Banner porady prawne administratywistka
Porady prawne

Jak zmienić imię/ nazwisko? — wniosek i argumentacja

Wyjaś­ni­am, w jaki sposób zmienić imię/ nazwisko. Pokazu­ję, jak napisać wniosek, do kogo skierować i jak argu­men­tować. 

#1 Dlaczego zmiana imienia/ nazwiska jest lekko skomplikowana?

Po pros­tu, zasadą jest, że imię/ nazwisko to dane dosyć trwałe. Ich zmi­ana jest dopuszczal­na, ale raczej  w sytu­ac­jach ważnych, kiedy jest to dobrze uza­sad­nione.

Obec­nie mamy 2 opc­je zmi­any imienia/ nazwiska:

 1. pod­sta­wowa — zmieni­amy imię. nazwisko admin­is­tra­cyjnie na pod­staw­ie ustawy z dnia 17 październi­ka 2008 r. o zmi­an­ie imienia i nazwiska;
 2. szczegól­na:
  • zmi­ana imienia dziec­ka do 6 miesię­cy od sporządzenia aktu urodzenia — wtedy zgłasza się takie oświad­cze­nie do kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego (USC);
  • zmi­ana nazwiska przy ślu­bie — na nazwisko pod­wójne lub męża, a następ­nie ewen­tu­al­nie przy powro­cie — powrót do panieńskiego nazwiska — wtedy skła­da się oświad­cze­nie woli w tym tema­cie. Przy okazji pole­cam tekst: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie?

W dzisiejszej poradzie prawnej sku­pi­am się na tej drodze admin­is­tra­cyjnej.
Prze­jdźmy więc do konkretów — kiedy może­my zmienić imię/ nazwisko i jak to zro­bić.

#2 Kiedy możesz zmienić imię/nazwisko?

W Polsce możesz zmienić imię/ nazwisko, jeżeli jesteś:

 • oby­wa­telem pol­skim;
 • cud­zoziem­cem niema­ją­cym oby­wa­telst­wa żad­nego państ­wa, jeżeli masz w Polsce miejsce zamieszka­nia;
 • cud­zoziem­cem, który uzyskał w Polsce sta­tus uchodź­cy — w szczegól­nych przy­pad­kach.

Tym samym, cud­zoziemiec, który ma oby­wa­telst­wo kra­ju innego niż Pol­s­ka nie może zmienić imienia/nazwiska w tym try­bie.

Dodatkowo, potrze­bu­jesz ważnego powodu, aby dokon­ać zmi­any. Ważny powód, to w szczegól­noś­ci:
 • imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka;
 • inne imię lub nazwisko fak­ty­cznie uży­wane;
 • bezpraw­na zmi­ana imienia/ nazwiska;
 • dopuszczal­ność wyboru innego imienia/ nazwiska, zgod­nie z przepisa­mi prawa państ­wa, którego oby­wa­telst­wo również się posi­a­da.

To otwarty kat­a­log. Broniły się sytu­acje, kiedy zmi­ana imienia/ nazwiska wynikała z trau­maty­cznych przeżyć z dziecińst­wa i chę­ci odcię­cia się od przeszłoś­ci. Pozosta­je jed­nak kwes­t­ia uza­sad­nienia wyboru.

#3 Uzasadnienie wniosku

To najważniejsza część wniosku. Musisz wykazać, jaki w Twoim przy­pad­ku jest ważny powód do zmi­any imienia/ nazwiska, a a następ­nie udowod­nić, że tak jest.

Przykład: Jesteś Katarzy­na, a wszyscy mówią do Ciebie Marysia. Nie wiesz w sum­ie dlaczego, ale od dziecińst­wa tak się zaczęło i do dzisi­aj sama przed­staw­iasz się jako Mań­cia. W tej sytu­acji pod­stawą zmi­any jest zmi­ana na imię fak­ty­cznie uży­wane (mowa o imie­niu: Maria, nie zdrob­nie­niu). Wyjaś­ni­asz, że odkąd pamię­tasz tak do Ciebie mówiono. Poda­jesz nami­ary na świad­ków, którzy to potwierdzą. Dołącza­sz np. pocztówki/ kop­er­ty adresowane do Ciebie na imię Maria.

#4 Czy mogę wybrać dowolne imię/ nazwisko?

Poda­ję kil­ka najważniejszych zasad:

 • imion moż­na posi­adać maksy­mal­nie 2, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da;
 • gen­er­al­nie nie moż­na wybrać imienia w formie zdrob­ni­ałej czy ośmiesza­jącego, bądź niewskazu­jącego jed­noz­nacznie na płeć;
 • nazwisko moż­na posi­adać jed­no, a maksy­mal­nie dwuczłonowe, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da;
 • zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).
Zmi­ana imienia oznacza:
 • zastąpi­e­nie wybranego imienia innym imie­niem;
 • zastąpi­e­nie dwóch imion jed­nym imie­niem;
 • zastąpi­e­nie jed­nego imiona dwoma;
 • dodanie drugiego imienia;
 • zmi­anę pisowni imienia;
 • zmi­anę pisowni imion;
 • zmi­anę kole­jnoś­ci imion.
Zmi­ana nazwiska oznacza:
 • zmi­anę na inne nazwisko;
 • zmi­anę pisowni nazwiska;
 • zmi­anę nazwiska ze wzglę­du na for­mę właś­ci­wą dla rodza­ju żeńskiego lub męskiego.
 • zmi­ana nazwiska może doty­czyć nazwiska nos­zonego aktu­al­nie lub nazwiska rodowego;
 • zmi­ana nazwiska nos­zonego po zawar­ciu małżeńst­wa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, roz­cią­ga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie oso­by ubie­ga­jącej się o zmi­anę nazwiska.

#5 A co z nazwiskiem dzieci (jeśli już je masz)?

Gdy obo­je rodz­ice zmieni­a­ją nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się (samoist­nie) na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeńst­wa (a także na dzieci przys­poso­bione).

Gdy jed­no z rodz­iców zmienia nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodz­iców,

 • pod warunk­iem że dru­gi z rodz­iców wyraz­ił na to zgodę, chy­ba że nie ma on pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub jest pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej albo nie żyje.;
 • a jeżeli w chwili zmi­any nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmi­any nazwiska dziec­ka jest potrzeb­ne także wyraże­nie zgody przez dziecko;
 • a w przy­pad­ku braku porozu­mienia między rodzi­ca­mi dziec­ka każde z nich może zwró­cić się do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziec­ka. Pra­wom­oc­ne orzecze­nie sądu zastępu­je wtedy zgodę rodz­i­ca i nie jest potrzeb­ne jego uczest­nict­wo w postępowa­niu.

#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?

Jest o bajecznie łatwe. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za pośred­nictwem kon­sula.

We wniosku proszą o podanie w jakich mias­tach sporząd­zono akt urodzenia czy małżeńst­wa, tak aby później móc poin­for­mować tych kierown­ików USC o zmi­an­ie.

#7 Złożyłam wniosek. I co dalej?

Złożyłaś niosek? To ter­az pozosta­je Ci czekać na decyzję. Powin­no to trwać około miesią­ca. Bywa różnie. Jeżeli decyz­ja przyjdzie pozy­ty­wnie — super. Od momen­tu jej ode­bra­nia możesz składać wniosek o nowy dowód. Dostałaś odmowę? Przeczy­taj uza­sad­nie­nie i jeśli dalej uważasz, że zmi­ana była zasad­na — napisz odwołanie do woje­w­ody lub skon­tak­tuj się z prawnikiem, który Ci w tym pomoże 🙂

Słowo końcowe

Mówiłam, że zmi­ana imienia i nazwiska jest do oga­r­nię­cia. Jeśli coś jest jeszcze do wyjaśnienia — pisz w komen­tarzach .

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

155 komentarzy

 • Beata P.

  Dzień dobry.
  Mam nazwisko, które w języku pol­skim ma znacze­nie bard­zo negaty­wne. Czy sam fakt posi­ada­nia nazwiska ośmiesza­jącego, które powodu­je liczne niezręczne sytu­acje jest wystar­cza­ją­cym powo­dem aby uza­sad­nić wniosek?
  Poz­draw­iam,
  BP

  • Administratywistka

   Cześć Bea­ta P.,
   tak — ustawa wprost stanowi, że ważnym powo­dem zmi­any jest imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Milo1978

  Dzień dobry,

  Moja żona ma syna z poprzed­niego małżeńst­wa, który nosi nazwisko ojca. Przed ślubem żona nosiła dwuczłonowe nazwisko- swo­je panieńskie z nazwiskiem byłego męża. Dla dobra dziec­ka. Po ślu­bie ze mną zmieniła nazwisko na moje i już w swoim nie ma nazwiska ojca i dziec­ka. Ter­az chci­ała by powró­cić do tego dwuczłonowego nazwiska ze wzglę­du na dziecko, które wypom­i­na swo­jej mamie ze nie jest już jej dzieck­iem bo inaczej się nazy­wa. Jak ter­az wyglą­da­ją for­mal­noś­ci związane z powrotem do tego nazwiska. Od ślubu minął już rok.

  Z góry dzieku­je za odpowiedz.

  • Administratywistka

   Cześć Milo,
   tak naprawdę nie ma już możli­woś­ci “powro­tu”. Żona może po pros­tu w try­bie admin­is­tra­cyjnym wnieść o zmi­anę swo­jego aktu­al­nego nazwiska na inne nazwisko. Argu­men­tację może oprzeć np. na potrze­bie zapewnienia bez­pieczeńst­wa dziecku, które źle reagu­je na fakt, iż mama nosi inne nazwisko. Na pewno nie zaszkodz­iła­by np. opinia psy­cholo­ga, która zale­cała­by, aby Żona zmieniła nazwisko takie, jakie nosi dziecko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • KarolinaB

  Witam, część odpowiedzi na moje wąt­pli­woś­ci znalazłam, jed­nak jeden fakt zosta­je dla mnie zagad­ką. Mamy z mężem jed­no nazwisko (po jego ojcu), a z ojcem jest bard­zo nieciekawa sytu­ac­ja, którą oczy­wiś­cie opisze­my we wniosku zmi­any nazwiska. Chce­my zmienić na nazwisko panieńskie mamy męża. Moje pytanie jest takie, czy najpierw wniosek o zmi­anę nazwiska ma złożyć mąż, a po uzyska­niu pozy­ty­wnej odpowiedzi dopiero ja jako jego żona mam złożyć podob­ny wniosek, żeby mieć takie nazwisko jak mąż? Czy moż­na to zro­bić jed­nocześnie tylko na odd­ziel­nych wnioskach? Tylko jeśli zro­bimy to jed­nocześnie to jakich ja mam użyć argu­men­tów? Zależy nam na cza­sie, bo w maju rodzi nam się dziecko i bard­zo chce­my zdążyć ze zmi­aną, żeby dziecko nie musi­ało nosić nazwiska ojca męża.

  • Administratywistka

   Cześć KarolinaB,
   w sen­sie prawnym jesteś­cie dwoma odręb­ny­mi jed­nos­tka­mi, więc najbez­pieczniej, aby każdy z Was równocześnie złożył wniosek. W Waszej sytu­acji wskaza­łabym we wniosku, że jesteś­cie odpowied­nio żoną/ mężem z oso­by o imie­niu .… i nazwisku .…, która także złożyła wniosek tego dnia i zależy Wam, aby Wasze nazwisko pozostało takie samo.

   Dodatkowo wpisałabym, że z uwa­gi na ter­min poro­du zależy Wam, aby miało ono już nowe nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Goshia

  Witam!
  Czy ja jako oso­ba adop­towana chcąc zmienić imię i nazwisko muszę zro­bić to przez sąd czy tylko kierown­ik USC może to zmienić?!?
  Nad­mie­nie że ja jako tako nie wyrzekam się adop­cyjnego nazwiska..

  • Administratywistka

   Cześć Goshia,
   zmi­ana imienia i nazwiska należy do kom­pe­tencji kierown­i­ka USC. Jeżeli jed­nak jesteś niepełno­let­nia to wniosek składa­ją Twoi rodz­ice lub opieku­ni prawni (tutj pewnie zależy jako to rodzaj przys­poso­bi­enia i czy pełną opiekę pełnią rodz­ice czy może jed­nak nie). Jeżeli jesteś pełno­let­nia — to wniosek składasz samodziel­nie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Kex301

  Cześć,
  udało mi się zmienić nazwisko w try­bie ustawy — zaskaku­ją­co łat­wo to poszło. Mogłabyś napisać, co dalej? Mam w ręku decyzję kierown­i­ka USC o zmi­an­ie nazwiska. Czy ta decyz­ja wystar­czy, żeby wyro­bić nowy dowód i pasz­port? Czy muszę najpierw dostać odpis aktu urodzenia z nowy­mi dany­mi? Na stron­ie eOby­wa­tel w sekcji dane PESEL dalej pojaw­ia­ją się moje stare dane, więc obaw­iam się kom­p­likacji, jeśli niewłaś­ci­wie się do tego zabiorę. Mieszkam za granicą, więc ważne dla mnie jest, żeby jak najszy­b­ciej dostać nowe doku­men­ty kiedy będę w Polsce.
  –Kex

  • Administratywistka

   Cześć,
   cieszę się, że zmi­ana się udała.

   Decyz­ja ma rygor naty­ch­mi­as­towej wykon­al­noś­ci, co oznacza, że nowym nazwiskiem powinieneś posługi­wać się od razu. Zmi­ana danych w akcie urodzenia powin­na nastąpić “na dni­ach”, ponieważ to kierown­ik USC ma obow­iązek wysłać decyzję za pośred­nictwem do właś­ci­wego kierown­i­ka USC (tego, który sporządz­ił akt urodzenia).

