć na Two­je pytanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 59. Witam . Mam takie pytanie … Jakis czas temu zawar­lem w Niem­czech zwiazek part­ner­s­ki , przy­jalem nazwisko part­nera i wid­nieje tutaj pod nowym nazwiskiem, a chcial­bym je tez zmienic w swoim dowodzie oso­bistym i zostac przy pol­skim oby­wa­telst­wie, wiem jed­nak ze w Polsce zwiaz­ki part­ner­skie nie sa uznawane, czy ist­nieje jakas inna mozli­wosc zmi­any nazwiska w Polsce . Pozdrawiam

  • Cześć Mar­iuszu,
   nie mam aktu­al­nie wiedzy, aby odpowiedzieć na Two­je pytanie.
   Wyma­ga ona bowiem zna­jo­moś­ci prawa niemieck­iego i pod­staw tamte­jszej zmi­any nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Szanowny Panie, jeśli ma Pan oby­wa­telst­wo niemieck­ie i nowe nawisko to na tej pod­staw­ie może Pan zmienić nazwisko w PL. Najważniejsze jest tutaj oby­watwlst­wo niemieck­ie!!! Jeśli posi­a­da się pod­wójne oby­wa­tel­sto i na codzień posługu­jesz się tym nowym nazwiskiem i miejscem zamieszka­nia są Niem­cy to możesz to zro­bić bez zbęd­nych pro­ce­dur i wyjaśnień. Możesz to zro­bić nawet lis­town­ie lub przez kogoś innego np. mame.
   Tę infor­ma­cję usłysza­łąm od urzęd­nicz­ki z USC w Krakowie pół roku temu. 

   Ja rok temu otrzy­małam oby­wa­telst­wo UK i przy­jełam nowe imię i nazwisko na ang­iel­skie poprzez anki­ete Deed Poll. Ter­az mam zami­ar wprowadz­ić te zmi­any w USCPL. Dzię­ki pod­wójne­mu oby­wa­telst­wie moż­na nawet zmienić nazwisko rodowe , co już wogóle mnie zaskoczyło ale to już troche może za duż ponieważ np. dzieci też muszązmieni­ać swo­je akty urodzenia w USC w rubryce; nazwisko mat­ki ‚rodowe.
   Tak trochę od siebie powiem; moja cór­ka ostat­nio powiedzi­ała , że ona to już nie wie,
   jak jej mat­ka ma na imię i nazwisko bo w każdym kra­ju wid­nieje inaczej :).
   Mam nadzieję że troche pomogłam.
   Serdec­cznie pozdrawiam

 60. Witam, mój part­ner chce zmienić nazwisko na panieńskie mat­ki. Mamy już nieru­chomoś­ci, które poświad­c­zone są akta notarialnymi/ dany­mi w księ­gach wieczystych. Czy w takich doku­men­tach też należy zmienić dane? Należy to zgłosić notar­ius­zowi? I co np z ZUSem, tam też należy zmienić dane czy wystar­czy zgłosić pracodawcy?

  • Cześć Eweli­na,
   po zmi­an­ie nazwiska należy je zak­tu­al­i­zować we wszys­t­kich miejs­cach, w których jest poprzed­nie nazwisko.
   Tak naprawdę jest wiele artykułów dla kobi­et, które zmieni­a­ją nazwisko po ślu­bie, żeby pamię­tały, gdzie zmienić nazwisko.
   To będą dokład­nie takie same miejsca.

   Poz­draw­iam
   Ania

 61. Witam,
  intere­su­je mnie od dobrych kilku lat zmi­ana imienia. Od pon­ad dekady posługu­ję się wyłącznie imie­niem Paula zami­ast Pauli­na. Nie jest to spowodowane żad­ną traumą, ośmiesze­niem, etc., po pros­tu bard­zo nie lubię mojego ofic­jal­nego imienia. Nieste­ty imię Paula też nie jest moim ulu­bionym, prz­erzu­ciłam się na nie wyłącznie dlat­ego, że jako nas­to­lat­ka nie zdołałam przekon­ać rodziny by zwracała się do mnie bardziej zmienionym imie­niem. Dlat­ego też intere­su­je mnie zmi­ana na znacznie bardziej lubiane drugie imię, a więc Pauli­na Anna –> Anna Paula, którego praw­ie nie uży­wam. Dodatkowo, chci­ałabym się dowiedzieć, czy wyma­gane jest zaświad­cze­nie od jakiejś oso­by krewnej potwierdza­jące, że od dziecińst­wa nie uży­wam swo­jego ofic­jal­nego imienia? Nieste­ty moja decyz­ja może przez nich zostać bard­zo źle ode­brana i wolałabym zachować ją na razie dla siebie (mogę oczy­wiś­cie dostar­czyć podob­ne zaświad­czenia od przyjaciół.)
  Z góry dzięku­ję i pozdrawiam.

  • Cześć Anna Paula,
   jak zrozu­mi­ałam — chodzi o zmi­anę na imię fak­ty­cznie używane.
   Przy takiej przesłance trze­ba to udowod­nić, a więc przed­staw­ić dowody, że są to imiona fak­ty­cznie używane.

   Nie jest to bard­zo klasy­cz­na sytu­ac­ja. Pole­cam więc wcześniej skon­tak­tować się z Urzę­dem Stanu Cywilnego, żeby się upewnić, czego wyma­ga­ją (moż­na wybrać dowol­ny USC w Polsce). 

   Poz­draw­iam
   Ania

 62. Cześć, czekam na decyzję w spraw­ie zmi­any nazwiska i moje pytanie to czy jeżeli przykład­owo czekam na rozlicze­nie z pitu, które jest jeszcze na moje obec­ne nazwisko to czy mogę przykład­owo zachować obec­ny dowód i wyro­bić nowy? Bo pit powinien mi przyjść w ciągu 2 miesię­cy a wąt­pię, że poz­wolą mi go ode­brać przy nowym nazwisku.

  • Cześć Belfort,
   wystar­cza­jące będzie, że okażesz nowy dowód + decyzję admin­is­tra­cyjną o zmi­an­ie nazwiska albo akt urodzenia, z którego będzie wynikała zmi­ana nazwiska. Zresztą kluc­zowy będzie numer PESEL.

   Poz­draw­iam
   Ania

 63. Zostałam uznana za oby­wa­tela pol­skiego. Mam w Polsce umiejs­cowiony akt urodzenia z nazwiskiem panieńskim mamy. Chci­ałabym zmienić nazwisko na panieńskie mamy (sła­by kon­takt z ojcem i czu­ję się bardziej związana z żyjącą mamą) oraz dos­tosować pisown­ię imienia do języ­ka polskiego.
  Czy mogę złożyć wniosek w dowol­nym USC w Polsce czy tylko tym, gdzie mieszkam?

  • Cześć Heleno,
   możesz złożyć wniosek w dowol­nym USC w Polsce.

   Poz­draw­iam
   Ania

 64. Witam
  Chci­ałabym zmienić swo­je nazwisko. Podowem jest to ‚że nie utrzy­mu­je kon­tak­tu z całą rodz­iną od dziesię­ciu lat ‚niek­tórzy z nich to ludzie uza­leżnieni od alko­holu i nie chce aby mnie z nimi kojarzono.Moją ostat­nią rzeczą jaką mnie z tą rodz­iną łączy jest nazwisko i chci­ałabym to zmienić.Czy mam duże szanse na pozy­ty­wne roz­pa­trze­nie sprawy ?

  • Cześć,
   przeczy­taj proszę pozostałe komen­tarze. Podob­ne pyta­nia już się pojaw­iały. Gdy­by po przeczy­ta­niu odpowiedzi pojaw­iły się jeszcze jakieś wąt­pli­woś­ci, to pisz śmiało.

   Poz­draw­iam
   Ania

 65. Witam Pani Aniu,
  Mieszkam w UK, final sprawy roz­wodowej mial miejsce 15 Sty­cz­nia bieza­cego roku. Kon­sul dwa razy wprowadzil mnie w blad w spraw­ie doku­men­tow ktore mialy byc dostar­c­zone (nie wiedza na tem­at formy D180 bo brex­it itp). Ter­az jestem w trak­cie zdoby­wa­nia doku­men­tow ale wiem napewno, ze nie zdarze bo… urzedy dziala­ja wol­niej przez covid.
  Czy bedzie mozli­wosc zmi­any nazwiska po uply­wie 3 miesiecy? Jes­li tak to jakie powody powin­nam podac? Od kilku lat pos­rod zna­jomych uzy­wam nazwiska panienskiego.
  Bard­zo sie martwie a naprawde nie chce zostac z nazwiskiem po ex mezu.
  Z gory dzieku­je za odpowiedz i serdecznie pozdrawiam.

  • Dzień dobry,
   na zmi­anę nazwiska w try­bie oświad­czenia są 3 miesiące. Pole­cam bard­zo zdążyć — wtedy skła­da się oświad­cze­nie, bez podawa­nia żad­nych powodów zmi­any. Po pros­tu oświad­cze­nie o zmianie.

   Później także jest taka możli­wość w try­bie wniosku o zmi­anę imienia lub nazwiska, który może zostać złożony za pośred­nictwem kon­sula. Oczy­wiś­cie wtedy w uza­sad­nie­niu skupiłabym się na tym, że tryb 3‑miesięczny był utrud­niony z uwa­gi na kwest­ie BREX­i­tu i trud­noś­ci z doku­men­tacją. Jako główny powód wskaza­łabym, że wnosi Pani o zmi­anę na nazwisko uży­wane, a więc panieńskie, wskazu­jąc dowody na jego fak­ty­czne używanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 66. Dzień dobry. Mam tylko jed­no imię i będę się starał o to aby zostało mi dodane drugie imię. Pytanie czy w sytu­acji jedynie doda­nia imienia, oprócz wymi­any pasz­por­tu, dowodu i prawa jazdy też trze­ba jak przy zmi­an­ie nazwiska infor­mować o tym bank, pra­co­daw­cę (ZUS) itd.?

  • Dzień dobry,
   tak — powin­no się zgłosić nowe dane w możli­wie najsz­er­szym kręgu.
   Pra­co­daw­ca potrze­bu­je aktu­al­nych danych np. do PIT.

   Poz­draw­iam
   Ania

 67. Dzień dobry, być może coś prze­gapiłam, ale nie zauważyłam w komen­tarzach takiego pyta­nia: załóżmy, że otrzy­mu­ję pozy­ty­wną decyzję o zmi­an­ie nazwiska. Czy w przyszłoś­ci w for­mu­la­rzach w punkcie “nazwisko rodowe” wpisu­ję nowe, zmienione, czy też nadal muszę wpisy­wać te sprzed zmi­any? (w przy­pad­ku oso­by pełno­let­niej, która nie zaw­ier­ała związku małżeńskiego). Dziękuję!

   • Cześć Rach­e­lo,
    już odpisałam na komen­tarz Karoliny.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry Karolino,
   to zależy od wniosku.
   Jeśli składasz wniosek o zmi­anę nazwiska (aktu­al­nego) to poprzed­nie wpisu­jesz jako rodowe, ale jeśli wno­sisz o zmi­anę nazwiska aktu­al­nego i rodowego to wtedy poda­jesz wyłącznie zmienione jako aktu­alne i rodowe.

   Poz­draw­iam
   Ania

 68. Dzień dobry,
  Chci­ałbym zmienić swo­je nazwisko, gdyż zupełnie mi się ono nie podoba.
  Nie jest ono może szczegól­nie ośmiesza­jące, ale należy do tych, które nie brzmią zbyt poważnie. Dodatkowo, przez nie nikt nie zwraca się do mnie po imie­niu. Chci­ałbym zmienić nazwisko na utwor­zone od imienia zmarłego trag­icznie ojca, będącego najważniejsza postacią w moim życiu. Czy coś takiego w prak­tyce „prze­jdzie” czy nie jest to zbyt poważny powód?
  Dzieku­je za odpowiedz 🙂

  • Dzień dobry,
   to jest jeden z przy­pad­ków niejed­noz­nacznych. Fakt, że nazwisko brz­mi niepoważnie może wpły­wać na to, że jest ono w tym konkret­nym przy­pad­ku ośmiesza­jące. Wybór nazwiska na stwor­zone one imienia ojca nie powinien budz­ić wąt­pli­woś­ci organu, o ile nie będzie to nazwisko kojar­zone z ważną postacią np. historyczną.

   Myślę więc, że warto spróbować takiej argu­men­tacji. Proszę skupić się wtedy w uza­sad­nie­niu na tym, dlaczego jest to ważne — tzn. spraw­ia, że ludzie nie trak­tu­ją Pana poważnie, pomi­ja­ją inne per­son­a­lia, itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 69. Dzień dobry,
  intere­su­je mnie zmi­ana nazwiska. Po ślu­bie przyjęłam nazwisko męża (ponieważ tak sug­erowali inni i tak zwycza­jowo robi cała rodz­i­na), nato­mi­ast chci­ałabym wró­cić do nazwiska Panieńskiego (bez roz­wodu). Nie mamy dzieci, jesteśmy 8 miesię­cy po ślu­bie. Jest to dla mnie kwest­ią prob­lematy­czną, ponieważ w pra­cy i tak uży­wam nazwiska Panieńskiego i na codzień raczej też posługu­ję się Panieńskim nazwiskiem. Czy uda się jakoś sen­sown­ie to uza­sad­nić we wniosku?

  • Dzień dobry Paulo,
   tak — prze­jrzyj komen­tarze pod tym artykułem.
   Ten tem­at już był anal­i­zowany w komentarzach 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 70. Witam, mam pytanie chci­ałabym zmienić nazwisko gdyż jest ośmiesza­jące i zmienić je na: LUNA, wniosek złożyłam nato­mi­ast panie z urzę­du koniecznie chcą aby to konkret­nie umo­ty­wować, poza tym, że dobrze mi się kojarzy nie wiem co więcej mogę napisać aby mój wniosek został pozy­ty­wnie roz­pa­tr­zony, może ktoś miał podob­na sytu­ację i udało mu się dobrze umo­ty­wować? Pozdrawiam

  • Cześć Jus­ta,
   gen­er­al­nie masz obow­iązek umo­ty­wować dobrze powód zmiany.
   Nazwisko, jakie wybierasz jest dowolne (z wyjątkiem tych znanych: his­to­rycznych itd.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 71. Witam Siedzę właśnie nad wnioskiem o znane nazwiska po roz­wodzie. Jako ze chce wró­cić do nazwiska pańskiego ale ze wzglę­du na dziecko chce zachować nazwisko również byłego już męża, chci­ała bym alby nazwisko było dwuczłonowe. Mam nieste­ty prob­lem w jaki sposób uza­sad­nić taka zmi­anę? Chy­ba samo uza­sad­nie­nie żeby nie mieć prob­lemów z udowad­ni­an­iem ze jestem mat­ka mojego dziec­ka jest za mały. Co jeszcze mogła bym napisać?

  • Cześć Edy­to,
   tu są dwie kwestie.
   Pier­wsza — trzy miesiące od roz­wodu możesz złożyć oświad­cze­nie o powro­cie do nazwiska sprzed ślubu. Tutaj tylko ta opc­ja wchodzi w grę.
   Dru­ga — złoże­nie wniosku do kierown­i­ka USC o zmi­anę nazwiska z ważnego powodu.

   Zmi­ana na nazwisko pod­wójne wyma­ga tej drugiej dro­gi. Musisz wykazać nawet nie tyle, że chcesz wró­cić do nazwiska po roz­wodzie, ale wyjaśnić, dlaczego chcesz zmienić nazwisko na dwuczłonowe.

   Czy­ta­jąc Twój komen­tarz pomyślałam o takich powodach, jak zachowanie sta­bil­noś­ci i “stałoś­ci” dla dziec­ka po roz­wodzie, a jed­nocześnie zachowanie swo­jej przedślub­nej tożsamości.

   Przy czym trud­no mi ocenić, jak postąpi organ.

   Poz­draw­iam
   Ania

 72. Dzień dobry, chci­ałabym zmienić imię w pisowni oraz nazwisko na inne ze wzglę­du, że za każdym razem załatwia­jąc różne sprawy ważne i te mniej ważne, muszę pow­tarzać je po kil­ka razy ponieważ jest trudne w pisowni i wymowie, oraz częs­to zdarza się tak, że zosta­je one przekrę­cone, czy jest to dość dobry powód do zmi­any nazwiska i mogłabym się spodziewać pozy­ty­wnej decyzji?

  • Dzień dobry,
   tak — dopuszczal­na jest zmi­ana imienia i nazwiska pisowni.
   Fakt, że imię i nazwisko jest kłopotli­we i powodu­je błędy w różnych insty­tuc­jach to powód, który ma szan­sę na powodzenie.
   Proszę zad­bać jed­nak o uza­sad­nie­nie, wskazać, w jakich sytu­ac­jach prowadz­iło to do prob­lemów, np. różnego rodza­ju umowy, doku­men­ty, załatwie­nie konkret­nych spraw.

   Poz­draw­iam
   Ania

 73. Witam. Mam dwuczłonowe nazwisko, swo­je i męża. Po pię­ciu lat­ach i dłu­u­u­ugich prze­myśle­ni­ach doszłam do wniosku że wolę jed­nak jed­no nazwisko — męża.
  Dzieci mają nazwisko po mężu. Oznacza­ło­by to, że w zasadzie nic się nie zmienia, poza moim nazwiskiem — będziemy mieli takie samo wszyscy.
  Czy jest taka możli­wość? Czy jed­nak jak­iś ma to wpływ na dzieci? Mogę zmienić nazwisko po pros­tu usuwa­jąc jego jeden człon?

  • Cześć Mileno,
   tak, możesz złożyć wniosek do kierown­i­ka USC o zmi­anę nazwiska.
   Pamię­taj jedynie, że musisz uza­sad­nić, że powód jest ważny.
   To bard­zo istot­ny ele­ment wniosku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 74. Pitrze­bował bym zmi­any imienia oraz nazwiska dlat­ego że moje jest uży­wane na por­ta­lach inter­ne­towych pod postacią fake kont.

 75. Witam Pani Aniu. Chci­ałabym zmienić drugie imię swo­jego syna na imię mojego, nie dawno, zmarłego dzi­ad­ka. Czy taki argu­ment jest ważny, czy odrzucą wniosek ? Z góry dzięku­ję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Dzień dobry Anastazjo,
   to jeden z tych przy­pad­ków, kiedy ma zero-jedynkowej odpowiedzi.
   Wiele zależy od uza­sad­nienia oraz konkret­nej oso­by, która dzi­ała­jąc jako organ lub w jego imie­niu, będzie wniosek rozpatrywać.
   Powołałabym się w uza­sad­nie­niu na: sen­ty­ment, waga więzi rodzin­nych, kult zmarłych.

   Poz­draw­iam
   Ania

 76. Dzień dobry

  Chci­ałabym zapy­tać jak wyglą­da kwes­t­ia zmi­any imienia w przy­pad­ku gdy w danym (znanym przeze mnie) języku ma ono wul­gar­ne kono­tac­je a ja pracu­ję w między­nar­o­dowym środowisku? Zresztą nie lubię tego imienia od lat. Czy mogę napisać o tym we wniosku? Czy mogę dodać, że z uwa­gi na to że posi­adam dwa dosyć rzad­ko spo­tykane nazwiska zmi­ana imienia nie powin­na spowodować więk­szych prob­lemów z iden­ty­fikacją mnie jako oso­by (nie wiem czy jest ktoś w Polsce kto również nosi te dwa nazwiska, ale raczej nie)?

  • Dzień dobry Abc,
   w tym przy­pad­ku kluc­zową argu­men­tacją będzie obraźli­wy charak­ter imienia. Z uwa­gi na glob­al­iza­cję nat­u­ral­ny jest kon­takt z osoba­mi posługu­ją­cy­mi się innym językiem i uważam, że taka argu­men­tac­ja powin­na być wystarczająca.

   Poz­draw­iam
   Ania

 77. Dzien dobry, mieszkam w UK, nie zamierzam wracac do PL. Zmie­nil­am imie I nazwisko przed deed poll, w banku, u lekarza, a miejs­cu pra­cy, w HMRC uzy­wa­ja mojego nowego nazwiska. Czy jest to wystar­cza­jace uza­sad­nie­nie zmi­any admin­is­tra­cyjnej? Czy musze do urze­du stanu cywilnego wys­lac kopie doku­men­tow z banku czy wystar­czy sam deed poll. 

  Czy jes­li chodzi o „uzy­wanie„ innego nazwiska musze podawac ksy­wke jaka mnie tu w UK nazwali? (Wola­ja na mnie Weasley, gdyz jestem ruda) ksy­wka wyda­je mi sie mniej znacza­cym powo­dem. Nie wiem co mam napisac we wniosku w konsulacie

  • Dzień dobry Ophelia,
   nieste­ty nie mam doświad­czenia w przy­pad­ku spraw trans­granicznych, w tym wpły­wu pro­ce­dury przed deed poll, na zmi­anę imienia i nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 78. Dzień dobry. Chci­ałabym zmienić nazwisko cór­ki na moje nazwisko panieńskie (ma ter­az nazwisko bio­log­icznego ojca, który ma ode­brane prawa rodzi­ciel­skie i nie ma kon­tak­tu ani z nim ani z jego rodz­iną) z uwa­gi na to, że moja cór­ka z tym właśnie nazwiskiem jest związana od małego i nawet w szkole prace pod­pisy­wała tym nazwiskiem, które ja nosiłam przez wiele lat i noszą jej Dzi­ad­kowie których bard­zo kocha. Sama mnie o to prosi. Nato­mi­ast ja noszę nazwisko obec­nego męża i chci­ałabym je zmienić na pod­wójne: rodowe i po mężu, tak, żebyśmy w końcu po wielu lat­ach miały wspólne. Moja cór­ka ma 13 lat. Czy jest to wystar­cza­ją­cy powód? Jakich doku­men­tów będę potrze­bowała i jak dłu­go to trwa?

  • Dzień dobry Angelo,
   w tym przy­pad­ku tem­at jest dosyć obsz­erny i wchodzi w grę kwes­t­ia różnych nazwisk Two­jego i cór­ki i być może więcej niż jed­nego wniosku. Pole­cam więc kon­takt z osobą, która świad­czy usłu­gi prawne — rad­cą prawnym, adwokatem lub punk­tem Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej, jeśli speł­nia­cie warun­ki do NPP.

   Poz­draw­iam
   Ania

 79. Dzien dobry, a akcie urodzenia mam 2 imiona, w moich poprzed­nich dwoch, juz niewaznych pasz­por­tach uzyte zosta­lo tylko pier­wsze imie. Mieszkam w Anglii, gdzie ‘funkcjonu­je’ tylko pod tym pier­wszym imie­niem. w nowym pasz­por­cie uzy­to moich oby­d­wu imion co bard­zo kom­p­liku­je mi ter­az zycie, i musze to zmienic z powrotem na jed­no imie. Jakie doku­men­ty bedzie najlepiej dolaczy na dowod do wniosku z zmi­ane imienia? jak duzo ich powin­no byc i czy wszys­tkie musza byc tlumac­zone na jezyk pol­s­ki. dodam, ze w Polsce rown­iez funkcjonu­je pod jed­nym imie­niem, czy w zwiazku z tym bedzie lep­iej dolaczyc doku­men­tac­je z Pol­s­ki, np wyci­a­gi bankowe, rachun­ki? co fizy­cznie (jaki doku­ment) moze byc potwierdze­niem jakiego imienia uzywam?
  dzieku­je za informacje

  • Dzień dobry,
   pole­cam wyko­rzys­tać różne dowody, tak żeby było ich przy­na­jm­niej kil­ka-kilka­naś­cie, wskazu­jąc w piśmie, że są także inne, które mogą zostać przesłane, w tym proszę wymienić te zagraniczne.
   Przede wszys­tkim proszę jed­nak dołączyć doku­men­ty pol­sko­języ­czne, szczegól­nie umowy z różny­mi pod­mio­ta­mi, np. anon­i­mizu­jąc dane drugiej strony umowy i częś­ciowo treść, ofic­jal­ną kore­spon­dencję, itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 80. Mam dylemat odnoś­cie córek, ktore juz są dorosłe. Otoż prob­lem w ustal­e­niu rodowego nazwiska córek.
  Cór­ki bedac małe mialy nazwisko ojca biologicznego.
  Po roz­wodzie wyszłam za mąż i dzieci maja zmienione nazwisko w USC mojego obec­nego męża.
  Cór­ki nie zostały przys­poso­bione ani adop­towane przez mojego obec­nego męża.
  Dziew­czyny maja prob­le­my z wyp­isy­waniem roznych doku­men­tow powin­ny wpisywac ojca biologicznego.
  Czy mojego obec­nego meza sko­ro mają te same nazwisko.
  Jakie wtedy maja nazwisko rodowe ojca biologicznego?

  • Cześć Sim­ka,
   pogu­biłam się lekko 😉
   Powiedz mi na jakiej pod­staw­ie zmieniono nazwiska Twoich córek. Jeśli była to decyz­ja o zmi­an­ie nazwiska dzieci to czy ta decyz­ja zmieniła nazwisko (aktu­alne) czy nazwisko aktu­alne oraz nazwisko rodowe?

   Poz­draw­iam
   Ania

   Poz­draw­iam
   Ania

 81. Witam.
  Jestem 4 lata już po rozwodzie.
  Na początku nie chci­ałam zmieni­ać nazwiska z uwa­gi na dzieci, ale obec­nie mają już po 14 i 17 lat.
  Ter­az bard­zo chce powró­cić do panien­skiego nazwiska.
  Aktu­al­nie jestem w ciąży z nowym part­nerem. Nie chce już dłużej uży­wać nazwiska ex męża
  Czy takie uza­sad­nie­nie wystarczy?.

  • Cześć Mag­do,
   powód zmi­any musi być ważny. Sam fakt, że nie chcesz nagle uży­wać nazwiska ex-męża może nie być wystar­cza­ją­cy. Dużo zależy od tego, jakich argu­men­tów użyjesz.

   Poz­draw­iam
   Ania

 82. Dzień dobry,

  mam pytanie. Czy złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska mogę w każdym urzędzie cywilnym w Polsce, czy tylko w tym, który jest w mieś­cie w którym jestem zameldowana? 

  Poz­draw­iam

 83. Witam, czy jest możli­wość zmi­any nazwiska, gdyż nie podo­ba mi się one i również jesy od mojego ojca z którym mam bard­zo złe relac­je a chci­ałabym zmienić na panieńskie mojej mamy. Czy mogą odmówić takiej zmiany?

  • Cześć Klau­dio,
   pole­cam lek­turę pozostałych komen­tarzy pod tekstem.
   Odpowiadałam już na podob­ne pytania 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam, fak­ty­cznie Pani już odpowiadała, ale to “nie podo­ba mi się” u mnie jest lec­zone na ter­apii. Nien­aw­idzę swo­jego imienia, wychowałam się zagranicą gdzie ze wzglę­du na imię (moni­ka-har­moni­ka lub moni­ka — muni­ka, gdzie muni jest kobiecym narzędziem płodowym) byłam prze­drzeź­ni­ana i nawet jako dorosła kobi­eta mnie tym “zaczepi­ali”. Po przy­jeździe do Pol­s­ki na mnie woła­ją “Moni” co w danym języku oznacza “sama” lub Monia którego również nien­aw­idzę. Rozu­mie się że chcę także zmienić nazwisko (obce), by nie mieć nic wspól­nego z danym kra­jem, lub rodz­iną. Moja pol­s­ka rodzin­ka to alko­hol­i­cy i również nie chcę mieć nic z nimi do czynienia, tz nie wybiorę sobie nazwiska z tej rodziny. Nie mam przy­jaciół lub zna­jomych ani w jed­nym ani w drugim kra­ju. Nieste­ty jestem zdana na uży­wanie znien­aw­id­zonego imienia i nazwiska w pra­cy. Chcę z tym skończyć. Wybrałam sobie imię które chci­ałabym uży­wać — jest to mój charak­ter z gry którą gram od lat i tym imie­niem zna­ją mnie ludzie — w grze. Czy ten opis to wystar­cza­ją­cy argu­ment? Czy diag­noza psy­cholo­ga może pomóc w sprawie?

    • Poz­draw­iam i dzięku­ję — tak się prze­jęłam że zapom­ni­ałam o manierach

     Io

    • Tak, diag­noza psy­cholo­ga jest argu­mentem. Pokazu­je bowiem, że to nie jest fan­aberia a skutek wielo­let­niego odd­zi­ały­wa­nia imienia na osobę w negaty­wny sposób. Właśnie taka diag­noza może to wykazać przed organem.

