Banner porady prawne administratywistka
Porady prawne

Jak zmienić imię/ nazwisko? — wniosek i argumentacja

Wyjaś­ni­am, w jaki sposób zmienić imię/ nazwisko. Pokazu­ję, jak napisać wniosek, do kogo skierować i jak argu­men­tować. 

#1 Dlaczego zmiana imienia/ nazwiska jest lekko skomplikowana?

Po pros­tu, zasadą jest, że imię/ nazwisko to dane dosyć trwałe. Ich zmi­ana jest dopuszczal­na, ale raczej  w sytu­ac­jach ważnych, kiedy jest to dobrze uza­sad­nione.

Obec­nie mamy 2 opc­je zmi­any imienia/ nazwiska:

 1. pod­sta­wowa — zmieni­amy imię. nazwisko admin­is­tra­cyjnie na pod­staw­ie ustawy z dnia 17 październi­ka 2008 r. o zmi­an­ie imienia i nazwiska;
 2. szczegól­na:
  • zmi­ana imienia dziec­ka do 6 miesię­cy od sporządzenia aktu urodzenia — wtedy zgłasza się takie oświad­cze­nie do kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego (USC);
  • zmi­ana nazwiska przy ślu­bie — na nazwisko pod­wójne lub męża, a następ­nie ewen­tu­al­nie przy powro­cie — powrót do panieńskiego nazwiska — wtedy skła­da się oświad­cze­nie woli w tym tema­cie. Przy okazji pole­cam tekst: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie?

W dzisiejszej poradzie prawnej sku­pi­am się na tej drodze admin­is­tra­cyjnej.
Prze­jdźmy więc do konkretów — kiedy może­my zmienić imię/ nazwisko i jak to zro­bić.

#2 Kiedy możesz zmienić imię/nazwisko?

W Polsce możesz zmienić imię/ nazwisko, jeżeli jesteś:

 • oby­wa­telem pol­skim;
 • cud­zoziem­cem niema­ją­cym oby­wa­telst­wa żad­nego państ­wa, jeżeli masz w Polsce miejsce zamieszka­nia;
 • cud­zoziem­cem, który uzyskał w Polsce sta­tus uchodź­cy — w szczegól­nych przy­pad­kach.

Tym samym, cud­zoziemiec, który ma oby­wa­telst­wo kra­ju innego niż Pol­s­ka nie może zmienić imienia/nazwiska w tym try­bie.

Dodatkowo, potrze­bu­jesz ważnego powodu, aby dokon­ać zmi­any. Ważny powód, to w szczegól­noś­ci:
 • imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka;
 • inne imię lub nazwisko fak­ty­cznie uży­wane;
 • bezpraw­na zmi­ana imienia/ nazwiska;
 • dopuszczal­ność wyboru innego imienia/ nazwiska, zgod­nie z przepisa­mi prawa państ­wa, którego oby­wa­telst­wo również się posi­a­da.

To otwarty kat­a­log. Broniły się sytu­acje, kiedy zmi­ana imienia/ nazwiska wynikała z trau­maty­cznych przeżyć z dziecińst­wa i chę­ci odcię­cia się od przeszłoś­ci. Pozosta­je jed­nak kwes­t­ia uza­sad­nienia wyboru.

#3 Uzasadnienie wniosku

To najważniejsza część wniosku. Musisz wykazać, jaki w Twoim przy­pad­ku jest ważny powód do zmi­any imienia/ nazwiska, a a następ­nie udowod­nić, że tak jest.

Przykład: Jesteś Katarzy­na, a wszyscy mówią do Ciebie Marysia. Nie wiesz w sum­ie dlaczego, ale od dziecińst­wa tak się zaczęło i do dzisi­aj sama przed­staw­iasz się jako Mań­cia. W tej sytu­acji pod­stawą zmi­any jest zmi­ana na imię fak­ty­cznie uży­wane (mowa o imie­niu: Maria, nie zdrob­nie­niu). Wyjaś­ni­asz, że odkąd pamię­tasz tak do Ciebie mówiono. Poda­jesz nami­ary na świad­ków, którzy to potwierdzą. Dołącza­sz np. pocztówki/ kop­er­ty adresowane do Ciebie na imię Maria.

#4 Czy mogę wybrać dowolne imię/ nazwisko?

Poda­ję kil­ka najważniejszych zasad:

 • imion moż­na posi­adać maksy­mal­nie 2, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da;
 • gen­er­al­nie nie moż­na wybrać imienia w formie zdrob­ni­ałej czy ośmiesza­jącego, bądź niewskazu­jącego jed­noz­nacznie na płeć;
 • nazwisko moż­na posi­adać jed­no, a maksy­mal­nie dwuczłonowe, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da;
 • zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).
Zmi­ana imienia oznacza:
 • zastąpi­e­nie wybranego imienia innym imie­niem;
 • zastąpi­e­nie dwóch imion jed­nym imie­niem;
 • zastąpi­e­nie jed­nego imiona dwoma;
 • dodanie drugiego imienia;
 • zmi­anę pisowni imienia;
 • zmi­anę pisowni imion;
 • zmi­anę kole­jnoś­ci imion.
Zmi­ana nazwiska oznacza:
 • zmi­anę na inne nazwisko;
 • zmi­anę pisowni nazwiska;
 • zmi­anę nazwiska ze wzglę­du na for­mę właś­ci­wą dla rodza­ju żeńskiego lub męskiego.
 • zmi­ana nazwiska może doty­czyć nazwiska nos­zonego aktu­al­nie lub nazwiska rodowego;
 • zmi­ana nazwiska nos­zonego po zawar­ciu małżeńst­wa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, roz­cią­ga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie oso­by ubie­ga­jącej się o zmi­anę nazwiska.