   Tech­nicznie decyz­ja spraw­ia, że ma Pan nowe nazwisko, ale organ wyda­jąc dowód/ pasz­port będzie też badał akt urodzenia. Może więc lep­iej zadzwonić/ napisać do kierown­i­ka USC, który wydał akt urodzenia i poprosić o przyspiesze­nie wprowadzenia danych? Organ będzie badał czy dane zgadza­ją się z aktem stanu cywilnego, więc ten etap warto przyspieszyć.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • KEX301

    Dzię­ki za odpowiedź! Decyz­ja została wydana w mar­cu 2019 i została wysłana również do USC z adno­tacją o numerze aktu urodzenia który powinien zostać zmieniony. Jest grudzień — zawnioskowałem właśnie o odpis aktu urodzenia przez ePUAP i dostałem odpis ze stary­mi dany­mi. Napiszę do kierown­i­ka USC w takim razie. Spodziewam się, że nie dostanę dowodu z nowy­mi dany­mi zan­im sprawa zmi­any w aktach nie zostanie ure­g­u­lowana.

    Jeszcze raz dzię­ki
    –K

 • Oliwia

  Witam , mam takie pytanie odnos­nie zmi­any nazwiska , ojciec dziec­ka ma ogranic­zone prawa rodzi­ciel­skie płaci tylko ali­men­ty nie intere­su­je się dzieck­iem nie odwiedza . Chci­ałabym zmienić nazwisko na moje ponieważ nie mieliśmy ślubu. Cór­ka i tak przed­staw­ia się moim nazwiskiem. Czy jest jakaś nadzie­ja ze mi się to uda bez jego zgody?

  • Administratywistka

   Cześć Oli­wio,
   w tej sytu­acji potrze­bu­jesz zgody ojca dziec­ka albo orzeczenia sądu w tym zakre­sie, które zastąpi zgodę ojca dziec­ka.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • madziaczek

  Czy w przy­pad­ku, gdy nazwano mnie Magdą, nie Mag­daleną, a wszyscy na okrągło mi zmieni­a­ją imię na Mag­da­lene mogę się ubie­gać o zmi­anę imienia? Szczegól­nie chcodzi mi o to iż mam 18lat i od dziec­ka swiadect­wa z błę­da­mi, dyplomy, nagrody, cer­ty­fikaty, wresz­cie legi­t­u­mac­je i znów ten sam błąd. Naprawdę mam serdecznie dość odkre­ca­nia, czy to u lekarza, że jestem Mag­da. Tłu­maczenia się jak to jest być Magdą. Czy w takiej sytu­acji mogę wys­tąpić o wniosek o zmi­ane imienia na Mag­dalenę ?
  Poz­drawkam

  • Administratywistka

   Cześć Madzi­aczek,
   tak, myślę, że taka sytu­ac­ja może być pod­stawą do zmi­any imienia. W końcu aktu­alne imię jest dla Ciebie kłopotli­we, powodu­je liczne błędy. Imie­niem uży­wanym będzie dla Ciebie Mag­dale­na, a Mag­da tylko skrótem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Maura

  Witam, imię nadane mi po nar­o­dz­i­nach to “Żane­ta”, od długiego już cza­su rozważam zmi­anę imienia. Od dziec­ka bard­zo nie lubiłam go, m.in. dlat­ego iż jako osobę bard­zo wrażli­wą wszelkie prześmiew­cze formy docinek w sty­lu “Żane­ta cuch­ną­ca skar­pe­ta” itp. bard­zo mnie dotykały za cza­sów szkol­nych. Z wiekiem stałam się odpor­na na takie wygłupy, nato­mi­ast chęć zmi­any imienia pozostała. Na codzień uży­wam imienia “Mau­ra”, które wybrałam i otrzy­małam na bierz­mowa­niu. Wszys­tko było by ok, gdy­by nie fakt, że wszędzie w ofic­jal­nych doku­men­tach muszę wid­nieć jako “Żane­ta”. Mam niemieck­ie nazwisko i bard­zo gryzie mnie fakt połączenia imienia zaczy­na­jącego się na pol­ską literę “Ż” z obco­języ­cznym nazwiskiem. Wyglą­da to według mnie komicznie. Kole­jnym argu­mentem jest fakt, iż zna­jo­mi i więk­szość rodziny zwraca się do mnie per “Mau­ra”, jedynie Rodz­ice i star­si członkowie rodziny (jak wujost­wo) uży­wa­ją imienia nadanego mi po urodze­niu. Jako, że jestem osobą akty­wną fizy­cznie jeżdżę na ama­torskie zawody biegowe gdzie częs­to na numerze star­towym wid­nieje imię zawod­ni­ka. Tutaj znowu pojaw­ia się “Mau­ra”, a nie “Żane­ta” I nikt nie widzi prob­le­mu, ale ja czu­ję się nie kom­for­towo mając inne imię w dowodzie. Imię nadane mi w USC po nar­o­dz­i­nach przys­parza­ło mi prob­lemów w pra­cy za granicą, ponieważ wielokrot­nie musi­ałam wnioskować o poprawę doku­men­tacji z racji na przekrę­cone imię. Mam mnóst­wo zna­jomych wśród obcokra­jow­ców, zawsze zwraca­ją się do mnie per “Mau­ra”, bo nawet próbu­jąc wmówić moje prawdzi­we imię wychodzi to dzi­wnie (w pra­cy np. szef zwracał się do mnie “Zejne­ta” co mi uwłacza­ło i czułam się z tym źle).
  Chci­ałabym złożyć w USC wniosek o zmi­anę imienia. Czy myśli Pani, że mogę uzyskać zgodę powołu­jąc się na powyższe argu­men­ty (głównie ten odnośnie nazwiska i nazy­wa­nia mnie innym imie­niem przez więk­szość rodziny i zna­jomych).

  • Administratywistka

   Cześć Mau­ro,
   tak pod­stawą zmi­any imienia może być zmi­ana na imię uży­wane. Przy­da się tutaj kore­spon­denc­ja np. wewnętrz­na z miejs­ca pra­cy (w zakre­sie w jakim moż­na ją udostęp­nić), zdję­cia z zawodów i wyni­ki z zawodów. Przy­dały­by się dowody z miejsc pół­for­mal­nych czy for­mal­nych.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Marta

  Witam
  Od roku jestem rozwiedziona. Zostałam przy nazwisku byłego męża. Po pier­wsze z obec­nym part­nerem myśleliśmy poważnie o rychłym ślu­bie i nie widzi­ałam sen­su wracać do nazwiska panieńskiego na chwilę, by zaraz przyj­mować nazwisko drugiego męża. Pon­ad­to nie przy­puszcza­łam, że nazwisko po byłym będzie mnie tak “uwier­ać”. Z pewnych względów plany doty­czące ślubu musieliśmy jed­nak przełożyć na bliżej nieokreskoną przyszłość (na ten moment nie jestem przeko­nana, czy w ogóle do tego dojdzie) a mi były mąż i jego rodz­i­na od momen­tu roz­wodu tak zas­zli w kość, że wszys­tko, co się nimi kojarzy, w tym i nazwisko budzi we mnie wyłącznie negaty­wne odczu­cia. Chcę wró­cić więc do mojego panieńskiego nazwiska. Jaka jest na to szansa i jak to umo­ty­wować w tej sytu­acji?

  • Administratywistka

   Cześć Mar­to,
   myślę, że warto spróbować. Możesz wskazać, tak jak pisałaś, że były mąż i jego rodz­i­na, po roz­wodzie tak bard­zo utrud­ni­a­ją Ci funkcjonowanie, że chci­ałabyś się “odciąć” od nich. W uza­sad­nie­niu wskaż konkretne sytu­acje. Może dołącz pisemne zez­na­nia osób, które poświad­czą o nieprzy­jem­nych zdarzeni­ach.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Victoria

  Czy jeżeli przed laty składałam wniosek o zmi­ane imienia i dostałam odmowę, moge złożyć dru­gi raz wniosek? Dodam, że składa­jąc tamten wniosek byłam zas­traszana przez byłego part­nera i jego ojca który miał tzw. Żółte papiery, part­ner uprowadz­ił naszą córkę. Nieste­ty również dowiedzi­ał się na jakie imie miała nastąpić zmi­ana przez co ponown­ie zmieniłam imię, którego uży­wam od pon­ad 4 lat. Czy fak­tu­ry imi­enne będą jakimś dowo­dem? A może lep­iej ich nie pokazy­wać?

  • Administratywistka

   Cześć Vic­to­rio,
   zasad­nic­zo decyz­ja odmow­na bloku­je możli­wość ponownego złoże­nia wniosku, jeśli otrzy­małaś decyzję odmowną.

   Może moż­na by próbować wznow­ić postępowanie albo spróbować innego try­bu nadzwycza­jnego, ale to wyma­gało­by pogłębionej anal­izy. Pole­cam więc skon­tak­tować się z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem albo sko­rzys­tać z usług punk­tu Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Magdalena

  Zapoz­nałam się zarówno z tek­stem, jak i komen­tarza­mi. Zazwyczaj oso­by są zde­cy­dowane zmienić nazwisko na panieńskie mat­ki. A mnie zas­tanaw­ia, czy ist­nieje możli­wość zmi­any nazwiska na nazwisko panieńskie swo­jej bab­ci, od strony mat­ki. Moje nazwisko częs­to jest przekrę­cane, co powodu­je u mnie frus­trację. Nato­mi­ast nazwisko panieńskie mojej mat­ki mi się zwycza­jnie nie podo­ba. Ale nazwisko panieńskie jej mamy, brz­mi dobrze. Czy taka zmi­ana była­by możli­wa?
  Z góry dzięku­ję za pomoc.

  • Administratywistka

   Cześć Mag­dale­na,
   gen­er­al­nie to nie jest ważne na jakie nazwisko chcesz zmienić swo­je (chy­ba że chodzi o nazwiska osób wsław­ionych w his­torię, kul­turę, itp. — wtedy ist­nieją ograniczenia). Tutaj wykaż powody zmi­any (frus­trac­ja z przekrę­caniem nazwiska), a następ­nie wskaż, że chci­ałabyś takie konkretne nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Małgorzata

  Dzień dobry, piszę z zapy­taniem, czy sama argu­men­tac­ja o uży­wa­niu 1 członu nazwiska w życiu codzi­en­nym wystar­czy przy wniosku o zmi­an­ie nazwiska 2 członowego na 1 członowe? Z nazwiska rodowego już prak­ty­cznie nie korzys­tam, a po urodze­niu dzieci, które noszą nazwisko męża, tym bardziej. Zapis całego imienia i nazwiska jest dość dłu­gi i zastaw­iam się czy admin­is­tra­cyjnie jest to możli­we do zmi­any. Poz­draw­iam, Gosia

  • Administratywistka

   Cześć Gosiu,
   uważam, że powin­naś wskazać następu­jące powody:
   — nieuży­wanie pier­wszego członu nazwiska z uwa­gi na to, że uży­wasz drugiego członu, czyli nazwiska dzieci i męża,
   — utrud­nienia z zapisem imienia i dwuczłonowego nazwiska.

   Powody wyda­ją się ważne. Pole­cam jed­nak poroz­maw­iać z kierown­ikiem USC i ewen­tu­al­nie poszukać innego w celu złoże­nia wniosku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Ania

  Czy moge zmienic moje imie Anna na Ania w momen­cie kiedy bede zmieni­ac nazwisko po slu­bie na nazwisko meza? W pol­skim praw­ie Ania to zdrob­nienia, ale ja mieszkam za grani­ca i uzy­wam jedynie imienia Ania. Poza Pol­s­ka, nikt nie rozu­mie ze Ania to for­ma imienia Anna i stwarza to dla mnie prob­le­my na plaszczyznie prawnej. Czy jest to wystar­cza­jace uza­sad­nie­nie dla USC? Moge przed­staw­ic lata kore­spon­dencji na imie Ania, ofic­jalne doku­men­ty z imie­niem Ania itd. Dzieku­je za odpowiedz

  • Administratywistka

   Cześć Aniu,
   zmi­ana imienia musi­ała­by wys­tąpić nieza­leżnie od zmi­any nazwiska. Tzn. nazwisko po ślu­bie zmieni­asz w uproszc­zonej pro­ce­durze, składa­jąc oświad­czenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nato­mi­ast imię możesz zmienić w pro­ce­durze admin­is­tra­cyjnej. Może rozważ złoże­nie wniosku jeszcze przed ślubem?

   Jeśli chodzi o powody, to gen­er­al­nie nie powin­no się przyj­mować imion, będą­cych zdrob­nie­niem. Jeżeli jed­nak za granicą trak­towane jest to jako pełne imię i możesz przed­staw­ić dowody, to myślę, że organ może zgodz­ić się na taką zmi­anę. Zawsze możesz wcześniej “wybadać” organ, np. zadz­wonić i zapy­tać, jak zap­a­tru­ją się na taką sytu­ację. Wniosek możesz złożyć prze­cież do dowol­nego kierown­i­ka USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Zmiana dowodu

   Witam piszę z zapy­taniem taki ponieważ moja mama jest po roz­wodzie i chci­ałbym zmienić dowód lecz musi uza­sad­nic dlaczego zmienia dowodu i dlaczego tak późno zmienia ponieważ od roz­wodu upłynęło już dużo cza­su czy mogła bym prosić o pomoc bo kom­plet­nie nie wiemy jak to napisać.

   • Administratywistka

    Cześć Zmi­ana dowodu,
    myślę, że w komen­tarzu braku­je jakiejś infor­ma­cji. Przede wszys­tkim jaki jest powód zmi­any dowodu? Tzn. mama wró­ciła do poprzed­niego nazwiska i nie wymieniła dowodu?

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Daniela

   Witam. Moja cór­ka nosi nazwisko ojca a nie jesteśmy ze sobą już jak­iś czas, ojciec małej odszedł od nas. Nie byliśmy po ślu­bie a chce zmienić nazwisko na moje. Ojciec ostate­cznie zgodz­ił się na zmi­anę i moje pytanie, czy jak złoże wniosek o zmi­anę nazwiska dziec­ka na moje i ojciec dziec­ka wyrazi zgodę to czy zgo­da będzie na 100% roz­pa­tr­zona pozy­ty­wnie czy mogą też odmówić?