     Poz­draw­iam
     Ania

 84. Po ślu­bie chci­ałabym dodać do nazwiska panieńskiego dru­gi człon — nazwisko po mężu.
  Jak uzasadnić?

  Z poważaniem
  Julita

  • Cześć Juli­to,
   czy chodzi o sytu­ację, kiedy zostałaś po ślu­bie z nazwiskiem panieńskim i ter­az po jakimś cza­sie chcesz jed­nak zmienić nazwisko na podwójne?
   Co się stało, że zde­cy­dowałaś się na zmi­anę? To pytanie jest ważne z punk­tu widzenia uzasadnienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 85. Cześć.
  Chcę się zapy­tać, czy jeżeli ma się na imię np. Janusz, Graży­na czy Julia (przez Jul­ki z Twit­tera, cho­ci­aż ter­az to imię/rzeczownik pow­iązany jest chy­ba oprócz poli­ty­ki z pewną nieprzyz­woitą rzeczą), to czy jest duża szansa na zmi­anę takiego imienia, jeśli ma się takie argu­men­ty razem wzięte:
  1. Nigdy się z nim nie utożsamiało.
  2. Jest zbyt pop­u­larne, co tworzy prob­le­my w rozróż­ni­a­n­iu osób w szkole/w pra­cy (np. wstaw­ie­nie kilku ocen innej oso­bie, o tym samym imie­niu i nazwisku na tę samą literę, co potem trze­ba odkręcać.)
  3. Nie uży­wa się go od kilku lat.
  4. Ze wzglę­du na kul­tur­owe znacze­nie (tutaj wchodzą Jul­ki, Grażyny i Janusze) jest obraźli­we i oso­ba noszą­ca wsty­dzi się go.
  3. Chce się zostaw­ić za sobą trau­maty­czne wspom­nienia z przeszłoś­ci, gdy nosiło się to imię.

  Dzięku­ję za odpowiedź!

  • Cześć futurey,
   pier­wszy i dru­gi powód może nie zro­bić wraże­nia na organie, roz­pa­tru­ją­cym wniosek.
   Udowod­niony powód nr 3 to jest już ważny powód (możli­wa zmi­ana na imię fak­ty­cznie używane).
   Uważam, że 4 może być nie zawsze zrozu­mi­any (nie wszyscy oga­r­ni­a­ją “inter­ne­ty”), ale uważam, że taki powód także odna­j­du­je się w kat­a­logu do zmiany.
   Powód 5 — pole­cam lek­turę komen­tarzy. Ten wątek już się tam pojaw­iał kil­ka lub kilka­naś­cie razy. Odpowiedzi powin­ny wiele wyjaśnić.

   Poz­draw­iam
   Ania

 86. Cześć,

  Przy­chodzę z trud­nym tem­atem. Mianowicie, z mojego obec­nego nazwiska żar­towano mniej lub bardziej wyszukanie przez kil­ka dobrych lat przez co już za dzieci­a­ka nabaw­iłem się do niego sil­nej awer­sji, która męczy mnie do dzisi­aj. Nie bez znaczenia też jest to, że część mojej rodziny o tym samym nazwisku, która mówiąc mało eufemisty­cznie wywodzi się z pato­log­icznego środowiska i niekiedy po pros­tu niespraw­iedli­wie kojar­zono mnie z nimi, co rodz­iło uprzedzenia do mojej oso­by. I na deser najbardziej prob­lematy­cz­na kwes­t­ia: według przekazów rodzin­nych moje doty­chcza­sowe nazwisko zostało zmienione przez mojego prapradzi­ad­ka, który brał udzi­ał w pow­sta­niu Sty­czniowym i w ten sposób uniknął represji. Sęk w tym, że wiem o tym tylko z przekazów ust­nych, które są kul­ty­wowane w mojej rodzinie. Braku­je mi namacal­nych dowodów, których zdoby­cie jest niesamowicie ciężkie. A to właśnie na te dawno zmienione nazwisko chce przeprowadz­ić zmianę. 

  To rodzi kil­ka pytań. Czy wymie­nie­nie wszys­t­kich trzech powodów będzie wystar­cza­jące? Czy może z braku dowodów namacal­nych dowodów lep­iej darować sobie ostat­ni wpis? Czy im bardziej szczegółowe opisy, tym lep­iej? (nawet jak zaczy­na to przy­pom­i­nać te słynne “lanie wody”)

  Dzięku­je za czas i pozdrawiam

  • Cześć Are­sie,
   przede wszys­tkim pole­cam lek­turę innych komen­tarzy pod tym artykułem, bo na część pytań tam zna­jdziesz odpowiedzi.
   Stąd też, jeśli coś wciąż budz­iło­by Two­je wąt­pli­woś­ci, daj znać.

   Trze­ci, udowod­niony powód, był­by bard­zo pomoc­ny, gdy­by było to nazwisko his­to­ryczne, ponieważ masz wtedy wstęp­nego o takim nazwisku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 87. Dzień dobry Pani Anno mam pytanie chci­ałbym zmienić Imię i Nazwisko na nowe ponieważ stare Imię i Nazwisko jest związane i sko­jar­zone z moi­mi prob­le­ma­mi ser­cowo — finan­sowy­mi (OD.2010 R. ) w sty­czniu 2023 będę czysty i chcę zacząć nowe życie całkowicie od zera wiem że może i powód jest banal­ny ale nie chcę mieć nic wspól­nego ze starym imie­niem i nazwiskiem mam co do tego pewne plany co i jak
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry Panie Łukaszu,
   zmi­ana nazwiska musi wynikać z ważnego powodu, mówi się nawet: “doniosłego społecznie”.
   Musi Pan wyjaśnić we wniosku, że powód jest ważny, ale nie tylko subiek­ty­wnie dla Pana. Chodzi o to, że zmi­ana powin­na być, jeśli doty­chcza­sowe per­son­a­lia np. są ośmiesza­jące, powodu­ją krzy­wdę, traumę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 88. Cześć 🙂
  Mam takie pytanie, czy myślisz że brak więzi emocjon­al­nej i złe wspom­nienia z dziecińst­wa związane z ojcem (brak pra­cy, alko­hol) są wystar­cza­ją­cym powo­dem do zmi­any nazwiska? Dodam, że mama się z nim rozwiodła i wró­ciła do panieńskiego, a ja chci­ałabym wybrać całkowicie inne, nowe nazwisko. I czy do wniosku warto dołączyć odpis wyroku roz­wodowego lub dru­ki z urzę­du pra­cy świad­czące o braku dochodów ojca — nie był nawet zapisany na bezrobo­cie? Szukałam jakiegoś orzecznict­wa w tym tema­cie żeby mieć pod­pórkę ale nic nie znalazłam i czu­ję się trochę zrezygnowana 😔

  • Cześć Justyno,
   to jest trud­na kwes­t­ia, bo nie ma jed­no­litej linii dzi­ała­nia organów.
   I trud­no jest wyważyć granicę między tym, co jest ważnym powo­dem, a co nie.

   Pole­cam Ci jed­nak lek­turę komen­tarzy, bo tam wątek ten pojaw­iał się i może uda Ci się znaleźć rozwiązanie.
   Sam brak dochodów raczej nie przekona organu.

   Poz­draw­ia,
   Ania

   • Dzięku­ję za odpowiedź! ❤️ Podzi­wiam za reg­u­larne odpowiadanie na komen­tarze pod post­a­mi, nawet tymi starszy­mi. Świet­ny blog, bard­zo pomocny!

   • Witam, miesiąc temu urodz­iłam córkę. Mieliśmy dylemat odnośnie imienia. Po wielkiej dyskusji cór­ka dostała na imię Anto­nia Hele­na. Nie umiem się do tego przekon­ać i wolałbym żeby jed­nak było Gaja Anto­nia ( tak tez do niej mówię ) czy jest możli­wość zmi­any? Jakie napisać uza­sad­nie­nie biorąc pod uwagę ze takie imię moż­na zmienić do 6 miesię­cy od aktu urodzenia. Z góry dzięku­je za informacje.

    • Cześć Pauli­no,
     do 6 miesią­ca życia dziec­ka nie musisz uza­sad­ni­ać zmi­any. Składasz wyłącznie oświad­cze­nie przed Kierown­ikiem USC. Nikt nie pyta Cię o powody ani nie wyraża na to zgody. Warun­ki są takie same jak przy wyborze imienia dla dziecka.
     Pamię­taj tylko, że bez­piecz­na jest jed­na taka zmi­ana. Ist­nieje spór, czy jest pod­stawa praw­na, aby w taki sposób w ciągu tych 6 miesię­cy dokon­ać kole­jnej (drugiej lub trze­ciej) zmiany.

     Poz­draw­iam
     Ania

 89. Witam,
  chci­ałem zapy­tać czy jest możli­wość zmi­any nazwiska dziec­ka ( posi­a­da nazwisko bio­log­icznego ojca), jeżeli nie ma z nim kontaktu.
  Czy taki wniosek z mojego punku widzenia, mogę złożyć jako bio­log­iczny ojciec, który nie chce, uży­czać swo­jego nazwiska?

  • Cześć Onsep­a­r­le,
   to zależy:
   1. jak jest ure­g­u­lowana władza rodzicielska;
   2. w jakim wieku jest dziecko;
   3. jaki jest ważny powód zmi­any — sam fakt niekon­tak­towa­nia się nie brz­mi zbyt “doniośle”. Może za tym “kryć” się jed­nak o wiele więcej innych powodów.

   Poz­draw­iam
   Ania

 90. Dzień Dobry!
  Mam krótkie pytanie. Załóżmy, że zostałam odd­ana do adopcji. Moja bio­log­icz­na mat­ka przed zrzecze­niem się co do mnie praw nadała mi imię. Pow­stał akt urodzenia na bazie podanych przez nią danych. Następ­nie dokon­ała się adopc­ja całkowi­ta w wyniku czego moje pier­wotne per­son­a­lia zostały zmienione, akt urodzenia z “bio­log­iczny­mi dany­mi” skreślony. Aktu­al­nie (po adopcji) nazy­wam się Doro­ta, co wid­nieje w moim zupełnym akcie urodzenia, ale posi­adam też i akt sporząd­zony przed adopcją, gdzie imię to już Katarzy­na. Czy mając oba te doku­men­ty, mogę wys­tąpić o zmi­anę imienia z Doro­ta na Katarzy­na? Jeśli chodzi o kwest­ię okaza­nia dowodów i uza­sad­nienia wyboru imienia to kwes­t­ia jest chy­ba jas­na, bowiem jest nim akt urodzenia, ale czy na pewno? Co Pani sądzi na ten temat?

  • Dzień dobry Pani Doroto,
   z tą jas­ną sytu­acją bym jed­nak polemizowała.
   Przys­poso­bi­e­nie (adopc­ja) jest szczegól­ną sytu­acją, na skutek której usta­ją doty­chcza­sowe więzy pokrewieńst­wa i pow­sta­ją “jak­by nowe”. 

   Pow­sta­je pytanie — jaki jest powód do zmi­any? Co takiego wydarzyło się, że zmi­ana imienia jest niezbęd­na kluc­zowa i “doniosła społecznie”.

   WSA w wyroku II SA/Kr 178/18 wskazał nawet:
   “Skarżą­cy nie potrafił wytłu­maczyć, dlaczego uważa za zasadne powrót do swo­jego pier­wot­nego imienia i nazwiska (jeżeli w ogóle tak było), sko­ro w pro­ce­sie adopcji sama zmi­ana imienia i nazwiska jest prawnie dopuszczal­na. Zgod­nie bowiem z art. 122 § 1 i 3 kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego przys­poso­biony otrzy­mu­je nazwisko przys­pos­abi­a­jącego, a jeżeli został przys­poso­biony przez małżonków wspól­nie albo jeżeli jeden z małżonków przys­poso­bił dziecko drugiego małżon­ka — nazwisko, które noszą albo nosiły­by dzieci zrod­zone z tego małżeńst­wa. Z kolei na wniosek przys­pos­abi­a­jącego sąd opiekuńczy może w orzecze­niu o przys­poso­bi­e­niu zmienić imię lub imiona przysposobionego.”.

   Poz­draw­iam
   Ania

 91. Dzień dobry. Posi­adam nową tożsamość : nowe imię i nazwisko.
  Jeżeli pode­jmę pracę u zatrud­ni­a­jącego mnie ( na umowe o pracę lub umowę zlece­nie) to czy mam obow­iązek dostar­czyć mu swo­je świadect­wa skońc­zonych szkół oraz świadect­wa prac, w których wid­nieje moje nieak­tu­alne już imię i nazwisko? 

  Poz­draw­iam

  Lila

  • Dzień dobry,
   jak rozu­miem — chodzi o zmi­anę w try­bie ustawy o zmi­an­ie imienia lub nazwiska?
   Taka zmi­ana nie powodu­je zmi­any numeru PESEL, więc dla pra­co­daw­cy na umowie o pracę przekazu­jesz doku­men­ty do ustal­e­nia stażu pra­cy i urlopu.
   W zakre­sie umowy zlece­nia raczej takich doku­men­tów się nie przekazu­je (ewen­tu­al­nie potwierdze­nie posi­ada­nia wykształcenia).
   Zapewne będą chcieli zwery­fikować, czy to Two­je doku­men­ty na pod­staw­ie decyzji organu czy aktu urodzenia z odno­towaną zmianą.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzień dobry. Tak, chodzi o zmi­anę w try­bie ustawy o zmi­anę imienia i nazwiska.
    Dzięku­ję za pomoc.

    Poz­draw­iam

    Lila

    Lila

 92. Witam. Czy jeśli z chłopakiem posi­adamy takie same nazwisko ( przy­padek 🙂 ) To czy pod­czas ślubu może­my zmienić to nazwisko? Lub przed ślubem narzec­zony może zmienić nazwisko poda­jąc taki powód?

  • Cześć Xenia,
   pod­czas ślubu może­cie zmienić nazwisko tylko na Wasze. Jeśli są takie same, to przy nich pozostajecie.
   Nie wiem, jakie sto­ją za tym powody, ale zmi­ana nazwiska po to, żeby pod­czas go ślubu go znowu zmienić nie brz­mi jak ważny powód 😉
   Chy­ba że są okolicznoś­ci, przez które to ważny powód.

   Poz­draw­iam
   Ania

 93. Dzień dobry, potrze­bu­ję porady. Piszę w spraw­ie doda­nia drugiego imienia. Chci­ałbym złożyć wniosek o dodanie drugiego imienia. Jak to wyglą­da w prak­tyce? Jaka jest szansa, że USC roz­pa­trzy wniosek pozy­ty­wnie? Jakie są wyma­gane doku­men­ty? — wniosek o dodanie drugiego imienia, akt urodzenia, potwierdze­nie przelewu (tzn. opła­ta admin­is­tra­cyj­na 37zł), coś jeszcze? Nie mam poję­cia jak napisać i dobrze uza­sad­nić, żeby USC roz­pa­trzył wniosek pozy­ty­wnie, trudne jest dla mnie uza­sad­nie­nie. Szukałem infor­ma­cji na ten tem­at w internecie, ale ciężko coś znaleźć.Czy po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku USC zmienia numeru PESEL czy zosta­je bez zmi­an? Jakie są plusy i minusy drugiego imienia? Chci­ałbym się dowiedzieć więcej. Liczę na mery­to­ryczną odpowiedź. Proszę pisać przys­tęp­nie, żebym zrozu­mi­ał, ponieważ jestem osobą niesłyszącą. Będę bard­zo wdzięczny.

  • Dzień dobry,
   na początek zacznę od tego, że nie znam statystyk organów, doty­czą­cych odmowy zmi­any konkret­nego imienia. Moż­na o takie infor­ma­c­je zapy­tać w try­bie dostępu do infor­ma­cji publicznej.
   W kon­tekś­cie for­mal­noś­ci, kluc­zowy jest wniosek, potwierdze­nie doko­na­nia opłaty i doku­ment tożsamoś­ci (chy­ba, że wniosek składany jest elektronicznie).
   Jeżeli chodzi o argu­men­tację, to najważniejsze jest to, że powód zmi­any musi być ważny. Nie moż­na zmienić imienia dla kapry­su. Musi za tym stać ważny powód i należy go opisać i udowodnić.
   Numer PESEL pozosta­je bez zmian. 

   Poz­draw­iam
   Ania

 94. Cześć Aniu,

  Chci­ałbym zmienić imię, a właś­ci­wie chci­ałabym żeby moje drugie imię zostało moim pier­wszym. Prob­lem z moim pier­wszym imie­niem pole­ga na tym, że brz­mi obco. Nie mam z tym prob­le­mu na tym etapie życia (36 lat), choć nier­az nasłuchałam się niemiłych komen­tarzy. Prob­lem w tym, że zaczy­na­ją na tym cier­pieć moje dzieci. Nowi nauczy­ciele widząc moje imię myślą, że jesteśmy z Ukrainy i wyraźnie inaczej je trak­tu­ją. Tym­cza­sem ja jestem Polką od pokoleń, a to imię to tylko wybu­jała fan­taz­ja mojego ojca, który mojej starszej siostrze dał Kasia i nie mógł znieść, że było to najpop­u­larniejsze imię roczni­ka i wszędzie były Kasie. Jak uza­sad­nić zmi­anę imienia, żeby to przeszło? Czy muszę piać o trau­mie z dziecińst­wa? Czy mam pisać, że wszyscy nazy­wa­ją mnie moim drugim imie­niem? Ile takich wniosków jest odrzu­canych w prak­tyce? Jaką mam real­nie szan­sę? A może powin­nam napisać o tym, że moje imię obec­nie wywołu­je w tym kra­ju uprzedze­nie i trak­towanie pok­ierowane przez ksenofobię?

  • Cześć Ja,
   na początek zacznę od tego, że nie znam statystyk organów, doty­czą­cych odmowy zmi­any konkret­nego imienia.
   Uważam, że wszys­tkie powody, które opisałaś: uży­wanie drugiego imienia, kseno­fo­bia i uprzedze­nie, wąt­pli­woś­ci co do oby­wa­telst­wa, szykanowanie dzieci składa­ją się na to, że to waż­na sytuacja.

   Pole­cam skon­tak­tować się z USC i zapy­tać. Nie masz obow­iązku wybier­ać kierown­i­ka USC wg miejs­ca zamieszka­nia czy zamel­dowa­nia, więc warto ustal­ić, jak to wyglą­da z ich per­spek­ty­wy. Jeżeli jed­nak zmi­ana jest powo­dem tego, że jesteś przez nie obrażana, to pole­cam zebrać w tym kierunku dowody – oświad­czenia osób, które były świad­ka­mi (dołącza­sz pisemne oświad­czenia do wniosku i poda­jesz dane do kon­tak­tu, gdy­by organ chci­ał oso­biś­cie skon­tak­tować się ze świad­ka­mi). Mogą być też jakieś maile, wiado­moś­ci sms, które potwierdza­ją, że imię powodu­je, że jesteś obrażana, a także że na co dzień uży­wasz drugiego imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 95. Witaj Aniu,
  bard­zo Ci dzięku­ję za artykuł i zaan­gażowanie w odpowiadanie na komentarze!
  Mam zag­wozd­kę, chcę zmienić nazwisko na krót­sze. Jest trzy­sy­labowe, trudne do wymówienia przez obcokra­jow­ców, co jest powo­dem do żartów. Wśród Polaków też nie braku­je rymów do ‑ek, które nie raz są obraźli­we. Zaczęłam uży­wać skró­conej formy, ale się nią nie pod­pisu­ję, a przyz­nanie się do tego, że to rodowe nazwisko mi spraw­ia przykrość jest zawstydzające.
  Czy sądzisz, to są wystar­cza­jące argu­men­ty by przekon­ać urzęd­ników USC do zmiany?
  Z góry dzięku­ję za poświę­cony czas i pozdrawiam!

  • Cześć Haniu,
   dzięku­ję za miłe słowa 🙂

   Pole­cam skon­tak­tować się z USC i zapy­tać. Nie masz obow­iązku wybier­ać kierown­i­ka USC wg miejs­ca zamieszka­nia czy zamel­dowa­nia, więc warto ustal­ić, jak to wyglą­da z ich per­spek­ty­wy. Jeżeli jed­nak zmi­ana jest powo­dem tego, że nazwisko jest obraźli­we, to pole­cam zebrać w tym kierunku dowody — oświad­czenia osób, które były świad­ka­mi (dołącza­sz pisemne oświad­czenia do wniosku i poda­jesz dane do kon­tak­tu, gdy­by organ chci­ał oso­biś­cie skon­tak­tować się ze świad­ka­mi). Mogą być też jakieś maile, wiado­moś­ci sms, które potwierdza­ją, że nazwisko jest obraźliwe.

   Poz­draw­iam
   Ania

 96. Dzień dobry,

  czy mogła­by mi Pani proszę powiedzieć, gdzie mogę znaleźć adres mailowy do jakiekol­wiek kierown­i­ka USC?

  Poz­draw­iam

 97. Witam poproszę o pomoc mój narzec­zony chce zmienić nazwisko dokład­nie ma dwuczłonowe i chcę zostać przy jed­nym co to zro­bić przed ślubem a ślub za 2 miesiące jak uza­sad­nić w urzędzie przeszło bez prob­le­mu dodam że nazwisko które chcę zmienić jego ojciec wyraz­ił na to zgodę i może pod­pisać wszelkie doku­men­ty proszę mi pomóc jak to zro­bić dziękuję

  • Cześć Sandro9388,
   organ powinien wydać decyzję w ciągu miesią­ca. Nie ma jed­nej sposobu, aby zag­waran­tować. Ważne jest to, że powód zmi­any musi być WAŻNY. We wniosku należy opisać na czym pole­ga ta ważność zmi­any, jakie są jej powody.

   Poz­draw­iam
   Ania

 98. Witam serdecznie.
  Dokon­ałam zmi­any nazwiska rodowego po ojcu na nazwisko rodowe matki.
  Chcę zro­bić dowód oso­bisty i pasz­port więc jakie nazwisko mam wpisać we wniosku w miejs­cu gdzie trze­ba wpisać nazwisko rodowe? 

  Poz­draw­iam.

  • Dzień dobry,

   ja również bard­zo chci­ałabym zmienić nazi­wsko z ojca na mat­ki, tylko mam prob­lem z uza­sad­nie­niem i boję się, że wniosek zostanie odrzu­cony. Czy mogłabym się z Panią jakoś skontaktować?

   • Dzień dobry,
    w ramach blo­ga nie prowadzę pomo­cy prawnej (aktu­al­nie). Pro­ponu­ję w takiej sytu­acji kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem albo z Punk­tem Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć San­dro,
   powin­naś wskazać swo­je aktu­alne dane. Jeśli posi­adasz decyzję admin­is­tra­cyjną, która zmienia nazwisko rodowe, to poda­jesz nazwisko rodowe już po zmi­an­ie. Jeśli decyz­ja zmienia nazwisko aktu­alne — to nazwisko rodowe jak doty­chczas, a nazwisko aktu­alne — po zmianie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 99. Witam.
  Proszę o pomoc w takiej kwestii…
  Po ślu­bie (18 lat temu) zmieniłam nazwisko zostaw­ia­jąc panieńskie i dołączyłam nazwisko męża,np.mialam Emil­ia Nowak, zmieniłam na Emil­ia Nowak-Idzik.
  Nieste­ty był to trud­ny i inten­sy­wny czas dla mnie, prowadz­iłam biznes gospo­dar­czy, musi­ałam na dłużej wyjechać,3 dni po ślubie,nie miałam cza­su chodz­ić i zmieni­ać w urzę­dach mojego nazwiska,i za namową rodz­iców po dwóch dni­ach wró­ciłam do panieńskiego… dalej jestem Emil­ia Nowak.
  W tam­tym roku zlik­wid­owałam dzi­ałal­ność gospo­dar­czą i wyjechałam za granicę…
  Ter­az brak nazwiska męża utrud­nia mi funkcjonowanie, wszędzie muszę tłu­maczyć, że nie zmieniłam nazwiska po ślubie,bo wszędzie automaty­cznie piszą nazwisko męża, szczegól­nie, że mamy 4 dzieci,i tu też są komplikace,bo cza­sem nawet przy dzieci­ach wpisu­ją moje nazwisko panieńskie i potem muszę to pros­tować… oczy­wiś­cie wszędzie 2 przed­szko­lach, szkołach uży­wa­ją do mnie nazwiska męża…
  Pytanie,czy mogę ter­az trze­ci raz w tym samym małżeńst­wie zmienić nazwisko…?i na jakie zmienić,tylko na męża czy powin­nam zmienić na dwuczłonowe?jaka jest możliwość?

  • Cześć Emilio,
   możesz złożyć wniosek o zmi­anę aktu­al­nego nazwiska na albo nazwisko “Idzik” albo “Nowak-Idzik” — to już wedle Twoich potrzeb.
   Musisz jed­nak uza­sad­nić ważny powód. Taki wniosek składasz do dowol­nego Kierown­i­ka USC za pośred­nictwem kon­sula (albo bezpośred­nio do Kierown­i­ka USC).

   Poz­draw­iam
   Ania

 100. Jestem mamą 3 let­niej cór­ki. Ojciec dziec­ka się nią nie intere­su­je. Jed­nak poz­wolił na pasz­port mieszkamy z córką w Anglii. On w Polsce cór­ka ma jego nazwisko . Czy jest szansa aby przeszła na moje

  • Cześć Madz­iu,
   jeśli ojciec dziec­ka posi­a­da władzę rodzi­ciel­ską to pozosta­je uzyskać jego zgodę albo wys­tąpić do Sądu o orzecze­nie, zastępu­jące zgodę rodzica.

   Poz­draw­iam
   Ania

 101. Witam Panią. Jesteśmy przed ślubem cywilnym, byliśmy w USC, ustalil­iśmy date ślubu i pod­jęliśmy następu­jące decyz­je ws. nazwisk: ja zosta­je przy swoim, mąż zosta­je przy swoim, dziecko będzie miało nazwisko ojca. Później jed­nak dos­zliśmy do wniosku że lep­iej chy­ba będzie jak nasze dziecko będzie miało nazwisko obo­j­ga rodz­iców aby uniknąć różnych nie przewidzianych prob­lemów. Czy dobrze myślimy? W dobie dzisiejszych cza­sów dziecko albo my może­my mieć różnego rodza­ju trud­noś­ci nieza­leżnie od czasu,miejsca, sytu­acji. Jak w tej sytu­acji mamy to odkrę­cić jeszcze przed ślubem (ślub cywilny za dwa miesiące); jakie doku­men­ty, pro­ce­dury, kosz­ta nas czeka­ją? Będziemy zgłaszać dane świad­ków jeszcze do USC czy wtedy moglibyśmy popraw­ić dane w sys­temie i na pro­tokołach odnośnie dziec­ka? Jakie kro­ki mamy pod­jąć i argu­men­ty musi przy­go­tować? Z góry dzięku­je za szy­bką odpowiedź. EmkaAnonika

  • Dzień dobry,
   proszę skon­tak­tować się z USC. Przed ślubem będzie jeszcze możli­wość złoże­nia nowych oświad­czeń, ale zapewne muszą być Państ­wo obec­ni obo­je (tak jak za pier­wszym razem).

   Kwes­t­ia nazwiska jest indy­wid­u­al­na. Ja oso­biś­cie uważam, że wygod­niej będzie dziecku z jed­nym nazwiskiem, ale każdy musi zde­cy­dować samodzielnie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 102. Witam serdecznie Pani Anno
  Mam krotkie pytanie. Mam juz umowione spotkanie w spraw­ie zmi­any imienia, a wlas­ci­wie imion. Mieszkam w Anglii juz dluzszy czas u w tym roku bede staral sie o oby­wa­telst­wo Ang­iel­skie. Moje imie to Daw­id ktore jest bard­zo osmiesza­ja­co wymaw­iane przez anglikow i czesto czy w urzedach czy na uni­w­ery­te­cie na te imie (Dałid- wymowa ang­iel­s­ka) nie reagu­je bo jest to obca dla mnie wymowa.
  Chcial­bym jedynie sym­bol­icznie zmienic W na V czyli David. Z racji ze staram sie o pasz­port I wiaze przys­zlosc jedynie z Anglia a moje drugie imie to Tomasz, pomys­lalem o zmi­an­ie oby­d­wu imion na David Thomas.
  Czy mys­li Pani ze pro­ba zmie­nienia nie tylko pier­wszego ale i drugiego imienia zarazem moze wszys­tko pokrzy­zowac czy nie ma to znaczenia?
  Jezeli tak jest zmie­nil­bym jedynie pier­wsze imie w takim razie ale bard­zo jestem zain­tere­sowany co Pani o tym sadzi. Dzieku­je serdecznie z gory z odpowiedz.
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   uważam, że zmi­ana pisowni obu imion brz­mi całkiem sen­sown­ie. W końcu for­mal­nie ma Pan dwa imiona, więc w pewnym sytu­ac­jach uży­wa Pan obu. Jeżeli więc jest prob­lem z wymową, to zakładam, że pol­skie “sz” sprawi niewiele mniej prob­le­mu niż “Daw­id”. Argu­men­tac­ja do obu jest więc spójna.
   Poza tym we wniosku może Pan zaz­naczyć, że kluc­zowa jest zmi­ana pisowni głównie imiona pier­wszego, uży­wanego, ale… i tu wyjaśnić zasad­ność zmi­any pisowni obu imion.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzieku­je serdecznie Pani Aniu!
    Uda­lo sie. Pani z urze­du zmie­ni­la imie rowno 50 min­ut. Jestem w szoku ze uda­lo sie to zro­bic na miejs­cu, bez koniecznosci wysy­la­nia wniosku gdziekolwiek!
    Jedyne pytanie jakie padło to czy posi­adam dowody przeinacza­nia mojego imienia kto­rych swo­ja dro­ga nie mialem ale obes­z­lo sie bez tego.
    Pozdrawiam

    • Bard­zo się cieszę, że udało się zmienić dane 🙂

     Poz­draw­iam
     Ania

  • Hel­lo David, możesz już ter­az zmienić swo­je nazwisko i imie w UK poprzez Deed Poll. Ja tak zro­biłam , łat­wo, przy­jem­nie bez prob­le­mowo , wszys­tko zro­biłam w listopadzie 2020r przez internet.
   Mają już oby­wa­telst­wo UK bez prob­le­mu zmieni Pan swo­je dane w USC w Polsce. Strony urzę­dowe poda­ją , że jed­ną z przy­czyn zmi­any imienia i nazwiska jest nos­zone zgod­nie z przepisa­mi prawa , którego oby­wa­telst­wo również sie posi­a­da. Ja zmieniłam z Jan Kowal­s­ki na Piter Mor­gan ( przykład nie prawdzi­wych danych, dla pokaza­nia obrazu mojej zmi­any imion i nazwisk). Wra­zie pytań zapraszam na Face­book- Eva Per(Riz)

   • Dzięku­ję za przekazanie cen­nych infor­ma­cji z praktyki 😉

    Poz­draw­iam
    Ania

 103. Witam!

  Mam 2 pytania. 