#5 A co z nazwiskiem dzieci (jeśli już je masz)?

Gdy obo­je rodz­ice zmieni­a­ją nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się (samoist­nie) na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeńst­wa (a także na dzieci przys­poso­bione).

Gdy jed­no z rodz­iców zmienia nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodz­iców,

 • pod warunk­iem że dru­gi z rodz­iców wyraz­ił na to zgodę, chy­ba że nie ma on pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub jest pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej albo nie żyje.;
 • a jeżeli w chwili zmi­any nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmi­any nazwiska dziec­ka jest potrzeb­ne także wyraże­nie zgody przez dziecko;
 • a w przy­pad­ku braku porozu­mienia między rodzi­ca­mi dziec­ka każde z nich może zwró­cić się do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziec­ka. Pra­wom­oc­ne orzecze­nie sądu zastępu­je wtedy zgodę rodz­i­ca i nie jest potrzeb­ne jego uczest­nict­wo w postępowa­niu.

#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?

Jest o bajecznie łatwe. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za pośred­nictwem kon­sula.

We wniosku proszą o podanie w jakich mias­tach sporząd­zono akt urodzenia czy małżeńst­wa, tak aby później móc poin­for­mować tych kierown­ików USC o zmi­an­ie.

#7 Złożyłam wniosek. I co dalej?

Złożyłaś niosek? To ter­az pozosta­je Ci czekać na decyzję. Powin­no to trwać około miesią­ca. Bywa różnie. Jeżeli decyz­ja przyjdzie pozy­ty­wnie — super. Od momen­tu jej ode­bra­nia możesz składać wniosek o nowy dowód. Dostałaś odmowę? Przeczy­taj uza­sad­nie­nie i jeśli dalej uważasz, że zmi­ana była zasad­na — napisz odwołanie do woje­w­ody lub skon­tak­tuj się z prawnikiem, który Ci w tym pomoże 🙂

Słowo końcowe

Mówiłam, że zmi­ana imienia i nazwiska jest do oga­r­nię­cia. Jeśli coś jest jeszcze do wyjaśnienia — pisz w komen­tarzach .

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

48 komentarzy

 • Iga

  Witam, W przyszłym roku wychodzę za mąż i chci­ałabym skró­cić imię Jad­wiga na Iga. Cho­ci­aż bard­zo bym chci­ała, nie złoże wniosku ter­az, ale czy składa­jąc wniosek o zmi­anę imienia zaraz po ślu­bie bard­zo utrud­nię sobie sprawę? Pomyślałam, że nawet tak było by lep­iej bo mogłabym zmieni­a­jąc doku­men­ty ze wzglę­du na zmi­anę nazwiska zmienić w nich od razu imię (jeśli oczy­wiś­cie dostanę pozy­ty­wną decyzję). Czy taka kolej rzeczy będzie praw­idłowa czy zami­ast sobie ułatwić to sobie utrud­nię?

  • Administratywistka

   Igo,
   ta naprawdę wszys­tko zależy od tego, ile będzie trwała sprawa.

   Jeżeli zmi­ana imienia nastąpi bezpośred­nio przed ślubem, to może być to prob­lematy­czne. Będziesz musi­ała bowiem aktu­al­i­zować dane w ślub­nych oświad­czeni­ach.

   Składa­jąc wniosek po ślu­bie nie wiesz, ile potr­wa pro­ce­du­ra. Roz­pa­trze­nie wniosku powin­no zająć ok. miesią­ca, ale jeżeli uzyskasz decyzję odmowną, to pozosta­je jeszcze: odwołanie i ewen­tu­al­nie skar­ga do sądu (WSA). A wniosek o zmi­anę dowodu powin­naś złożyć niezwłocznie po zmi­an­ie nazwiska. A przy okazji powin­naś poin­for­mować o zmi­an­ie nazwiska organ, żeby wydał decyzję na właś­ci­we dane.

   Pamię­taj także, że co do zasady nie zmienia się imienia na imię zdrob­ni­ałe. Stąd pozosta­je Ci udowod­nić, że imię “Iga” nie jest zdrob­nie­niem, a samodziel­nym imie­niem.

   Oso­biś­cie więc nie kumu­lowałabym zmi­an, a jeżeli dys­ponu­jesz cza­sem do ślubu — złożyłabym wniosek o zmi­anę imienia wcześniej. Jed­nak to Two­ja decyz­ja 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Paulina

  Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć co to znaczy, że decyz­ja o zmi­an­ie imienia lub nazwiska podle­ga naty­ch­mi­as­towe­mu wyko­na­niu. Czy to oznacza, że po otrzy­ma­niu pozy­ty­wnej odpowiedzi muszę bezz­włocznie wyro­bić nowe doku­men­ty? Czy mogę to zro­bić w dobrowol­nym cza­sie, np.po dwóch miesią­cach?
  Poz­draw­iam

  • Administratywistka

   Pauli­no,
   naty­ch­mi­as­towe wyko­nanie decyzji oznacza, że od momen­tu ode­bra­nia decyzji jesteś zobow­iązana uży­wać zmienionego imienia lub nazwiska.

   W ustaw­ie o dowodach oso­bistych wskazu­je się, że przy zmi­an­ie danych z wnioskiem o wydanie nowego dowodu oso­bis­tego wys­tępu­je się niezwłocznie (art. 46 ust. 2 pkt 2).