   • Administratywistka

    Cześć Daniela,
    organ oce­nia tutaj czy powód zmi­any jest ważny. Jeżeli uzna­ją, że powód nie jest ważny, to mogą odmówić. Wtedy pozosta­je skon­struowanie odwoła­nia i ewen­tu­al­nie postępowanie skar­gowe przed sądem.

    Poz­draw­iam
    Ania

 • Maciek123

  Witam, chci­ałem zapy­tać czy ja też mogę zmienić nazwisko. Moje nazwisko to “Kow­al”, a chci­ałbym je zmienić na “Słonecznik-Kow­al”. “Kow­al” to nazwisko mojego taty, “Słonecznik” to nazwisko panieńskie mojej mamy. Moja mama ma obec­nie na nazwisko “Słonecznik-Kow­al”, czyli cho­ci­aż chcę posi­adać nazwiska obu rodz­iców, to tak de fac­to chcę uży­wać dokład­nie tego samego co moja mama. Jestem bard­zo związany z tym nazwiskiem, nie tylko z powodu mojej mamy, ale też z powodu całej mojej rodziny. Brat mojego dzi­ad­ka, Władysław Słonecznik miał 3 żony i pow­stała z tego bard­zo duża rodzin­ka, z nazwiska­mi po ojcu. Czy moż­na skleić z tego coś co będzie “ważnym powo­dem”? Na prawdę bard­zo mi na tym zależy, to nazwisko wiele dla mnie znaczy i z tym nazwiskiem wiążę się wiele miejsc, pamiątek, wspom­nień. Bard­zo proszę o odpowiedź.

  [nazwiska zmieniłem spec­jal­nie, bo staram się ich nie podawać w internecie]

  • Administratywistka

   Cześć Maćku,
   w tym przy­pad­ku mam mieszane uczu­cia. Rozu­miem aspek­ty emocjon­alne związane z nazwiskiem. Może więc pójdź w kierunku wskaza­nia więzi z matką oraz rodz­iną od jej strony? Jeśli Two­ja mama zmieni­ała nazwisko admin­is­tra­cyjnie, to może spójrz, jakie tam wskaza­ła przesłan­ki?

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Ola

  Witam,
  Mam dwa imiona. Od kilku­nas­tu lat wszyscy mówią do mnie nie na pier­wsze imię tylko na drugie. Pier­wszego uży­wam gdy muszę, dzwoniłam do Pani urzęd­nik i pytałam o for­mal­noś­ci związane z usunię­ciem pier­wszego imienia a zostaw­ie­niem drugiego. Pani w urzędzie zapy­tała jakie jest uza­sad­nie­nie i wytłu­maczyłam że pier­wszym imie­niem praw­ie w ogóle się nie posługu­je i nikt tak do mnie nie mówi. Usłysza­łam w odpowiedzi że nie będę usuwać imienia bo mi się tak podo­ba i to nie jest uza­sad­nie­nie.. Co mogę zro­bić w tej sytu­acji?

  • Administratywistka

   Cześć Olu,
   ustawa dopuszcza zmi­anę na imię fak­ty­cznie uży­wane.
   W tej sytu­acji rozważ złoże­nie wniosku do innego kierown­i­ka USC, przy czym zbierz dowody na to, że fak­ty­cznie uży­wasz imienia, np. pisemne zez­na­nia świad­ków, kore­spon­dencję, itd.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Goshia

   Witam!
   Chce zmienić imię ponieważ nie­jako chce odciąć się od przeszłoś­ci i rozpocząć nowe życie.. Z tym imie­niem nigdy dobrze się nie czułam wręcz prze­ci­wnie, bywało też że byłam obiek­tem kpin z powodu imienia Gosia, i bywa że do dnia dzisiejszego jestem też obiek­tem kpin, i to nie jest żart.. Co mam zro­bić by pozy­ty­wnie roz­pa­tr­zono moja prośbę doty­czącą zmi­any imienia i czy w USC mogę otrzy­mać wzór wniosku ponieważ nie mam możli­woś­ci by go wydrukować?!?
   Z góry dzięku­ję za odpowiedź

   • Administratywistka

    Cześć Goshiu,
    przeczy­taj proszę pozostałe komen­tarze pod tek­stem, ponieważ co najm­niej kilkukrot­nie odpowiadałam w podob­nych sprawach.
    Nie wiem czy w urzędzie będą wzo­ry, ale wniosek możesz zawsze napisać odręcznie, w całoś­ci.

    Poz­draw­iam
    Ania

    • Goshia

     Witam, mam pytanie
     Chce w najbliższym cza­sie zmienić imię i też zde­cy­dowałam się zmienić nazwisko ponieważ tak de fac­to nic mnie już nie łączy z matką adopcyjną.Czy mogę zmienić je na dowolne (nie chce ani nazwiska bio­log­icznej ani adop­cyjnej), czy nie będzie z tym ewen­tu­al­nie prob­le­mu i jak dłu­go się czeka na roz­pa­trze­nie takiego wniosku.
     Z góry dzięku­ję za odpowiedź.
     Poz­draw­iam

     • Administratywistka

      Cześć Goshia,
      przy zmi­an­ie nazwiska możesz wnioskować o zmi­anę na dowolne (oczy­wiś­cie z ograniczeni­a­mi dot. osób wsław­ionych w his­torii, kul­turze, itp.).
      Ter­miny wniosku są klasy­czne, czyli powinien być to miesiąc, a w szczegól­nie skom­p­likowanych sytu­ac­jach — 2 miesiące.

      Poz­draw­iam
      Ania

 • Izka

  Witam. Jeśli zmieniłam imię, ale nie oczeku­ję jeszcze na wydanie nowego dowodu jakim imie­niem powin­nam się posługi­wać np. u lekarza? W rejes­tracji trze­ba okazać dowód, na którym wid­nieje prze­cież jeszcze stare imię.

  • Administratywistka

   Cześć Izka,
   w świ­etle przepisów — nowym od momen­tu otrzy­ma­nia decyzji.
   Zabierz po pros­tu ze sobą decyzję organu doty­czącą zmi­any i pokaż razem z dowo­dem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Agnieszka

  Chci­ałabym się dowiedzieć jak napisać uza­sad­nie­nie do wniosku o zmi­anę nazwiska .Miesiąc temu wyszłam za mąż i już wtedy chcieliśmy z mężem wsiąść moje nazwisko rodowe ale ja byłam po roz­wodzie i miałam nazwisko byłego męża więc pani w urzędzie poin­for­mowała mnie ‚że albo to które miałam po byłym mężu albo mojego obec­nego męża więc wzięliśmy nazwisko męża obec­nego. Powiedziano nam ‚że po ślu­bie może­my napisać pis­mo i zmien­imy je na moje rodowe . Dziś byłam w urzędzie pobrałem wnios­ki lecz muszę podać ważny powód . Tylko nie wiem czy to że jego rodz­i­na miesz­ka u nas w miejs­cowoś­ci piją kłócą się ze wszys­tki­mi mąż nie utrzy­mu­je z nimi żad­nych kon­tak­tów już od pon­ad 8 lat i wszys­tkie urzędy gmi­na czy sądy kojarzą nas z nimi jest powo­dem .proszę o pomoc

  • Administratywistka

   Cześć Agnieszko,
   tak, opisane sytu­acje mogą zostać uznane za ważny powód.
   Przed­staw i opisz swo­ją sytu­ację w uza­sad­nie­niu. Spójrz także na inne komen­tarze, ponieważ pojaw­iały się w nich zbliżone sytu­acje.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Ela

  Dzień dobry,

  bard­zo proszę o pod­powiedź w jaki sposób trafnie i zwięźle uza­sad­nić wniosek o zmi­anę nazwiska na panieńskie, jeżeli przekroczyłam 3‑miesięczny ter­min po upra­wom­oc­nie­niu się wyroku roz­wodowego. Upłyną już pon­ad rok od tego zdarzenia a moja zwło­ka ze złoże­niem wniosku nie wynikła z zanied­ba­nia czy zlekce­waże­nia tem­atu, tylko było to dla mnie bard­zo trudne przeży­cie, wyma­ga­jące długiej i skom­p­likowanej ter­apii i dopiero ter­az mogę spoko­jnie i bez stre­su zająć się pozostały­mi for­mal­noś­ci­a­mi. Nie wiem na ile muszę się przed Urzęd­nikiem rozpisy­wać lub udowad­ni­ać dlaczego dopiero ter­az wys­tępu­ję z taką prośbą.

  Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź,
  poz­draw­iam serdecznie.

  • Administratywistka

   Cześć Elu,
   pamię­taj, że pro­ce­du­ra admin­is­tra­cyj­na, o której piszę, jest odręb­ną od zmi­any nazwiska po roz­wodzie. Tutaj powin­naś skupić się na tym, że masz ważny powód do zmi­any, a więc, że nazwisko wywołu­je u Ciebie np. trau­maty­czne przeży­cia, nie jesteś w stanie z nim funkcjonować. Uza­sad­nie­nie powin­no zaw­ier­ać możli­wie liczne argu­men­ty, w tym dowody, np.zeznania świad­ków, pry­wat­nie posi­adane doku­men­ty, jak kore­spon­denc­ja z inny­mi osoba­mi, opinie spec­jal­istóe, etc.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Michael

  Witam,mieszkam w niem­czech i tam sie tez urodzilem. Po urodze­niu przez 2 lata nosilem nazwisko panien­skie mojej mamy. Po uzna­niu ojcost­wa dostalem nazwisko mojego bio­log­icznego ojca. Bio­log­iczny Ojciec jest Alko­ho­likiem i caly czas prze­by­wa w wiezieni­ach. Nie mam zad­nego kon­tak­tu ani z nim ani z jego rodzia. Trau­maty­czne przezy­cia z mojego dziecinst­wa zwiazane z moim bio­log­icznym ojcem przes­ladu­ja mnie do dzis i nie pozwala­ja na nor­malne funk­tionowanie. Jego nazwisko ktore zosta­lo mi nadane nie brz­mi po pol­sku cho­ci­az on jest oby­wa­te­len Pol­s­ki. Chcial­bym wró­cic do nazwiska panien­skiego mojej mamy i zaczac wkon­cu nor­mal­nie zyc bez zlych sko­jarzen lub trau­maty­cznych wspom­nien zwiazanych z nazwiskiem mojego bio­log­icznego Ojca. Nie wiem jak uza­sad­nic wniosek aby ten kosz­mar wkon­cu sie dla mnie skon­czyl. za kaz­da pomoc bede bard­zo wdzieczny.

  • Administratywistka

   Cześć Michaelu,
   spójrz proszę na odpowiedź na pytanie Grze­gorza z 30.09.2019 r. oraz na pytanie Qualopec z 28.09.2019 r.
   Pamię­taj także, że zmi­any możesz dokon­ać wg opisanej pro­ce­dury, jeżeli wciąż posi­adasz oby­wa­telst­wo pol­skie.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Mia

   Witam! Mam ply­wanie odnos­nie zmi­any w pisown8 imienia.Wyszlam za masz za wlochy i umiejs­cow­il­am art lubi w Polsce,wiec przy­je­lam nazwisko meza.Mieszkam w Italii i powiem szcz­erze ze mam codzi­enne prob­le­my w ypowiadaniem mojego ime­nia. Czy jest szansa zmi­any w doku­men­tach Mal­go­rza­ta na Margheri­ta? Dzieku­je z pory za odpowiedz!😉

   • Administratywistka

    Cześć Mia,
    myślę, że warto złożyć wniosek w takiej sytu­acji.
    Wskaż tylko, że jeśli nie uzna­ją tego za zmi­anę pisowni, to żeby uznali, że zmieni­asz imię na inne.

    Poz­draw­iam
    Ania

   • Edyta

    Dzień dobry czy mogę uzyskać od Pani pomoc w spraw­ie zmi­any nazwiska?
    Mam 38 lat nadal noszę nazwisko rodowe po ojcu,ponieważ nie wyszłam za mąż.
    Ojciec mnie nie wychowywał rodz­ice się rozwiedli gdy miałam 3 lata. Potem ojciec słabo utrzymy­wał kon­takt… Nawet bard­zo słabo. Gen­er­al­nie po uzyska­niu przeze nie pełno­let­nioś­ci z ojcem nie było kon­tak­tu.
    Wynikało to może też z tego że zaraz po roz­wodzie ponown­ie wziął ślub… Urodz­iła się też jemu kole­j­na cór­ka.
    Mój ojciec gen­er­al­nie nie wykazy­wał nigdy inic­jaty­wy by się ze mną kon­tak­tować.
    Od dłuższego cza­su dochodzą mnie słuchy tzw plot­ki że ma pre­ten­sje że noszę te nazwisko.
    Gen­er­al­nie oso­biś­cie bym się czuła lżej mając inne nazwisko.
    Jak to uza­sad­nić? Proszę o pomoc
    Wniosek składam w miejs­cu zamieszka­nia? Jakie doku­men­ty są potrzeb­ne? Nie mam poby­tu stałego.
    Poz­draw­iam serdecznie
    Edy­ta Żach(nigdy to nazwisko mi nie pasowało… Było też przekrę­cane na Żak, Żah, Rzach itd)

    • Administratywistka

     Cześć Edy­to,
     zapoz­naj się proszę z tek­stem i już opub­likowany­mi komen­tarza­mi.

     Zna­jdziesz tam odpowiedzi na wszys­tkie zadane pyta­nia.

     Poz­draw­iam
     Ania

 • Grzegorz

  Witam,
  chci­ałbym zmienić nazwisko na nazwisko panieńskie mojej nieżyjącej mamy (odeszła gdy miałem 3 lata). Ze wzglę­du na chorobę alko­holowa mojego ojca wychowywała mnie bab­cia (również o tym nazwisku na które chce zmienić). Jestem związany z tym nazwiskiem men­tal­nie jak również nazwisko mojego ojca które nosze zawsze było odbier­ane jako przezwisko, zupełnie niepoważnie.
  Czy są to wystar­cza­jące powody do zmi­any nazwiska? Czy urząd nie potrak­tu­je tego jako “dziecięcą fan­aberie”?
  Martwię się ze zostanę ode­brany niepoważnie i zupełnie nie wiem jak mam swo­je uza­sad­nie­nie “ubrać w słowa” abym został dobrze zrozu­mi­any.
  Dzięku­je za każ­da pomoc.

  • Marta

   Również bard­zo ciekawi mnie odpowiedź na to pytanie, ponieważ sama chci­ałabym zmienić swo­je z podob­ne­go powodu.

  • Administratywistka

   Cześć Grze­gorzu,
   podob­nie jak w odpowiedzi na pytanie Qualopec, poradzę Ci, żebyś opisał konkretne sytu­acje w życiu, które spraw­iły, że w negaty­wny sposób odbierasz swo­je nazwisko. Przede wszys­tkim fakt, kto Cię wychowywał, dlaczego nie miałeś kon­tak­tu z ojcem. Może rozważ także wiz­ytę u np. psy­cholo­ga, który wydał­by opinię potwierdza­jącą opis sytu­acji i wskazu­jącą, że taka zmi­ana jest dla Ciebie istot­na z uwa­gi na chęć przepra­cow­a­nia swo­jej przeszłoś­ci i odcię­cia się od niej.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Magda

  Dzień dobry, bard­zo przy­dat­ny artykuł.
  Mam pytanie odnośnie jego. Jestem po ślu­bie, nazwisko rodowe mojego męża było bard­zo obraźli­we, po ślu­bie złożył wniosek o zmi­anę na inne i się uda­lo- zmienił nazwisko. Niebawem ja chci­ałabym zmienić nazwisko na to nowe jego. Abyśmy mieli wspólne. Nie zmieni­ał nazwiska przed ślubem żeby nie było awan­tu­ry w rodzinie przed cenemo­nia z tego powodu. Czy taka argu­men­tac­ja wystar­czy urzęd­ników? Mam zami­ar uży­wać tego nazwiska i już pomału wprowadzam je do swo­jego życia. Dzieciom w przyszłoś­ci też oczy­wiś­cie chce­my nadać to nowe neu­tral­nie brzmiące. Proszę o odpowiedź w spraw­ie argu­men­tacji

  • Administratywistka

   Cześć Mag­da,
   dzięku­ję 🙂
   Myślę, że powin­naś opisać sytu­ację, powody dla których mąż dopiero po ślu­bie wys­tąpił o zmi­anę oraz że jest dla Ciebie ważne by mieć wspólne nazwisko. Jeżeli już ter­az masz jego poprzed­nie nazwisko, to tym bardziej pokaż, że chcielibyś­cie utrzy­mać stan posi­ada­nia wspól­nego nazwiska.

   Dołącz także dowody na to, że korzys­tasz z aktu­al­nego nazwiska męża.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Qualopec

  Witam Serdecznie.
  W moim przy­pad­ku jestem zde­cy­dowany na zmi­anę imienia z uwa­gi na chęć odcię­cia się od przeszłoś­ci, jed­nak jak mógłbym sen­sown­ie to udowod­nić? Zda­je sobie sprawę że w tych cza­sach na wszys­tko potrzeb­ny jest doku­ment, jed­nak gdy coś dzieje się wewnątrz człowieka lata­mi w ciszy nie oznacza to że nie jest prawdzi­we i szcz­erze. Ogrom­nie zależy mi na tej zmi­an­ie i wiem, że bez niej kom­fort mojego życia znacznie się zmniejszy. I o ile całość pro­ce­dury jest mi doskonale znana tak etap argu­men­tacji jest dla mnie najtrud­niejszy, wszak niech­ci­ałbym zabrzmieć jak rozkaprys­zone dziecko. Ogrom­nie proszę o pomoc, poz­draw­iam.

  • Administratywistka

   Cześć Qualopec,
   jeżeli chodzi o dowody, to na pewno opisz konkretne sytu­acje w życiu, które spraw­iły, że w negaty­wny sposób odbierasz swo­je imię. To w jaki sposób np. je przekrę­cano. Może rozważ także wiz­ytę u np. psy­cholo­ga, który wydał­by opinię potwierdza­jącą opis sytu­acji i wskazu­jącą, że taka zmi­ana jest dla Ciebie istot­na z uwa­gi na chęć przepra­cow­a­nia swo­jej przeszłoś­ci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Kuba

  Cześć
  Niby według wszys­t­kich doku­men­tów mam na imie Jakub ale od zawsze przed­staw­iam się i mówią na mnie Kuba co nie jest dla mnie zdrob­nie­niem tego imienia i nie kom­for­towo czu­je się kiedy w sytu­ac­jach bardziej for­mal­nych jestem zmus­zony mówić/ pisać o sobie Jakub czu­je się w tedy jak bym pod­pisy­wał się za kogoś innego
  Czy jest możli­wa zmi­ana imienia z Jakub na Kuba?
  I jeżeli tak to jak to zar­gu­men­towac?

  • Administratywistka

   Cześć Kuba,
   gen­er­al­nie Kuba jest zdrob­nie­niem od imienia Jakub, jak Mag­da od Mag­dale­ny czy Ola od Alek­sandry.
   Jest jed­nak obec­nie ten­denc­ja taka, że reje­strowane są imiona takie jak: Mag­da, Ola, Kuba, Ania.

   Pole­cam jak zwyk­le popy­tać po kierown­ikach USC i ustal­ić, który wyraża wolę by na taką zmi­anę przys­tać.
   Argu­men­tację budowałabym na tym, że jest to imię, którego fak­ty­cznie uży­wasz. Udowod­nij to posi­adany­mi doku­men­tacji, screena­mi rozmów.

   Nato­mi­ast pewnie będziesz musi­ał się liczyć z tym, że po zmi­an­ie inni będą noto­rycznie próbowali wpisy­wać Ci wszędzie Jakub.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Emilia

  Witam, rok temu zmieniłam nazwisko z nazwiska ojca na rodowe nazwisko mat­ki. Po otrzy­ma­niu pozy­ty­wnej decyzji miałam 2 tygod­nie na odwołanie ale tego nie zro­biłam czego żału­je. Wtedy zaczęły mi się stu­dia w i nie miałam takiej możli­woś­ci. Chce to odwró­cić ale ten argu­ment z brakiem cza­su nie wiem czy będzie wystar­cza­ją­cy. Nie czu­je się ze zmi­aną nazwiska dobrze i chce powró­cić do nazwiska ojca. Mimo ze uar­gu­men­towalam zmi­anę rok temu ze nie znam ojca i jego rodziny i nie chce być z tymi ludź­mi kojar­zona. Co mogę zro­bić w tym przy­pad­ku? Nie umiem iden­ty­fikować się z nowym nazwiskiem. Ludzie nie rozpoz­na­ją mnie z nowym nazwiskiem i uży­wa­ją mojego starego nazwiska sprzed roku do której chce wró­cić. Potrze­bu­je moc­nego argu­men­tu .

  • Administratywistka

   Cześć Emil­ia,
   tak właś­ci­wie, to powin­naś cofnąć wniosek jeszcze przed wydaniem decyzji.
   Uważam, że “cofnię­cie” decyzji nie będzie proste. Możesz złożyć kole­jny wniosek o zmi­anę, ale organ może to uznać za “fan­aber­ię”. Niem­niej wyda­je mi się, że na ten moment to jedy­na sen­sow­na opc­ja.

   Argu­men­tac­ja jaka przy­chodzi mi do głowy związana jest z tym, że nie mogłaś przewidzieć, że mimo braku kon­tak­tu z ojcem tak bard­zo związa­łaś się z nazwiskiem. Plus otocze­nie nie chce “przyjąć” nowego nazwiska, co utrud­nia Ci funkcjonowanie w środowisku uczel­ni­anym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Gabi

  Witam

  Dokon­ałam zmi­any nazwiska po ślu­bie. Mineło praw­ie dwa lata i nie czu­ję się z tą decyzją dobrze, jest to głównie związane z utratą poczu­cia tożsamoś­ci. Obec­ne nazwisko jest niepol­skie (mąż obcokra­jow­cem). Ludzie mnie nie rozpoz­na­ją z nowym nazwiskiem a dodatkowo nie jestem potrze­gana jako Pol­ka. Kiedy załatwiam róznę sprawy w Polsce, spo­tykam się z ciągłym dopy­ty­waniem i dociek­li­woś­cią co to za nazwisko, z jakiego kra­ju, skąd jest mąż itp. To nie pozwala zachować mi pry­wat­noś­ci a jed­nocześnie czu­ję, że jestem oce­ni­ana.

  Ter­az chci­ałabym zmienić nazwisko na panieńskie, aczkol­wiek nie wiem za bard­zo jak to uar­gu­men­tować. Pani w urzędzie stanu cywilnego odniosła się do tego bard­zo scep­ty­cznie, niczym jak­bym miała zach­ciankę, i wyraźnie pod­kreśliła bym lep­iej to właś­ci­wie uar­gu­men­towała.
  Nie ukry­wam, że jej pode­j­scie mnie wys­traszyło i boję się, że wniosek zostanie odrzu­cony. Trochę również zas­tanaw­iam się co pomyśli otocze­nie…

  Jakieś mądre myśli i porady? Z góry dzięku­ję.

  • Administratywistka

   Cześć Gabi,
   przede wszys­tkim pamię­taj, że to Ty uży­wasz swo­jego nazwiska i powin­naś się czuć z nim kom­for­towo.
   Pomyśl o wszys­t­kich sytu­ac­jach, kiedy czułaś dyskom­fort:
   — narusze­nie prawa do pry­wat­noś­ci i może nawet cza­sa­mi RODO,
   — trak­towanie jako obcokra­jow­ca,
   — utrud­nie­nie kon­tak­tu ze zna­jomy­mi.

   Opisz je w uza­sad­nie­niu i wyjaśnij, że czu­jesz się źle ze zmienionym nazwiskiem; utrud­nia Ci to funkcjonowanie i narusza Two­je pra­wo do pry­wat­noś­ci.

   Może pomyśl o tym, żeby złożyć wniosek do innego kierown­i­ka USC?

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Marta

  Jestem mamą tro­j­ki dzieci (syn i urod­zone w czer­w­cu bliź­ni­acz­ki). Dzieci mają po jed­nym imie­niu, czego ter­az żału­je­my. O ile u córek jest pros­to, bo wiem ze mamy pół roku na zmi­anę, to syn ma juz 2 lata. Chcielibysmy córkom dodać drugie imiona po bab­ci­ach, syn­owi po moim mężu. Czy wystar­czy argu­men­tac­ja, ze to bedzie najpraw­dopodob­niej nasz jedyny syn i chce­my uhonorować w ten sposób ojca i dac syn­owi po nim drugie imie? Chcialam we wniosku również dodac ze moj mąż, jako najm­lod­szy syn, rown­iez ma drugie imie po swoim ojcu, wiec jest to rodzin­na trady­c­ja. Czy jest sens dopisywac argu­men­ty o corkach, ktore chce­my by otrzy­mały imiona po bab­ci­ach (jed­na z nich nie żyje, co też jest dla mnie ważnym powo­dem do nada­nia drugiego imienia). Czy powin­nam dodac jakies zalaczni­ki oprocz aktu urodzenia syna i zgody drugiego rodz­i­ca na zmi­anę? Bard­zo dzięku­ję za pomoc
  Mar­ta

  • Administratywistka

   Cześć Mar­to,
   myślę, że warto opisać całą sytu­ację i zami­ar trady­cyjnego “uhonorowa­nia” członków rodziny przez nadanie drugich imion dzieciom.
   W mojej oce­nie warto dopisać argu­men­ty o córkach. Co do załączników, opisz jedynie szczegółowo Two­ją sytu­ację, w tym podaj imiona i nazwiska dzi­ad­ków, aby uwiary­god­nić o kogo chodzi.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Asia

   Witam.Czy ist­nieje możli­woś­ci zmi­any nazwiska dziecka?Otoz 5 lat temu wyszłam ponown­ie za mąż.Z pier­wszego małżeńst­wa mam syna, który jako jedyny w 4 osobowej rodzinie nosi inne nazwisko. Bio­log­icznego ojca syn nie pamięta,nie mamy z nim kon­tak­tu od pon­ad 8 lat.Ojciec ma ogranic­zoną władzę .Oczy­wiś­cie ojciec dobrowol­nie nie zgodzi się na taką zmi­anę.

   • Administratywistka

    Cześć Asiu,
    zmi­ana nazwiska dziec­ka bez zgody ojca będzie wyma­gała zgody sądu opiekuńczego.

    Poz­draw­iam
    Ania

 • Ewa

  Dzień dobry, mam takie pytanie. Chci­ałabym dopisać do nazwiska po ojcu nazwisko panieńskie mat­ki. Czy jest to możli­we? Wystar­czy po pros­tu dobre uza­sad­nie­nie wniosku czy nie ma w ogóle takiej opcji uży­wa­nia przeze mnie nazwisk obo­j­ga rodz­iców? Prosze obod­powiedź.

  • Administratywistka

   Cześć Ewo,
   ist­nieje możli­wość zmi­any nazwiska jed­noczłonowego na dwuczłonowe. We wniosku wyjaśnij powody, dla których decy­du­jesz się na takie rozwiązanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Kowalska

  Dzien dobry,

  Dzieku­je za wycz­er­pu­ja­cy i zrozu­mi­aly tekst. Mam jed­nak pytanie doty­czace uza­sad­nienia wniosku.
  Nosze nazwisko po tacie, jed­no z bardziej pop­u­larnych w Polsce — Kowal­s­ka. Przeprowadzil­am sie za granice, gdzie planu­je zostac i robic kariere. Chcial­abym zmienic nazwisko na panien­skie mat­ki, niemieck­o­brzmi­ace, poniewaz uwazam ze ulatwi mi to inte­grac­je w tute­jsze spoleczenst­wo i zwiek­szy zau­fanie do mojej oso­by na polu zawodowym. Pon­ad­to, ludzie tutaj czesto maja prob­lem z zapami­etaniem mojego nazwiska i poprawnym zapisem.
  Zas­tanaw­iam sie, czy taki powod moze uznac za wystar­cza­ja­cy? W kon­cu mieszkam tu jedynie od roku.

  Czy tez lep­iej bedzie uzyc argu­men­tu (prawdzi­wego), ze z rodz­i­na od strony ojca nie mam praw­ie kon­tak­tu i czu­je sie duzo bardziej zwiazana, od dziec­ka, z rodz­i­na od strony mat­ki? Przy czym moi rodz­ice sa nadal razem, a moja mama i brat nosza rown­iez nazwisko taty.

  Z gory dzieku­je za odpowiedz.

  • Administratywistka

   Cześć Kowal­s­ka,
   myślę, że powin­naś opisać oba powody. Oso­biś­cie zaczęłabym od powodu związanego z kon­tak­tem z rodz­iną. Jed­nak nic nie swoi na przeszkodzie, żebyś później opisała aktu­al­ną sytu­ację.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Agnieszka

  Zas­tanaw­iam się nad zmi­aną mojego imienia. Dostałam takie, a nie inne, gdyż brat zawsze chci­ał mieć siostrę Agnieszkę. Od zawsze tego imienia nie lubiłam, nie utożsami­am się z nim. Łączy mnie z rodz­iną, która mi je dała, a jed­nak przez różne prob­le­my chci­ałabym się od niej “uwol­nić”. Prob­lematy­cz­na też jest dłu­gość imienia do nazwiska. Mam dziesię­ci­o­literowe nazwisko, przez co pod­pisanie się całym imie­niem i nazwiskiem zaj­mu­je trochę więcej cza­su. W wyborze nowego imienia myślałam nad Ines lub Aste­r­ia. I chci­ałabym się zapy­tać czy miałabym jakiekol­wiek szanse na zmi­anę imienia.

  • Administratywistka

   Cześć Agnieszko,
   szanse masz zawsze. Tutaj skup się na argu­men­tacji łączącej imię z rodz­iną, od której chcesz się “odciąć”. Oczy­wiś­cie dodaj także infor­ma­c­je o dłu­goś­ci Two­jego imienia i nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Paulina

  Dobry wieczór.
  Przy zgłasza­niu syn­ka do USC dal­iśmy razem z narzec­zonym mu jed­no imię, ponieważ myśleliśmy, że przy chrz­cie daje się drugie. Synek ma 11 miesię­cy i wczo­raj był chrzc­zony. Oczy­wiś­cie zadz­woniłam do USC i kaza­li mi złożyć wniosek.
  Czy mogła­by mnie Pani nakierować co mam napisać aby wniosek został roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie? Jaki­mi słowa­mi to ująć? Bard­zo mi zależy żeby się udało.

  • Administratywistka

   Cześć Pauli­no,
   przede wszys­tkim napisz prawdę. Wskaż, że byłaś przeko­nana, że drugie imię wybiera się przy chrz­cie. Opisz, że zamierza­l­iś­cie od razu nadać mu dwa imiona, ponieważ jest to dla Was ważne, czy też Wy obo­je macie dwa imiona i taka jest u Was trady­c­ja.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Jarosław

  Dzień dobry. Chci­ałbym zmienić nazwisko na nazwisko panieńskie żony. Moja rodz­i­na doprowadz­iła mnie do cza­sowej bez­dom­noś­ci dłu­go by pisać na ten tem­at. Popros­tu chcę całkowicie odciąć się od tej rodziny. Czy taki argu­ment wystar­czy do pozy­ty­wnego roz­pa­trzenia wniosku?

  • Administratywistka

   Jarosław­ie,
   odcię­cie się od rodziny, z którą kojarzą się same negaty­wne emoc­je bywa uznawane za ważny powód.
   Rozważ, czy nazwiska nie chce­cie zmienić obo­je z żoną. Wtedy każde z Was we wniosku mogło­by argu­men­tować, że chce­cie odciąć się od Two­jej rodziny.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Emilia

  Witam,
  rok temu zmieniłam nazwisko które nosiłam po ojcu na nazwisko rodowe mojej mat­ki. Z ojcem brak kon­tak­tu i niechęć do bycia kojar­zoną z tym człowiekiem były pod­stawą do zmi­any nazwiska. Zmieniłam na nazwisko mat­ki czego tez żału­je ponieważ nie mam z nią dobrego kon­tak­tu już od cza­sów dziecińst­wa. Chcę znów zmienić nazwisko. I już mi jest obo­jętne na jakie. Ale nie chce uży­wać tego którego uży­wa moja mat­ka bo nie chce po pros­tu za te wszys­tkie przykroś­ci które przy­chodzą mi za każdym razem na myśl przed­staw­ia­jąc się jej nazwiskiem lub pod­pisu­jac się . Ale czy moż­na zmienić znów nazwisko ? I jeśli to na jakie. Jestem w kropce

  • Administratywistka

   Emilio,
   możesz ponown­ie złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska. Wyjaśnij po pros­tu bard­zo dokład­nie sytu­ację.

   Możesz wskazać dowolne nazwisko, za wyjątkiem nazwiska, które jest his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że że posi­adasz członków rodziny o tym nazwisku (za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Patrycja

  Witam. Od niemal 10 lat mieszkam w Anglii i nie planu­je powro­tu fo Pol­s­ki. Od 15 lat jestem w zwiazku jedno­pl­ciowym z moja part­ner­ka. Za kila tygod­ni sie pobier­amy i chcialy­bysmy zmienic nasze oba nazwiska na jed­no nowe wspolne. Wiem ze Pol­s­ki urzad nie rozpoz­na prawnie naszego zwiazku po slu­bie, ale czy jakikol­wiek urzad w Polsce zgodzil­by sie na nasza zmi­ane nazwisk? Jes­li nie nas obu to choc­by jed­nej z nas na nazwisko drugiej. Jestes­my komor­ka rodzin­na poza grani­ca­mi kra­ju i chce­my byc rozpoz­nawane jako rodz­i­na tez po nazwisku. Czy mamy jakiekol­wiek szanse?
  Czy­ta­lam ze nawet gdy­bysmy mialy jakon­drugie oby­wa­telst­wo ang­iel­skie, to ang­iel­s­ki Deed Poll zmie­nil­by nam nazwisko dopiero po tym jak Pol­s­ki urzad by zmie­nil pier­wszy.
  Nie chcialy­bysmy sue zrzekac oby­wa­telst­wa pol­skiego.
  Bede bard­zo wdziecz­na za kaz­da rade.

  • Administratywistka

   Patrycjo,
   jestem praw­ie że pew­na, że argu­ment związku jednopł­ciowego nie zostanie uznany przez kierown­i­ka USC jako ważny powód zmi­any nazwiska. A jeżeli zostanie uznany to przez znikomy odsetek kierown­ików USC. Musi­ałabyś spróbować dowiedzieć się, czy któryś kierown­ik USC taki wniosek uznał (lub sąd rozstrzygnął o kwestii na Waszą korzyść).

   Jeżeli któraś z Was mogła­by przed­staw­ić we wniosku inny ważny (i prawdzi­wy) powód, np. prob­le­my z korzys­taniem z nazwiska w innym kra­ju, złe wspom­nienia z włas­nym nazwiskiem, trau­ma, itd., to może wnioskować wtedy o zmi­anę na inne (dowol­nie wskazane we wniosku) nazwisko.

   Tym samym, jeśli obie miały­byś­cie powody by zmienić swo­je nazwisko, to mogły­byś­cie wnosić nieza­leżnie od siebie o zmi­anę na inne, np. takie samo nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Alicja

  Witam,

  Mam trzy pyta­nia co do zmi­any imienia/ nazwiska:
  1. Czy w jed­nym wniosku mogę wys­tąpić o zmi­anę zarówno jed­nego jak i drugiego, czy muszę złożyć dwa osob­ne wnios­ki jeden na okoliczność zmi­any imienia dru­gi nazwiska?
  2. Czy zmi­ana nazwiska ze wzglę­du na śmierć małżon­ka, z którym było się w trak­cie roz­wodu ( sprawa już była w sądzie) kwal­i­fiku­je się w świ­etle prawa?
  3. Jak chodzi o zez­na­nia świad­ków w kwestii uży­wa­nia danego imienia, czy wystar­czy podać dane świad­ków we wniosku czy lep­iej załączyć np. pisemne zez­na­nia do wniosku?

  Poz­draw­iam,

  Alic­ja “w Krainie Prawa” 😉

  • Administratywistka

   Alicjo,
   1. Wystar­czy jeden wniosek o zmi­anę obu imion.
   2. Trud­no mi ocenić, czy kierown­ik USC uzna taki powód za ważny. W świ­etle prawa jed­nak jesteś wdową, nie rozwód­ką. Niem­niej uważam, że zawsze możesz po pros­tu spróbować.
   3. Myślę, że warto dołączyć oświad­czenia świad­ków i podać ich dane, gdy­by organ chci­ał jeszcze infor­ma­c­je uzu­pełnić lub zwery­fikować.

   Poz­draw­iam
   Ania

   P.S. Podo­ba mi się Alic­ja “w krainie prawa” 😉

 • Agata

  Dzień dobry,
  Chci­ałabym złożyć wniosek o nadanie drugiego imienia ‘Rosa’, aby po przeprowadzce za granicę uży­wać go jako pseudon­im artysty­czny, ale też ułatwić po pros­tu otocze­niu sprawę, bo moje nazwisko rodowe jest bard­zo długie i powszechne oraz trudne do wymówienia. Rosa było również nazwiskiem panieńskim mojej bab­ci od strony taty, co ma dla mnie wartość sen­ty­men­tal­ną. Czy są to argu­men­ty wystar­cza­jące, aby to drugie imię nadać i jakie doku­ment poświad­cza­ją­cy musi­ałabym w tym przy­pad­ku dostar­czyć? Chodzi tu jed­nak pod­kreślam o nadanie drugiego imienia, a nazwisko rodowe zostało­by bez zmi­an — mimo, że to drugie imię jest zain­spirowane nazwiskiem człon­ka rodziny.
  Serdecznie poz­draw­iam, Aga­ta

  • Administratywistka

   Aga­to,
   trud­no mi ocenić na ile uznano by to za ważny powód. Możesz próbować uza­sad­nić tak, że zwraca­ją się tak do Ciebie (w ramach pseudon­imu), stąd chci­ałabyś aby było to sfor­mal­i­zowane jako drugie imię.

   Doku­men­ty poświad­cza­jące to mate­ri­ały, które mają poświad­czyć o prawdzi­woś­ci Two­jego wniosku. Zez­na­nia innych osób, scree­ny z miejsc, gdzie uży­wasz pseudon­imu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Iga

  Witam, W przyszłym roku wychodzę za mąż i chci­ałabym skró­cić imię Jad­wiga na Iga. Cho­ci­aż bard­zo bym chci­ała, nie złoże wniosku ter­az, ale czy składa­jąc wniosek o zmi­anę imienia zaraz po ślu­bie bard­zo utrud­nię sobie sprawę? Pomyślałam, że nawet tak było by lep­iej bo mogłabym zmieni­a­jąc doku­men­ty ze wzglę­du na zmi­anę nazwiska zmienić w nich od razu imię (jeśli oczy­wiś­cie dostanę pozy­ty­wną decyzję). Czy taka kolej rzeczy będzie praw­idłowa czy zami­ast sobie ułatwić to sobie utrud­nię?

  • Administratywistka

   Igo,
   ta naprawdę wszys­tko zależy od tego, ile będzie trwała sprawa.

   Jeżeli zmi­ana imienia nastąpi bezpośred­nio przed ślubem, to może być to prob­lematy­czne. Będziesz musi­ała bowiem aktu­al­i­zować dane w ślub­nych oświad­czeni­ach.

   Składa­jąc wniosek po ślu­bie nie wiesz, ile potr­wa pro­ce­du­ra. Roz­pa­trze­nie wniosku powin­no zająć ok. miesią­ca, ale jeżeli uzyskasz decyzję odmowną, to pozosta­je jeszcze: odwołanie i ewen­tu­al­nie skar­ga do sądu (WSA). A wniosek o zmi­anę dowodu powin­naś złożyć niezwłocznie po zmi­an­ie nazwiska. A przy okazji powin­naś poin­for­mować o zmi­an­ie nazwiska organ, żeby wydał decyzję na właś­ci­we dane.

   Pamię­taj także, że co do zasady nie zmienia się imienia na imię zdrob­ni­ałe. Stąd pozosta­je Ci udowod­nić, że imię “Iga” nie jest zdrob­nie­niem, a samodziel­nym imie­niem.

   Oso­biś­cie więc nie kumu­lowałabym zmi­an, a jeżeli dys­ponu­jesz cza­sem do ślubu — złożyłabym wniosek o zmi­anę imienia wcześniej. Jed­nak to Two­ja decyz­ja 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Paulina

  Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć co to znaczy, że decyz­ja o zmi­an­ie imienia lub nazwiska podle­ga naty­ch­mi­as­towe­mu wyko­na­niu. Czy to oznacza, że po otrzy­ma­niu pozy­ty­wnej odpowiedzi muszę bezz­włocznie wyro­bić nowe doku­men­ty? Czy mogę to zro­bić w dobrowol­nym cza­sie, np.po dwóch miesią­cach?
  Poz­draw­iam

  • Administratywistka

   Pauli­no,
   naty­ch­mi­as­towe wyko­nanie decyzji oznacza, że od momen­tu ode­bra­nia decyzji jesteś zobow­iązana uży­wać zmienionego imienia lub nazwiska.

   W ustaw­ie o dowodach oso­bistych wskazu­je się, że przy zmi­an­ie danych z wnioskiem o wydanie nowego dowodu oso­bis­tego wys­tępu­je się niezwłocznie (art. 46 ust. 2 pkt 2).

   Po upły­wie 4 miesię­cy od odbioru decyzji dowód oso­bisty uleg­nie unieważnie­niu (art. 50 ust. 3 pkt 6).

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Anna

  Witam,
  w 2016 wzięłam ślub cywilny. Przy składa­niu doku­men­tów jak będziemy my i dzieci się nazy­wać ja pod­jęłam decyzję o dwuczłonowym moim i męża. Pod wpły­wem impul­su jeszcze przed ślubem zmieniłam zdanie i w doku­men­tach w USC odno­towałam zmi­anę na nazwisko męża. Ter­az chci­ałabym wró­cić do opcji nazwiska dwuczłonowego. Czy argu­men­tu­jąc np że sios­tra męża (która z nami miesz­ka) nazy­wa się tak samo jak ja , lub ja nazy­wam się tak samo jak ona i wynika­ją z tego powodu kon­flik­ty, pre­ten­sje i kłót­nie np o otwarty przeze mnie do niej list — jest możli­wa taka zmi­ana?

  • Administratywistka

   Anno,
   myślę, że przed­staw­iona przez Ciebie argu­men­tac­ja może zostać przyję­ta. W końcu takie same imiona i nazwiska powodu­ją możli­wość naruszenia tajem­ni­cy kore­spon­dencji, utrud­ni­a­ją skuteczny odbiór ważnej kore­spon­dencji i gen­er­al­nie mogą gen­erować niezręczne pomył­ki.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Emila

  Witam , ja pisze z zapy­taniem mam 30 lat i w sum­ie caly ten czas mecze sie z moim imie­niem. Wszedzie wpisu­ja mi emil­ia mimo iz w dowodzie mam emila…jest to dla mnie bard­zo uci­a­zli­we ponoe­waz nie bylo ani razu tak abym zalatwia­jac jakas sprawe w urzędzie nie musiala isc ponown­ie aby popraw­iono moje imie… tak sie zas­tanaw­iam nad zmi­ana na emil­ia zebym juz miala prob­lem z glowy jest to mozli­we? Wspomne ze polowe swiadectw ze szkoly mam na emil­ia a polowe na emi­la ehhh strasznie to uci­a­zli­we prosze o odpowiedz

  • Administratywistka

   Emi­la,
   zmi­ana imienia jest możli­wa, a w Twoim przy­pad­ku nietrud­no o ważne argu­men­ty – w końcu cią­gle pomył­ki przy imie­niu to spory prob­lem.

   Wszys­tkie sytu­acje z błę­da­mi w imie­niu stanow­ić będą moc­ne argu­men­ty za zmi­aną.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Maria

  Witam, chci­ałabym dodać do swo­jego imienia dodac drugie np. Na doku­men­tach wid­nieje sama Maria a chce to zmienić na Maria Anna czyli po pros­tu dodać drugie imię. Czy uza­sad­nie­niem może być uży­wanie w sto­sunku do mnie imienia Anna prze ukochanego dzi­ad­ka oraz uży­waniem go od około 2 lat w życiu codzi­en­nym. Dzi­adek zmarł w dniu moich urodzin jestem bard­zo psy­chicznie z nim związana zresztą mam kart­ki kop­er­ty od dzi­ad­ka do mnie z imie­niem Anna. Posi­adam jako dowody iż uży­wam tego imienia takie jak: różne dyplomy z cza­sów wczes­noszkol­nych, zdję­cia z dedykac­ja dla Anny, scree­ny z bieżą­cych rozmów z których wyni­ka ze trój­ka osób reg­u­larnie zwraca się do mnie imie­niem Anna. Posi­adam również trzech świad­ków. Czy kierown­i­cy USC są bardziej skłon­ni nadać nowe drugie imię niż zmi­ana całkow­itych danych jak w przy­pad­ku innych osób? Czy dowody rzec­zowe mogę dostar­czyć jako kserokopie ory­gi­nału? Czy mam duża szanse na zaak­cep­towanie mojego wniosku? Oraz czy powin­nam sko­rzys­tać z pomo­cy prawni­ka w spraw­ie skon­struowa­nia uza­sad­nienia? Przepraszam ze jest aż tyle pytań lecz Pani forum zaw­iera naj­cen­niejsze infor­ma­c­je jakie znalazłam
  Poz­draw­iam, Maria Anna

  • Administratywistka

   Mario,
   jed­ną z przesłanek zmi­any imienia jest zmi­ana na imię uży­wane. Do wniosku powin­naś wtedy dołączyć wszelkie dowody potwierdza­jące, że uży­wasz pod­wójnego imienia.

   Zaczęłabym od “twardych dowodów”: ksera dyplomów, zdjęć, screenów, nami­ary w piśmie na świad­ków plus najlepiej dołącz oświad­czenia od nich, np. pisane na kom­put­erze i oso­biś­cie pod­pisane, itp. A w dal­szej częś­ci uza­sad­nienia wniosku wskaż także pod­stawy “sen­ty­men­talne”, o której pisałaś w komen­tarzu.

   Nie znam statystyk w USC, ale z ustawy wyni­ka, że przesłan­ki są równorzędne. Tak samo powin­no się trak­tować zmi­anę na imiona uży­wane, jak i zmi­anę na zupełnie nowe imię/nazwisko.

   Pole­cam do wniosku dołączyć ksera. Na żądanie organu do wglą­du doniesiesz ory­gi­nały. Wybierz tylko takiego kierown­i­ka USC, do którego będziesz w stanie bezprob­le­mowo dojechać i dostar­czyć doku­men­ty.

   Dla mnie powody są ważne, jed­nak decyzję pode­j­mu­je kierown­ik USC. Zawsze możesz spróbować się z nim skon­tak­tować i wybadać, jak oce­nia stan fak­ty­czny. Pamię­taj, że wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc dobrze wcześniej wybadać, który był­by gotowy przy­chylić się do Two­jego wniosku.

   Szcz­erze powiem, że na etapie tworzenia wniosku zapewne jesteś w stanie sama poprawnie go skon­struować i wyjaśnić uza­sad­nie­nie zmi­any imienia, a dopiero później na etapie odwoła­nia lub skar­gi do sądu — wybrać się do prawni­ka. Oczy­wiś­cie możesz skon­sul­tować to z prawnikiem na każdym etapie sprawy, jeżeli będziesz się z tym czuła lep­iej (bez­pieczniej).

   Bard­zo mi miło, że blog poma­ga i przy­bliża pra­wo admin­is­tra­cyjne 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   P.S. Ja jestem Anna Maria 😉

   • Maria

    Jeżeli mam na screenach dowód iż oso­by zwraca­ją się do mnie tylko imie­niem które chcę dodac np. „Anno” To będzie stanow­iło prob­lem? Rzad­ko ktoś zwraca się do kogoś przy­wołu­jąc oby­d­wa imiona, najczęś­ciej w wyniku luźnej roz­mowy zwracamy się jed­nym imie­niem. Chci­ałabym sfor­mal­i­zować imię którym również się posługu­je jako drugie. Czy uza­sad­nie­nie mogę przynieść już ze sobą do urzę­du najlepiej wydrukowane na drukarce?

    • Administratywistka

     Mario,
     myślę, że może być Ci nieco trud­niej uar­gu­men­tować, że chcesz nosić drugie imię: Anna, mimo że do Ciebie zwraca­ją się tak jako pier­wszym.

     Uza­sad­nie­nie powin­no stanow­ić część wniosku. Wniosek i uza­sad­nie­nie mogą być wydrukowane, o ile zostaną pod­pisane odręcznie.

     Poz­draw­iam
     Ania

    • Moonchild

     Dzień dobry!
     Dzięku­ję za Pani artykuł, jest napisany po ludzku, co jest miłą odmi­aną po wielu artykułach kopi­u­ją­cych treś­ci ustawy. Chci­ałabym jed­nak dopy­tać o moją sytu­ację, byłabym wdz­ięcz­na za pomoc.
     Moje nazwisko to Truchan, po ojcu, z którym nie łączy mnie więź emocjon­al­na ani kon­takt (otrzy­mu­ję od niego ali­men­ty i to jedy­na nasza relac­ja od cza­su roz­wodu moich rodz­iców). Kojarzy mi się to trau­maty­czne i najchęt­niej zmieniłabym je na zupełnie niepow­iązane z moją rodz­iną (mam na uwadze wyjąt­ki, jak nazwiska his­to­ryczne itd.). Nazwisko też było wielokrot­nie powo­dem do żartów- naw­iązy­wano do czyn­noś­ci sek­su­al­nych, co było dla mnie nieprzy­jem­nym doświad­cze­niem. Poza tym mam wadę wymowy, co utrud­ni­ało w różnych sytu­ac­jach komu­nikację- na przykład musi­ałam podawać dowód osobom, które niekoniecznie powin­ny go widzieć, ponieważ nie potrafiły zapisać praw­idłowo mojego nazwiska. Czy takie przesłan­ki mogą być uznane za istotne we wniosku o zmi­anę?
     Poza tym mam pytanie raczej orga­ni­za­cyjne. Jak naw­iązać kon­takt z danym urzęd­nikiem- czy mogę zro­bić to oso­biś­cie, przy­chodząc do urzę­du i prosząc o roz­mowę, czy lep­iej zde­cy­dować się na wysłanie pis­ma z zapy­taniem?
     Poz­draw­iam i z góry dzięku­ję za poradę.

     • Administratywistka

      Cześć Moon­child,
      jeśli chodzi o roz­mowę z kierown­ikiem USC czy właś­ci­wym pra­cown­ikiem — jed­nak skła­ni­ałabym się np. ku tele­fon­iczne­mu umówie­niu ter­minu spotka­nia lub omówienia sprawy tele­fon­icznie.

      W zakre­sie powodów zmi­any — brzmią jak istotne. Każ­da z nich samodziel­nie mogła­by być pod­stawą zmi­any, a tutaj są sku­mu­lowane. Najlepiej, jeśli we wniosku pojaw­ią się przykłady tych sytu­acji (opisane konkret­nie), żeby przed­staw­ić skalę zdarzeń, przez które ma nastąpić zmi­ana nazwiska.

      Poz­draw­iam
      Ania

 • Konrad

  A jeżeli byłem w gorącej wodzie kąpa­ny złożyłem wniosek i nie dostałem odmowy tylko wniosek anu­lowano z powodu braku uza­sad­nienia to czy mogę złożyć wniosek ponown­ie mając już uza­sad­nie­nie nie odwołu­jąc się do poprzed­niego wniosku? Jak to wygla­da bo minęło już pół roku od składanego wniosku.

  • Administratywistka

   Kon­radzie,
   postępowanie admin­is­tra­cyjne nie ope­ru­je poję­ciem “anu­lowa­nia”.
   Jeżeli odpisano Ci, że masz uzu­pełnić bra­ki for­malne pod rygorem pozostaw­ienia sprawy bez rozpoz­na­nia, a nie uzu­pełniłeś braków — to możesz spoko­jnie składać kole­jny wniosek.

   Jeżeli w piśmie wskazane były inne okolicznoś­ci, to zależy od sytu­acji.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • JAnia

   Witam serdecznie, mam zapy­tanie, Obec­nie mam 35 lat i nosze nazwisko po moich rodzicach,bo jestem pan­na, i chce zmienić to moje nazwisko ponieważ mama mi powiedziala niedawno ze noszę nazwisko od urodzenia męża mojej mamy ale fak­ty­cznie moim ojcem jest ktoś inny,ale ten mężczyz­na juz nie żyje no i ojciec którego uważałam cale życie za ojca,tez juz dawno nie żyje, kto­ry byl dla nas nie dobrym człowiekiem, dlat­ego chci­ałabym zmienić to nazwisko, bo i nie jest ładne, oraz kojarzy mi się ze zlym człowiekiem, a przede wszys­tkim nie byl moim bio­log­icznym ojcem,a to byla tajem­ni­ca mojej mamy, kiedy oni jeszcze żyli. Czy jest możli­wość zmi­any u mn ie tego nazwiska ? Prosze o odp.Pozdrawiam

   • Administratywistka

    Janiu,
    tak — kierown­ik USC może uznać taką sytu­ację za ważny powód (chęć posi­ada­nia nazwiska bio­log­icznego ojca i odcię­cie się od nazwiska krzy­wdzącego rodz­i­ca).

    We wniosku w uza­sad­nie­niu opisz dokład­nie Two­ją sytu­ację.

    Poz­draw­iam
    Ania

    • JAnia

     Dzięku­ję za odpowiedź, a czy muszę podać nazwisko ojca bio­log­icznego? Pytam dlat­ego bo moja mama nie chce mi zdradz­ić tego nazwiska, bo martwi się ze moglabym mieć do niej żal ze tak dłu­go utrzymy­wala to w tajem­ni­cy przed mną. Czy też moge podać np nazwisko inne,mama mi pod­powia­da zeby np nazwisko jej bab­ci a mojej prabab­ci podać.

     • Administratywistka

      Myślę, że najlepiej będzie jeśli wyjaśnisz, że nazwiska bio­log­icznego ojca nie znasz, stąd chci­ałabyś nosić inne nazwisko. Jeśli to nazwisko kogoś z rodziny to wskaż, że np. ta oso­ba była dla Ciebie wspar­ciem i pomocą.

      Poz­draw­iam
      Ania

 • Izabela

  Witam,
  Czy jeśli mam dwóch świad­ków potwierdza­ją­cych ze uży­wam głównie drugiego imienia ale niezbyt dużo doku­men­tów to jest szansa że moj wniosek zostanie roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie?

  • Administratywistka

   Izabe­lo,
   to wiele zależy od konkret­nego kierown­i­ka USC. Każdy z nich samodziel­nie roz­pa­tru­je mate­ri­ał dowodowy. Na pewno nie skreśla to Two­jego wniosku. Może spróbuj znaleźć więk­szą liczbę świad­ków?

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Izabela

    A czy swiad­ka­mi moga byc dowolne oso­by np chodzace ze mna do klasy i rodz­i­na czy lep­iej zeby byla to tylko rodz­i­na?

    • Administratywistka

     Świad­ka­mi mogą być dowolne oso­by. Tak naprawdę myślę, że warto zebrać zez­na­nia od różnych osób. Pod­kreśli to wiary­god­ność wniosku.

     Świad­ka­mi nie mogą być (art. 82 Kodek­su postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego):
     1) oso­by niez­dolne do spostrze­ga­nia lub komu­nikowa­nia swych spostrzeżeń;
     2) oso­by obow­iązane do zachowa­nia w tajem­ni­cy infor­ma­cji nie­jawnych na okolicznoś­ci objęte tajem­nicą, jeżeli nie zostały w try­bie określonym obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi zwol­nione od obow­iązku zachowa­nia tej tajem­ni­cy;
     3) duchowni co do fak­tów obję­tych tajem­nicą spowiedzi.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Izabela

      Ostat­nie pytanie, w jakiej formie beda te zez­na­nia?
      Wystar­czy ze swiad­kowie napisza cos w rodza­ju oswiad­czenia ze zwraca­ja sie do mnie tym imie­niem i ze dolacze je do wniosku czy beda musieli oso­bi­scie sie staw­ic do usc?

      Poz­draw­iam

      • Administratywistka

       Zobacz proszę na odpowiedź na pyta­nia Alicji (pytanie 3). To komen­tarz z 21/08/2019.

       Poz­draw­iam
       Ania

   • Administratywistka

    Janiu,
    oświad­cze­nie rodz­iców stanowi dowód w spraw­ie, więc warto dołączyć takie oświad­cze­nie.

    Poz­draw­iam
    Ania

 • Konrad

  Cześć, mam pewien prob­lem bo posi­adam nazwisko które jest ośmiesza­jące nie wygla­da na takie ale lidzie częs­to dla śmiechu to przekrę­ca­ją dlat­ego chce zmienić ale chci­ałbym żeby nowe nazwisko było nowe i nie z rodzin­nych stron nie jest z moją rodz­iną pow­iązane tak po pros­tu bo mi się podo­ba czy jest możli­wość że ist­nieje jak­iś argu­ment na to żeby to nowe nazwisko przeszło? Ze wzglę­du na nazwisko które przekrę­ca­ją i jest ośmiesza­jące?

  • Administratywistka

   Kon­radzie,
   jed­ną z przesłanek zmi­any nazwiska jest zmi­ana z powodu tego, że nazwisko jest “ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka”. Jeżeli zdarza się to częs­to i odczuwasz, że nazwisko jest ośmiesza­jące, to może to zostać uznane za pod­stawę do tego, aby nazwisko zmienić.

   Wybrane nowe nazwisko może być dowolne.
   [!] Pamię­taj tylko, że zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Justyna

  Witaj 🙂
  Jestem w trak­cie roz­wodu który najwyraźniej jeszcze trochę potr­wa. Mam nazwisko męża, tak nasze dzieci.
  Jestem w nowym związku i myślimy o dziecku ale chci­ałbym mu nadać nazwisko zarówno moje, jak i part­nera.
  Po roz­wodzie chcę wró­cić do panieńskiego nazwiska i takie nadać dziecku.
  Tylko przy tym tem­pie roz­wodu i moim wieku może się okazać że dziecko będę miała przed roz­wo­dem. C
  Czy takie uza­sad­nie­nie powro­tu do panieńskiego nazwiska prze­jdzie? Czy mogę po urodze­niu dziec­ka nadać mu swo­je panieńskie nazwisko i ojca, a swo­je zmienić po roz­wodzie?
  I jeszcze jed­no. Parter jest Por­tu­gal­czykiem i ma nazwisko z prze­drostkiem “dos”. Czy­tałam że pol­skie nazwisko może być tylko dwuczłonowe. Czy takie nazwisko prze­jdzie jako dwuczłonowe, (moje panieńskie dos jego nazwisko)?
  I jeszcze, czy moje dzieci muszą zmienić nazwisko jeśli ja je zmienię? Jeśli tak to też chci­ałbym żeby miały moje i ich ojca. Da się?

  • Administratywistka

   Justyno,
   [!] zacznę od tego, żebyś pamię­tała, że w takiej sytu­acji będzie dom­nie­manie, że ojcem dziecko jest Twój aktu­al­ny mąż. A jeżeli Twój part­ner uzna dziecko, to nadanie dziecku wyłącznie nazwiska panieńskiego będzie wyma­gało jego zgody.

   1) Przyz­nam, że nie spotkałam się z sytu­acją, aby takie uza­sad­nie­nie (przedłuża­ją­cy się pro­ces roz­wodowy) uznano za szczegól­nie ważne. Oso­biś­cie sama nie jestem pew­na czy zak­wal­i­fikowałabym taki powód jako szczegól­nie ważny. W końcu nie jest jeszcze znany wynik pro­ce­su. Zawsze jed­nak możesz zde­cy­dować się na postępowanie admin­is­tra­cyjne w spraw­ie zmi­any nazwiska.

   2) Urod­zone­mu dziecku możesz jed­nak nadać tylko swo­je aktu­alne nazwisko, więc opc­ja z nadaniem panieńskiego, kiedy nosisz inne – nie prze­jdzie.

   3) “Dos” gen­er­al­nie nie powin­no zostać to potrak­towane jako dodatkowy człon nazwiska, ale tutaj lep­iej skon­sul­tuj się wcześniej z kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego. Sama nie spotkałam się z taką sytu­acją. Pamię­taj także, że pol­skie dwuczłonowe nazwiska zapisu­je się z łącznikiem (-).

   4) Dzieci powin­ny nosić nazwisko jed­nego z rodz­iców lub nazwisko będące połącze­niem nazwisk rodz­iców. Po roz­wodzie i zmi­an­ie włas­nego nazwiska możesz wnieść admin­is­tra­cyjnie (wg opisanej w tekś­cie pro­ce­dury) o zmi­anę nazwisk dzieci. Na zgodę musi wyraz­ić zgodę ich ojciec, chy­ba że zostanie pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej, a także dodatkowo same dzieci, jeżeli ukończą 13 r.ż. W razie braku zgody ojca dzieci możesz wys­tąpić do sądu opiekuńczego o zgodę na zmi­anę. Orzecze­nie sądu zastępu­je zgodę ojca dzieci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Kami

  Witaj
  Jestem po roz­wodzie i mieszkam za granicą. Tu mieszkam z part­nerem kto­ry nie jest moim mezem. Jestem w ciazy i po urodze­niu dziec­ka nie chce dac nazwiska ojca mimo uzna­nia ojcost­wa. Z tego co zdazy­lam sie zori­en­tować w przy­pad­ku samot­nej podrozy za granice z dzieck­iem bede musiala każ­do­ra­zowo udowad­ni­ac ze to moje dziecko poniewaz nazwiska byly by rozne.
  Jakie w tej sytu­acji mam mozli­wosci ?
  Czy moge dac dwuc­zlonowe nazwisko tz swo­je panieńskie ktore nosze i ojca dziec­ka ?
  Nawet jes­li ojciec by sie na to nie zgadzał ??
  Drugie pytanie co w sytu­acji gdy kiedyś wyjde za maz za ojca swo­jego dziec­ka i zmie­nie nazwisko na jego a dziecko z przed małzenst­wa (wspolne) bedzie mia­lo nazwisko dwuczłonowe nasze.
  Czy bede mogla zmienic nazwisko dziecku na tylko ojca w tej stu­acji ?
  Tak zeby pozbyc sie pier­wszego czlonu czyli mojego panieńskiego..
  Poz­draw­iam

  • Administratywistka

   Kami,
   a więc po kolei:
   1) wg pol­s­kich przepisów, jeżeli nastąpi uznanie ojcost­wa, a rodz­ice dziec­ka nie zgadza­ją się co do brzmienia nazwiska dziec­ka, to dziecko otrzy­ma nazwisko pod­wójne. Jeżeli będzie zgo­da ojca to może dostać nazwisko Two­je, panieńskie lub ojca. Za zgodą ojca dziec­ka możesz więc dać wyłącznie swo­je, jego lub pod­wójne ale jeśli on odmówi zgody, to otrzy­ma pod­wójne nazwisko.
   [!] Pamię­taj tylko, że to przepisy reg­u­lu­jące nadawanie imienia i nazwiska (co do zasady) Polakom. Jeżeli rejestru­jesz urodze­nie w innym kra­ju i part­ner (ojciec dziec­ka) nie jest Polakiem, to trud­no mi ocenić, w jakim zakre­sie przepisy tego kra­ju będą miały zas­tosowanie.

   2) istotne jest to, aby dziecko nosiło nazwisko, jak rodz­ice lub pod­wójne, jeżeli rodz­ice noszą różne nazwisko. Stąd ist­nieje taka możli­wość. Dzieci powyżej 13 r.ż. muszą wyraz­ić zgodę na taką zmi­anę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Arleta

  Witam,mieszkam z córką w Anglii.Córka nosi nazwisko ojca z którym nie mieszkamy.Chcę zmienic nazwisko cór­ki na moje.Ojciec wyraz­ił zgodę.Jak mam uza­sad­nić dlaczego chcę zmienic dziecku nazwisko w oświad­cze­niu do US.Pozdrawiam.

  • Administratywistka

   Cześć Arleto,
   musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest to szczegól­nie ważne. Może ułatwi Wam funkcjonowanie, w sytu­acji, w której sama dopeł­ni­asz wszys­t­kich for­mal­noś­ci związanych z jej wychowaniem. Może masz doświad­czenia w sytu­ac­jach, kiedy w Anglii różne nazwiska utrud­ni­ały Wam funkcjonowanie?

   Pomyśl i zbierz te infor­ma­c­je jako uza­sad­nie­nie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Gabika

  Dzień dobry Aniu,

  Niedawno wyszłam za mąż i pier­wot­nie w doku­men­tach wybrałam nazwisko narzec­zonego (a ter­az męża), pyta­jąc czy jest to ostate­cz­na decyz­ja. Pani w urzędzie powiedzi­ała, że mogę zmienić to nawet chwilę przed ślubem. W dzień ślubu poszłam do urzęd­nicz­ki w tej spraw­ie, jed­nak powiedzi­ała, że już za późno na taką zmi­anę i najlepiej takie sprawy załatwiać kil­ka dni przed ślubem. Czy składa­jąc ter­az wniosek o nowe doku­men­ty mogę jeszcze wró­cić do swo­jego panieńskiego nazwiska?
  Poz­draw­iam
  Gabi­ka

  • Administratywistka

   Cześć Gabiko,
   w momen­cie zawar­cia ślubu a dokład­niej złoże­nia pod­pisu na doku­men­tach i ich przekaza­nia do kierown­i­ka USC decyz­ja została pod­ję­ta. Nie ma możli­woś­ci jej zmi­any w uproszc­zonym try­bie.

   Pozosta­je pró­ba dro­gi admin­is­tra­cyjnej (opisanej w tekś­cie), aczkol­wiek pamię­taj, że musi­ałabyś znaleźć kierown­i­ka USC, który uzna Two­ją sytu­ację za szczegól­ny powód. Dla mnie był­by to ważny powód, ponieważ najpraw­dopodob­niej wprowad­zono Cię w błąd.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Kasia

  Witam serdecznie

  Od wielu lat mieszkam w Anglii i chcialam zmienic imie z Katarzy­na na Kasia, tej krotkiej formy uzy­wam wszedzie. Jedynie w kilku urzedach funkcjonu­je moja pel­na wer­s­ja imienia. Pon­ad­to, od zawsze wszyscy zwracali sie do mnie Kasia, a mieszka­jac w Anglii nikt nie moze wymow­ic praw­id­lowo Katarzy­na, dodatkowo Kasia brz­mi jak zupe­nie inne imie.
  Nieste­ty w USC w Polsce poin­for­mowano mnie, ze Kasia nie wys­tepu­je na liscie imion w Polsce i dlat­ego nie moge zmienic imienia.
  W jaki sposob i gdzie, w jakiej insty­tucji moge zlozyc wniosek o dodanie imienia Kasia do rejestru/listy w Polsce, tak abym mogla prawnie to imie zmienic? Z pewnos­cia taka lista imion jest otwarta i mam nadzieje, ze urzed­ni­cy w Polsce tez beda na tyle otwar­ci, aby dodac/aktualizowac liste imion.

  Bede wdziecz­na za pomoc i rade.

  Dzieku­je, Kasia

  • Administratywistka

   Cześć Kasiu,
   nie ma ofic­jal­nego rejestru imion. Nato­mi­ast przepisy wskazu­ją, że nie moż­na mieć imienia w formie zdrob­ni­ałej. Oczy­wiś­cie kwes­t­ia imienia zdrob­ni­ałego jest “płyn­na”. Widzi­ałam już oso­by, które mają na imię: Ola, Mag­da, Ania, choć to także są zdrob­nienia.

   Opcję są dwie:
   1) pisz do różnych kierown­ików USC, opisu­jąc sytu­ację i pyta­jąc czy jest szansa na pozy­ty­wne rozstrzyg­nię­cie;
   2) złóż ofic­jal­nie wniosek i później prze­jdź drogę odwoław­czą, w tym pewnie etap skar­gi sądowej. Jed­nak nie masz pewnoś­ci czy Sąd przyjmie Two­je stanowisko, a rozstrzyg­nię­cie jest wiążące.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Malgorzata

  Witam
  Czy moż­na zmienić kole­jność nazwiska dwuczłonowego? Moje nazwisko rodowe to Kowal­s­ka a po zawar­ciu małżeńst­wa przyjęłam również nazwisko męża : Komornik. Obec­nie Kowal­s­ka- Komornik? Z uwa­gi na liczne tłu­maczenia w pra­cy zawodowej że nie jestem komornikiem sądowym zas­tanaw­iam się nad zmi­aną kole­jnoś­ci nazwiska ale czy jest to z punku prawnego możli­we?
  Dzięku­ję za odpowiedź

  • Administratywistka

   Cześć Mał­gorza­to,
   możli­wa jest zmi­ana w try­bie admin­is­tra­cyjnym, czyli wg powyższej pro­ce­dury. We wniosku musisz uza­sad­nić ważne powody dla których chcesz zmienić nazwisko. Ja jed­nak pole­cam zawsze wcześniej poroz­maw­iać z kierown­ikiem USC. Wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto zwery­fikować, który rozu­mie ważne powody tak jak Ty.

   W razie odmowy zawsze możesz się odwołać, a później ewen­tu­al­nie wal­czyć o zmi­anę przed sądem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Phoebe

  Jestem dwa lata po rozwodzie,nie zmieniłam nazwiska z powrotem na panieńskie. Nazy­wałam się N., ter­az nazy­wam się B. Obec­nie jestem w związku z panem Z. Chce­my wziąć ślub. I tu pojaw­ia się problem,bo po ślu­bie chcę nazy­wać się N‑Z, a nie wró­ciłam do nazwiska N. Czy muszę zmienić nazwisko w try­bie admin­is­tra­cyjnym z powrotem na N i po ślu­bie dołączyć Z, czy mogę to zro­bić w try­bie uproszc­zonym — wychodząc za Z zdecydować,że będę nazy­wać się N‑Z?

  • Administratywistka

   Cześć Phoebe,
   wychodząc za mąż możesz wybrać tylko B, Z, B‑Z lub Z‑B.

   Do połączenia N‑Z musisz wcześniej prze­jść drogę admin­is­tra­cyjną i prze­jść z B. na N.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Rena

  Witaj.
  Jestem 12 lat po ślu­bie, mam nazwisko dwuc­zlonowe: panieńsko-mężowe.
  Nieste­ty, decyz­ja była błę­dem. Prob­lemów mam przez to sporo, nie mieszczę się w rubrykach i dodatkowo panieńskie jest trochę ciężkie i pow­sta­ją niejed­nokrot­nie pomył­ki. W zasadzie wszędzie posługu­je sie nazwiskiem męża, ale wiado­mo że w doku­men­tach admin­is­tra­cyjnych muszę podawać zgod­nie z dowo­dem. Byłam dzisi­aj w USC w mazowieckim i Pani powiedzi­ała, że nie ma pod­staw do zmi­any, bo to fan­aberie, nieprze­mys­lane decyz­je itd itp.… ech 😞.
  Na koniec dodała, żebym poszukała przy­chyl­nego urzęd­nicz­ka bo ona nie…
  Proszę pomóż, czy mimo wszys­tko jest jakaś możli­wość??
  Poz­draw­iam serdecznie

  • Administratywistka

   Cześć Reniu,
   wniosek o zmi­anę możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC w Polsce. Pole­cam więc, żebyś skon­tak­towała się z kilko­ma USC i wybadała, gdzie się zgodzą. Może warto napisać do kilku z nich maila, wyjaś­ni­a­jąc, że powód jest ważny: wspólne nazwisko z dzieć­mi, utrud­nienia w codzi­en­nym życiu, itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Monika

  Dzień dobry, jestem 5 lat po roz­wodzie i chci­ałabym wró­cić do panieńskiego nazwiska. Wiem, że musze złożyć wniosek o admin­is­tra­cyjną zmi­anę nazwiska. Podob­no należy podać „moc­ne” powody tej decyzji a mną kieru­je głównie to, że zwycza­jnie nie chce się już tak nazy­wać. Nie żyje­my z byłym mężem w najlep­szych kon­tak­tach, częs­to słyszę żebym zmieniła jego nazwisko i mam już tego serdecznie dość. Zatrzy­małam jego nazwisko głównie ze wzglę­du na dzieci. Obec­nie maja już 13 i 10 lat. Proszę o pod­powiedz czym najlepiej uar­gu­men­tować powód chę­ci zmi­any nazwiska. Z góry serdecznie dzieku­je. Poz­draw­iam

  • Administratywistka

   Cześć Moni­ka,
   wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto wcześniej umówić się na spotkanie z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oce­nia taką sytu­ację. Może wprost wskaże jakie będzie praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

   Argu­men­ty to wskazanie negaty­wnych emocji, presji społeczeńst­wa i tego, jaką wywier­a­ją inni; trud­ny pro­ces roz­wodowy. Przy okazji pojawi się pewnie też wątek tego, jak nazy­wać się będą dzieci po zmi­an­ie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Izabela

  Witam, chce wró­cić do nazwiska panieńskiego po roz­wodzie, od mojego roz­wodu minęło już parę lat, wiem że zosta­je mi zmi­ana admin­is­tra­cyj­na, chcę wró­cić do panieńskiego ponieważ mam dziecko z moim aktu­al­nym mężem Hisz­panem, w Hisz­panii dzieci mają nazwisko ojca i mat­ki, nie chci­ałam dac dziecku nazwiska byłego męża więc zare­je­strowali go z moim panieńskim ale prob­lem jest że moje dziecko ma inne nazwisko niż moje dlat­ego bard­zo mi zależy do powro­tu do panieńskiego, w jaki sposób mogłabym to napisać, czy ten powód zal­icza się do ważnych powodów i urzęd­nik da mi zgodę, dzięku­ję

  • Administratywistka

   Cześć,
   powin­naś dokład­nie opisać sytu­ację, tj. wyjaśnić, że rozwiodłaś się, ale później zde­cy­dowałaś się na kole­jny związek małżeńs­ki i z uwa­gi na to, że związek jest z oby­wa­telem innego kra­ju, to posi­adanie innego nazwiska niż dziecko jest kłopotli­we i prob­lematy­czne. Wskaż, że utrud­nia to przemieszczanie się pomiędzy kra­ja­mi, dban­ie o więzi rodzinne. Staw­ia też dziecko w trud­nej sytu­acji w Hisz­panii, gdzie nat­u­ralne jest, że dziecko ma pod­wójne nazwisko (po mamie i tacie), a tutaj żaden z rodz­iców nie ma zbieżnego.

   Wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto wcześniej umówić się na spotkanie z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oce­nia taką sytu­ację. Może wprost wskaże jakie będzie praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Izabela

    Dzięku­ję ślicznie za odpowiedz, wniosek będę składać przed kon­sulem, mam nadzieje że roz­pa­trzą wniosek pozy­ty­wnie, bo naprawdę jest to dla nas kłopotli­wa sytu­ac­ja. Poz­draw­iam.

 • Zuzanna

  Dzień dobry! Czy jest admin­is­tra­cyj­na możli­wość zmi­any imienia nie­jako “przy okazji” zamążpójś­cia, czyli zmi­an­ie nazwiska na nazwisko męża? Chci­ałabym “usunąć” pier­wsze imię, bo całe życie uży­wam drugiego i chci­ałbym tylko to zostaw­ić, wraz z nowym nazwiskiem po mężu. Czy da się to załatwić w jed­nym momen­cie? Było­by to o wiele prost­sze niż kole­jno: zmi­ana imienia > wyro­bi­e­nie doku­men­tów > zmi­ana nazwiska na nazwisko męża > znów nowe doku­men­ty. Tak mi nieste­ty porad­zono w USC, pod­czas usta­la­nia daty ślubu.

  • Administratywistka

   Cześć Zuzan­na,
   z uwa­gi na świąteczny okres odpisu­ję z lekkim opóźnie­niem.

   W pro­ce­durze “ślub­nej” możesz zmienić w uproszc­zony sposób jedynie nazwisko. Uproszc­zony, tzn. w Urzędzie Stanu Cywilnego po pros­tu poda­jesz nazwisko, jakie chcesz nosić po ślu­bie, mogąc wybrać swo­je, part­nera lub połącze­nie obu.

   Imię możesz zmienić wyłącznie admin­is­tra­cyjnie, tzn. składa­jąc wniosek o zmi­anę imienia. Pro­ce­du­ra przed­staw­iona w USC ma sens.

   Oczy­wiś­cie możesz przy okazji ślubu pozostać przy swoim nazwisku, a później admin­is­tra­cyjnie złożyć wniosek o zmi­anę imienia oraz nazwiska (zami­anę dwóch imion na jed­no uży­wane oraz zami­anę nazwiska na nazwisko męża, bo chci­ałabyś mieć jed­nak wspólne z uwa­gi na np. planowane wspólne dzieci). Jed­nak w tym przy­pad­ku kierown­ik USC, roz­pa­tru­jąc wniosek będzie decy­dował o zmi­an­ie imienia oraz nazwiska. W naj­gorszym wypad­ku na żad­ną ze zmi­an się nie zgodzi.

   W świ­etle przepisów możesz także złożyć wniosek o zmi­anę imienia przed ślubem. Może to jed­nak wprowadzać kom­p­likac­je, jeżeli zmi­ana imienia nastąpi bezpośred­nio przed ślubem z uwa­gi na dane w doku­men­tach. Jeżeli do ślubu jeszcze masz dwa-trzy miesiące to może warto wcześniej zmienić imię?

   Poz­draw­iam
   Ania

  • JAnia

   Dzień dobry, a czy jeden rodzaj druku jest tylko do tego rodza­ju moje zmi­any nazwiska , czy w internecie moz­na pobrać takie dru­ki?

   • Administratywistka

    Janiu,
    nie ma ofic­jal­nego wzoru wniosku.

    Przykład­owy wzór podlinkowałam w tekś­cie w “#6 Jak napisać wniosek o zmi­anę imienia/ nazwiska?”

    Poz­draw­iam
    Ania

     • Administratywistka

      Janiu,
      możesz skon­tak­tować się z kierown­ikiem USC wcześniej, żeby zapy­tać o praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

      Wniosek zostaw­iasz jed­nak w biurze podaw­czym USC i czekasz na decyzję kierown­i­ka USC.

      Poz­draw­iam
      Ania

 • MARCIN

  Jak byś zareagowała na taką infor­ma­c­je od urzęd­ni­ka stanu cywilnego. Poszłem po wniosek o zmi­anę imienia a Pani kierown­icz­ka powiedzi­ała że bym nie pisał wniosku bo i tak dostanę odmown­ie. Nie wiem co mam ter­az zro­bić. POZDRAWIAM

  • Administratywistka

   Cześć,
   w takiej sytu­acji pole­cam złożyć wniosek do innego kierown­i­ka. Nie ma tutaj przy­mu­sowej właś­ci­woś­ci wg miejs­ca zamieszka­nia czy zamel­dowa­nia.

   Ewen­tu­al­nie, po dosta­niu odmowy składasz odwołanie, a później ewen­tu­al­nie skargę do Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Jagoda

    Dzień dobry.
    Mam pytanie jak to wyglą­da w formie przezwisk. W takim sen­sie, iż odkąd pamię­tam ludzie wołali na mnie “Liili­in”, co też skra­cali do Lii. Przyjęło się to tak bard­zo, że cza­sa­mi nawet zapom­i­nałam swo­jego włas­nego imienia.
    Oso­biś­cie nie wiąże żad­nych uczuć ze swoim prawdzi­wym imie­niem i niezbyt chci­ałabym się nim posługi­wać w życiu. Dlat­ego, gdy myślałam o zmi­an­ie imienia tylko to właśnie przy­chodz­iło mi na myśl. Zda­je sobie sprawę, że jest to dosyć dzi­wne i niety­powe imię i obaw­iam się, że mój wniosek może zostać odrzu­cony właśnie przez wybrane imię.
    Również co do nazwiska. Wyżej już przeczy­tałam jakie argu­men­ty moż­na podać, gdy się chce odciąć od swo­jej rodziny, lecz w tym przy­pad­ku również zas­tanaw­iam się jak będzie ode­brane zagraniczne nazwisko, którym będzie mi łatwiej oper­ować za granicą, ponieważ wiąże swo­ją przyszłość z pracą w innym kra­ju. Nazwisko to daje mi złe wspom­nienia o których chci­ałabym zapom­nieć, ale nie widzę sen­su zmieni­a­nia go jeśli będę musi­ała dać je pol­skie, które będzie dużą przeszkodą.
    Poz­draw­iam 🙂

    • Administratywistka

     Cześć Jago­da,
     zasad­nic­zo organ nie powinien ingerować w to, jakie imię czy nazwisko wybierzesz. Wyda­je się nawet log­iczny wybór nazwiska obco­języ­cznego, jeżeli mieszkasz za granicą.
     Odnośnie imienia pamię­taj jed­nak, że ważne jest, aby imię w sposób sto­sunkowo prosty pozwalało na ustal­e­nie płci oso­by.
     Imiona bard­zo “wymyślne” są częs­to kwes­t­ionowane.

     Poz­draw­iam
     Ania

 • Maximus

  Czy ist­nieje możli­wość zmi­any zarówno imienia jak i nazwiska składa­jąc tylko jeden wniosek czy trze­ba składać odd­zielne wnios­ki?

  • Administratywistka

   Cześć,
   tak, moż­na zmienić za pomocą jed­nego wniosku zarówno imię, jak i nazwisko.
   Ustawa mówi o zmi­an­ie imienia lub nazwiska. W języku prawniczym “lub” to zarówno “i”, jak i “albo”. Oznacza to, że moż­na zmienić imię i nazwisko/ imię albo nazwisko.

   Zobacz na to, jak mówi Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Krakowie: “(…) czy strona wnosząc o zmi­anę imienia i/lub nazwiska (…)” — wyrok z dnia 24.01.2018 r., sygn. akt III SA/Kr 1189/17.

   Podob­nie była sprawa pró­by zmi­any danych na James Bond. Nie kwes­t­ionowano wtedy, że wniosek był jeden — Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24.09.2008 r., sygn. akt III SA/Łd 147/08.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Lucy

   Dzień dobry, czy zmi­ana imienia z Lucy­na na Lucy jest możli­we? Z jed­nej strony nie jest to zmi­ana, tylko zmi­ana pisowni. Ale brz­mi jak zdrob­nie­nie… Zależy mi na uży­wa­niu ang­iel­skiej formy mojego imienia. Od kiedy pamię­tam nikt nie mówi do mnie pełnym imie­niem, ja go po pros­tu nie lubię (nadał mi je mój ojciec, z którym nie mam już żad­nych kon­tak­tów), a dodatkowo czeka­ją mnie liczne prak­ty­ki zagranicą. Czy w moim przy­pad­ku było­by to potrak­towane jako zdrob­nie­nie? Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

   • Administratywistka

    Cześć Lucy,
    Lucy to zagranicz­na for­ma imienia, znana u nas jako Lucy­na. Nie powin­no zostać to potrak­towane jako zdrob­nie­nie, a jako wybór zagranicznej formy pisowni imienia. Pozosta­je Ci jed­nak wykazać ważny powód zmi­any, np. potwierdze­nie, że takiego imienia uży­wasz.

    Poz­draw­iam
    Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Secured By miniOrange