  Pier­wsze to jakie prob­le­my moglabym miec przy pro­bie urze­dowej zmi­any imienia na imie uzy­wane, czyli Sheilien.
  Imienia uzy­wam od pon­ad 20 lat i jest to imie z kto­rym sie utozsami­am, pod­czas gdy w ogole nie utozsami­am sie z tym ktore zosta­lo mi nadane po urodze­niu. Zle sie czu­je z nadanym imie­niem w kazdej sytu­acji kiedy musze go uzyc albo gdy musze znosic kiedy ktos sie nim do mnie zwraca.
  W tej kwesti, mysle nie mial­abym prob­le­mow z zebraniem dowodow, glown­ie byl­by to zez­na­nia osob ktore mnie zna­ja od dawna.
  Prob­lem w tym, ze imie ma anglo­jezy­czne brzmie­nie i pisown­ie. Jes­li mial­abym zmieni­ac to tylko na takie jak ono jest bez zad­nych okrop­nie wyglada­ja­cych mody­fikacji typu Szil­jen albo Sziljena.
  Jaka mial­abym szanse?
  Jak by sie to mia­lo do przepisu ze imie musi jed­noz­nacznie okres­lac plec? Czy jest konieczne wys­tepowanie litery a na kon­cu, czy w przy­pad­ku imienia anglo­jezy­cznego imie moze sie kon­czyc na inna litere?

  Drugie pytanie odnosi sie do zmi­any nazwiska.
  Gdy­by mozli­wa byla zmi­ana imienia na Sheilien to chcial­abym od razu zmienic nazwisko na jakies pasu­jace do tego imienia.
  Nazwisko ktore mam z urodzenia w ogole nie pasu­je i tez za nim nie przepadam.
  Nie stworzy­lam sobie nowego, bo w sytu­ac­jach niefor­mal­nych wystar­cza mi imie. Ale gdy­bym mogla zmienic imie na to ktore uzna­je za moje wlas­ci­wie czyli Sheilien to chcial­abym miec pel­na nowa tozsamosc lacznie z nazwiskiem o odpowiada­ja­cym mi brzmie­niu, z kto­rym bym sie utozsami­ala i czu­la kom­for­towo w sytu­ac­jach ofic­jal­nych, w kto­rych obec­nie zle sie czu­je przez to, ze musze uzywac imienia i nazwiska kto­rych nie lubie.
  Zak­lada­jac ze wymyslil­abym takie nowe nazwisko pasu­jace do mojego starego, uzy­wanego imienia-Sheilien i zaczela tego nazwiska niefor­mal­nie uzywac to po jakim cza­sie uzy­wa­nia mozn­a­by go uznac za wystar­cza­ja­co dlu­go uzy­wane, zeby uza­sad­ni­ac we wniosku zmi­ane ze wzgle­du na uzywanie?
  Czy moglo­by to byc dowolne nazwisko, takze brzmi­ace anglo­jezy­cznie, spel­ni­a­jace kry­teri­um nie bycia obra­zli­wym i nie bycia nazwiskiem znanej his­to­rycznej osoby?
  Z gory dzieku­je za poswiece­nie cza­su na odpowiedzi.
  Pozdrawiam!

  • Cześć Sheilien,
   ad. 1
   Nie ma przeszkód, aby imię było obco­języ­czne. Nato­mi­ast powin­no jed­noz­nacznie iden­ty­fikować płeć, a więc być jak­by przyp­isane do konkret­nej płci (i nie chodzi o kwest­ię zakończenia imienia). Nie mam poję­cia jak wyglą­da dokład­nie z tym imieniem 🙂

   ad. 2
   Fakt, że imię czy nazwisko się “nie podo­ba” raczej nie będzie przekonu­jące dla urzę­du. Zmi­ana imienia na imię uży­wane oznacza, że udowad­ni­asz, że fak­ty­cznie imię to jest stale przez Ciebie uży­wane. Z nazwiskiem musi­ało by być tak samo albo musisz wykazać inny ważny powód zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 104. Dzień dobry,
  chci­ałabym zmienić obec­ne nazwisko na rodowe mat­ki, ponieważ z tym, które noszę aktu­al­nie, nie utożsami­am się i nie chcę być z nim kojar­zona. Pon­ad­to nie utrzy­mu­ję kon­tak­tów z ojcem. Czy jest to wystar­cza­ją­cy powód do zmi­any nazwiska?
  Pozdrawiam
  Aneta

  • Dzień dobry Aneto,
   pole­cam lek­turę pozostałych komen­tarzy. Udzielałam już odpowiedzi na podob­ne pytania 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 105. Witam, mam na imie Roksana, jed­nakże każdy do mnie mówi Rox­an­na, zdrob­nie­niem tez “Roxi”.
  Na różnych uroczys­toś­ci­ach np. Sportowych również jestem zapisy­wana jako Rox­an­na. Czy jest szansa na zmie­nie­nie pisowni? Jakie powin­nam dać argu­men­ty jeśli tak.
  Pozdrawiam.

   • Cześć Roxi,
    pole­cam Ci lek­turę pozostałych komen­tarzy. Zna­jdziesz tam wiele przy­dat­nych informacji 🙂

    Poz­draw­iam
    Ania

 106. Witam.
  Jestem mężatką od 5 lat. Mam syna w wieku 17 lat i nosi moje panieńskie nazwisko, ponieważ nie był uznany przez ojca bio­log­icznego. Obec­nie mój mąż będzie przys­pasabi­al mojego syna co wiąże się ze zmi­aną nazwiska. Pytanie. Czy syn po osiąg­nię­ciu pełno­let­noś­ci będzie mógł zmienić nazwisko na to, które nosił od urodzenia czyli moje panieńskie. Twierdzi, że się do niego przyzwycza­ił i wolał­by cały czas je nosić. Czy w takim przy­pad­ku jest szansa na zmi­anę nazwiska ?
  Pozdrawiam
  Iza

  • Cześć Izabe­lo,
   syn będzie mógł złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska, ale będzie musi­ał wykazać ważny powód dla takiej zmiany.
   Kwes­t­ia przyzwycza­je­nia, przy­wiąza­nia się do nazwiska powin­ny w tym pomóc.
   Może zawsze rozważyć dodanie nazwiska i aktu­al­nie przyję­cie pod­wójnego w układzie: obecne-dodane.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzień dobry,
   Jestem ciekawa czy się Państ­wu udało wró­cić do nazwiska. Mam podob­na sytu­ację, jeśli to nie prob­lem proszę o odpowiedź do którego usc składali Państ­wo dokumenty?

 107. Dzień dobry
  Chci­ałam zmienić swo­je imię na Alex gdyż to tak zwraca­ją się do mnie moi blis­cy. Ory­gi­nal­nego imienia nie uży­wam, źle się z nim czuje.
  Nie mam jed­nak pewnoś­ci czy przyję­to by imię ze znakiem nie należą­cym do pol­skiego alfa­betu, a dodatkowo nie określa­ją­cym płci i będą­cym imie­niem neu­tral­nym płciowo (w języku Pol­skim takie nie wys­tępu­ją). Dlat­ego nie wiem czy ryzykować i wnioskować o zmi­anę imienia na Alex czy może lep­iej wnioskować o zmi­anę imienia na Alek­sa, gdyż takie imię wys­tępu­je a dodatkowo jest zgodne z pol­ski­mi zasada­mi pisowni.

  • Witam, chciala bym się dowiedzieć czy 9 lat po roz­wodzie nadal moz­na zmienić nazwisko na nazwisko panieńskie? Duzo osób myśli, ze noszę nazwisko panieńskie i musze cza­sa­mi tłu­maczyć, że nazy­wam sie inaczej niz myślą.

   • Cześć Syl­wio,
    nie możesz tego zro­bić w uproszc­zonej pro­ce­durze w takim terminie.
    Pozosta­je Ci pro­ce­du­ra admin­is­tra­cyj­na, a więc złoże­nie wniosku o zmi­anę nazwiska. Nat­u­ral­nie taki wniosek możesz złożyć.
    Zad­baj tylko o argu­men­tację, ponieważ w przy­pad­ku odmowy zmi­ana na to nazwisko nie będzie już później możliwa.
    Tzn. możesz się odwołać, a później złożyć skargę do Sądu, ale dru­gi raz wniosku na to samo nazwisko już nie możesz złożyć.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry,
   z imie­niem Alex jest fak­ty­cznie skom­p­likowana sprawa, ponieważ w różnych miejs­cach ma zwycza­jowe przyp­isanie do innej płci.
   Alek­sa już tego prob­le­mu nie ma.

   Zawsze jed­nak warto zapy­tać o to Kierown­i­ka USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 108. Cześć! Pracu­ję z narzec­zonym w jed­nej fir­mie, planu­je­my wziąć ślub, ale z powodu pra­cy nie chcę zmienić swo­jego nazwiska na jego nazwisko — cześć firmy wie, ze jesteśmy razem, ale nie chcę, żeby wiedzieli wszyscy, bo różnie postrze­gane są związ­ki w takich korporacjach…
  Czy może być to później ważnym powo­dem, dla którego mogłabym w przyszłoś­ci zmienić nazwisko na nazwisko męża?
  Pozdrawiam

  • Cześć Aga­to,
   powód jaki przed­staw­iłaś nie do koń­ca wyda­je się wpisy­wać w definicję “ważnego”. Zazwyczaj w takich sytu­ac­jach powody to potrze­ba zachowa­nia wspól­no­ty w rodzinie, posi­adanie wspól­nego nazwiska z dzieć­mi. Nato­mi­ast sytu­ac­ja podle­ga każ­do­ra­zowej ocenie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 109. Witam czy mogę nazwać córkę Medi­son nieste­ty nie mogę znalezdz tego imienia na internecie jest tylko Medi albo Madison

  • Cześć Paulo,
   najlepiej będzie zapy­tać po pros­tu Kierown­i­ka USC, który będzie reje­strował urodzenie.
   Szuka­jąc w ogóln­o­dostęp­nych źródłach znalazłam infor­ma­c­je, że imię to ist­nieje (https://pl.namespedia.com/details/Medison), ale trud­no mi ocenić wiary­god­ność takiego źródła.

   Poz­draw­iam
   Ania

 110. Dzień dobry.

  Pod koniec grud­nia biorę ślub cywilny w Hisz­panii z Hisz­panem i zas­tanaw­iam się nad zmi­aną nazwiska (dodaniem jed­nego nazwiska męża do mojego). Prob­lem jest taki, że w obec­nej sytu­acji praw­dopodob­nie nie będę mogła pole­cieć do Pol­s­ki od razu po ślu­bie. Nie wiem kiedy będę mogła wybrać się do Pol­s­ki, najpraw­dopodob­niej dopiero w kwietniu-maju…Czy nazwisko moż­na zmenić kil­ka miesię­cy po ślu­bie? Czy trze­ba zde­cy­dować się od razu w dniu ślubu? Jeśli od razu to w jakim cza­sie po ślu­bie należy wymi­an­ić wszys­tkie doku­men­ty? Czy­tałam, że moż­na złożyć wniosek już po ślu­bie, ale zależy mi na zmi­an­ie nazwiska, więc pytam o taką sytu­ację, aby zmi­ana była pew­na na 100%…Czy myśli Pani, że moja sytu­ac­ja zal­icza się do pozy­ty­wnego roz­pa­trzenia wniosku w razie złoże­nia go już po ślu­bie? Byłabym bard­zo wdz­ięcz­na za odpowiedź i jak to moż­na ugryźć w obec­nej sytuacji…

  Poz­draw­iam serdecznie,

  Justy­na

  • Dzień dobry Justyno,
   zmi­ana nazwiska w drodze admin­is­tra­cyjnej (po ślu­bie) zawsze jest obar­c­zona ryzykiem. Zapewne dobry­mi argu­men­ta­mi będzie tutaj aspekt pan­demii, która utrud­nia kon­takt z urzę­da­mi i dopełnie­nie wszel­kich for­mal­noś­ci. Nato­mi­ast trud­no o 100% gwarancję.

   Poz­draw­iam
   Ania

 111. Dzień dobry,

  pół roku temu wyszłam za mąż i przyjęłam nazwisko męża, jed­nak z powodu wielu czyn­ników nie wymieniłam jeszcze żad­nych doku­men­tów poza dowo­dem oso­bistym, który dopiero zamierzam ode­brać. Chci­ałabym powró­cić do panieńskiego nazwiska, ponieważ nowe nazwisko (choć neu­tralne) uwiera mnie jak kamień w bucie. Drugą kwest­ią jest pan­demia, cięż­ka sytu­ac­ja na rynku pra­cy, a wydzi­ał komu­nikacji i inne urzędy zna­j­du­ją się zbyt daleko, żebym mogła wymienić kom­plet wszys­t­kich niezbęd­nych doku­men­tów. Brz­mi zwycza­jnie — zmieni­am nazwisko i znowu odzysku­ję tożsamość, jed­nak stra­ch przed odrzuce­niem wniosku spędza mi sen z powiek. I ter­az czas na moje pytanie: jakie wybrać uza­sad­nie­nie? Mogę powiedzieć, że chci­ałam sko­rzys­tać z 3‑miesięcznego okre­su możli­woś­ci powro­tu do zmi­any nazwiska na panieńskie, lecz przez pan­demię nie było to możli­we, albo że od zawar­cia małżeńst­wa cią­gle legi­t­y­mowałam się doku­men­ta­mi ze starym nazwiskiem i nie utożsami­am się z nowym… albo może pod­suniesz jak­iś zło­ty pomysł?

  Poz­draw­iam,
  Irka

  • Dzień dobry Irko,
   trzymiesięcz­na opc­ja na powrót doty­czy wyłącznie osób, które zde­cy­dowały się na rozwód. Nie będzie więc to dobry argument.
   Pole­cam jed­nak zapoz­nać się z wcześniejszy­mi komen­tarza­mi pod tym artykułem i pod artykułem “Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie”. Wielokrot­nie był tam już poruszany ten temat.

   Poz­draw­iam
   Ania

 112. Cześć Ania! Bard­zo dzięku­ję za Two­je zaan­gażowanie i chęć dzie­le­nia się wiedzą!
  Właśnie złożyłam wyma­gane do ślubu doku­men­ty do kierown­i­ka USC — w sty­czniu biorę ślub. Ze wzglę­du na plany mieszka­nia poza Pol­ską bard­zo zależy mi, aby przyjąć nazwisko przyszłego męża w jej ory­gi­nal­nej pisowni czyli z końcówką „ski” a nie w formie żeńskiej czyli „ska”. Czyli np Iza Piasec­ki a nie Piasecka.
  Moja proś­ba spotkała się z odmową pod­czas składa­nia doku­men­tów, zostal­iśmy poin­for­mowani, że nie ma takiej możli­woś­ci ponieważ nazwisko musi być odmienione zgod­nie z pol­ską pisownią.
  Nie jest to nazwisko przymiotnikowe więc ta opc­ja odpa­da. Bard­zo proszę o potwierdze­nie, czy rzeczy­wiś­cie tak to wyglą­da? Nie ma żad­nego dodatkowego poda­nia, doku­men­tu, który może­my złożyć z prośbą o przyję­cie nazwiska męża bez zmi­any pisowni na for­mę żeńską? Czegoś, na co mogę się powołać?

  Jeśli nie jest to opcją pod­czas ślubu, to czy w tym przy­pad­ku jest możli­wość zmi­any nazwiska po zawar­ciu małżeństwa?
  Z jed­nej strony to zmi­ana dosłown­ie jed­nej liter­ki, a prob­lem nie do prze­jś­cia. Z drugiej nie ma tutaj żad­nego ważnego powodu poza moją pref­er­encją i tym, że źle czu­ję się z takim pol­skim nazwiskiem z klasy­czną końcówką „ska” — bła­he, ale prawdziwe. 

  Byłabym bard­zo wdz­ięcz­na za pomoc lub nakierowanie na jakąś drogę
  Dziękuję!

  • Cześć Zuz­iu,
   zobacz proszę moją odpowiedź na komen­tarz od Olgi.
   Porusza­łam tam ten wątek.

   Poz­draw­iam
   Ania

 113. Jesteśmy w związku jednopł­ciowym, obec­nie spodziewamy się dziec­ka. Wspólne nazwisko było­by pomoc­ne w późniejszym życiu. Żad­na z nas nie chce ‘pozby­wać się’ swo­jego, ale chęt­nie byśmy je połączyły. Czy jest taka możli­wość, ewen­tu­al­nie jak taki wniosek uza­sad­nić, żeby miał więk­sze szanse na zaakceptowanie?

  • Cześć M.,
   nie mam tutaj dobrych “wieś­ci”.
   NSA (Naczel­ny Sąd Admin­is­tra­cyjny) w 2017 r. wskazał, że zmi­ana nazwiska w konku­bi­na­cie na wspólne narusza pol­s­ki porządek prawny.
   Podsyłam infor­ma­c­je o wyroku: wyrok Naczel­nego Sądu Admin­is­tra­cyjnego z dnia 10 październi­ka 2017 r. II OSK 293/16.

   Poz­draw­iam
   Ania

 114. Witam,
  moja żona po ślu­bie przyjęła nazwisko dwuczłonowe (swo­je rodowe ‑męża)
  Mamy dzieci które mają nazwisko po ojcu.
  Złożyliśmy właśnie wniosek o zmi­anę nazwiska na jed­noczłonowe (tylko po mężu) lecz wniosek został odrzucony.
  Czy jesteśmy w stanie jeszcze coś z tym zrobić?

  • Cześć Michał,
   możesz mi to wyjaśnić bardziej obra­zowo, np. na fik­cyjnych nazwiskach?
   Uwzględ­nij przynajmniej:
   — nazwisko mat­ki i ojca dziecka,
   — aktu­alne nazwisko dziecka,
   — nazwisko dziec­ka, na jakie chce­cie zmienić,
   — nazwisko rodzeńst­wa dziec­ka, które ma dokład­nie tych samych rodziców.

   Podaj także (w skró­cie) powody odmowy.

   Poz­draw­iam
   Ania

 115. Prze­by­wam od pon­ad 2 lat na tere­nie Nor­we­gi. Zalezy mi na zmi­an­ie imienia dziec­ka (ojciec ma ogranic­zona wladze rodzi­ciel­s­ka i nie utrzy­mu­je i nie placi na dziecko) na imie uzy­wane przez niego (zmi­ana pisowni imienia). Plus zmi­ana nazwiska dziec­ka na nazwisko matki.
  Do kogo moge sie zwro­cic z pros­ba o napisanie wniosku?

  • Cześć Mag­daleno,
   wniosek o zmi­anę imienia i nazwiska możesz złożyć za pośred­nictwem kon­sula do kierown­i­ka USC.
   Nato­mi­ast wcześniej potrze­bu­jesz zgody ojca dziec­ka albo zastępczego orzeczenia Sądu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 116. Witam. Przeglą­da­jąc pra­wo o aktach stanu cywilnego art. 70 mam pra­wo do zmi­any imienia dziec­ka zamieszc­zonego w akcie urodzenia w ter­minie do 6 m od jego sporządzenia. Pytanie brz­mi czy w ciągu tych 6m mogę zmienić imię dziecku 2 razy? W praw­ie o aktach
  SC Nie ma zad­niej adno­tacji o Iloś­ci zmi­an w tym cza­sie. Pytam ponieważ zmie­nil­iśmy nadane imię dziecku i jed­nak chcieli byśmy wró­cić do tego nadanego za pier­wszym razem. Kon­tak­tu­jąc się z urzęd­nicz­ka powiedzi­ała że jest możli­wość takiej samej zmi­any. Zanosząc wniosek o zmi­anę imienia kobi­eta powiedzi­ała że wyko­rzys­tal­iśmy możli­wość zmi­any imienia na pod­staw­ie pro­tokołu i że ter­az musimy zlozyc wniosek na pod­staw­ie dzi­ałań admin­is­tra­cyjnych. I powiedzi­ała że nie daje nam gwarancji zmi­any. Jestem kom­plet­nie zała­mana, nie mogę spać po nocach. Zmi­ana imienia naszego dziec­ka jest bard­zo świeża czy moż­na się jakoś odwołać od tej zmi­any i wró­cić do imienia nadanego za pier­wszym razem. Co mogę zro­bić jak to uza­sad­nić by doszło do zmi­any imienia. W domu uży­wamy pier­wszego imienia ktore nadal­iśmy dziecku.. Boję się że decyz­ja będzie odmow­na jak uza­sad­nię fak­ty­cznie uży­wane imię. Mamy syn­ka który uży­wa imienia przed zmi­ana i nie chce robić mu wody zmozgu i tak już naro­biłam prob­le­mu z którym sobie psy­chicznie nie radzą. Proszę pod­powiedz jak moż­na skutecznie u argu­men­tować zmi­anę. Czy moż­na powołać się na sza­le­jące hor­mo­ny i zmi­anę nas­tru­ju /emocji po porodzie?

  • Cześć Mamo Igi,
   bard­zo zain­try­gowało mnie pytanie i postanow­iłam zwery­fikować sytuację.
   Przepis, czyli art. 70 ust. 1 PASC mówi o przyję­ciu “oświad­czenia”, a więc jed­nego oświadczenia.
   Zapewne stąd taka interpretacja.
   Gdy­by jed­nak próbować szukać “nadziei” na inną inter­pre­tację, to spo­jrza­łabym na art. 70 ust. 3 PASC, który mówi o złoże­niu “oświad­czeń”, czyli dopuszcza liczbę mnogą.

   Nie znalazłam orzeczenia, które by te reg­u­lowało tę kwest­ię, ale jeśli chce­cie spróbować, to wyposażona w taki argu­ment skon­tak­towałabym się ponown­ie z organem. W końcu z art. 70 ust. 3 może wynikać, że zmi­ana w formie pro­tokołu może nastąpić więcej niż jeden raz. Nie jest to tak, że jestem 100% przeko­nana do takiej argu­men­tacji, ale może warto zaryzykować. Oświad­cze­nie może­cie złożyć wraz z takim pis­mem prze­wod­nim, w którym wyjaśni­cie, że już raz złożyliś­cie, ale z art. 70 ust. 3 PASC nie wyni­ka, że zmi­ana może być tylko jed­nokrot­na. Na kopii poproś­cie o potwierdze­nie wpły­wu — prezen­tatę) i zobaczy­cie, jak sprawę rozpoz­na organ. Może dostaniecie odpowiedź pisem­ną, że jest to niemożli­we, wąt­pię czy decyzję o odmowie. Będziecie mieli jed­nak pewność, że zro­bil­iś­cie wszys­tko w sprawie.

   Organ ma obow­iązek przyjąć i rozpoz­nać każdy wniosek. To jedyne co tutaj może­cie zrobić.

   Jeśli tutaj nie uda się przekon­ać organu to pozosta­je wniosek admin­is­tra­cyjny. Pamię­ta­j­cie, że może­cie złożyć go do dowol­nego kierown­i­ka USC. Tutaj trud­no mi ocenić szanse na pozy­ty­wne rozpoz­nanie wniosku, ponieważ to nie jest tak, że imię “krzy­wdzi” dziecko. Nato­mi­ast dla Was jest to bard­zo ważne, więc wskaż­cie wszys­tkie okolicznoś­ci, które prze­maw­ia­ją za powrotem do pier­wszego imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 117. Dzien dobry,
  Planu­je zmienic imie syn­ka na to, ktore jest obec­nie uzy­wane, ale to, ktore zosta­lo pier­wot­nie nadane pozstaw­ic jako drugie imie. Syn jest w polowie ameryka­ninem, ale obc­ne imie nie jest pol­skie, jest w formie zdrob­nialej i powodu­je prob­le­my nawet w pezy­pad­ku jego odmi­any. Syn kom­plet­nie go nie uzy­wa (Na 3,5 roku). Czy argu­men­tu­jac Na nie, chcac pozostaw­ic je jako drugie imie nie skazu­je sie jed­noczes­nie Na decyz­je odmowna?
  Drugie pytanie: czy jes­li decyz­ja bedzie odmow­na, po odwola­niu rown­iez i pojde do sadu o zgode Na zmi­ane imienia (ojciec Na ogranic­zone prawa ale tylko do dowiady­wa­nia sie o stanie zdrowia dziec­ka, nie ma prawa do decy­dowa­nia o niczym), to I Tak bedzie za pozno i bede miala droge zablokowana do zmi­any na obec­nie uzy­wane imie? Nie moge pod­jac kole­jnej pro­by po wyroku sadu o zgodzie Na zmi­ane imienia?
  Boje sie ze to ogranicze­nie wladzy nawet w Tak duzym stop­niu spowodu­je decyz­je odmowna.
  Czy lep­iej bylo­by wystapic do sadu o zgode przed zloze­niem wniosku?

  • Cześć Kasiu,
   zgodę rodz­i­ca na zmi­anę imienia musisz mieć przed złoże­niem wniosku.
   Tak więc najpierw warto zdobyć zgodę od ojca dziec­ka albo od razu złożyć wniosek do Sądu.

   Dopiero ze zgodą lub zastępczą zgo­da Sądu możesz złożyć wniosek do organu o zmi­anę imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 118. Dzień dobry, mam pytanie — jestem w sytu­acji, w której chci­ałabym zmienić nazwisko po ojcu na nazwisko moich dzi­ad­ków, gdyż to oni mnie wychowywali. Dodatkowo za jed­nym razem chci­ałabym zmienić kole­jność imion tak, aby moje drugie imię było jako pierwsze.
  Czy w tej sytu­acji musi­ałabym składać dwa osob­ne wnios­ki o zmi­anę imienia i nazwiska, i czy to ma szan­sę się udać, czy to już za dużo komplikacji?
  Moja mama straszy mnie, że będzie później prob­lem z tym, abym odziedz­iczyła po niej mieszkanie, jeśli będę miała inne nazwisko (a to będzie prze­cież jej nazwisko rodowe). Czy dosta­je się jakieś “potwierdze­nie” zmi­any imienia/nazwiska, żeby w razie czego pod­pier­ać się nim w sprawach urzę­dowo-sądowych? Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź!

  • Cześć Dario,
   w kon­tekś­cie pier­wszego pyta­nia — tak możli­wa jest zmi­ana w jed­nym wniosku imienia i nazwiska — proszę tylko pamię­tać, żeby we wniosku uza­sad­nić, dlaczego zaist­ni­ał ważny powód dla zmi­any. Dzię­ki temu zmi­ana doku­men­tów będzie jed­na, a nie dwukrotna.

   W kon­tekś­cie dziedz­iczenia proszę pamię­tać przy jedynie tes­ta­men­cie, żeby podano tam właś­ci­wie dane osoby.
   Zmi­ana nazwiska nie oznacza zmi­any pokrewieńst­wa. Decy­du­jące są infor­ma­c­je zawarte w aktach stanu cywilnego, a tam będzie infor­ma­c­ja, że oso­ba o konkret­nym numerze PESEL zmieniła imię i nazwisko decyzją administracyjną.