   Po upły­wie 4 miesię­cy od odbioru decyzji dowód oso­bisty uleg­nie unieważnie­niu (art. 50 ust. 3 pkt 6).

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Anna

  Witam,
  w 2016 wzięłam ślub cywilny. Przy składa­niu doku­men­tów jak będziemy my i dzieci się nazy­wać ja pod­jęłam decyzję o dwuczłonowym moim i męża. Pod wpły­wem impul­su jeszcze przed ślubem zmieniłam zdanie i w doku­men­tach w USC odno­towałam zmi­anę na nazwisko męża. Ter­az chci­ałabym wró­cić do opcji nazwiska dwuczłonowego. Czy argu­men­tu­jąc np że sios­tra męża (która z nami miesz­ka) nazy­wa się tak samo jak ja , lub ja nazy­wam się tak samo jak ona i wynika­ją z tego powodu kon­flik­ty, pre­ten­sje i kłót­nie np o otwarty przeze mnie do niej list — jest możli­wa taka zmi­ana?

  • Administratywistka

   Anno,
   myślę, że przed­staw­iona przez Ciebie argu­men­tac­ja może zostać przyję­ta. W końcu takie same imiona i nazwiska powodu­ją możli­wość naruszenia tajem­ni­cy kore­spon­dencji, utrud­ni­a­ją skuteczny odbiór ważnej kore­spon­dencji i gen­er­al­nie mogą gen­erować niezręczne pomył­ki.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Emila

  Witam , ja pisze z zapy­taniem mam 30 lat i w sum­ie caly ten czas mecze sie z moim imie­niem. Wszedzie wpisu­ja mi emil­ia mimo iz w dowodzie mam emila…jest to dla mnie bard­zo uci­a­zli­we ponoe­waz nie bylo ani razu tak abym zalatwia­jac jakas sprawe w urzędzie nie musiala isc ponown­ie aby popraw­iono moje imie… tak sie zas­tanaw­iam nad zmi­ana na emil­ia zebym juz miala prob­lem z glowy jest to mozli­we? Wspomne ze polowe swiadectw ze szkoly mam na emil­ia a polowe na emi­la ehhh strasznie to uci­a­zli­we prosze o odpowiedz

  • Administratywistka

   Emi­la,
   zmi­ana imienia jest możli­wa, a w Twoim przy­pad­ku nietrud­no o ważne argu­men­ty – w końcu cią­gle pomył­ki przy imie­niu to spory prob­lem.

   Wszys­tkie sytu­acje z błę­da­mi w imie­niu stanow­ić będą moc­ne argu­men­ty za zmi­aną.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Maria

  Witam, chci­ałabym dodać do swo­jego imienia dodac drugie np. Na doku­men­tach wid­nieje sama Maria a chce to zmienić na Maria Anna czyli po pros­tu dodać drugie imię. Czy uza­sad­nie­niem może być uży­wanie w sto­sunku do mnie imienia Anna prze ukochanego dzi­ad­ka oraz uży­waniem go od około 2 lat w życiu codzi­en­nym. Dzi­adek zmarł w dniu moich urodzin jestem bard­zo psy­chicznie z nim związana zresztą mam kart­ki kop­er­ty od dzi­ad­ka do mnie z imie­niem Anna. Posi­adam jako dowody iż uży­wam tego imienia takie jak: różne dyplomy z cza­sów wczes­noszkol­nych, zdję­cia z dedykac­ja dla Anny, scree­ny z bieżą­cych rozmów z których wyni­ka ze trój­ka osób reg­u­larnie zwraca się do mnie imie­niem Anna. Posi­adam również trzech świad­ków. Czy kierown­i­cy USC są bardziej skłon­ni nadać nowe drugie imię niż zmi­ana całkow­itych danych jak w przy­pad­ku innych osób? Czy dowody rzec­zowe mogę dostar­czyć jako kserokopie ory­gi­nału? Czy mam duża szanse na zaak­cep­towanie mojego wniosku? Oraz czy powin­nam sko­rzys­tać z pomo­cy prawni­ka w spraw­ie skon­struowa­nia uza­sad­nienia? Przepraszam ze jest aż tyle pytań lecz Pani forum zaw­iera naj­cen­niejsze infor­ma­c­je jakie znalazłam
  Poz­draw­iam, Maria Anna

  • Administratywistka

   Mario,
   jed­ną z przesłanek zmi­any imienia jest zmi­ana na imię uży­wane. Do wniosku powin­naś wtedy dołączyć wszelkie dowody potwierdza­jące, że uży­wasz pod­wójnego imienia.

   Zaczęłabym od “twardych dowodów”: ksera dyplomów, zdjęć, screenów, nami­ary w piśmie na świad­ków plus najlepiej dołącz oświad­czenia od nich, np. pisane na kom­put­erze i oso­biś­cie pod­pisane, itp. A w dal­szej częś­ci uza­sad­nienia wniosku wskaż także pod­stawy “sen­ty­men­talne”, o której pisałaś w komen­tarzu.

   Nie znam statystyk w USC, ale z ustawy wyni­ka, że przesłan­ki są równorzędne. Tak samo powin­no się trak­tować zmi­anę na imiona uży­wane, jak i zmi­anę na zupełnie nowe imię/nazwisko.

   Pole­cam do wniosku dołączyć ksera. Na żądanie organu do wglą­du doniesiesz ory­gi­nały. Wybierz tylko takiego kierown­i­ka USC, do którego będziesz w stanie bezprob­le­mowo dojechać i dostar­czyć doku­men­ty.