   Poz­draw­iam
   Ania

 119. Dzień dobry,

  Niedłu­go wychodzę za mąż za obcokra­jow­ca i mam zami­ar przyjąć jego nazwisko. Nieste­ty w każdym moim doku­men­cie mam dwa imiona plus bard­zo długie nazwisko, dlat­ego po ślu­bie chci­ałabym usunąć drugie imię i zmienić nazwisko na męża. Czy mogę to zro­bić za jed­nym razem, czy np musi­ałabym ter­az złożyć wniosek o usunię­cie drugiego imienia? Moje całe imię i nazwisko ma pon­ad 40 liter i powiem szcz­erze, że w kra­ju mojego narzec­zonego nijak moge je wymówić… Z góry dzięku­ję za odpowiedź! Jeszcze się też zas­tanaw­iałam nad dru­ga możli­woś­cią — po ślu­bie będę mieszkać w kra­ju męża i w sum­ie nie sadze żebym kiedyś wró­ciła — może lep­iej by było po pros­tu małżeńst­wa nie zgłaszać do urzę­du a wszys­tko zalatwil­abym w kra­ju męża?
  Poz­draw­iam serdecznie, Agnieszka

  • Dzień dobry,
   tutaj pojaw­ia się kil­ka kwestii. Nie znam przepisów w kra­ju męża, więc opcję drugą pro­ponu­ję dobrze zweryfikować.

   Przy pro­ce­durze ślub­nej moż­na zmienić tylko nazwisko, więc zmi­ana imienia musi­ała­by nastąpić wcześniej. Wtedy pojaw­ia się kwes­t­ia dwukrot­nej zmi­any doku­men­tów. Ewen­tu­al­nie jest opc­ja niezmieni­a­nia nazwiska po ślu­bie i złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia i nazwiska po ślu­bie. Pytanie tylko, czy powody zmi­any będą przed­staw­ione, że są na tyle ważne, aby organ zgodz­ił się na zmi­anę imienia i nazwiska w try­bie administracyjnym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 120. Dzień dobry Pani,
  Czy po wydanej decyzji zmi­any imienia oraz po wyro­bi­e­niu nowego dowodu oso­bis­tego, jestem zobow­iązana do doko­na­nia zmi­any wpisu w księ­gach wieczystych nieru­chomoś­ci, której współwłaś­ci­cielem jestem? Jakie jeszcze insty­tuc­je zobow­iązana jestem powiadomić o zmi­an­ie imienia (poza pra­co­daw­cą, bankiem, ubez­pieczy­cielem) i czy określony został jak­iś “sztywny“okres cza­su, w którym muszę tego dokonać?

  • Dzień dobry,
   tak, będzie to najlep­sze rozwiązanie. W prze­ci­wnym razie za X lat będzie potrzeb­ne udowod­nie­nie przed Sądem reje­strowym zmi­any imienia.

   Kat­a­log insty­tucji, zależy od tego, które z nich mają dane. Warto zwró­cić uwagę na pod­mio­ty, z który­mi zaw­ier­ane są umowy (Inter­net, telewiz­ja, tele­fo­nia komórkowa, gaz, prąd, woda). Myślę, że wiele pod­powiedzi moż­na znaleźć szuka­jąc infor­ma­cji o tym, gdzie kobi­eta po ślu­bie powin­na zgłosić zmi­anę nazwiska (kat­a­log pod­miotów powinien być zbieżny).

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dro­ga Mar­leno, z doświad­czenia wiem, że wszędzie gdzie wid­niejesz pod starym nazwiskiem, najlepiej zmieni­ać na nowe, nawet w biblotekach, parafi­ach, i róznych klubach członkows­kich jak zbieranie punk­tów lojal­noś­ciowych na stac­jach paliw. Ksie­gi Wieczyste są jed­ną z ważniejszych insty­tucji gdzie musisz zmienić, w razie czego w przyszłoś­ci nie bedziesz mogła dokon­ać żad­nej czyn­noś­ci prawnych np. takich jak przepisanie lub sprzedaż, ponieważ notar­iusz nie przeprowadzi Two­jej transakcji, z przy­czyn niez­god­niość w dokumentach.
   Poz­draw­iam Róza.

 121. Witam. Przed zawar­ciem związku małżeńskiego zde­cy­dowałam się na pozostanie przy swoim nazwisku plus dołożyłam męża. Tak naprawdę tylko dla niego, bo widzi­ałam, że mu zależy.Ja jed­nak tego nazwiska nie chci­ałam. Popełniłam wiel­ki błąd . Nie lubię go, nie utożsami­am się z nim. Od początku wiele osób mi dogryzało,bo nie jest ładne. Cza­sem się z niego śmi­ano. A mi było przykro i byłam na siebie wściekła, że je przyjęłam. Minęło kil­ka lat, a ja od dłuższego cza­su unikam uży­wa­nia go, nie przyz­na­ję się nowo poz­nanym osobom do drugiej częś­ci nazwiska. Drażni mnie ono bard­zo. Naprawdę się z nim męczę. Wśród zna­jomych, tam gdzie tylko mogę, a nie muszę podawać pełnych danych, uży­wam swo­jego panieńskiego. Na myśl, że ktoś mnie nazwie tym drugim, zawsze się spinam. Moja rodz­i­na o tym wie. Nawet mąż. Dzieci też przeżyły swo­je, bo im dokuczano kil­ka razy, ale przyzwycza­iły się. Ja nie. Napisałam wniosek o zmi­anę w try­bie admin­is­tra­cyjnym doty­czą­cy tylko mojej oso­by. Dzieciom w głowach mieszać nie chcę. Może kiedyś zro­bią to co ja. Pozostaw­iam im tą decyzję. Nie wiem jed­nak czy wniosek prze­jdzie. Krót­ki, konkret­ny może nie wystar­czyć. Jak to napisać, żeby przekon­ać urząd, by poz­wo­lili na tą zmi­anę. Obaw­iam się, że uzna­ją, że samo to że go nie cier­pię, staram się nie uży­wać i naprawdę źle się z nim czu­ję, to będzie za mało, by poz­wo­lili mi wró­cić do tej częś­ci nazwiska, z którą się jedynie utożsami­am. Czy mogła­by mi Pani poradz­ić, jak to napisać, żebym miała szansę?Pozdrawiam.

  • Dzień dobry Jago38,
   pro­ponu­ję przeczy­tać pozostałe komen­tarze pod tym artykułem.
   Podob­ne pyta­nia wraz z odpowiedzi­a­mi już tam są. Gdy­by jed­nak coś budz­iło jeszcze wąt­pli­woś­ci, to wystar­czy dodatkowy komen­tarz z pytaniami.

   Poz­draw­iam
   Ania

 122. Witam jestem wdową noszę nazwisko po mężu, planu­je wyjść za mąż po raz dru­gi ‚ale nie jestem na ta chwilę przeko­nana i nie chci­ałabym zmieni­ać nazwiska ter­az po obec­nym mężu Ale czy to zamy­ka drogę czy za kil­ka lat będę mogła zmienić nazwisko na nazwisko męża

  • Cześć Igo,
   później będziesz mogła złożyć wniosek o admin­is­tra­cyjną zmi­anę nazwiska.
   Wtedy jed­nak będziesz musi­ała wskazać we wniosku ważny powód zmi­any nazwiska.
   Tylko wskazanie ważnego powodu jest pod­stawą do zmi­any nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 123. Przepraszam za pod­wójną wypowiedź, nie dość, że wysłałam ją niedokońc­zoną, to nie zauważyłam, że wraz z emailem cór­ki (ja posi­adam tylko służbowy), automaty­cznie moje imię zmieniło się na jej w formularzu. 

  Poz­draw­iam

 124. Dzień dobry Pani!

  Widząc tę ilość komen­tarzy z roz­maity­mi zapy­ta­ni­a­mi, mogę wyraz­ić jedynie podziw, że Pani odpowia­da na to wszystko.
  Byłabym bard­zo wdz­ięcz­na, jeżeli roz­jaśniła­by mi Pani moją sytuację. 

  Otóż noszę nazwisko mat­ki, z którą nigdy nie miałam dobrych kon­tak­tów. Niecier­pli­wie czekałam do osiem­nastych urodzin, żeby móc pode­jść do zmi­any nazwiska. Tak się jed­nak nie stało, gdyż życie potoczyło mi się inaczej i wraz z osiem­nasty­mi urodz­i­na­mi, wyemi­growałam do Irlandii. Jestem rezy­den­tką Wielkiej Bry­tanii, jed­nak nie posi­adam bry­tyjskiego oby­wa­telst­wa, ani innych doku­men­tów — nigdy nie były one potrzeb­ne, zwłaszcza, że do tej pory chci­ałam wró­cić do Pol­s­ki. Chci­ałabym jed­nak zmienić to nazwisko, bo nie dość, że nie jestem zbyt szczęśli­wa posi­ada­jąc je, to spraw­ia mi mnóst­wo prob­lemów (jest typowo pol­skie, a Bry­tyjczy­cy nie potrafią go napisać, ani przeczy­tać). W związku z mieszkaniem w UK i plana­mi, by pozostać tu co najm­niej przez kole­jne 3 lata (potem pode­jmę decyzję, czy wracać do Pol­s­ki, cho­ci­aż mam per­spek­ty­wy na dłuższe pozostanie na emi­gracji), chci­ałabym zmienić nazwisko. O ile jest to proste na Wys­pach, to nie wiem, czy pol­s­ki urząd jakkol­wiek zaak­cep­tował by zmi­anę nazwiska na bardziej uniwersalne/angielskie. Czy jestem w stanie to zro­bić? Czy mogłabym także zmienić moje imię na takie z ang­iel­ską pisownią?

  Z góry serdecznie dziękuję

  • Dzień dobry Gosiu,
   dzięku­ję — staram się poma­gać Czytelnikom.

   Przy zmi­an­ie za granicą pole­cam od strony for­mal­nej — złożyć wniosek za pośred­nictwem konsula.
   Nie ma prze­ci­wwskazań, aby imię czy nazwisko miało brzmie­nie obcojęzyczne.

   Pole­cam zapoz­nać się z pozostały­mi komen­tarza­mi. Myślę, że mogą pomóc z argumentacją.
   Gdy­by jeszcze coś budz­iło wąt­pli­wość, proszę o komentarz.

   Poz­draw­iam
   Ania

 125. Sz. Pani Aniu,
  Czy to praw­da, że jeśli nie powró­ci się do nazwiska panieńskiego po pier­wszym roz­wodzie, gdzie nosiło się nazwisko męża , to jak zawrze się kole­jne małżeńst­wo i przyjmie się nazwisko nowego męża, to po kole­jnym roz­wodzie nie ma już możli­woś­ci nigdy do powro­tu nazwiska panieńskiego, tylko do nazwiska pier­wszego ex-męża?
  Z poważaniem , Saf­fron Rosa

  • Szanow­na Saf­fron Rosa,
   po roz­wodzie w wyniku “uproszc­zonej” pro­ce­dury moż­na wró­cić wyłącznie do wcześniej nos­zonego nazwiska (jeśli wtedy nosiła Pani nazwisko ex-męża, to do nazwiska ex-męża). Powrót do nazwiska panieńskiego może wtedy nastąpić w drodze admin­is­tra­cyjno­prawnego wniosku o zmi­anę imienia lub nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 126. Szanow­na Pani Aniu, serdecznie Panią poz­draw­iam i mam nadzieję że w tych trud­nych dla nas cza­sie Pani i jej rodz­i­na ma się dobrze.
  Na wstępi krótko opiszę moją his­torię ; od 2013r mieszkam w UK to jest moje stałe miejsce zamieszka­nia, 2015r rozwiodłam się ale ze wzglę­du że mieszkam w UK nie mogłam w ter­minie 3 miesię­cy dokon­ać tej zmi­any, póżniej chorowałam i nie miałam siły ani środ­ków by lecieć do PL . Około 3 miesiące temu postanow­iłam że złoże ten wniosek , w pażdzierniku 2020r tele­fon­icznie 07/10–20/10/2020) dwukrot­nie zasię­gałam rady jak to zro­bić : po pier­wsze , musi­ałam oso­biś­cie wstaw­ić się w USC ( moż­na dowol­nym) następ­nie okaza­ło się , że najlep­szą oraz najszyb­szą drogą do załatwienia tej sprawy było by udanie się do właś­ci­wego miejs­ca gdzie umiejs­cowione są tzw. wszys­tkie doku­men­ty , w tym wypad­ku był Myszków. O podróży do PLUK w tak trud­nym cza­sie przesądz­iła śmierć mojego dzi­adzjuśia który zmarł 27/10/2020r a pochówek miałbyć 29/10/2020r (wyjaśnie­nie dlaczego to pisze będzie przy końcu).
  Dnia 03/11/2020r dobrze przy­go­towana i poin­for­mowana przez urzęd­ników USC z Myszkowa , udałam się do Urzę­du Mias­ta do wydzi­ału USC w celu oso­bis­tego złoże­nia wniosku o zmi­ane nazwiska.
  Pan kierown­ik po wstęp­nym wywiadzie ze mną i sprawdzen­ju z dowodu oso­bis­tego powiedzi­ał , że mój wniosek jest jak najbardziej do pozy­ty­wnego zatwierdzenia.
  Zapy­ta Pani to w czym problem? ;
  Pan kierown­ik słown­ie robił wszys­tko bym nie składała tego wniosku tu i ter­az ponieważ On ma dużo innych spraw ważniejszych od mojej, żebym sobie poczekała na lep­szy dogod­niejszy czas bo on nie ma cza­su na zaj­mowanie się ter­az taki­mi “głupota­mi” bo On ma ter­az akta zgonu-urodzeni­a‑i zakarzenia Covid-19, a ja moge prz­jechać np. za 2 miesiące. Pan kierown­ik USC był wobec mnie wer­bal­nie agresy­wny! Pan kierown­ik przed­staw­ia mi sytu­ację: po zatwierdzen­ju zmi­any nazwiska, urząd od razu wprowadz zmi­any w sys­temie ‚co może spowodować że mogę mieć prob­lem z przekraczaniem grani­cy , bo pesel bedzie ten sam ale nazwisko inne. Rozu­miem to , więc proszę o przy­chy­lene nastaw­ie­nie się do szyb­szego wyda­nia decyzji bym mogł pod­jąć kole­jne kro­ki np. wymi­anę dowodu oso­bis­tego; pan kierown­ik odpowia­da: musi­ał by się cud zdarzyć, by pani tą decyz­je jutro miała , bo ja ( pan kierown­ik ) mam 10tys. zakarzeń i akta zgonów i urodzeń ważniejszych niż pani widz­imisie zmi­any nazwiska ter­az gdzie on (pan kierown­ik) ma 10tys. zakarzeń akt zgonu i urodzeń.

  Kiedy nie zgodz­iłam się na to wręczył­mi mi wniosek do wypełnienia i wskazał uiś­cić opłatę 37zł i wrzu­cić ten wniosek do pudeł­ka które sto­ji przed urzędem!
  Wypełniłam wniosek, załączyłam stosowną opłatę ( nie wrzu­ciłam wniosku do pudeł­ka ) bo przecierz jak to??? : zostałąm zmus­zona przez urząd do oso­bis­tego staw­i­en­nictw — odmówiono mi możli­woś­ci wysłanie teg wniosku np. pocztą — a miałabym wtedy potwierdze­nie nada­nia- więc poszłam znów do USC i poprosiłam o potwierdze­nie złoże­nia tego wniosku.
  Pan kierown­ik prze­jrzał wniosek zażą­dał pol­skiego nr. tele­fonu — wskaza­łam cór­ki numer ; powiedzi­ał że zadz­woni i odd­al­ił się — nie otrzy­małam potwierdzenia złoże­nia wniosku ani żad­nego nr. ref­er­e­cyjnego mojej sprawy.
  Bezrad­na, oszołomiona i zas­traszona opuś­ciłam budynek. 29/10/2020 pochowałam dzi­adzju­sia, przyle­ci­ałam tysiące kilo­metrów, zakaże­nia Covi­d­owe ros­ną , od lat cho­ru­je na depresję i fobie społeczną, zamyka­ją granice UK muszę wracać do domu — a ja dalej nie wiem co dalej z moją sprawą.…

  04/11/2020r dzwonię do USC i pytam czy mój wniosek został roz­pa­tr­zony ; odpowiedz brz­mi TAK , pytam jak i kiedy zostanie mi dostar­c­zona decyz­ja ? ; odp. pana kierown­i­ka: zadz­wonię do pani cór­ki; pytam więc dalej, ale w jaki sposób dostar­czy­cie mi decyzję , czy pocztą ? czy moja cór­ka może ją ode­brać ? że zostaw­ie jej pełnomoc­nict­wo, — pan kierown­ik odp. NIE , TYLKO OSOBIŚCIE MOŻE PANI ODEBRAĆ TĄ DECYZJE! ja dalej pytam .… aż nagle słyszę: niech pani mi da w końcu świę­ty spokuj, nie mam cza­su z pan­ją dysku­tować, moła pani iść do innego urzę­du, nie musi­ała pani ter­az składać tego wniosku, czemu pani tu przyszła i uwzieła się na mnie …ja mam akty urodzenia i zgonow a nie panią , .…i rzu­cił słuchawką .…..cisza.…???
  Jest godz. około 14:00 a ja o 18:00 muszę jechać na lot­nisko bo o półno­cy UK zamy­ka granice i ogłosili lock­down od czwartku …a ja dalej nie wiem w jakim cza­sie i jak mi dostar­czą decyz­je.…? Więc dzwonie jeszcze raz do USC i proszę o udzie­le­nie mi odpowiedzi w jaki sposób USC może mi dostar­czyć decyzję ; pra­cown­i­ca nie zna odpowiedzi — przełancza do kierown­i­ka- kierown­ik , krzy­czy do mnie żebym mu nie przeszkadza­ła bo on wyp­isu­je ata zgonu i urodzeń a ja mu przeszkadzam i zaj­mu­je czas i …rzu­ca słuchawką.
  Jeste zała­mana , zrospac­zona — agres­ja wer­bal­na ze strony pana kierown­i­ka jest dla mnie prz­er­aża­ją­ca; nie chce już\ z tym panem roz­maw­iać, ale chce znać odpowiedzi na moje pyta­nia. Dzwonię do Urzę­du Mias­ta i proszę o połącze­nie mnie z kimś kto udzieli mi odpowiedzi na pytanie — w jaki sposób zostanie mi dostar­c­zona decyz­ja o zmi­an­ie nazwiska ? ; i proszę o nie łącze­nie mnie z kierown­ikiem USC ponieważ on nie chce ze mną roz­maw­iać bo nie umarłam — bo nie urodz­iłam się i nie mam Covi­da i mam mu nie przeszkadzać .…łączą z sekre­tarzem mias­ta Myszków , opowiadam znów całą his­torię po czy pan mówi ‚tam pracu­ją jeszcze dwie panie to one pani pomogą ; pan łączy, odbiera pani ja pytam : w jaki spoób zostani dostar­c­zona mi decyz­ja o zmi­an­ie nazwiska ? ; pani nie zna odp. łączy z kierown­ikiem ( tym samym który odkła­da słuchawke) ; kiedy pan kierown­ik mnie słyszy znowu krzy­czy żebym mu dała spokój bo on ma akty urodzenia zgony i covidy.…zaczyna krzy­czeć na mnie że go prześladu­ję i żebym mu dała świę­ty spokój, i sie rozłancza. 

  To zaczy­na być tzw. kome­dia Bare­ji. Szuka­mi inf. onlain gdzie moge złożyć skargę , nie zna­j­du­ję … dzwonie do UM w Myszkowie i pytam sekre­tarza mias­ta ‑no i już wiem mam, napisać na kartce i wrzu­cić do pudeł­ka przed Urzę­dem Mias­ta w Myszkowie. Nie zro­bię tego w taki sposób — zro­bię tak : napiszę skarge ale wyślę meilem do bur­mistrz lub lis­tem pole­conym, bo będe miała potwierdze­nie i nikt mi nie wmówi ‚póżniej że takiej skar­gi lub wniosku nie złożyłam.

  W świ­etle tych wszys­t­kich infor­ma­cji o prob­lemach na grani­cy, o wprowadzen­ju zmi­an nazwiska z automatu w sys­temie urzę­dowym oraz możli­woś­ci zakarzenia się Covid-19 i może umar­cia; ja chcę wiedzieć w jaki spośob USC dostar­czy mi decyzję lub kogo mogę upoważnic by ją odebrał?
  Bo jeśli umrę to nie chce mieć na gro­bie nazwiska ex-męża, i co zro­bi wtedy kierown­ik kiedy moja cór­ka będzie chci­ała akt zgonu a w sys­temie będe miała nowe nazwisko a w pasz­por­cie stare , to kogo wtedy uśmier­cą , i na jakiej pod­staw­ie sko­ro nie mam decyzji ani potwierdzenia złoże­nia wniosku o zmi­ane nazwiska?
  — papier­ka żad­nego że złożyłożyłam w ogóle taki wniosek???

  Dzwonie ponown­ie do Urzę­du Miast w Myszkowie, łączą z tym samym sekre­tarzem mówię że kierown­ik rzu­cił kole­jny raz słuchawką i proszę o łącze­nie z bur­mistrzem ; łączy mnie ale z sekre­tarką bur­mistrz, pani słucha mojej his­torii i mówi że pójdzie do wydzi­ału USC i dowie się ; i odz­woni ; zapisała imię i nazwisk oraz nr. tel.…
  Czekam, dzwoni tele­fon odbier­am ‚myśląc że usłyszę panią sekre­tarkę ale słyszę pana kierown­i­ka , który nie chce ze mną roz­maw­iać bo nie mam covi­da nie umarłam i nie urodz­iłam się a ja mu tylko czas zaj­mu­ję — jestem prz­er­ażona , ale staw­iam czoła i zaczy­na się kole­j­na agres­ja wer­bal­na ze strony pana kierown­i­ka ; czego pani znowu chce? przez pan­ją wylą­du­jw w szpi­talu, już wszys­tko pani powiedzi­ałem, gdzie jeszcze pani zadz­woni , do marsza­ł­ka woje­w­ody , premiera…niech pani przes­tanie mnie prześlad­ować , ja już żonie mówiłem że chy­ba w szpi­talu wylą­du­je , idę na badani.….
  oczy­wiśćie ja też próbu­ję zadawać pyta­nia i odpowiadać na jego słowa.…
  krzyczy,żebym dała mu świę­ty spokój i żebym poszła do innego urzę­du; mówię że nie mogę iść do innedo urzę­du sko­ro złożyłam wniosek w tym urzędzie, (poza tym sam mi to doradzał,) .…próbu­ję dowiedzieć się w jaki sposób zostanie dostar­c­zona mi decyz­ja o zmi­an­ie nazwisk … odp. tylko oso­biś­cie , mówie że wie pan że nie mogę tego ode­brać oso­biśćie , nakreślam możli­woś­ci : poprzez pełnomocnicto,córka oso­biś­cie, drogą meilową , pocztą za potwierdze­niem odbioru, poprze pro­fil pułap, pod­pis cyfrowy — odpowiedż pana kierown­i­ka TYLKO OSOBIŚCIE ; przyle­ci sobie pani i odbierze,
  ja dalej pytam i wkońcu słyszę że on nie wyda tej decyzji pełnomoc­nikowi bo się boji że będzie musi­ał tłu­maczyć się w sądzie,bo już tak kiedyś miał, a jak tak się upiera to .…MAM ZTRUDNIĆ ADWOKATA , który w moim imie­niu odbierze , bo tylko adwokat ma zau­fanie pub­licze.…. tutaj już zaniemówiłąm ( czyli pan kierown­ik USC przy którym mogę pod­pisać pełnomoc­nict­wo mojej córce do odbioru decyzji nie jest / nie ma zau­fa­nia pub­licznego), ręce opada­ja .….pod­noszę do wiado­moś­ci że sądy, proku­ratu­ra, starost­wo, zus, skar­bówka wysyła­ją decyz­je, wyro­ki i inne tam pocztą lub wyda­ją pełnomoc­nikom :syn­om córkom mat­ka ojcom siostrom takie decyz­je… , a pan kierown­ik każe zatrud­nić mi adwokata!!!
  Pytam zatem, jeśl zatem decyzją zmieni mi pan nazwisko i wpisze do rejestru a ja nie będe miała tej decyzji w ręku to jakim nazwiskiem mam się posługi­wać ? Ponieważ pan kierown­ik powiedzi­ał, (co potwierdza) że decyz­ja będzie pozy­ty­w­na to w jaki sposó mi USC dostar­czy ową decyzję bym mogła np. wysąpić w Pol­skiej Ambasadie mieszczącej sie w UK o nowy pasz­port ? ( ponieważ nie przylecę do PL w najbliższy cza­sie a moż nigdy ponieważ sytu­ac­ja na świecie sta­je się bard­zo skom­p­likowana prze Covid-19.) , pan kierown­ik krzy­czy że nie mogę niczego zmieni­ać w żad­nej ambasadzie.
  Pan kierown­ik zaczy­na na mnie krzy­czeć żebym przes­tała bo go do szpi­tała wpędzam, że ma już dośc, że go prześladu­je że on mi już wszys­to powiedział.…..że zadz­woni do cór­ki; [co według Pani oznacza że zadz­woni do córki? ]:
  zakładam zatem, że zadz­woni do cór­ki i powie jej ‚że decyz­ja czeka w urzędzie do ode­bra­nia lub, że decyz­ja jest już gotowa; więc zachodzi tutaj kole­jne, to samo pytanie,- kto i jak może ode­brać tą decyz­je sko­ro mnie nie ma w kra­ju a USC nie chce dostar­czyć tej decyzjii w inny sposób np. pocztą?
  Cały czas w naszej roz­mowie przeplata­ją sie słowa że zaj­mu­je mu czas,że on ma akta zgonu i urodzeń a ja cią­gle mu przeszkadzam, po co to robie , żebym poszła sobie gdzie indziej, że mogłąm przyjść kiedy indziej , kiedy mówię mu że między inny­mi przyle­ci­ałm na pogrzeb mojego dzi­adzju­sia zarzu­ca mi kłamst­wo i manip­u­lac­je- (śp.dziadzjuś zmarł 27/10/2020r godz. przedpołudniowa ).
  Mam już dość, jestem wykońc­zona , dalej nie mam odpowiedzi na moje pytanie!
  Z zakończenia roz­mowy wnioskuę (bo czytel­nie tego nie powiedzi­ał pan kierown­ik) ‚cytat:
  ” jak będe miał gotowe to przedz­wonie do cór­ki i zde­cy­du­je co dalej będziemy robili, kończymy tą roz­mowe bo już jestem na grani­cy wytrzy­małoś­ci ner­wowej i przy­chicznej , proszę już więcej nie dzwonić , rozłanczam się , do widzenia”. 

  .…. że co to jest: jego mogę a nie muszę , dam albo nie dam .… to nie jest jas­na ani czytel­na odpowiedż urzęd­ni­ka państ­wowego na wyszym stanowisku.

  Nad­mienię , że wszys­tkie roz­mowy tele­fon­iczne były nagry­wane przez Urząd Mias­ta Myszków. 

  Moje pytanie/a zatem do Pani brzmi :
  W jaki sposób USC może dostar­czyć mi decyz­je o zmi­an­ie nazwiska?
  Czy urzęd­nik powinien powiedzieć mi w jaki ter­minie będzie roz­pac­zona decyzja?
  Czy USC nie uzna­je pełnomoc­nict­wa przekazanego najbliższe­mu członkowi rodzinie?
  Czy pan kierown­ikUSC słusznie kazł mi zatrud­nić adwoka­ta do odbioru decyzji?
  Czy nie ma innej możli­wosci na odbiór decyzji USC o zmi­an­ie nazwiska innej niż poprzez zatrud­nienia adwoka­ta procesowego?
  Czy mam pra­wo doma­gać się czytel­nych i jas­nych odpowiedzi od urzęd­ni­ka admin­is­tracji państwowej?
  Czy pan kierown­ik zachował się wob­wc mnie oby­wa­tela który przyszedł złożyć wniosek właściwie?
  Czy zachowanie pana kierown­i­ka było właściwe ?
  Co mogę/ powin­nam ter­az zrobić ?

  No cóż, siedzę sobie ter­az w moim domu w Wielkiej Bry­tani na kwaran­tanie 14 dni i zas­tanaw­iam się w jaki sposób będe mogł ode­brać decyzję? , bo dalej nie wiem w jaki sposób USC w Myszkowie może mi dostar­czyć decyzję.

  z poważaniem ,
  Szaf­fron Rosa
  mail: saffronrosa@yahoo.com

  P/s
  Podsumowując:
  1.chcąc złożyć wniosek w USC o zmi­anę nazwiska, należy staw­ić się osobiście,
  2. należy mieć ważny dokument
  3. należy wypełnić wniosek i uiś­cić wskazaną opłatę
  4. wrzu­cić wniosek i opłatę do jakiegoś pojem­ni­ka przed urrrze­dem miasta
  5. .……resz­ta jest nie wiadoma?

  Moje oczeki­wa­nia wobec urzęd­ni­ka admin­is­tracji państwowejw/w sprawie:
  1.Rzetelnej Infor­ma­cji jaki i gdzie mogę złożyć wniosek o zmi­ane nazwiska(osobistej lub telefonicznej)
  2. Oso­biste staw­i­en­nict­wo w USC przed kierown­ikie wydziału
  3. Posi­adanie ważnego doku­men­tu tożsamości
  4 Wypełnie­nie wniosku przed kierown­ikie USC — uiszcze­nie opłaty 37 zł — dołącze­nie dowodu doko­na­nia opłaty
  5. Otrzy­ma­nia potwierdzenia złoże­nia w/w wniosku (kopia, nr. ref­er­en­cyjny, pod­pis, pieczątka
  6. Wskazanie przez urzęd­ni­ka USC w jakim ter­minie zostanie roz­pa­tr­zony nasz wniosek.
  7.Wskazanie w jaki sposób będzie dostar­c­zona w/w decyzja
  8 Wskazanie w jaki sposób mogę się odwoły­wać od decyzji
  9. Wysok­iej kul­tu­ry oso­bis­tej i ety­cznej urzęd­ni­ka admin­is­tracji pub­licznej, który ma służyć obywatelowi

  • Szanow­na Safron Rosa,
   jestem zdruz­gotana przed­staw­ioną sytu­acją i współczu­ję z powodu dziecka.
   Uważam, że przede wszys­tkim opis tej sytu­acji należało­by zgłosić przede wszys­tkim do Rzeczni­ka Praw Obywatelskich.

   Dopuszczal­ność złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia i nazwiska przez pełnomoc­ni­ka potwierdz­iło orzecznict­wo (np. wyrok Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Krakowie z dnia 24 sty­cz­nia 2018 r.III SA/Kr 1189/17).

   Pon­ad­to zgod­nie z art. 40 ust. 2 Kpa — jeżeli strona ustanow­iła pełnomoc­ni­ka, pis­ma doręcza się pełnomoc­nikowi. Pełnomoc­nikiem w rozu­mie­niu Kpa może być (każ­da) oso­ba fizy­cz­na posi­ada­ją­ca zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych (art. 33 § 1 Kpa).

   Myślę, że (już po cza­sie), ale najlepiej było­by złożyć wniosek w ogóle za pośred­nictwem konsula.

   Aktu­al­nie uważam, że wciąż ist­nieje możli­wość wyz­naczenia pełnomoc­ni­ka (może być to każ­da oso­ba — musi przed­staw­ić ory­gi­nał pełnomoc­nict­wa, albo rad­ca prawny albo adwokat — może przed­staw­ić pełnomoc­nict­wo poświad­c­zone za zgod­ność z oryginałem). 

   Decyz­ja ma obow­iązek być wydana w ciągu miesią­ca, w sprawach skom­p­likowanych w ter­minie dwóch. Wiem, że na mocy przepisów COVI­D­owych ter­miny te były zaw­ies­zone, ale tutaj szczegółów nie analizowałam.

   Jeżeli któreś aspek­ty wzbudza­ją jeszcze wąt­pli­woś­ci, proszę o komentarz.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dro­ga Pani Aniu,
    Dzięku­je za odpowiedz, prag­nę Pani powiedzieć, że 16/11/2020 r.
    (13 dni od złoże­nia wniosku) została wydana decyz­ja — pozy­ty­w­na ; i ode­brała ją moja cór­ka ( bez prob­le­mowo). Emoc­je związane z tą sprawa już lekko opadły i jestem w trakc­je pisa­nia skar­gi do burmistrz .

    • Bard­zo się cieszę, że udało się dopiąć sprawę i wydana została pozy­ty­w­na decyzja!
     Rozu­miem też emoc­je i nie dzi­wię się dal­szych Pani kroków.

     Poz­draw­iam
     Ania

 127. Witam, mam 2 dzieci z jed­nym part­nerem, syn urod­zony w tym roku dostał nazwisko ojca, cór­ka urod­zona 3lata temu otrzy­mała moje nazwisko że wzglę­du na brak roz­wodu i nie ure­g­u­lowane relac­je jej ojca z (aktu­al­nie) była żona, chci­ała bym ter­az zmienić córce nazwisko na nazwisko ojca, jak najlepiej napisać uza­sad­nie­nie, żeby było wiary­godne i zostało zaak­cep­towane? Z góry bard­zo dziekuje

  • Cześć Dajano,
   nie wiem, czy dobrze zrozu­mi­ałam stan fak­ty­czny, ale pamię­taj, że jeśli ojciec dziec­ka posi­a­da władzę rodzi­ciel­ską, to wyma­gana będzie jego zgo­da (albo zastępcza zgo­da sądu).

   Co do argu­men­tacji, skupiłabym się na tym, że dobrze, aby dzieci miały to samo nazwisko (jako rodzeńst­wo), powołu­jąc się na art. 89[1] Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego: “Dzieci pochodzące od tych samych rodz­iców noszą takie samo nazwisko, z zas­trzeże­niem przepisów, które do zmi­any nazwiska dziec­ka wyma­ga­ją jego zgody”.

   Poz­draw­iam
   Ania

 128. Dzień dobry. Czy jeżeli złożę podanie o zmi­anę imienia i nazwiska i dostanę decyzję odmowną to mogę się odwołać i poprosić tylko o zmi­anę imienia? 

  Nie jest to mòj kaprys. Jestem już dorosła, nato­moast przeżyłam piekło jako dziecko i mło­da kobieta.
  Część moich spraw jest udoku­men­towana ( oper­ac­je, opinie psy­chi­a­try sprzed lat.)
  Dzięku­ję za pomoc.

  • Cześć Lila,
   odwołać możesz się zawsze. Jeżeli jed­nak masz decyzję odmowną albo się odwołasz i nie będzie to skuteczne, to w sto­sunku to imienia i nazwiska, które wybrałaś już masz “zablokowaną drogę”.
   Nato­mi­ast możesz złożyć wniosek na innych podstawach.

   Życzę powodzenia!

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam. Dzięku­ję za odpowiedź. : — )
    Mam cichą nadzieję że oso­ba, która będzie roz­pa­try­wała moje podanie o zmi­anę imienia i nazwiska będzie tak samo życ­zli­wa i pomoc­na jak Pani tutaj.
    Nie wiem czy dobrze rozu­miem, zatem dopytuję :
    Cyt. “w sto­sunku do imienia i nazwiska, które wybrałaś już masz “zablokowaną drogę” — czyli że mogę złożyć nowe podanie tyle że wymyślić sobie inne imię i nazwisko a powód uza­sad­ni­a­ją­cy potrze­bę zmi­any tożsamoś­ci podać z poda­nia nr.1?
    Czy chodzi o zmi­anę argumentacji?
    Przy składa­niu poda­nia via net było pytanie czy składałam wcześniej podanie o zmi­anę danych.

    Poz­drawa­iam

    Lila

    • Cześć Lila,
     we wzo­rach wniosków bard­zo częs­to jest do złoże­nia oświad­cze­nie, że nie wnosiłaś już o zmi­anę na te konkretne dane.
     Tak więc chodzi o zmi­anę na konkretne imię lub nazwisko. Negaty­w­na decyz­ja bloku­je drogę do kole­jnego wniosku o zmi­anę na konkretne imię lub nazwisko.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Dzięku­ję za infor­ma­cję. W takim wypad­ku nie pozosta­je mi nic innego jak złożyć podanie i liczyć na cud..;-)
      Pani Blog jest genial­ny — jest dla mnie glòwnym źròdłem infor­ma­cji w spraw­ie. Jeszcze raz bard­zo dzięku­ję za poświę­cony czas i ogrom­ną pomoc. Życzę Pani wszys­tkiego tego czego sobie Pani życzy, na świę­ta i w Nowym Roku.
      Pozdrowienia!

      • Serdecznie dzięku­ję!
       Ciesze się, że speł­nia swój cel, czy poma­ga i eduku­je w zakre­sie prawa administracyjnego.

       Wszys­tkiego dobrego!
       Pozdrawiam
       Ania

 129. Witam, bard­zo proszę o pomoc.
  Chci­ałabym zapy­tać czy ist­nieje możli­wość zmi­any nazwiska na nazwisko dwuczłonowe po mojej prababci?
  Mam dużą więź z prabab­cią która nieste­ty nie żyje i chci­ałabym nosić jej nazwisko.
  Czy taki przy­padek będzie trze­ba jakoś uza­sad­nić we wniosku o zmi­anę nazwiska i czy wogóle jest to zgodne z prawem? Bard­zo dzięku­je za informacje
  Pozdrawiam
  Ilona

  • Cześć Nasiłkows­ka,
   powód zmi­any musi być ważny i to musisz wykazać we wniosku.
   Z punk­tu widzenia organu musisz wykazać, dlaczego koniecz­na jest zmi­ana aktu­al­nego nazwiska.
   Aspekt his­to­ryczny, kul­ty­wowa­nia trady­cji rodzin­nych jest ważny.
   Niem­niej zad­baj o to, aby dobrze to uargumentować.

   Prze­jrzyj także inne komen­tarze, bo pojaw­iały się podob­ne pytania.

   Poz­draw­iam
   Ania

 130. Witam proszę o infor­ma­c­je gdzie moż­na zlozy wiosek o zmi­anę nazwiska dla dziecka.(dziecko urodzine w Wielkiej Bry­tanii na oby­wa­telst­wo polskie)

  • Cześć Kaju,
   tak jak pisałam w tekście:
   — bezpośred­nio do wybranego kierown­i­ka USC;
   — pośred­nio do wybranego kierown­i­ka USC za pośred­nictwem konsula.

   Gen­er­al­nie też wyma­gana jest zgo­da ojca dziec­ka (poza drob­ny­mi wyjątkami).

   Poz­draw­iam
   Ania

 131. Cześć. Chci­ałabym zmienić imię, bo się z nim nie iden­ty­fiku­ję. Nie umiem go uży­wać, nie reagu­ję na to imię, mam przez to prob­le­my w pra­cy, bo woła­ją mnie, a ja nie odpowiadam, byłam przez to parę razy na dywaniku.
  Jestem osobą, która się jąka i wymaw­iać imię Aga­ta jest bard­zo ciężko. Zawsze zaczy­nam przed­staw­ian­ie się od nazwiska i dostawałam już komen­tarze, że imię jest pier­wsze i nie należy mówić od nazwiska. Stre­su­je mnie to jeszcze bardziej w takich sytu­ac­jach. Od 16 rż uży­wam przezwiska Wino, a od kiedy weszłam na rynek pra­cy rozbu­dowa łam je do imienia Win­cen­ta. Łat­wo jest wmówić, czu­ję się z nim związana i już kawał cza­su go uży­wam. W ostat­niej pra­cy miałam prob­le­my, bo nie chcieli zaak­cep­tować innego imienia i uży­wali Aga­ta. Wró­ciły sytu­acje, że nie reagu­ję na zawołanie, bo nie czu­je ze to moje imię. Z tego powodu strasznie zep­suła się atmos­fera w pra­cy i w końcu z niej zrezyg­nowałam, bo było nieprzy­jem­nie z pracownikami.
  Czy myślisz, że zmie­nili­by mi imię z tak błachych powodów?

  • Cześć Wino,
   czy na prawdę uważasz, że powód jest błahy? Z opisu wyni­ka, że to jed­nak poważ­na sprawa.
   Spróbuj zebrać oświad­czenia pisemne od byłych kolegów z pra­cy (jeśli utrzy­mu­jesz z nimi kon­tak­ty), wskazu­jące, że kwes­t­ia imienia sta­je się pod­stawą do kon­flik­tów w pra­cy. Może osób, które wskazu­ją, że nie reagu­jesz na imię. Jeśli kon­sul­towałaś się psy­cho­log­icznie lub psy­chi­a­trycznie, to także może opinia czy zaświad­cze­nie od terapeuty?

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Cześć. Mam dość podob­ny prob­lem. Mam od zawsze wadę wymowy, mówię dość niezrozu­mi­ale, nie wymaw­iam “r”. Po wielu lat­ach chodzenia do logope­dy da się mnie zrozu­mieć, ale nieste­ty mam na imię Mar­ta. Przez to prak­ty­cznie w każdym miejs­cu, gdzie muszę podać imię i nazwisko, jest ono źle zapisy­wane, i to są poważne sprawy, zaczy­na­jąc od den­tysty, bukowa­niu hoteli, a na zapisy­wa­niu się na test na koron­awirusa kończąc. Moje nazwisko też jest trudne do zapisa­nia, więc zdarza­ło mi się, że u tego samego den­tysty na trzech różnych doku­men­tach fig­urowałam jako trzy różne oso­by! (raz Mag­da, raz Mag­dale­na, raz źle nazwisko). Wielokrotne pow­tarzanie imienia nic nie daje, a nawet w urzę­dach panie bagatelizu­ją prob­lem, nie chcą spo­jrzeć na doku­men­ty albo obraża­ją się, gdy zwracam im uwagę. Muszę każde­mu patrzeć na ręce, a przy roz­mowie tele­fon­icznej np. nie jest to możliwe.
    Moje seple­nie­nie i pow­tarzanie imienia po tysiąc razy zaw­sty­dza­ło mnie od dziecińst­wa, a jestem osobą na spek­trum autyz­mu, więc samo komu­nikowanie się z ludź­mi jest dla mnie prob­le­mem. Od 15 roku życia uży­wam w kon­tak­tach nie­ofic­jal­nych ksy­w­ki. Na swo­je prawdzi­we imię prak­ty­cznie nie reagu­ję. Nieste­ty, nie mogę przyjąć ksy­w­ki za imię. Czy jed­nak jeżeli zacznę uży­wać jakiegoś imienia w relac­jach nie­ofic­jal­nych, przed­staw­iać się nim na nowej uczel­ni albo w pra­cy, będę miała za ileś lat możli­wość ubie­ga­nia się o zmi­anę imienia? Czy niemożność wymówienia włas­nego imienia jest dostate­cznym powodem?

    • Cześć Mar­to,
     uważam, że tak, jest to powód, ponieważ powodu­je to wiele stre­su, błędy w doku­men­tach urzę­dowych i czu­jesz się ośmieszana, uży­wa­jąc go.
     Uważam, że to są już ter­az powody do tego, aby zmienić swo­je imię.

     Poz­draw­iam
     Ania

 132. Witam! Mam kil­ka pytań co do zmi­any imienia
  1)Czy jest jakaś dokład­na licz­ba dni w cza­sie których po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku trze­ba zmienić doku­men­ty? Np. miesiąc czasu?
  2)Czy po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku moż­na posługi­wać się starym pasz­portem czy do momen­tu wyro­bi­enia nowego jest jakieś ogranicze­nie w podróżowaniu?
  3)Chodzi o akt urodzenia. Czy trze­ba akt urodzenia dodać do doku­men­tacji czy chodzi tylko o wskazanie kierown­i­ka urzę­du gdzie akt urodzenia został sporząd­zony? Jeśli chodzi o wskazanie kierown­i­ka urzę­du to czy chodzi o aktu­al­nego czy tego, który był kierown­ikiem w momen­cie nar­o­dzin? Jeśli akt to czy dokład­nie ten, który został wydany w momen­cie nar­o­dzin czy trze­ba wyro­bić nowy?
  4)Czy w dowol­nym momen­cie moż­na wybrać się z takim wnioskiem do urzę­du stanu cywilnego czy trze­ba wcześniej umówić taką wizytę?
  Do wszys­t­kich pytań mam swo­je przy­puszczenia ale wolałabym się upewnić 🙂 Tyle o tym czy­tam a w każdym artykule jest co innego wiec już się sama mylę 🙂

  • Cześć Liliannaaa1997,
   ad. 1) Zgod­nie z ustawą o dowodach oso­bistych wymi­ana dowodu powin­na nastąpić niezwłocznie. W kon­tekś­cie pozostałych reg­u­lacji, zasady zapewne będą podobne.
   ad. 2) Na pod­staw­ie przepisów ustawy o doku­men­tach pasz­por­towych pasz­port traci ważność po upły­wie 60 dni od dnia doręczenia ostate­cznej decyzji admin­is­tra­cyjnej. Przez ten czas ważnoś­ci moż­na na pod­staw­ie “starego” pasz­por­tu przemieszczać się.
   ad. 3) należy wskazać przede wszys­tkim w jakim mieś­cie wydano akt urodzenia (o ile w Polsce) czy akt małżeńst­wa. Nie ma obow­iązku dołącza­nia aktu urodzenia do wniosku.
   ad. 4) wniosek moż­na złożyć w dowol­nym momen­cie, ale z uwa­gi na sytu­ację COVID-ową może to wyglą­dać odmiennie 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 133. Dzień dobry chcielibyśmy dodać 2 imię dziecku admin­is­tra­cyjnie . Byliśmy w usc powiedzieli nam że musi być podany konkret­ny powód i uza­sad­nie­nie. Nie bard­zo wiem jaki powod podać żeby wniosek nie zostal odrzu­cony. Powiedzieliśmy że chodzi o patrona jak dla usc to nie jest powód do zmi­any. Proszę o pomoc

  • Cześć Iwono,
   jeśli nie minęło 6 miesię­cy od sporządzenia aktu urodzenia to możesz zro­bić to oświad­cze­niem przed Kierown­ikiem USC.
   Jeżeli chodzi o okres późniejszy, to jak rozu­miem chodzi o aspekt związany z wyz­nawaną wiarą, być może także trady­cją rodzin­ną i trady­cją kul­tur­ową związaną z nadawaniem dwóch imion dla dziecka. 

   Nato­mi­ast musisz sama ustal­ić, jaki jest fak­ty­czny powód. Infor­ma­c­ja uzyskana z USC jest właś­ci­wa w tym sen­sie, że powód zmi­any musi być ważny.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Tak wiem . Podalam że chce dodać 2 imię że wzglę­du na patrona. Powiedzieli mi że to nie jest powód żeby dodać drugie imie. Że muszę podać konkret­nie ważny powód.

    • Cześć Iwono,
     jeśli już złożyłaś wniosek i dostałaś decyzję odmowną to koniecznie się odwołaj. Ponieważ decyz­ja odmow­na “bloku­je” ponowny wniosek w tym zakresie.
     Myślę, że oparłabym argu­men­tację na praw­ie do wol­noś­ci wyz­na­nia i “wykony­wa­nia” obrzędów religijnych.
     Przeszukałabym his­torię danego obszaru, czy np. trady­cją his­to­ryczną nie jest nadawanie imienia po patronie.

     Poz­draw­iam
     Ania

 134. Dzień dobry, jestem po roz­wodzie i chcę zmienić nazwisko, ale na rodowe/panieńskie mojej mamy, jak mogę to argu­men­tować że nie chcę wracać do swo­jego panieńskiego

  • Cześć Izo,
   musisz wskazać ważny powód takiej zmiany.
   Wiele zależy od tego, z jakich powodów pode­j­mu­jesz taką decyzję.

   Nie ma tutaj uproszc­zonej pro­ce­dury i musisz złożyć nor­mal­ny wniosek o zmi­anę imienia lub nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 135. Witam:) Jestem mężatką od pon­ad roku. Mam nazwisko dwuczłonowe, z którego chci­ałabym zrezyg­nować (zostać tylko przy męża). Na co dzień posługu­ję się nazwiskiem męża, wyłącznie przy pod­pisy­wa­niu ważnych doku­men­tów uży­wam dwóch członów. Czy jest taka szansa?

  • Cześć Anon­i­mowa,
   tak, uważam, że jest taka szansa.
   Przed­staw dowody na fakt uży­wa­nia poje­dynczego nazwiska, np. strony, gdzie tak się posługu­jesz. Może jakaś wewnętrz­na kore­spon­denc­ja fir­mowa (ale uzgod­nij to z pra­co­daw­cą), zez­na­nia świadków.

   Poz­draw­iam
   Ania

 136. Dro­ga Administratywistko
  Czy moż­na zmienić imię dlat­ego, że się go nie znosi? Z góry dzięku­ję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Cześć Ano,
   to bard­zo sze­rok­ie poję­cie. Potrze­bu­ję dopre­cy­zować. Jeśli wiąże się z traumą, negaty­wny­mi doświad­czeni­a­mi, to jest szansa na wykazanie tego przed Organem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 137. Dro­ga Administratywistko,

  chci­ałabym zmienić drugie imię. Mam długie oba imiona, długie nazwisko, po ślu­bie zmienię nazwisko na jeszcze dłuższe. Pier­wszego imienia uży­wam na co dzień. Drugiego imienia — Domini­ka — nie uży­wałam nigdy, nie lubię go, negaty­wnie mi się kojarzy. Chci­ałabym zmienić je na krót­sze, którego uży­wam w Internecie — Ida. Czy brak emocjon­al­nej iden­ty­fikacji ze starym imie­niem i popar­cie wniosku dowoda­mi, że Ida jest w uży­ciu, wystar­czy jako uza­sad­nie­nie chę­ci zmi­any drugiego imienia?

  • Cześć Ida,
   tu ja: Admin­is­traty­wistka 🙂

   To jest skom­p­likowana sytu­ac­ja i gen­er­al­nie organ częs­to wyma­ga “pewnych dowodów”.
   Myślę jed­nak, że warto zapy­tać bezpośred­nio w Organie, a więc u Kierown­i­ka USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 138. Dzień dobry, jestem rozwód­ką , chcę zmienić nazwisko na panieńskie ale mojej mamy, czy jest to możli­we, wiem że syn­owie to bez prob­le­mu, jeśli moż­na to jak mam argu­men­tować prośbę

  • Dzień dobry,
   pod­stawą zmi­any nazwiska musi być ważny powód. Doty­czy to zarówno Ciebie, jak i synów. Przy czym jeśli ich ojciec posi­a­da władzę rodzi­ciel­ską to także i jego zgo­da będzie wyma­gana, ewen­tu­al­nie zastępcze orzecze­nie sądu.

   Pomyśl więc, jakie ważne powody sto­ją za taką zmianą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 139. Witam. Zmieniłam nazwisko po ojcu na nazwisko panieńskie mat­ki. Mam pytanie czy w akcie urodzenia są dokony­wane zmi­any, czy zosta­je stare nazwisko? Pozdrawiam

  • Cześć San­dro,
   w akcie urodzenia także odno­towane zosta­je nowe nazwisko w postaci tzw. wzmi­an­ki dodatkowej.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Hej, nie wiem czy przeczy­tasz te wiado­mosc ale wlas­nie z mezem probu­je­my zmienic nazwisko rodowe (meza) na nazwisko panien­skie jego mamy. masz moze jakies pod­powiedzi co napisac we wniosku? jakie Ty mialas argu­men­ty ktore przekon­aly urzad?
   gen­er­al­nie moj maz nie chce miec nazwiska ojca, bo ten rozwiodl sie z mama i ponown­ie sie ozenil.
   z gory bede wdziecz­na za kaz­da podpowiedz!

   • Olu powiedz czy zmie­nil­iś­cie to nazwisko i jak argu­men­towali­scie? Mamy podob­na sytu­ację, tylko u nas teś­cie żyją razem, ale nazwisko jest ośmiesza­jące i ze wzglę­du na dzieci chce­my zmienic pa panieńskie tesciowej. Nie

 140. Dzien dobry
  Co oznacza “wybrany Kierown­ik USC”?
  Czy mam przez to rozu­miec, ze wniosek moz­na zlozyc w dowol­nym miejs­cu, nieza­leznie od miejs­ca zamel­dowa­nia, zamieszki­wa­nia i slubu?
  Pozdrawiam,
  Dorota.

  • Dzień dobry,
   dokład­nie tak — możli­wy jest wybór dowol­nego Kierown­i­ka USC przy pro­ce­durze zmi­any imienia lub nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 141. Cześć! Czy USC ma określony czas na roz­pa­trze­nie wniosku o zmi­anę nazwiska w try­bie admin­is­tra­cyjnym? I czy po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku jest jak­iś określony czas na wyro­bi­e­nie nowego dowodu? Mieszkam za granicą, więc o ile sam wniosek mogę złożyć przed kon­sula, resztę doku­men­tów będę musi­ała załatwić w Polsce i zas­tanaw­iam się czy da się to jakoś zaplanować w cza­sie.. Poz­draw­iam serdecznie!

  • Cześć AZ,
   gen­er­al­nie organ ma obow­iązek rozpoz­nać sprawę admin­is­tra­cyjną w ciągu miesią­ca, ale są wyjąt­ki, kiedy może ter­min wydłużyć, np. związane ze skom­p­likowanym postępowaniem. 

   Zgod­nie z ustawą o dowodach oso­bistych wymi­ana dowodu powin­na nastąpić niezwłocznie 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 142. Szanow­na Pani, 

  już od daw­na planowałam zmi­anę nazwiska, jed­nak jestem jeszcze niepełno­let­nia i zmi­any takiej dokon­ać nie mogę. Gdy tylko osiągnę pełno­let­ność, chci­ałabym zmienić moje obec­ne nazwisko (po ojcu) na mat­ki, ponieważ od zawsze towarzyszyła mi pew­na odraza do mojego nazwiska. Od najw­cześniejszych lat, gdziekol­wiek bym się nie znalazła, byłam niejed­nokrot­nie pros­zona o powtórze­nie mojego nazwiska i przeliterowanie go, ze wzglę­du na jego niepol­skie brzmie­nie. Na dodatek, praw­ie za każdym razem odczy­ty­wano je błęd­nie, najczęś­ciej według zasad wymowy ang­iel­skiej, czy niemieck­iej, co było dla mnie dość kłopotli­we oraz mylące, ponieważ jestem Polką. 

  Nazwisko mojej mamy niezmiernie podobało mi się już od dziecińst­wa i ma zupełnie prostą oraz pol­ską pisown­ię, w prze­ci­wieńst­wie do tego, które noszę. Chci­ałabym się tylko zapy­tać, czy według Pani, moje uza­sad­nie­nie posi­a­da wystar­cza­ją­co sil­ny argu­ment, aby urząd zaaprobował mój wniosek? 

  Z poważaniem

  -

  • Dzień dobry Anonimie,
   w takich sytu­ac­jach pro­ponu­ję kon­takt z Kierown­ikiem USC i zapy­tanie go o tę kwestię.
   Oso­biś­cie uważam, że kłopotli­we nazwisko, szczegól­nie w kon­tekś­cie jego uży­wa­nia, to ważny powód.
   Niem­niej nie mogę zag­waran­tować, jaką decyzję pode­jmie Kierown­ik USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 143. Czy moge zmienic nazwisko bez roz­wodu? Rozstal­is­my sie 3 lata temu juz do siebie nie wrocimy. Jed­nak dopu­ki dzieci sa male nie chce­my im mieszac w glowach i cia­gac po sadac ( 12 lat, 8 lat i 2 lata). Chcial­abym otworzyc sklep niem­niej w otwiera­niu dzialalnosci chce miec swo­je panien­skie nazwisko… chce zaczac zycie od nowa jako ja nie jako ” nikt”- kim bylam przez 12 lat malzenst­wa. Czy jest to mozliwe?

  • Cześć Iwa,
   w otwier­anej dzi­ałal­noś­ci, jeżeli to jest jed­noosobowa dzi­ałal­ność gospo­dar­cza to w nazwie (fir­mie) musisz wskazać swo­je aktu­alne nazwisko. Możesz także dopisać inne dane, ale aktu­al­nie nazwisko musi się znaleźć. Jeżeli zakładasz spółkę z o.o. to tam są mniej restryk­cyjne warun­ki co do nazwy.

   Przy zmi­an­ie, pozosta­je Ci ter­az wyłącznie admin­is­tra­cyj­na zmi­ana nazwiska, a więc złoże­nie wniosku i wskazanie ważnego powodu zmiany.
   Jeżeli chci­ałabyś zmienić nazwiska dzieci, to za zgodą drugiego rodz­i­ca, jeśli dys­ponu­je prawa­mi rodzi­ciel­ski­mi. Zgodę rodz­i­ca może zastąpić orzecze­nie sądu opiekuńczego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 144. Dzień dobry.

  Mam Pol­skie oby­wa­telst­wo i zamieszku­ję Pol­skę od urodzenia. Mam Pol­sko brzmiące imię i nazwisko. Ze wzglę­du na (potwierd­zone) korze­nie aus­tro-węgier­skie się­ga­jące pon­ad 200 lat wstecz chcę dodać do nazwiska prze­drostek z dookreśle­niem “von Aus­tria”. Czy nasz (Pol­s­ki) USC wyraz­ił­by zgodę wg prawa? Taki zabieg był­by korzyst­ny dla zachowa­nia pamię­ci oraz bardziej rzeczy­wis­tego kul­ty­wowa­nia trady­cji i wzor­ców z cza­sów Monar­chii Hab­s­burgów kiedy to moi przod­kowie zamieszki­wali Aus­trię a potem podarowane tere­ny w grani­cach byłej Galicji.

  Poz­draw­iam — Anonim.

  • Cześć Anon­imie,
   myślę, że najbez­pieczniej było­by zapy­tać kierown­i­ka USC.
   Sytu­ac­ja jest dosyć nieklasy­cz­na. Myślę, że mogła­by także pomóc kon­sul­tac­ja np. z Radą Języ­ka Pol­skiego, ale lep­iej aby pytanie do skierował Kierown­ik USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 145. Dzień dobry!
  Moje 4‑miesięczne dziecko nosi moje nazwisko, jed­nak chcielibyśmy z part­nerem zmienić mu na jego nazwisko. Co mamy zro­bic? Czy w uza­sad­nie­niu może­my napisać, że jego nazwisko jest łatwiejsze w posługi­wa­niu się? Moje jest trochę trudne i cza­sa­mi ciężko komuś je zrozu­mieć. Poz­draw­iam, Kasia.