   Dla mnie powody są ważne, jed­nak decyzję pode­j­mu­je kierown­ik USC. Zawsze możesz spróbować się z nim skon­tak­tować i wybadać, jak oce­nia stan fak­ty­czny. Pamię­taj, że wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc dobrze wcześniej wybadać, który był­by gotowy przy­chylić się do Two­jego wniosku.

   Szcz­erze powiem, że na etapie tworzenia wniosku zapewne jesteś w stanie sama poprawnie go skon­struować i wyjaśnić uza­sad­nie­nie zmi­any imienia, a dopiero później na etapie odwoła­nia lub skar­gi do sądu — wybrać się do prawni­ka. Oczy­wiś­cie możesz skon­sul­tować to z prawnikiem na każdym etapie sprawy, jeżeli będziesz się z tym czuła lep­iej (bez­pieczniej).

   Bard­zo mi miło, że blog poma­ga i przy­bliża pra­wo admin­is­tra­cyjne 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   P.S. Ja jestem Anna Maria 😉

   • Maria

    Jeżeli mam na screenach dowód iż oso­by zwraca­ją się do mnie tylko imie­niem które chcę dodac np. „Anno” To będzie stanow­iło prob­lem? Rzad­ko ktoś zwraca się do kogoś przy­wołu­jąc oby­d­wa imiona, najczęś­ciej w wyniku luźnej roz­mowy zwracamy się jed­nym imie­niem. Chci­ałabym sfor­mal­i­zować imię którym również się posługu­je jako drugie. Czy uza­sad­nie­nie mogę przynieść już ze sobą do urzę­du najlepiej wydrukowane na drukarce?

    • Administratywistka

     Mario,
     myślę, że może być Ci nieco trud­niej uar­gu­men­tować, że chcesz nosić drugie imię: Anna, mimo że do Ciebie zwraca­ją się tak jako pier­wszym.

     Uza­sad­nie­nie powin­no stanow­ić część wniosku. Wniosek i uza­sad­nie­nie mogą być wydrukowane, o ile zostaną pod­pisane odręcznie.

     Poz­draw­iam
     Ania

 • Konrad

  A jeżeli byłem w gorącej wodzie kąpa­ny złożyłem wniosek i nie dostałem odmowy tylko wniosek anu­lowano z powodu braku uza­sad­nienia to czy mogę złożyć wniosek ponown­ie mając już uza­sad­nie­nie nie odwołu­jąc się do poprzed­niego wniosku? Jak to wygla­da bo minęło już pół roku od składanego wniosku.

  • Administratywistka

   Kon­radzie,
   postępowanie admin­is­tra­cyjne nie ope­ru­je poję­ciem “anu­lowa­nia”.
   Jeżeli odpisano Ci, że masz uzu­pełnić bra­ki for­malne pod rygorem pozostaw­ienia sprawy bez rozpoz­na­nia, a nie uzu­pełniłeś braków — to możesz spoko­jnie składać kole­jny wniosek.

   Jeżeli w piśmie wskazane były inne okolicznoś­ci, to zależy od sytu­acji.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Izabela

  Witam,
  Czy jeśli mam dwóch świad­ków potwierdza­ją­cych ze uży­wam głównie drugiego imienia ale niezbyt dużo doku­men­tów to jest szansa że moj wniosek zostanie roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie?

  • Administratywistka

   Izabe­lo,
   to wiele zależy od konkret­nego kierown­i­ka USC. Każdy z nich samodziel­nie roz­pa­tru­je mate­ri­ał dowodowy. Na pewno nie skreśla to Two­jego wniosku. Może spróbuj znaleźć więk­szą liczbę świad­ków?

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Izabela

    A czy swiad­ka­mi moga byc dowolne oso­by np chodzace ze mna do klasy i rodz­i­na czy lep­iej zeby byla to tylko rodz­i­na?

 • Konrad

  Cześć, mam pewien prob­lem bo posi­adam nazwisko które jest ośmiesza­jące nie wygla­da na takie ale lidzie częs­to dla śmiechu to przekrę­ca­ją dlat­ego chce zmienić ale chci­ałbym żeby nowe nazwisko było nowe i nie z rodzin­nych stron nie jest z moją rodz­iną pow­iązane tak po pros­tu bo mi się podo­ba czy jest możli­wość że ist­nieje jak­iś argu­ment na to żeby to nowe nazwisko przeszło? Ze wzglę­du na nazwisko które przekrę­ca­ją i jest ośmiesza­jące?

  • Administratywistka

   Kon­radzie,
   jed­ną z przesłanek zmi­any nazwiska jest zmi­ana z powodu tego, że nazwisko jest “ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka”. Jeżeli zdarza się to częs­to i odczuwasz, że nazwisko jest ośmiesza­jące, to może to zostać uznane za pod­stawę do tego, aby nazwisko zmienić.

   Wybrane nowe nazwisko może być dowolne.
   [!] Pamię­taj tylko, że zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Justyna

  Witaj 🙂
  Jestem w trak­cie roz­wodu który najwyraźniej jeszcze trochę potr­wa. Mam nazwisko męża, tak nasze dzieci.
  Jestem w nowym związku i myślimy o dziecku ale chci­ałbym mu nadać nazwisko zarówno moje, jak i part­nera.
  Po roz­wodzie chcę wró­cić do panieńskiego nazwiska i takie nadać dziecku.
  Tylko przy tym tem­pie roz­wodu i moim wieku może się okazać że dziecko będę miała przed roz­wo­dem. C
  Czy takie uza­sad­nie­nie powro­tu do panieńskiego nazwiska prze­jdzie? Czy mogę po urodze­niu dziec­ka nadać mu swo­je panieńskie nazwisko i ojca, a swo­je zmienić po roz­wodzie?
  I jeszcze jed­no. Parter jest Por­tu­gal­czykiem i ma nazwisko z prze­drostkiem “dos”. Czy­tałam że pol­skie nazwisko może być tylko dwuczłonowe. Czy takie nazwisko prze­jdzie jako dwuczłonowe, (moje panieńskie dos jego nazwisko)?
  I jeszcze, czy moje dzieci muszą zmienić nazwisko jeśli ja je zmienię? Jeśli tak to też chci­ałbym żeby miały moje i ich ojca. Da się?

  • Administratywistka

   Justyno,
   [!] zacznę od tego, żebyś pamię­tała, że w takiej sytu­acji będzie dom­nie­manie, że ojcem dziecko jest Twój aktu­al­ny mąż. A jeżeli Twój part­ner uzna dziecko, to nadanie dziecku wyłącznie nazwiska panieńskiego będzie wyma­gało jego zgody.

   1) Przyz­nam, że nie spotkałam się z sytu­acją, aby takie uza­sad­nie­nie (przedłuża­ją­cy się pro­ces roz­wodowy) uznano za szczegól­nie ważne. Oso­biś­cie sama nie jestem pew­na czy zak­wal­i­fikowałabym taki powód jako szczegól­nie ważny. W końcu nie jest jeszcze znany wynik pro­ce­su. Zawsze jed­nak możesz zde­cy­dować się na postępowanie admin­is­tra­cyjne w spraw­ie zmi­any nazwiska.

   2) Urod­zone­mu dziecku możesz jed­nak nadać tylko swo­je aktu­alne nazwisko, więc opc­ja z nadaniem panieńskiego, kiedy nosisz inne – nie prze­jdzie.

   3) “Dos” gen­er­al­nie nie powin­no zostać to potrak­towane jako dodatkowy człon nazwiska, ale tutaj lep­iej skon­sul­tuj się wcześniej z kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego. Sama nie spotkałam się z taką sytu­acją. Pamię­taj także, że pol­skie dwuczłonowe nazwiska zapisu­je się z łącznikiem (-).

   4) Dzieci powin­ny nosić nazwisko jed­nego z rodz­iców lub nazwisko będące połącze­niem nazwisk rodz­iców. Po roz­wodzie i zmi­an­ie włas­nego nazwiska możesz wnieść admin­is­tra­cyjnie (wg opisanej w tekś­cie pro­ce­dury) o zmi­anę nazwisk dzieci. Na zgodę musi wyraz­ić zgodę ich ojciec, chy­ba że zostanie pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej, a także dodatkowo same dzieci, jeżeli ukończą 13 r.ż. W razie braku zgody ojca dzieci możesz wys­tąpić do sądu opiekuńczego o zgodę na zmi­anę. Orzecze­nie sądu zastępu­je zgodę ojca dzieci.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Kami

  Witaj
  Jestem po roz­wodzie i mieszkam za granicą. Tu mieszkam z part­nerem kto­ry nie jest moim mezem. Jestem w ciazy i po urodze­niu dziec­ka nie chce dac nazwiska ojca mimo uzna­nia ojcost­wa. Z tego co zdazy­lam sie zori­en­tować w przy­pad­ku samot­nej podrozy za granice z dzieck­iem bede musiala każ­do­ra­zowo udowad­ni­ac ze to moje dziecko poniewaz nazwiska byly by rozne.
  Jakie w tej sytu­acji mam mozli­wosci ?
  Czy moge dac dwuc­zlonowe nazwisko tz swo­je panieńskie ktore nosze i ojca dziec­ka ?
  Nawet jes­li ojciec by sie na to nie zgadzał ??
  Drugie pytanie co w sytu­acji gdy kiedyś wyjde za maz za ojca swo­jego dziec­ka i zmie­nie nazwisko na jego a dziecko z przed małzenst­wa (wspolne) bedzie mia­lo nazwisko dwuczłonowe nasze.
  Czy bede mogla zmienic nazwisko dziecku na tylko ojca w tej stu­acji ?
  Tak zeby pozbyc sie pier­wszego czlonu czyli mojego panieńskiego..
  Poz­draw­iam

  • Administratywistka

   Kami,
   a więc po kolei:
   1) wg pol­s­kich przepisów, jeżeli nastąpi uznanie ojcost­wa, a rodz­ice dziec­ka nie zgadza­ją się co do brzmienia nazwiska dziec­ka, to dziecko otrzy­ma nazwisko pod­wójne. Jeżeli będzie zgo­da ojca to może dostać nazwisko Two­je, panieńskie lub ojca. Za zgodą ojca dziec­ka możesz więc dać wyłącznie swo­je, jego lub pod­wójne ale jeśli on odmówi zgody, to otrzy­ma pod­wójne nazwisko.
   [!] Pamię­taj tylko, że to przepisy reg­u­lu­jące nadawanie imienia i nazwiska (co do zasady) Polakom. Jeżeli rejestru­jesz urodze­nie w innym kra­ju i part­ner (ojciec dziec­ka) nie jest Polakiem, to trud­no mi ocenić, w jakim zakre­sie przepisy tego kra­ju będą miały zas­tosowanie.