  • Cześć Kasiu,
   musi­cie wykazać, że powód jest ważny. Myślę, że trud­noś­ci z poprawnym wypowiedze­niem i napisaniem nazwiska to jest istot­na kwes­t­ia. Pro­ponu­ję jed­nak po pros­tu skon­tak­tować się z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oni to widzą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 146. Witam. Chcial­abym dodac syn­owi drugie imie po jego dzi­ad­ku. Obec­nie ma tylko jed­no. Syn jest z nim bard­zo zzy­ty i chcial­by pustą lukę drugiego imienia wypel­nic jego imie­niem — uhonorowac go w ten sposob. Czy mogl­by to byc wystar­cza­ją­cy powod do zmi­any? Jakie dowody w takim wniosku musielibysmy podac?

  • Cześć Ella,
   powód musi być ważny. Ja widzę tutaj argu­men­tację w kierunku kon­tyn­uowa­nia trady­cji nadawa­nia drugiego imienia na cześć rodz­i­ca, chrzest­nego czy dzi­ad­ka. To pięk­na pol­s­ka trady­c­ja a jed­nocześnie kon­tyn­uowanie pewn­go kul­tu zmarłych i uhonorowa­nia oso­by, która była waż­na i odeszła.

   Niem­niej doradzam kon­takt z kierown­ikiem USC czy osobą mery­to­rycznie zaj­mu­jącą się sprawą, aby skon­sul­tować taki powód zmi­any imienia.

   Odnośnie do dowodów wskaza­łabym nr PESEL dzi­ad­ka, jeśli zna­cie, we wniosku, aby potwierdz­ić, że fak­ty­cznie doty­czy to konkret­nej, spokrewnionej osoby.

   Poz­draw­iam
   Ania

 147. Witam. Mój nieżyją­cy ojciec był dzieck­iem ZABURZAN, którzy przy­byli w 1945r na obec­ne tere­ny RP. Akta małżeńst­wa, urodzenia spalone. Obec­nie będę starał się spros­tować pisown­ie mego zazwiska z „ S„ na praw­idłowe „ Z„. Niedawno z Archi­wum Państ­wowego otrzy­małem potwierdze­nie aktu małżeńst­wa moich dzi­ad­ków a rodz­iców mego ojca. Pisow­n­ia dzi­ad­ka zaw­iera literę Z w rodowym nazwisku. W wyniku braku doku­men­tów, które uległy spale­niu-zaginię­ciu, przez lata urzęd­ni­cy pisali w nazwisku DS zami­ast DZ.
  W 1959 r dzi­ad­kowi udało się spros­tować nazwisko ale jego już nielet­nie dzieci tego dokonac nie mogly, przykład mój ojciec. Starsze jego rodzenst­wo nosi DZ.
  Urzęd­nik SC mailowo odrzu­ciła możli­wość SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ w nazwisku argu­men­tu­jąc że jest to ZMIANA NAZWISKA oraz BRAK INTERESU PRAWNEGO do jego zmi­any. Jed­nakże gdy mailowo dołączyłem ww doku­ment, stwierdz­iła że ZMIANA NAZWISKA jest możli­wa. Ale Nie jest możli­we Spros­towanie gdyż przez lata nikt nie doma­gał się tej zmi­any i USC pros­tować pisown­ie nazwiska nie będzie, pomi­mo że cała rodz­i­na nosi DZ.
  Ta decyz­ja w moim odczu­ciu jest krzy­wdzą­ca gdyż z URZĘDU powin­no dojść do spros­towa­nia pisowni nazwiska, tym bardziej ŻE JUŻ JESTEMPOSIADANIU AKTU MAŁŻEŃSTWA DZIADKÓW co wcześniej od 1945r po wysiedle­niu nie było możliwe.

  • Moje dzieci noszą nazwisko męża. Ja nosz nazwisko dwuczłonowe (panieńskie i męża) chci­ałabym zmienić dzieciom na dwuczłonowe. Jak tego trze­ba dokonać?

   • Cześć Justyno,
    na taką zmi­anę potrze­bu­jesz zgody ojca dzieci, chy­ba że nie ma on pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub jest pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej albo nie żyje. A jeśli dzieci ukończyły 13 r.ż. także ich zgodę.

    W razie braku zgody ojca dzieci możesz zwró­cić się z wnioskiem do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziecka.

    Dodatkowo we wniosku musisz wykazać ważny powód takiej zmiany.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Kristof,
   aktu­al­na pod­stawa do spros­towa­nia nazwiska wyni­ka z art. 35 Prawa o aktach stanu cywilnego i jest możli­wa, jeśli dys­ponu­jesz aktem stanu cywilnego (jak akt małżeńst­wa) wstęp­nych, a więc rodz­iców czy dziadków.

   Jeśli chcesz uzyskać pełną wiedzę na tem­at prawnych pod­staw odmowy wyko­na­nia czyn­noś­ci, to pole­cam złożyć pisem­ny wniosek do Kierown­i­ka USC w spraw­ie (oso­biś­cie, lis­tem pole­conym czy przez ePUAP). 

   Brak odpowiedzi na wniosek czy infor­ma­c­ja o odmowie doko­na­nia czyn­noś­ci poz­woli Ci złożyć skargę do WSA w tej sprawie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 148. Witam serdecznie i mam trochę niety­powe zapy­tanie. Jak mogę uza­sad­nić nadanie drugiego imienia , które jest obco­języ­czne a chci­ałabym je dodać ze wzglę­du uzu­pełnienia braków numero­log­icznych? Mam ory­gi­nal­nie tylko jed­ni imie a to miało­by byc dodatkowe, spol­szc­zona for­ma imienia odpada.
  Aneta

  • Cześć Ane­to,
   nat­u­ral­nie możesz zawnioskować o to, aby dodano Ci imię obco­języ­czne (chy­ba że nie wskazu­je ono jed­noz­nacznie płci).
   Powin­naś wykazać jed­nak w uza­sad­nie­niu ważny powód takiej zmiany.

   Zas­tanów się, jakie argu­men­ty spraw­ia­ją, że kwes­t­ia jest tutaj ważna.
   Nie mam doświad­czenia z aspek­ta­mi numero­log­iczny­mi i nie kojarzę orzeczeń w tym zakresie. 

   Poz­draw­iam
   Ania

 149. Witam…
  Mam nazwisko dwuczłonowe (panieńskie i swo­jego męża) a chci­ałabym zmienić tylko na męża. Czy ist­nieje taka możli­wość? Czy to będzie trudne? Jestem z mężem już 20 lat i strasznie mylę nazwiska, częs­to zapom­i­nam o panieńskim. Czy trze­ba mieć jakieś dowody, raczej takich nie będę mieć bo zawsze papiery urzę­dowe popraw­iałam i wyrzu­całam do kosza i wypeł­ni­ałam ponown­ie. Poproszę o szcz­erą odpowiedź. Z góry dziękuję.

  • Cześć Zapom­i­nal­s­ka,
   zmi­ana będzie na nazwisko używane.
   W takim przy­pad­ku opisałabym te sytu­acje, wskazu­jąc na przyzwycza­je­nie do jed­nego nazwiska i uży­wanie wyłącznie nazwiska męża.

   Dla pewnoś­ci skon­tak­towałabym się z USC, w którym zamierza­sz złożyć wniosek.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Cześć, byłam z narzec­zonym już w USC i przy zaświad­cze­niu (do ślubu konko­rda­towego) stwierdza­ją­cym brak okolicznoś­ci wyłącza­ją­cych zawar­cie małżeńst­wa wybrałam dwuczłonowe nazwisko.
   Ter­az jed­nak doszłam do wniosku, że będzie to dla mnie utrud­nie­nie. Chci­ałabym zmienić swo­ją decyzję i zostać po ślu­bie tylko przy nazwisku przyszłego męża. Czy jest to jeszcze możli­we? (ślub dopiero w październiku)

   • Cześć Niezde­cy­dowana,
    możesz zmienić decyzję przed ślubem, ale najlepiej zajmij się tym wcześniej, żebyś miała już aktu­alne doku­men­ty dla księdza.

    Poz­draw­iam
    Ania

   • Pani Aniu a czy jak jestem już po ślu­bie ale mniej niż miesiąc i jeszcze nie zmieniłam doku­men­tów da się szy­bko odwró­cić zmi­anę nazwiska? Wzięliśmy ślub w Polsce i chci­ałam wg prawa, które mi przysługu­je w Polsce zmienić nazwisko i zmieniłam, ale wyprowadz­iłam się za mężem do Włoch i wszyscy mi tutaj mówią, że źle postąpiłam, bo we Włoszech nazwiska się nie zmienia i że będę miała rząd kom­p­likacji a oprócz tego jeśli kiedyś będę chci­ała mieć oby­wa­telst­wo włoskie i tak będę musi­ała wró­cić do nazwiska, które mam wpisane w akcie urodzenia.

    Będę bard­zo wdz­ięcz­na za odpowiedź!

    • Pani Doro­to,
     na to już jest za późno, ponieważ z momentem pod­pisa­nia doku­men­tów ślub­nych pod­jęła Pani decyzję odnośnie do nazwiska.
     Pozosta­je jed­nak opc­ja zmi­any nazwiska w try­bie admin­is­tra­cyjnym, wskazu­jąc na np. potrze­bę dos­tosowa­nia się do reguł, obow­iązu­ją­cych w innym państwie.

     Niem­niej doradzam kon­takt z kierown­ikiem USC czy osobą mery­to­rycznie zaj­mu­jącą się sprawą, aby skon­sul­tować taki powód zmi­any nazwiska.

     Poz­draw­iam
     Ania

 150. Mam prob­lem z moim nazwiskiem I chcial­abym go rozwiazac.
  Wygla­da na to, ze bede musiala poradz­ic sie prawni­ka. Czy wiesz moze, o jakiej spec­jal­iza­cji prawni­ka powin­nam szukac?
  Dziekuje

  • Cześć Basiu,
   kwest­ie związane z nazwiskiem to sprawy admin­is­tra­cyjne, więc szukałabym prawni­ka, który zaj­mu­ję się:
   — sprawa­mi administracyjnymi;
   — reprezen­tacją przed organa­mi administracyjnymi.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzień dobry. Czy mogę prze­jść z mojego nazwiska panien­skiego na nazwisko ‚które nosi mój syn po swoim zmarłym ojcu?Bardzo nie lubię swo­jego nazwiska ‚zawsze miałam z nim prob­lem zawsze śmi­ano się z tego nazwiz­ka i tak jest do dziś .Nie jestem też z nim związana emocjon­al­nie ponieważ nigdy też nie byłam związana emocjon­al­nie że swoim ojcem i jego rodziną.Jakie muszę mieć doku­men­ty że móc zmienić nazwisko?Proszę o pomoc.
   Monia.

   • Cześć Monia,
    zapoz­naj się proszę z pozostały­mi komen­tarza­mi pod tek­stem, ponieważ udzielałam już podob­nych odpowiedzi.

    Gdy­by coś nie było jasne, to pytaj dalej 😉

    Poz­draw­iam
    Ania

 151. Witam,
  jestem Polakiem, mam pol­skie oby­wa­telst­wo, ale (nieste­ty) urodz­iłem się w Rosji i mam typowo rosyjskie imię i nazwisko, które chci­ałbym zmienić. Zacząłem uży­wać innego imienia i nazwiska praw­ie 3 lata temu, bo moje prawdzi­we przeszkadza­li mi w naw­iązy­wa­niu kon­tak­tów z ludź­mi. Czy oświad­czenia zna­jomych i zrzu­ty ekranu z kont w medi­ach społecznoś­ciowych wystar­czą, by potwierdz­ić, że posługu­ję się innym imie­niem i nazwiskiem? I czy nie będzie miało zły wpływ to, że sto­sunkowo niedawno zacząłem się nimi posługiwać?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

  • Cześć Daniel,
   bez­piecznie będzie zapy­tać w USC, w którym zamierza­sz złożyć wniosek.
   Nato­mi­ast 3 lata to nie jest tak bard­zo krótko.

   W mojej oce­nie to już są sen­sowne dowody 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 152. Witam,

  Czy zmi­ana nazwiska na panieńskie mat­ki wiąże się z późniejszą zmi­aną wszys­t­kich doku­men­tów oso­bistych (pra­wo jazdy, dowód oso­bisty, cer­ty­fikaty potwierdza­jące dodatkowe uprawnienia czy dyplomy potwierdza­jące wyk­sz­tałce­nie wyższe)?

  • Cześć Daw­idzie,
   na pewno zmieni­ane są doku­men­ty, takie jak: dowód oso­bisty, pra­wo jazdy, dowód rejes­tra­cyjny. Infor­ma­c­je należy także zgłosić: do ubez­pieczyli, do banków, na uczel­nię (w trak­cie studiów). 

   Co do pozostałych — aspek­tu tego szczegółowo nie badałam, ale tem­at ciekawy (zapisu­ję).

   Poz­draw­iam
   Ania

 153. Dzień dobry,
  chci­ałabym złożyć w urzędzie wniosek o powrót do panieńskiego nazwiska(2 lata po rozwodzie).
  Aktu­al­nie uży­wam nazwiska panieńskiego lecz nie mam żad­nego doku­men­tu lub jakiegokol­wiek potwierdzenia że fak­ty­cznie tak jest. Czy urząd może żądać ode mnie jakiegoś potwierdzenia w formie “namacal­nej” ?
  Dzięku­ję za odpowiedź.

  • Cześć Polu,
   tutaj nie zadzi­ała już uproszc­zona pro­ce­du­ra, ponieważ na nią miałaś 6 miesięcy.

   Ter­az musisz złożyć klasy­czny wniosek o zmi­anę nazwiska. Widzę, że poda­jesz jako powód, że uży­wasz panieńskiego, ale jakoś musisz to udowod­nić (kiedy go uży­wasz). Organ musi mieć pewność, że fak­ty­cznie tak jest. Przeczy­taj sobie pozostałe komen­tarze pod tek­stem, pisałam tam o różnych rodza­jach dowodów.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzien Dobry,

   Od dziec­ka uzy­wam nazwiska po moim ojcu, ale nieste­ty niedawno dowiedzialam sie ze jego rodz­i­na mi zro­bi­la ogrom­na kzywde(psychiczna I fizy­cz­na) I sie kom­plet­nie chce od nich odci­ac. Mam 24 Lata tak wiec jestem juz pel­no­let­nia; i chciala bym zmienic na mojej mamy panien­skie. Dodam tez ze mieszkam z angli juz 15 lat ale mam pol­s­ki pasz­port I zamel­dowanie. Jak ja moge to zrobic ?
   Dzieku­je slicznie
   Julia

   • Dzień dobry Julia,
    możesz złożyć wniosek za pośred­nictwem kon­sula do wybranego kierown­i­ka USC w Polsce.

    Tutaj powo­dem będzie krzy­w­da i trau­ma związana z nazwiskiem. Najlepiej jeśli to opiszesz we wniosku i dołączysz na to dowody, np. oświad­czenia innych osób, doty­czące tej krzywdy.

    Poz­draw­iam
    Ania

 154. Witam. Jest możli­wość zmi­any drugiego imienia? Bard­zo go nie lubię i się nim nie posługuje.

  • Cześć Alu,
   tak, możesz wnosić o jego usunię­cie (w ogóle) lub zami­anę na inne z uwa­gi na ważny powód, np. nie uży­wanie go.
   Jeśli jed­nak chcesz zamienić na inne, na tej pod­staw­ie, to musi­ałabyś udowod­nić, że uży­wasz innego i stąd chęć zmi­any imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 155. Dzień dobry. Chci­ałabym zmienić nazwisko na panieńskie mojej mamy, ponieważ bio­log­iczny ojciec od lat się mną nie intere­su­je oraz był karany za znę­canie się. Czy jest taka możli­wość? I co mogłabym napisać w uza­sad­nie­niu Prag­nę dodać że skończyłam już 18 lat.

  • Cześć Kaja,
   z uza­sad­nienia musi wynikać, że powód jest ważny.
   Prze­jrzyj proszę inne komen­tarze do tek­stu tek­stu, bo udzieliłam już wielu pod­powiedzi w podob­nych przypadkach.

   Gdy­byś miała jeszcze pyta­nia, to pisz 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam, przez traume związana z imie­niem i nazwiskiem, które obec­nie mam w doku­men­tach (nieste­ty) — chci­ałbym zmienić nazwisko na panieńskie mat­ki i dać inne imię niż te nadane mi przy nar­o­dz­i­nach, a którego uży­wam na stałe.
    Czy mogę to złożyć w jed­nym wniosku czy muszę założyć dwie sprawy? W ustaw­ie się tego nie doczy­tałem. (Jeszcze w usc dopy­tam, ale zawsze miło mieć jakieś infor­ma­c­je przed faktem)

    • Cześć Anon­imie,
     tak, możesz zro­bić to w jed­nym wniosku 🙂

     Poz­draw­iam
     Ania

 156. Hej mam na imię Karoli­na i chci­ałabym zmienić imię na Ines ponieważ nigdy mu się moje imię nie podobało jakie mogę podać argu­men­ty żeby mi zmie­nili imię bez prob­le­mu? I czy mogę złożyć podanie o zmi­anę imienia przez inter­net czy lep­iej iść osobiście?

  • Cześć Karoli­no,
   ustawa wskazu­je, że powód ma być ważny. Oznacza to, że powin­naś wykazać we wniosku, że dla Ciebie ten powód jest ważny.
   Ta argu­men­tac­ja z uza­sad­nienia będzie najważniejsza. Nie ma złotego środ­ka, ponieważ każdy jest inny, ma inną wrażliwość.

   Sposób złoże­nia wniosku nie ma tak naprawdę znaczenia, choć zanosząc oso­biś­cie możesz np. uzyskać wstęp­ne infor­ma­c­je co do prak­ty­ki dzi­ała­nia w danym USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam nazy­wam się Katarzy­na jestem po ślu­bie od 8.11.2019 z Mężem mamy corke urod­zona 13.04.2020. Z poprzed­niego związku mam dwójkę dzieci 7lat i 2.5 roku. Chci­ałabym aby ta dwój­ka nosiła nasze nazwisko te które mam obec­nie po mężu. Z poprzed­nim part­nerem niemam żad­nego kon­tak­tu od czer­w­ca nie intere­su­je się dzieć­mi. Jak napisać do sądu o zmi­anę nazwiska?

   • Cześć Katarzyno,
    nie mam doświad­czenia w takich sprawach.

    Pole­cam w takiej sytu­acji kon­takt z Kance­lar­ią lub w razie trud­nej sytu­acji finan­sowej kon­takt z Nieod­płat­ny­mi Porad­ni­a­mi Prawnymi.

    Poz­draw­iam
    Ania

    Poz­draw­iam
    Ania

 157. A co jeśli wypeł­ni­ałem wniosek elek­tron­iczny EPUAP i przez roz­targnie­nie nie wpisałem USC.kt
  òry sporządz­ił akt urodzenia? Nato­mi­ast w doku­men­tach uza­sad­ni­a­ją­cych jest podane gdzie się urodz­iłem Co najlepiej zro­bić w tej sytu­acji? Czekać ten jeden miesiąc? Zgłosić odrazu? Czy może liczyć na urzęd­ni­ka, że zobaczy w uza­sad­nie­niu miejsce urodzenia i wykaże się dobrą wolą?

  • Cześć Adamie,
   pole­cam po pros­tu zadz­wonić do tego Urzę­du i zapy­tać, co powinieneś zro­bić w tej sytuacji.
   Nato­mi­ast myślę, że urzęd­nik jest w stanie to ustal­ić na pod­staw­ie posi­adanych danych, ewen­tu­al­nie skon­tak­tu­je się w tej spraw­ie przez ePUAP.

   Poz­draw­iam
   Ania

 158. Witam serdecznie,
  Chci­ałabym zapy­tać jakie uza­sad­nie­nie podać w USC dla zmi­any nazwiska z panieńskiego na nazwisko męża już po ślu­bie? Sprawa wyglą­da tak, że jestem 7 miesię­cy po roz­wodzie na który czekałam bard­zo dłu­go, a z obec­nym part­nerem spodziewamy się dziec­ka, które nieste­ty urodzi się przed upłynię­ciem 300 dni od daty upra­wom­oc­nienia się roz­wodu, w związku z czym chce­my wziąć ślub cywilny, aby uniknąć kole­jnych rozpraw. Chci­ałabym pozostać przy nazwisku panieńskim, do którego mogłam wró­cić po roz­wodzie i na razie wolałabym nie zmieni­ać go kole­jny raz, jed­nakże w przyszłoś­ci chci­ałabym je zmienić na nazwisko męża. Zda­ję sobie sprawę że zwykłe widzi-mi-się jako uza­sad­nie­nie nie wystar­czy, dlat­ego proszę o pod­powiedź jakim moc­nym argu­mentem mogłabym się posłużyć, aby taka zmi­ana była zaak­cep­towana przez Urząd?
  Pozdrawiam,
  Anna

  • Cześć Anno,
   ustawa wskazu­je, że powód ma być ważny. Oznacza to, że powin­naś wykazać we wniosku, że dla Ciebie ten powód jest ważny.
   Ta argu­men­tac­ja z uza­sad­nienia będzie najważniejsza. Nie ma złotego środ­ka, ponieważ każdy jest inny, ma inną wrażliwość.

   Oso­biś­cie też nie zgadzam się z tym, żeby okłamy­wać urząd. Wniosek powinien odpowiadać prawdzie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 159. Witam,

  Jestem 10 lat po ślu­bie, który brałam będąc młodą osobą. Przyjęłam nazwisko męża, jed­nak tak naprawdę nigdy do koń­ca się z nim nie utożsami­ałam. Chci­ałabym zmienić nazwisko na dwuczłonowe doda­jąc jako pier­wsze moje nazwisko panieńskie. Jest to dla mnie o tyle ważne, że sil­nie utożsami­am się z moją rodz­iną pochodzenia i chci­ałabym to zaz­naczyć. Nie wiem jed­nak czy taka argu­men­tac­ja jest wystarczająca.
  Z góry dzięku­ję za pomoc.

  • Cześć Asiu,
   ustawa mówi, że powód ma być ważny. Oznacza to, że powin­naś wykazać we wniosku, że dla Ciebie ten powód jest ważny.
   Ta argu­men­tac­ja z uza­sad­nienia będzie najważniejsza.

   Poz­draw­iam
   Ania

 160. Witam. Od czterech lat prag­nę zmienić nazwisko na Red­hart. Otóż pare lat temu robiłam rzeczy które ter­az bard­zo żału­ję. Pokaza­łam się w telewiz­ji pare-dziesiąt razy na dużą skalę i mimo, że nie robiłam niczego strasznego to na prawdę chci­ałabym o tym zapom­nieć. Nie podo­ba mi się to co robiłam, zna­jo­mi i nie zna­jo­mi naśmiewa­ją się ze mnie. Nie pasu­je mi to, że jak przed­staw­iam się swoim nazwiskiem, to każdy się pyta, czy to ja i mówi, że mnie zna. Nabaw­iłam się przez to ner­wicy i lekkiej depresji. Bard­zo chci­ałabym zapom­nieć o tamtej częś­ci mojego życia i zacząć nowe — szczęśli­we, bez smutków i jakiejś rodza­ju traumy z przeszłoś­ci. Czy jest szansa, że moja proś­ba zostanie zaakceptowana?

   • Cześć Aniu,
    pro­ce­du­ra uproszc­zona po roz­wodzie pozwala wró­cić do wcześniejszego (nos­zonego przed ślubem).
    Aby nosić inne, niż miałaś wcześniej, musisz złożyć wniosek i wykazać ważny powód.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Moniko,
   o to myślę, że najlepiej zapy­tać w danym USC.
   Oso­biś­cie uważam, że tak, ponieważ nazwisko wywołu­je efekt ośmiesza­ją­cy (w Two­jej oce­nie). Ucz­ci­wie jed­nak powiem, że nie wiem, jak organ oceni to, że jed­nak sama przy­czyniłaś się do tego, ponieważ to Two­je dzi­ała­nia spraw­iły, że czu­jesz ter­az dyskom­fort związany z nazwiskiem.
   Nie przy­pom­i­nam sobie orzeczenia, w którym Sąd by się do tego odnosił.

   Niem­niej warto po pros­tu spróbować.

   Poz­draw­iam
   Ania

 161. Dzień dobry, mam jeszcze jed­no pytanie, czy obco­języ­czne imię, to wystar­cza­ją­cy powód/argument do chę­ci zmiany?

  • Moim zdaniem nie, potrze­ba jed­nak tutaj wyjaśnienia, np. :
   — imię generu­je kon­flik­ty na tle rasowym, kulturowym;
   — imię utrud­nia odnalezie­nie się w pra­cy, społeczeńst­wie lokalnym;
   — imię stanowi utrud­nie­nie w pra­cy, ciągłe prob­le­my w kon­tak­cie (jest stale przekręcane).

   Poz­draw­iam
   Ania

 162. Dzień dobry.
  Chci­ałam zmienić imię ponieważ nigdy nie czułam się z nim dobrze. (mam na imię Julia, ale naprawdę nie lubię tego imienia, całe dziecińst­wo byłam tą 2 Julią w klasie, brz­mi to jak bła­chost­ka ale zawsze czułam się okrop­nie z tym jak ktoś wołał „Jul­ka” ja pod­chodz­iłam i słysza­łam „nie Ty, dru­ga Jul­ka” co bard­zo źle wpłynęło na moją samoocenę i jeszcze więk­sza nien­aw­iść do tego imienia) Nie mam żad­nych namacal­nych dowodów na to że nie uży­wam tego imienia, poza pseudon­ima­mi na mes­sen­gerze i potwierdze­niem zna­jomych. Czy to wystar­czy czy potrzeb­ne są np. Jakieś listy pisane na imię którego używam?

  • Cześć Flo­ra,
   trud­no mi ocenić co będzie wniosku i jak oceni to pra­cown­ik USC. Pisemne oświad­czenia zna­jomych dołąc­zone do wniosku na pewno pomogą.
   Jeśli masz inne doku­men­ty, które to potwierdza­ją, to także dołącz.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Cześć Cane­ta,
    nie znam kon­tek­stu, ale fałs­zowanie doku­men­tów jest karalne.

    Poz­draw­iam
    Ania

 163. Przed chwilą wyszedłem z Urzę­du Stanu Cywilnego. Mój wniosek przyję­to. Jed­nakże Pani, choć bard­zo miła, naro­biła mi ist­nego męt­liku w głowie. Moja pro­ce­du­ra opiera się na chę­ci odcię­cia się od rodziny ale także na zmi­anę imienia na fak­ty­cznie uży­wane. Oprócz tego na całość skła­da się bez­lik wątków i miałem do wszys­tkiego mnóst­wo doku­men­tów. Pani Urzęd­nik powiedzi­ała coś na tem­at wysyła­nia wezwań w mojej spraw­ie. Praw­dopob­nie jest to jedynie ewen­tu­al­ność, ale ciężko jest to orzec. I lekko się niepoko­ję. To znaczy nie mam nic do ukrycia i każ­da wezwana oso­ba nie przys­porzy mi kłopotów… poza dwoma. Ojcem i matką. Czy jest szansa, że oni także będą musieli złożyć zez­na­nia? Ja abso­lut­nie nie byłem na to gotowy. We wniosku szczegółowo opisałem co dzieje się w naszej rodziny zatem gdy­by dowiedzieli się o mojej dążnoś­ci… było by nieciekaw­ie. Co pani by mi ter­az radz­iła? Roz­maw­iałem z Urzęd­niczką próbu­jąc wyjaśnić tem­at ale nie bard­zo wiedzi­ała co mi odpowiedzieć. A ter­az siedzę jak na szpilkach i radość z wiz­ji nowych per­son­al­iów zmieniła się w jeden wiel­ki niepokój.

  • Cześć Kon­st­sns,
   moim zdaniem powinieneś jeszcze raz skon­tak­tować się z urzę­dem i wyjaśnić, kto może być świad­kiem, a kto nie powinien wiedzieć w ogóle o pro­ce­durze, szczegól­nie z uwa­gi na powody zmi­any personaliów.

   Dla pewnoś­ci poradz­iłabym złożyć pisemne uzu­pełnie­nie do wniosku (z potwierdze­niem na kopii, że je otrzy­mali) i to od razu roz­maw­ia­jąc z tym pra­cown­ikiem USC. Wyjaśnij tam, że z uwa­gi na uza­sad­nie­nie we wniosku wskazu­jesz, że te konkretne oso­by nie wiedzą nic o pro­ce­durze i mają o tym nie wiedzieć. A wystar­cza­ją­cy­mi świad­ka­mi tych okolicznoś­ci będą inne, wymienione osoby.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Serdecznie Pani Dziękuję!
    Właśnie dziś tak zro­biłem. Doku­ment dołąc­zono, kopię ode­brałem i ter­az jestem spoko­jny. Gdy­by nie Pani, nie wiem jak­by to się skończyło. Ratu­je mi Pani życie.

 164. Witam. Mam kil­ka pytań odnośnie zmi­any imienia. Chci­ałabym zmienić imię na fak­ty­cznie uży­wane, dowody mam w formie elek­tron­icznej (np. Z rozmów przez komu­nika­to­ry, imię wpisy­wane przy przelewach) jed­nak zas­tanaw­iam się czy mogę je wydrukować i ich użyć?
  Drugie pytanie odnosi się do świad­ków — w którym miejs­cu wniosku powin­nam ich wpisać i w jaki sposób? Czy powin­nam z nimi przyjść do urzę­du? A może podać numer tele­fonu w razie koniecznoś­ci przesluchania?
  Pozdrawiam

  • Będąc tu przy okazji postanow­iłam odpowiedzieć Pani na włas­nym przykładzie bowiem pami­etam siebie i włas­ną pro­ce­durę oraz towarzyszą­cy temu stres i niewiedzę. 

   Ja poprosiłam oso­by będące tego światkiem aby napisały na kartce oświad­cze­nie o tym trak­tu­jące oraz je pod­pisały uwzględ­ni­a­jąc ich Numer pesel. O ile pami­etam nie było nawet ich numerów tele­fonu. Moja pro­ce­du­ra zakończyła się pomyślnie.

   Poz­draw­iam

   • Cześć Karoli­na,
    bard­zo dzięku­ję za taką informację!
    Tak pode­jrze­wałam, że oświad­czenia pisem­na będą wystar­cza­jące, a dzię­ki takim wiado­moś­ciom mam opar­cie na faktach 🙂

    I grat­u­lu­ję pomyśl­nie zakońc­zonej procedury!

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Natalio,
   tak — na początku warto dołączyć scree­ny. Jeśli organ będzie wyma­gał potwierd­zonych, notar­iusz może potwierdz­ić notar­i­al­nie treść z komu­nika­torów online.
   Świad­kowie — możesz dołączyć ich zez­na­nia pisemne wraz z nami­ara­mi kon­tak­towy­mi (adres, mail, numer tele­fonu) albo w uza­sad­nie­niu wniosku ich wymienić (+ wskazać, czego byli świad­ka­mi) i tam umieś­cić ich dane kontaktowe.

   Nie ma potrze­by, by przy­chodzili do urzę­du, ponieważ oso­ba przyj­mu­ją­ca wniosek nie będzie od razu go rozpatrywać.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Hej!
   Nie znam swo­jego ojca, w życiu nie widzi­ałam go na oczy.
   Oczy­w­scie mam jego nazwisko ale ja się nim prak­ty­cznie nie posługuje.
   Dosta­je kart­ki i jakies inne dro­bi­az­gi na moje nazwisko które uży­wam. (prawdzi­we nazwisko uży­wam kiedy mam pacz­ki do ode­bra­nia albo jakies listy z pra­cy w razie jak­bym musi­ała okazać dowód) Chce zmienić nazwisko nie chce być kojar­zona z moim biologicznym
   Ojcem, on tak naprawdę jest dla mnie obca oso­ba. Więk­szość moich zna­jomych zna tylko moje drugie nazwisko. Czy to jest dobry powód o wystop­nie­nie o zmi­anę nazwiska?

   • Cześć Alpaczka1,
    uważam, że tak, ponieważ uży­wasz zupełnie innego nazwiska w praktyce.
    Dołącz oświad­czenia z zez­na­ni­a­mi zna­jomych, kopie doku­men­tów, gdzie uży­wasz tego “Two­jego” nazwiska.

    Poz­draw­iam
    Ania

    • Witam Pani Anno!
     Czy pomogla­by Mi Pani napisac taki oto wniosek? Mam kop­erte, oraz inne dowody, ale nie wiem jak sie za to zabrac. Mieszkam za grani­ca wiec wniosek musze wyp­isac online/ Moja mat­ka wymelod­wala z domu i nie mam zad­nego pol­skiego mel­dunku, czy to bedzie jakis problem?

     • Dzień dobry,
      nie wykonu­ję takich czyn­noś­ci w ramach blogu.

      Pole­cam w takiej sytu­acji kon­takt z Kance­lar­ią lub w razie trud­nej sytu­acji finan­sowej kon­takt z Nieod­płat­ny­mi Porad­ni­a­mi Prawnymi.

      Poz­draw­iam
      Ania

 165. Witam, planu­ję zmienić imię, mam pytanie — jakie doku­men­ty muszę dostar­czyć poza wnioskiem, I czy oso­ba w urzędzie będzie czy­tać moje uza­sad­nie­nie wniosku i sprawdzać co tam napisałem? Rozu­miem że wszys­tkie doku­men­ty mowa tutaj o praw­ie jazdy, świadectwach szkol­nych, świadectwach pra­cy muszą zostać wymienione i nie będzie z tym żad­nego prob­le­mu, wystar­czy że się zgłoszę i zażą­dam wymi­any doku­men­tów, tak?

  • Cześć Rakac,
   musisz złożyć wniosek z uza­sad­nie­niem. Nato­mi­ast dodatkowe doku­men­ty czy inne załączni­ki mogą stanow­ić dowody potwierdza­jące, to co napisałeś w uza­sad­nie­niu. To od Ciebie zależy co dołączysz. Pamię­taj tylko, że odpowiedź negaty­w­na (jeśli się nie odwołasz) jest wiążą­ca, tzn. nie możesz już złożyć ponown­ie wniosku na dokład­nie tą samą zmi­anę imienia. Stąd warto rozważyć dołącze­nie dowodów.

   Nie badałam, jakie doku­men­ty dokład­nie należy wymienić, ale decyz­ja o zmi­an­ie imienia jest pod­stawą do zmi­any. Co najwyżej może się to wiązać z obow­iązkiem doko­na­nia opłaty za wymi­anę tych dokumentów.

   Może się zdarzyć, że pra­cown­ik przyj­mu­ją­cy wniosek przeczy­ta uza­sad­nie­nie, by kon­trol­nie doradz­ić, czy nie ma potrze­by uszczegółowienia. Przede wszys­tkim będzie to jed­nak czy­tał pra­cown­ik zaj­mu­ją­cy się sprawą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 166. Czy wniosek muszę złożyć w urzędzie w którym jestem zamel­dowana, czy mogę złożyć w jakimkol­wiek urzędzie?

  • Cześć Mouse­babix,
   jak już pisałam — możesz złożyć wniosek w dowol­nym USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 167. Dzień dobry. Moja pro­ce­du­ra jest właśnie roz­pa­try­wana. Czy mogła­by mi pani powiedzieć, które doku­men­ty muszę w przy­pad­ku pozy­ty­wnego roz­pa­trzenia zmienić? I z jaki­mi kosz­ta­mi się to wiąże? 

  Z pewnoś­cią jest to dowód oso­bisty, pasz­port i sprawy dajmy na to w banku i na uczel­ni. Ale czy jest coś co może mi umknąć a jest nieodzowne?

  Czy muszę zmieni­ać na przykład książeczkę wojskową? 

  Aktu­al­nie jestem stu­den­tem i nie utrzy­mu­je kon­tak­tów z rodz­iną, ale for­mal­nie wciąż nią jesteśmy. Czy brak poin­for­mowa­nia o zmi­an­ie tożsamoś­ci rodziny i tym samym brak zmi­any dopisków o mnie w ich doku­men­tac­jach będzie miało jakieś złe konsekwencje?

  Dodam, że zmi­ana miała na celu odcię­cie się od nich toteż nie chci­ałbym ich w to ter­az wtajemniczać.

  • Cześć Dominiku,
   tego aspek­tu jeszcze nie sprawdzałam.
   Także na ten moment nie mam szczegól­nej wiedzy w tym temacie.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Od ilu lat mogę zmienić nazwisko bez zgody rodz­iców? Czy­tałam, że nastąpiły zmi­any i mogę już od 16, ale wolę się upewnić. Nien­aw­idzę mojego nazwiska i prag­nę zmienić na takie z którego każdy mnie zna.

   • Cześć Zuzan­no,
    sama możesz złożyć wniosek odkąd jesteś pełno­let­nia (18 lat, chy­ba że w wieku min. 16 lat wyjdziesz za mąż).

    Poz­draw­iam
    Ania

   • Hej,

    mam taki sam prob­lem, mam 15 lat, również nie cier­pię mojego nazwiska i chci­ałabym je zmienić jak najszy­b­ciej. Jed­nak obaw­iam się, że urząd odrzu­ci mój wniosek:/

 168. Witam.
  Dowiedzi­ałam się o adopcji mojej mamy.Czuje sil­ną więź z moją bio­log­iczną rodz­iną i moja mama zgadza się na zmi­anę nazwiska na nazwisko mojej bio­log­icznej babci.

  Jak to uar­gu­men­tować w USC ? Na zmi­anę nazwiska zgadza się moja bio­log­icz­na mama,która była adoptowana.Czy załącze­nie zupełnego odpisu aktu urodzenia mojej mamy z adno­tacją o adopcji wpłynie na pozy­ty­wną decyzję.Naprawdę czu­je sil­ną więź z tą rodz­iną bio­log­iczną do tego stopnia,ze po ślu­bie chce mieć dwuczłonowe nazwisko.

  Scree­ny z face­booka ze uzy­wam tego nazwiska wystarczą ?
  Głęboko i moc­no zalezy mi na zmi­an­ie nazwiska na nazwisko mojej bio­log­icznej rodziny. Bard­zo proszę o rady doty­czące argumentów,aby USC wydał pozy­ty­wną decyzję.

  • Cześć,
   ja uważam, że w takich sytu­ac­jach warto zapy­tać w konkret­nym USC, jakich dowodów oczekują.
   Jeżeli wskazu­jesz na ważny powód w pow­iąza­niu z nazwiskiem bio­log­icznej bab­ci, to nat­u­ral­nie warto, żebyś udoku­men­towała, że to dokład­nie to nazwisko, np. wskazanie, w którym akcie to się zna­j­du­je. Dowody z social media są pomoc­ne, ale to nie jest tak, że dają 100% gwarancję.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Ja mam dość ciekawa sytu­acje, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi. 

    Od 14 lat mieszkam w Anglii i znana jestem pod inna pozowa­nia mojego imienia i innym nazwiskiem ang­iel­skim. Uży­wanym od lat.

    Dru­ga zasa­da jest to że mój ojciec mnie zostaw­ił przy roz­wodzie mamy, a mama zmieniła nazwisko ojczyma.

    Ja zostałam jedy­na z tym nazwiskiem w rodzinie i nie bard­zo mi z tym dobrze.

    Czy jest możli­wość zmi­any imienia i nazwiska na imię ang­iel­skiej pisowni z Alek­sandry na Alexan­drę i nazwiska ang­iel­skiego? I jeśli tak to moż­na użyć dwóch uza­sad­nień czy tylko jednego?

    • Cześć,
     nie ma prze­ci­wwskazań na zmi­anę imienia na zagraniczne.
     Kwestii nazwiska jeszcze nie badałam, ale uważam, że Two­ja sytu­ac­ja pozwala na jasne udoku­men­towanie, że nie uży­wasz aktu­al­nych danych tylko nowych. Skupiłabym się na pier­wszym wari­an­cie, lecz gdzieś na końcu zaz­naczyłabym, że zmi­ana nazwiska związana jest także z kwes­t­i­a­mi rela­cyjny­mi i rodzinnymi.
     Nie ma zakazu, by wskazy­wać, że wypeł­ni­asz więcej przesłanek.

     Poz­draw­iam
     Ania

 169. Jesteśmy z narzec­zoną przed ślubem. W USC podała moje nazwisko jako, to którym będzie się posługi­wała po ślu­bie. Czy ma jeszcze przed slubem możli­wość doda­nia swo­jego nazwiska aby miec nazwisko dwuczłonowe (swo­je- moje) , czy ewen­tu­al­nie konieczne będzie wejś­cie na drogę admin­is­tra­cyj­na po ślu­bie i wtedy argu­men­towanie zmi­any nazwiska na dwuczłonowe np. przy­wiązaniem do swo­jego. Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

  • Cześć Pytanie,
   tak, moż­na zmienić jeszcze przed ślubem, ale najlepiej jak najszy­b­ciej zmienić decyzję.
   Będzie to dużo bardziej skuteczne niż późniejsza dro­ga admin­is­tra­cyj­na, która różnie może się skończyć.

   Jeśli ślub ma być konko­rda­towy, to należy przekazać do księdza zak­tu­al­i­zowane dokumenty,

   Poz­draw­iam
   Ania

 170. Witam. Czy­tałem poprzed­nie wypowiedzi jak i pani odpowiedzi i zas­tanaw­ia mnie o co chodzi z opinią psy­cho­log­iczną w pro­ce­durze zmi­any imienia?
  Co daje taki doku­ment? Gwaranc­je pomyśl­noś­ci wyroku?

  • Cześć Tadeuszu,
   to po pros­tu jeden z argu­men­tów w sprawie.
   Jeżeli oso­ba wskazu­je, że ważny powód wyni­ka z traumy z dziecińst­wa, trud­nych relacji, związanych z krzy­wdze­niem, to bywa prob­lem z kwest­ią dowodową. Cza­sem wystar­czy opis sytu­acji i np. świad­kowie. Innym razem oso­ba dys­ponu­je np. niebieską kartą czy zgłoszeni­a­mi na policję.
   Są jed­nak oso­by, które pod­dały się ter­apii i to ich doku­men­tac­ja medy­cz­na mogła­by stanow­ić dowód na potwierdze­nie prawdzi­woś­ci ważnego powodu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 171. Dzień dobry 😀
  Zmierzam wys­tąpić zarówno o zmi­anę imienia jak i nazwiska i żad­na kwes­t­ia nie porusza moich wąt­pli­woś­ci jak jedna.
  Aktu­al­nie mam na imię Karoli­na, jed­nak po zmi­an­ie tożsamoś­ci chci­ałabym mieć dwa imiona. Aktu­al­nie (przed zmi­aną) posi­adam jed­no. Czy mogę zatem po pros­tu w ramach wniosku o zmi­anę wpisać, że prag­nę zmienić imię Karoli­na na cho­ci­aż­by Bar­bara Eweli­na, czy nie mogę dokon­ać tego w tej pro­ce­durze musząc pod­jąć innej?

  • Cześć Karoli­no,
   nat­u­ral­nie możesz zmienić jed­no imię na dwa inne imiona w jed­nej procedurze.

   Poz­draw­iam
   Ania

 172. Dzień Dobry,
  Chcielibyśmy naszym kilkulet­nim córkom dodać drugie imiona. Obec­nie mają imiona dość do siebie podob­ne i trochę się dal­szym członkom rodziny mylą. Poza tym każ­da z naszych córek przy­pom­i­na nam bard­zo nasze bab­cie i to tych babć imiona chcieliśmy im dodać. Czy takie uza­sad­nie­nie będzie uznane przez Urząd za nieis­totne? Czy w przy­pad­ku drugich imion (bez zmi­any pier­wszych) moż­na liczyć na łagod­niejsze traktowanie ;)?

  • Cześć Pawle,
   oso­biś­cie uważam, że warto zwró­cić uwagę na aspekt związany z sen­ty­mentem i rodzin­ny­mi więza­mi związany­mi z babciami.
   Dodatkowo prob­le­my z podobieńst­wem imion, które mogą gen­erować mogą pomóc w argu­men­tacji, ale sko­ro pier­wsze imiona zosta­ją, to “prob­lem” nie zosta­je rozwiązany.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Czy aby sprawdz­ic czy syn naw­iązał więź emocjon­al­ną z ojcem u psy­cholo­ga musi być tam z nami co będzie jes­li się na taką wiz­ytę nie zgodzi bo chce żeby Syna miał moje panieńskie. Czy szanse na to aby sąd u nielet­niego syn­ka wydał decyzję o tym otrzy­ma moje nazwisko panieńskie bo ojciec sam zgody nie wyrazi. Ja wiem że byly maz i syn nie naw­iąza­li więzi emocjon­al­nej i na czym to podle­ga. Proszę o poradę na mój e‑mail. Bard­zo mi zależy mam inne argu­men­ty ale ten że więzi po między nimi nie ma jest konieczny. Czy jak były mąż nie przyjdzie do psy­cholo­ga na takie badanie czy otrzy­mam taki doku­ment o braku więzi pomiedzy nimi. Proszę o odp na mój e‑mail

   • Cześć Mary­siu,
    jeśli szukasz porady prawnej, pole­cam kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem lub jeśli speł­ni­asz warun­ki, to możesz sko­rzys­tać z usług Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

    Nie mam wiedzy o tym, jakie oso­by powin­ny uczest­niczyć w bada­niu, czy jaki będzie skutek badań bez rodzica.
    Podob­nie jak nie mam doświad­czenia w pro­ce­durze uzyski­wa­nia zgody na zmi­anę nazwiska przed sądem rodzinnym.

    Tutaj pod­powiadam odpowiedzi doty­czące pro­ce­dury administracyjnej.

    Poz­draw­iam
    Ania

 173. Dzień Dobry 😀 mam kil­ka pytań odnośnie procedury.

  1 Jakiego języ­ka sug­erowała­by pani użyć pod­czas pisa­nia argu­men­tacji? Zda­ję sobie oczy­wiś­cie sprawę, że na pewno nie potocznego, ale czy powin­nam być bard­zo wylew­na? Czy raczej starać się najbardziej jak tylko jest to możliwe? 

  2. Czy muszę tłu­maczyć dlaczego wybrałam aku­rat takie imie czy nazwisko? Czy jest to dowolne byle by tylko przestrze­gać zasad odnośnie imion nie zbyt eks­cen­trycznych jak i nie nazwisk osób publicznych?

  3. Jeśli mam już wszys­tko to jest wniosek, doku­men­ty i uiś­ciłam opłatę to wystar­czy, że zan­iosę to wszys­tko do USC i będę czekała na odpowiedz, czy pod­czas wiz­y­ty jeszcze coś mnie czeka? 

  4. Czy osobą decyzyjną jest pra­cown­ik USC który mnie „obsługi­wał”, bądź inny który tam pracu­je, czy jest to zupełnie inna, wyżej postaw­iona osoba?

  • Cześć Ane­to,
   1 — uważam, że właś­ci­we jest rzec­zowe wymie­nie­nie przykładów. Takie wyważe­nie wymie­nienia konkret­nych sytu­acji, bez negaty­wnych emocji. Bardziej fak­ty niż żal, ból, złość. Nato­mi­ast jeśli są fak­ty, to nat­u­ral­nie z konkret­ny­mi przykłada­mi, nawet jeśli one będą miały ten kon­tekst emocjonalny.

   2 — to zależy od przesłan­ki (ważnego powodu zmi­any). Jeśli pod­stawą zmi­any ma być zmi­ana na imię fak­ty­czne uży­wane, to trze­ba wykazać, że konkret­nego imienia fak­ty­cznie się używało.

   3 — nie powin­no nic się wydarzyć, chy­ba że oso­ba przyj­mu­ją­ca wniosek od razu o coś zapy­ta, albo zauważy jak­iś brak we wniosku. Ewen­tu­al­nie mogą poprosić o potwierdze­nie tożsamości.

   4 — to zależy od rozkładu pra­cy w USC. Decyzję zazwyczaj wyda­je kierown­ik USC, ale może upoważnić pra­cown­i­ka do wyda­nia decyzji. I wtedy upoważniony pra­cown­ik (niekoniecznie oso­ba “z okien­ka”, ale możli­we, że i ona) rozstrzy­ga sprawę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 174. Dzień dobry.
  Jestem po ślu­bie cywilnym, na którym pod­jęłam decyzję o nazwisku dwuczłonowym. Jesteśmy już 2 lata po ślu­bie, zaraz slub koś­ciel­ny. A ja czu­je sie źle z tym nazwiskiem i ter­az wiem , że chci­ałabym tylko nazwisko męża. Czy jest jakaś szansa na jego zmi­anę? Jeśli chodzi o argu­men­tację to przede wszys­tkim, że źle mi z tym. Że uży­wam nazwisko męża na co dzien. Dodatkowo biorąc ślub cywilny, zmi­ana nazwiska była to szy­b­ka decyz­ja ze wzglę­du na nieplanowaną ciążę. Wtedy nie wiedzialam co robić, byłam rozbi­ta do tego jeszcze stu­diowałam i ta decyz­ja była trud­na. Chci­ałam zostać jakaś częś­cią przy rodzinie, ale nie byłam pew­na czy to dobra zmi­ana. Ter­az dręczy mnie to im bliżej ślubu koś­ciel­nego. Cza­sa­mi wyda­je mi się, że mogę mieć z tego powodu stany depresyjne. To uciążli­we. Czy jeżeli składa­jąc wniosek opiszę sytu­ację jaka była przy zawar­ciu związku małżeńskiego na ślu­bie cywilnym (ciąża, stu­dia, męt­lik w głowie, szy­b­ka decyz­ja) to wniosek będzie pozy­ty­wnie rozpatrzony?

  Poz­draw­iam.

  • Cześć Lid­ko,
   jed­noz­nacznie odpowiedzieć Ci nie mogę. Nato­mi­ast pro­ponu­ję skon­tak­tować się z USC i zapy­tać o ich wstęp­ne stanowisko, a także ewen­tu­alne pod­powiedzi o skon­struowanie wniosku. Możesz złożyć wniosek do dowol­nego USC, więc może warto zro­bić rozeznanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 175. Witam! Jestem w iden­ty­cznej sytu­acji jak pani Agniesz­ka, która pisała siedem­nastego kwiet­nia. W moim przy­pad­ku posi­adam wszelkie doku­men­ty które zaw­ier­a­ją zapis o adopcji i zmi­any per­son­al­iów. Zawarte jest to także w zupełnym akcie urodzenia. 

  Mam jed­nak pytanie odnośnie mojej argu­men­tacji. Mogę oczy­wiś­cie powołać się na sza­cunek wobec bio­log­icznych rodz­iców pod­pier­a­jąc to dra­maty­czny­mi relac­ja­mi z rodz­iną adop­cyjną, co jest prawdą… Jed­nak czy potrze­bu­ję jakiegoś doku­men­tu który to potwierdzi? Nie mam oso­by zna­jącej sytu­acji od wewnątrz która mogła­by zez­nać na moją korzyść. 

  Powodów mam oczy­wiś­cie więcej. Jest to także chęć odcię­cia się od przeszłoś­ci przed wyjaz­dem na stałe w zupełnie nowe miejsce, uprzedzenia co do aktu­al­nie posi­adanego nazwiska… mógłbym dłu­go wymieni­ać i zna­jąc siebie i swo­je możli­woś­ci jestem przeko­nany że uda napisać mi się argu­men­tację na powiedzmy „poziomie”.

  Wszys­tko jed­nak opier­ało by się jedynie na moim wywodzie oraz aktach urodzenia potwierdza­ją­cych wcześniej posi­adane personalia.

  Kon­tak­towałem się już z psy­cholo­giem w celu uzyska­nia od niego doku­men­tu mogącego mi pomoc, jed­nakże dwukrot­nie spotkałem się z odmową z racji rzekomej niemożnoś­ci sporządzenia takowego dokumentu.

  Czy w takiej sytu­acji mam jakiekol­wiek szanse na przy­chylne roz­pa­trze­nie wniosku i doko­nanie zmi­any zarówno imienia jak i nazwiska? O ile mi wiado­mo to pro­ce­du­ra o wiele bardziej trud­na do real­iza­cji, ale kom­fort mojego życia naprawdę odmienił­by się dzię­ki temu diametralnie.

  Serdecznie proszę o pomoc.

  • Dodam jeszcze kil­ka ważnych infor­ma­cji, które zgro­madz­iłem po całym dniu zgłębia­nia tematu. 

   Kwes­t­ia argu­men­ta­cyj­na opier­ała­by się na powoła­niu na:
   — sza­cunek wobec bio­log­icznych rodziców.
   — chęć zmi­any obec­nego imienia z uwa­gi na szykany w przeszłoś­ci, co wiąza­ło się z chorobą nowot­worową na którą zapadłem. Wiem, że brz­mi abstrak­cyjnie, ale proszę mi wierzyć, że w pewien sposób rówieśni­cy właśnie przy pomo­cy imienia zgo­towali mi nie małe piekło, a miałem wów­czas zaled­wie kil­ka lat.
   — chęć odcię­cia się od przeszłoś­ci oraz adop­cyjnej rodziny z którą nie chcę mieć kon­tak­tu po wyjeździe jak również niechęć aby moje przyszłe dzieci nosiły ich nazwisko… 

   Czy gdy­bym opisał wszys­tkie moje powody dość szczegółowo po czym zamieś­cił doku­men­ty potwierdza­jące moją chorobę nowot­worową oraz alt urodzenia zupełny, gdzie wid­nieje wzmi­an­ka o adopcji moje podanie zostało­by zaak­cep­towane? Wiem że zależy to od urzęd­ni­ka, ale… po pros­tu jeśli moje podanie zostanie odrzu­cone nie będę miał ani środ­ków ani siły na dal­sze odwoła­nia. Dlat­ego bard­zo się martwię i bard­zo zależy mi na poprawnoś­ci wniosku.

   • Cześć Tomaszu,
    spójrz na odpowiedź do poprzed­niego posta.

    Pon­ad­to ewen­tu­alne odwołanie jest nieod­płatne, więc będzie to kwes­t­ia zebra­nia siły.
    Zrób rozez­nanie, może wyczekaj moment kom­for­towy dla Ciebie.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Tomaszu,
   jed­noz­nacznie odpowiedzieć Ci nie mogę. Nato­mi­ast pro­ponu­ję skon­tak­tować się z USC i zapy­tać o ich wstęp­ne stanowisko, a także ewen­tu­alne pod­powiedzi, co zdobyć. Możesz złożyć wniosek do dowol­nego USC, więc może warto zro­bić rozeznanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 176. Witam pani Aniu, biorąc ślub w Polsce z Duńczykiem, okaza­ło się że nie mogę przyjąć jego pier­wszego nazwiska (mąż posi­a­da dwa), ponieważ w jego dowodzie jego pier­wsze nazwisko jest w polu jako drugie imię (i tak zostało przetłu­mac­zone), ponieważ w Danii w polu nazwiska moż­na mieć tylko jed­no. Zostałam poin­for­mowana, że nie mogę przyjąć po ślu­bie “drugiego imienia”. Pani z USC zapro­pon­wała abym złożyła podanie o nadanie drugiego imienia które będzie pier­wszym nazwiskiem mojego męża. Posi­adam tylko pier­wsze imię. Czy taki wniosek ma szan­sę na akcep­tację? Czy powin­nam pokusić się o zmi­anę nazwiska na dwuczłonowe? Z góry dzięku­ję za odpowiedź! Poz­draw­iam serdecznie, Magda

  • Cześć Mag­do F.,
   to chy­ba zależy, czego oczekujesz. 

   Możesz uar­gu­men­tować obie opcje:
   — doda­jąc drugie imię — to zawsze będzie Two­je imię, nie nazwisko. Poza tym jed­nak nie każde nazwisko nada­je się na imię;
   — doda­jąc człon nazwiska — zas­tanaw­iam się tylko, jak to będzie, bowiem w tej sytu­acji będziesz miała jed­nak inne nazwisko niż mąż. Ty dwuczłonowe, a mąż — jednoczłonowe.

   Myślę jed­nak, że to kwes­t­ia doty­czą­ca tego, na czym Tobie zależy 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 177. Otrzy­małem decyzję negatywną.
  I co ter­az ? Już nie mogę ponown­ie składać wniosku? Z tego że wiem to oprócz tego wniosku mam pod­pisać oświad­cze­nie że nigdy nie nie dostałam decyzji negatywnej.

  • Cześć Lolu,
   jeśli decyz­ja jest odmow­na to wtedy nie możesz ponown­ie złożyć takiego samego wniosku.

   Pozosta­je Ci jed­na ter­az od decyzji się odwołać, a następ­nie możesz wnieść skargę do sądu.
   Odwołanie to może być proste pis­mo, w którym wyjaś­ni­asz, dlaczego uważasz odmowę za bezzasadną.

   Pamię­taj tylko o ter­minie 14 dni — należy je w tym ter­minie złożyć w urzędzie lub nadać przesyłką pole­coną w Pocz­cie Polskiej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 178. Dzień dobry,

  od urodzenia noszę nazwisko ojca, z którym moja mat­ka rozwiodła się, kiedy byłam bard­zo mała, zaś od tamtej pory jego udzi­ał w moim życiu jest prak­ty­cznie zerowy. Po roz­wodzie mat­ka też pozostała przy jego nazwisku, lecz moje złe relac­je z nią (które nie ule­ga­ją popraw­ie) stanow­iły główne źródło prob­lemów psy­chicznych, z który­mi zmagam się do dziś — nieste­ty nigdy nie udałam się z nimi do spec­jal­isty, przez co nie mam ich określonych i zdi­ag­no­zowanych na żad­nym “papierze”. Czy mogłabym tym uza­sad­nić chęć zmi­any nazwiska na zupełnie inne, niepo­jaw­ia­jące się w moim drzewie genealog­icznym? Nie jest to nazwisko postaci historycznej/wsławionej kulturowo/znanej itp.
  Jeśli tak, czy powin­nam odwoły­wać się bardziej do chę­ci zmi­any tego nazwiska jako nazwiska ojca czy jako nazwiska matki?

  • Cześć Lee,
   nazwisko możesz wybrać powol­nie, poza his­to­ryczny­mi itd.

   Co do powodu — przed­staw­iłabym kon­tekst relacji z obo­jgiem rodz­iców, bo powody ist­nieją z obu stron. Co do dowodów, może ktoś może złożyć Ci oświad­cze­nie, w którym potwierdzi sytu­ację albo mógł­by być przesłuchany w tym zakre­sie. Jeśli nie, to zawsze możesz zadz­wonić do kierown­i­ka USC i dopy­tać się, jak w takiej sytu­acji uza­sad­nić swój wniosek.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam serdecznie.
    Mam pytanie odnośnie całego pro­cederu. Jako kilku­miesięczne dziecko zostałam adop­towana z domu dziec­ka, gdzie nosiłam imię Karoli­na za którym stało nazwisko mych bio­log­icznych rodz­iców. Mam na to dokument. 

    Czy jeśli chci­ałabym dziś wró­cić do tych per­son­al­iów, a cho­ci­aż­by imienia fakt adopcji dzi­ała jakoś na moją korzyść? Byłam jak­by nie patrzeć dzieck­iem zatem czy mogę pod­ciągnąć to pod zmi­anę per­son­al­iów bez świado­moś­ci i zgody? Jak powin­nam ubrać to w słowa pod­czas argumentacji? 

    I jeszcze jed­no. Prag­nę dodać że for­mal­ność zmi­any moich moich per­son­al­iów nigdy nie była wcześniej przeprowad­zona, a przy­na­jm­niej nie mam na to doku­men­tów i brak mi o tym wiedzy. Przy­puszczam, że Moje „bio­log­iczne” per­son­a­lia były, lecz for­mal­nie pozostawałam nien­azwana aż do momen­tu adopcji. Nie mniej jed­nak proszę serdecznie o pomoc.

    • Cześć Agnieszko,
     kluc­zowe we wniosku jest tu, by wykazać, że powód jest ważny. Powin­naś to opisać tak, jak fak­ty­cznie czu­jesz. Wyjaśnić powody, dla których konieczne jest, by dokon­ać zmi­any Twoich danych osobowych.Zwróć uwagę na poniższy wyrok, w którym jest wskazane, że należy wyjaśnić, dlaczego jest to ważne.
     Zmi­any imienia nie moż­na dokon­ać “dla zach­cian­ki”. Musi być więc Two­je silne przeko­nanie, że jest to kluc­zowe. Może związane jest to z Twoi­mi relac­ja­mi z rodzi­ca­mi adop­cyjny­mi, stop­niem wrażli­woś­ci i sza­cunku dla decyzji bio­log­icznych rodz­iców. Trud­no jest tak wskazy­wać, nie zna­jąc dokład­nie pełnej sytuacji. 

     Wyrok Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego w Krakowie z dnia 19 lip­ca 2018 r. III SA/Kr 178/18:
     Skarżą­cy nie potrafił wytłu­maczyć, dlaczego uważa za zasadne powrót do swo­jego pier­wot­nego imienia i nazwiska (jeżeli w ogóle tak było), sko­ro w pro­ce­sie adopcji sama zmi­ana imienia i nazwiska jest prawnie dopuszczal­na. Zgod­nie bowiem z art. 122 § 1 i 3 kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego przys­poso­biony otrzy­mu­je nazwisko przys­pos­abi­a­jącego, a jeżeli został przys­poso­biony przez małżonków wspól­nie albo jeżeli jeden z małżonków przys­poso­bił dziecko drugiego małżon­ka — nazwisko, które noszą albo nosiły­by dzieci zrod­zone z tego małżeńst­wa. Z kolei na wniosek przys­pos­abi­a­jącego sąd opiekuńczy może w orzecze­niu o przys­poso­bi­e­niu zmienić imię lub imiona przysposobionego.

     Poz­draw­iam
     Ania

 179. Dzień dobry.
  Przy nar­o­dz­i­nach zostały nadane mi 2 imiona, to drugie jed­nak “po” pewnej oso­bie z rodziny, z którą jestem moc­no skłó­cony już od długiego cza­su, w związku z czym bard­zo zależy mi na jego usunię­ciu. Co w takim wypad­ku musi­ałbym podać jako powód, żeby nie dostać odmowy?
  Drugie kwes­t­ia: chcę również zmienić pier­wsze imię na obco­języ­czne, do tego takie, które nie ma pol­skiego odpowied­ni­ka, ponieważ nim właśnie zwraca­ją się do mnie wszyscy przy­ja­ciele. Nie mam na to jed­nak dowodów fizy­cznych, ponieważ nie pisze­my do siebie żad­nych listów, ale mógłbym ewen­tu­al­nie wydrukować i załączyć scree­ny z rozmów. Do tego imię to jest “uni­sex”, więc jak rozu­miem odmowę mogę dostać, ponieważ nie wskazu­je bezpośred­nio na płeć. Czy nie dało­by się jed­nak tego jakoś obe­jść, sko­ro jest to imię, którym właś­ci­wie wszyscy się do mnie zwracają?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź!

  • Cześć Aleks,
   czyli tak naprawdę chcesz zmienić dwa imiona na jed­no z powodu nieuży­wa­nia ich.
   Jeśli chodzi o drugie imię, to gen­er­al­nie mało kiedy uży­wamy dwóch imion, więc to pewnie łat­wo uza­sad­nisz, jakim­iś umowa­mi — pewnie podałeś tam tylko pier­wsze imię.

   Co do zmi­any pier­wszego — musisz wykazać, że go nie uży­wasz. Uprzedzam, organ dość bacznie anal­izu­je sytu­ację i może zwró­cić na mały aspekt dowodowy. Może zbierz oświad­czenia od zna­jomych (niech Ci wyślą je pocztą) i załącz do wniosku + zapro­ponuj ich przesłuchanie na te okoliczności?

   Jeśli imię nie ma określonej płci, to ist­nieje wysok­ie praw­dopodobieńst­wo odmowy. Jak temu zaradz­ić? Zas­tanów się czy może w Polsce nie ma ono kono­tacji w kierunku kole­jnej płci, np. Kuba nie jest zale­cane w Polsce jako imię żeńskie, a Niko­la jako męskie. Być może znasz przykład Polaków, którzy noszą to imię.
   Gdy­by chodz­iło o imię Aleks, to zobacz tę opinię RJP: (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=603:alex&catid=76&Itemid=146). Tutaj nie budz­iło wąt­pli­woś­ci, że jest to imię męskie.
   Pon­ad­to na stron­ie rzą­dowej widać, że jest to imię męskie funkcjonu­jące w Polsce: (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/najpopularniejsze-imiona-dla-chlopcow-2018-ranking-ogolnopolski).

   Poz­draw­iam
   Ania

 180. Witam, mam na imię Ane­ta, mam 27 lat. Dowiedzi­ałam się po lat­ach, że jestem adop­towanym dzieck­iem, oraz że przed adopcją (miałam wtedy 10 miesię­cy) miałam na imię Żane­ta. Chci­ałabym wró­cił do tego imienia, jest taka możliwość?

  • Cześć Ane­to,
   zgod­nie z pro­ce­durą musisz wykazać we wniosku, że powód zmi­any jest ważny.
   Kluc­zowa jest więc argu­men­tac­ja w uzasadnieniu 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Witam mam pytanie jeśli jestem po dwóch roz­wodach tych samych nazwiskach A chce wró­cić do rodowego jakie uza­sad­nie­nie muszę napisać.

   • Cześć Marzan­no,
    zgod­nie z tym, co napisałam w tekś­cie musisz przed­staw­ić ważny powód zmiany.
    Nie może być to sama chęć zmi­any, ale po pros­tu musisz wykazać, dlaczego jest to dla Ciebie ważne.

    Poz­draw­iam
    Ania

 181. Dzień dobry,
  mam obec­nie siedem­naś­cie lat i po skończe­niu osiem­nas­tu mam zami­ar zmienić imię. Nigdy nie uży­wałam mojego prawdzi­wego imienia i wszyscy mówią na mnie także inaczej, więc uza­sad­nie­nie nie będzie dla mnie prob­le­mem, ale mam jeden dylemat. Chci­ałabym również zmienić nazwisko i zas­tanaw­iam się, czy da się to zro­bić za jed­nym zamachem? Czy jed­nak trze­ba będzie zro­bić to w osob­nych wnioskach i odłamie cza­sowym? I czy muszę najpierw wyro­bić dowód po skończe­niu osiem­nast­ki, żeby stworzyć wniosek o zmi­anę imienia, czy jako dowód tożsamoś­ci wystar­czy paszport/legitymacja? Z góry dzięku­je za odpowiedź.

  • Cześć Celes­tia,
   możesz złożyć jeden wniosek o zmi­anę imienia i nazwiska.
   Wskaż tylko wtedy, czy jeśli Ci odmówią co do np. nazwiska, to czy chci­ałabyś by decyzją zmie­nili Ci imię, żeby mieli jasność.

   Do 18 r.ż. w Twoim imie­niu wniosek muszą złożyć rodz­ice. Po 18 r.ż. możesz robić to samodzielnie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 182. Witam

  Jestem meza­t­ka od 7 lat z cud­zoziem­ca na akcie malzenst­wa jest moje nazwisko dla dzieci ale ter­az stwiedzil­am ze jed­nak chce meza nazwisko dla siebie I dzieci czy moz­na to zmienic prosze o pomoc

  • Cześć Mag­do,
   możesz złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska. Pro­ce­durę opisałam w tekście.
   Zmi­ana w świ­etle przepisów możli­wa jest z ważnych przy­czyn. Musisz uza­sad­nić, z jakiej ważnej przy­czyny chcesz zmienić nazwisko swo­je i dzieci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 183. Witam, czy sklada­jac wniosek o zmi­ane nazwiska w kon­sulac­ie za grani­ca, konieczne jest dolacze­nie aktu urodzenia? Czy ewen­tu­al­ny akt urodzenia moge zastapic dowo­dem oso­bistym? Z gory dzieku­je i pozdrawiam

  • Cześć Michale,
   są dwie sytuacje:
   1) oso­by, których doty­czy zmi­ana nazwiska miały akty urodzenia sporząd­zone w Polsce — wtedy na pod­staw­ie numeru PESEL organ sam je sobie zna­jdzie (jeżeli zmi­ana ma objąć dzieci, należy wskazać ich miejsce sporządzenia ich pol­s­kich aktów urodzenia). Przy składa­niu wniosku potwierdza się tylko tożsamość dowodowem osobistym;
   2) oso­by, których doty­czy zmi­ana nazwiska miały zagraniczne akty urodzenia — wtedy dołącza się wniosek o tran­skrypcję zagranicznych doku­men­tów stanu cywilnego wraz z tymi aktami.

   Poz­draw­iam
   Ania

 184. Dzień dobry,
  Bard­zo ciekawy artykuł. Właśnie próbu­ję znaleźć jak­iś argu­ment w pol­skim praw­ie, który pozwalał­by mi nadać moje­mu syn­owi pod­wójne nazwisko, które nosi zgod­nie z prawem por­tu­gal­skim (ma również oby­wa­telst­wo por­tu­gal­skie), ale nie jest zgodne z prawem pol­skim (jeden z członów nazwiska to moje nazwisko panieńskie, którego już nie noszę).
  Pol­s­ki USC nie zgodz­ił się do tej pory na nadanie numeru PESEL moje­mu syn­owi (ma 11 miesię­cy) argu­men­tu­jąc, że musi­ałabym najpierw zmienić jego nazwisko na zgodne z pol­skim prawem. W Pani artykule wspom­i­na Pani, że “nazwisko moż­na posi­adać jed­no, a maksy­mal­nie dwuczłonowe, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da”. Czy ta zasa­da doty­czy tylko iloś­ci członów, czy również samego nazwiska?
  Z góry dzięku­ję za wskazówkę.
  Pozdrawiam,
  Magda

  • Cześć Mag­daleno,
   infor­ma­c­je z artykułu odnoszą się do pro­ce­dury zmi­any nazwiska, a tutaj mamy kwest­ię nada­nia nazwiska.

   Zakładam jed­nak, że ma Pani zagraniczny akt urodzenia dziecka.
   Może warto poprosić o tran­skrypcję zagranicznego aktu urodzenia?
   Odmowa będzie w formie decyzji, więc będzie moż­na się odwołać.
   A jeśli tran­skrypcji dokon­a­ją, to dane dziec­ka wpiszą tak, jak w zagranicznym akcie urodzenia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 185. DZIEN DOBRY. JESTEM PO ROZMOWIEPANIAUSC , CHCE ZMIENIC IMIE JANINA NA JOANNA, KTOREGO UŻYWAM NIE MAM ZADNYCH DOKUMENOW URZEDOWYCH TATA REJESTRUJAC MNIEURZEDZIE TAK TO PRAWDOPODOBNIE KAZAŁ ZAPISAC . JESTEM DOJRZAŁA KOBIETA MAM 53 LATA WSZYSCYRODZINY MÓWIA NA MNIE ASKA. JAK NAPISAC DOBRZE ARGUMENTY. RODZICE JUZ NIE ZYJAMOJE WŁASNE DZIECI JUZ DOROSŁE KILKA RAZY MI MÓWIŁY DLACZEGO TEGO NIE ZMIENIE .PODJEŁAM W KONCU TAKA DECYZJE BARDZO MI NA TYM ZALEŻY TYLKO PANIUSC MÓWIŁA ZE TO WIAZE SIEWYMIANA DOKUMENTOW DZIECI NP DYPLOMU CÓRKIOBRONY AKTY NOTARIALNE DOWODY DZIECI .BARDZO PROSZE O WSKAZÓWKĘ JAK SIE DO TEGO ZABRAC BARDZO DZIEKUJE JOANNA

  • Cześć Asi­ca (Joan­no),
   na przyszłość mam prośbę o nien­aduży­wanie drukowanego pis­ma, ponieważ trud­no się je odczytuje 🙂

   Uza­sad­ni­ać powin­naś w kierunku zmi­any na imię, którego uży­wasz. Potrze­bu­jesz dowodów na to, że fak­ty­cznie jest to imię, którego uży­wasz: kore­spon­denc­ja, zez­na­nia świad­ków, itd.

   Do wymi­any będą dowody oso­biste: Twój i dzieci, ponieważ nastąpi tam zmi­ana danych.
   Co do koniecznoś­ci zmi­any innych doku­men­tów, jak dyplomy nie mam wiedzy w tym zakre­sie. Nie spotkałam się jed­nak z takim obow­iązkiem. Dobrze by było jed­nak, żeby dzieci miały notar­i­al­ny odpis decyzji o zmi­an­ie Pani imienia. Wtedy udowod­nią, że fak­ty­cznie Pani imię zostało zmienione.

   Poz­draw­iam
   Ania

 186. Dzień dobry.
  Naw­iązu­jąc do wpisu ZUZANNY — 16/04/2019 AT 23:50, jeśli zmienię imię przed ślubem, to czy mogę poczekać ze zmi­aną doku­men­tów do “po ślu­bie”? Czy muszę mieć nowe doku­men­ty w momen­cie ślubu? Bo w tej sytu­acji muszę zmieni­ać dowód dwa razy. Resz­ta doku­men­tów może raczej być z innym nazwiskiem przez te 3 miesiące.
  Pozdrawiam.

  • Czy może lep­iej najpierw wziąć ślub i z odpisem, bez nowego dowodu złożyć wniosek o zmi­anę imienia? Żeby dowód raz wyrobić?

   • Cześć,
    decyz­ja należy do Ciebie. Pamię­taj, że pro­ce­du­ra może trwać, więc nieza­leżnie od wari­antu może się okazać, że konieczne będzie wyro­bi­e­nie dwóch dowodów.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć,
   ist­nieje obow­iązek niezwłocznej zmi­any dowodu oso­bis­tego od nastąpi­enia powodu zmi­any, aczkol­wiek dowód oso­bisty unieważ­nia się po upły­wie 4 miesię­cy od momen­tu zmi­any danych.

   Organ wyda­je go w ciągu 30 dni, więc dla “spoko­ju” w okre­sie przedślub­nym bez­pieczniej wyro­bić nowy dowód albo zapy­tać w USC, jakie mają wypra­cow­ane “prak­ty­ki” w tym zakresie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 187. Dzień dobry, mam 16 lat i chcę zmienić imię z Kinga na Car­ol. Powo­dem tego jest to że kiedy ludzie dowiadu­ją się o tym że moje imię jest skrótem od imienia Kune­gun­da zaczy­na­ją się śmi­ać a to bard­zo mi przeszkadza. Czy bym mogła zmienić na takie imię?

  • Cześć,
   samodziel­nie wniosek możesz złożyć po ukończe­niu 18 r.ż. Wcześniej musieli­by go złożyć rodzice.
   Jeśli imię jest dla Ciebie obraźli­we, uwłacza­jące, itd. to jest to powód do złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia.

   Dopuszczalne jest także by wybrać nowe imię w brzmie­niu obcojęzycznym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 188. Witam,

  Czy była­by możli­wość zmi­any imienia Agaty na Aga, wiem ze w Polsce nie jest ofic­jal­ną for­mą imienia, ale mieszkam w Szkocji gdzie imię Aga jest ofic­jal­ną for­mą imienia. Od małego w sum­ie nikt nie uży­wał imienia Aga­ta tylko Aga. Trochę utrud­nia mi to życie za granicą bo było wiele pomyłek przez ten fakt.
  Co najlepiej napisać w powodzie zmi­any i czy w ogóle mam real­ną szanse na zmi­anę imienia.

  • Cześć Aga,
   spójrz na moje odpowiedzi na komentarze:
   MAURA 19/11/2019;
   LUCY 28/10/2019;
   OLA 24/10/2019;
   ALICJA 21/08/2019;
   MARIA 02/08/2019.

   Poz­draw­iam
   Ania

 189. Dzień dobry, 12lat temu się ożeniłem dając sie namówić żonie abym to ja przeszdł na jej nazwisko, po mimo upły­wu cza­su to dalej nie mogę sie z tym pogodz­ić, nie brałem pod uwagę tego jak bard­zo jest to dla mężczyzny uciążli­we a cza­sem nawet upakarza­jące, moja żona chce z naszy­mi dzieć­mi prze­jść na moje nazwisko, tylko co ja mam wpisać w uza­sad­nie­niu.? Bo prze­cieź nie to że czu­je sìę zle z tym nazwiskiem żony.?? Z góry dzieku­je za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Cześć Przemku,
   zacznę od tego, że zawsze zadzi­wiało mnie, jakie emoc­je wzbudza kwes­t­ia nazwiska. Pada­ją częs­to słowa o dumie, hon­orze, etc. Tego aspek­tu chy­ba nie zrozu­miem. I zadzi­wia mnie pres­ja, jaką społeczeńst­wo wywiera w tym zakre­sie. W końcu to jest bard­zo oso­bista sprawa każdej z osób, która nosi nazwisko. I inni nie powin­ni naciskać w tym zakre­sie. Ale to tak obok tematu.

   Z per­spek­ty­wy przepisów powód zmi­any nazwiska powinien być ważny. W opisanej sytu­acji nieste­ty (jak domyślam się z kon­tek­stu) powo­dem będzie poczu­cie ośmieszenia i upoko­rzenia z powodu noszenia nazwiska. Taka pod­stawa wybrzmiewa z pytania.

   Poz­draw­iam
   Ania

 190. Dzień dobry,
  Jestem po ślu­bie 5 lat, mamy dziecko każde nosi nazwisko męża, (nie zamierza­my się roz­wodz­ić) ale decyzję o zmi­an­ie nazwiska nie prze­myślałam na spoko­jnie. Chci­ałabym wró­cić do panieńskiego, tak na prawdę od daw­na szukam sposobu żeby wró­cić do panieńskiego, nawet pra­wo jazdy dalej mam na nazwisko panieńskie bo jed­nak mam nadzieję że zna­jdę sposób i uza­sad­nie­nie żeby powró­cić. Czy jest szansa na powrót do panieńskiego bez koniecznoś­ci rozwodu?

  • Dzień dobry. Razem z młod­szą córką posi­adam nazwisko po mężu który nie utrzy­mu­je z nami kon­tak­tu nato­mi­ast starsza 9letnia cór­ka sprzed związku małżeńskiego nosi nazwisko moje panieńskie. Czy jest możli­wość zmi­any nazwiska starszej cór­ki na to które noszę ja z młod­szym dzieck­iem? Czy wyma­gana jest do tego zgo­da męża?

   • Cześć M,
    pojaw­ia­ją się tutaj dwie kwestie:

    Jeśli starsza cór­ka ma ojca, który uznał dziecko, to jest co do zasady wyma­gana jego zgo­da na zmi­anę nazwiska. Jeżeli wychowu­jesz ją jako samot­na mat­ka — wystar­czy Two­ja zgoda.

    W zakre­sie wyboru nazwiska dla cór­ki możesz (jako nowe) wybrać dowolne nazwisko i zgo­da nie jest tutaj potrzeb­na. Chy­ba że nazwisko jest his­to­rycznie, kul­tur­owo, itd. ważne, to wtedy są ograniczenia w wyborze takiego nazwiska.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć Kasiu,
   jest możli­wość zmi­any nazwiska w try­bie admin­is­tra­cyjnym (opisane w tekście).
   Kluc­zowe jest to, że musisz wykazać we wniosku ważny powód, dla którego nazwisko miało­by być zmienione.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzięku­ję za odpowiedź, właśnie chodzi o ten ważny powód.. po pros­tu źle się czu­je z tym nazwiskiem, różnie bywa w naszym małżeńst­wie, mam wiele żalu do męża i wolałabym nosić swo­je nazwisko, ale to nie powód żeby się roz­wodz­ić :/ Nie wiem jak mogłabym uza­sad­nić, a jestem w 100 % pew­na, że jak zmienię na swo­je to już nie będę w przyszłoś­ci zmieni­ać na inne

    • Cześć,
     zazwyczaj powody powro­tu do nazwiska panieńskiego to:
     — dorobek np. naukowy, publicystyczny;
     — utrud­nienia zawodowe, ponieważ reno­ma zawodowa ucier­pi­ała na zmi­an­ie nazwiska;
     — prob­le­my z kon­tak­ta­mi, ponieważ wszyscy zna­ją pod poprzed­nim nazwiskiem.

     Może po zmi­an­ie nazy­wasz się dokład­nie jak inna oso­ba, co powodu­je prob­le­my, ale nazwisko “ośmiesza”.
     Między prob­le­ma­mi w małżeńst­wie, a zmi­aną nazwiska nie wys­tępu­je takie czytel­ny związek przyczynowo-skutkowy.

     Pomyśl, może za decyzją kryją się i inne pod­stawy, mogące być ważnym powodem.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Będę szukać sposobu/powodu, bard­zo to dla mnie ważne. Nato­mi­ast w związku z tym rodzi się pytanie, czy posi­ada­jąc dyplom i kartę instruk­to­ra na nazwisko męża (kończąc stu­dia zgłosiłam zmi­anę nazwiska) będę mogła prosić uczel­nię o zmi­anę nazwiska na dyplomie? Zak­tu­al­i­zowa­nia na (mam nadzieję że się uda) nowe panieńskie? Znalazłam zapis z 2016 r że jest to możli­we wyłącznie przy zmi­an­ie płci.. we wcześniejszych lat­ach też czy­tałam że ogól­nie zmi­ana jest możli­wa na pod­staw­ie decyzji admin­is­tra­cyjnej, ale czy aktu­al­nie też na pod­staw­ie decyzji admin­is­tra­cyjnej będę mogła prosić o to uczel­nię? Dzięku­ję bard­zo za odpowiedzi

      • Cześć,
       poniżej przepisy doty­czące dyplomu:

       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKISZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 27 wrześ­nia 2018 r. w spraw­ie studiów:
       § 26. 1. W przy­pad­ku zmi­any imienia lub nazwiska stu­den­ta doko­nanej na podstawie:
       1) aktu małżeństwa,
       2) decyzji administracyjnej, 
       3) orzeczenia sądu
       — uczel­nia wys­taw­ia doku­men­ty, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, na nowe imię lub nazwisko, z tym że indeks — na wniosek studenta.
       2. Jeżeli stu­dent nie wys­tąpi z wnioskiem o wydanie nowego indek­su, w doty­chcza­sowym indek­sie przekreśla się imię lub nazwisko i nad nimi wpisu­je nowe kolorem czer­wonym; na dole strony umieszcza się adno­tację o doko­nanej zmi­an­ie oraz datę i pod­pis rektora.
       3. W przy­pad­ku zmi­any imienia lub nazwiska absol­wen­ta doko­nanej na pod­staw­ie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uczel­nia dokonu­je zmi­any tych danych osobowych w doku­men­tach, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, oraz wyda­je dyplom ukończenia studiów, odpis dyplo­mu, suple­ment do dyplo­mu i odpis suple­men­tu na nowe imię lub nazwisko, po przed­staw­ie­niu decyzji admin­is­tra­cyjnej lub orzeczenia sądu i za zwrotem dyplo­mu i suple­men­tu, wraz z odpisa­mi, wydanych na poprzed­nie imię lub nazwisko.

       Poz­draw­iam
       Ania

 191. Witam,
  Chci­ałabym zmienić nazwisko z powodu nar­o­dzin dziec­ka za dwa miesiące. Dwa lata temu wzięłam rozwód w UK z moim exmężem, ale pozostałam przy jego nazwisku. Chcę,aby dziecko nosiło moje nazwisko sprzed małżeństwa.
  Nie chce,aby miało takie samo nazwisko jak mój były mąż,poniewaz ojcem bedzie mój aktu­al­ny part­ner, tym bardziej, że sytu­ac­ja roz­wodu była dla mnie bard­zo ciężkim przeży­ciem. Chci­ałabym się odciąc od przeszłoś­ci. Pod jaki powód zmi­any mogę to wpisać? Upokarzające,osmieszające.……?
  Czy jest spo­ra szansa,że otrzy­mam pozy­ty­w­na odpowiedź?
  Z góry dziękuje.

  • Cześć Syl­wio,
   o szan­sę rozstrzyg­nię­cia warto zapy­tać kierown­i­ka USC.

   To nie jest pro­ce­du­ra powro­tu do nazwiska sprzed ślubu, a zmi­any na inne nazwisko.
   W tym przy­pad­ku powin­naś opisać sytu­ację, wskazu­jąc, że nazwisko ma dla Ciebie trau­maty­czny wpływ. Tutaj (jak rozu­miem) nie chodzi o charak­ter ośmiesza­ją­cy, a trau­maty­czne doświad­czenia. I powód także powin­naś podać zgod­ny z prawdą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 192. Dzień dobry.
  Mam nazwisko, które w języku pol­skim ma znacze­nie bard­zo negaty­wne. Czy sam fakt posi­ada­nia nazwiska ośmiesza­jącego, które powodu­je liczne niezręczne sytu­acje jest wystar­cza­ją­cym powo­dem aby uza­sad­nić wniosek?
  Pozdrawiam,
  BP

  • Cześć Bea­ta P.,
   tak — ustawa wprost stanowi, że ważnym powo­dem zmi­any jest imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka.

   Poz­draw­iam
   Ania

 193. Dzień dobry,

  Moja żona ma syna z poprzed­niego małżeńst­wa, który nosi nazwisko ojca. Przed ślubem żona nosiła dwuczłonowe nazwisko- swo­je panieńskie z nazwiskiem byłego męża. Dla dobra dziec­ka. Po ślu­bie ze mną zmieniła nazwisko na moje i już w swoim nie ma nazwiska ojca i dziec­ka. Ter­az chci­ała by powró­cić do tego dwuczłonowego nazwiska ze wzglę­du na dziecko, które wypom­i­na swo­jej mamie ze nie jest już jej dzieck­iem bo inaczej się nazy­wa. Jak ter­az wyglą­da­ją for­mal­noś­ci związane z powrotem do tego nazwiska. Od ślubu minął już rok. 

  Z góry dzieku­je za odpowiedz.

  • Cześć Milo,
   tak naprawdę nie ma już możli­woś­ci “powro­tu”. Żona może po pros­tu w try­bie admin­is­tra­cyjnym wnieść o zmi­anę swo­jego aktu­al­nego nazwiska na inne nazwisko. Argu­men­tację może oprzeć np. na potrze­bie zapewnienia bez­pieczeńst­wa dziecku, które źle reagu­je na fakt, iż mama nosi inne nazwisko. Na pewno nie zaszkodz­iła­by np. opinia psy­cholo­ga, która zale­cała­by, aby Żona zmieniła nazwisko takie, jakie nosi dziecko.

   Poz­draw­iam
   Ania