   2) istotne jest to, aby dziecko nosiło nazwisko, jak rodz­ice lub pod­wójne, jeżeli rodz­ice noszą różne nazwisko. Stąd ist­nieje taka możli­wość. Dzieci powyżej 13 r.ż. muszą wyraz­ić zgodę na taką zmi­anę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Arleta

  Witam,mieszkam z córką w Anglii.Córka nosi nazwisko ojca z którym nie mieszkamy.Chcę zmienic nazwisko cór­ki na moje.Ojciec wyraz­ił zgodę.Jak mam uza­sad­nić dlaczego chcę zmienic dziecku nazwisko w oświad­cze­niu do US.Pozdrawiam.

  • Administratywistka

   Cześć Arleto,
   musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest to szczegól­nie ważne. Może ułatwi Wam funkcjonowanie, w sytu­acji, w której sama dopeł­ni­asz wszys­t­kich for­mal­noś­ci związanych z jej wychowaniem. Może masz doświad­czenia w sytu­ac­jach, kiedy w Anglii różne nazwiska utrud­ni­ały Wam funkcjonowanie?

   Pomyśl i zbierz te infor­ma­c­je jako uza­sad­nie­nie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Gabika

  Dzień dobry Aniu,

  Niedawno wyszłam za mąż i pier­wot­nie w doku­men­tach wybrałam nazwisko narzec­zonego (a ter­az męża), pyta­jąc czy jest to ostate­cz­na decyz­ja. Pani w urzędzie powiedzi­ała, że mogę zmienić to nawet chwilę przed ślubem. W dzień ślubu poszłam do urzęd­nicz­ki w tej spraw­ie, jed­nak powiedzi­ała, że już za późno na taką zmi­anę i najlepiej takie sprawy załatwiać kil­ka dni przed ślubem. Czy składa­jąc ter­az wniosek o nowe doku­men­ty mogę jeszcze wró­cić do swo­jego panieńskiego nazwiska?
  Poz­draw­iam
  Gabi­ka

  • Administratywistka

   Cześć Gabiko,
   w momen­cie zawar­cia ślubu a dokład­niej złoże­nia pod­pisu na doku­men­tach i ich przekaza­nia do kierown­i­ka USC decyz­ja została pod­ję­ta. Nie ma możli­woś­ci jej zmi­any w uproszc­zonym try­bie.

   Pozosta­je pró­ba dro­gi admin­is­tra­cyjnej (opisanej w tekś­cie), aczkol­wiek pamię­taj, że musi­ałabyś znaleźć kierown­i­ka USC, który uzna Two­ją sytu­ację za szczegól­ny powód. Dla mnie był­by to ważny powód, ponieważ najpraw­dopodob­niej wprowad­zono Cię w błąd.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Kasia

  Witam serdecznie

  Od wielu lat mieszkam w Anglii i chcialam zmienic imie z Katarzy­na na Kasia, tej krotkiej formy uzy­wam wszedzie. Jedynie w kilku urzedach funkcjonu­je moja pel­na wer­s­ja imienia. Pon­ad­to, od zawsze wszyscy zwracali sie do mnie Kasia, a mieszka­jac w Anglii nikt nie moze wymow­ic praw­id­lowo Katarzy­na, dodatkowo Kasia brz­mi jak zupe­nie inne imie.
  Nieste­ty w USC w Polsce poin­for­mowano mnie, ze Kasia nie wys­tepu­je na liscie imion w Polsce i dlat­ego nie moge zmienic imienia.
  W jaki sposob i gdzie, w jakiej insty­tucji moge zlozyc wniosek o dodanie imienia Kasia do rejestru/listy w Polsce, tak abym mogla prawnie to imie zmienic? Z pewnos­cia taka lista imion jest otwarta i mam nadzieje, ze urzed­ni­cy w Polsce tez beda na tyle otwar­ci, aby dodac/aktualizowac liste imion.

  Bede wdziecz­na za pomoc i rade.

  Dzieku­je, Kasia

  • Administratywistka

   Cześć Kasiu,
   nie ma ofic­jal­nego rejestru imion. Nato­mi­ast przepisy wskazu­ją, że nie moż­na mieć imienia w formie zdrob­ni­ałej. Oczy­wiś­cie kwes­t­ia imienia zdrob­ni­ałego jest “płyn­na”. Widzi­ałam już oso­by, które mają na imię: Ola, Mag­da, Ania, choć to także są zdrob­nienia.

   Opcję są dwie:
   1) pisz do różnych kierown­ików USC, opisu­jąc sytu­ację i pyta­jąc czy jest szansa na pozy­ty­wne rozstrzyg­nię­cie;
   2) złóż ofic­jal­nie wniosek i później prze­jdź drogę odwoław­czą, w tym pewnie etap skar­gi sądowej. Jed­nak nie masz pewnoś­ci czy Sąd przyjmie Two­je stanowisko, a rozstrzyg­nię­cie jest wiążące.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Malgorzata

  Witam
  Czy moż­na zmienić kole­jność nazwiska dwuczłonowego? Moje nazwisko rodowe to Kowal­s­ka a po zawar­ciu małżeńst­wa przyjęłam również nazwisko męża : Komornik. Obec­nie Kowal­s­ka- Komornik? Z uwa­gi na liczne tłu­maczenia w pra­cy zawodowej że nie jestem komornikiem sądowym zas­tanaw­iam się nad zmi­aną kole­jnoś­ci nazwiska ale czy jest to z punku prawnego możli­we?
  Dzięku­ję za odpowiedź

  • Administratywistka

   Cześć Mał­gorza­to,
   możli­wa jest zmi­ana w try­bie admin­is­tra­cyjnym, czyli wg powyższej pro­ce­dury. We wniosku musisz uza­sad­nić ważne powody dla których chcesz zmienić nazwisko. Ja jed­nak pole­cam zawsze wcześniej poroz­maw­iać z kierown­ikiem USC. Wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto zwery­fikować, który rozu­mie ważne powody tak jak Ty.

   W razie odmowy zawsze możesz się odwołać, a później ewen­tu­al­nie wal­czyć o zmi­anę przed sądem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Phoebe

  Jestem dwa lata po rozwodzie,nie zmieniłam nazwiska z powrotem na panieńskie. Nazy­wałam się N., ter­az nazy­wam się B. Obec­nie jestem w związku z panem Z. Chce­my wziąć ślub. I tu pojaw­ia się problem,bo po ślu­bie chcę nazy­wać się N‑Z, a nie wró­ciłam do nazwiska N. Czy muszę zmienić nazwisko w try­bie admin­is­tra­cyjnym z powrotem na N i po ślu­bie dołączyć Z, czy mogę to zro­bić w try­bie uproszc­zonym — wychodząc za Z zdecydować,że będę nazy­wać się N‑Z?

  • Administratywistka

   Cześć Phoebe,
   wychodząc za mąż możesz wybrać tylko B, Z, B‑Z lub Z‑B.

   Do połączenia N‑Z musisz wcześniej prze­jść drogę admin­is­tra­cyjną i prze­jść z B. na N.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Rena

  Witaj.
  Jestem 12 lat po ślu­bie, mam nazwisko dwuc­zlonowe: panieńsko-mężowe.
  Nieste­ty, decyz­ja była błę­dem. Prob­lemów mam przez to sporo, nie mieszczę się w rubrykach i dodatkowo panieńskie jest trochę ciężkie i pow­sta­ją niejed­nokrot­nie pomył­ki. W zasadzie wszędzie posługu­je sie nazwiskiem męża, ale wiado­mo że w doku­men­tach admin­is­tra­cyjnych muszę podawać zgod­nie z dowo­dem. Byłam dzisi­aj w USC w mazowieckim i Pani powiedzi­ała, że nie ma pod­staw do zmi­any, bo to fan­aberie, nieprze­mys­lane decyz­je itd itp.… ech 😞.
  Na koniec dodała, żebym poszukała przy­chyl­nego urzęd­nicz­ka bo ona nie…
  Proszę pomóż, czy mimo wszys­tko jest jakaś możli­wość??
  Poz­draw­iam serdecznie

  • Administratywistka

   Cześć Reniu,
   wniosek o zmi­anę możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC w Polsce. Pole­cam więc, żebyś skon­tak­towała się z kilko­ma USC i wybadała, gdzie się zgodzą. Może warto napisać do kilku z nich maila, wyjaś­ni­a­jąc, że powód jest ważny: wspólne nazwisko z dzieć­mi, utrud­nienia w codzi­en­nym życiu, itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Monika

  Dzień dobry, jestem 5 lat po roz­wodzie i chci­ałabym wró­cić do panieńskiego nazwiska. Wiem, że musze złożyć wniosek o admin­is­tra­cyjną zmi­anę nazwiska. Podob­no należy podać „moc­ne” powody tej decyzji a mną kieru­je głównie to, że zwycza­jnie nie chce się już tak nazy­wać. Nie żyje­my z byłym mężem w najlep­szych kon­tak­tach, częs­to słyszę żebym zmieniła jego nazwisko i mam już tego serdecznie dość. Zatrzy­małam jego nazwisko głównie ze wzglę­du na dzieci. Obec­nie maja już 13 i 10 lat. Proszę o pod­powiedz czym najlepiej uar­gu­men­tować powód chę­ci zmi­any nazwiska. Z góry serdecznie dzieku­je. Poz­draw­iam

  • Administratywistka

   Cześć Moni­ka,
   wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto wcześniej umówić się na spotkanie z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oce­nia taką sytu­ację. Może wprost wskaże jakie będzie praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

   Argu­men­ty to wskazanie negaty­wnych emocji, presji społeczeńst­wa i tego, jaką wywier­a­ją inni; trud­ny pro­ces roz­wodowy. Przy okazji pojawi się pewnie też wątek tego, jak nazy­wać się będą dzieci po zmi­an­ie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Izabela

  Witam, chce wró­cić do nazwiska panieńskiego po roz­wodzie, od mojego roz­wodu minęło już parę lat, wiem że zosta­je mi zmi­ana admin­is­tra­cyj­na, chcę wró­cić do panieńskiego ponieważ mam dziecko z moim aktu­al­nym mężem Hisz­panem, w Hisz­panii dzieci mają nazwisko ojca i mat­ki, nie chci­ałam dac dziecku nazwiska byłego męża więc zare­je­strowali go z moim panieńskim ale prob­lem jest że moje dziecko ma inne nazwisko niż moje dlat­ego bard­zo mi zależy do powro­tu do panieńskiego, w jaki sposób mogłabym to napisać, czy ten powód zal­icza się do ważnych powodów i urzęd­nik da mi zgodę, dzięku­ję

  • Administratywistka

   Cześć,
   powin­naś dokład­nie opisać sytu­ację, tj. wyjaśnić, że rozwiodłaś się, ale później zde­cy­dowałaś się na kole­jny związek małżeńs­ki i z uwa­gi na to, że związek jest z oby­wa­telem innego kra­ju, to posi­adanie innego nazwiska niż dziecko jest kłopotli­we i prob­lematy­czne. Wskaż, że utrud­nia to przemieszczanie się pomiędzy kra­ja­mi, dban­ie o więzi rodzinne. Staw­ia też dziecko w trud­nej sytu­acji w Hisz­panii, gdzie nat­u­ralne jest, że dziecko ma pod­wójne nazwisko (po mamie i tacie), a tutaj żaden z rodz­iców nie ma zbieżnego.

   Wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto wcześniej umówić się na spotkanie z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oce­nia taką sytu­ację. Może wprost wskaże jakie będzie praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Izabela

    Dzięku­ję ślicznie za odpowiedz, wniosek będę składać przed kon­sulem, mam nadzieje że roz­pa­trzą wniosek pozy­ty­wnie, bo naprawdę jest to dla nas kłopotli­wa sytu­ac­ja. Poz­draw­iam.

 • Zuzanna

  Dzień dobry! Czy jest admin­is­tra­cyj­na możli­wość zmi­any imienia nie­jako “przy okazji” zamążpójś­cia, czyli zmi­an­ie nazwiska na nazwisko męża? Chci­ałabym “usunąć” pier­wsze imię, bo całe życie uży­wam drugiego i chci­ałbym tylko to zostaw­ić, wraz z nowym nazwiskiem po mężu. Czy da się to załatwić w jed­nym momen­cie? Było­by to o wiele prost­sze niż kole­jno: zmi­ana imienia > wyro­bi­e­nie doku­men­tów > zmi­ana nazwiska na nazwisko męża > znów nowe doku­men­ty. Tak mi nieste­ty porad­zono w USC, pod­czas usta­la­nia daty ślubu.

  • Administratywistka

   Cześć Zuzan­na,
   z uwa­gi na świąteczny okres odpisu­ję z lekkim opóźnie­niem.

   W pro­ce­durze “ślub­nej” możesz zmienić w uproszc­zony sposób jedynie nazwisko. Uproszc­zony, tzn. w Urzędzie Stanu Cywilnego po pros­tu poda­jesz nazwisko, jakie chcesz nosić po ślu­bie, mogąc wybrać swo­je, part­nera lub połącze­nie obu.

   Imię możesz zmienić wyłącznie admin­is­tra­cyjnie, tzn. składa­jąc wniosek o zmi­anę imienia. Pro­ce­du­ra przed­staw­iona w USC ma sens.

   Oczy­wiś­cie możesz przy okazji ślubu pozostać przy swoim nazwisku, a później admin­is­tra­cyjnie złożyć wniosek o zmi­anę imienia oraz nazwiska (zami­anę dwóch imion na jed­no uży­wane oraz zami­anę nazwiska na nazwisko męża, bo chci­ałabyś mieć jed­nak wspólne z uwa­gi na np. planowane wspólne dzieci). Jed­nak w tym przy­pad­ku kierown­ik USC, roz­pa­tru­jąc wniosek będzie decy­dował o zmi­an­ie imienia oraz nazwiska. W naj­gorszym wypad­ku na żad­ną ze zmi­an się nie zgodzi.

   W świ­etle przepisów możesz także złożyć wniosek o zmi­anę imienia przed ślubem. Może to jed­nak wprowadzać kom­p­likac­je, jeżeli zmi­ana imienia nastąpi bezpośred­nio przed ślubem z uwa­gi na dane w doku­men­tach. Jeżeli do ślubu jeszcze masz dwa-trzy miesiące to może warto wcześniej zmienić imię?

   Poz­draw­iam
   Ania

 • MARCIN

  Jak byś zareagowała na taką infor­ma­c­je od urzęd­ni­ka stanu cywilnego. Poszłem po wniosek o zmi­anę imienia a Pani kierown­icz­ka powiedzi­ała że bym nie pisał wniosku bo i tak dostanę odmown­ie. Nie wiem co mam ter­az zro­bić. POZDRAWIAM

  • Administratywistka

   Cześć,
   w takiej sytu­acji pole­cam złożyć wniosek do innego kierown­i­ka. Nie ma tutaj przy­mu­sowej właś­ci­woś­ci wg miejs­ca zamieszka­nia czy zamel­dowa­nia.

   Ewen­tu­al­nie, po dosta­niu odmowy składasz odwołanie, a później ewen­tu­al­nie skargę do Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Maximus

  Czy ist­nieje możli­wość zmi­any zarówno imienia jak i nazwiska składa­jąc tylko jeden wniosek czy trze­ba składać odd­zielne wnios­ki?

  • Administratywistka

   Cześć,
   tak, moż­na zmienić za pomocą jed­nego wniosku zarówno imię, jak i nazwisko.
   Ustawa mówi o zmi­an­ie imienia lub nazwiska. W języku prawniczym “lub” to zarówno “i”, jak i “albo”. Oznacza to, że moż­na zmienić imię i nazwisko/ imię albo nazwisko.

   Zobacz na to, jak mówi Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Krakowie: “(…) czy strona wnosząc o zmi­anę imienia i/lub nazwiska (…)” — wyrok z dnia 24.01.2018 r., sygn. akt III SA/Kr 1189/17.

   Podob­nie była sprawa pró­by zmi­any danych na James Bond. Nie kwes­t­ionowano wtedy, że wniosek był jeden — Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24.09.2008 r., sygn. akt III SA/Łd 147/08.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *