Gry hazardowe Online na prawdziwe pieniądze zyskują coraz większą popularność wśród polskich obywateli. Wiedząc o tym, powinieneś znać kilka ważnych czynników, takich jak bezpieczeństwo lub zarządzanie kapitałem. Profesjonaliści na https://rankingcasino.pl/kasyno-online-na-prawdziwe-pieniadze/ zbudował ranking najlepszych kasyn online na prawdziwe pieniądze, badając ich bonusy i promocje, metody bankowe i dostawców oprogramowania.

Jak zmienić imię/ nazwisko? — wniosek i argumentacja

Banner porady prawne administratywistka

Wyjaś­ni­am, w jaki sposób zmienić imię/ nazwisko. Pokazu­ję, jak napisać wniosek, do kogo skierować i jak argumentować. 

#1 Dlaczego zmiana imienia/ nazwiska jest lekko skomplikowana?

Po pros­tu, zasadą jest, że imię/ nazwisko to dane dosyć trwałe. Ich zmi­ana jest dopuszczal­na, ale raczej  w sytu­ac­jach ważnych, kiedy jest to dobrze uzasadnione.

Obec­nie mamy 2 opc­je zmi­any imienia/ nazwiska:

 1. pod­sta­wowa — zmieni­amy imię. nazwisko admin­is­tra­cyjnie na pod­staw­ie ustawy z dnia 17 październi­ka 2008 r. o zmi­an­ie imienia i nazwiska;
 2. szczegól­na:
  • zmi­ana imienia dziec­ka do 6 miesię­cy od sporządzenia aktu urodzenia — wtedy zgłasza się takie oświad­cze­nie do kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego (USC);
  • zmi­ana nazwiska przy ślu­bie — na nazwisko pod­wójne lub męża, a następ­nie ewen­tu­al­nie przy powro­cie — powrót do panieńskiego nazwiska — wtedy skła­da się oświad­cze­nie woli w tym tema­cie. Przy okazji pole­cam tekst: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślubie?

W dzisiejszej poradzie prawnej sku­pi­am się na tej drodze administracyjnej.
Prze­jdźmy więc do konkretów — kiedy może­my zmienić imię/ nazwisko i jak to zrobić.

#2 Kiedy możesz zmienić imię/nazwisko?

W Polsce możesz zmienić imię/ nazwisko, jeżeli jesteś:

 • oby­wa­telem polskim;
 • cud­zoziem­cem niema­ją­cym oby­wa­telst­wa żad­nego państ­wa, jeżeli masz w Polsce miejsce zamieszkania;
 • cud­zoziem­cem, który uzyskał w Polsce sta­tus uchodź­cy — w szczegól­nych przypadkach.

Tym samym, cud­zoziemiec, który ma oby­wa­telst­wo kra­ju innego niż Pol­s­ka nie może zmienić imienia/nazwiska w tym trybie.

Dodatkowo, potrze­bu­jesz ważnego powodu, aby dokon­ać zmi­any. Ważny powód, to w szczególności:
 • imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka;
 • inne imię lub nazwisko fak­ty­cznie używane;
 • bezpraw­na zmi­ana imienia/ nazwiska;
 • dopuszczal­ność wyboru innego imienia/ nazwiska, zgod­nie z przepisa­mi prawa państ­wa, którego oby­wa­telst­wo również się posiada.

To otwarty kat­a­log. Broniły się sytu­acje, kiedy zmi­ana imienia/ nazwiska wynikała z trau­maty­cznych przeżyć z dziecińst­wa i chę­ci odcię­cia się od przeszłoś­ci. Pozosta­je jed­nak kwes­t­ia uza­sad­nienia wyboru.

#3 Uzasadnienie wniosku

To najważniejsza część wniosku. Musisz wykazać, jaki w Twoim przy­pad­ku jest ważny powód do zmi­any imienia/ nazwiska, a a następ­nie udowod­nić, że tak jest.

Przykład: Jesteś Katarzy­na, a wszyscy mówią do Ciebie Marysia. Nie wiesz w sum­ie dlaczego, ale od dziecińst­wa tak się zaczęło i do dzisi­aj sama przed­staw­iasz się jako Mań­cia. W tej sytu­acji pod­stawą zmi­any jest zmi­ana na imię fak­ty­cznie uży­wane (mowa o imie­niu: Maria, nie zdrob­nie­niu). Wyjaś­ni­asz, że odkąd pamię­tasz tak do Ciebie mówiono. Poda­jesz nami­ary na świad­ków, którzy to potwierdzą. Dołącza­sz np. pocztówki/ kop­er­ty adresowane do Ciebie na imię Maria.

#4 Czy mogę wybrać dowolne imię/ nazwisko?

Poda­ję kil­ka najważniejszych zasad:

 • imion moż­na posi­adać maksy­mal­nie 2, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posiada;
 • gen­er­al­nie nie moż­na wybrać imienia w formie zdrob­ni­ałej czy ośmiesza­jącego, bądź niewskazu­jącego jed­noz­nacznie na płeć;
 • nazwisko moż­na posi­adać jed­no, a maksy­mal­nie dwuczłonowe, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posiada;
 • zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).
Zmi­ana imienia oznacza:
 • zastąpi­e­nie wybranego imienia innym imieniem;
 • zastąpi­e­nie dwóch imion jed­nym imieniem;
 • zastąpi­e­nie jed­nego imiona dwoma;
 • dodanie drugiego imienia;
 • zmi­anę pisowni imienia;
 • zmi­anę pisowni imion;
 • zmi­anę kole­jnoś­ci imion.
Zmi­ana nazwiska oznacza:
 • zmi­anę na inne nazwisko;
 • zmi­anę pisowni nazwiska;
 • zmi­anę nazwiska ze wzglę­du na for­mę właś­ci­wą dla rodza­ju żeńskiego lub męskiego.
 • zmi­ana nazwiska może doty­czyć nazwiska nos­zonego aktu­al­nie lub nazwiska rodowego;
 • zmi­ana nazwiska nos­zonego po zawar­ciu małżeńst­wa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, roz­cią­ga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie oso­by ubie­ga­jącej się o zmi­anę nazwiska.

#5 A co z nazwiskiem dzieci (jeśli już je masz)?

Gdy obo­je rodz­ice zmieni­a­ją nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się (samoist­nie) na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeńst­wa (a także na dzieci przysposobione).

Gdy jed­no z rodz­iców zmienia nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców,

 • pod warunk­iem że dru­gi z rodz­iców wyraz­ił na to zgodę, chy­ba że nie ma on pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub jest pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej albo nie żyje.;
 • a jeżeli w chwili zmi­any nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmi­any nazwiska dziec­ka jest potrzeb­ne także wyraże­nie zgody przez dziecko;
 • a w przy­pad­ku braku porozu­mienia między rodzi­ca­mi dziec­ka każde z nich może zwró­cić się do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziec­ka. Pra­wom­oc­ne orzecze­nie sądu zastępu­je wtedy zgodę rodz­i­ca i nie jest potrzeb­ne jego uczest­nict­wo w postępowaniu.

#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?

Jest o bajecznie łatwe. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za pośred­nictwem konsula.

We wniosku proszą o podanie w jakich mias­tach sporząd­zono akt urodzenia czy małżeńst­wa, tak aby później móc poin­for­mować tych kierown­ików USC o zmianie.

#7 Złożyłam wniosek. I co dalej?

Złożyłaś niosek? To ter­az pozosta­je Ci czekać na decyzję. Powin­no to trwać około miesią­ca. Bywa różnie. Jeżeli decyz­ja przyjdzie pozy­ty­wnie — super. Od momen­tu jej ode­bra­nia możesz składać wniosek o nowy dowód. Dostałaś odmowę? Przeczy­taj uza­sad­nie­nie i jeśli dalej uważasz, że zmi­ana była zasad­na — napisz odwołanie do woje­w­ody lub skon­tak­tuj się z prawnikiem, który Ci w tym pomoże 🙂

Słowo końcowe

Mówiłam, że zmi­ana imienia i nazwiska jest do oga­r­nię­cia. Jeśli coś jest jeszcze do wyjaśnienia — pisz w komentarzach .

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

864 komentarze

 1. Dzień dobry!
  Bard­zo dzięku­ję za Pani post, jest świet­ny. Mam jed­nak pewne pytanie. Nazy­wam się Bar­tosz i zależało­by mi na zmi­an­ie imienia na Ben­jamin. Mniej więcej połowę roku pracu­ję w Nor­wegii, drugą połowę studi­u­ję w Polsce. Po stu­di­ach chci­ałbym na stałe przeprowadz­ić się do Nor­wegii, oby­wa­telem NO jed­nak jeszcze nie jestem (to dłu­gotr­wały pro­ces). Bard­zo by mi zależało, by mieć imię wys­tępu­jące w nor­weskim z dwóch powodów. Po pier­wsze znacznie by mi to ułatwiło funkcjonowanie w Nor­wegii i pracę tam jako lekarz, było­by to bardziej nat­u­ralne. Poza tym imię Bar­tosz jest trudne do wymówienia i częs­to spo­tykam się z błę­da­mi w pisowni. Dodatkowo w Polsce na codzień uży­wam Bartek, co jeszcze dodatkowo wprowadza w NO zamieszanie, a uży­wanie Bar­tosz jest dla mnie niekom­for­towe, zbyt ofic­jalne. Mam nadzieję, że w miarę klarown­ie wyjaśniłem sytu­ację. Myśli Pani, że mam szan­sę otrzy­mać pozy­ty­wny odzew? W jaki sposób mógłbym to argu­men­tować? Z góry dzięku­ję i pozdrawiam!

  • Dodam, że nor­wescy zna­jo­mi tak się do mnie od jakiegoś cza­su zaczęli zwracać w pry­wat­nych roz­mowach, ale nie bard­zo wiem, jak mógłbym wyko­rzys­tać to jako dowód. Wyda­je się mało przekonywujące.

 2. Dzień dobry,
  Mam jed­no imię, ale chci­ałabym dodać drugie. Czy to, że chce mieć drugie imię po mojej ukochanej bab­ci jest wystar­cza­ją­cym powodem?

 3. Dzień dobry,
  Bard­zo zależy mi na zmi­an­ie nazwiska nieste­ty nie wiem czy powód jest wystar­cz­ja­cy. Od lat jestem ofi­arą prześlad­owań ze strony ojca pod wzglę­dem psy­chicznym oraz fizy­cznym. Chci­ałabym się odciąć od tego psy­chopaty, nie mieć abso­lut­nie żad­nych pow­iązań. Pon­ad­to moje nazwisko częs­to było wyśmiewane przez rówieśników.
  Pozdrawiam

 4. Dzien dobry Pani Aniu,
  1) jes­li ojciec byl­by pozbaw­iony praw do syna lub byla­by zgo­da sadu na zmi­ane nazwiska syna to takze musze skladac w USC wniosek z uza­sad­nie­niem? czy wystar­czy sam wniosek bez gleb­szej argumentacji?
  2) jak zlozyc wniosek lac­zony o zmi­ane nazwiska mojego i syna jed­noczes­nie na moje panien­skie? czy to wpisu­je sie i argu­men­tu­je na 1 wspol­nym wniosku?
  Powody do zmi­any wyda­ja sie dosc moc­ne i w zasadzie takie same dla mnie i syna (po roz­wodzie jak i przed brak wiezi z rodz­i­na ojca, ojciec kil­ka razy byl w wiezie­niu, brak zain­tere­sowa­nia i kon­tak­tu, place­nia ali­men­tow, prze­moc psy­chicz­na, syn moc­no zwiazany z moja rodzina )
  Bard­zo dzieku­je za podpowiedzi 🙂

 5. Dzień dobry Pani Aniu, 

  Pomi­mo, że bystra ze mnie oso­ba to pytaniem nie zabłysnę 😀
  Z powyższego wyni­ka, że bez prob­le­mu zmienię swo­je nazwisko przez wgląd na dziecińst­wo ale czy zmi­ana na Mon­roe będzie możli­wa? Przeprowadzam się do stanów i pop­u­larne nazwisko amerykańskie bard­zo ułatwiło by mi życie. Nie wiem czy zasłu­gi kul­tur­owe tyczą się także osób z obcych krajów. 

  Miłego dnia!

  • Dzień dobry,
   zasłu­gi kul­tur­owe mogą się odnosić do obcokra­jow­ców, więc ist­nieje ryzyko odmowy. Zawsze może Pani zadz­wonić do USC i spróbować zapy­tać tele­fon­icznie o to czy takie nazwisko było­by problematyczne.

   Poz­draw­iam
   Ania

 6. Witam

  Mam pytanie jak to jest z tą zmi­aną dwóch imion na jed­no, tzn jaki sen­sowny powód tam podać. Zwycza­jnie nie uży­wam drugiego imienia, całą kore­spon­dencję i wszelkie umowy mam na pier­wsze imię ponieważ jest to dla mnie prost­sze, te drugie muszę podawać tylko przy sprawach urzę­dowych. Co mogę napisać w uza­sad­nie­niu, ponieważ pra­cown­ik USC stwierdz­ił nie­ofic­jal­nie, że nieuży­wanie drugiego imienia nie jest powodem?

  • Dzień dobry,
   nie zgodzę się, że nieuży­wanie nie jest powo­dem. Ma Pan obec­nie na imię np. Adri­an Jan, a uży­wa Pan wyłącznie imienia Jan.
   Powo­dem zmi­any będzie więc zmi­ana imion Adri­an Jan na jed­no uży­wane — Adri­an. A dowodów będzie miał Pan mnóst­wo — różne umowy o prąd, gaz. tele­fon, doku­men­ty urzę­dowe, w tym pewnie i jakieś doku­men­ty cho­ci­aż­by z gminy itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 7. Dzień dobry, jestem z Białorusi. Mam pochodze­nie pol­skie i od kilku lat oby­wa­telst­wo Pol­skie. Mam nazwisko, które mi przeszkadza, częs­to mylą litery w nazwisku i jest trudne do przeczy­ta­nia. Chci­ałbym zmienić na nazwisko mojego pol­skiego prapradzi­ad­ka. Czy jest jakaś szansa na zmi­anę i jak to moż­na uza­sad­nić we wniosku? (mam doku­men­ty mojego przod­ka, nawet dowód z odciskiem palcu).

  Poz­draw­iam serdecznie
  Cyryl

  • Dzień dobry,
   jako ważny powód może Pan wskazać:
   — trud­noś­ci z poprawną wymową nazwiska oraz z jego poprawnym zapisem w doku­men­tach urzędowych,
   — chęć powro­tu do rodzin­nego pol­skiego nazwiska w związku z uzyskaniem pol­skiego obywatelstwa,
   — ułatwie­nie funkcjonowa­nia w Polsce z nazwiskiem o pochodze­niu polskim.

   Poz­draw­iam
   Ania

 8. Dzień dobry, chci­ałabym dopisać nazwisko panieńskie mat­ki do aktu­al­nego. Rodz­ice są małżeńst­wem, aczkol­wiek mat­ka postanow­iła pozostać przy swoim nazi­wsku i z powodów mi niez­nanych odziedz­iczyłam tylko nazi­wsko od strony ojca. Dwukrot­nie mój wniosek w tej spraw­ie został odrzu­cony w urzędzie mias­ta, powo­dem były „zbyt mało wywołu­jące emoc­je” argu­men­ty, które nie został­by roz­pa­tr­zone pozy­ty­wnie. W związku z tym mam pytanie, czy pra­cown­ik urzę­du mias­ta ma pra­wo odrzu­cic wniosek z takich powodów?
  Jeśli tak, co w takim razie powin­nam dodać, aby poz­wolono mi na dopisanie nazwiska mat­ki, na którym bard­zo mi zależy?
  Z góry dzięku­ję, pozdrawiam.

  • Dzień dobry,
   w przy­pad­ku decyzji odmownej zmi­ana na to konkretne nazwisko z tego konkret­nego powodu nie będzie możli­wa. Decyz­ja odmow­na uniemożli­wia złoże­nie kole­jnego wniosku w tej samej sprawie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Witam. Mam pewien dylemat ponieważ od około 5 lat użytku­je innego imienia A moje imię urzę­dowe którego uży­wam tylko jeżeli jestem zmuszony(rzadko) kojarzy mi się z trau­ma­mi z okre­su dziecińst­wa i dosyć z rodz­iną która podob­no bard­zo chci­ała abym tak miał na imię A chci­ałbym się trochę bardziej odciąć od przeszłoś­ci w taki sposób który właśnie opisu­je jest mi on już znany I pomoc­ny. Jakie mógłbym dać jeszcze uza­sad­nienia do zmi­any mojego urzę­dowego imienia? Czy opłace­nie prawni­ka może mi w tym pomóc?

  • Dzień dobry,
   pole­cam lek­turę pozostałych komen­tarzy pod wpisem — zna­j­du­ją się tam pomoc­ne komen­tarze w podob­nych sprawach.

   Poz­draw­iam
   Ania

 10. Dzień dobry,
  mam tylko jed­no imię, a chci­ałabym dodać sobie drugie.
  Nie speł­ni­am kry­ter­iów, które są wskazane przy zmi­an­ie imienia.
  Ale… pra­wo zezwala mieć dwa imiona. Czy mogę po pros­tu sko­rzys­tać z tego “przy­wile­ju”?

  Poz­draw­iam serdecznie
  DR

  • Dzień dobry,
   to jest bardziej skomplikowane:
   — dwa imiona moż­na nadać przy urodze­niu i ewen­tu­al­nie zmienić w ciągu 6 miesięcy,
   — jeśli otrzy­ma się jed­no, to nie ma już później “przy­wile­ju”,
   — zmi­ana jest możli­wa, ale z ważnego powodu — to nie tylko kat­a­log z ustawy, ale i każdy inny ważny powód. Pro­ponu­ję przeczy­tać pozostałe komen­tarze, może z którymś z powodów się Pani identyfikuje.

   Poz­draw­iam
   Ania

 11. Witam,
  czy jest możli­wość powro­tu do ory­gi­nal­nej pisowni nazwiska? Pochodzę z Raci­borszczyzny, gdzie po wojnie wszelkie związ­ki z niemiecką przeszłoś­cią stara­no się wymazy­wać. Doty­czyło to także niemiec­kich imion i nazwisk, które były przy­mu­sowo zmieni­ane. Również w przy­pad­ku mojej rodziny nazwisko uległo niepotrzenej zmianie.
  Pozdrawiam
  Dawid

  • Dzień dobry,
   tak — jako powody wskaza­łabym m.in. kon­tyn­uowanie trady­cji rodzin­nych i powrót do nazwiska niesłusznie zmienionego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 12. Witam, czy jest szansa na zmi­ane imienia i nazwiska na nie nie będące pol­ski­mi i nie mające pol­skiej posowni.
  Powody są dość błache dla pol­skiego prawa.
  Zna­jo­mi zwraca­ją się do mnie w ten sposób, chęć zamknię­cia pewnego rozdzi­ału życia za mną i sam fakt tego, że pomi­mo nie posi­ada­jąc ośmiesza­jącego ani imienia i nazwiska czu­ję się nie swo­jo i nie kom­for­towo musząc go użyć a zdarza­ją się i głupie pomył­ki ortograficzne nawet w urzę­dach. Czy jest jakakol­wiek szansa?

  • Cześć,
   imię i nazwisko mogą być obco­języ­czne. Ważniejsze jest jed­nak, żeby powód zmi­any mógł zostać uznany za ważny. Prob­le­my z pisown­ią i błędy w urzę­dach to dobry trop. Własne odczu­cia też, ale tutaj przy­dało­by się jeszcze bardziej obiek­ty­wne uza­sad­nie­nie, np. że inni też tak uważa­ją. Proszę tylko pamię­tać, że jeśli powo­dem ma być zmi­ana m.in. z powodu pomyłek w urzę­dach, to nowo wybrane powin­no być takie, żeby to takich pomyłek nie prowadzić.

   Poz­draw­iam
   Ania

 13. Witam,
  Czy jeśli imię brz­mi tak samo w męskiej i damskiej formie, jed­nakże wyraźnie się ono odmienia (Sam — jej, Samowi — jemu) to czy imię zostało­by uznane?
  Chcę napisać we wniosku, że uży­wam tego imienia od 8 lat, jed­nakże boję się iż pomyślą, ze jest to skrót.
  Imię to nor­mal­nie funkcjonu­je za granicą, jed­nakże w Polsce wg wykazu imion nie ma takiej osoby.
  Chcę napisać również, ze językoz­naw­ca stwierdz­ił, ze imię to jest pełne oraz nie jest zdrob­nie­niem — mogę to zrobić?
  Dzieku­je za odpowiedz i pozdrawiam

  • Cześć,
   imię musi jed­noz­nacznie wskazy­wać na płeć, więc ist­nieje więk­sze ryzyko odmowy. Szczegól­nie, że w naszym kręgu kul­tur­owym — intu­icyjnie to widzę — imię Sam jest związane z for­mą męską.

   Poz­draw­iam
   Ania

 14. Dzień dobry. Jak zmienić nazwisko na panieńskie po śmier­ci męża z kto­rym chcialam sie rozwi­esc, nie wiem co napisac w uza­sad­nie­niu. Pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   proszę pomyśleć o powodach, które stały się pod­stawą pozwu o rozwód. Powody mają być prawdzi­we. MOże lek­tu­ra innych komen­tarzy pod postem poz­woli Pani ustal­ić, jakie powody będą adekwatne?

   Poz­draw­iam
   Ania

 15. Dobry wieczór,
  Zwracam się do Pani z prośbą o pomoc.
  Chci­ałabym zmienić nazwisko mojego dziec­ka, a bardziej dodać swo­je nazwisko do nazwiska taty dziec­ka. Dodam, że nie jestem w związku for­mal­nym z ojcem dziecka.
  Jak uza­sad­nić taki wniosek?
  Synek jest owocem naszego związku dlat­ego pomyślałam że powinien nosić nazwisko mamy i taty.

  • Dobry wieczór,
   jeżeli obo­je macie władzę rodzi­ciel­ską, to przede wszys­tkim koniecz­na jest zgo­da ojca dziec­ka. W razie jej braku — zastępcze orzecze­nie sądu rodzin­nego. Odnośnie do argu­men­tacji — wykazy­wałabym, że w “codzi­en­nej” opiece różne nazwiska utrud­ni­a­ją funkcjonowanie (jeśli fak­ty­cznie tak jest) i z uwa­gi na różne nazwiska rodz­iców dziecko może się czuć np. wyalienowane w przyszłoś­ci (choć ta to nacią­gana kon­cepc­ja) — bardziej chodzi o to, jak Pani to odczuwa.

   Poz­draw­iam
   Ania

 16. Dzień dobry, chci­ałam się zapy­tać, co w przy­pad­ku jeżeli od wczes­nego dziecińst­wa bun­towałam się prze­ci­wko posi­ada­niu imienia, które mam w doku­men­tach. Na pod­wórku przed cza­sa­mi przed­szko­la uży­wałam pseudon­imu, który pozostawał ze mną do 8 klasy (jestem w ostat­niej liceum). Dlat­ego, że ten pseudon­im nie pasu­je na imię, a od niedaw­na uży­wam dosyć rzad­ko spo­tykanego (szukałam doku­men­tów i ok. 36 osób w Polsce nosi to imię). Jeżeli mam tylko jeden dowód w postaci zaproszenia na 18 urodziny, oraz wiele skrinów (screen­shotów) z rozmów, gdzie jest w moją stronę uży­wane imię na które chcę zmienić, mam również wszys­tkie social media oraz emaila na to imię, czy jest to wystar­cza­jące? Do tego mam niedłu­go 18 lat (włas­nie w tym wieku zamierzam od razu złożyć) czy to mnie od razu nie skreśli? Czy mam jakiekol­wiek szanse? Naprawdę nigdy nie utożsamię się z imie­niem z doku­men­tów + jest dla mnie zbyt pospo­lite, wszyscy zna­jo­mi mówią, że ani znacze­nie, ani brzmie­nie nie pasu­je. A imie na ktore chce zmienic ma dla mnie ogrom znaczen.
  Z góry bard­zo dzięku­ję za cier­pli­wosc i pomoc.

  • Dzień dobry,
   jeśli pod­stawą ma być zmi­ana na imię fak­ty­cznie uży­wane — to przy­dały­by się jed­nak “tward­sze dowody”, jak np. oświad­cze­nie nauczy­cieli, że fak­ty­cznie zwraca­ją się do Ciebie tym imieniem.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzień dobry ponown­ie. Nieste­ty nauczy­ciele nigdy nie wzięli mnie na poważnie. Cała szkoła niby wie, że uży­wam innego imienia, ale umyśl­nie mówią inaczej. Mam jeszcze dowody z obozu, gdzie dosyć pop­u­larny idol wywołał mnie z uży­wanego imienia (na te, które chce zmienić) (mam sprzed roku jeszcze z iden­ty­cznej sytu­acji), oraz auto­grafy z dedykacją dla mnie.
    Na prawdę chci­ałabym to jakoś móc wywalczyć. 😅
    Ewen­tu­al­nie mogę pod­py­tać zna­jomych o takie oświad­cze­nie, gdzieś kiedyś czy­tałam, że około 5 to już dość dużo.
    Dzięku­ję jeszcze raz!

    • Dzień dobry,
     dowody z oświad­czeń zna­jomych mogą pomóc, ale trud­no ocenić, jak postąpi Kierown­ik USC.

     Poz­draw­iam
     Ania

 17. Dzień dobry. Od 12 lat jestem w związku małżeńskim, zaw­ier­a­jąc które zde­cy­dowałam się na przyję­cie drugiego członu [nazwiska męza]. Po pię­ciu lat­ach małżeńst­wa złożyłam pozew o rozwód z winy męża i w br otrzy­małam wyrok, który nadal jest niepra­wom­oc­ny (czekam na uza­sad­nie­nie). Od kilku lat posługu­ję się tylko nazwiskiem rodowym (piecząt­ki, pub­likac­je naukowe, w których jest współau­torem). Nie czu­ję żad­nej więzi z nazwiskiem męża, pon­ad­to fakt posi­ada­nia drugiego członu wpły­wa na mnie negaty­wnie (były mąż wszczy­na prze­ci­wko mnie postępowa­nia karne, które następ­nie są umarzane), co tym bardziej negaty­wnie nastaw­ia mnie do tego “ogo­na” w postaci drugiego członu. Poza tym jestem pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu, pub­liku­ję prace naukowe, które są efek­tem mojej pra­cy i dlat­ego pod­pisu­ję się tylko nazwiskiem rodowym. Czy te argu­men­ty i ciągnące się w nieskońc­zoność postępowanie roz­wodowe są wystar­cza­jące aby urząd stanu cywilnego wyraz­ił zgodę na mój powrót do nazwiska rodowego przez pra­wom­oc­nym wyrok­iem sądu.

  • Dzień dobry,
   uważam, że są duże szanse na pozy­ty­wną decyzję Urzędu.
   Pod­stawą będzie przede wszys­tkim zmi­ana na nazwisko fak­ty­cznie uży­wane, co może Pani udowodnić.

   Poz­draw­iam
   Ania

 18. Witam. Mam takie pytanie. Zostałem skazany przez sąd w Wielkiej Bry­tanii a prasa opub­likowała moje nazwisko i adres. W związku z tym zostałem zaatakowany w miejs­cu pra­cy. Chcę zmienić nazwisko aby uniknąć dal­szych prześlad­owań. Z uwa­gi na fakt, że tem­at pod­jęło kilka­naś­cie gazet, sama zmi­ana adresu i pra­cy może być niewystar­cza­ją­ca, ponieważ jako cud­zoziemiec mam imię i nazwisko raczej mało pow­tarzalne. Spo­tykam się z agresją słowną i fizy­czną kiedy moje per­son­a­lia wychodzą na jaw. Jaka jest szansa na doko­nanie zmiany?

  • Dzień dobry,
   pro­ponu­ję skon­sul­tować się z kon­sulem (zapewne za jego pośred­nictwem będzie Pan składał wniosek).

   Z poważaniem
   Ania

 19. Dzień dobry 😀 Niecały rok temu złożyłam wniosek o zmi­anę imienia i został on roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie. Nie ukry­wam że rady z Pani blo­ga niemało się do tego przyłożyły, a więc dzięku­ję. Wiem że taki wniosek moż­na złożyć tylko raz. I jest to wniosek o zmi­anę imienia i/lub nazwiska. Zas­tanaw­iam się więc, czy gdy­bym chci­ała kiedyś zmienić nazwisko mogłabym to w ogóle zro­bić? Co praw­da chodzi o inny człon tożsamoś­ci, ale nie mogę też powiedzieć, że wcześniej wniosku nie składałam. Co Pani o tym sądzi?

  • Dzień dobry,
   ten jeden wniosek doty­czy jed­nej konkret­nej sytu­acji, a więc zmi­any z konkret­nego powodu (np. na uży­wane imię Katarzy­na). Zmi­ana imienia nie wyk­lucza więc zmi­any nazwiska.

   Grat­u­lu­ję!

   Poz­draw­iam
   Ania

 20. Dzień dobry. Mam z żoną nie typową sytu­acje ponieważ w trak­cie pro­ce­dury ślub­nej w USC jed­nocześnie trwała również pro­ce­du­ra przyz­na­nia nam kredy­tu hipotecznego. Dorad­ca banku doradz­ił żeby żona na razie nie przyj­mowała mojego nazwiska ponieważ bank może to odczy­tać jako fraud kredy­towy. Dzieci przyjęły moje nazwisko i na chwile obec­ną żona również chce je zmienić na moje. Jakich argu­men­tów może­my użyć w tym celu?

  • Dzień dobry,
   przede wszys­tkim prawdzi­wych, związanych z tym, że np. chce nosić nazwisko takie jak dzieci i mąż, by wspól­nie tworzyć komórkę rodzin­ną pod jed­nym nazwiskiem. Może chodzi o względy prak­ty­czne w opiece nad dzieć­mi? Na pewno są powody, dla których żona chce pod­jąć taką decyzję.

   Poz­draw­iam
   Ania

 21. Dzien dobry,
  planu­je napisac wniosek o zmi­ane imienia i nazwiska. W tym roku przeprowadzil­am sie zagranice i wzielam slub. Moj maz jest oby­wa­telem Szwecji i tam tez sie pobral­is­my. Zmi­ana nazwiska jest z wiadomych przy­czyn, nato­mi­ast nie wiem jakie mam szanse na zmi­ane pisowni swo­jego imienia.

  Poz­draw­iam

  • Dzień dobry Aleksandro,
   musisz wykazać ważną przy­czynę tej zmi­any. Np. prob­le­my z uży­waniem imienia w takiej pisowni w życiu pry­wat­nym czy zawodowym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 22. Dzień dobry. Posi­adam nazwisko panieńskie, które nie ma zbyt pozy­ty­wnego wydźwięku, nie jest tez zbyt ele­ganck­ie. Żeby było jeszcze śmieszniej, nazwisko mojego narzec­zonego jest jeszcze gorsze. Nie chci­ałabym, aby w przyszłoś­ci nasze dziecko miało z tego powodu nieprzy­jem­noś­ci. Co Pani radzi w takim przy­pad­ku? Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź, bo spędza mi ten prob­lem sen z powiek. Poz­draw­iam serdecznie

  • Dzień dobry Natalio,
   jeżeli nazwisko jest ośmiesza­jące, to możesz je zmienić albo swo­je nazwisko może zmienić narzeczony.
   Wtedy po ślu­bie prze­jmiecie zmienione nazwisko (Two­je lub narzeczonego).

   Poz­draw­iam
   Ania

 23. Dzień dobry,

  Chci­ałbym dowiedzieć się czy mam szanse na zmi­anę nazwiska na Panieńskie mat­ki. Nie mam kon­tak­tu z rodz­iną i nie chcę mieć jed­nak moje nazwisko cią­gle mi o nich przy­pom­i­na. Chci­ałbym w końcu odciąć się od przeszłoś­ci i rozpocząć nowe życie z nowym nazwiskiem. Czy ist­nieje możli­wość, że wniosek zostanie roz­pa­tr­zony pozytywnie? 

  Poz­draw­iam serdecznie

  • Dzień dobry Kacper,
   tak, jest taka możli­wość — prze­jrzyj pozostałe komen­tarze, to zapewne uzyskasz więcej informacji.

   Poz­draw­iam
   Ania

 24. Dzień dobry, jestem właśnie w trak­cie zmi­any imienia, jed­nak pojaw­ił się prob­lem którego nie potrafię ugryźć. Kazano mi dostar­czyć do wniosku zez­na­nia świad­ków, potwierdza­jące fakt, że jest tak jak piszę. Mniej więcej wiem co napisać ale nie wiem jak to ma wyglą­dać na papierze — imię, nazwisko świad­ka, oświad­cze­nie na środ­ku??? Czy jest może jakis wzór takiego pis­ma? Proszę o pomoc

  • Cześć Aniu,
   napisałabym je jak zwykłe pis­mo urzę­dowe, czyli lewy górny róg dane świad­ka, prawy górny róg miejsce i data, na środ­ku Oświad­cze­nie. A później treść: Ja niżej pod­pisany/-a XXX oświad­czam, że…
   No i na dole odręczny podpis.

   Poz­draw­iam
   Ania

 25. Witam, czy uży­wanie innego imienia przez dwa lata jest wystar­cza­ją­cym cza­sem czy lep­iej poczekać ze zmi­aną na dłuższy okres?

  • Dzień dobry,
   wiele zależy od tego, czy uży­wa się go częs­to i czy moż­na to udowodnić.

   Poz­draw­iam
   Ania

 26. Dzien dobry.Jestem męza­t­ka od 4 lat(mąż oby­wa­tel UA).Byli plany na dziecko ja mialam42 a mąz34…Ale nieste­ty trafiłam do spi­ta­la i nadzie­ja na dziecko runęła w gruzy.
  Nie mogę już dać mu dziec­ka ale prag­nę Ja jako również i i mój Mąż żebym miałam cho­ci­aż by go nazwisko.Nie mam pomysłu na uzasadnienie.Bardzo proszę o pomoc.

  • Dzień dobry,
   tylko na pod­staw­ie wniosku o zmi­anę admin­is­tra­cyjno­prawną, w którym należy wskazać ważny powód.

   Poz­draw­iam
   Ania

 27. Witam. Jestem mężatką , ale nie mam roz­wody. Czy w tej sytu­acji mogę zmienić nazwisko na rodowe mat­ki? Do rodowego nazwiska nie chcę wracać ze wzglę­du na trudne relac­je z ojcem. Czy jest jakaś szansa?

  • Dzień dobry,
   tylko na pod­staw­ie wniosku o zmi­anę admin­is­tra­cyjno­prawną, w którym należy wskazać ważny powód.

   Poz­draw­iam
   Ania

 28. Cór­ka wkrótce kończy 16 lat. Od daw­na chce zmienić nazwisko na moje (po roz­wodzie wró­ciłam do panieńskiego). Chci­ała nazy­wać się tak jak ja, gdy szła do szkoły, ojciec początkowo się zgodz­ił, potem jed­nak wyco­fał. Wró­ciła do tem­atu jakieś 2 lata temu, ale też nie dostała zgody. Ma kon­takt z ojcem, który reg­u­larnie płaci ali­men­ty, ale została zupełnie odrzu­cona przez jego rodz­inę, która nie utrzy­mu­je z nią żad­nego kon­tak­tu. Ojciec nie uczest­niczy w jej wychowa­niu od bard­zo wielu lat, widu­ją się mniej więcej raz w miesiącu. Emocjon­al­nie czu­je się związana tylko z moją rodz­iną i chce nosić nazwisko takie jak bliskie jej oso­by. Jest abso­lut­nie pew­na tej decyzji. Poza tym jest ostat­nią osobą, która może przedłużyć nazwisko, jest jedy­naczką, a mój brat ma tylko córkę, która nosi nazwisko męża. Czy te argu­men­ty powin­ny być wystar­cza­jące? Odmowa była­by dla niej ogrom­nym ciosem, czeka na tę zmi­anę od bard­zo dawna.

  • Dzień dobry,
   cór­ka może samodziel­nie złożyć taki wniosek dopiero po uzyska­niu pełno­let­noś­ci. Wcześniej będzie potrze­bowała zgody ojca.
   Nato­mi­ast argu­men­ty mogą przekon­ać Organ.

   Poz­draw­iam
   Ania

 29. Witam, jestem Ukrain­ka, mieszkam w Polsce 24 lata,miałam w doku­men­tach po pol­sku imię i nazwisko, teras jak wymieniłam zagranicznych pasz­port wstaw­ili mi imię i nazwisko po ang­iel­sku, kiedyś wstaw­ili pięćąt­ki z polszczeniem,teraz tego nie robią,wydali mi kartę poby­tu z innym imie­niem i nazwiskiem,mam prob­lem ter­az w doku­men­tach bo byłam żan­na a ter­az zhanna,niewiem gdzi moż­na to napraw­ić może ktoś wie

  • Dzień dobry,
   proszę to ustal­ić u Organu, który wydał kartę poby­tu i zagraniczny paszport.

   Poz­draw­iam
   Ania

 30. Dzień dobry.
  Dzięku­ję za wszelkie infor­ma­c­je tutaj zawarte. Cała wiedza jaką zebral­iśmy jest dla nas pomoc­na… jed­nak pewne wąt­pli­woś­ci pozostały.
  Mamy taką sprawę. Nasza cór­ka ma skońc­zone 13 lat, nosi imię Wik­to­ria. Od pon­ad roku prosi nas, aby zmienić pisown­ie jej imienia na Vic­to­ria. I tutaj pojaw­ia się z naszej strony trud­ność, bo nie wiemy jak uza­sad­nić taki wniosek. Jaki argu­ment moż­na przy­toczyć, aby taka zami­ana miała skutek pozytywny?
  Poz­draw­iam serdecznie
  Agnieszka

  • Dzień dobry,
   powód powinien być prawdzi­wy i ważny. Powinien więc odnosić się do Waszej sytuacji.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam,
    Chci­ałabym złożyć wniosek o nadanie drugiego imienia. Czy argu­ment, że imię to otrzy­małam w trak­cie chrz­tu i zostało wybrane przez moją zmarłą już bab­cie dlat­ego dla upamiet­nienia jej i tego że była jedynym rodz­icem moich rodz­iców którego poz­nałam i była dla mnie jak i mojej mamy bard­zo ważną osobą i chcial­abym to imie przy­jac jako drugie ofic­jal­nie moze prze­jsc? Czy sen­ty­ment i przy­wiązanie do tego imienia raczej na pewno zostana odrzu­cone bo urzad okres­li to jako błachy powód?

    • Cześć Dario,
     to jest taka kwes­t­ia 50:50. Obiek­ty­wnie nie jest to ważny powód, ale jest szansa, że organ uzna tutaj argumentację. 

     Poz­draw­iam
     Ania

 31. Witam, chci­ałbym się dowiedzieć jak wyglą­da sprawa z dodaniem dziecku drugiego imienia, po porodzie byłam bard­zo cho­ra i o tym nie myślałam , ter­az po śmier­ci mamy, chci­ałabym nadać córce dru­gi imię po jej bab­ci Jak to zro­bić? Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź Pozdrawiam

  • Cześć Izma,
   jeśli nie minęło 6 miesię­cy od urodzenia — wystar­czy oświad­cze­nie przed Kierown­ikiem USC.
   Jeśli minęło — wniosek o zmi­anę imienia w try­bie admin­is­tra­cyjnym. Jako ważny powód możesz wskazać, że chodzi o imię po zmarłej bab­ci, z którą byłyś­cie zżyte i chci­ałabyś, aby cór­ka nosiła to imię. Trud­no jed­nak mi ocenić, czy Kierown­ik USC uzna to za ważny powód.

   Poz­draw­iam
   Ania

 32. Co jeśli od kilku lat uży­wam imienia, które nie wskazu­je na płeć? mówią tak do mnie w rodzinie, w szkole i w każdym innym miejscu.

  • Cześć Lex,
   ale uży­wasz imienia, które masz nadane czy innego, na które chcesz zmienić?
   Dodaj proszę pytanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Uży­wam imienia, na które chcę zmienić. Czy mogę mieć prob­le­my ze zmi­aną przez to, że jest neu­tralne płciowo?

    • Cześć Lex,
     może być to prob­lem, ponieważ imię musi wskazy­wać płeć. Zwery­fikuj jed­nak proszę, czy np. w naszym kręgu kul­tur­owym to imię nie ma przyp­isanej płci, nawet jeżeli w innym kręgu jest inaczej.

     Poz­draw­iam
     Ania

 33. Dro­ga Aniu,
  mega dobry wpis, bard­zo za niego dzięku­ję, bo wiele wyjaś­nia i rozwiewa dużo wątpliwości.
  Mam dość niety­pową sytu­ację. Syn ma 14 lat, jestem jego jedyną opiekunką prawną. Ojciec zniknął z naszego życia zan­im syn się urodz­ił. Nigdy nie uznał dziec­ka. Nie kon­tak­tu­je się z nim w ogóle, nie płaci i nigdy nie płacił ali­men­tów. Jest obcokra­jow­cem i zan­im wyjechał poprosił o nadanie obco­brzmiącego imienia syn­owi. Nadałam je jako drugie imię syna. Pier­wsze jest pol­skie, drugie nie, nazwisko jest moje — też polskie.
  Syn, jak już wspom­ni­ałam, nie ma kon­tak­tu z ojcem, czu­je się odrzu­cony, nie kochany przez niego, odmaw­ia nawet uży­wa­nia słowa “ojciec” czy też “tata” gdy o nim mówimy. Pon­ad­to jego drugie, obco­brzmiące imię, kończy się na literę “a” (jest to męskie imię w kra­ju pochodzenia ojca), co powodu­je, że syn bard­zo się go wsty­dzi i w sytu­ac­jach, kiedy np odbiera świadect­wo, to od razu je chowa mimo, że ma wyśmien­ite oce­ny, a świadect­wo jest z czer­wonym pask­iem. Na świadectwie bowiem wid­nieją oby­d­wa imiona. Koledzy, którzy zauważa­ją imię kończące się na “a”, imię obce, rzu­ca­ją komen­tarze, które, jak moż­na się domyśleć, den­er­wu­ją syna.
  Chci­ał­by je wymienić na “Alek­sander”.
  Mamy więc takie dwa powody:
  1. koledzy śmieją się z tego imienia, choć w bard­zo nielicznych sytu­ac­jach, głównie przy odbiorze świdect­wa. Nie za bard­zo widzę możli­wość przed­staw­ienia dowodów, gdyż syn nauczył się chować przed kolega­mi wszys­tko, co drugie imię zawiera;
  2. Brak więzi z ojcem, który to imię dał. Dodatkowo duża niechęć do ojca i żal o to, że go nie ma i się nie inere­su­je. Syn ma jedynie oby­wa­telst­wo pol­skie, kra­jem ojca zupełnie się nie intere­su­je, nie utożsamia z tamtą kul­turą, ludź­mi, trady­c­ja­mi. Zupełnie nic. Tożsamoś­ciowo i nar­o­dowoś­ciowo jest Polakiem.

  • Pospieszyłam się i kliknęłam “opub­likuj” zan­im zadałam właś­ci­we pytanie. A brz­mi ono: czy te dwa, opisane powyżej powody będą wystar­cza­jące, aby imię zostało zmienione?

  • Cześć Karoli­no,
   uważam, że to są powody, które powin­ny wystar­czyć do zmi­any imienia — szczegól­nie, że chodzi o drugie imię.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Bard­zo dzięku­ję za odpowiedź.
    Wniosek już złożony. W Warsza­w­ie. Przy pier­wszej pró­bie zostałam popros­zona o uzu­pełnie­nie o oświad­czenia świad­ków, że syn drugie imię ukry­wa, a pytany o nie albo odpowia­da, że “nie powie”, albo mówi “Alek­sander”. Dołączyłam 4 oświad­czenia, w tym kole­gi z klasy. Wniosek przyję­ty, czekamy na decyzję.

    • Bard­zo dzięku­ję za infor­ma­cję i życzę powodzenia!

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Zgod­nie z obiet­nicą wracam z odpowiedz­ią. Udało się! Imię zostało zmienione 🙂
      Jeszcze raz dzięku­ję za wycz­er­pu­ją­cy artykuł i odpowiedzi do komentarzy!
      Życzę dal­szych sukcesów!
      Karolina

 34. Witam serdecznie. Chci­ałabym zmienić imię i nazwisko-moi­mi powoda­mi jest po pier­wsze ze od 1993 roku prze­by­wałam w domu dziec­ka z racji niewydol­noś­ci wychowaw­czej obo­j­ga rodz­iców. Ojca nie widzi­ałam od 7 roku życia. A mar­ka mnie tylko raniła, żałował ze mnie nie urodz­iła. O czym mi na każdym kroku przy­pom­i­nała. Chci­ałabym się odciąć od bio­log­icznych rodz­iców. Inni członkowie rodziny równiez się mną nie intere­sowali ani nie łożyli na moje utrzy­manie. Bab­cia nawet nie wiedzi­ała jak mam na imię.Kolejnym powo­dem jest to, ze na codzień przed­staw­iam sie innym imie­niem i nazwiskiem tak pod­pisu­je e‑mail. Jeszcze innym powo­dem jest fakt ze od 7 lat prze­by­wam za grani­ca i z tym kra­jem wiąże swo­ją przyszłość. Czy to są wystar­cza­jące powody do admin­is­tra­cyjnej zmi­any imienia i nazwiska.

  • Cześć Emi,
   uważam, że to są dosyć silne powody i dają szan­sę na zmi­anę danych.
   Zad­baj tylko, aby udowod­nić wniosek.

   Poz­draw­iam
   Ania

    • Witam ponown­ie nieste­ty moj wniosek zostal odrzu­cony znaczy jest odmowa zmi­any imienia i nazwiska!!!

     • Cześć Emi,
      odrzu­cony czy decyz­ja jest odmow­na? Jeśli decyz­ja jest odmow­na, to zawsze możesz złożyć odwołanie.

      Poz­draw­iam
      Ania

 35. Dzień dobry! Miałabym pytanie odnośnie zmi­any nazwiska. Chci­ałabym zmienić moje tym­cza­sowe nazwisko na to, które nosiło jed­no z moich pradzi­ad­ków. Sęk w tym, że posi­adam pod­wójną nar­o­dowość (pol­ską i fran­cuską) i nie wiem jak zro­bić, żeby zmienić nazwisko tak, aby nie było prob­lemów urzę­dowych. Czy należy się do tego wziąść równocześnie w obu kra­jach czy też pier­wsze zmienić np. w Polsce i potem rozpocząć tę samą pro­ce­durę we Francji (we FR jest możli­wość przyję­cia nazwiska przod­ka z powodu zaniku tego pier­wszego na tere­nie całego kraj. Moż­na również zmienić nazwisko na to, które się ma w urzędzie za granicą)? Czy również należy dać w pol­skim urzędzie jakieś spec­jalne uza­sad­nie­nie np. właśnie zanik tego nazwiska na tere­nie Pol­s­ki i jeśli tak, to czy należy do tego wyna­jąć genealo­ga w celu uza­sad­nienia, czy też urząd się tym zajmuje?
  Bard­zo dzięku­ję i poz­draw­iam! Wanda

  • Dzień dobry Wando,
   zmi­ana w każdym kra­ju jest odręb­ną pro­ce­durą administracyjną. 

   W Polsce należy podać ważny powód zmi­any, a więc w tym przy­pad­ku będzie chodz­iło o utrzy­manie m.in. trady­cji rodzin­nych. Nie trze­ba jed­nak wyna­jąć genealo­ga, a uza­sad­nić wniosek.

   Poz­draw­iam
   Ania

 36. Bard­zo mery­to­ryczny mate­r­i­al. Dzieku­je. Ja mieszkam juz od pon­ad 11 lat zagrani­ca (wczesciej Wiel­ka Bry­ta­nia, ter­az Wlochy) i nikt nie mowi do mnie w pel­nym imie­niu Mateusz, a Mat. Wszys­tkie maile juz od lat pod­pisu­je na Mat, mam tak na pro­fi­lach spole­ciowych a nawet pewne doku­men­ty sa tez na Mat. Jest do dla mnie prost­sze i dla wszys­t­kich innych, kto­ry nie tylko nie potrafia imienia wypowiedziec ale tez nie wiedzieli­by o kogo chodzi, gdy­by zobaczyli “Mateusz”. Jestem ter­az umowiony na spotkanie w spaw­ie zmainy imienia i zas­tanaw­iam sie jakich argume­tow uzyc.

  • Cześć Mat Jakubowski,
   kluc­zowy jest argu­ment, że jest to imię przez Ciebie uży­wane, ale ist­niej ryzyko, że uzna­ją imię za zdrob­nie­nie. Aby temu prze­ci­wdzi­ałać musisz znaleźć przykłady, że jest to samodzielne imię.

   Poz­draw­iam
   Ania

 37. Dro­ga Aniu,
  Od 17 lat mieszkam poza Pol­s­ka, najpierw Wiel­ka Bry­ta­nia, ter­az Azja, mam dwa imiona Elz­bi­eta Maria, aczkol­wiek przez cale zycie nazy­wano mnie Ela z anglieszc­zona Ella. Bard­zo chcial­abym moje pier­wsze imie zamienic na Ella, i pozostaw­ic Maria na drugie, poniewaz na codzien w zyciu i w pra­cy poslugu­je sie z angliel­szc­zona for­ma. Moje pytanie jest takie czy to ma sens? I co powin­nam wpisac we wniosku jako powod zmi­any imienia. Wniosek zostanie zlo­zony w konsulacie. 

  Bard­zo dziekuje
  Ella

  • Cześć Ello,
   uważam, że tak — taka zmi­ana może mieć sens. Ella to samodzielne imię, którego uży­wasz. I uważam, że powin­naś oprzeć się na argu­men­tacji, że to imię, którego fak­ty­cznie używasz.

   Poz­draw­iam
   Ania

 38. Czy jest jakaś szansa na zmi­anę imienia Mał­gorza­ta na ofic­jal­nie Gosia? Pracu­ję w zagranicznej kor­po­racji, wszyscy tak do mnie mówią, dla obcokra­jow­ców Mał­gorza­ta jest niezrozu­mi­ałe i bard­zo trudne do wymówienia (ł, rz). Od daw­na funkcjonu­ję jako Gosia. Wiem, że to tylko zdrob­nie­nie, ale może jest jakieś wyjście?

  • Cześć Gosiu,
   jedyne wyjś­cia to znalezie­nie takiego kierown­i­ka USC, który wyrazi na to zgodę lub poszukanie przykładów na to, że Gosia to samodzielne imię.
   Znam Magdę (nie Mag­dalenę), więc teo­re­ty­cznie się da.

   Poz­draw­iam
   Ania

 39. Dzień dobry, mam dwuczłonowe nazwisko chci­ałabym usunąć jed­no z nich bo oba razem są za długie i utrud­nia to załatwie­nie spraw urzę­dowych jak i wys­tępu­je częsty błąd przy pisowni drugiego nazwiska. Co mogę wpisać w uza­sad­nie­niu aby pozbyć się tego jed­nego nazwiska?
  Proszę o pomoc 😊

  • Dzień dobry,
   co do powodów – one muszą być prawdzi­we, tak jak w innych przy­pad­kach, opisanych np. w komentarzach

   Poz­draw­iam
   Ania

 40. Udało się! Odważyłam się i w końcu złożyłam wniosek do USC, musi­am później przyjść z dwoma świad­ka­mi, wzięłam mamę i koleżankę. Ale Pani kierown­ik się zgodz­iła! Czyli wszyscy zależy kto trafi się w urzędzie 🙂🙂Jestem mega szczęśli­wa. Powodzenia wszystkim 🙂

 41. Witam,
  Moja mat­ka jest Polką, a ojciec był Francuzem.
  Mam więc bard­zo fran­cuskie nazwisko, a moje pier­wsze imię to Eric.
  Żeby nikt nie myślał, że jestem Polakiem.
  Chci­ałbym po pros­tu być nazy­wany Eryk, jak piszą wszyscy moi polscy członkowie rodziny.
  Czy uważa Pan, że mój wniosek jest dopuszczalny?
  Dziękuję.

  • Dzień dobry,
   tak — myślę, że organ zgodz­ił­by się na zmi­anę pisowni w tym przypadku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 42. Dzień dobry,
  po stu­di­ach chci­ałabym zostać dzi­en­nikarką. Prob­lem pole­ga na tym, że już ist­nieje pew­na (całkiem znana) dzi­en­nikar­ka o takich samych danych (nazwisko i imię), jak ja. Obaw­iam się, że w przyszłoś­ci pub­likowane przeze mnie artykuły mogły­by być omyłkowo przyp­isy­wane tamtej pani przez czytel­ników. Zmi­ana imienia była­by dla mnie zbyt dużą zmi­aną, dlat­ego w związku z powyższym rozważam zmi­anę nazwiska na nazwisko jed­nego z moich przod­ków. Zas­tanaw­iam się jed­nak, czy wspom­ni­any przeze mnie powód zmi­any nazwiska jest wystar­cza­ją­co „ważny” dla urzęd­ni­ka? Będę BARDZO wdz­ięcz­na za odpowiedź.

  • Dzień dobry,
   to trud­na sytu­ac­ja i szcz­erze powiem, że nie wiem, w jakim kierunku była­by wydana decyzja.

   Poz­draw­iam
   Ania

 43. Wzięłam ślub za granicą, nieste­ty jako para jednopł­ciowa nie może­my uzyskać prawnej ochrony w Polsce. Bard­zo zależy nam aby przy­na­jm­niej sym­bol­icznie stanow­ić rodz­inę, dlat­ego chci­ały­byśmy zmienić nazwiska na pod­wójne. Czy ist­nieje argu­men­tac­ja, która przekon­ała­by urzęd­ni­ka USC, że nasz powód do zmi­any nazwiska jest ‘ważny’?

  • Cześć Karoli­no,
   powód związany ze związkiem jednopł­ciowym gen­er­al­nie nie wchodzi w grę.
   Nato­mi­ast co do innych — one muszą być prawdzi­we, tak jak w innych przy­pad­kach, opisanych np. w komentarzach.

   Poz­draw­iam
   Ania

 44. Dro­ga Aniu — ja takze potrze­bu­je pomo­cy. Chcial­abym zmienic nazwisko na panien­skie mat­ki. Powody sa takie ze nazwisko ojca jest strasznie ciezkie do wymowienia i napisa­nia (szczegol­nie ze mieszkam od lat za grani­ca), no i przede wszys­tkim moj ojciec jest psy­chopa­ta, cia­gle sie awan­tu­ru­je w domu i zneca psy­chicznie nad mama i nawet nad psem bijac go. Nie chce nosic jego nazwiska. Czy mam szanse?

  • Cześć Tellme,
   uważam, że tak — opisane sytu­acje mają duże szanse na pozy­ty­wną decyzję.

   Poz­draw­iam
   Ania

 45. Nie moge znaleść odpowiedzi na temat,zmiany nazwiska mojego syna 17 ‑sto let­niego .który ma dwa oby­wa­telst­wa . Za grani­ca gdzie mieszkamy zmienił już nazwisko i ma przetłu­mac­zony akt urodzenia . Ale nie wiem czy w Polsce muszę tez wys­tępować o zmi­anę nazwiska na nowo ? Czy wystar­czy ten z kra­ju europe­jskiego .gdzie zmi­ana juz nastąpiła ?
  Poz­daw­iam Kasia

  • Cześć Kasiu,
   pole­cam skon­tak­tować się z USC lub konsulem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 46. Witam. Mam następu­jące pytanie:

  Chci­ałbym zmienić imię i nazwisko, ale czy w sys­temie to, jak się wcześniej nazy­wałem będzie widoczne? Czy ktoś kto znał mnie pod starą tożsamoś­cią będzie mógł wyszukać jak brz­mi moja nowa? Jeśli tak, to czy moż­na jakoś temu zapobiec?

  • Będzie widoczne w Urzędzie Stanu Cywilnego i we wszys­t­kich insty­tuc­jach do których samodziel­nie zgło­sisz, że zmieniłeś swo­je dane.

  • Cześć Marcin S.,
   dane będą dostęp­ne w Twoim akcie urodzenia, a do niego nie każdy ma dostęp — głównie organy władzy pub­licznej w razie koniecznoś­ci. Nie jest to jed­nak otwarta baza dla wszystkich.
   Zachowasz nato­mi­ast inne dane, jak PESEL.

   Poz­draw­iam
   Ania

 47. Zamierzam dokon­ać zmi­any imienia na fak­ty­cznie uży­wane od wielu lat (a właś­ci­wie przestaw­ić obec­ną kole­jność obu swoich imion). Jakie doku­men­ty będę musi­ała zmienić po zmi­an­ie imienia (dowód oso­bisty to oczy­wiste, ale co prócz tego? pra­wo jazdy? dyplom ukończenia studiów? akt notar­i­al­ny zakupu mojego mieszka­nia i wpis w księdze wieczys­tej? inne?) oraz jakie insty­tuc­je będę musi­ała powiadomić po zmi­an­ie imienia (pra­co­daw­ca? fiskus? bank? przy­chod­nia? ZUS? mój ubez­pieczy­ciel? inne?)

  • Cześć Paulo,
   prze­jrzyj komen­tarze — odpowiadałam już na podob­ne pytanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 48. Witam. Sprawa wyglą­da następu­ją­co. Jak­iś czas temu telewiz­ja pub­licz­na opub­likowała mój film przekrę­ca­jąc jego znacze­nie tak, aby mnie ocz­ernić. Na filmiku zawarty był mój login z tik toka, którym jest moje imię. Od tamtego cza­su rozpoczęły się pogróż­ki w internecie a ludzie dookoła zaczęli mnie rozpoz­nawać. Dostawałam groź­by morder­st­wa, pobi­cia i gwał­tu. Chci­ałabym zmienić imię, które mogło by mi pomóc się od tego zdys­tan­sować i przes­tać być kojar­zoną z ocz­er­ni­a­ją­cym mate­ri­ałem telewiz­ji. Od tamtego momen­tu zaczęłam uży­wać innego imienia. Czy jest to odpowied­nie uza­sad­nie­nie do zmi­any imienia?

  • Cześć Różo,
   widzę tu duże szanse na pozy­ty­wną decyzję.Zadbaj, by w uza­sad­nie­niu podać dowody na krzy­wdy, jakich doświad­cza­sz w związku z imieniem.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Mogą to być scree­ny z tweet­era gdzie ludzie grożą mi śmier­cią? Czy muszą to być dowody fizyczne?

 49. Dzień dobry,
  Wyszłam dru­gi raz za mąż i prze­jęlam nazwisko obec­nego męża. Z poprzed­niego małżeńst­wa mam syna, który ma nazwisko bo byłym mężu. Pytanie jest czy mogę powró­cić do poprzed­niego nazwiska, które nosiłam przed ślubem i mięc takie jak poprzed­nio (razem z synem) czy muszę wró­cić do nazwiska pańieńskiego?
  Nieste­ty nie prze­myślałam decyzji. Czy mam jakąś szan­sę na pozy­ty­wną decyzję?
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry xwtx,
   jeżeli chodzi o zmi­anę w try­bie admin­is­tra­cyjnym (wniosek o zmi­anę nazwiska) to zmi­ana może być na dowolne pod warunk­iem wskaza­nia ważnego powodu.
   A jeśli zmi­ana ma wynikać z roz­wodu z drugim mężem — tryb uproszc­zony, to tylko do takiego, jakie było nos­zone przed wzię­ciem drugiego ślubu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 50. Dzień Dobry,

  Po osiąg­nię­ciu 18-nas­tu lat, planu­je zmienić imię i nazwisko. Nieste­ty w internecie nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na nur­tu­jące mnie pyta­nia związane z tym tem­atem. Dlat­ego chci­ałabym zadać kil­ka pytań związanych właśnie z zmi­aną imienia i nazwiska.

  1. Wiem, że dopuszczal­na jest zmi­ana kole­jnoś­ci imion. Ale nie jestem do koń­ca pew­na, czy tyczy się to też trze­ciego imienia.

  2. Wspom­ni­ane trze­cie imię dobrane przeze mnie chci­ałabym mieć jako pier­wsze. Tutaj nieste­ty pojaw­ia się pier­wszy prob­lem. Jest ono obec­nie pol­skie, a chci­ałabym je zamienić na ang­iel­s­ki odpowiednik.

  3. Chci­ałabym też zmienić nazwisko. Te które obec­nie mam jest według mnie obraźli­we, ponieważ po skróce­niu go wychodzi pew­na nieład­na nazwa zwierzę­cia i zdarza­ło się w przeszłoś­ci, że ludzie mnie tak przezy­wali co mnie moc­no urażało i obniżało moje samopoczu­cie i poczu­cie włas­nej wartości.

  4. Z tym, że nazwisko mam już wybrane i również jest ono anglojęzyczne. 

  5. Chci­ałabym zmi­anę imienia i nazwiska także poprzeć tym, że uży­wam ich na co dzień. Jed­nak rodz­i­na nie zwraca się tak do mnie, tylko przy­ja­ciele. Chci­ałabym również wspom­nieć, że jestem artys­tką i każdą swo­ją prace pod­pisu­je właśnie imie­niem i nazwiskiem, na które chce zmienić. W dodatku każde moje media społecznoś­ciowe także są pod tym imie­niem i nazwiskiem. Jed­nak, czy to wystarczy?

  W dużym stop­niu argu­men­tac­je chci­ałabym oprzeć właśnie na tym, że nie utożsami­am się z obec­nym imie­niem i nazwiskiem, są one dla mnie poniekąd obce i kiedy nie muszę, nie uży­wam ich. Myśli Pani, że tego typu argu­men­tac­ja mogła by prze­jść? I czy moż­na zmienić imię i nazwisko na anglojęzyczne? 

  Z góry dziękuje.

  • Dzień dobry Alicjo,
   1. Może­my mieć tylko dwa imiona. Jeśli chodzi Ci o imię z bierz­mowa­nia, to nie ma ono znaczenia dla prawa cywilnego (jest tylko koś­cielne). Jeśli to trze­cie imię z uwa­gi na inne oby­wa­telst­wo, to trze­ba na to spo­jrzeć indywidualnie.
   2. Imię moż­na zmienić na dowolne, w tym na obco­języ­czne — wszys­tko jest kwest­ią uzasadnienia.
   3- 4. Gen­er­al­nie nie ma prze­ci­wwskazań do zmi­any nazwiska na zagraniczne, o ile nie jest to nazwisko oso­by o uznanym “dorobku”, np. historycznym.
   5. Są duże szanse — proszę zad­bać o maksy­mal­ną doku­men­tację, że są to imię i nazwisko fak­ty­cznie używane.

   Poz­draw­iam
   Ania

 51. Dzień dobry,
  Tak jak wszyscy mam tutaj zag­wozd­kę dot. tego jak się nazywam.

  Jako oso­ba, która po pros­tu swo­jego imienia nadanego przez rodz­iców nien­aw­idzi, bo spraw­iało mu to przykrość całe życie chcę je zmienić od dawna.
  Nato­mi­ast nie wiem czy uza­sad­nie­nie, że nikt się tak do mnie nie zwraca, a pon­ad­to uży­wanie imienia nadanego przez rodz­iców źle wpły­wa na moje zdrowie psy­chiczne jest wystar­cza­jące. Rozu­miem, że w takim wypad­ku musi­ałbym takie orzecze­nie lub rodzaj potwierdzenia otrzy­mać od lekarza psy­chi­a­try w roli dowodu, nie wiem nato­mi­ast czy będzie on respektowany.
  Dodatkowo dochodzi sam prob­lem związany z fak­tem, iż boję się, że najzwycza­jniej w świecie nie spodobam się oso­bie, która będzie wniosek roz­pa­try­wała i otrzy­mam odmowę.
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

  Poz­draw­iam
  Iwo

  • Dzień dobry Iwo,
   uważam, że to są ważne powody — szczegól­nie że mowa o zmi­an­ie na imię fak­ty­cznie używane.
   Dowody będą tutaj jak najbardziej pomocne.

   Poz­draw­iam
   Ania

 52. Witam
  Chci­ałbym zmienić nazwisko, te które noszę częs­to utrud­nia mi życie w załatwie­niu spraw urzę­dowych, bankowych czy też iden­ty­fikacji mojej oso­by, gdzie muszę prosić o ponowne wydanie popraw­ionych doku­men­tów, kart płat­niczych czy dyplomów z powodu częstego złego zapisu nazwiska gdzie zawsze staram się wyraźnie dyk­tować nazwisko ‚dru­gi powód gdzie nazwisko skreśla moje zau­fanie, renomę na rynku budowlanym gdzie się stale rozwi­jam i planu­je założyć fir­mę ‚nazwisko utożsamia mnie z ojcem po którym mam nazwisko, ojciec ma nad szarp­niętą opinie z powodu swo­jej nierzetel­noś­ci i licznych zadłużeń wśród admi­ni państw i klien­tów, przez wzgląd na ojca ludzie nie darzą mnie zau­faniem w hur­tow­n­i­ach i nie pode­j­mu­ją współpra­cy z moją osobą , mówiąc jaki ojciec taki syn co skreśla moją osobę tylko z powodu nazwiska które jest w bazie danych ‚sry za ilość tek­stu czy takie powody są argu­mentem aby się z tym upo­rać ? Dzięku­je z góry za poświę­cony czas.

  • Cześć Rafał,
   odpowiem, że szcz­erze mówiąc – na dwo­je bab­ka wróżyła.
   Dobra wola urzęd­ni­ka plus okazanie w uza­sad­nie­niu, że nazwisko Cię obraża i krzy­wdzi plus generu­je prob­le­my for­malne dają nadzieję na pozy­ty­wną decyzję.

   Poz­draw­iam
   Ania

 53. Ja sie zas­tanaw­iam czy uzna­ją powód wyjaz­du za granice za ważny. Imię Prze­mek jest trud­no wymówic po ang i od każdego słyszę Psze­mek lub Sze­mek xd i to den­er­wu­je, stąd chęć zmi­any. Planu­je wyjechac za granice na stałe ale nwm jak miałbym to udowod­nic i czy to był­by dobry powód. Co o tym myślisz?

  • Cześć Prze­mo,
   szcz­erze mówiąc — na dwo­je bab­ka wróżyła. Może warto dodać prob­le­my na grani­cach, ewen­tu­alne prob­le­my z formalnościami.

   Poz­draw­iam
   Ania

 54. Dzień dobry,
  czy jako oso­ba niepełno­let­nia (za 3 miesiące kończę 17 lat) mogę złożyć taki wniosek? Czy jest jakakol­wiek możli­wość (nawet jeśli wyma­gało­by to udzi­ału rodz­iców cho­ci­aż szcz­erze wolałabym tego uniknąć) by w tym wieku zmienić imię i nazwisko? Czy jest w ogóle real­nie możli­we by uznano wniosek na zmi­anę i imienia i nazwiska?

  • Dzień dobry,
   w przy­pad­ku oso­by niepełno­let­niej wniosek skła­da opiekun prawny w imie­niu takiej osoby.
   Zmi­ana jest jed­nak jak najbardziej możliwa.

   Poz­draw­iam
   A.

   • Dzień dobry,
    chci­ałabym się upewnić co do wieku, od którego moż­na samodziel­nie wnioskować o zmi­anę nazwiska. W internecie znalazłam infor­ma­cję, że po ukończe­niu 16. roku życia moż­na już wniosek składać samodziel­nie, czyli że nie jest wyma­gana zgo­da obo­j­ga rodz­iców. Nieste­ty nie mogę znaleźć żad­nej pod­stawy prawnej, która by to potwierdz­iła. Być może to zmi­ana niedawna?

    Bard­zo czekam na ten moment, kiedy będę mogła sama wys­tąpić o zmi­ane nazwiska, ponieważ od jed­nego z rodz­iców nie sposób uzyskać zgodę (tak jak w przy­pad­ku wielu osób tu piszą­cych, jest to ojciec z którym od wielu lat praw­ie nie mam kontaktu).

    Poz­draw­iam,
    K.

    • Dzień dobry Kaśka,
     musisz być pełno­let­nia — 18 lat, chy­ba że w wieku 16-lat wyjdziesz za mąż.

     Poz­draw­iam
     Ania

 55. USC poin­for­mował mnie, że moż­na zmienić tylko na nazwisko przod­ków lub prze­r­o­bić obec­ną for­mę nazwiska. Z tego co czy­tam to moż­na na dowol­nie wybrane. Czy jeśli złoże wniosek do tego urzę­du i mi odrzu­ci podanie to już nigdy nie będę mógł zmienić? W ustaw­ie jest wspom­i­nane, że trze­ba oświad­czyć, że w tej spraw­ie nie składało się już nigdzie wniosku i nie było decyzji odmownej. Moje obec­ne nazwisko to mało pop­u­larne imię głównie dla psów. Czy to wystar­cza­ją­cy powód do zmiany?

  • Cześć,
   jeśli kierown­ik USC odmówi, to pozosta­je odwołanie i skar­ga do WSA.
   Niem­niej fak­ty­cznie, jak odmowa zostanie utrzy­mana, to na to konkretne nazwisko z tych konkret­nych powodów nie moż­na złożyć ponownego wniosku.

   Pamię­taj, że wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc może warto złożyć w innym mieście?

   Poz­draw­iam
   A.

   • A czy to praw­da, że mogę zmienić tylko na nazwisko przod­ków, a nie na dowol­nie wybrane? Jak mają się do tego przepisy prawa?

    • Cześć Sebas­t­ian,
     nie, może być dowolne, o ile nie jest to nazwisko “his­to­ryczne”, a więc znanej oso­by z uwa­gi na his­torię, sztukę, itp. Wtedy potrzeb­ny jest blis­ki członek rodziny o takim nazwisku.

     Poz­draw­iam
     Ania

 56. Dzień dobry,
  to już praw­ie 5 lat od kiedy noszę nazwisko wybrane przez siebię. Tu do wszys­t­kich osób zmieni­a­ją­cych nazwisko z powodów niechę­ci do nos­zo­ne­nia nazwiska po ojcu — da się.
  Empa­tia urzęd­nicz­ki plus oso­by, które potwierdz­iły, że mówię prawdę.

  Mam jed­nak zag­wozd­kę, dla mnie log­icznym jest, że zmieni­a­jąc nazwisko rodowe, bo po ojcu, nie chci­ałam go również jako rodowe.
  W dowodzie w rubryce nazwiska i nazwiska rodowego noszę nowe.
  Tak też uży­wam go we wszys­t­kich doku­men­tach i sprawach.
  Jed­nak w niek­tórych sys­temach jak Zusows­ki, ostat­nio zauważyłam, że w miejs­cu nazwiska mam nowe ale rodowego dawne po ojcu.

  I ter­az mam ambaras… czy od 5 lat mam źle wys­taw­iony dowód i źle wyoełbi­am doku­men­ty? Nie chcę i nie chci­ałam mieć nazwiska ojca, ani jako obec­ne ani rodowe i tak tą zmi­anę rozumiałam
  Czy to tylko zamieszanie w urzęd­niczych systemach?

  Wiem, że najlepiej było­by skon­sul­tować się z USC ale po 5 lat­ach… trochę po pros­tu się boję.

  Byłabym bard­zo wdz­ięcz­na za odpowiedź!

  • Dzień dobry,
   mamy dwa nazwiska:
   — nazwisko aktualne,
   — nazwisko rodowe.

   Składa­jąc wniosek należało­by zawnioskować o zmi­anę obu nazwisk. Proszę sprawdz­ić, jak wyglą­dała decyz­ja o zmi­an­ie nazwiska, a najlepiej sprawdz­ić jak wyglą­da to w akcie urodzenia, gdzie będą aktu­alne dane.

   Poz­draw­iam
   A.

 57. Dzień dobry, bard­zo przys­tęp­nie napisany tekst brawo.
  Chci­ałam zapy­tać czy jeśli jestem od kilku­nas­tu lat w małżeńst­wie ( nie planu­je­my roz­wodu) to czy mogę zmienić nazwisko na swo­je panieńskie? Ewen­tu­al­nie jak to uza­sad­nić. Pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   taka zmi­ana jest możli­wa, ale wiele zależy od tego, jaki jest powód zmiany.
   Musi zostać wykazane, że jest to ważny powód.

   Poz­draw­iam
   A.

 58. Cześć.
  Chci­ałabym zmienić nazwisko po śmier­ci męża. Noszę nazwisko dwuczłonowe i prak­ty­cznie uży­wam tylko nazwiska panieńskiego, dwuczłonowego w sytu­ac­jach kiedy muszę. Nie mieliśmy ze sobą kon­tak­tu przez ostat­nie 5 lat, a związek z nim był trau­maty­czny. Chcę ułożyć sobie życie na nowo i nie chce, żeby cokol­wiek (nawet nazwisko) przy­pom­i­nało mi o tym co przeżyłam. Czy taka zmi­ana jest możli­wa, czy takie wyjaśnie­nie jest wystarczające?
  Pozdrawiam
  Agnieszka

  • Cześć Agnieszko,
   widzę szan­sę na zmi­anę, ale trud­no mi ocenić, jak postąpi organ.
   W uza­sad­nie­niu skupiłabym się po pier­wsze na tym, że uży­wasz głównie nazwiska panieńskiego, a po drugie na traumę związaną z mężem.
   Zad­baj tylko o udowod­nie­nie tego, co piszesz, np. zez­na­nia świad­ków, maile, itp.

   Poz­draw­iam
   A.

 59. Witam,chce zmienić córce nazwisko na moje.Obecnie nosi nazwisko po ojcu,z tego powodu jest wyśmiewana w szkole.Mysle że nie będzie kłopo­tu ze zgodą ojca ‚jed­nak zas­tanaw­iam się jak uar­gu­men­tować wniosek.Czy sam fakt że nazwisko spraw­ia że dziecko jest obiek­tem drwin wystar­czy? Dodam że cór­ka ma 14 lat.Z góry dzięku­ję za odpowiedź

  • Dzień dobry,
   tak, nazwisko ośmiesza­jące jest pod­stawą do zmiany.
   Proszę to tylko dobrze uzasadnić.

   Poz­draw­iam
   A.

 60. Dzień dobry,
  tak się skła­da, że moje imię i nazwisko to jed­nocześnie imię i nazwisko pewnej oso­by pub­licznej. Chci­ałbym zmienić nazwisko, ale zas­tanaw­iam się, czy argu­ment typu „nie chcę kojarzyć się z tamtą osobą” lub „uniknąć nieporozu­mień z tym związanych” mógł­by być uznany w urzędzie za wystar­cza­ją­co ważny?
  Pozdrawiam.

  • Dzień dobry,
   myślę, że tak — jest duża szansa, szczegól­nie jeśli opisze Pan sytu­acje, w których dochodz­iło do pomyłek i miało to niemiłe konsekwencje/ skutki.

   Poz­draw­iam
   A.

 61. Witam, dzięku­ję za bard­zo przy­dat­ny tekst. Chci­ałabym zmienić nazwisko z dość istot­nych powodów, najważniejszym z nich jest trau­maty­czne sko­jarze­nie z ojcem i rodz­iną ze strony ojca. Chci­ałabym w USC posłużyć się tym argu­mentem i przed­staw­ić opinię psy­cholog, u której miałam ter­apię. Tu pojaw­ia się moje pytanie: jestem na stałe zamel­dowana w “domu rodzin­nym” lecz bywam tam żad­ko. To małe miasteczko w którym “wszyscy się zna­ją”. Nie chci­ałabym aby urzęd­nik (nawet pomi­mo zasady poufnoś­ci itp) miał dostęp do his­torii i doku­men­tacji wiążącej się z kimś kogo potenc­jal­nie zna. To dla mnie bard­zo niezręczne. Czy mogę wniosek o zmi­anę nazwiska złożyć w innym USC? Np w mieś­cie w którym studi­u­ję? Czy potrzeb­ne do tego zamel­dowanie tym­cza­sowe? Pozdrawiam

  • Cześć,
   tak — wniosek możesz złożyć w dowol­nym USC. Miejsce zamieszkania/ zamel­dowa­nia nie ma tutaj znaczenia.

   Poz­draw­iam
   A.

 62. Dzień dobry, czy możli­wa jest zmi­ana nazwiska na łąc­zone nazwisko panieńskie mat­ki i ojca? Załóżmy, że moja mama nazy­wała się Kowal­s­ka, ale po ślu­bie przyjęła nazwisko ojca: Nowak. Ja więc również noszę nazwisko Nowak. Czy w takim wypad­ku ist­nieje możli­wość prze­jś­cia na nazwisko Kowalski-Nowak?

  • Dzień dobry,
   tak, ale musi Pan wykazać ważny powód takiej zmiany.

   Poz­draw­iam
   A.

 63. Dzień dobry,
  Dzięku­ję za niezwyk­le pomoc­ny artykuł i odpowiedzi na komen­tarze. Chci­ałabym się poradz­ić co myślisz o takiej argu­men­tacji zmi­any nazwiska:

  1 — “X argu­men­tu­je prośbe o zmi­anę nazwiska z A na B potrze­bą stworzenia na równych zasadach rodziny z narzec­zonym, Y. W świ­etle kon­flik­tu o wybór nazwisk przyszłych małżonków i ich potomst­wa po ślu­bie planowanym na (data) w USC w (miejs­cowość), X i Y zde­cy­dowali się drogą kom­pro­misu obo­je zmienić nazwisko, przyj­mu­jąc nazwisko panieńskie mat­ki X. Prag­nąc zachować jed­ność i wspól­notę w rodzinie, którą będą razem tworzyć po ślu­bie, chcą oni wspól­nie z potomst­wem dzielić jed­no nazwisko, co bez zmi­any obec­nych nazwisk nie jest możliwe.
  2 — “X została wychowana w wielkiej bliskoś­ci do rodziny mat­ki, ze wzglę­du na toksy­czną atmos­ferę panu­jącą w domu rodz­iców ojca. Skutkiem tego jest jej silne poczu­cie przy­należnoś­ci do rodu mat­ki, i potrze­ba jego kon­tynu­acji, przy­wraca­jąc sobie i swo­je­mu potomst­wu nazwisko, które zostało zatra­cone na drodze całkowicie żeńskiej linii rodu i trady­cji przyj­mowa­nia nazwiska męża.”
  3 — “Nazwisko B ułatwi X komu­nikację, zaw­ieranie kon­tak­tów i budowanie kari­ery w Wielkiej Bry­tanii, kra­ju gdzie prze­by­wa ona od (rok, dawno temu). Nazwisko A jest noto­rycznie wymaw­iane i zapisy­wane niepoprawnie, prowadząc do dyskom­for­tu, wykpi­wa­nia i dyskrymi­nacji nosi­ciel­ki w wielu sfer­ach życia. Wymowa i zapis nazwiska B nie stanow­ią dla Bry­tyjczyków problemu.”
  4 — “Zmi­ana nazwiska na kil­ka miesię­cy przed ślubem zostawi X wystar­cza­ją­co dużo cza­su na zmi­anę doku­men­tów przed planowanym wyjaz­dem (do bard­zo dalekiej zagrani­cy, 2 tygod­nie po ślu­bie) na wymi­anę naukową.”

  Przepraszam za tak obsz­erną wiado­mość, bard­zo się stre­su­ję że mój wniosek zostanie odrzu­cony. Myślisz że ma szan­sę być zaak­cep­towany? Praw­da jest taka, że fak­ty­cznie z narzec­zonym mieliśmy spór o nazwisko po ślu­bie, bo nasze nawza­jem nie podoba­ją się drugiej stron­ie, i ‘B’ to jedyne nazwisko na które obo­je się zgodzil­iśmy. Brz­mi to trochę jak fan­aberia. Nie wiem też czy podanie tak wielu różnych “drob­nych” powodów jest dobre, czy może zakry­wa trochę sens wypowiedzi?

  Zas­tanaw­iam się też czy warto złożyć wniosek w USC niedaleko miejs­cowoś­ci skąd pochodzi moja rodz­i­na, gdzie nazwiska ‘B’ jest sporo na nagrobkach wokół. Wiem, że sug­erowałaś “wybadać” jakie nastaw­ie­nie ma konkret­ny urzęd­nik przed wysłaniem wniosku, ale nie jestem pew­na jak to zro­bić — opisać w mailu powody podob­nie jak robię ter­az i tutaj Tobie?

  Poz­draw­iam serdecznie,
  M.

  • Dzień dobry,
   nie wiem, co może postanow­ić urzęd­nik. Nato­mi­ast proszę rozważyć jeszcze jed­ną opcję.
   Nazwisko zmienia X — ponieważ tutaj argu­men­tac­ja jest bard­zo obsz­er­na, oso­bista i życiowa.
   A Y przyj­mu­je zmienione nazwisko po ślubie.

   Wtedy odpa­da ryzyko, że organ nie zrozu­mie idei zmi­any nazwiska przed ślubem dwóch osób żyją­cych bez ślubu na takie samo.

   Poz­draw­iam
   A.

 64. Dzień dobry, jestem po roz­wodzie 7 lat nie zmieniłam nazwiska na panieńskie w ciągu 3 miesię­cy od roz­wodu. Ter­az chce się starać o to żeby wró­cić do swo­jego nazwiska ponieważ i tak kończy nie się ważność dowodu. Co bym mogła napisać w uza­sad­nie­niu nie chce mieć nazwiska po byłym mężu.

  • Dzień dobry,
   musi być wskazany ważny powód zmi­any. Należy możli­wie sze­roko uza­sad­nić, dlaczego ta zmi­ana jest taka ważna.

   Poz­draw­iam
   A.

 65. Witam, bard­zo dzięku­ję za ten post.
  Mam kil­ka pytań, chci­ałabym jak najlepiej uza­sad­nić wniosek o zmi­anę nazwiska, mam dyplomy w których jest nazwisko na które chcę zmienić swo­je, są jed­nak po ang­iel­sku, ale chy­ba nie ma to znaczenia? Oraz kil­ka pocztówek i kartek oczy­wiś­cie adresowanych na to nazwisko lub w których się ono pojaw­ia. Oprócz tych dowodów na uży­wanie nazwiska chcę napisać o tym, że moje obec­ne było przez całe moje życie przekrę­cane poprzez zamie­nie­nie jed­nej liter­ki i uży­wane do ośmiesza­nia mnie. Czy to ma szan­sę się obronić? Nie wiem czy dodawać fakt że moje obec­ne nazwisko jest po ojcu z którym od lat nie mam kontaktu.

  Jeszcze jed­no pytanie, chci­ałabym wysłać swój wniosek pocztą ale zna­j­du­ję sprzeczne infor­ma­c­je na tem­at tego co powin­nam załączyć w kopercie,czy powinne to być tylko: wypełniony for­mu­la­rz, dowody uży­wa­nia nazwiska i fak­tu­ra za prze­lanie 37 zł? Bez aktu urodzenia? I co z dowo­dem oso­bistym, nie będzie potrzebny?
  Byłabym bard­zo wdz­ięcz­na za jakąkol­wiek odpowiedź.

  • Przepraszam, żądam jeszcze pyta­nia co do wypełnienia for­mu­la­rza, gdyż nie chci­ałabym aby mój wniosek został odrzu­cony przez bła­hostkę, na górze for­mu­la­rza jest napisane to mias­to do którego wysyłam wniosek i trze­ba dopisać datę, czy mimo że wysyłam for­mu­la­rz z innego mias­ta mam napisać datę przy wymienionym mieś­cie? Oraz czy przy miejs­cu stałego zamieszka­nia piszę tylko mias­to a adres w adresie do kore­spon­dencji czy przy miejs­cu stałego zamieszka­nia też dokład­ny adres? Ostat­nie, jeśli to moje nazwisko z którym się urodz­iłam, po ojcu, to wpisu­ję że zmieni­am nazwisko rodowe na nazwisko rodowe, a nie tylko na nazwisko, prawda?

   • Zami­ast żądam pyta­nia miało być oczy­wiś­cie zadam, przepraszam za autokorektę

   • Co do dodatkowych pytań:
    — kwes­t­ia mias­ta — tutaj wyjaśni zapewne odpowiedź na wcześniejsze pytanie,
    — co do zadanych pytań o mias­to nie wiem, ponieważ nie widzę na jakim wzorze wypeł­ni­any jest wniosek,
    — zmi­ana doty­czy i nazwiska rodowego i nazwiska. Samo nazwisko to nazwisko aktu­al­nie noszone.

    Poz­draw­iam
    A.

  • Cześć Mary­siu,
   wg mojej wiedzy wniosek musi być złożony oso­biś­cie lub za pośred­nictwem plat­formy ePUAP. Z uwa­gi na powagę sytu­acji (zmi­ana danych) chodzi o uzyskanie pewnoś­ci, kto skła­da wniosek. Jedynie za granicą wniosek moż­na złożyć za pośred­nictwem konsula.

   Co do dowodów, uważam, że należy przed­staw­ić ich możli­wie jak najwięcej, w różnych kon­tek­stach. Uwiary­gad­nia się w ten sposób konkret­ną sytuację.

   Poz­draw­iam
   A.

 66. Cześć,

  Szukałem podob­nej sytu­acji w komen­tarzach, ale wciąż mam wąt­pli­woś­ci, więc pomyślałem że zapytam.

  Sytu­ac­ja:
  Ja i part­ner zda­je­my sobie sprawę, że związek homosek­su­al­ny (nie ważne jak dłu­gi) nie jest w ogóle powo­dem do przyję­cia wspól­nego nazwiska, na ten moment, w Polsce; oby to się kiedyś zmieniło.

  Jed­nakże obo­je chce­my się odciąć od rodzin; nade mną znę­cał się mój ojciec, mat­ka się przyglą­dała. Nad moim part­nerem znę­cała się macocha, ojciec nic z tym nie robił.
  Co więcej, nazwisko part­nera jest lekko ośmiesza­jące (odnosi się do częś­ci buta), moje spraw­ia trud­noś­ci moim klien­tom z Wielkiej Bry­tanii (pracu­ję na rynku zagranicznym) bo zaw­iera dużo pol­s­kich znaków + przy okazji chcę dopisać sobie imię zagraniczne którego bym uży­wał legal­nie w pra­cy, a uży­wałem u poprzed­niego pra­co­daw­cy (rynek amerykański).

  Czas na pytania:
  1) Czy chęć odcię­cia się całkowicie od rodziny, ze wzglę­du na prze­moc w której się doras­tało, to wystar­cza­ją­co ważny powód? Czy musimy poprzeć fakt ist­nienia wspom­ni­anej prze­mo­cy doku­men­ta­mi, notatka­mi z ter­apii, czy zez­na­ni­a­mi świadków?

  2) Czy uza­sad­ni­a­jąc prośbę (w moim wypad­ku) o zmi­anę nazwiska na niemieck­o­języ­czne, i dopisa­niu imienia zagranicznego, konieczne jest przed­staw­ie­nie kore­spon­dencji z pra­cy? Nie kryję że na to poz­wolić sobie nie mogę, nawet cen­zu­ru­jąc dane klien­ta. Myślę że mógłbym poprosić poprzed­niego pra­co­daw­cy, gdzie rzeczy­wiś­cie tak się do mnie zwracano o potwierdze­nie tego, ale nie wiem czy będzie skłonny.

  3) Jesteśmy zamel­dowani w dwóch różnych miejs­cowoś­ci­ach, ale fak­ty­cznie mieszkamy wspól­nie w trzeciej.
  Lep­iej iść do tego samego kierown­i­ka USC, czy indy­wid­u­al­nie załatwić to w miejs­cach zameldowania?
  Przyszło mi do głowy że było­by to pode­jrzane dla jed­nego kierown­i­ka że dwóch panów, jeden po drugim, przy­chodzi i prosi o zmi­anę na takie samo niemieck­ie nazwisko, ale konku­bi­natu zesobą nie wskazu­ją jako powód : )

  • Cześć,
   już odpowiadam:
   1) tak, to może być ważny powód. Nato­mi­ast bard­zo pomoc­ne będą jakiekol­wiek dowody, jak zez­na­nia świad­ków (moż­na dołączyć już gotowe zez­na­nia i dane kon­tak­towe świad­ków lub same dane kon­tak­towe) czy opinie psychologów/ psy­chi­a­trów. Chodzi o to, żeby pokazać, że określone sytu­acje fak­ty­cznie zaistniały.

   2) Było­by to pomoc­ne, ale może w takim razie warto poprosić przełożonego o oświad­cze­nie pisemne, że fak­ty­cznie w kore­spon­dencji mailowej uży­wane było konkretne imię i nazwisko. Takie oświad­cze­nie trze­ba będzie tylko u tłu­macza przetłumaczyć.

   3) Wniosek moż­na złożyć w dowol­nych USC i mam przeczu­cie, że lep­iej, aby były to różne USC 😉

   Poz­draw­iam
   A.

 67. Dzień dobry, mam chy­ba dość niety­powe pytanie… Otóż rodz­ice nadali mi imię obco­języ­czne, które zostało zmienione na pisown­ie pol­ską. Nie ukry­wam, że czu­je się z nim bard­zo niekom­for­towo, w przeszłoś­ci spo­tykałam się z liczny­mi docinka­mi właśnie z powodu mojego imienia. W sum­ie docin­ki do tej pory się zdarza­ją, a ja zmagam się z bard­zo uciążli­wym stra­chem towarzyszą­cym przy podawa­niu mojego imienia lub przy zwykłym przed­staw­ia­n­iu się. Nien­aw­idzę go… Czy jeśli udam się do urzę­du to mój wniosek o zmi­anę ma w ogóle szanse na pozy­ty­wne roz­pa­trze­nie…? Pozdrawiam.

  • Dzień dobry,
   tak, jest taka możli­wość. Ale ważne będzie uza­sad­nie­nie, wskazanie prob­lemów z imie­niem. Jeśli jest możli­we dołącze­nie np. opinii psy­cholo­ga o zasad­noś­ci zmi­any to także może być pomocne.

   Poz­draw­iam
   A.

 68. Witam, chci­ałabym zmienić nazwisko. Prob­lem w tym, że podob­no zmi­ana z nazwiska his­to­rycznego (nie jest zbyt­nio ośmiesza­jące) jest trud­na. Mam złe doświad­czenia ze szkoły pod­sta­wowej i gim­nazjum przez uczniów i nauczy­cieli, którzy sie wyśmiewali, od tego cza­su wsty­dze sie swo­jego nazwiska. Mam prob­le­my z przed­staw­ian­iem sie, ponieważ myśle że mnie wszedzie bedą wyśmiewać. W gim­nazjum miałam już tak dość, że płakałam po powro­cie ze szkoły i w nocy, miałam myśli samobójcze. Jest to pewnego rodza­ju dla mnie trau­ma. Dłu­go czekałam na 18 urodziny, aby dokon­ać zmi­any nazwiska. Chci­ałabym zmienić na nazwisko rodowe mojego taty (sprzed ślubu). Czy opinia psy­cholo­ga mogła­by w tym pomóc?
  Chci­ałabym także zamienić imiona kole­jnoś­cią, ponieważ uży­wam tylko i wyłącznie drugiego imienia. Również popraw­iłabym pisown­ie drugiego imienia (te które prze­jdzie na pier­wsze), ponieważ częs­to w doku­men­tach (np. pra­wo jazdy, legi­t­y­mac­ja szkol­na) pojaw­iał sie ten sam błąd — o jed­ną literke za dużo.
  Czy jest jakaś szansa?

  • Cześć Tosiu,
   co do nazwiska his­to­rycznego to utrud­niona jest zmi­ana NA nazwisko his­to­ryczne, ale nie Z nazwiska his­to­rycznego. W Two­jej sytu­acji posi­adanie nazwiska his­to­rycznego nie utrud­nia, o ile nowo wybrane nie jest historyczne.

   Uważam, że opinia psy­cholo­ga zawsze może pomóc, ponieważ wzmac­nia argumentację.

   Zmi­ana kole­jnoś­ci imion jest także możli­wa, o ile uza­sad­nisz (pokażesz dowody), że fak­ty­cznie w możli­wie sze­rokim zakre­sie uży­wasz właśnie imienia drugiego jako pierwszego.

   Poz­draw­iam
   A.

 69. Nazy­wam się Mari­ka Szuringer. Nazwisko po ojcu, który wcześnie zniknął z domu i jest przy­czyną moich traum. Nie mogę patrzeć na to nazwisko. Nie jestem z niego dum­na, to jak obel­ga która tylko ja słyszę.
  Imię zawsze, mnie iry­towało. Wiem, że to jeden z tych śmiesznych błahych powodów , ale mi szcz­erze nie jest do śmiechu. Nien­aw­idzę tego imienia odkąd pamię­tam, nie zgadza­łam się, nie utożsami­ałam się z nim. Wszyscy mówią Mari, Mery, Mika. Kiedy mówią Mari­ka. Czu­ję ukłu­cie w środku.
  Od zeszłego roku po naj­gorszym epi­zodzie depresji, wyszłam na prostą i bard­zo się zmieniłam. Moż­na powiedzieć, że jestem już lekko innym człowiekiem niż rok, dwa lata temu.
  Ter­az nic już mnie nie łączy z tym jak się ter­az nazywam.
  Chci­ałabym zmienić imię na Marii, na nazwisko Mabe, pier­wsze jakie wpadło mi w oczy kiedy przeglą­dałam spis nazwisk polskich.

  Kocham dźwięczne nazwy, wiem że zyskam kole­jny ogrom pewnoś­ci siebie, o którą wal­czę od lat. Na której przeszkodzie stoi to stare imię i nazwisko.

  Będę wdz­ięcz­na za Pani myśli w tym tema­cie. Chci­ałabym jak najlepiej uza­sad­nić zmi­anę w urzędzie, wiedzieć co może źle ode­brać dany urzęd­nik, co i jak mogłabym wytłumaczyć.

  • Dzień dobry,
   jeśli takie rozwiązanie wchodzi w grę proszę rozważyć opinię psychologa/ psy­chi­a­try, pod którego była Pani opieką.
   Taka opinia wskazu­ją­ca na celowość i zasad­ność zmi­any z uwzględ­nie­niem traum z dziecińst­wa, braku kon­tak­tu z rodz­iną, potrze­bą odcię­cia się od przeszłoś­ci może być pomoc­na. Proszę tylko zad­bać, aby w opinii były tylko te infor­ma­c­je, z który­mi chce się Pani podzielić z urzędnikiem.

   Dodatkowo warto poroz­maw­iać z urzęd­nikiem. Wniosek moż­na złożyć do dowol­nego USC, więc to też może być pomoc­ne, żeby wcześniej zro­bić rozeznanie.

   Poz­draw­iam
   A.

 70. Dobry wieczór, piszę z prośbą o pomoc. Chci­ałabym zmienić nazwisko które kojarzy się z pewną postacią hostiy- bard­zo źle się kojarzy. Myślę,że to aku­rat nie będzie prob­le­mem. Nato­mi­ast chci­ałbym nosić nazwisko obco brzmi­ace ale z zachowaniem pol­skiej pisowni. Czy mam na to szan­sę? To nazwisko ma dla mnie sen­ty­men­talne znaczenie

  • Dobry wieczór,
   nie ma prze­ci­wwskazań na wybór nazwiska obco­języ­cznego. Nato­mi­ast kwes­t­ia pisowni — tu już trud­no to ocenić bez konkret­nego przykładu. Warto też skon­sul­tować się z USC.

   Poz­draw­iam
   A.

   • Bard­zo dzięku­ję za wiado­mość odpowiedź. Nazwisko które chcę przyjąć Ismay­ilov nato­mi­ast chci­ałbym nosić spol­szc­zoną wer­sję Ismailow

    • Nie wyda­je mi się, żeby mogło to być prob­le­mem, ale warto się skonsultować 😉

     Poz­draw­iam
     A.

 71. Dzień dobry,
  mieszkam w Niem­czech od kilku lat i miesiąc temu wyszedłem za mąż oraz prze­jąłem nazwisko męża.
  Jak wiado­mo w Polsce ten powód do zmi­any nazwiska nie prze­jdzie, bo małżeńst­wa tej samej płci nie są uznawane.
  Nie jestem oby­wa­telem Niemiec, ale nazwisko wg niemieck­iego prawa mam zmienione i na wszys­t­kich rachunkach, w banku, w kasie chorych, dowodzie rejes­tra­cyjnym mam zmienione. Być może na niemieckim pra­wo jazdy będę miał zak­tu­al­i­zowane dane.
  Jak skon­struować praw­idłowo podanie, aby zostało ono zatwierd­zone i nazwisko nos­zone zmienione?

  Z góry dzięku­je za pomoc.
  Michael

  • Dzień dobry,
   nieste­ty w opisanej sytu­acji nie widzę szans na zmi­anę nazwiska.
   Konieczne było­by ustal­e­nie innego ważnego powodu do zmi­any, ale to też nie może być kłamstwo.
   Być może życie za granicą wyma­ga korzys­ta­nia z nazwiska o zagranicznym brzmie­niu i tu moż­na by próbować budować argu­men­tację, ale jeśli Organ ustali ten bardziej prawdzi­wy powód zmi­any, to zapewne odmówi.

   Poz­draw­iam
   A.

   • Dro­ga Aniu, przy­chodzę tu z nutką nadziei dla Twoich homosek­su­al­nych czytelników.
    Kil­ka miesię­cy temu zawarłam związek małżeńs­ki w Nor­wegii i wraz z żoną zmieniłyśmy nazwiska na nazwiska łąc­zone. Wniosek o zmi­anę nazwiska w Polsce uza­sad­niłam fak­tem, że nowego nazwiska uży­wam w Nor­wegii i zmi­ana nazwiska w Pol­skim rejestrze potrzeb­na mi jest do ujed­no­lice­nia danych, szczegól­nie ze wzglę­du na fakt, że nie jestem oby­wa­telką Nor­wegii i potrze­bu­ję posługi­wać się pol­skim dowo­dem oso­bistym. Do wniosku dołączyłam akt małżeńst­wa, doku­ment potwierdza­ją­cy zmi­anę nazwiska w Nor­wegii oraz wydru­ki ze stron urzę­dowych z nowym nazwiskiem. Wniosek wysłałam do jedynego znanego mi w Polsce urzę­du, który przy­chyl­ny jest parom jednopł­ciowym, USC w Słup­sku. Kilkukrot­nie kon­tak­towałam się z urzę­dem tele­fon­icznie, dostałam cenne wskazów­ki i wspar­cie. A przede wszys­tkim — nowe nazwisko 🙂
    Swój wniosek pod­ciągnęłam (wyda­je mi się) pod zmi­anę na nazwisko uży­wane, jed­nak wiem, że inne przy­pad­ki również są roz­pa­try­wane pozy­ty­wnie w tym urzędzie 🙂

    Poz­draw­iam serdecznie,
    Basia

    • Cześć Bar­baro,
     dzięku­ję za ten komen­tarz i za przykład, że jed­nak moż­na <3

     Poz­draw­iam
     Ania

 72. Dzień dobry.
  Mam takie pytanie ponieważ nigdzie nikt nie wspom­i­na o takim przy­pad­ku. Od pon­ad 10 lat uży­wam imienia, które nie jest pol­sko­języ­czne “Sophie”. Nikt już nie mówi do mnie inaczej. Czy powołu­jąc się na zapis o zmi­an­ie na imię, którego się fak­ty­cznie uży­wa mogę mieć prob­lem przez to, że nie jest ono polskie? 

  Z góry dzięku­ję za odpowiedź.

  • Dzień dobry,
   obec­nie dopuszcza się zagraniczne brzmie­nie imienia, choć moż­na spotkać urzęd­ników, którzy nie są przy­chyl­ni takiej wer­sji. Warto zro­bić rozez­nanie, ponieważ wniosek moż­na złożyć do dowol­nego USC.

   Pra­ca w między­nar­o­dowym środowisku, częste podróże zagraniczne, życie w między­nar­o­dowym środowisku jak najbardziej uza­sad­ni­a­ją potrze­bę stosowa­nia innej pisowni imienia.

   Poz­draw­iam
   A.

   • Bard­zo dzięku­je za odpowiedź.

    To może jeszcze dopy­tam ponieważ jestem w trak­cie pisa­nia uza­sad­nienia o zmi­anę imienia.
    Wiem, że moż­na podać światków, których jeśli urząd będzie miał ochotę może powołać. W jakiej formie się ich poda­je? Czy musi być to ich odręcznie pod­pisana zgo­da czy może wystar­czą ich dane kon­tak­towe (z adresem? telefonem?)?

    Oraz czy np. wiado­mość smsowa od, w moim przykładzie, wykład­ow­ców może być uznana jako dowód użytkowa­nia tegoż imienia? Jeśli tak, w jaki sposób mogę ją załączyć do wniosku? 

    Jeszcze raz dzięku­ję i życzę miłego dnia.

    • Wystar­czą ich dane kon­tak­towe, imię i nazwisko + adres.
     Jeśli chodzi o wiado­mość SMS — to pozosta­je załączyć wydrukowane scree­ny wiadomości.

     Poz­draw­iam
     A.

 73. Dzień dobry, mieszkam w wojew­ództwie Dol­ny Śląsk to czy mogę złożyć wniosek o zmi­anę swo­jego nazwiska (dodanie.panieńskiego do męża) i nazwiska dzieci (mojego panieńskiego do nazwiska męża) za zgodą męża) ALE już w USC w wojew­ództwie Pomorskim?
  Pytanie. 2: czy moż­na to zro­bić od razu składa­jąc 2 wnios­ki czy najpierw mój o uzyskanie panieńskiego a potem z tym złożyć wniosek o dopisanie również do dzieci? Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź. Poz­draw­iam serdecznie

  • Dzień dobry,
   1 — tak, wniosek moż­na złożyć w dowol­nym USC;
   2 — moż­na złożyć łąc­zony wniosek, wskazu­jąc, że zmi­ana nazwiska dzieci ma być następcza w sto­sunku do zmi­any nazwiska rodz­i­ca (czyli mamy dzieci).

   Poz­draw­iam
   A.

 74. Witam,

  Mam dość inne pytanie odnośnie zmi­any imienia i nazwiska. Jeśli posi­a­da się pod­wójne oby­wa­telst­wo i chcę się zmienić imię i nazwisko w kra­ju w którym obec­nie się prze­by­wa, to jak to wpły­wa na moje imię i nazwisko w Polsce? Czy muszę infor­mować urząd stanu cywilnego w Polsce?

  • Cześć,
   nie spotkałam się z taką sytu­acją. Najbez­pieczniej będzie zapy­tać w USC.

   Poz­draw­iam
   A.

 75. Dzień dobry,

  Ja z niety­powym pytaniem. Będąc M, od dziec­ka mówią do mnie w żeńskim imie­niu “Anka”, “Anna”. Tak wyszło po pomyłce ś.p. Dzi­ad­ka i tak zostało do dzisi­aj. Swo­jego męskiego nie uży­wam i nikt nie uży­wa go wobec mnie. Mam dość tłu­maczenia się dlaczego w dowodzie mam inaczej. Czy jest cień szan­sy na zmi­anę prawną? Ja wiem, że dla kogoś z boku to może być zabawne, ale moje imię z dowodu wywołu­je dyskomfort

  • Dzień dobry,
   przykro mi, ale taka zmi­ana nie będzie wchodz­iła w grę.
   Przepisy dosyć jas­no pre­cyzu­ją, że imię musi być zgodne z płcią wid­niejącą w dokumentach.
   Nie znam przy­pad­ków, w których organ wyraz­ił­by zgodę na taką zmianę.

   Poz­draw­iam
   A.

 76. Witam,

  Chci­ałabym zmienić obec­ne nazwisko na nazwisko męża — 3 lata po ślubie.
  Moim argu­mentem jest to, że obec­nie uży­wam tylko nazwiska męża — czy jako dowód w spraw­ie mogę przed­staw­ić kopie maili, na których wid­nieje mój adres mailowy już z nazwiskiem męża oraz kopie maili, na których pod­pisu­je się nazwiskiem męża?
  Drugie pytanie czy jako dowód mogę przed­staw­ić kopie/skany/print scree­ny danych z różnych por­tali społecznoś­ciowych lub plat­form sprzedażowych gdzie jestem zare­je­strowana na nazwisko męża, bo tylko takim się posługu­ję? Czy takie “dowody” mogą zostać uznane za mało wiarygodne?

  • Cześć,
   to jest taka sytu­ac­ja, że trud­no o jed­noz­naczną ocenę.
   Zde­cy­dowanie dodałabym jeszcze opis emocjon­al­ny związany z chę­cią uzyska­nia “jed­noś­ci” w rodzinie i wagę, jaką wciąż społecznie przykła­da się do wspól­nego nazwiska. A uzu­peł­ni­a­ją­co wskazane dowody.

   Życzę powodzenia!

   Poz­draw­iam
   A.

   • A ja mam sytu­ację odwrot­ną — posi­adam pod­wójne nazwisko, kon­sek­went­nie (oprócz doku­men­tów) uzy­wam nadal panieńskiego. Chci­ałabym wró­cić tylko do swo­jego nazwiska. Jest ns to szansa? Jak to uzasadnić?
    Czy czekać na rozwód?
    Pozdrawiam

    • Cześć,
     jeśli jesteś w trak­cie roz­wodu to warto poczekać. Po roz­wodzie zmi­ana jest możli­wa bez żad­nego uza­sad­ni­a­nia i wyjaśniania.
     Jeśli chci­ałabyś szy­b­ciej wró­cić do nazwiska panieńskiego, to pozosta­je obsz­ernie uza­sad­nić wniosek, wskazu­jąc na uży­wanie wyłącznie nazwiska panieńskiego, brak wspól­no­ty rodziny, itp.

     Poz­draw­iam
     A.

 77. Witam,
  Jestem 5 lat po roz­wodzie, jed­nak nie zmieniłam nazwiska ze wzglę­du na to, by nie mieć innego nazwiska jak nasze wspólne dziecko. W tej chwili mam drugie- 3 let­nie dziecko z part­nerem, z którym nie mam ślubu. Dziecko ma nazwisko dwuczłonowe, czyli ojca i moje (byłego męża). Stwierdz­iłam po tych trzech lat­ach, że jest to bard­zo krępu­jące, że dziecko mojego part­nera ma nazwisko mojego byłego męża i postanow­iłam zmienić swo­je nazwisko na panieńskie i co za tym idzie, dziecku zmienić nazwisko również. Pani w admin­is­tracji powiedzi­ała mi, że dziecko po zmi­an­ie nie będzie mogło mieć dwuczłonowego nazwiska, czyli mojego panieńskiego i nazwiska ojca. Nie rozu­miem dlaczego?? Ter­az nie wiem co robić, ponieważ jeśli zmienię nasze nazwiska to każ­da z nas, czyli ja z dwoma córka­mi będziemy mieć inne nazwiska. Starsza po swoim ojcu, młod­sza po swoim a ja swo­je panieńskie. Czy jest praw­da to, że dziecko nie będzie mogło mieć dwuczłonowego nazwiska po zmianie?

  • Dzień dobry,
   gen­er­al­nie wyglą­da to tak:
   1- jeśli zmienisz swo­je nazwisko na panieńskie, to za zgodą aktu­al­nego part­nera dziecko młod­sze może mieć dwuczłonowe Two­je panieńskie i part­nera (ojca)
   2 — starsze dziecko będzie mogło mieć nazwisko dwuczłonowe, ale Two­je panieńskie i jej ojca, czyli byłego męża (albo tylko Two­je panieńskie), ale za zgodą byłego męża, chy­ba że nie ma praw rodzicielskich

   Nie znam powodu dla którego dziecko nie może mieć nazwiska dwuczłonowego. Może napisz pisem­ną prośbę o wyjaśnie­nie tej sytu­acji, żeby uzyskać pisem­ną infor­ma­cję z powoda­mi, dla których nie będzie możli­we nadanie nazwiska dwuczłonowego dla dzieci (aczkol­wiek nazwiska obu dzieci będą i tak różne).

   Poz­draw­iam
   A.

 78. Dzień dobry
  Mój syn ma 11 miesię­cy. Posi­a­da 2 imiona. Z racji tego , że oby­d­wa imiona są z kat­e­gorii retro dzi­ad­kowych, chci­ałabym zmienić mu drugie imię na bardziej nowoczesne aby w przyszłoś­ci mogl się posługi­wać tym imie­niem gdy­by pier­wsze mu nie odpowiadało. Czy jest taka możli­wość i czy zmi­ana jest realna?

  • Dzień dobry,
   w opisanej sytu­acji trud­no mówić o ważnym powodzie.

   Poz­draw­iam
   A.

   • Witam,
    Dzięku­ję za odpowiedź. Chy­ba nie do koń­ca pre­cyzyjnie i jas­no napisałam w poprzed­nim poś­cie. Chodz­iło mi o zmi­anę drugiego imienia syna gdyż w chwili obec­nej nie uży­wam go, nato­mi­ast częs­to zastępu­je innym. ( np. Syn ma na drugie Piotr a ja uży­wam Paweł). Czy ze zmi­aną drugiego imienia jest proś­ciej niż ze zmi­aną pierwszego?

    • Dzień dobry
     nie ma znaczenia, czy będzie to zmi­ana pier­wszego czy drugiego imienia.
     I tak pod­stawą jest przed­staw­ie­nie dla Organu ważnego powodu takiej zmiany.
     Powód z komen­tarza raczej nie zostanie uznany przez Organ za ważny.
     Musi­ał­by więc to być inny powód zmiany.

     Poz­draw­iam
     A.

 79. Witam. W pro­ce­durze zmi­any imienia/nazwiska ważne jest “oświad­cze­nie wniosko­daw­cy, że w tej samej spraw­ie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierown­i­ka urzę­du stanu cywilnego”.
  Czy jest w takim razie możli­wa zmi­ana imienia w przy­pad­ku gdy kiedyś doszło do zmi­any nazwiska ? Powód u mnie jest związany z tym, że w rodzin­nych stronach jestem prześlad­owana z powodu tego czym się kiedyś zaj­mowałam a nieste­ty zmi­ana miejs­ca zamieszka­nia to za mało, ponieważ daną osobę moż­na bard­zo łat­wo wyśledz­ić przez por­tale społecznoś­ciowe i nie tylko. A zmi­ana nazwiska ostat­nio wynikła z powodu odnalezienia mojej bio­log­icznej rodziny.
  Będę wdz­ięcz­na za udzie­le­nie odpowiedzi.

  • Dzień dobry,
   ta sama sprawa oznacza zmi­anę z tego samego powodu na dane konkretne nazwisko.
   Jeśli zmieniły się okolicznoś­ci zmi­any nazwiska, a więc jest tu zupełnie inny powód, to nie będzie to ta sama sprawa.

   Poz­draw­iam
   A.

 80. Cześć!
  Czy wystar­cza­ją­cym powo­dem, który nie zostanie odrzu­cony będzie apos­taz­ja i chęć zmi­any imienia nadanego przy chrz­cie jako odcię­cie się od wspól­no­ty religi­jnej? Nie mam lep­szego argu­men­tu, a z moim nadanym imie­niem nie iden­ty­fikowałam się od dziec­ka i nie czu­ję się z nim kom­for­towo, więc zmi­ana jest dla mnie ważna.
  Czy to praw­da że taki wniosek moż­na złożyć tylko raz w życiu i nie moż­na zro­bić tego kole­jny raz w wypad­ku odrzucenia?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Cześć Reja,
   to może być trud­na sprawa, bo imię masz nadane “cywilnie”, a na chrz­cie ponown­ie je nadane w obrząd­ku religijnym.
   Co do iloś­ci — jeden powód upraw­nia do jed­nej zmi­any, tzn. możesz później złożyć ponown­ie wniosek pod warunk­iem, że będzie to inny powód zmiany.

   Poz­draw­iam
   A.

  • Cześć Cóż…,
   jeśli mówimy o oso­bie, która w doku­men­tach wid­nieje jako oso­ba o płci “mężczyz­na” to nie będzie możli­woś­ci zmi­any imienia na takie, które wiąże się zwycza­jowo i kul­tur­owo nie wiąże się z tą płcią. Także raczej taka zmi­ana nie będzie możliwa.

   Poz­draw­iam
   A.

   • Witam,
    Jeśli jestem po ślu­bie i przyjęłam nazwisko dwuczłonowe (panieńskie + męża) czy mogę zmienić nazwisko na męża (usunąć człon Panieński) ?

    • Cześć esdoes,
     zmi­ana musi wynikać z ważnego powodu, więc wszys­tko będzie kwest­ią tego, czy posi­adasz na to odpowied­nie uzasadnienie.

     Poz­draw­iam
     A.

 81. Dzień dobry, ja i mój part­ner planowal­iśmy ślub konko­rda­towy, ale z pewnych względów musimy zde­cy­dować się na wzię­cie dwóch ślubów — cywilnego i wyz­nan­iowego ok. 10 miesię­cy później.
  Ślub cywilny to dla mnie jedynie for­mal­ność i chci­ałabym zmienić nazwisko na nazwisko męża dopiero po ślu­bie wyz­nan­iowym (w kościele).
  Czy moż­na to uznać za ważny argument?
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   w takiej sytu­acji mam wąt­pli­woś­ci, ponieważ zmi­ana nazwiska jest właśnie ele­mentem cywilnym.
   Może warto rozważyć, czy nie lep­iej zmienić nazwisko wcześniej, sko­ro pod­czas przysię­gi i tak uży­wa się imion?

   Poz­draw­iam
   A.

 82. Dzień dobry Pani Aniu,
  Trzy miesiące temu wzięłam ślub i zmieniłam nazwisko na dwuc­zlonowe. Pani wpisała mi załóżmy Kowal­s­ka-Nowak z myslnikiem po czym dowiedzi­ałam się ze Krakowie gdzie mieszkam mogą być nazwiska dwuc­zlonowe bez myśl­ni­ka pomiędzy nimi.
  Pobieglam do urzę­du na dwa tygod­nie po ślu­bie z wnioskiem o zmi­anę nazwiska na to bez myśl­ni­ka. Pani powiedzi­ała że ter­az jest mała szansa że wniosek będzie roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie gdyż trzy miesiące temu pytano mnie o to jak chce się nazy­wać i podałam jak podałam a dwa miesiące później chce coś innego.
  Zależy mi na tym aby wniosek został zaak­cep­towany stąd mogę poczekać nawet rok jeśli to pomoże. Zbier­am też pocztów­ki od zna­jomych którzy piszą do mnie bez łączni­ka w dowodzie również pod­pisu­je się bez łączni­ka. Co jeszcze mogę zro­bić aby wniosek mi zaak­cep­towali, jakie doku­men­ty jeszcze zbier­ać, jakiej argu­men­tacji użyć i ile najlepiej powin­nam z tym czekać? Lep­iej też złożyć wniosek oso­biś­cie czy online przez pro­fil zaufany?

  • Dzień dobry,
   prak­ty­ka pisa­nia nazwiska dwuczłonowego bez łączni­ka (-) jest niepopraw­na w świ­etle przepisów.
   Aktu­alne brzmie­nie nazwiska jest więc właściwe.

   Poz­draw­iam
   A.

 83. Dzień dobry,
  chci­ałabym zmienić nazwisko na panieńskie mojej mamy, ponieważ chci­ałabym odciąć się od ojca z którym nie utrzy­mu­ję kon­tak­tów przez złe relac­je, nie czu­ję się członkiem jego rodziny. Czy do wniosku trze­ba dołączać jakieś dowody, że rzeczy­wiś­cie tak jest (doku­men­tac­ja pol­i­cyj­na, sądowa itp.), czy wystar­czy samo określe­nie przeze mnie tych relacji jako niepoprawnych?
  W dodatku nazwisko po mamie brz­mi tak samo jak nazwisko znanego artysty. Nie będzie to żad­nym prob­le­mem? A jeśli tak to czy moż­na zmienić na jakieś inne, losowe?

  Poz­draw­iam

  • Dzień dobry,
   ad. 1 — należało­by możli­wie dokład­nie uza­sad­nić sytu­ację. Jeśli posi­a­da się jakieś dowody, jak doku­men­tac­ja, warto choć część dołączyć;
   ad. 2 — nie będzie to prob­le­mem, sko­ro takie nazwisko ma mama.

   Poz­draw­iam
   A.

 84. Dzień dobry,
  przyjęłam po ślu­bie nazwisko męża i dzieci też mają nazwisko męża. Czy jest możli­wość zmi­any nazwiska całej rodziny na moje nazwisko panieńskie?

  • Dzień dobry,
   gen­er­al­nie tak. Będą potrzeb­ne dwa osob­ne wnios­ki od małżonków, których skutek prze­jdzie na dzieci.
   Kluc­zowe będzie jed­nak wskazanie ważnego powodu takiego zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 85. Witam. Jestem po roz­wodzie ale zostałam przy nazwisku byłego męża. Ter­az jestem w nowym związku i mam syna z tego związku. Syn nosi nazwisko mojego part­nera. Chci­ałabym zmienić moje nazwisko na nazwisko part­nera. Nie chce wracać do mojego panieńskiego bo nie utrzy­mu­je żad­nych kon­tak­tów z moją rodz­iną. Nie czu­ję się w żaden sposób związana z tymi osoba­mi. Czy to jest wystar­cza­ją­cy powód do zmi­any nazwiska?

  • Cześć Ewo,
   to nie jest łat­wa sprawa, ponieważ w świ­etle orzecznict­wa nie ma pod­staw do zmi­any nazwiska na nazwisko part­nera (w orzecznictwie wskazu­ją: konkuben­ta). Być może zadzi­ała tutaj argu­ment wspól­nego nazwiska z synem, ale nie będzie to łat­wa sprawa.

   Poz­draw­iam
   Ania

 86. Pani Aniu, chci­ałam zapy­tać o kwest­ią zmi­any nazwiska po ślu­bie, a nawet po… 10 lat­ach małżeńst­wa. Gdy brałam ślub cywilny, byłam mło­da, zakochana i nie do koń­ca świado­ma, jak moc­no jestem związana z moim rodowym nazwiskiem. Zas­tanaw­iam się czy jest możli­wość powro­tu do panieńskiego nazwiska w trak­cie trwa­nia małżeńst­wa? Nie posi­adamy dzieci, mieszkam w mieś­cie, w którym się urodz­iłam, brałam ślub i nigdy nie miałam żad­nych innych nazwisk niż rodowe i po mężu. Zabrz­mi to pewnie wari­acko, ale jestem bard­zo związana z moją rodz­iną, mój mąż wie, że jak kiedyś umrę, to na nagrobku ma być moje rodowe nazwisko, a nie jego i szcz­erze pisząc, z roku na rok jest mi coraz ciężej emocjon­al­nie, że nie posi­adam swo­jego nazwiska. Zas­tanaw­iam się czy po pros­tu złożyć wniosek, czy może napisać list do prezy­den­ta mias­ta z prośbą w tej kwestii, lub w ramach des­per­acji poprosić jakiegoś psy­cholo­ga o uza­sad­nie­nie i rekomen­dację. Żeby nie było, jestem w szczęśli­wym związku 🙂 ale po pros­tu moc­no czu­ję, że to nie moje, tylko mojego męża nazwisko.
  Będę wdz­ięcz­na za jakąkol­wiek poradę.
  Poz­draw­iam serdecznie!

  • Dzień dobry,
   tak, jest możli­wość takiej zmi­any. Opinia psy­cho­log­icz­na może stanow­ić argu­ment, który przekona Organ. Warto więc rozważyć i taką opcję.
   Od strony for­mal­nej będzie to zmi­ana nazwiska w try­bie admin­is­tra­cyjnym, tak jak opisałam w artykule.

   Poz­draw­iam
   Ania

 87. Witam Pani Aniu, czy możli­wa jest zmi­ana imienia poprzez do dodanie do obec­nego ‑Zuzan­na imienia dwuczłonowego, które nie jest uży­wane w Polsce — Emery-Leone, ewen­tu­al­nie zmi­ana poprzez zastąpi­e­nie imienia Zuzan­na imie­niem Emery-Leone. Imienia Emery-Leone uży­wam od kilku lat w codzi­en­nych relac­jach ze zna­jomy­mi, na stu­di­ach przez wykład­ow­ców. Zmi­ana podyk­towana jest chę­cią uzyska­nia zgod­noś­ci pomiędzy imie­niem a moją tożsamoś­cią płciową. Z góry dzięku­ję za podpowiedź.

  • Dzień dobry,
   tutaj jest kil­ka odręb­nych wątków:
   1. W Polsce możesz posi­adać dwa imiona, a nie jed­no dwuczłonowe. Stąd opc­ja z “myśl­nikiem” odpa­da, chy­ba że posi­adasz oby­wa­telst­wo państ­wa, które na taką opcję posiada.
   2. W Polsce zgod­nie z przepisa­mi, wybrane imię musi być przy­na­jm­niej kul­tur­owo pow­iązane z płcią wid­nieją­ca w aktach osobowych. Przepisy nie pozwala­ją na wybór imienia, które nie wskazu­je jed­noz­nacznie na płeć (albo jest sprzeczne z płcią) w rozu­mie­niu płci wskazanej w aktach osobowych.
   Z uwa­gi na zagraniczne brzmie­nie imion i niejed­noz­naczne infor­ma­c­je ze źródeł online nie mam wiedzy, czy wybrane imiona moż­na uznać za imiona “żeńskie” w rozu­mie­niu dual­isty­cznego podzi­ału płci.

   Pod­sumowu­jąc, jeżeli we wniosku wykaże się, że imiona są kul­tur­owo “żeńskie” to moż­na uzyskać efekt w postaci zmienia jed­nego imienia “Zuzan­na” na dwa imiona “Emery Leone”, ale pisane osob­no. Pod­stawą zmi­any była­by zmi­ana na imiona rzeczy­wiś­cie używane.

   Poz­draw­iam
   Ania

 88. Witam chci­ałbym się zapy­tać o zmi­anę imiona,od lat nie podo­ba mi się ono w związku chce je zmienić czy jest taka możli­wość? Pozdrawiam

  • Cześć,
   samo “niepodoban­ie się” imienia to zbyt mało. Potrzeb­ne jest by imię było np. obraźli­we albo wykazanie, że uży­wasz zupełnie innego imienia i możesz to udowod­nić. Kluc­zowe są więc powody decyzji i dowody na ich potwierdzenie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 89. Witam. Dzięku­ję za artykuł!
  Chce­my zmienić nazwisko całej rodziny. Ja, mąż i 3 dzieci. Posi­adamy pop­u­larne nazwisko jed­nak jest ono w Polsce dość obraźli­we. Nieste­ty, ale dzieci już sta­ją się obiek­tem drwin. Chce­my jak najszy­b­ciej to znow­eli­zować tym bardziej, że dwóch synów jest w spek­trum autyz­mu więc i tak jest im trud­no. Nie wiem jak uza­sad­nić wybór nazwiska. Nie jest to żadne pokrewieńst­wo. Jest to popros­tu “pseudon­im, nick” uży­wany przez męża. Jest to słowo z obcego języ­ka. Dodam, że na pop­u­larnym por­talu społecznoś­ciowym uży­wamy właśnie pseudon­imu jako nazwiska. Proszę o jakąś pod­powiedź. Pozdrawiam

  • Cześć,
   jeśli aktu­alne nazwisko jest obraźli­we to kluc­zowe jest tego uzasadnienie.
   Chodzi o to, żeby wykazać niezbi­cie, że to nazwisko jest obraźliwe.

   Wtedy sprawą dru­gorzęd­ną jest nowo wybrane nazwisko (chy­ba że to np. nazwisko historyczne).
   Niem­niej warto zaz­naczyć powody wyboru aku­rat tego nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 90. Witam
  Chci­ałabym zapy­tać czy możli­wa jest zmi­ana nazwiska w moim przy­pad­ku i jak to najlepiej ująć. Moi rodz­ice nigdy nie wzięli ślubu i dostałam nazwisko ojca, który po niedługim cza­sie kom­plet­nie przes­tał się mną intere­sować. Mieszkam wyłącznie z rodz­iną od strony mamy, która cała nosi jed­no nazwisko. Jestem już osobą dorosłą i chci­ałabym odciąć się od nazwiska ojca i przyjąć to nos­zone przez całą rodz­inę, z którą mieszkam. Czy takie uza­sad­nie­nie będzie w porząd­ku i ma szan­sę na pozy­ty­wne roz­pa­trze­nie, bo nie wiem czy jest sens próbować?
  Z góry dzięku­ję za odpowiedź

  • Cześć Kar,
   tak, uważam, że takie powody zmi­any, jak:
   – brak kon­tak­tu z bio­log­icznym ojcem, które przekła­da się na brak przy­wiąza­nia do nazwiska,
   – silne związanie z mamą i jej rodziną,
   to powody, które mogą zostać uznane za ważne.

   Staraj się wykazać w uza­sad­nie­niu jak najwięcej powodów uza­sad­ni­a­ją­cych ważność tej zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzien dobry Pani Aniu,
    1) jes­li ojciec byl­by pozbaw­iony praw do syna lub byla­by zgo­da sadu na zmi­ane nazwiska syna to takze musze skladac w USC wniosek z uza­sad­nie­niem? czy wystar­czy sam wniosek bez gleb­szej argumentacji?
    2) jak zlozyc wniosek lac­zony o zmi­ane nazwiska mojego i syna jed­noczes­nie na moje panien­skie? czy to wpisu­je sie i argu­men­tu­je na 1 wspol­nym wniosku? Powody do zmi­any wyda­ja sie dosc moc­ne i w zasadzie takie same (po roz­wodzie jak i przed brak wiezi z rodz­i­na ojca, ojciec kil­ka razy byl w wiezie­niu, brak zain­tere­sowa­nia, place­nia ali­men­tow, prze­moc psy­chicz­na, syn moc­no zwiazany z moja rodzina )
    Bard­zo dzieku­je za podpowiedzi 🙂

 91. Dzień dobry,

  jestem pod wraże­niem Pani pos­tu i tego, że do tej pory odpowia­da Pani wszys­tkim. Mam pytanie, które chy­ba wprost się tutaj nie pojaw­iło, otóż moja sprawa doty­czy zmi­any nazwiska po ślu­bie cywilnym z panieńskiego na nazwisko męża (więk­szość komen­tarzy “ślub­nych” jest o sytu­acji odwrot­nej lub o nazwiskach dwuczłonowych). Czy argu­men­tac­ja chę­ci posi­ada­nia jed­nak takiego samego nazwiska co mąż, a także takiego samego nazwiska co przyszłe dzieci (tworze­nie jed­noś­ci jako rodz­i­na, ułatwie­nie w szpi­ta­lach, w podróży itp.) jest wystar­cza­jącą argu­men­tacją w Pani oczach? (wiado­mo, każdy urzęd­nik zin­ter­pre­tu­je to po swo­je­mu, ale jak statysty­cznie na taki argu­ment może “spo­jrzeć” urząd?)

  Czy lep­iej złożyć taki wniosek jeszcze zan­im pojaw­ią się dzieci czy po ich urodze­niu? Chodzi mi o to, czy przed urodze­niem dzieci urzęd­nik nie potrak­tu­je jed­nak chę­ci zmi­any nazwiska jako “fan­aberii”, a jak raz odmówią to sprawa jest “spalona” 🙁 Stąd chy­ba tyle stre­su u komen­tu­ją­cych i tyle pytań, bo ma się de fac­to jed­ną szansę. 

  Chy­ba, że jak odmówi mi jeden urząd to mogę zwró­cić później sprawę do innego urzędu?

  • Dzień dobry,
   dziękuję 🙂

   Fak­ty­cznie jest tak, że szansa jest jed­na na konkret­ną zmianę.
   Uważam jed­nak, że przed­staw­ione w komen­tarzu powody są ważne, szczegól­nie, jeśli czu­jesz, że jed­no nazwisko lep­iej będzie spa­jało małżeńst­wo i tworzyło rodzinę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 92. Witam 🙂
  Syn ma nazwisko po tacie, nie planu­je­my ślubu
  Ja chcial­abym zmienic nazwisko na dwuczłonowe, po pros­tu do swo­jego dodać nazwisko dziecka
  Czy powód że chci­ałabym miec takie samo nazwisko jak moje dziecko, bo gdy mamy rozne to spraw­ia kłopot bedzie wystar­cza­ją­co ważny ? Mieszkamy za grani­ca i wszedzie musze chodz­ic z aktem urodzenia w celu udowod­nienia ze moje dziecko jest moje

  • Cześć Karoli­no,
   pewnoś­ci nie ma, ponieważ dla wielu Organów brak małżeńst­wa nie jest powo­dem do przyj­mowa­nia nazwiska partnera.
   Możesz spróbować. Nato­mi­ast w razie, gdy­by się nie udało, zawsze może­cie rozważyć zmi­anę nazwiska dziec­ka na podwójne.

   Poz­draw­iam
   Ania

 93. Dzień dobry,
  Bard­zo ciekawy artykuł .
  Mam pytanie, jestem po ślu­bie 4 lata, ale chci­ałabym wró­cić do nazwiska rodowego.
  Jak mogłabym to uza­sad­nić żeby otrzy­mać pozy­ty­wną odpowiedz?
  Dziękuję,
  Magdalena

  • Cześć Mag­fale­na,
   musisz wykazać, że powód jest ważny.
   Z opisu nie wiem, jakie ważne powody są w Twoim przypadku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 94. Dzień dobry,
  Bard­zo fajny artykuł. Mam pytanie: biorę rozwód i po nim chci­ałabym zmienić nazwisko na nazwisko panieńskie (ale nie moje sprzed roz­wodu), tylko na nazwisko panieńskie mojej mat­ki. Czy to możli­we do wyko­na­nia i jakie mogę podać argumenty?
  Nad­mienię, że rozwód jest po 20 lat­ach małżeńst­wa, nie wiem tylko czy to jest jakikol­wiek argument.
  Poz­draw­iam serdecznie,
  Ania

  • Cześć Anna,
   możesz to zro­bić w try­bie admin­is­tra­cyjnym i musisz wykazać, że powód jest ważny.
   Z opisu nie wiem, jakie ważne powody są w Twoim przypadku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 95. Witam serdecznie nazy­wam się Anna Marek Wag­n­er i chci­ałam napisać do urzę­du o zmi­anę nazwiska sobie i córce z 2 czlonowego na 1 na Wag­n­er po mężu ino nie wiem jak napisać uza­sad­nie­nie tak aby było mądrze napisane i żeby nie odrzu­cili nam proś­by. Głównym prob­le­mem jest naszym że jak dzwonią z przy­chod­ni lub inne insty­tuc­je to mówią mi Pan Marek Wag­n­er mylą mnie z mężczyz­na przez to że mam panieńskie nazwisko Marek a córkę mylą ze synem

  • Dzień dobry,
   uważam, że należy właśnie to napisać. Wskazać, że pier­wszy człon nazwiska z uwa­gi na brzmie­nie jak męskie imię wprowadza błąd i utrud­nia zachowanie poprawnoś­ci w doku­men­tacji, stąd może prowadz­ić do błędów. I opisać przykład­owe sytu­acje, kiedy pojaw­iły się owe utrudnienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 96. Witam mam pytanie dzieci nosiły nazwisko męża potem złożyliśmy wniosek że będą nosiły moje nazwisko i tak też się stało… Jed­nak nie wiem czy to była prze­myślała do koń­ca decyz­ja czy nie zbyt pochop­na i moje pytanie czy moż­na jest w ogóle możli­wość żeby dopisać męża nazwisko dzieciom czy jeśli się już zgodz­ił ze przyj­mu­ją moje to już nie da rady?

  • Czy to jest naprawdę taka zbrod­nia że dzieci noszą nazwisko po matce? U nas w miasteczku każdy tak gada..

   • Nie, nie uważam, żeby to była żad­na “zbrod­nia”. Niem­niej każdy powinien pod­jąć SWOJĄ decyzję. Ludzie się przyzwyczają.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry Aga,
   to zależy, czy Wam już się urodz­iło dziecko. Jeśli tak, to zmi­ana musi­ała­by nastąpić w try­bie wniosku o zmi­anę nazwiska dzieci z wskazaniem ważnego powodu.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Tak mamy dwo­je dzieci dzięku­ję za odpowiedź. To była wspól­na decyz­ja o tym że dzieci prze­jdą na moje ponieważ w szkole dokucza­li i mąż chci­ał żeby miały moje nazwisko… Ale przez to gadanie ja się źle z tym czu­ję i zas­tanaw­iałam się czy da się dołożyć nazwisko.Mąż nie zmieni­ał tylko ter­az, naj­gorsze to gadanie ludzi jakoś to przeżyć… 🙁

    • Tak, moż­na zmienić nazwisko z poje­dynczego na podwójne.
     Nie ma tutaj prze­ci­wwskazań prawnych.

     Poz­draw­iam
     Ania

     • Bard­zo pani dzięku­ję za odpowiedź. Czyli jak raz zmie­nil­iśmy na moje to mamy jeszcze szan­sę na zmi­anę na pod­wójne? Dobrze rozu­miem? Przepraszam dużo pytań ale dużo wąt­pli­wosci przed złoże­niem wniosku.. I jakoz­na by było to uza­sad­nić jeśli taka zmi­ana była?

      • Tak, ist­nieje taka opc­ja. Niem­niej trze­ba wykazać ważne powody tej zmi­any, tzn. wyjaśnić, co się wydarzyło, że jed­nak ta zmi­ana jest koniecz­na w Waszym życiu.

       POz­draw­iam
       Ania

 97. Witam serdecznie.
  Krotko opisze moja sytuacje.
  Dziecko ma dwuczłonowe nazwisko, ojcu ogranic­zono władze do min­i­mum, jedyne co moze to wypowiedziec sie na tem­at wyboru zawodu dziec­ka, a tak naprawde dzieck­iem sie nie intere­su­je. Od cza­su mojej ciazy ustalone mielis­my miedzy nami, ze dziecko po urodze­niu bedzie nosi­lo moje nazwisko, pod­czas rozprawy o ali­men­ty uznal, ze jed­nak sie wyco­fu­je i sie nie zgadza. Z racji tego, ze wychodze za maz i pozosta­je co praw­da przy swoim nazwisku, to chcial­abym zlik­wid­owac ten dru­gi człon moje­mu dziecku. Chce napisac do sadu o wyraze­nie zgody zastepczej na ten “pre­ced­er”. Dodam, ze opieka spoczy­wa na mnie, on placi ali­men­ty, ale tak naprawde na tym kon­czy sie jego rola. Czy mam szanse uzyskac na tej pod­staw­ie zgode sadu?

  • Cześć MamaC,
   w tym zakre­sie pole­cam kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem. Nie mam obec­nie doświad­czenia w sprawach związanych z “zastępczą” zgodą Sądu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 98. Moja żona chce zmienić nazwisko na moje, ale ja też jestem żoną :). W dodatku żona była kiedyś mężatką i nie zmieniła nazwiska po byłym mężu. Jak to zro­bić, żeby przeszło w urzędzie?

  • Cześć Aniu,
   Two­ja żona musi wykazać ważny powód zmi­any, a nieste­ty orzecznict­wo aktu­al­nie jest w tym kierunku takie, że konku­bi­nat nie jest ważnym powo­dem do zmi­any nazwiska bez wzglę­du na to, czy doty­czy osób o tej samej czy różnej płci.

   Pozosta­je więc ustal­ić, czy jest jak­iś inny ważny powód zmi­any, który mógł­by powodować zmi­anę. Być może niechęć do posi­ada­nia nazwiska męża, z którym nic już ją nie łączy? Pole­cam też lek­turę komen­tarzy pod tym artykułem. Zna­jdz­ciecie tam wiele różnych sytu­acji i argumentów.

   Poz­draw­iam
   Ania

 99. Szanow­na Pani,
  dzięku­ję serdecznie za artykuł oraz wycz­er­pu­jące odpowiedzi na komen­tarze. Przeczy­tanie ich wszys­t­kich zajęło mi dwa wiec­zo­ry, ale w Internecie nie ma bardziej instruk­ty­wnych mate­ri­ałów dot. zmi­any imienia i nazwiska niż Pani strona! 

  Chci­ałabym zmienić imię. Moja sytu­ac­ja jest o tyle dobra, że imie­niem, na które chci­ałabym zmienić, posługu­ję się od kilku­nas­tu lat (wyłącza­jąc sytu­acje bard­zo for­malne) — więc wpisu­ję się w wymienione w ustaw­ie “ważne powody”. Moją obawę budzi jed­nak to, że wybrane imię moż­na uznać za zdrob­nie­nie (a raczej skrót) mojego urzę­dowego imienia. Wolałabym nie podawać swoich danych, ale chodzi o podob­ną sytu­ację co w przy­pad­ku Pauli­na — Paula. Przeczy­tałam Pani komen­tarz skierowany do Jad­wi­gi, która chci­ała zmienić imię na Iga. Pisze tam Pani: “Pamię­taj także, że co do zasady nie zmienia się imienia na imię zdrob­ni­ałe. Stąd pozosta­je Ci udowod­nić, że imię “Iga” nie jest zdrob­nie­niem, a samodziel­nym imieniem”. 

  Zas­tanaw­iam się:
  1) Czy argu­men­tację, że imię, które wybrałam, jest samodziel­nym imie­niem, powin­nam od razu włączyć w uza­sad­nie­nie wniosku? Czy nie jest tak, że wtedy od razu pod­suwam kierownikowi/kierowniczce USC argu­ment prze­ciw? Z drugiej strony: nos­zone przeze mnie for­mal­nie imię pochodzi ze starożyt­nej Grecji, a imię, którym się posługu­ję, jest pochodzenia semi­ck­iego. Jed­nakże na przykład na Wikipedii zna­j­du­je się do niego adno­tac­ja “stanowi także zdrob­nie­nie imienia Pauli­na” (pozostanę przy tej analogii). Znalazłam też opinię Rady Języ­ka Pol­skiego, że “Paula” to samodzielne imię i może być nadawane w Polsce. 

  2) Mam szereg maili od osób, z który­mi kon­tak­towałam się w różnych pół­for­mal­nych i for­mal­nych kon­tek­stach (pod­czas studiów, wolon­tariatu, w różnych miejs­cach pra­cy), w których te oso­by zwraca­ją się do mnie per “Paulo” lub “pani Paulo”. Nieste­ty, wszys­tkie te maile zostały wysłane na mój adres mailowy paulina.nazwisko@gmail.com. Czy w tej sytu­acji dołącze­nie tych maili w ogóle ma sens, czy raczej tylko zaszkodzę swo­jej spraw­ie? Ten adres mailowy założyłam jeszcze jako stu­den­t­ka. Chci­ałam mieć tylko jeden adres mailowy, więc uwzględ­niłam w nim ofic­jalne imię, gdyż wiedzi­ałam, że będę z niego wysyłać CV do potenc­jal­nych prac, maile do sekre­tariatu wpisu­jącego coś do USOS‑a etc. Ten adres miał więc obsługi­wać również sytu­acje bard­zo for­malne, gdy musi­ałam podać ofic­jalne imię, aby ułatwić iden­ty­fikację czy zachować decorum. 

  Byłabym ogrom­nie wdz­ięcz­na za odpowiedź!
  Poz­draw­iam serdecznie -
  Paula

  • Cześć Paulo,
   bard­zo dzięku­ję Ci za komentarz.

   Uważam, że we wniosku warto wysłać nawet kore­spon­dencję z maila z pełnym nazwiskiem, ponieważ pokazu­je z jak wielo­ma pod­mio­ta­mi komu­nikowałaś i komu­niku­jesz się właśnie tym imieniem.

   Co do skró­conego imienia — pom­inęłabym ten aspekt ter­az, a wyko­rzys­tałabym argu­men­tację, gdy­by decyz­ja była odmow­na, do sporządzenia odwołania.
   Być może od razu to imię zostanie uznane jako właś­ci­we do zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Udało się! W piątek ode­brałam decyzję pozytywną:)
    Dzięku­ję najserdeczniej za pomoc!
    Pozdrawiam -
    (już ofic­jal­nie) Paula

 100. Dzień dobry, również zamieni­am zmienić swo­je drugie imię i nazwisko. Z argu­men­tacją zmi­any swo­jego drugiego imienia nie mam prob­le­mu, tak samo z nazwiskiem mam silne argu­men­ty, że nie chcę się z nim utożsami­ać, jed­nak nazwisko jakie chcę nosić to Anioł, prob­lem w tym, że mam na imię Michał, jak wiado­mo Michał Anioł to postać his­to­rycz­na, obaw­iam się, że ze wzglę­du na to urząd może odrzu­cić mój wniosek. Wyda­ję się to dla mnie krzy­wdzące, gdyż gdy­bym miał inne imię to nie było­by z tym aż takiego sko­jarzenia. Wiele osób jest o tym nazwisko, a nawet z imie­niem Michał, moja sios­tra pomyśl­nie zmieniła nazwisko, gdyż chci­ała prze­jąć je na panieńskie mat­ki. Mój przy­padek jest trochę bardziej skom­p­likowany i nie wiem jak dobrze się za to zabrać aby był pomyśl­nie przejęty.

  • Dzień dobry Szuler,
   obaw­iam się, że takie połącze­nie imienia i nazwiska nie zostanie roz­pa­tr­zone pozytywnie.
   Pro­ponowałabym wybór innego nazwiska albo zmi­anę pier­wszego imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 101. Dzień dobry.
  Chcę zmienić swo­je aktu­alne nazwisko na nazwisko panieńskie mojej bio­log­icznej bab­ci. Czy powody braku przy­wiąza­nia do aktu­al­nego nazwiska, fak­ty­cznego uży­wa­nia nazwiska panieńskiego bab­ci w życiu codzi­en­nym oraz chęć pielę­gnacji trady­cji rodzin­nych jak i “wskrzesze­nie” wymarłej częś­ci rodziny z której wywodzi się bab­cia są akcep­towalne przez urzędników?
  Z poważaniem,
  Kacper Woroniecki.

  • Dzień dobry,
   powody te mogą być akcep­towalne. Proszę jed­nak pamię­tać, że należy wykazać uży­wanie fak­ty­czne nazwiska w życiu codzi­en­nym oraz wykazanie, że nie ma innych potomków “rodu” pod kątem ostat­niego powodu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 102. Witam, mam dwa imiona, z czego posługu­ję się tylko pier­wszym imie­niem. Zamierzam wziąć ślub. Czy pod­czas zmi­any nazwiska mogę zmienić imię, czy jed­nak trze­ba to zro­bić poprzez osob­ny wniosek w try­bie admin­is­tra­cyjnym (drugie imię nieużywane)?
  Dziękuję
  Z poważaniem
  Ela

  • Cześć Ela,
   pod­czas ślubu możesz jedynie zmienić nazwisko. Zmi­ana imienia musi nastąpić w osob­nym wniosku w try­bie administracyjnym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 103. Dzień dobry, proszę o poradę.
  Mam czteromiesięczne dziecko, bez ślubu. Dziecko przed poro­dem zostało uznane przez ojca i ma nazwisko ojca. Jed­nak nie jesteśmy razem. Po porodzie zostałam sama z dzieck­iem. Ojciec dziec­ka płaci ali­men­ty w kwocie “wedle humoru”. Ale nie poma­ga mi, nie intere­su­je się, dzieck­iem, nie odwiedza go. Wszys­tko jest na mojej głowie… Czy mogę zmienić dziecku nazwisko przyjęte po ojcu, na nazwisko moje, czyli nazwisko matki?

  • Cześć Katarzy­na,
   możesz złożyć wniosek w try­bie admin­is­tra­cyjnym, ale wyma­ga on zgody ojca dziec­ka albo zastępczej zgody wydanej przez Sąd.
   Na pewno argu­men­tac­ja będzie tutaj sil­na, jed­nak pozosta­je kwes­t­ia zgody (ew. zastępczej zgody Sądu).

   Poz­draw­iam
   Ania

 104. Dzień dobry.
  Po ślu­bie przyjęłam nazwisko męża jed­nak po dłuższym cza­sie uświadomiłam sobie, że lep­iej było­by zostać przy swoim rodowym oraz nazwisku męża jako dru­gi człon. Czy ist­nieje możli­wość “dopisa­nia” mojego nazwiska rodowego?

  • Cześć. Opiszę swo­je doświad­cze­nie. Przyjęłam po ślu­bie nazwisko dwuczłonowe. Jed­nak doszłam do wniosku, że chce mieć tylko swo­je. Złożyłam wniosek w grupie admin­is­tra­cyjnym do USC. I choć nasz sytu­ac­ja nieco się różni to ja bym zaar­gume­towala jak niżej. Czyli:
   — chcesz mieć dwuczłonowe bo chcesz zachować ciągłość swo­jej tożsamoś­ci, która została prz­er­wana poprzez zmi­anę nazwiska na nazwisko męża
   — jesteś przy­wiązana do rodziny, z której pochodzisz i chcesz pod­kreślić przy­należność do niej i jed­nocześnie prag­niesz zaz­naczyć, że stanowicie z mężem małżeństwo.
   — w otocze­niu ludzie przekrę­ca­ją Two­jej nazwisko i nie mówią Ci po nazwisku męża co jest dla Ciebie niezręczne, a nazwisko powin­no być powo­dem do dumy
   Od siebie dodam, żebyś się zas­tanow­iła czy tak na prawdę nie chcesz nosić swo­jego nazwiska i czy zamierza­sz w 100% korzys­tać z dwuc­zowego. Tj pod­pisy­wać, przed­staw­iać itp. bo moim zdaniem jak masz uży­wać tylko swo­jego to lep­iej odpuś­cić nazwisko męża..za każdym razem zastaw­iać się jak się przed­staw­ić czy pod­pisać to uciążli­wa sprawa. I ludzie będą przekrę­cali człony.

   • Cześć x‑y,
    dzięku­ję Ci bard­zo za ten komen­tarz! To wiele cen­nych uwag z praktyki 😉

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry Ewela,
   takie “dopisanie” to po pros­tu zmi­ana nazwiska na inne. Wyma­ga złoże­nia wniosku w try­bie admin­is­tra­cyjnym i wykaza­nia ważnego powodu zmiany.
   Zobacz na komen­tarz x‑y — podała wiele ciekawych argu­men­tów. Pole­cam prze­jrzeć też inne komentarze 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

 105. Dzien dobry . Prosze o porade
  Mieszkam za grani­ca­mi Pol­s­ki od wielu lat (UK), obec­nie moje nazwisko jest moim nazwiskiem panien­skim poniewaz jestem w zwiazku nies­lubym. Chcial­abym zmienic nazwisko na dwuc­zlonowe i dodac nazwisko swoich dzieci i Partnera.Nazwisko Kowal­s­ka-McDon­ald jest uzy­wane przeze mnie od wielu lat ( cho­ci­az nie­ofi­cla­jnie) . Czy mozil­wa jest zmi­ana na przyk­lad z Kowal­s­ka na Kowal­s­ka-McDon­ald? Moje dzieci sa oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi i bry­tjski­mi ich pol­s­ki aktu urodzenia pokazu­je nazwisko McDon­ald poniewaz moj Part­ner uznal ojcost­wo , czy konieczne jest uwzgeld­ni­an­ie dzi­ci w moim wniosku poniewaz chcial­abym zeby moje dzieci zachowaly tylko nazwisko McDon­ald. Dziekuje

  • Dzień dobry BasKow,
   teo­re­ty­cznie jest taka możli­wość, ale potrzeb­ny jest ważny powód.
   Na ten moment konku­bi­nat nie jest uznawany jako ważny powód do zmi­any nazwiska.

   Pozosta­je wykazanie, że jest to nazwisko fak­ty­cznie uży­wane, ale tutaj też jeśli pojawi się wątek konku­bi­natu, to ist­nieje ryzyko odmowy.
   Chy­ba że są inne ważne powody uza­sad­ni­a­jące wniosek o zmianę.

   Jeśli chodzi o dzieci to mogą one nosić nazwisko dowol­nego rodz­i­ca, wpisanego do pol­skiego aktu urodzenia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 106. Dzień dobry,
  złożyłem wniosek o dodanie drugiego imienia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ostate­czny ter­min wyda­nia decyzji doty­czącej mojego wniosku nakła­da się na datę, w której mam zaplanowany wyjazd zagraniczny do kra­ju należącego do Stre­fy Schen­gen. Czy jeśli (w przy­pad­ku otrzy­ma­nia decyzji pozy­ty­wnej) nie zdążę wymienić dowodu oso­bis­tego przed wyjaz­dem i za granicą bedę posługi­wał się starym doku­mentem, może to spowodować jakieś problemy?

  • Dzień dobry Iwo,
   wg ustawy o dowodach oso­bistych na wymi­anę doku­men­tu są 4 miesiące od zmi­any danych.

   Poz­draw­iam
   Ania

 107. Dzień Dobry .
  Po roz­wodzie nie zmieniłam nazwiska ze wzglę­du na małe dzieci . Po dziesię­ciu lat­ach wzięłam ponown­ie ślub ;
  — ślub zare­je­strowany w Wielkiej Brytani
  — mąż Polak
  — obo­je mamy swo­je nazwiska
  — ślub nie zgłos­zony jeszcze w Polsce
  Nie chce­my żebym ja przyjęła nazwisko obec­nego męża ponieważ jego była żona ma tak samo na imię jak ja i nie wró­ciła po roz­wodzie do nazwiska panieńskiego . Nie chce­my żeby mój mąż przyjął moje nazwisko , gdyż wiado­mo nosił­by nazwisko mojego ex . Chcielibyśmy przyjąć nazwisko rodowe mojej mamy . Jaka by była procedura ?
  Dziękuję .
  Małgorzata

  • Dzień dobry,
   obo­je musielibyś­cie złożyć wniosek w try­bie admin­is­tra­cyjnym o zmi­anę na to konkretne nazwisko, wskazu­jąc ważny powód zmiany.
   Nie da się tego zro­bić na etapie pro­ce­dury rejes­tracji ślubu w Polsce, ponieważ wtedy może­cie przyjąć wyłącznie Wasze aktu­alne nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 108. Dzień dobry. Mam pytanie .
  Z ojcem syna rozes­zliśmy się (był alko­ho­likiem i tylko to się dla niego liczyło) dzieck­iem wogole się jie intere­su­je, zresztą ali­men­tów też nie płaci i nie odwiedza syna a prawa do dziec­ka mam tylko ja . On ma pra­wo tylko dowiady­wać się o jego stanie zdrowia i postę­pach w nauce. Syn nie chce nosić nazwiska ojca tylko chce mieć moje. Czy jest szansa, by zmie­nili mu nazwisko na moje.

  • Dzień dobry,
   z opisu wyni­ka, że ojciec ma ogranic­zone prawa rodzicielskie.
   Tym samym musi wyraz­ić na to zgodę albo możesz uzyskać w Sądzie rodzin­nym zastępczą zgodę Sądu.
   Musisz wykazać ważny powód, a tutaj widzę opar­cie się na tym, że prak­ty­cznie cały ciężar opie­ki spoczy­wa na matce, więc są pod­stawy na wspólne nazwisko.
   Jeśli dziecko ma co najm­niej 13 lat, to także dziecko musi wyraz­ić zgodę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 109. Witam Admin­is­traty­wistko,

  Po zawar­ciu małżeńst­wa posi­adam obec­nie nazwisko dwuczłonowe. Chci­ałabym zmienić to nazwisko na swo­je rodowe. Od ślubu minęło parę miesię­cy więc pozosta­je mi tylko dro­ga admin­is­tra­cyj­na. Nazwisko zmieniłam pod wpły­wem emocji i presji ale jest ono bard­zo nieprak­ty­czne. Człony są przekrę­cane, pomi­jane, bywa, że wraz z długim imie­niem się nie mieszczą. Poza tym nie utożsami­am się z nazwiskiem męża i uważam, że ta trady­cją kom­plet­nie nie odd­a­je rzeczy­wis­toś­ci. W końcu nie zostałam wydana spod opie­ki ojca pod opieką męża tak jak to było wie­ki temu. W kon­sek­wencji unikam jak moge uży­wa­nia nazwiska po mężu. Jed­nak nadal mam wąt­pli­woś­ci czy warto powró­cić do swo­jego nazwiska… Z tego co czy­tałam u Ciebie to nie posi­ada­jąc wspól­nego nazwiska warto nosić przy sobie akt małżeńst­wa ALE sko­ro na akcie naszego małżeńst­wa będzie wid­ni­ało moje nazwisko dwuczłonowe to raczej to nie będzie stanow­iło dowodu w razie czego, że jestem żoną bo w końcu na akcie będzie nazwisko po ślu­bie x‑y , a na dowodzie po zmi­an­ie admin­is­tra­cyjnej będzie już tylko pani x. Proszę powiedz mi czy będzie sposób aby po zmi­an­ie w razie czego moc udowod­nić, że jesteśmy małżeńst­wem i czy takie sytu­acje wys­tępu­ją częs­to. Chcę się zabez­pieczyć aby możli­wie uniknąć nieprzy­jem­noś­ci. Nad­mie­nie również, że mamy dzieci, które noszą nazwisko ojca ale zmi­ana nie będzie się na nie rozciągać.

  • Cześć x‑y,
   rozu­miem Two­je wąt­pli­woś­ci. Ja jak na razie jeszcze nigdy nie musi­ałam udowad­ni­ać, że jestem żoną męża, ale wiado­mo, różnie bywa.

   W Twoim przy­pad­ku widzę akt małżeńst­wa + decyzję organu o zmianie.
   Ewen­tu­al­nie akt małżeńst­wa ze wzmi­anką o zmi­an­ie nazwiska.

   Uważam, że taka sprawa jak ewen­tu­al­ny aspekt wyjaś­ni­a­nia nie powinien prze­ważyć nad decyzją o zmi­an­ie nazwiska 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzięku­ję bard­zo za odpowiedź. Wniosek już złożyłam i czekam na dal­sze postępowanie. Mam nadzieję, że zostanie roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie. Stwierdz­iłam, że na pewno nie za częs­to albo wcale nie będę musi­ała udowad­ni­ać, że jesteśmy małżeńst­wem. A z pewnoś­cią będę się tysiące razy zas­tanaw­iała jak się przed­staw­iać bo to nazwisko męża nie jest moje i to nie jestem“ja”.
    Dzięku­ję za wzmac­ni­a­jącą postawę. Oby coraz więcej kobi­et myślało tak jak Ty bo ta trady­c­ja pokazu­je kobi­ety jako oso­by, które mniej się liczą i muszą się poświę­cać. Oczy­wiś­cie to moje zdanie. Pozdrawiam.

    • Dro­ga x‑y, czy dostałaś już decyzję? Ciekawa jestem jak to się potoczyło (sama zamierzam złożyć wniosek).

     • Dzień dobry,
      Dwa tygod­nie temu wzięliśmy ślub. Nie zmieniłam jeszcze dowodu, nawet nie kde tal­is­my jeszcze aktu małżeńst­wa. Ale już widzę prob­lem z dlugim dwuc­zlonowym nazwiskiem… w pra­cy, czy w ZUSie gdzie już mam dwa nazwiska już parę razy mialam przekrę­cone nazwisko i literów­ki. Proszę o infor­ma­cję czy w tak krótkim cza­sie po ślu­bie mogę zmienić nazwisko?

      • Dzień dobry,
       tylko na pod­staw­ie wniosku o zmi­anę admin­is­tra­cyjno­prawną, w którym należy wskazać ważny powód.

       Poz­draw­iam
       Ania

 110. Witam,
  Bard­zo chci­ałabym wraz z dzieć­mi i mężem zmienić nazwisko na moje panieńskie . Mieszkamy w Niem­czech mój mąż jest Niem­cem i 15 lat temu pod­jęliśmy pochop­na decyz­je aby prze­jąć nazwisko męża .Nazwisko jest jak sie okaza­ło po tym jak dzieci (9 i 13 lat)poszły do szkoły śmieszne wręcz ośmiesza­jące i dzieci maja częs­to powód do płaczu. Ostat­nio moja cór­ka ponown­ie zapy­tała mnie czy moglibyśmy zmienić nazwisko bo wsty­dzi sie jego wymaw­iać. Nazwisko nie jest żad­nym przek­leńst­wem ale jest śmieszne i ma w wyra­zie cześć pewnej częś­ci ciała .W urzędzie niemieckim po tele­fon­icznej roz­mowie wywnioskowałam ze urzęd­nicz­ka dała mi do zrozu­mienia ze ten powód jest za mały bo pisow­n­ia jest nie taka sama jak „ośmiesze­nie” ale wymowa juz tak.
  I poradz­iła mi złożyć wniosek w Polsce ze moze będzie łatwiej.
  Ter­az moje pytanie , czy są szanse abym ja ‚mąż i dzieci prze­jęli moje nazwisko panieńskie z uza­sad­nie­niem ze ter­aźniejsze męża jest ośmiesza­jące i ze wtedy 15 lat temu nie zdawałam sobie sprawy z tego i nie miałam aż tak dos­zli­fowanego języ­ka aby o tym wiedzieć?
  Bard­zo dzięku­je za odpowiedz

  • Cześć Anno,
   tak uważam, że są duże szanse, żeby uznać to za ważny powód zmiany.
   Życzę powodzenia!

   Poz­draw­iam
   Ania

 111. Witam, czy jeśli dru­gi rodz­ic zgadza się azy zmienić nazwisko dziecku to również musi być wpisane uzasadnienie?
  Jeśli tak to czy wystar­cza­ją­cym uza­sad­nie­niem jest to, że 1 z rodz­iców nie intere­su­je się dzieck­iem, nie loży na niego, nie utrzy­mu­je z nim kon­tak­tu i ma ogranic­zone prawa rodzicielskie?

  • Cześć Aga­ga,
   każ­da zmi­ana admin­is­tra­cyj­na wyma­ga wskaza­nia ważnego powodu.

   Tutaj widzę taki ważny powód, związany z tym, że cały ciężar opie­ki spoczy­wa na jed­nym rodz­icu. Stąd ważne dla roz­wo­ju dziec­ka i też może dla for­mal­noś­ci będzie, jeśli rodz­ic będzie miał takie samo nazwisko jak dziecko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 112. Mam pytanie. Zmieniłam nazwisko przed ślubem na przyszłego męża. Ślub za tydzień i kierown­ik urzę­du stanu cywilnego powiedzi­ał że już nie może mi zmienić na nazwisko dwuczłonowe. Czy jest szansa po ślu­bie na zmi­anę i czy bard­zo to skomplikowane ?

  • Cześć Natalio,
   to dzi­wne, ponieważ mieć taką możli­wość jeszcze przed ślubem.

   Po ślu­bie zmi­ana następu­je w try­bie admin­is­tra­cyjno­prawnym, więc musisz złożyć wniosek i wykazać ważny powód zmiany. 

   Poz­draw­iam
   Ania

 113. Witaj Aniu,

  Zmieni­am nazwisko sobie, żonie i moim małym dzieciom. Wracam do nazwiska rodowego mojej mamy ponieważ jak byłem mały otrzy­małem nazwisko po ojczymie ‚który rozwiódł się z moją mamą.

  Pyta­nia nato­mi­ast doty­czą tech­nicznych kwestii ponieważ przeprowadzam się i chcę abyśmy wszyscy od razu w nowym mieś­cie złożyli takie wnioski.
  Umowę o wyna­jem mieszka­nia mam już pod­pisaną ale data wprowadzenia się to 1.sierpień.

  1. czy mogę wysłać wypełniony wniosek online już ter­az (jeśli mam pod­pisaną umowę naj­mu) do urzę­du stanu cywilnego w nowym mieś­cie? Przy okazji tego pyta­nia spy­tam czy możli­we jest zameldowanie/przemeldowanie się pod nowym adresem przed 1.sierpnia ? A może najpierw musi nastąpić takowe abym dopiero później mógł w nowym mieś­cie wnioskować o zmi­anę nazwiska?
  2. czy musimy zmienić najpierw moje nazwisko ‚czy może­my od razu wypełnić cztery for­mu­la­rze o zmi­anę nazwiska dla całej rodziny?
  3. czy moż­na wszys­tko zro­bić online?
  4. jakie doku­men­ty będą potrzeb­ne i czy muszą to być ory­gi­nały czy mogą być kserokopie?
  5. w jakim dokład­nie momen­cie musimy i do jakich insty­tucji podać nowe nazwisko? Ile mamy na to cza­su i czy grożą jakieś kary za nieter­mi­nowe zgłosze­nie tego fak­tu i jeśli tak to w których instytucjach?
  6. Czy po decyzji pozy­ty­wnej od razu musimy zmienić dowody oso­biste czy mamy na to więcej czasu?
  7. może jest jakaś kole­jność wymi­any doku­men­tów tudzież składa­nia wniosków o ich zmianę?

  Dzięku­ję z góry za pomoc w tym temacie

  Poz­draw­iam serdecznie

  • Cześć Sim­ba,

   ad. 1. wniosek możesz złożyć do dowol­nego USC, także kwes­t­ia zmi­any adresu zamieszka­nia nie ma żad­nego wpływu;
   ad. 2. może­cie złożyć równole­gle wszys­tkie cztery wnios­ki — tak będzie orga­ni­za­cyjnie sprawniej;
   ad. 3 jeśli urząd obsługu­je przyj­mowanie wniosków elek­tron­icznie, to moż­na złożyć elektronicznie;
   ad. 4 tu jest całkiem nieźle to opisane, więc podrzu­cam link: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5912/zmiana-imienia-i-lub-nazwiska-na-podstawie-przepisow-ustawy-o-zmianie-imienia-i-nazwiska
   ad. 5–7 po otrzy­ma­niu decyzji, zmi­ana “wchodzi w życie”. Jeśli chodzi o konkretne ter­miny, pole­cam lek­turę komen­tarzy. Jeden z użytkown­ików ostat­nio podzielił się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, ale i wcześniej kilku użytkown­ików na ten tem­at się wypowiedziało.

   Poz­draw­iam
   Ania

 114. Dzień dobry.
  Mieszkam na stałe z rodz­iną w UK. Dość częs­to spo­tykamy się z pewnym typem dyskrymi­nacji ze wzglę­du na pol­skie pochodze­nie. Chci­ałbym zmieć imię i nazwisko na wys­tępu­jące w UK. Czy to jest wystar­cza­ją­cy powód?

  • Dzień dobry,
   Bard­zo dzięku­ję za infor­ma­cję, cier­pli­wość i pomoc!
   Mam takie pytanie:
   Mieszkam w Niem­czech, złożyłam przez kon­sulat podanie o zmi­anę imie­niu, właśnie dostałam decyzję i co dalej? Już załatwiłam ter­min w kon­sulac­ie żeby zmienić pasz­port, ale czy wszys­tkie akty urodzenia, ślubu, akty dzieci.. będą zmienione automaty­cznie? Czy mam pisać/jechać do urzędu?
   Bard­zo dziękuję!

   • Dzień dobry Adele Reut,
    doku­men­ty w pol­skim USC zmienią z urzę­du, ale inne doku­men­ty i zgłoszenia w różnych insty­tuc­jach (jak ban­ki) już musisz sama pozałatwiać.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry Krzysztofie,
   to jest moc­no niety­powa sytu­ac­ja i trud­no mi ocenić, jak rozstrzyg­nie to Kierown­ik USC. Pole­cam “wybadać” teren i zapy­tać w kilku USC o taką kwest­ię. Ist­nieje swo­bo­da w wyborze USC, do którego się skła­da wniosek.

   Wskazany powód może być ważnym, jed­nak — jak zakładam — wiele zależy od tego, na czym pole­ga dyskrymi­nac­ja i jaki ma ona charakter.

   Poz­draw­iam
   Ania

 115. Czy jest możli­wa zmi­ana imienia na takie które jest pełnym imie­niem i jed­nocześnie jest uznawane za zdrob­nie­nie dłuższego imienia?

  • Cześć Fil­ip,
   sytu­ac­ja jest skom­p­likowana, ponieważ imię nie może być zdrob­nie­niem (według przepisów). Niem­niej znam oso­by, które noszą zdrob­ni­ałe imiona “w papier­ach”, stąd okazu­je się, że jed­nocześnie jest to możli­we, w praktyce.

   POz­draw­iam
   Ania

 116. A jeśli ja mam imię zagraniczne, w Polsce rzad­ko spo­tykane dodatkowo jest w więk­szoś­ci przy­pad­ków prob­lem z praw­idłową wymową( częs­to nowa oso­ba pytała mnie jak ma wymówić moje imię) to czy jest szansa zmi­any imienia na Pol­skie a jako powód wpisać że źle się czu­je z tym imie­niem, jest to imię w więk­szoś­ci źle wymieni­ane przez innych a idąc w najbliższym cza­sie na stu­dia chce zacząć nowy rozdzi­ał z nowym imieniem?

  • Cześć Miki,
   powód zmi­any musi być ważny. I ważność widzę tutaj np. w tym, że imię jest błęd­nie wymaw­iane, a więc i zapisy­wane. Oznacza to trud­noś­ci z funkcjonowaniem czy zapisa­mi tele­fon­iczny­mi gdziekol­wiek. Wprowadza niepotrzeb­ny stres i błędy. Nato­mi­ast zawsze pole­cam zapy­tać w USC, ponieważ możesz wybrać Urząd, do którego złożysz wniosek.

   Poz­draw­iam
   Ania

 117. Dzień dobry, czy w przy­pad­ku, gdy była prze­moc w rodzinie dziecko (pełno­let­nie) może ubie­gać się o zmi­anę nazwiska?

  • Cześć Olu,
   prze­jrzyj proszę komen­tarze. Zobaczysz tam wyjaśnienia w podob­nych sytuacjach.

   Poz­draw­iam
   Ania

 118. Witam, zmi­ana nazwiska przeszła u mnie bezprob­le­mowo i udało się wymienić więk­szość doku­men­tów, ale jest taki prob­lem, że nie mam możli­woś­ci wymi­any świadectw szkol­nych, bo sekre­tar­ka powiedzi­ała, że nie ma możli­woś­ci wymi­any i muszę korzys­tać ze starego świadect­wa i moje pytanie to czy jest jakaś opc­ja obe­jś­cia tego i zmi­any danych na tych świadectwach?

  • Cześć Belfort,
   sprawdz­iłam i wg aktu­al­nego roz­porządzenia MEN z dnia 27 sierp­nia 2019 r. w spraw­ie świadectw, dyplomów państ­wowych i innych druków wyda­je się to być możliwe:

   § 23.
   1.
   Nie dokonu­je się zmi­any imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, cer­ty­fika­cie, świadectwie potwierdza­ją­cym kwal­i­fikację w zawodzie, dyplomie, dyplomie potwierdza­ją­cym kwal­i­fikac­je zawodowe, zaświad­cze­niu, zaświad­cze­niu o zawodzie, zaświad­cze­niu o prze­biegu naucza­nia i w doku­men­tacji prze­biegu naucza­nia prowad­zonej przez szkołę, jeżeli zmi­ana ta nastąpiła po:
   1)
   ukończe­niu szkoły,
   2)
   zda­niu egza­m­inów ekstern­isty­cznych z zakre­su wyma­gań określonych w pod­staw­ie pro­gramowej ksz­tałce­nia ogól­nego odpowied­nio dla branżowej szkoły I stop­nia lub branżowej szkoły II stopnia,
   3)
   zda­niu egza­minu zawodowego albo egza­minu potwierdza­jącego kwal­i­fikac­je w zawodzie,
   4)
   otrzy­ma­niu dyplo­mu albo dyplo­mu potwierdza­jącego kwal­i­fikac­je zawodowe,
   5)
   wyda­niu zaświad­czenia o zawodzie

   - chy­ba że zmi­ana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na pod­staw­ie decyzji admin­is­tra­cyjnej albo orzeczenia sądowego. W tych przy­pad­kach wyda­je się świadect­wo, cer­ty­fikat, świadect­wo potwierdza­jące kwal­i­fikację w zawodzie, dyplom, dyplom potwierdza­ją­cy kwal­i­fikac­je zawodowe, zaświad­cze­nie, zaświad­cze­nie o zawodzie lub zaświad­cze­nie o prze­biegu naucza­nia na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możli­we — dup­likat świadect­wa, cer­ty­fikatu, świadect­wa potwierdza­jącego kwal­i­fikację w zawodzie, dyplo­mu, dyplo­mu potwierdza­jącego kwal­i­fikac­je zawodowe lub zaświad­czenia, po przed­staw­ie­niu decyzji admin­is­tra­cyjnej albo orzeczenia sądowego i za zwrotem doku­men­tu, wydanego na poprzed­nie imię (imiona) lub nazwisko.

   Może warto wydrukować roz­porządze­nie, zaz­naczyć frag­ment i zapy­tać o tę kwestię? 

   P.S. Czy mógłbyś pod­powiedzieć, jakie doku­men­ty dokład­nie wymieni­ałeś i jakie masz porady dla innych? Przy­da się i innym Czytelnikom 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

   • No właśnie ja również to znalazłem i myślałem, że będzie wymi­ana, ale w tej szkole uczy naprawdę cham­s­ka sekre­tar­ka i wyobraź sobie, że mnie wyśmi­ała i nawet nie sprawdz­iła papierów. Myślę, że wybiorę się do rad­cy prawnego w celu upewnienia się czy wedle przepisów mogę wymienić nazwiska na świadectwie. 

    Co do porad to przede wszys­tkim nie zwlekać z wymi­aną doku­men­tów, w momen­cie zmi­any danych jak najszy­b­ciej złożyć wniosek o nowy dowód. Po wyda­niu dowodu należy zacząć od prawa jazdy, dowodu rejes­tra­cyjnego, banku, wymi­ana kart płat­niczych. W przy­pad­ku facetów również należy wymienić książeczkę wojskową, poza tym to wiado­mo wsze­lakie kon­ta na allegro,OLX i inne tego typu por­tale, gdzie wyma­gane są nasze dane. Wbrew pozorom taka wymi­ana jest dość pros­ta i szy­b­ka, ale fak­ty­cznie trze­ba się trochę nalatać..

    • Bard­zo współczu­ję… Zawsze pozosta­je złożyć wniosek pisem­nie i zażą­dać potwierdzenia wpły­wu (albo wysłać lis­tem pole­conym). Plus zain­ter­we­niować w organie prowadzą­cym szkołę — przy szkołach pub­licznych to gmi­na. Być może tam uda się uzyskać wsparcie.

     Dzięku­ję za pod­powiedzi dla czytel­ników odnośnie do wymi­any dokumentów 🙂

     Poz­draw­iam
     Ania

 119. Witam, mam ważne pytanie. Planu­ję wakac­je od 08.07 a wcześniej chci­ałabym złożyć wniosek o zmi­anę imienia. Jak to prawnie wyglą­da? Nie będzie prob­le­mu z lotem na starym pasz­por­cie, dowodzie?

  • Cześć Lil­ian­naaaa,
   decyz­ja obow­iązu­je odkąd ją odbierzesz, a później i tak masz określony czas na wymi­anę dokumentów 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 120. Dzień Dobry Pani Aniu!
  Przed ślubem cywilnym w mar­cu tego roku w USC na pier­wszym spotka­niu składal­iśmy dane doty­czące nazwisk swoich i dzieci. Potem gdy wysyłal­iśmy e‑mailem dane doty­czące świad­ków to poprosil­iśmy urzęd­ni­ka również o zmi­anę nazwiska dzieci z męż­na na nasze oba (dwuczłonowe). Otrzy­mal­iśmy odpowiedz e‑mail z USC ze nasza wiz­y­ta bezpośred­nia ws. nie jest koniecz­na (począt­ki pan­demii), że doku­men­ty są do ślubu są już kom­pletne a zmi­ana nazwiska dziec­ka została odnotowana.
  W prak­tyce jed­nak okaza­ło się iż na akcie małżeńskim wid­nieje nazwisko dziec­ka po mężu zami­ast dwuczłonowego.
  Zatem fak­ty­cznie otrzy­mal­iśmy odpowiedź twierdzącą na wiado­mość e‑mail a naprawdę żad­na zmi­ana nie nastąpiła fizy­cznie na doku­men­tach po stron­ie USC.
  Przy­pom­nieliśmy sobie też że w dniu ślubu tylko nasze nazwiska były potwierdzane a dziec­ka już nie na rzecz mowy o związkach partnerskich.
  Nie wiem czy to był celowy zabieg czy nie; ale cza­sa­mi tak myślimy że w ten sposób błąd urzęd­ni­ka został ukry­ty. Np. gdy­byśmy usłyszeli jak urzęd­nik wymaw­ia jakie nazwisko dziecko będzie nosić tak jak my potwierdza­l­iśmy swo­je to byśmy zareagowali na błąd; a tak nie mogliśmy bo nie wiedzieliśmy tego.
  W dniu ślubu przed samą uroczys­toś­cią przyszedł do nas jak­iś pan i pro­brał od nas tylko dowody oso­biste do wery­fikacji. Nic więcej nie było sprawdzane przed.
  Potem kiedy po wszys­tkim napisal­iśmy e‑maila do USC z proś­ba o spros­towanie ww. błę­du urzęd­ni­ka to otrzy­mal­iśmy infor­ma­c­je ze jest to nie możli­we: e‑mail nie jest pod­stawą do spros­towa­nia tego i może­my to zro­bić jak urodzi się nasze pier­wsze dziecko. I jeszcze była infor­ma­c­ja iż pod­pisu­jąc akt małżeńs­ki potwierdzil­iśmy nazwiska dla całej trójki.
  Czu­je­my że wina została zrzu­cona na nas nieza­sad­nie, tym bardziej ze nie mogąc dostać sie do USC w dobie pan­demii ani dodz­wonić, otrzy­mal­iśmy odpowiedz twierdzącą a fak­ty­cznie urzędnik/urzędnikowi nie przekazał/wprowadził danych.
  Czy może­my coś jeszcze z tym zro­bić przed urodze­niem się dziecka?
  Jakie dzi­ała­nia mamy pod­jąć aby skutecznie zmienić dane dziec­ka na akcie małżeńst­wa? Czy na takie niedopa­trzenia USC są jakieś sposo­by? Czy nie mamy na tą chwilę żad­nych możli­woś­ci działań?
  Nie po to tyle się staral­iśmy o to przed ślubem żeby ter­az tak to zostaw­ić. Nazwisko moje dla mnie i mojej rodziny jest bard­zo ważne dlat­ego mi zależy tym aby dostało je również moje dziecko.
  Boje że w np. przy­pad­ku nar­o­dzin dziec­ka będą podob­ne sytu­acje i nie dop­niemy swo­jego, sko­ro USC nie uzna­je aktu­al­iza­cji danych czy nie przyz­na­je się do pomyłek.
  Szcz­erze mówiąc nie wiemy co już o tym wszys­tkim myśleć 🙁
  Będę wdz­ięcz­na ze wszelką pomoc,za co z góry serdecznie dziękuje!

  • PS. Pani Aniu,
   w naw­iąza­niu do poprzed­niej wiado­moś­ci nad­mienię jeszcze bo może to ważne: ślub cywilny w dobie pan­demii odby­wał się tylko w gronie 5 osób (małżonkowie, urzęd­nik, świad­kowie, fotograf) z zachowaniem bez­piecznych odległoś­ci i bez gości.
   Pier­wsze spotkanie z USC było fizy­czne (data ślubu), potem kon­tak­ty tele­fon­iczne oraz e‑mail (doku­men­ty świad­ków, dane doty­czące dziecka).
   Po ślu­bie akt małżeńst­wa otrzy­mal­iśmy po jakimś cza­sie Pocztą pol­ską na wskazany adres drogą e‑mail. Nie było wtedy możli­woś­ci odbiorów oso­biś­cie doku­men­tów w USC, mimo że chcieliśmy się umówić na spotkanie z urzędnikiem.
   Pan­demia dość moc­no ograniczyła nasze kon­tak­ty z USC przed, w trak­cie ślubu oraz po ślu­bie, który zawar­liśmy 20 mar­ca br.
   Pozdrawiamy

  • Dzień dobry emka.anonika,
   fak­ty­cznie jest tak, że: “Przy sporządze­niu aktu urodzenia pier­wszego wspól­nego dziec­ka małżonkowie mogą złożyć przed kierown­ikiem urzę­du stanu cywilnego zgodne oświad­czenia o zmi­an­ie wskazanego przez nich nazwiska dziec­ka albo oświad­czenia, o których mowa w § 1, jeżeli nazwisko dziec­ka nie zostało przez nich wskazane”.

   Tym samym będzie możli­we, żeby zgłasza­jąc urodze­nie pier­wszego dziec­ka zmienić nazwisko, jakie posi­adać będą Wasze dzieci.
   Przykro mi jed­nak, że w wyniku błę­du wprowad­zono niepoprawne dane. Tak na przyszłość, zale­cam jed­nak takie wnios­ki składać cho­ci­aż przez ePUAP.

   Poz­draw­iam
   Ania

 121. Dzień dobry, cio­cia- oby­wa­tel­ka Armenii zawarła związek małżeńs­ki w Polsce z Polakiem. Przyjęła nazwisko męża. Po roz­wodzie nie złożyła oświad­czenia o powro­cie do nazwiska sprzed zawar­cia małżeńst­wa (nie zrozu­mi­ała pouczenia, nie znała przepisów). Ter­min jest przekroc­zony a nie moż­na go przy­wró­cić. Tryb admin­is­tra­cyjnej zmi­any nazwiska jej nie obe­j­mu­je. Wszys­tkie doku­men­ty ma na nazwisko panieńskie, podat­ki z UM opła­ca na nazwisko panieńskie, podob­nie ZUS. Dopiero ter­az, przy okazji wys­tąpi­enia z wnioskiem o wydanie infor­ma­cji o zamel­dowa­niu odkryła, że w ewidencji w Polsce fig­u­ru­je pod nazwiskiem byłego męża. Kon­tak­towała się z kon­sulem, urzę­dem ds cud­zoziem­ców, urzę­dem wojew­ódzkim, USC i nikt nie wie jak rozwiązać ten prob­lem. Proszę o radę, może Pani ma jak­iś pomysł w jaki sposób załatwić tę sprawę. Poz­draw­iam ciepło.

  • Dzień dobry,
   przykro mi, ale nieste­ty nie znam rozwiąza­nia na taką sytuację.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Moż­na dokon­ać aktu­al­iza­cji nazwiska na pod­staw­ie pasz­por­tu cud­zoziem­ca ale wyłącznie w rejestrze PESEL, trze­ba udać się do urzę­du gminy miejs­ca zamieszka­nia. W pol­skim akcie małżeńst­wa nieste­ty nic nie da się zmienić, chy­ba że cio­cia zostanie oby­wa­telką Polski.

 122. Witam, kiedy moż­na stwierdz­ić ze nazwisko jest ośmiesza­jące? Jeśli mam na nazwisko tak jak pew­na sław­na oso­ba, która jest wszędzie wyśmiewana, przez co ja również nieste­ty przez całe życie jestem z tym kojar­zony, jest to poważny powód?

  • Cześć Koko,
   nie ma tutaj jed­nej definicji. Uważam, że przed­staw­iona sytu­ac­ja kwal­i­fiku­je się do tego, żeby zmienić nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

 123. Witam,
  czy w przy­pad­ku zmi­any imienia przez ojca, zmi­ana ta wpły­wa na dane osobowe dziec­ka już pełno­let­niego (akt urodzenia ) ? Jakie poda­je dziecko pełno­let­nie w rubryce imię ojca?

  • Cześć Kingo,
   dane powin­ny być automaty­cznie zmienione w aktach urodzenia dzieci. I wtedy należało­by podawać aktu­al­nie imię.
   Pole­cam jed­nak to zwery­fikować, tak by podawane dane zgadza­ły się z aktem urodzenia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 124. Dzień dobry
  Mam kil­ka pytań odnośnie zmi­any imienia. W moim przy­pad­ku chęć tej zmi­any wyni­ka z 2 przy­czyn: kom­plet­nego niei­den­ty­fikowa­nia z nim oraz tego, że kojarzy mi się ono z trau­maty­czny­mi chwil­a­mi z dzieciństwa.
  W przy­pad­ku pier­wszego powodu, czy jeżeli po pros­tu nie iden­ty­fiku­ję się z moim obec­nym imie­niem i ogól­nie strasznie mnie ono drażni, a nie że wszyscy wokoło zwraca­ją się do mnie po innym imie­niu, to czy to się zal­icza jako powód? A jeśli tak, to czy w tym wypad­ku potrze­ba jakichś dowodów? Jeśli tak to czym one miały­by być? To jest coś czym dzieliłem się max. z 1 osobą, więc czy np. jej poświad­cze­nie było­by wystar­cza­ją­cym dowodem.
  Moim kole­jnym pytaniem jest to, czy w przy­pad­ku drugiego powodu — traumy z dziecińst­wa, potrze­ba jakichś dowodów?
  Ostat­nią rzeczą o którą chci­ałbym zapy­tać jest wymi­ana doku­men­tów. Jakie doku­men­ty trze­ba w takiej sytu­acji wymienić? Wiem, że na pewno dowód oso­bisty, pra­wo jazdy, dowód rejes­tra­cyjny. Czy trze­ba również wymieni­ać świadect­wa szkolne itp?

  • Cześć Adri­an­ie,
   oba powody nie są “klasy­czny­mi”, tzn. nie są wymienione wprost w ustaw­ie, więc należy wskazać i uza­sad­nić, że są to powody ważne.
   Oznacza to, że musisz opisać to w sposób, który przekona organ, że koniecz­na jest taka zmiana.

   Samo subiek­ty­wne odczu­cie, że Cię “drażni” może nie być wystarczające.
   Uza­sad­nione pokazanie doświad­czeń trau­maty­cznych już zwięk­sza szanse na pozy­ty­wną decyzję organu.
   Potrzeb­ne są jed­nak na to dowody — prze­jrzyj inne komen­tarze pod tym artykułem, bo już wskazy­wałam, jakie mogą być to dowody (oświad­czenia, zez­na­nia świadków).

   Co do wymi­any doku­men­tów, to i tak głównym sposobem iden­ty­fikacji jest PESEL, więc o ile doku­men­ty z których “na bieżą­co” korzys­tasz należy wymienić: dowód, pasz­port, pra­wo jazdy, dowód rejes­tra­cyjny, zez­wole­nia i licenc­je, dane w insty­tuc­jach i bankach, to wiado­mo, że nie będziesz zapewne wymieni­ał świadectw z wszys­t­kich klas i szkół. Kluc­zowe będą te główne: ukończe­nie szkoły/ matura/ dyplom uniwersytecki/ doku­ment potwierdza­ją­cy uprawnienia zawodowe.

   Poz­draw­iam
   Ania

 125. Cześć,
  jestem Polką, moje dzieci nato­mi­ast odziedz­iczyły po ojcu oby­wa­telst­wo amerykańskie i bry­tyjskie — to drugie uzyskał mój mąż już po urodze­niu się dzieci. Ja nie zmieni­ałam, ani nie przek­sz­tał­całam pol­skiego nazwiska i nazy­wam się (przykład­owo) Kowal­s­ka, mój mąż też nie. Nasze bliź­ni­a­ki mają dwanaś­cie lat i nazy­wa­ją się (przykład­owo) Mar­cus Kowal­s­ka-Brown i Joan­na Kowal­s­ka-Brown. Obec­nie mają pasz­porty amerykańskie i bry­tyjskie, po brex­i­cie chci­ałabym dla nich pasz­por­tu pol­skiego (uni­jnego), zwłaszcza, że mój mąż też stara się obec­nie o oby­wa­telst­wo Pol­skie. Czy w tej sytu­acji mogę zare­je­strować w Polsce chłop­ca o nazwisku typu Kowal­s­ka-Brown? I jeżeli nie, to właś­ci­wie co?

  • Cześć Adri­an­no,
   pole­cam skon­tak­tować się z kon­sulatem lub USC.

   Sama nie mam doświad­czenia w takich sytu­ac­jach, stąd nie chcę Cię wprowadz­ić w błąd.

   Poz­draw­iam
   Ania

 126. Witam,
  Chce 2‑letniemu dziecku zmienić nazwisko na moje.Starszy syn ma moje nazwisko.Mam wyłączną władze rodzicielską.Muszu złożyć wniosek admin­is­tra­cyjne do USC.Czy wystar­czy to że w uza­sad­nie­niu napiszę że:
  Przy­należność do rodziny,zmiana nazwiska na nazwisko jakie nosi jego przy­rodzie rodzeńst­wo i rodz­i­ca stale się dzieck­iem opiekującym.

  • Cześć Jolu,
   uważam, że to uza­sad­nie­nie powin­no być w porządku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 127. Co jeśli sytu­ac­ja wyglą­da następu­ją­co jako kobi­eta chcę przyjąć imię Klaus nieste­ty nie mam innej kobi­ety, na którą mogę się powołać iż jest to też żeńskie imię (w grun­cie rzeczy jest to umown­ie męskie imię), nato­mi­ast rodz­i­na zna­jo­mi i inni ludzie zna­ją mnie tylko pod tym imie­niem, nawet w pra­cy jestem tak wpisy­wana cho­ci­aż­by w grafik. Więc 100% uży­wam tego jako swo­je imię, czy ist­nieje więc jakaś możli­wość o wywal­cze­nie przyz­na­nia mi tego imienia? Zwłaszcza powołu­jąc się na to, że na stałe chcę zamieszkać za granicą i będzie to też łatwiejsza wer­s­ja imienia do wymówienia i załatwienia spraw.

  • Cześć Klaus,
   imię musi wskazy­wać jed­noz­nacznie na płeć, chy­ba że w danym kręgu kul­tur­owym jest przyjęte, że konkretne imię jest pow­iązane z płcią żeńską (nawet jeśli w innych krę­gach kul­tur­owych jest inaczej).

   W naszym kręgu jest to imię męskie, więc ja nie widzę tutaj szans na taką zmianę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 128. Witam, mam pytanie. Czy jeśli planu­ję wyjazd za granicę na stałe i mam pol­sko brzmiące nazwisko, które z pewnoś­cią będzie ciężkie do wymówienia dla osób tam mieszka­ją­cych i przys­porzy mi dużo prob­lemów w pra­cy i urzę­dach, to czy jest to wystar­cza­jące uza­sad­nie­nie? Dodam, że polscy imi­granci z pol­sko brzmią­cy­mi nazwiska­mi częs­to mogą też paść ofi­arą żartów i/lub dyskrymi­nacji, czego chci­ałabym uniknąć. Z góry dzięku­ję za odpowiedź 🙂

  • Cześć Ani­to,
   to nie jest taka zero-jedynkowa sytuacja.
   Widzę tu pod­stawy, ale dla pewnoś­ci zapy­tałabym w kilku USC (możesz złożyć wniosek w dowol­nym USC).
   W zależnoś­ci od mias­ta mogą być różne praktyki.

   Poz­draw­iam
   Ania

 129. Witam,
  Moje pyta­nia są dość podob­ne, ale inne … jeżeli to ma w ogóle sens 😀
  Moja mama zmieniła mi nazwisko, gdy byłam mała, ok. 6.tego roku. Pamię­tam, że nie chci­ałam tej zmi­any, ale mimo wszys­tko to zrobiła.
  Pyta­nia brzmią: Czy moje nazwisko rodowe zostało wtedy zmienione? Jeżeli tak to czy jest możli­wość powro­tu do mojego “rodowego” nazwiska, czyli tego przed zmianą? 

  P.S. domyślam się iż pier­wsze pytanie może być “durne”, ale muszę się upewnić zan­im dostanę szału 😛

  • Cześć Aga,
   tak naprawdę — zmi­ana mogła objąć nazwisko aktu­alne albo także i rodowe.
   Pole­cam złożyć wniosek o wydanie zupełnego aktu urodzenia. Będą tam wszys­tkie infor­ma­c­je ze wzmi­anka­mi, adno­tac­ja­mi i przypiskami.

   Zmi­ana jest możli­wa na pod­staw­ie wniosku (jak w tekś­cie), ale musisz wykazać ważny powód zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 130. Dzień dobry,
  Mój prob­lem doty­czy zmi­any kole­jnoś­ci imion mojej zmarłej w lutym br. Mamy urod­zonej w 1923 roku. Kom­ple­tu­jąc doku­men­ty niezbędne do postępowa­nia dziedz­iczenia, okaza­ło się, że w Parafi­al­nej Księdze Urodzeń imiona zapisane są w kole­jnoś­ci Ste­fa­nia, Ire­na, nato­mi­ast w Wyp­isie z aktu urodzenia, wydanym w 1943 roku przez tę samą Parafię, kole­jność imion jest odwrot­na: Ire­na, Ste­fa­nia. Na pod­staw­ie tegoż Wyp­isu sporządzane były wszys­tkie doku­men­ty cywilno-prawne zarówno Rodz­iców jak i nas Dzieci m.in. dowody oso­biste, akty urodzenia, akty małżeńst­wa, akty notar­i­alne, numery PESEL, postanowienia sądowe, księ­gi wieczyste itp. Proszę o pomoc w rozwiąza­niu tego prob­le­mu, bo poruszam się jak dziecko we mgle i nie mogę znaleźc wyjś­cia z labiryn­tu zaw­iłoś­ci prawnych.

  • Dzień dobry,
   a czy to jest prob­lem, że ta “for­mal­na” wer­s­ja to Ire­na Stefania?
   Sko­ro tak jest w doku­men­tach, to zakładam, że jest to “ofic­jal­na” i uży­wana kole­jność imion?

   Poz­draw­iam
   Ania

 131. Dzień dobry,
  Piszę z pytaniem, czy jest możli­wa zmi­ana nazwiska z typowo pol­skiego na zagraniczne. To znaczy, że przes­tało się uży­wać dawnego, pol­skiego nazwiska, a od kilku lat uży­wa się zagranicznego posługu­jąc się nim w życiu codzi­en­nym i pra­cy. Gdy­by nowe uży­wane nazwisko było pol­skie, to by mogło zostać urzę­dowo zmienione, praw­da? Ale czy zagraniczne nazwisko jest z góry skreślone, nawet jeśli się go uży­wa? Oso­ba zain­tere­sowana zmi­aną (na razie) ma tylko oby­wa­telst­wo polskie.

  • Dzień dobry,
   nazwisko “uży­wane” może być nazwiskiem zagranicznym — nie ma obow­iązku aby było to nazwisko polskie 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 132. Cześć,

  Mamy w planach z narzec­zonym ślub koś­ciel­ny w przyszłym roku, ale sytu­ac­ja zmusza nas do tego, aby przed nim wziąć ślub cywilny. Chci­ałabym zostać przy swoim nazwisku do cza­su ślubu koś­ciel­nego. Czy mogę prze­jść na nazwisko męża dopiero do ślu­bie koś­ciel­nym, tak aby po ślu­bie cywilnym zostało jeszcze panieńskie (na okres ok. roku), czy może być to utrudnione?

  • Cześć Szm­ro,
   w Polsce możesz generalnie:
   1) wziąć ślub osob­no cywilny i osob­no kościelny;
   2) wziąć ślub konko­rda­towy, a więc koś­ciel­ny, który wywołu­je skut­ki w praw­ie cywilnym.

   W przy­pad­ku pier­wszej opcji skut­ki cywilne wywołu­je tylko ślub cywilny i tylko po ślu­bie cywilnym możesz poprzez oświad­cze­nie zmienić nazwisko na męża lub łąc­zone. Jeśli z tego nie sko­rzys­tasz, to po ślu­bie koś­ciel­nym możesz złożyć wniosek o admin­is­tra­cyjną zmi­anę nazwiska, ale musisz wtedy wykazać ważny powód zmi­any, który oce­ni­ać będzie Kierown­ik USC

   Także opc­ja jest, ale zmi­ana będzie wtedy wyma­gała wykaza­nia ważnego powodu zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 133. Chci­ałabym zmienić nazwisko, gdyż nie podo­ba mi się, że w mojej rodzinie kobi­eta nigdy nie miała włas­nego nazwiska — zawsze było ono nadawane po ojcu lub po mężu. Z jakiego uza­sad­nienia zmi­any nazwiska mogłabym sko­rzys­tać? Czy uza­sad­nie­nie musi być koniecznie zgodne z prawdą? W niek­tórych przy­pad­kach nie ma bowiem ustal­e­nia prawdzi­woś­ci naszych powodów.

  • Cześć Zain­tere­sowana,
   z mojej strony usłyszysz wyłącznie, że zmi­ana nazwiska potrze­bu­je ważnego i prawdzi­wego powodu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 134. Dzień dobry,

  mam pytanie doty­czące nazwiska dziec­ka. Ja mam jed­no nazwisko, ale mój part­ner jest Por­tu­gal­czykiem i ma trzy nazwiska. Czy w tej sytu­acji nasze dziecko może mieć moje i jego trzy nazwiska, tak jest zgod­nie z prawem por­tu­gal­skim? Czy nazwisko dziec­ka musi być w tej sytu­acji pisane przez myśl­nik? Dziecko urodzi się w Polsce, ale na pewno będzie miało pod­wójne obywatelstwo.
  Jeszcze też się chci­ałam dopy­tać o pisown­ię imienia. Czy musimy wybrać pisown­ię spol­szc­zoną czy może­my zostać czy pisowni portugalskiej?
  Dzięku­ję za pomoc.

  • Dzień dobry Ka,
   — nie mam doświad­czenia przy między­nar­o­dowych sprawach, jed­nak wiem, że dopuszczalne jest stosowanie przepisów państ­wa UE, którego oby­wa­telst­wo się posiada;
   — imię nie musi mieć pol­skiego brzmienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 135. Witam,
  Nieste­ty nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie w innych komentarzach.
  Otóż chci­ałbym zmienić nazwisko (po ojcu; brak kon­tak­tu, ogranic­zone prawa rodzi­ciel­skie, sprawy sądowe o ali­men­ty i ich nie płace­nie, złe doz­na­nia w cza­sach dziecińst­wa, żad­nych więzi emocjon­al­nych, kom­plet­nie obca oso­ba, dodatkowo pojaw­ia­ją się prob­le­my z pisown­ią i wymową nier­az). Chci­ałbym zmienić na anglo­języ­czne, które ist­nieje bardziej jako miejsce na mapie, ale też częś­ciowo z kimś znanym. Czy w takim przy­pad­ku jest możli­wość zmi­any nazwiska? Czy jakieś dodatkowe doku­men­ty powinienem dołączyć do wniosku?

  • Cześć Theo,
   jed­ną kwest­ią jest powód zmi­any — tutaj już w komen­tarzach taki kon­tekst się pojaw­iał i bard­zo częs­to jest to ważny powód.

   Nato­mi­ast wybrane nowe nazwisko nie musi wyma­gać uza­sad­nienia, o ile nie jest to nazwisko znane his­to­rycznie, kul­tur­owo itd.
   W przy­pad­ku nazwiska znanego musi być blis­ki członek rodziny o tym nazwisku (małżonek albo wstęp­ny: rodz­ic, dzi­adek, itp.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 136. Dzień dobry Pani Aniu,
  Mam pewien problem.
  Pewnie dla niek­tórych to bła­host­ka, ale ja nieste­ty jestem per­fekcjon­istką i mi to przeszkadza. Do rzeczy, bard­zo chci­ałabym zmienić pisown­ię swo­jego drugiego imienia. Brz­mi ono Wik­to­ria, a chci­ałabym po pros­tu zmienić W na V i K na C czyli Vic­to­ria. Mojego taty marze­niem zawsze było, żebym miała tak na pier­wsze imię (ale bab­cia i mama się nie zgodz­iły ;p) a gdy się rodz­iłam, w Polsce moż­na było mieć tylko spol­szc­zone imiona. Planu­je wyjazd za granice na stałe i zbliża się również wymi­ana moich wszys­t­kich doku­men­tów, dlat­ego stwierdz­iłam, że będzie to najlep­sza pora. Tak wiem, że to tylko drugie imię, ale ja uży­wam go z pier­wszym imie­niem praw­ie wszędzie, i z przy­czyn oso­bistych bard­zo źle mi się kojarzy (nie ubliża­jąc żad­nym Wik­torią). Czy pomogla­by mi Pani wymyślić jak­iś „ ważny powód” jaki mogłabym podać w uza­sad­nie­niu wniosku? Nieste­ty kierown­icz­ka USC powiedzi­ała, że jak rodz­ice chcieli mi dać tak na imię to nie jest żadne wytłu­macze­nie, bo mogli to zmienić jak pra­wo się zmieniło, albo ja mogłam to zro­bić po ukończe­niu 18 roku życia. Oczy­wiś­cie jest to praw­da, ale nieste­ty nie każdy się na tym zna, a ja sama dopiero niedawno dowiedzi­ałam się o takiej możli­woś­ci studi­u­jąc Pra­wo 🙂 Myślałam, że zmieni­a­jąc tylko pisown­ię i to w dodatku drugiego imienia, nie będzie dużych problemów 🙁
  Pozdrawiam!

  • Dzień dobry Pani Emilio,
   każ­da zmi­ana imienia lub nazwiska wyma­ga ważnego powodu, nawet jeśli jest to zmi­ana pisowni drugiego imienia. Ustawa nie przewidu­je tutaj rozróżnienia.
   Nie jestem tutaj od wymyśla­nia powodów, bo on musi by zgod­ny z prawdą. Skupiłabym się jed­nak na stałym wyjeździe za granicę, stąd wniosek o pisown­ię bardziej “między­nar­o­dową” pisown­ię imienia, które jest w powszech­nym uży­ciu. Będzie miał on jed­nak sens, jeśli pier­wsze Pani imię i nazwisko także mają taki charakter.

   Nie ukry­wam jed­nak, że nie jest to taki klasy­czny powód, który gwaran­tu­je skuteczność.

   Poz­draw­iam
   Ania

 137. Witaj Admin­istar­ty­fistko (cud­owne słowo:))
  Od kilku lat noszę się z zami­arem dołoże­nia do mojego nazwiska (które przyjęłam po mężu), nazwiska panieńskiego.
  Złożyłam wniosek w USC, ale mi go odrzu­cono, bo wyjaśnie­nie jest niewystarczające.
  jedyny powód dla którego chcę to zro­bić, to jest fakt, że mój tata mnie o to prosi, bo wraz z nim zginie też nazwisko.
  Dla kierown­i­ka USC taki powód jest niewystarczający.
  Chci­ałam napisać prawdę, ale to za mało.
  Jakim argu­mentem się podeprzeć.
  Pomóż mi proszę.
  Joanka

  • Cześć Joan­ka,
   admin­is­traty­wist­ka — uwiel­bi­am ten termin 😉

   Sytu­ac­ja jest skom­p­likowana, ponieważ jeżeli dostałaś decyzję odmaw­ia­jącą i się od niej nie odwołałaś, to najpraw­dopodob­niej nie możesz już złożyć wniosku o zmi­anę na dokład­nie takie konkretne nazwisko, jak w tam­tym wniosku.

   Jeżeli jeszcze masz czas na odwołanie — skon­tak­tuj się proszę z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem (adwokat, rad­ca prawny) w Kance­larii lub Punkcie Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej, żeby jeszcze spróbować o to “zawal­czyć”.
   Jeżeli nie masz już cza­su na odwołanie — także możesz sko­rzys­tać z porady prawnej, która pokaże Ci, czy jest to możli­we (jeśli nie, to kole­jny wniosek musi­ał­by mieć np. odwrot­ną kole­jność nazwisk).

   Co do argu­men­tacji — zmi­ana nazwiska musi wyma­gać ważnego powodu. Ist­nieje orzecznict­wo, które wskazu­je, że kul­tywac­ja nazwiska w rodzinie, które może “wym­rzeć” jest takim ważnym powodem.

   Poz­draw­iam
   Ania

 138. Czesc
  Bard­zo pomoc­na strona, mam pytanie nie wiem czy będziesz w stanie mi pomóc.
  Chce zmienić nazwisko na rodowe mat­ki, roz­maw­iałam już z kierown­ikiem usc i wiem jakie doku­men­ty mam przynieść. Na decyz­je czeka się 30 dni tak?
  W tam­tym tygod­niu kupiłam auto i stwierdz­iłam ze w końcu zmienię nazwisko i wyro­bię dowód rej z nowym nazwiskiem ale nie wiedzi­ałam ze na decyz­je muszę tak dłu­go czekać a na zare­je­strowanie auta również mam 30 dni, czy jest może jakaś pro­ce­du­ra ze w wydziale komu­nikacji która mi w tym pomoże?

  • Cześć Roks,
   tak — na wydanie decyzji Kierown­ik USC ma miesiąc, ale możesz zapy­tać czy są w stanie real­nie wydać Ci decyzję szy­b­ciej. Ist­nieje też ryzyko, że z uwa­gi na dużą liczbę spraw albo jak­iś brak we wniosku ter­min będzie wydłużony.

   Rejes­tracji samo­chodu nie wydłużysz, ale możesz zapy­tać, czy mogą prze­sunąć ter­min zare­je­strowa­nia, od złoże­nia wniosku, żebyś mogła być z nowy­mi danymi.
   Pojaz­dem niezare­je­strowanym nie będziesz mogła jed­nak się poruszać.

   Poz­draw­iam
   Ania

 139. Jesteśmy pol­ską rodz­iną mieszka­jącą w Nor­wegii. Na chwilę obec­ną posi­adamy oby­wa­telst­wo pol­skie, jesteśmy w trak­cie ubie­ga­nia się o norweskie. 

  W Nor­wegii zmie­nil­iśmy w try­bie admin­is­tra­cyjnym nazwisko, a młod­sza cór­ka również imię. 

  Dowiady­wal­iśmy się w urzędzie w Polsce o pro­ce­durę zmi­any nazwiska. Poin­for­mowano nas również o możli­woś­ci pozosta­nia w Polsce pod starym nazwiskiem, a w Nor­wegii pod nowym.
  Roz­pa­tru­je­my właśnie tę drugą opcję. Zas­tanaw­iamy się jed­nak, czy nie będzie to rzu­towało w dal­szej per­spek­ty­wie? Jakie mogą być plusy i minusy takiej decyzji? Na chwilę obec­ną nie posi­adamy innych więzi z Pol­ską jak posi­adanie przeze mnie mieszka­nia spółdziel­czego odziedz­ic­zonego po mamie i kon­ta bankowego.
  Czy jest coś na co powin­niśmy zwró­cić uwagę?

  • Cześć Anno,
   nie mam aktu­al­nie wiedzy, aby odpowiedzieć na Two­je pytanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 140. Witam . Mam takie pytanie … Jakis czas temu zawar­lem w Niem­czech zwiazek part­ner­s­ki , przy­jalem nazwisko part­nera i wid­nieje tutaj pod nowym nazwiskiem, a chcial­bym je tez zmienic w swoim dowodzie oso­bistym i zostac przy pol­skim oby­wa­telst­wie, wiem jed­nak ze w Polsce zwiaz­ki part­ner­skie nie sa uznawane, czy ist­nieje jakas inna mozli­wosc zmi­any nazwiska w Polsce . Pozdrawiam

  • Cześć Mar­iuszu,
   nie mam aktu­al­nie wiedzy, aby odpowiedzieć na Two­je pytanie.
   Wyma­ga ona bowiem zna­jo­moś­ci prawa niemieck­iego i pod­staw tamte­jszej zmi­any nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Szanowny Panie, jeśli ma Pan oby­wa­telst­wo niemieck­ie i nowe nawisko to na tej pod­staw­ie może Pan zmienić nazwisko w PL. Najważniejsze jest tutaj oby­watwlst­wo niemieck­ie!!! Jeśli posi­a­da się pod­wójne oby­wa­tel­sto i na codzień posługu­jesz się tym nowym nazwiskiem i miejscem zamieszka­nia są Niem­cy to możesz to zro­bić bez zbęd­nych pro­ce­dur i wyjaśnień. Możesz to zro­bić nawet lis­town­ie lub przez kogoś innego np. mame.
   Tę infor­ma­cję usłysza­łąm od urzęd­nicz­ki z USC w Krakowie pół roku temu. 

   Ja rok temu otrzy­małam oby­wa­telst­wo UK i przy­jełam nowe imię i nazwisko na ang­iel­skie poprzez anki­ete Deed Poll. Ter­az mam zami­ar wprowadz­ić te zmi­any w USCPL. Dzię­ki pod­wójne­mu oby­wa­telst­wie moż­na nawet zmienić nazwisko rodowe , co już wogóle mnie zaskoczyło ale to już troche może za duż ponieważ np. dzieci też muszązmieni­ać swo­je akty urodzenia w USC w rubryce; nazwisko mat­ki ‚rodowe.
   Tak trochę od siebie powiem; moja cór­ka ostat­nio powiedzi­ała , że ona to już nie wie,
   jak jej mat­ka ma na imię i nazwisko bo w każdym kra­ju wid­nieje inaczej :).
   Mam nadzieję że troche pomogłam.
   Serdec­cznie pozdrawiam

 141. Witam, mój part­ner chce zmienić nazwisko na panieńskie mat­ki. Mamy już nieru­chomoś­ci, które poświad­c­zone są akta notarialnymi/ dany­mi w księ­gach wieczystych. Czy w takich doku­men­tach też należy zmienić dane? Należy to zgłosić notar­ius­zowi? I co np z ZUSem, tam też należy zmienić dane czy wystar­czy zgłosić pracodawcy?

  • Cześć Eweli­na,
   po zmi­an­ie nazwiska należy je zak­tu­al­i­zować we wszys­t­kich miejs­cach, w których jest poprzed­nie nazwisko.
   Tak naprawdę jest wiele artykułów dla kobi­et, które zmieni­a­ją nazwisko po ślu­bie, żeby pamię­tały, gdzie zmienić nazwisko.
   To będą dokład­nie takie same miejsca.

   Poz­draw­iam
   Ania

 142. Witam,
  intere­su­je mnie od dobrych kilku lat zmi­ana imienia. Od pon­ad dekady posługu­ję się wyłącznie imie­niem Paula zami­ast Pauli­na. Nie jest to spowodowane żad­ną traumą, ośmiesze­niem, etc., po pros­tu bard­zo nie lubię mojego ofic­jal­nego imienia. Nieste­ty imię Paula też nie jest moim ulu­bionym, prz­erzu­ciłam się na nie wyłącznie dlat­ego, że jako nas­to­lat­ka nie zdołałam przekon­ać rodziny by zwracała się do mnie bardziej zmienionym imie­niem. Dlat­ego też intere­su­je mnie zmi­ana na znacznie bardziej lubiane drugie imię, a więc Pauli­na Anna –> Anna Paula, którego praw­ie nie uży­wam. Dodatkowo, chci­ałabym się dowiedzieć, czy wyma­gane jest zaświad­cze­nie od jakiejś oso­by krewnej potwierdza­jące, że od dziecińst­wa nie uży­wam swo­jego ofic­jal­nego imienia? Nieste­ty moja decyz­ja może przez nich zostać bard­zo źle ode­brana i wolałabym zachować ją na razie dla siebie (mogę oczy­wiś­cie dostar­czyć podob­ne zaświad­czenia od przyjaciół.)
  Z góry dzięku­ję i pozdrawiam.

  • Cześć Anna Paula,
   jak zrozu­mi­ałam — chodzi o zmi­anę na imię fak­ty­cznie używane.
   Przy takiej przesłance trze­ba to udowod­nić, a więc przed­staw­ić dowody, że są to imiona fak­ty­cznie używane.

   Nie jest to bard­zo klasy­cz­na sytu­ac­ja. Pole­cam więc wcześniej skon­tak­tować się z Urzę­dem Stanu Cywilnego, żeby się upewnić, czego wyma­ga­ją (moż­na wybrać dowol­ny USC w Polsce). 

   Poz­draw­iam
   Ania

 143. Cześć, czekam na decyzję w spraw­ie zmi­any nazwiska i moje pytanie to czy jeżeli przykład­owo czekam na rozlicze­nie z pitu, które jest jeszcze na moje obec­ne nazwisko to czy mogę przykład­owo zachować obec­ny dowód i wyro­bić nowy? Bo pit powinien mi przyjść w ciągu 2 miesię­cy a wąt­pię, że poz­wolą mi go ode­brać przy nowym nazwisku.

  • Cześć Belfort,
   wystar­cza­jące będzie, że okażesz nowy dowód + decyzję admin­is­tra­cyjną o zmi­an­ie nazwiska albo akt urodzenia, z którego będzie wynikała zmi­ana nazwiska. Zresztą kluc­zowy będzie numer PESEL.

   Poz­draw­iam
   Ania

 144. Zostałam uznana za oby­wa­tela pol­skiego. Mam w Polsce umiejs­cowiony akt urodzenia z nazwiskiem panieńskim mamy. Chci­ałabym zmienić nazwisko na panieńskie mamy (sła­by kon­takt z ojcem i czu­ję się bardziej związana z żyjącą mamą) oraz dos­tosować pisown­ię imienia do języ­ka polskiego.
  Czy mogę złożyć wniosek w dowol­nym USC w Polsce czy tylko tym, gdzie mieszkam?

  • Cześć Heleno,
   możesz złożyć wniosek w dowol­nym USC w Polsce.

   Poz­draw­iam
   Ania

 145. Witam
  Chci­ałabym zmienić swo­je nazwisko. Podowem jest to ‚że nie utrzy­mu­je kon­tak­tu z całą rodz­iną od dziesię­ciu lat ‚niek­tórzy z nich to ludzie uza­leżnieni od alko­holu i nie chce aby mnie z nimi kojarzono.Moją ostat­nią rzeczą jaką mnie z tą rodz­iną łączy jest nazwisko i chci­ałabym to zmienić.Czy mam duże szanse na pozy­ty­wne roz­pa­trze­nie sprawy ?

  • Cześć,
   przeczy­taj proszę pozostałe komen­tarze. Podob­ne pyta­nia już się pojaw­iały. Gdy­by po przeczy­ta­niu odpowiedzi pojaw­iły się jeszcze jakieś wąt­pli­woś­ci, to pisz śmiało.

   Poz­draw­iam
   Ania

 146. Witam Pani Aniu,
  Mieszkam w UK, final sprawy roz­wodowej mial miejsce 15 Sty­cz­nia bieza­cego roku. Kon­sul dwa razy wprowadzil mnie w blad w spraw­ie doku­men­tow ktore mialy byc dostar­c­zone (nie wiedza na tem­at formy D180 bo brex­it itp). Ter­az jestem w trak­cie zdoby­wa­nia doku­men­tow ale wiem napewno, ze nie zdarze bo… urzedy dziala­ja wol­niej przez covid.
  Czy bedzie mozli­wosc zmi­any nazwiska po uply­wie 3 miesiecy? Jes­li tak to jakie powody powin­nam podac? Od kilku lat pos­rod zna­jomych uzy­wam nazwiska panienskiego.
  Bard­zo sie martwie a naprawde nie chce zostac z nazwiskiem po ex mezu.
  Z gory dzieku­je za odpowiedz i serdecznie pozdrawiam.

  • Dzień dobry,
   na zmi­anę nazwiska w try­bie oświad­czenia są 3 miesiące. Pole­cam bard­zo zdążyć — wtedy skła­da się oświad­cze­nie, bez podawa­nia żad­nych powodów zmi­any. Po pros­tu oświad­cze­nie o zmianie.

   Później także jest taka możli­wość w try­bie wniosku o zmi­anę imienia lub nazwiska, który może zostać złożony za pośred­nictwem kon­sula. Oczy­wiś­cie wtedy w uza­sad­nie­niu skupiłabym się na tym, że tryb 3‑miesięczny był utrud­niony z uwa­gi na kwest­ie BREX­i­tu i trud­noś­ci z doku­men­tacją. Jako główny powód wskaza­łabym, że wnosi Pani o zmi­anę na nazwisko uży­wane, a więc panieńskie, wskazu­jąc dowody na jego fak­ty­czne używanie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 147. Dzień dobry. Mam tylko jed­no imię i będę się starał o to aby zostało mi dodane drugie imię. Pytanie czy w sytu­acji jedynie doda­nia imienia, oprócz wymi­any pasz­por­tu, dowodu i prawa jazdy też trze­ba jak przy zmi­an­ie nazwiska infor­mować o tym bank, pra­co­daw­cę (ZUS) itd.?

  • Dzień dobry,
   tak — powin­no się zgłosić nowe dane w możli­wie najsz­er­szym kręgu.
   Pra­co­daw­ca potrze­bu­je aktu­al­nych danych np. do PIT.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Cześć! A jak w takim przy­pad­ku wyglą­da uza­sad­nie­nie? Czy dodanie drugiego imienia po bliskim i ważnym dla nas członku rodziny jest odpowied­nim powodem?

    • Cześć,
     uza­sad­nie­nie nie odb­ie­ga od innych przy­pad­ków, tj. należy wskazać ważny powód takiej zmiany.
     Wskazany powód może być ważny, jed­nak trze­ba możli­wie sze­roko wyjaśnić pow­iąza­nia ze wskazaną osobą i potrze­bę posi­ada­nia imienia po tej osobie.

     Poz­draw­iam
     A.

 148. Dzień dobry, być może coś prze­gapiłam, ale nie zauważyłam w komen­tarzach takiego pyta­nia: załóżmy, że otrzy­mu­ję pozy­ty­wną decyzję o zmi­an­ie nazwiska. Czy w przyszłoś­ci w for­mu­la­rzach w punkcie “nazwisko rodowe” wpisu­ję nowe, zmienione, czy też nadal muszę wpisy­wać te sprzed zmi­any? (w przy­pad­ku oso­by pełno­let­niej, która nie zaw­ier­ała związku małżeńskiego). Dziękuję!

   • Cześć Rach­e­lo,
    już odpisałam na komen­tarz Karoliny.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry Karolino,
   to zależy od wniosku.
   Jeśli składasz wniosek o zmi­anę nazwiska (aktu­al­nego) to poprzed­nie wpisu­jesz jako rodowe, ale jeśli wno­sisz o zmi­anę nazwiska aktu­al­nego i rodowego to wtedy poda­jesz wyłącznie zmienione jako aktu­alne i rodowe.

   Poz­draw­iam
   Ania

 149. Dzień dobry,
  Chci­ałbym zmienić swo­je nazwisko, gdyż zupełnie mi się ono nie podoba.
  Nie jest ono może szczegól­nie ośmiesza­jące, ale należy do tych, które nie brzmią zbyt poważnie. Dodatkowo, przez nie nikt nie zwraca się do mnie po imie­niu. Chci­ałbym zmienić nazwisko na utwor­zone od imienia zmarłego trag­icznie ojca, będącego najważniejsza postacią w moim życiu. Czy coś takiego w prak­tyce „prze­jdzie” czy nie jest to zbyt poważny powód?
  Dzieku­je za odpowiedz 🙂

  • Dzień dobry,
   to jest jeden z przy­pad­ków niejed­noz­nacznych. Fakt, że nazwisko brz­mi niepoważnie może wpły­wać na to, że jest ono w tym konkret­nym przy­pad­ku ośmiesza­jące. Wybór nazwiska na stwor­zone one imienia ojca nie powinien budz­ić wąt­pli­woś­ci organu, o ile nie będzie to nazwisko kojar­zone z ważną postacią np. historyczną.

   Myślę więc, że warto spróbować takiej argu­men­tacji. Proszę skupić się wtedy w uza­sad­nie­niu na tym, dlaczego jest to ważne — tzn. spraw­ia, że ludzie nie trak­tu­ją Pana poważnie, pomi­ja­ją inne per­son­a­lia, itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 150. Dzień dobry,
  intere­su­je mnie zmi­ana nazwiska. Po ślu­bie przyjęłam nazwisko męża (ponieważ tak sug­erowali inni i tak zwycza­jowo robi cała rodz­i­na), nato­mi­ast chci­ałabym wró­cić do nazwiska Panieńskiego (bez roz­wodu). Nie mamy dzieci, jesteśmy 8 miesię­cy po ślu­bie. Jest to dla mnie kwest­ią prob­lematy­czną, ponieważ w pra­cy i tak uży­wam nazwiska Panieńskiego i na codzień raczej też posługu­ję się Panieńskim nazwiskiem. Czy uda się jakoś sen­sown­ie to uza­sad­nić we wniosku?

  • Dzień dobry Paulo,
   tak — prze­jrzyj komen­tarze pod tym artykułem.
   Ten tem­at już był anal­i­zowany w komentarzach 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 151. Witam, mam pytanie chci­ałabym zmienić nazwisko gdyż jest ośmiesza­jące i zmienić je na: LUNA, wniosek złożyłam nato­mi­ast panie z urzę­du koniecznie chcą aby to konkret­nie umo­ty­wować, poza tym, że dobrze mi się kojarzy nie wiem co więcej mogę napisać aby mój wniosek został pozy­ty­wnie roz­pa­tr­zony, może ktoś miał podob­na sytu­ację i udało mu się dobrze umo­ty­wować? Pozdrawiam

  • Cześć Jus­ta,
   gen­er­al­nie masz obow­iązek umo­ty­wować dobrze powód zmiany.
   Nazwisko, jakie wybierasz jest dowolne (z wyjątkiem tych znanych: his­to­rycznych itd.).

   Poz­draw­iam
   Ania

 152. Witam Siedzę właśnie nad wnioskiem o znane nazwiska po roz­wodzie. Jako ze chce wró­cić do nazwiska pańskiego ale ze wzglę­du na dziecko chce zachować nazwisko również byłego już męża, chci­ała bym alby nazwisko było dwuczłonowe. Mam nieste­ty prob­lem w jaki sposób uza­sad­nić taka zmi­anę? Chy­ba samo uza­sad­nie­nie żeby nie mieć prob­lemów z udowad­ni­an­iem ze jestem mat­ka mojego dziec­ka jest za mały. Co jeszcze mogła bym napisać?

  • Cześć Edy­to,
   tu są dwie kwestie.
   Pier­wsza — trzy miesiące od roz­wodu możesz złożyć oświad­cze­nie o powro­cie do nazwiska sprzed ślubu. Tutaj tylko ta opc­ja wchodzi w grę.
   Dru­ga — złoże­nie wniosku do kierown­i­ka USC o zmi­anę nazwiska z ważnego powodu.

   Zmi­ana na nazwisko pod­wójne wyma­ga tej drugiej dro­gi. Musisz wykazać nawet nie tyle, że chcesz wró­cić do nazwiska po roz­wodzie, ale wyjaśnić, dlaczego chcesz zmienić nazwisko na dwuczłonowe.

   Czy­ta­jąc Twój komen­tarz pomyślałam o takich powodach, jak zachowanie sta­bil­noś­ci i “stałoś­ci” dla dziec­ka po roz­wodzie, a jed­nocześnie zachowanie swo­jej przedślub­nej tożsamości.

   Przy czym trud­no mi ocenić, jak postąpi organ.

   Poz­draw­iam
   Ania

 153. Dzień dobry, chci­ałabym zmienić imię w pisowni oraz nazwisko na inne ze wzglę­du, że za każdym razem załatwia­jąc różne sprawy ważne i te mniej ważne, muszę pow­tarzać je po kil­ka razy ponieważ jest trudne w pisowni i wymowie, oraz częs­to zdarza się tak, że zosta­je one przekrę­cone, czy jest to dość dobry powód do zmi­any nazwiska i mogłabym się spodziewać pozy­ty­wnej decyzji?

  • Dzień dobry,
   tak — dopuszczal­na jest zmi­ana imienia i nazwiska pisowni.
   Fakt, że imię i nazwisko jest kłopotli­we i powodu­je błędy w różnych insty­tuc­jach to powód, który ma szan­sę na powodzenie.
   Proszę zad­bać jed­nak o uza­sad­nie­nie, wskazać, w jakich sytu­ac­jach prowadz­iło to do prob­lemów, np. różnego rodza­ju umowy, doku­men­ty, załatwie­nie konkret­nych spraw.

   Poz­draw­iam
   Ania

 154. Witam. Mam dwuczłonowe nazwisko, swo­je i męża. Po pię­ciu lat­ach i dłu­u­u­ugich prze­myśle­ni­ach doszłam do wniosku że wolę jed­nak jed­no nazwisko — męża.
  Dzieci mają nazwisko po mężu. Oznacza­ło­by to, że w zasadzie nic się nie zmienia, poza moim nazwiskiem — będziemy mieli takie samo wszyscy.
  Czy jest taka możli­wość? Czy jed­nak jak­iś ma to wpływ na dzieci? Mogę zmienić nazwisko po pros­tu usuwa­jąc jego jeden człon?

  • Cześć Mileno,
   tak, możesz złożyć wniosek do kierown­i­ka USC o zmi­anę nazwiska.
   Pamię­taj jedynie, że musisz uza­sad­nić, że powód jest ważny.
   To bard­zo istot­ny ele­ment wniosku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 155. Pitrze­bował bym zmi­any imienia oraz nazwiska dlat­ego że moje jest uży­wane na por­ta­lach inter­ne­towych pod postacią fake kont.

 156. Witam Pani Aniu. Chci­ałabym zmienić drugie imię swo­jego syna na imię mojego, nie dawno, zmarłego dzi­ad­ka. Czy taki argu­ment jest ważny, czy odrzucą wniosek ? Z góry dzięku­ję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Dzień dobry Anastazjo,
   to jeden z tych przy­pad­ków, kiedy ma zero-jedynkowej odpowiedzi.
   Wiele zależy od uza­sad­nienia oraz konkret­nej oso­by, która dzi­ała­jąc jako organ lub w jego imie­niu, będzie wniosek rozpatrywać.
   Powołałabym się w uza­sad­nie­niu na: sen­ty­ment, waga więzi rodzin­nych, kult zmarłych.

   Poz­draw­iam
   Ania

 157. Dzień dobry

  Chci­ałabym zapy­tać jak wyglą­da kwes­t­ia zmi­any imienia w przy­pad­ku gdy w danym (znanym przeze mnie) języku ma ono wul­gar­ne kono­tac­je a ja pracu­ję w między­nar­o­dowym środowisku? Zresztą nie lubię tego imienia od lat. Czy mogę napisać o tym we wniosku? Czy mogę dodać, że z uwa­gi na to że posi­adam dwa dosyć rzad­ko spo­tykane nazwiska zmi­ana imienia nie powin­na spowodować więk­szych prob­lemów z iden­ty­fikacją mnie jako oso­by (nie wiem czy jest ktoś w Polsce kto również nosi te dwa nazwiska, ale raczej nie)?

  • Dzień dobry Abc,
   w tym przy­pad­ku kluc­zową argu­men­tacją będzie obraźli­wy charak­ter imienia. Z uwa­gi na glob­al­iza­cję nat­u­ral­ny jest kon­takt z osoba­mi posługu­ją­cy­mi się innym językiem i uważam, że taka argu­men­tac­ja powin­na być wystarczająca.

   Poz­draw­iam
   Ania

 158. Dzien dobry, mieszkam w UK, nie zamierzam wracac do PL. Zmie­nil­am imie I nazwisko przed deed poll, w banku, u lekarza, a miejs­cu pra­cy, w HMRC uzy­wa­ja mojego nowego nazwiska. Czy jest to wystar­cza­jace uza­sad­nie­nie zmi­any admin­is­tra­cyjnej? Czy musze do urze­du stanu cywilnego wys­lac kopie doku­men­tow z banku czy wystar­czy sam deed poll. 

  Czy jes­li chodzi o „uzy­wanie„ innego nazwiska musze podawac ksy­wke jaka mnie tu w UK nazwali? (Wola­ja na mnie Weasley, gdyz jestem ruda) ksy­wka wyda­je mi sie mniej znacza­cym powo­dem. Nie wiem co mam napisac we wniosku w konsulacie

  • Dzień dobry Ophelia,
   nieste­ty nie mam doświad­czenia w przy­pad­ku spraw trans­granicznych, w tym wpły­wu pro­ce­dury przed deed poll, na zmi­anę imienia i nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 159. Dzień dobry. Chci­ałabym zmienić nazwisko cór­ki na moje nazwisko panieńskie (ma ter­az nazwisko bio­log­icznego ojca, który ma ode­brane prawa rodzi­ciel­skie i nie ma kon­tak­tu ani z nim ani z jego rodz­iną) z uwa­gi na to, że moja cór­ka z tym właśnie nazwiskiem jest związana od małego i nawet w szkole prace pod­pisy­wała tym nazwiskiem, które ja nosiłam przez wiele lat i noszą jej Dzi­ad­kowie których bard­zo kocha. Sama mnie o to prosi. Nato­mi­ast ja noszę nazwisko obec­nego męża i chci­ałabym je zmienić na pod­wójne: rodowe i po mężu, tak, żebyśmy w końcu po wielu lat­ach miały wspólne. Moja cór­ka ma 13 lat. Czy jest to wystar­cza­ją­cy powód? Jakich doku­men­tów będę potrze­bowała i jak dłu­go to trwa?

  • Dzień dobry Angelo,
   w tym przy­pad­ku tem­at jest dosyć obsz­erny i wchodzi w grę kwes­t­ia różnych nazwisk Two­jego i cór­ki i być może więcej niż jed­nego wniosku. Pole­cam więc kon­takt z osobą, która świad­czy usłu­gi prawne — rad­cą prawnym, adwokatem lub punk­tem Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej, jeśli speł­nia­cie warun­ki do NPP.

   Poz­draw­iam
   Ania

 160. Dzien dobry, a akcie urodzenia mam 2 imiona, w moich poprzed­nich dwoch, juz niewaznych pasz­por­tach uzyte zosta­lo tylko pier­wsze imie. Mieszkam w Anglii, gdzie ‘funkcjonu­je’ tylko pod tym pier­wszym imie­niem. w nowym pasz­por­cie uzy­to moich oby­d­wu imion co bard­zo kom­p­liku­je mi ter­az zycie, i musze to zmienic z powrotem na jed­no imie. Jakie doku­men­ty bedzie najlepiej dolaczy na dowod do wniosku z zmi­ane imienia? jak duzo ich powin­no byc i czy wszys­tkie musza byc tlumac­zone na jezyk pol­s­ki. dodam, ze w Polsce rown­iez funkcjonu­je pod jed­nym imie­niem, czy w zwiazku z tym bedzie lep­iej dolaczyc doku­men­tac­je z Pol­s­ki, np wyci­a­gi bankowe, rachun­ki? co fizy­cznie (jaki doku­ment) moze byc potwierdze­niem jakiego imienia uzywam?
  dzieku­je za informacje

  • Dzień dobry,
   pole­cam wyko­rzys­tać różne dowody, tak żeby było ich przy­na­jm­niej kil­ka-kilka­naś­cie, wskazu­jąc w piśmie, że są także inne, które mogą zostać przesłane, w tym proszę wymienić te zagraniczne.
   Przede wszys­tkim proszę jed­nak dołączyć doku­men­ty pol­sko­języ­czne, szczegól­nie umowy z różny­mi pod­mio­ta­mi, np. anon­i­mizu­jąc dane drugiej strony umowy i częś­ciowo treść, ofic­jal­ną kore­spon­dencję, itp.

   Poz­draw­iam
   Ania

 161. Mam dylemat odnoś­cie córek, ktore juz są dorosłe. Otoż prob­lem w ustal­e­niu rodowego nazwiska córek.
  Cór­ki bedac małe mialy nazwisko ojca biologicznego.
  Po roz­wodzie wyszłam za mąż i dzieci maja zmienione nazwisko w USC mojego obec­nego męża.
  Cór­ki nie zostały przys­poso­bione ani adop­towane przez mojego obec­nego męża.
  Dziew­czyny maja prob­le­my z wyp­isy­waniem roznych doku­men­tow powin­ny wpisywac ojca biologicznego.
  Czy mojego obec­nego meza sko­ro mają te same nazwisko.
  Jakie wtedy maja nazwisko rodowe ojca biologicznego?

  • Cześć Sim­ka,
   pogu­biłam się lekko 😉
   Powiedz mi na jakiej pod­staw­ie zmieniono nazwiska Twoich córek. Jeśli była to decyz­ja o zmi­an­ie nazwiska dzieci to czy ta decyz­ja zmieniła nazwisko (aktu­alne) czy nazwisko aktu­alne oraz nazwisko rodowe?

   Poz­draw­iam
   Ania

   Poz­draw­iam
   Ania

 162. Witam.
  Jestem 4 lata już po rozwodzie.
  Na początku nie chci­ałam zmieni­ać nazwiska z uwa­gi na dzieci, ale obec­nie mają już po 14 i 17 lat.
  Ter­az bard­zo chce powró­cić do panien­skiego nazwiska.
  Aktu­al­nie jestem w ciąży z nowym part­nerem. Nie chce już dłużej uży­wać nazwiska ex męża
  Czy takie uza­sad­nie­nie wystarczy?.

  • Cześć Mag­do,
   powód zmi­any musi być ważny. Sam fakt, że nie chcesz nagle uży­wać nazwiska ex-męża może nie być wystar­cza­ją­cy. Dużo zależy od tego, jakich argu­men­tów użyjesz.

   Poz­draw­iam
   Ania

 163. Dzień dobry,

  mam pytanie. Czy złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska mogę w każdym urzędzie cywilnym w Polsce, czy tylko w tym, który jest w mieś­cie w którym jestem zameldowana? 

  Poz­draw­iam

 164. Witam, czy jest możli­wość zmi­any nazwiska, gdyż nie podo­ba mi się one i również jesy od mojego ojca z którym mam bard­zo złe relac­je a chci­ałabym zmienić na panieńskie mojej mamy. Czy mogą odmówić takiej zmiany?

  • Cześć Klau­dio,
   pole­cam lek­turę pozostałych komen­tarzy pod tekstem.
   Odpowiadałam już na podob­ne pytania 😉

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Witam, fak­ty­cznie Pani już odpowiadała, ale to “nie podo­ba mi się” u mnie jest lec­zone na ter­apii. Nien­aw­idzę swo­jego imienia, wychowałam się zagranicą gdzie ze wzglę­du na imię (moni­ka-har­moni­ka lub moni­ka — muni­ka, gdzie muni jest kobiecym narzędziem płodowym) byłam prze­drzeź­ni­ana i nawet jako dorosła kobi­eta mnie tym “zaczepi­ali”. Po przy­jeździe do Pol­s­ki na mnie woła­ją “Moni” co w danym języku oznacza “sama” lub Monia którego również nien­aw­idzę. Rozu­mie się że chcę także zmienić nazwisko (obce), by nie mieć nic wspól­nego z danym kra­jem, lub rodz­iną. Moja pol­s­ka rodzin­ka to alko­hol­i­cy i również nie chcę mieć nic z nimi do czynienia, tz nie wybiorę sobie nazwiska z tej rodziny. Nie mam przy­jaciół lub zna­jomych ani w jed­nym ani w drugim kra­ju. Nieste­ty jestem zdana na uży­wanie znien­aw­id­zonego imienia i nazwiska w pra­cy. Chcę z tym skończyć. Wybrałam sobie imię które chci­ałabym uży­wać — jest to mój charak­ter z gry którą gram od lat i tym imie­niem zna­ją mnie ludzie — w grze. Czy ten opis to wystar­cza­ją­cy argu­ment? Czy diag­noza psy­cholo­ga może pomóc w sprawie?

    • Poz­draw­iam i dzięku­ję — tak się prze­jęłam że zapom­ni­ałam o manierach

     Io

    • Tak, diag­noza psy­cholo­ga jest argu­mentem. Pokazu­je bowiem, że to nie jest fan­aberia a skutek wielo­let­niego odd­zi­ały­wa­nia imienia na osobę w negaty­wny sposób. Właśnie taka diag­noza może to wykazać przed organem.

     Poz­draw­iam
     Ania

 165. Po ślu­bie chci­ałabym dodać do nazwiska panieńskiego dru­gi człon — nazwisko po mężu.
  Jak uzasadnić?

  Z poważaniem
  Julita

  • Cześć Juli­to,
   czy chodzi o sytu­ację, kiedy zostałaś po ślu­bie z nazwiskiem panieńskim i ter­az po jakimś cza­sie chcesz jed­nak zmienić nazwisko na podwójne?
   Co się stało, że zde­cy­dowałaś się na zmi­anę? To pytanie jest ważne z punk­tu widzenia uzasadnienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 166. Cześć.
  Chcę się zapy­tać, czy jeżeli ma się na imię np. Janusz, Graży­na czy Julia (przez Jul­ki z Twit­tera, cho­ci­aż ter­az to imię/rzeczownik pow­iązany jest chy­ba oprócz poli­ty­ki z pewną nieprzyz­woitą rzeczą), to czy jest duża szansa na zmi­anę takiego imienia, jeśli ma się takie argu­men­ty razem wzięte:
  1. Nigdy się z nim nie utożsamiało.
  2. Jest zbyt pop­u­larne, co tworzy prob­le­my w rozróż­ni­a­n­iu osób w szkole/w pra­cy (np. wstaw­ie­nie kilku ocen innej oso­bie, o tym samym imie­niu i nazwisku na tę samą literę, co potem trze­ba odkręcać.)
  3. Nie uży­wa się go od kilku lat.
  4. Ze wzglę­du na kul­tur­owe znacze­nie (tutaj wchodzą Jul­ki, Grażyny i Janusze) jest obraźli­we i oso­ba noszą­ca wsty­dzi się go.
  3. Chce się zostaw­ić za sobą trau­maty­czne wspom­nienia z przeszłoś­ci, gdy nosiło się to imię.

  Dzięku­ję za odpowiedź!

  • Cześć futurey,
   pier­wszy i dru­gi powód może nie zro­bić wraże­nia na organie, roz­pa­tru­ją­cym wniosek.
   Udowod­niony powód nr 3 to jest już ważny powód (możli­wa zmi­ana na imię fak­ty­cznie używane).
   Uważam, że 4 może być nie zawsze zrozu­mi­any (nie wszyscy oga­r­ni­a­ją “inter­ne­ty”), ale uważam, że taki powód także odna­j­du­je się w kat­a­logu do zmiany.
   Powód 5 — pole­cam lek­turę komen­tarzy. Ten wątek już się tam pojaw­iał kil­ka lub kilka­naś­cie razy. Odpowiedzi powin­ny wiele wyjaśnić.

   Poz­draw­iam
   Ania

 167. Cześć,

  Przy­chodzę z trud­nym tem­atem. Mianowicie, z mojego obec­nego nazwiska żar­towano mniej lub bardziej wyszukanie przez kil­ka dobrych lat przez co już za dzieci­a­ka nabaw­iłem się do niego sil­nej awer­sji, która męczy mnie do dzisi­aj. Nie bez znaczenia też jest to, że część mojej rodziny o tym samym nazwisku, która mówiąc mało eufemisty­cznie wywodzi się z pato­log­icznego środowiska i niekiedy po pros­tu niespraw­iedli­wie kojar­zono mnie z nimi, co rodz­iło uprzedzenia do mojej oso­by. I na deser najbardziej prob­lematy­cz­na kwes­t­ia: według przekazów rodzin­nych moje doty­chcza­sowe nazwisko zostało zmienione przez mojego prapradzi­ad­ka, który brał udzi­ał w pow­sta­niu Sty­czniowym i w ten sposób uniknął represji. Sęk w tym, że wiem o tym tylko z przekazów ust­nych, które są kul­ty­wowane w mojej rodzinie. Braku­je mi namacal­nych dowodów, których zdoby­cie jest niesamowicie ciężkie. A to właśnie na te dawno zmienione nazwisko chce przeprowadz­ić zmianę. 

  To rodzi kil­ka pytań. Czy wymie­nie­nie wszys­t­kich trzech powodów będzie wystar­cza­jące? Czy może z braku dowodów namacal­nych dowodów lep­iej darować sobie ostat­ni wpis? Czy im bardziej szczegółowe opisy, tym lep­iej? (nawet jak zaczy­na to przy­pom­i­nać te słynne “lanie wody”)

  Dzięku­je za czas i pozdrawiam

  • Cześć Are­sie,
   przede wszys­tkim pole­cam lek­turę innych komen­tarzy pod tym artykułem, bo na część pytań tam zna­jdziesz odpowiedzi.
   Stąd też, jeśli coś wciąż budz­iło­by Two­je wąt­pli­woś­ci, daj znać.

   Trze­ci, udowod­niony powód, był­by bard­zo pomoc­ny, gdy­by było to nazwisko his­to­ryczne, ponieważ masz wtedy wstęp­nego o takim nazwisku.

   Poz­draw­iam
   Ania

 168. Dzień dobry Pani Anno mam pytanie chci­ałbym zmienić Imię i Nazwisko na nowe ponieważ stare Imię i Nazwisko jest związane i sko­jar­zone z moi­mi prob­le­ma­mi ser­cowo — finan­sowy­mi (OD.2010 R. ) w sty­czniu 2023 będę czysty i chcę zacząć nowe życie całkowicie od zera wiem że może i powód jest banal­ny ale nie chcę mieć nic wspól­nego ze starym imie­niem i nazwiskiem mam co do tego pewne plany co i jak
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry Panie Łukaszu,
   zmi­ana nazwiska musi wynikać z ważnego powodu, mówi się nawet: “doniosłego społecznie”.
   Musi Pan wyjaśnić we wniosku, że powód jest ważny, ale nie tylko subiek­ty­wnie dla Pana. Chodzi o to, że zmi­ana powin­na być, jeśli doty­chcza­sowe per­son­a­lia np. są ośmiesza­jące, powodu­ją krzy­wdę, traumę.

   Poz­draw­iam
   Ania

 169. Cześć 🙂
  Mam takie pytanie, czy myślisz że brak więzi emocjon­al­nej i złe wspom­nienia z dziecińst­wa związane z ojcem (brak pra­cy, alko­hol) są wystar­cza­ją­cym powo­dem do zmi­any nazwiska? Dodam, że mama się z nim rozwiodła i wró­ciła do panieńskiego, a ja chci­ałabym wybrać całkowicie inne, nowe nazwisko. I czy do wniosku warto dołączyć odpis wyroku roz­wodowego lub dru­ki z urzę­du pra­cy świad­czące o braku dochodów ojca — nie był nawet zapisany na bezrobo­cie? Szukałam jakiegoś orzecznict­wa w tym tema­cie żeby mieć pod­pórkę ale nic nie znalazłam i czu­ję się trochę zrezygnowana 😔

  • Cześć Justyno,
   to jest trud­na kwes­t­ia, bo nie ma jed­no­litej linii dzi­ała­nia organów.
   I trud­no jest wyważyć granicę między tym, co jest ważnym powo­dem, a co nie.

   Pole­cam Ci jed­nak lek­turę komen­tarzy, bo tam wątek ten pojaw­iał się i może uda Ci się znaleźć rozwiązanie.
   Sam brak dochodów raczej nie przekona organu.

   Poz­draw­ia,
   Ania

   • Dzięku­ję za odpowiedź! ❤️ Podzi­wiam za reg­u­larne odpowiadanie na komen­tarze pod post­a­mi, nawet tymi starszy­mi. Świet­ny blog, bard­zo pomocny!

   • Witam, miesiąc temu urodz­iłam córkę. Mieliśmy dylemat odnośnie imienia. Po wielkiej dyskusji cór­ka dostała na imię Anto­nia Hele­na. Nie umiem się do tego przekon­ać i wolałbym żeby jed­nak było Gaja Anto­nia ( tak tez do niej mówię ) czy jest możli­wość zmi­any? Jakie napisać uza­sad­nie­nie biorąc pod uwagę ze takie imię moż­na zmienić do 6 miesię­cy od aktu urodzenia. Z góry dzięku­je za informacje.

    • Cześć Pauli­no,
     do 6 miesią­ca życia dziec­ka nie musisz uza­sad­ni­ać zmi­any. Składasz wyłącznie oświad­cze­nie przed Kierown­ikiem USC. Nikt nie pyta Cię o powody ani nie wyraża na to zgody. Warun­ki są takie same jak przy wyborze imienia dla dziecka.
     Pamię­taj tylko, że bez­piecz­na jest jed­na taka zmi­ana. Ist­nieje spór, czy jest pod­stawa praw­na, aby w taki sposób w ciągu tych 6 miesię­cy dokon­ać kole­jnej (drugiej lub trze­ciej) zmiany.

     Poz­draw­iam
     Ania

 170. Witam,
  chci­ałem zapy­tać czy jest możli­wość zmi­any nazwiska dziec­ka ( posi­a­da nazwisko bio­log­icznego ojca), jeżeli nie ma z nim kontaktu.
  Czy taki wniosek z mojego punku widzenia, mogę złożyć jako bio­log­iczny ojciec, który nie chce, uży­czać swo­jego nazwiska?

  • Cześć Onsep­a­r­le,
   to zależy:
   1. jak jest ure­g­u­lowana władza rodzicielska;
   2. w jakim wieku jest dziecko;
   3. jaki jest ważny powód zmi­any — sam fakt niekon­tak­towa­nia się nie brz­mi zbyt “doniośle”. Może za tym “kryć” się jed­nak o wiele więcej innych powodów.

   Poz­draw­iam
   Ania

 171. Dzień Dobry!
  Mam krótkie pytanie. Załóżmy, że zostałam odd­ana do adopcji. Moja bio­log­icz­na mat­ka przed zrzecze­niem się co do mnie praw nadała mi imię. Pow­stał akt urodzenia na bazie podanych przez nią danych. Następ­nie dokon­ała się adopc­ja całkowi­ta w wyniku czego moje pier­wotne per­son­a­lia zostały zmienione, akt urodzenia z “bio­log­iczny­mi dany­mi” skreślony. Aktu­al­nie (po adopcji) nazy­wam się Doro­ta, co wid­nieje w moim zupełnym akcie urodzenia, ale posi­adam też i akt sporząd­zony przed adopcją, gdzie imię to już Katarzy­na. Czy mając oba te doku­men­ty, mogę wys­tąpić o zmi­anę imienia z Doro­ta na Katarzy­na? Jeśli chodzi o kwest­ię okaza­nia dowodów i uza­sad­nienia wyboru imienia to kwes­t­ia jest chy­ba jas­na, bowiem jest nim akt urodzenia, ale czy na pewno? Co Pani sądzi na ten temat?

  • Dzień dobry Pani Doroto,
   z tą jas­ną sytu­acją bym jed­nak polemizowała.
   Przys­poso­bi­e­nie (adopc­ja) jest szczegól­ną sytu­acją, na skutek której usta­ją doty­chcza­sowe więzy pokrewieńst­wa i pow­sta­ją “jak­by nowe”. 

   Pow­sta­je pytanie — jaki jest powód do zmi­any? Co takiego wydarzyło się, że zmi­ana imienia jest niezbęd­na kluc­zowa i “doniosła społecznie”.

   WSA w wyroku II SA/Kr 178/18 wskazał nawet:
   “Skarżą­cy nie potrafił wytłu­maczyć, dlaczego uważa za zasadne powrót do swo­jego pier­wot­nego imienia i nazwiska (jeżeli w ogóle tak było), sko­ro w pro­ce­sie adopcji sama zmi­ana imienia i nazwiska jest prawnie dopuszczal­na. Zgod­nie bowiem z art. 122 § 1 i 3 kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego przys­poso­biony otrzy­mu­je nazwisko przys­pos­abi­a­jącego, a jeżeli został przys­poso­biony przez małżonków wspól­nie albo jeżeli jeden z małżonków przys­poso­bił dziecko drugiego małżon­ka — nazwisko, które noszą albo nosiły­by dzieci zrod­zone z tego małżeńst­wa. Z kolei na wniosek przys­pos­abi­a­jącego sąd opiekuńczy może w orzecze­niu o przys­poso­bi­e­niu zmienić imię lub imiona przysposobionego.”.

   Poz­draw­iam
   Ania

 172. Dzień dobry. Posi­adam nową tożsamość : nowe imię i nazwisko.
  Jeżeli pode­jmę pracę u zatrud­ni­a­jącego mnie ( na umowe o pracę lub umowę zlece­nie) to czy mam obow­iązek dostar­czyć mu swo­je świadect­wa skońc­zonych szkół oraz świadect­wa prac, w których wid­nieje moje nieak­tu­alne już imię i nazwisko? 

  Poz­draw­iam

  Lila

  • Dzień dobry,
   jak rozu­miem — chodzi o zmi­anę w try­bie ustawy o zmi­an­ie imienia lub nazwiska?
   Taka zmi­ana nie powodu­je zmi­any numeru PESEL, więc dla pra­co­daw­cy na umowie o pracę przekazu­jesz doku­men­ty do ustal­e­nia stażu pra­cy i urlopu.
   W zakre­sie umowy zlece­nia raczej takich doku­men­tów się nie przekazu­je (ewen­tu­al­nie potwierdze­nie posi­ada­nia wykształcenia).
   Zapewne będą chcieli zwery­fikować, czy to Two­je doku­men­ty na pod­staw­ie decyzji organu czy aktu urodzenia z odno­towaną zmianą.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzień dobry. Tak, chodzi o zmi­anę w try­bie ustawy o zmi­anę imienia i nazwiska.
    Dzięku­ję za pomoc.

    Poz­draw­iam

    Lila

    Lila

 173. Witam. Czy jeśli z chłopakiem posi­adamy takie same nazwisko ( przy­padek 🙂 ) To czy pod­czas ślubu może­my zmienić to nazwisko? Lub przed ślubem narzec­zony może zmienić nazwisko poda­jąc taki powód?

  • Cześć Xenia,
   pod­czas ślubu może­cie zmienić nazwisko tylko na Wasze. Jeśli są takie same, to przy nich pozostajecie.
   Nie wiem, jakie sto­ją za tym powody, ale zmi­ana nazwiska po to, żeby pod­czas go ślubu go znowu zmienić nie brz­mi jak ważny powód 😉
   Chy­ba że są okolicznoś­ci, przez które to ważny powód.

   Poz­draw­iam
   Ania

 174. Dzień dobry, potrze­bu­ję porady. Piszę w spraw­ie doda­nia drugiego imienia. Chci­ałbym złożyć wniosek o dodanie drugiego imienia. Jak to wyglą­da w prak­tyce? Jaka jest szansa, że USC roz­pa­trzy wniosek pozy­ty­wnie? Jakie są wyma­gane doku­men­ty? — wniosek o dodanie drugiego imienia, akt urodzenia, potwierdze­nie przelewu (tzn. opła­ta admin­is­tra­cyj­na 37zł), coś jeszcze? Nie mam poję­cia jak napisać i dobrze uza­sad­nić, żeby USC roz­pa­trzył wniosek pozy­ty­wnie, trudne jest dla mnie uza­sad­nie­nie. Szukałem infor­ma­cji na ten tem­at w internecie, ale ciężko coś znaleźć.Czy po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku USC zmienia numeru PESEL czy zosta­je bez zmi­an? Jakie są plusy i minusy drugiego imienia? Chci­ałbym się dowiedzieć więcej. Liczę na mery­to­ryczną odpowiedź. Proszę pisać przys­tęp­nie, żebym zrozu­mi­ał, ponieważ jestem osobą niesłyszącą. Będę bard­zo wdzięczny.

  • Dzień dobry,
   na początek zacznę od tego, że nie znam statystyk organów, doty­czą­cych odmowy zmi­any konkret­nego imienia. Moż­na o takie infor­ma­c­je zapy­tać w try­bie dostępu do infor­ma­cji publicznej.
   W kon­tekś­cie for­mal­noś­ci, kluc­zowy jest wniosek, potwierdze­nie doko­na­nia opłaty i doku­ment tożsamoś­ci (chy­ba, że wniosek składany jest elektronicznie).
   Jeżeli chodzi o argu­men­tację, to najważniejsze jest to, że powód zmi­any musi być ważny. Nie moż­na zmienić imienia dla kapry­su. Musi za tym stać ważny powód i należy go opisać i udowodnić.
   Numer PESEL pozosta­je bez zmian. 

   Poz­draw­iam
   Ania

 175. Cześć Aniu,

  Chci­ałbym zmienić imię, a właś­ci­wie chci­ałabym żeby moje drugie imię zostało moim pier­wszym. Prob­lem z moim pier­wszym imie­niem pole­ga na tym, że brz­mi obco. Nie mam z tym prob­le­mu na tym etapie życia (36 lat), choć nier­az nasłuchałam się niemiłych komen­tarzy. Prob­lem w tym, że zaczy­na­ją na tym cier­pieć moje dzieci. Nowi nauczy­ciele widząc moje imię myślą, że jesteśmy z Ukrainy i wyraźnie inaczej je trak­tu­ją. Tym­cza­sem ja jestem Polką od pokoleń, a to imię to tylko wybu­jała fan­taz­ja mojego ojca, który mojej starszej siostrze dał Kasia i nie mógł znieść, że było to najpop­u­larniejsze imię roczni­ka i wszędzie były Kasie. Jak uza­sad­nić zmi­anę imienia, żeby to przeszło? Czy muszę piać o trau­mie z dziecińst­wa? Czy mam pisać, że wszyscy nazy­wa­ją mnie moim drugim imie­niem? Ile takich wniosków jest odrzu­canych w prak­tyce? Jaką mam real­nie szan­sę? A może powin­nam napisać o tym, że moje imię obec­nie wywołu­je w tym kra­ju uprzedze­nie i trak­towanie pok­ierowane przez ksenofobię?

  • Cześć Ja,
   na początek zacznę od tego, że nie znam statystyk organów, doty­czą­cych odmowy zmi­any konkret­nego imienia.
   Uważam, że wszys­tkie powody, które opisałaś: uży­wanie drugiego imienia, kseno­fo­bia i uprzedze­nie, wąt­pli­woś­ci co do oby­wa­telst­wa, szykanowanie dzieci składa­ją się na to, że to waż­na sytuacja.

   Pole­cam skon­tak­tować się z USC i zapy­tać. Nie masz obow­iązku wybier­ać kierown­i­ka USC wg miejs­ca zamieszka­nia czy zamel­dowa­nia, więc warto ustal­ić, jak to wyglą­da z ich per­spek­ty­wy. Jeżeli jed­nak zmi­ana jest powo­dem tego, że jesteś przez nie obrażana, to pole­cam zebrać w tym kierunku dowody – oświad­czenia osób, które były świad­ka­mi (dołącza­sz pisemne oświad­czenia do wniosku i poda­jesz dane do kon­tak­tu, gdy­by organ chci­ał oso­biś­cie skon­tak­tować się ze świad­ka­mi). Mogą być też jakieś maile, wiado­moś­ci sms, które potwierdza­ją, że imię powodu­je, że jesteś obrażana, a także że na co dzień uży­wasz drugiego imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 176. Witaj Aniu,
  bard­zo Ci dzięku­ję za artykuł i zaan­gażowanie w odpowiadanie na komentarze!
  Mam zag­wozd­kę, chcę zmienić nazwisko na krót­sze. Jest trzy­sy­labowe, trudne do wymówienia przez obcokra­jow­ców, co jest powo­dem do żartów. Wśród Polaków też nie braku­je rymów do ‑ek, które nie raz są obraźli­we. Zaczęłam uży­wać skró­conej formy, ale się nią nie pod­pisu­ję, a przyz­nanie się do tego, że to rodowe nazwisko mi spraw­ia przykrość jest zawstydzające.
  Czy sądzisz, to są wystar­cza­jące argu­men­ty by przekon­ać urzęd­ników USC do zmiany?
  Z góry dzięku­ję za poświę­cony czas i pozdrawiam!

  • Cześć Haniu,
   dzięku­ję za miłe słowa 🙂

   Pole­cam skon­tak­tować się z USC i zapy­tać. Nie masz obow­iązku wybier­ać kierown­i­ka USC wg miejs­ca zamieszka­nia czy zamel­dowa­nia, więc warto ustal­ić, jak to wyglą­da z ich per­spek­ty­wy. Jeżeli jed­nak zmi­ana jest powo­dem tego, że nazwisko jest obraźli­we, to pole­cam zebrać w tym kierunku dowody — oświad­czenia osób, które były świad­ka­mi (dołącza­sz pisemne oświad­czenia do wniosku i poda­jesz dane do kon­tak­tu, gdy­by organ chci­ał oso­biś­cie skon­tak­tować się ze świad­ka­mi). Mogą być też jakieś maile, wiado­moś­ci sms, które potwierdza­ją, że nazwisko jest obraźliwe.

   Poz­draw­iam
   Ania

 177. Dzień dobry,

  czy mogła­by mi Pani proszę powiedzieć, gdzie mogę znaleźć adres mailowy do jakiekol­wiek kierown­i­ka USC?

  Poz­draw­iam

 178. Witam poproszę o pomoc mój narzec­zony chce zmienić nazwisko dokład­nie ma dwuczłonowe i chcę zostać przy jed­nym co to zro­bić przed ślubem a ślub za 2 miesiące jak uza­sad­nić w urzędzie przeszło bez prob­le­mu dodam że nazwisko które chcę zmienić jego ojciec wyraz­ił na to zgodę i może pod­pisać wszelkie doku­men­ty proszę mi pomóc jak to zro­bić dziękuję

  • Cześć Sandro9388,
   organ powinien wydać decyzję w ciągu miesią­ca. Nie ma jed­nej sposobu, aby zag­waran­tować. Ważne jest to, że powód zmi­any musi być WAŻNY. We wniosku należy opisać na czym pole­ga ta ważność zmi­any, jakie są jej powody.

   Poz­draw­iam
   Ania

 179. Witam serdecznie.
  Dokon­ałam zmi­any nazwiska rodowego po ojcu na nazwisko rodowe matki.
  Chcę zro­bić dowód oso­bisty i pasz­port więc jakie nazwisko mam wpisać we wniosku w miejs­cu gdzie trze­ba wpisać nazwisko rodowe? 

  Poz­draw­iam.

  • Dzień dobry,

   ja również bard­zo chci­ałabym zmienić nazi­wsko z ojca na mat­ki, tylko mam prob­lem z uza­sad­nie­niem i boję się, że wniosek zostanie odrzu­cony. Czy mogłabym się z Panią jakoś skontaktować?

   • Dzień dobry,
    w ramach blo­ga nie prowadzę pomo­cy prawnej (aktu­al­nie). Pro­ponu­ję w takiej sytu­acji kon­takt z pro­fesjon­al­nym pełnomoc­nikiem albo z Punk­tem Nieod­płat­nej Pomo­cy Prawnej.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Cześć San­dro,
   powin­naś wskazać swo­je aktu­alne dane. Jeśli posi­adasz decyzję admin­is­tra­cyjną, która zmienia nazwisko rodowe, to poda­jesz nazwisko rodowe już po zmi­an­ie. Jeśli decyz­ja zmienia nazwisko aktu­alne — to nazwisko rodowe jak doty­chczas, a nazwisko aktu­alne — po zmianie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 180. Witam.
  Proszę o pomoc w takiej kwestii…
  Po ślu­bie (18 lat temu) zmieniłam nazwisko zostaw­ia­jąc panieńskie i dołączyłam nazwisko męża,np.mialam Emil­ia Nowak, zmieniłam na Emil­ia Nowak-Idzik.
  Nieste­ty był to trud­ny i inten­sy­wny czas dla mnie, prowadz­iłam biznes gospo­dar­czy, musi­ałam na dłużej wyjechać,3 dni po ślubie,nie miałam cza­su chodz­ić i zmieni­ać w urzę­dach mojego nazwiska,i za namową rodz­iców po dwóch dni­ach wró­ciłam do panieńskiego… dalej jestem Emil­ia Nowak.
  W tam­tym roku zlik­wid­owałam dzi­ałal­ność gospo­dar­czą i wyjechałam za granicę…
  Ter­az brak nazwiska męża utrud­nia mi funkcjonowanie, wszędzie muszę tłu­maczyć, że nie zmieniłam nazwiska po ślubie,bo wszędzie automaty­cznie piszą nazwisko męża, szczegól­nie, że mamy 4 dzieci,i tu też są komplikace,bo cza­sem nawet przy dzieci­ach wpisu­ją moje nazwisko panieńskie i potem muszę to pros­tować… oczy­wiś­cie wszędzie 2 przed­szko­lach, szkołach uży­wa­ją do mnie nazwiska męża…
  Pytanie,czy mogę ter­az trze­ci raz w tym samym małżeńst­wie zmienić nazwisko…?i na jakie zmienić,tylko na męża czy powin­nam zmienić na dwuczłonowe?jaka jest możliwość?

  • Cześć Emilio,
   możesz złożyć wniosek o zmi­anę aktu­al­nego nazwiska na albo nazwisko “Idzik” albo “Nowak-Idzik” — to już wedle Twoich potrzeb.
   Musisz jed­nak uza­sad­nić ważny powód. Taki wniosek składasz do dowol­nego Kierown­i­ka USC za pośred­nictwem kon­sula (albo bezpośred­nio do Kierown­i­ka USC).

   Poz­draw­iam
   Ania

 181. Jestem mamą 3 let­niej cór­ki. Ojciec dziec­ka się nią nie intere­su­je. Jed­nak poz­wolił na pasz­port mieszkamy z córką w Anglii. On w Polsce cór­ka ma jego nazwisko . Czy jest szansa aby przeszła na moje

  • Cześć Madz­iu,
   jeśli ojciec dziec­ka posi­a­da władzę rodzi­ciel­ską to pozosta­je uzyskać jego zgodę albo wys­tąpić do Sądu o orzecze­nie, zastępu­jące zgodę rodzica.

   Poz­draw­iam
   Ania

 182. Witam Panią. Jesteśmy przed ślubem cywilnym, byliśmy w USC, ustalil­iśmy date ślubu i pod­jęliśmy następu­jące decyz­je ws. nazwisk: ja zosta­je przy swoim, mąż zosta­je przy swoim, dziecko będzie miało nazwisko ojca. Później jed­nak dos­zliśmy do wniosku że lep­iej chy­ba będzie jak nasze dziecko będzie miało nazwisko obo­j­ga rodz­iców aby uniknąć różnych nie przewidzianych prob­lemów. Czy dobrze myślimy? W dobie dzisiejszych cza­sów dziecko albo my może­my mieć różnego rodza­ju trud­noś­ci nieza­leżnie od czasu,miejsca, sytu­acji. Jak w tej sytu­acji mamy to odkrę­cić jeszcze przed ślubem (ślub cywilny za dwa miesiące); jakie doku­men­ty, pro­ce­dury, kosz­ta nas czeka­ją? Będziemy zgłaszać dane świad­ków jeszcze do USC czy wtedy moglibyśmy popraw­ić dane w sys­temie i na pro­tokołach odnośnie dziec­ka? Jakie kro­ki mamy pod­jąć i argu­men­ty musi przy­go­tować? Z góry dzięku­je za szy­bką odpowiedź. EmkaAnonika

  • Dzień dobry,
   proszę skon­tak­tować się z USC. Przed ślubem będzie jeszcze możli­wość złoże­nia nowych oświad­czeń, ale zapewne muszą być Państ­wo obec­ni obo­je (tak jak za pier­wszym razem).

   Kwes­t­ia nazwiska jest indy­wid­u­al­na. Ja oso­biś­cie uważam, że wygod­niej będzie dziecku z jed­nym nazwiskiem, ale każdy musi zde­cy­dować samodzielnie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 183. Witam serdecznie Pani Anno
  Mam krotkie pytanie. Mam juz umowione spotkanie w spraw­ie zmi­any imienia, a wlas­ci­wie imion. Mieszkam w Anglii juz dluzszy czas u w tym roku bede staral sie o oby­wa­telst­wo Ang­iel­skie. Moje imie to Daw­id ktore jest bard­zo osmiesza­ja­co wymaw­iane przez anglikow i czesto czy w urzedach czy na uni­w­ery­te­cie na te imie (Dałid- wymowa ang­iel­s­ka) nie reagu­je bo jest to obca dla mnie wymowa.
  Chcial­bym jedynie sym­bol­icznie zmienic W na V czyli David. Z racji ze staram sie o pasz­port I wiaze przys­zlosc jedynie z Anglia a moje drugie imie to Tomasz, pomys­lalem o zmi­an­ie oby­d­wu imion na David Thomas.
  Czy mys­li Pani ze pro­ba zmie­nienia nie tylko pier­wszego ale i drugiego imienia zarazem moze wszys­tko pokrzy­zowac czy nie ma to znaczenia?
  Jezeli tak jest zmie­nil­bym jedynie pier­wsze imie w takim razie ale bard­zo jestem zain­tere­sowany co Pani o tym sadzi. Dzieku­je serdecznie z gory z odpowiedz.
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   uważam, że zmi­ana pisowni obu imion brz­mi całkiem sen­sown­ie. W końcu for­mal­nie ma Pan dwa imiona, więc w pewnym sytu­ac­jach uży­wa Pan obu. Jeżeli więc jest prob­lem z wymową, to zakładam, że pol­skie “sz” sprawi niewiele mniej prob­le­mu niż “Daw­id”. Argu­men­tac­ja do obu jest więc spójna.
   Poza tym we wniosku może Pan zaz­naczyć, że kluc­zowa jest zmi­ana pisowni głównie imiona pier­wszego, uży­wanego, ale… i tu wyjaśnić zasad­ność zmi­any pisowni obu imion.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Dzieku­je serdecznie Pani Aniu!
    Uda­lo sie. Pani z urze­du zmie­ni­la imie rowno 50 min­ut. Jestem w szoku ze uda­lo sie to zro­bic na miejs­cu, bez koniecznosci wysy­la­nia wniosku gdziekolwiek!
    Jedyne pytanie jakie padło to czy posi­adam dowody przeinacza­nia mojego imienia kto­rych swo­ja dro­ga nie mialem ale obes­z­lo sie bez tego.
    Pozdrawiam

    • Bard­zo się cieszę, że udało się zmienić dane 🙂

     Poz­draw­iam
     Ania

  • Hel­lo David, możesz już ter­az zmienić swo­je nazwisko i imie w UK poprzez Deed Poll. Ja tak zro­biłam , łat­wo, przy­jem­nie bez prob­le­mowo , wszys­tko zro­biłam w listopadzie 2020r przez internet.
   Mają już oby­wa­telst­wo UK bez prob­le­mu zmieni Pan swo­je dane w USC w Polsce. Strony urzę­dowe poda­ją , że jed­ną z przy­czyn zmi­any imienia i nazwiska jest nos­zone zgod­nie z przepisa­mi prawa , którego oby­wa­telst­wo również sie posi­a­da. Ja zmieniłam z Jan Kowal­s­ki na Piter Mor­gan ( przykład nie prawdzi­wych danych, dla pokaza­nia obrazu mojej zmi­any imion i nazwisk). Wra­zie pytań zapraszam na Face­book- Eva Per(Riz)

   • Dzięku­ję za przekazanie cen­nych infor­ma­cji z praktyki 😉

    Poz­draw­iam
    Ania

 184. Witam!

  Mam 2 pytania. 

  Pier­wsze to jakie prob­le­my moglabym miec przy pro­bie urze­dowej zmi­any imienia na imie uzy­wane, czyli Sheilien.
  Imienia uzy­wam od pon­ad 20 lat i jest to imie z kto­rym sie utozsami­am, pod­czas gdy w ogole nie utozsami­am sie z tym ktore zosta­lo mi nadane po urodze­niu. Zle sie czu­je z nadanym imie­niem w kazdej sytu­acji kiedy musze go uzyc albo gdy musze znosic kiedy ktos sie nim do mnie zwraca.
  W tej kwesti, mysle nie mial­abym prob­le­mow z zebraniem dowodow, glown­ie byl­by to zez­na­nia osob ktore mnie zna­ja od dawna.
  Prob­lem w tym, ze imie ma anglo­jezy­czne brzmie­nie i pisown­ie. Jes­li mial­abym zmieni­ac to tylko na takie jak ono jest bez zad­nych okrop­nie wyglada­ja­cych mody­fikacji typu Szil­jen albo Sziljena.
  Jaka mial­abym szanse?
  Jak by sie to mia­lo do przepisu ze imie musi jed­noz­nacznie okres­lac plec? Czy jest konieczne wys­tepowanie litery a na kon­cu, czy w przy­pad­ku imienia anglo­jezy­cznego imie moze sie kon­czyc na inna litere?

  Drugie pytanie odnosi sie do zmi­any nazwiska.
  Gdy­by mozli­wa byla zmi­ana imienia na Sheilien to chcial­abym od razu zmienic nazwisko na jakies pasu­jace do tego imienia.
  Nazwisko ktore mam z urodzenia w ogole nie pasu­je i tez za nim nie przepadam.
  Nie stworzy­lam sobie nowego, bo w sytu­ac­jach niefor­mal­nych wystar­cza mi imie. Ale gdy­bym mogla zmienic imie na to ktore uzna­je za moje wlas­ci­wie czyli Sheilien to chcial­abym miec pel­na nowa tozsamosc lacznie z nazwiskiem o odpowiada­ja­cym mi brzmie­niu, z kto­rym bym sie utozsami­ala i czu­la kom­for­towo w sytu­ac­jach ofic­jal­nych, w kto­rych obec­nie zle sie czu­je przez to, ze musze uzywac imienia i nazwiska kto­rych nie lubie.
  Zak­lada­jac ze wymyslil­abym takie nowe nazwisko pasu­jace do mojego starego, uzy­wanego imienia-Sheilien i zaczela tego nazwiska niefor­mal­nie uzywac to po jakim cza­sie uzy­wa­nia mozn­a­by go uznac za wystar­cza­ja­co dlu­go uzy­wane, zeby uza­sad­ni­ac we wniosku zmi­ane ze wzgle­du na uzywanie?
  Czy moglo­by to byc dowolne nazwisko, takze brzmi­ace anglo­jezy­cznie, spel­ni­a­jace kry­teri­um nie bycia obra­zli­wym i nie bycia nazwiskiem znanej his­to­rycznej osoby?
  Z gory dzieku­je za poswiece­nie cza­su na odpowiedzi.
  Pozdrawiam!

  • Cześć Sheilien,
   ad. 1
   Nie ma przeszkód, aby imię było obco­języ­czne. Nato­mi­ast powin­no jed­noz­nacznie iden­ty­fikować płeć, a więc być jak­by przyp­isane do konkret­nej płci (i nie chodzi o kwest­ię zakończenia imienia). Nie mam poję­cia jak wyglą­da dokład­nie z tym imieniem 🙂

   ad. 2
   Fakt, że imię czy nazwisko się “nie podo­ba” raczej nie będzie przekonu­jące dla urzę­du. Zmi­ana imienia na imię uży­wane oznacza, że udowad­ni­asz, że fak­ty­cznie imię to jest stale przez Ciebie uży­wane. Z nazwiskiem musi­ało by być tak samo albo musisz wykazać inny ważny powód zmiany.

   Poz­draw­iam
   Ania

 185. Dzień dobry,
  chci­ałabym zmienić obec­ne nazwisko na rodowe mat­ki, ponieważ z tym, które noszę aktu­al­nie, nie utożsami­am się i nie chcę być z nim kojar­zona. Pon­ad­to nie utrzy­mu­ję kon­tak­tów z ojcem. Czy jest to wystar­cza­ją­cy powód do zmi­any nazwiska?
  Pozdrawiam
  Aneta

  • Dzień dobry Aneto,
   pole­cam lek­turę pozostałych komen­tarzy. Udzielałam już odpowiedzi na podob­ne pytania 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 186. Witam, mam na imie Roksana, jed­nakże każdy do mnie mówi Rox­an­na, zdrob­nie­niem tez “Roxi”.
  Na różnych uroczys­toś­ci­ach np. Sportowych również jestem zapisy­wana jako Rox­an­na. Czy jest szansa na zmie­nie­nie pisowni? Jakie powin­nam dać argu­men­ty jeśli tak.
  Pozdrawiam.

   • Cześć Roxi,
    pole­cam Ci lek­turę pozostałych komen­tarzy. Zna­jdziesz tam wiele przy­dat­nych informacji 🙂

    Poz­draw­iam
    Ania

 187. Witam.
  Jestem mężatką od 5 lat. Mam syna w wieku 17 lat i nosi moje panieńskie nazwisko, ponieważ nie był uznany przez ojca bio­log­icznego. Obec­nie mój mąż będzie przys­pasabi­al mojego syna co wiąże się ze zmi­aną nazwiska. Pytanie. Czy syn po osiąg­nię­ciu pełno­let­noś­ci będzie mógł zmienić nazwisko na to, które nosił od urodzenia czyli moje panieńskie. Twierdzi, że się do niego przyzwycza­ił i wolał­by cały czas je nosić. Czy w takim przy­pad­ku jest szansa na zmi­anę nazwiska ?
  Pozdrawiam
  Iza

  • Cześć Izabe­lo,
   syn będzie mógł złożyć wniosek o zmi­anę nazwiska, ale będzie musi­ał wykazać ważny powód dla takiej zmiany.
   Kwes­t­ia przyzwycza­je­nia, przy­wiąza­nia się do nazwiska powin­ny w tym pomóc.
   Może zawsze rozważyć dodanie nazwiska i aktu­al­nie przyję­cie pod­wójnego w układzie: obecne-dodane.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dzień dobry,
   Jestem ciekawa czy się Państ­wu udało wró­cić do nazwiska. Mam podob­na sytu­ację, jeśli to nie prob­lem proszę o odpowiedź do którego usc składali Państ­wo dokumenty?

 188. Dzień dobry
  Chci­ałam zmienić swo­je imię na Alex gdyż to tak zwraca­ją się do mnie moi blis­cy. Ory­gi­nal­nego imienia nie uży­wam, źle się z nim czuje.
  Nie mam jed­nak pewnoś­ci czy przyję­to by imię ze znakiem nie należą­cym do pol­skiego alfa­betu, a dodatkowo nie określa­ją­cym płci i będą­cym imie­niem neu­tral­nym płciowo (w języku Pol­skim takie nie wys­tępu­ją). Dlat­ego nie wiem czy ryzykować i wnioskować o zmi­anę imienia na Alex czy może lep­iej wnioskować o zmi­anę imienia na Alek­sa, gdyż takie imię wys­tępu­je a dodatkowo jest zgodne z pol­ski­mi zasada­mi pisowni.

  • Witam, chciala bym się dowiedzieć czy 9 lat po roz­wodzie nadal moz­na zmienić nazwisko na nazwisko panieńskie? Duzo osób myśli, ze noszę nazwisko panieńskie i musze cza­sa­mi tłu­maczyć, że nazy­wam sie inaczej niz myślą.

   • Cześć Syl­wio,
    nie możesz tego zro­bić w uproszc­zonej pro­ce­durze w takim terminie.
    Pozosta­je Ci pro­ce­du­ra admin­is­tra­cyj­na, a więc złoże­nie wniosku o zmi­anę nazwiska. Nat­u­ral­nie taki wniosek możesz złożyć.
    Zad­baj tylko o argu­men­tację, ponieważ w przy­pad­ku odmowy zmi­ana na to nazwisko nie będzie już później możliwa.
    Tzn. możesz się odwołać, a później złożyć skargę do Sądu, ale dru­gi raz wniosku na to samo nazwisko już nie możesz złożyć.

    Poz­draw­iam
    Ania

  • Dzień dobry,
   z imie­niem Alex jest fak­ty­cznie skom­p­likowana sprawa, ponieważ w różnych miejs­cach ma zwycza­jowe przyp­isanie do innej płci.
   Alek­sa już tego prob­le­mu nie ma.

   Zawsze jed­nak warto zapy­tać o to Kierown­i­ka USC.

   Poz­draw­iam
   Ania

 189. Cześć! Pracu­ję z narzec­zonym w jed­nej fir­mie, planu­je­my wziąć ślub, ale z powodu pra­cy nie chcę zmienić swo­jego nazwiska na jego nazwisko — cześć firmy wie, ze jesteśmy razem, ale nie chcę, żeby wiedzieli wszyscy, bo różnie postrze­gane są związ­ki w takich korporacjach…
  Czy może być to później ważnym powo­dem, dla którego mogłabym w przyszłoś­ci zmienić nazwisko na nazwisko męża?
  Pozdrawiam

  • Cześć Aga­to,
   powód jaki przed­staw­iłaś nie do koń­ca wyda­je się wpisy­wać w definicję “ważnego”. Zazwyczaj w takich sytu­ac­jach powody to potrze­ba zachowa­nia wspól­no­ty w rodzinie, posi­adanie wspól­nego nazwiska z dzieć­mi. Nato­mi­ast sytu­ac­ja podle­ga każ­do­ra­zowej ocenie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 190. Witam czy mogę nazwać córkę Medi­son nieste­ty nie mogę znalezdz tego imienia na internecie jest tylko Medi albo Madison

  • Cześć Paulo,
   najlepiej będzie zapy­tać po pros­tu Kierown­i­ka USC, który będzie reje­strował urodzenie.
   Szuka­jąc w ogóln­o­dostęp­nych źródłach znalazłam infor­ma­c­je, że imię to ist­nieje (https://pl.namespedia.com/details/Medison), ale trud­no mi ocenić wiary­god­ność takiego źródła.

   Poz­draw­iam
   Ania

 191. Dzień dobry.

  Pod koniec grud­nia biorę ślub cywilny w Hisz­panii z Hisz­panem i zas­tanaw­iam się nad zmi­aną nazwiska (dodaniem jed­nego nazwiska męża do mojego). Prob­lem jest taki, że w obec­nej sytu­acji praw­dopodob­nie nie będę mogła pole­cieć do Pol­s­ki od razu po ślu­bie. Nie wiem kiedy będę mogła wybrać się do Pol­s­ki, najpraw­dopodob­niej dopiero w kwietniu-maju…Czy nazwisko moż­na zmenić kil­ka miesię­cy po ślu­bie? Czy trze­ba zde­cy­dować się od razu w dniu ślubu? Jeśli od razu to w jakim cza­sie po ślu­bie należy wymi­an­ić wszys­tkie doku­men­ty? Czy­tałam, że moż­na złożyć wniosek już po ślu­bie, ale zależy mi na zmi­an­ie nazwiska, więc pytam o taką sytu­ację, aby zmi­ana była pew­na na 100%…Czy myśli Pani, że moja sytu­ac­ja zal­icza się do pozy­ty­wnego roz­pa­trzenia wniosku w razie złoże­nia go już po ślu­bie? Byłabym bard­zo wdz­ięcz­na za odpowiedź i jak to moż­na ugryźć w obec­nej sytuacji…

  Poz­draw­iam serdecznie,

  Justy­na

  • Dzień dobry Justyno,
   zmi­ana nazwiska w drodze admin­is­tra­cyjnej (po ślu­bie) zawsze jest obar­c­zona ryzykiem. Zapewne dobry­mi argu­men­ta­mi będzie tutaj aspekt pan­demii, która utrud­nia kon­takt z urzę­da­mi i dopełnie­nie wszel­kich for­mal­noś­ci. Nato­mi­ast trud­no o 100% gwarancję.

   Poz­draw­iam
   Ania

 192. Dzień dobry,

  pół roku temu wyszłam za mąż i przyjęłam nazwisko męża, jed­nak z powodu wielu czyn­ników nie wymieniłam jeszcze żad­nych doku­men­tów poza dowo­dem oso­bistym, który dopiero zamierzam ode­brać. Chci­ałabym powró­cić do panieńskiego nazwiska, ponieważ nowe nazwisko (choć neu­tralne) uwiera mnie jak kamień w bucie. Drugą kwest­ią jest pan­demia, cięż­ka sytu­ac­ja na rynku pra­cy, a wydzi­ał komu­nikacji i inne urzędy zna­j­du­ją się zbyt daleko, żebym mogła wymienić kom­plet wszys­t­kich niezbęd­nych doku­men­tów. Brz­mi zwycza­jnie — zmieni­am nazwisko i znowu odzysku­ję tożsamość, jed­nak stra­ch przed odrzuce­niem wniosku spędza mi sen z powiek. I ter­az czas na moje pytanie: jakie wybrać uza­sad­nie­nie? Mogę powiedzieć, że chci­ałam sko­rzys­tać z 3‑miesięcznego okre­su możli­woś­ci powro­tu do zmi­any nazwiska na panieńskie, lecz przez pan­demię nie było to możli­we, albo że od zawar­cia małżeńst­wa cią­gle legi­t­y­mowałam się doku­men­ta­mi ze starym nazwiskiem i nie utożsami­am się z nowym… albo może pod­suniesz jak­iś zło­ty pomysł?

  Poz­draw­iam,
  Irka

  • Dzień dobry Irko,
   trzymiesięcz­na opc­ja na powrót doty­czy wyłącznie osób, które zde­cy­dowały się na rozwód. Nie będzie więc to dobry argument.
   Pole­cam jed­nak zapoz­nać się z wcześniejszy­mi komen­tarza­mi pod tym artykułem i pod artykułem “Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie”. Wielokrot­nie był tam już poruszany ten temat.

   Poz­draw­iam
   Ania

 193. Cześć Ania! Bard­zo dzięku­ję za Two­je zaan­gażowanie i chęć dzie­le­nia się wiedzą!
  Właśnie złożyłam wyma­gane do ślubu doku­men­ty do kierown­i­ka USC — w sty­czniu biorę ślub. Ze wzglę­du na plany mieszka­nia poza Pol­ską bard­zo zależy mi, aby przyjąć nazwisko przyszłego męża w jej ory­gi­nal­nej pisowni czyli z końcówką „ski” a nie w formie żeńskiej czyli „ska”. Czyli np Iza Piasec­ki a nie Piasecka.
  Moja proś­ba spotkała się z odmową pod­czas składa­nia doku­men­tów, zostal­iśmy poin­for­mowani, że nie ma takiej możli­woś­ci ponieważ nazwisko musi być odmienione zgod­nie z pol­ską pisownią.
  Nie jest to nazwisko przymiotnikowe więc ta opc­ja odpa­da. Bard­zo proszę o potwierdze­nie, czy rzeczy­wiś­cie tak to wyglą­da? Nie ma żad­nego dodatkowego poda­nia, doku­men­tu, który może­my złożyć z prośbą o przyję­cie nazwiska męża bez zmi­any pisowni na for­mę żeńską? Czegoś, na co mogę się powołać?

  Jeśli nie jest to opcją pod­czas ślubu, to czy w tym przy­pad­ku jest możli­wość zmi­any nazwiska po zawar­ciu małżeństwa?
  Z jed­nej strony to zmi­ana dosłown­ie jed­nej liter­ki, a prob­lem nie do prze­jś­cia. Z drugiej nie ma tutaj żad­nego ważnego powodu poza moją pref­er­encją i tym, że źle czu­ję się z takim pol­skim nazwiskiem z klasy­czną końcówką „ska” — bła­he, ale prawdziwe. 

  Byłabym bard­zo wdz­ięcz­na za pomoc lub nakierowanie na jakąś drogę
  Dziękuję!

  • Cześć Zuz­iu,
   zobacz proszę moją odpowiedź na komen­tarz od Olgi.
   Porusza­łam tam ten wątek.

   Poz­draw­iam
   Ania

 194. Jesteśmy w związku jednopł­ciowym, obec­nie spodziewamy się dziec­ka. Wspólne nazwisko było­by pomoc­ne w późniejszym życiu. Żad­na z nas nie chce ‘pozby­wać się’ swo­jego, ale chęt­nie byśmy je połączyły. Czy jest taka możli­wość, ewen­tu­al­nie jak taki wniosek uza­sad­nić, żeby miał więk­sze szanse na zaakceptowanie?

  • Cześć M.,
   nie mam tutaj dobrych “wieś­ci”.
   NSA (Naczel­ny Sąd Admin­is­tra­cyjny) w 2017 r. wskazał, że zmi­ana nazwiska w konku­bi­na­cie na wspólne narusza pol­s­ki porządek prawny.
   Podsyłam infor­ma­c­je o wyroku: wyrok Naczel­nego Sądu Admin­is­tra­cyjnego z dnia 10 październi­ka 2017 r. II OSK 293/16.

   Poz­draw­iam
   Ania

 195. Witam,
  moja żona po ślu­bie przyjęła nazwisko dwuczłonowe (swo­je rodowe ‑męża)
  Mamy dzieci które mają nazwisko po ojcu.
  Złożyliśmy właśnie wniosek o zmi­anę nazwiska na jed­noczłonowe (tylko po mężu) lecz wniosek został odrzucony.
  Czy jesteśmy w stanie jeszcze coś z tym zrobić?

  • Cześć Michał,
   możesz mi to wyjaśnić bardziej obra­zowo, np. na fik­cyjnych nazwiskach?
   Uwzględ­nij przynajmniej:
   — nazwisko mat­ki i ojca dziecka,
   — aktu­alne nazwisko dziecka,
   — nazwisko dziec­ka, na jakie chce­cie zmienić,
   — nazwisko rodzeńst­wa dziec­ka, które ma dokład­nie tych samych rodziców.

   Podaj także (w skró­cie) powody odmowy.

   Poz­draw­iam
   Ania

 196. Prze­by­wam od pon­ad 2 lat na tere­nie Nor­we­gi. Zalezy mi na zmi­an­ie imienia dziec­ka (ojciec ma ogranic­zona wladze rodzi­ciel­s­ka i nie utrzy­mu­je i nie placi na dziecko) na imie uzy­wane przez niego (zmi­ana pisowni imienia). Plus zmi­ana nazwiska dziec­ka na nazwisko matki.
  Do kogo moge sie zwro­cic z pros­ba o napisanie wniosku?

  • Cześć Mag­daleno,
   wniosek o zmi­anę imienia i nazwiska możesz złożyć za pośred­nictwem kon­sula do kierown­i­ka USC.
   Nato­mi­ast wcześniej potrze­bu­jesz zgody ojca dziec­ka albo zastępczego orzeczenia Sądu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 197. Witam. Przeglą­da­jąc pra­wo o aktach stanu cywilnego art. 70 mam pra­wo do zmi­any imienia dziec­ka zamieszc­zonego w akcie urodzenia w ter­minie do 6 m od jego sporządzenia. Pytanie brz­mi czy w ciągu tych 6m mogę zmienić imię dziecku 2 razy? W praw­ie o aktach
  SC Nie ma zad­niej adno­tacji o Iloś­ci zmi­an w tym cza­sie. Pytam ponieważ zmie­nil­iśmy nadane imię dziecku i jed­nak chcieli byśmy wró­cić do tego nadanego za pier­wszym razem. Kon­tak­tu­jąc się z urzęd­nicz­ka powiedzi­ała że jest możli­wość takiej samej zmi­any. Zanosząc wniosek o zmi­anę imienia kobi­eta powiedzi­ała że wyko­rzys­tal­iśmy możli­wość zmi­any imienia na pod­staw­ie pro­tokołu i że ter­az musimy zlozyc wniosek na pod­staw­ie dzi­ałań admin­is­tra­cyjnych. I powiedzi­ała że nie daje nam gwarancji zmi­any. Jestem kom­plet­nie zała­mana, nie mogę spać po nocach. Zmi­ana imienia naszego dziec­ka jest bard­zo świeża czy moż­na się jakoś odwołać od tej zmi­any i wró­cić do imienia nadanego za pier­wszym razem. Co mogę zro­bić jak to uza­sad­nić by doszło do zmi­any imienia. W domu uży­wamy pier­wszego imienia ktore nadal­iśmy dziecku.. Boję się że decyz­ja będzie odmow­na jak uza­sad­nię fak­ty­cznie uży­wane imię. Mamy syn­ka który uży­wa imienia przed zmi­ana i nie chce robić mu wody zmozgu i tak już naro­biłam prob­le­mu z którym sobie psy­chicznie nie radzą. Proszę pod­powiedz jak moż­na skutecznie u argu­men­tować zmi­anę. Czy moż­na powołać się na sza­le­jące hor­mo­ny i zmi­anę nas­tru­ju /emocji po porodzie?

  • Cześć Mamo Igi,
   bard­zo zain­try­gowało mnie pytanie i postanow­iłam zwery­fikować sytuację.
   Przepis, czyli art. 70 ust. 1 PASC mówi o przyję­ciu “oświad­czenia”, a więc jed­nego oświadczenia.
   Zapewne stąd taka interpretacja.
   Gdy­by jed­nak próbować szukać “nadziei” na inną inter­pre­tację, to spo­jrza­łabym na art. 70 ust. 3 PASC, który mówi o złoże­niu “oświad­czeń”, czyli dopuszcza liczbę mnogą.

   Nie znalazłam orzeczenia, które by te reg­u­lowało tę kwest­ię, ale jeśli chce­cie spróbować, to wyposażona w taki argu­ment skon­tak­towałabym się ponown­ie z organem. W końcu z art. 70 ust. 3 może wynikać, że zmi­ana w formie pro­tokołu może nastąpić więcej niż jeden raz. Nie jest to tak, że jestem 100% przeko­nana do takiej argu­men­tacji, ale może warto zaryzykować. Oświad­cze­nie może­cie złożyć wraz z takim pis­mem prze­wod­nim, w którym wyjaśni­cie, że już raz złożyliś­cie, ale z art. 70 ust. 3 PASC nie wyni­ka, że zmi­ana może być tylko jed­nokrot­na. Na kopii poproś­cie o potwierdze­nie wpły­wu — prezen­tatę) i zobaczy­cie, jak sprawę rozpoz­na organ. Może dostaniecie odpowiedź pisem­ną, że jest to niemożli­we, wąt­pię czy decyzję o odmowie. Będziecie mieli jed­nak pewność, że zro­bil­iś­cie wszys­tko w sprawie.

   Organ ma obow­iązek przyjąć i rozpoz­nać każdy wniosek. To jedyne co tutaj może­cie zrobić.

   Jeśli tutaj nie uda się przekon­ać organu to pozosta­je wniosek admin­is­tra­cyjny. Pamię­ta­j­cie, że może­cie złożyć go do dowol­nego kierown­i­ka USC. Tutaj trud­no mi ocenić szanse na pozy­ty­wne rozpoz­nanie wniosku, ponieważ to nie jest tak, że imię “krzy­wdzi” dziecko. Nato­mi­ast dla Was jest to bard­zo ważne, więc wskaż­cie wszys­tkie okolicznoś­ci, które prze­maw­ia­ją za powrotem do pier­wszego imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 198. Dzien dobry,
  Planu­je zmienic imie syn­ka na to, ktore jest obec­nie uzy­wane, ale to, ktore zosta­lo pier­wot­nie nadane pozstaw­ic jako drugie imie. Syn jest w polowie ameryka­ninem, ale obc­ne imie nie jest pol­skie, jest w formie zdrob­nialej i powodu­je prob­le­my nawet w pezy­pad­ku jego odmi­any. Syn kom­plet­nie go nie uzy­wa (Na 3,5 roku). Czy argu­men­tu­jac Na nie, chcac pozostaw­ic je jako drugie imie nie skazu­je sie jed­noczes­nie Na decyz­je odmowna?
  Drugie pytanie: czy jes­li decyz­ja bedzie odmow­na, po odwola­niu rown­iez i pojde do sadu o zgode Na zmi­ane imienia (ojciec Na ogranic­zone prawa ale tylko do dowiady­wa­nia sie o stanie zdrowia dziec­ka, nie ma prawa do decy­dowa­nia o niczym), to I Tak bedzie za pozno i bede miala droge zablokowana do zmi­any na obec­nie uzy­wane imie? Nie moge pod­jac kole­jnej pro­by po wyroku sadu o zgodzie Na zmi­ane imienia?
  Boje sie ze to ogranicze­nie wladzy nawet w Tak duzym stop­niu spowodu­je decyz­je odmowna.
  Czy lep­iej bylo­by wystapic do sadu o zgode przed zloze­niem wniosku?

  • Cześć Kasiu,
   zgodę rodz­i­ca na zmi­anę imienia musisz mieć przed złoże­niem wniosku.
   Tak więc najpierw warto zdobyć zgodę od ojca dziec­ka albo od razu złożyć wniosek do Sądu.

   Dopiero ze zgodą lub zastępczą zgo­da Sądu możesz złożyć wniosek do organu o zmi­anę imienia.

   Poz­draw­iam
   Ania

 199. Dzień dobry, mam pytanie — jestem w sytu­acji, w której chci­ałabym zmienić nazwisko po ojcu na nazwisko moich dzi­ad­ków, gdyż to oni mnie wychowywali. Dodatkowo za jed­nym razem chci­ałabym zmienić kole­jność imion tak, aby moje drugie imię było jako pierwsze.
  Czy w tej sytu­acji musi­ałabym składać dwa osob­ne wnios­ki o zmi­anę imienia i nazwiska, i czy to ma szan­sę się udać, czy to już za dużo komplikacji?
  Moja mama straszy mnie, że będzie później prob­lem z tym, abym odziedz­iczyła po niej mieszkanie, jeśli będę miała inne nazwisko (a to będzie prze­cież jej nazwisko rodowe). Czy dosta­je się jakieś “potwierdze­nie” zmi­any imienia/nazwiska, żeby w razie czego pod­pier­ać się nim w sprawach urzę­dowo-sądowych? Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź!

  • Cześć Dario,
   w kon­tekś­cie pier­wszego pyta­nia — tak możli­wa jest zmi­ana w jed­nym wniosku imienia i nazwiska — proszę tylko pamię­tać, żeby we wniosku uza­sad­nić, dlaczego zaist­ni­ał ważny powód dla zmi­any. Dzię­ki temu zmi­ana doku­men­tów będzie jed­na, a nie dwukrotna.

   W kon­tekś­cie dziedz­iczenia proszę pamię­tać przy jedynie tes­ta­men­cie, żeby podano tam właś­ci­wie dane osoby.
   Zmi­ana nazwiska nie oznacza zmi­any pokrewieńst­wa. Decy­du­jące są infor­ma­c­je zawarte w aktach stanu cywilnego, a tam będzie infor­ma­c­ja, że oso­ba o konkret­nym numerze PESEL zmieniła imię i nazwisko decyzją administracyjną.

   Poz­draw­iam
   Ania

 200. Dzień dobry,

  Niedłu­go wychodzę za mąż za obcokra­jow­ca i mam zami­ar przyjąć jego nazwisko. Nieste­ty w każdym moim doku­men­cie mam dwa imiona plus bard­zo długie nazwisko, dlat­ego po ślu­bie chci­ałabym usunąć drugie imię i zmienić nazwisko na męża. Czy mogę to zro­bić za jed­nym razem, czy np musi­ałabym ter­az złożyć wniosek o usunię­cie drugiego imienia? Moje całe imię i nazwisko ma pon­ad 40 liter i powiem szcz­erze, że w kra­ju mojego narzec­zonego nijak moge je wymówić… Z góry dzięku­ję za odpowiedź! Jeszcze się też zas­tanaw­iałam nad dru­ga możli­woś­cią — po ślu­bie będę mieszkać w kra­ju męża i w sum­ie nie sadze żebym kiedyś wró­ciła — może lep­iej by było po pros­tu małżeńst­wa nie zgłaszać do urzę­du a wszys­tko zalatwil­abym w kra­ju męża?
  Poz­draw­iam serdecznie, Agnieszka

  • Dzień dobry,
   tutaj pojaw­ia się kil­ka kwestii. Nie znam przepisów w kra­ju męża, więc opcję drugą pro­ponu­ję dobrze zweryfikować.

   Przy pro­ce­durze ślub­nej moż­na zmienić tylko nazwisko, więc zmi­ana imienia musi­ała­by nastąpić wcześniej. Wtedy pojaw­ia się kwes­t­ia dwukrot­nej zmi­any doku­men­tów. Ewen­tu­al­nie jest opc­ja niezmieni­a­nia nazwiska po ślu­bie i złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia i nazwiska po ślu­bie. Pytanie tylko, czy powody zmi­any będą przed­staw­ione, że są na tyle ważne, aby organ zgodz­ił się na zmi­anę imienia i nazwiska w try­bie administracyjnym.

   Poz­draw­iam
   Ania

 201. Dzień dobry Pani,
  Czy po wydanej decyzji zmi­any imienia oraz po wyro­bi­e­niu nowego dowodu oso­bis­tego, jestem zobow­iązana do doko­na­nia zmi­any wpisu w księ­gach wieczystych nieru­chomoś­ci, której współwłaś­ci­cielem jestem? Jakie jeszcze insty­tuc­je zobow­iązana jestem powiadomić o zmi­an­ie imienia (poza pra­co­daw­cą, bankiem, ubez­pieczy­cielem) i czy określony został jak­iś “sztywny“okres cza­su, w którym muszę tego dokonać?

  • Dzień dobry,
   tak, będzie to najlep­sze rozwiązanie. W prze­ci­wnym razie za X lat będzie potrzeb­ne udowod­nie­nie przed Sądem reje­strowym zmi­any imienia.

   Kat­a­log insty­tucji, zależy od tego, które z nich mają dane. Warto zwró­cić uwagę na pod­mio­ty, z który­mi zaw­ier­ane są umowy (Inter­net, telewiz­ja, tele­fo­nia komórkowa, gaz, prąd, woda). Myślę, że wiele pod­powiedzi moż­na znaleźć szuka­jąc infor­ma­cji o tym, gdzie kobi­eta po ślu­bie powin­na zgłosić zmi­anę nazwiska (kat­a­log pod­miotów powinien być zbieżny).

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Dro­ga Mar­leno, z doświad­czenia wiem, że wszędzie gdzie wid­niejesz pod starym nazwiskiem, najlepiej zmieni­ać na nowe, nawet w biblotekach, parafi­ach, i róznych klubach członkows­kich jak zbieranie punk­tów lojal­noś­ciowych na stac­jach paliw. Ksie­gi Wieczyste są jed­ną z ważniejszych insty­tucji gdzie musisz zmienić, w razie czego w przyszłoś­ci nie bedziesz mogła dokon­ać żad­nej czyn­noś­ci prawnych np. takich jak przepisanie lub sprzedaż, ponieważ notar­iusz nie przeprowadzi Two­jej transakcji, z przy­czyn niez­god­niość w dokumentach.
   Poz­draw­iam Róza.

 202. Witam. Przed zawar­ciem związku małżeńskiego zde­cy­dowałam się na pozostanie przy swoim nazwisku plus dołożyłam męża. Tak naprawdę tylko dla niego, bo widzi­ałam, że mu zależy.Ja jed­nak tego nazwiska nie chci­ałam. Popełniłam wiel­ki błąd . Nie lubię go, nie utożsami­am się z nim. Od początku wiele osób mi dogryzało,bo nie jest ładne. Cza­sem się z niego śmi­ano. A mi było przykro i byłam na siebie wściekła, że je przyjęłam. Minęło kil­ka lat, a ja od dłuższego cza­su unikam uży­wa­nia go, nie przyz­na­ję się nowo poz­nanym osobom do drugiej częś­ci nazwiska. Drażni mnie ono bard­zo. Naprawdę się z nim męczę. Wśród zna­jomych, tam gdzie tylko mogę, a nie muszę podawać pełnych danych, uży­wam swo­jego panieńskiego. Na myśl, że ktoś mnie nazwie tym drugim, zawsze się spinam. Moja rodz­i­na o tym wie. Nawet mąż. Dzieci też przeżyły swo­je, bo im dokuczano kil­ka razy, ale przyzwycza­iły się. Ja nie. Napisałam wniosek o zmi­anę w try­bie admin­is­tra­cyjnym doty­czą­cy tylko mojej oso­by. Dzieciom w głowach mieszać nie chcę. Może kiedyś zro­bią to co ja. Pozostaw­iam im tą decyzję. Nie wiem jed­nak czy wniosek prze­jdzie. Krót­ki, konkret­ny może nie wystar­czyć. Jak to napisać, żeby przekon­ać urząd, by poz­wo­lili na tą zmi­anę. Obaw­iam się, że uzna­ją, że samo to że go nie cier­pię, staram się nie uży­wać i naprawdę źle się z nim czu­ję, to będzie za mało, by poz­wo­lili mi wró­cić do tej częś­ci nazwiska, z którą się jedynie utożsami­am. Czy mogła­by mi Pani poradz­ić, jak to napisać, żebym miała szansę?Pozdrawiam.

  • Dzień dobry Jago38,
   pro­ponu­ję przeczy­tać pozostałe komen­tarze pod tym artykułem.
   Podob­ne pyta­nia wraz z odpowiedzi­a­mi już tam są. Gdy­by jed­nak coś budz­iło jeszcze wąt­pli­woś­ci, to wystar­czy dodatkowy komen­tarz z pytaniami.

   Poz­draw­iam
   Ania

 203. Witam jestem wdową noszę nazwisko po mężu, planu­je wyjść za mąż po raz dru­gi ‚ale nie jestem na ta chwilę przeko­nana i nie chci­ałabym zmieni­ać nazwiska ter­az po obec­nym mężu Ale czy to zamy­ka drogę czy za kil­ka lat będę mogła zmienić nazwisko na nazwisko męża

  • Cześć Igo,
   później będziesz mogła złożyć wniosek o admin­is­tra­cyjną zmi­anę nazwiska.
   Wtedy jed­nak będziesz musi­ała wskazać we wniosku ważny powód zmi­any nazwiska.
   Tylko wskazanie ważnego powodu jest pod­stawą do zmi­any nazwiska.

   Poz­draw­iam
   Ania

 204. Przepraszam za pod­wójną wypowiedź, nie dość, że wysłałam ją niedokońc­zoną, to nie zauważyłam, że wraz z emailem cór­ki (ja posi­adam tylko służbowy), automaty­cznie moje imię zmieniło się na jej w formularzu. 

  Poz­draw­iam

 205. Dzień dobry Pani!

  Widząc tę ilość komen­tarzy z roz­maity­mi zapy­ta­ni­a­mi, mogę wyraz­ić jedynie podziw, że Pani odpowia­da na to wszystko.
  Byłabym bard­zo wdz­ięcz­na, jeżeli roz­jaśniła­by mi Pani moją sytuację. 

  Otóż noszę nazwisko mat­ki, z którą nigdy nie miałam dobrych kon­tak­tów. Niecier­pli­wie czekałam do osiem­nastych urodzin, żeby móc pode­jść do zmi­any nazwiska. Tak się jed­nak nie stało, gdyż życie potoczyło mi się inaczej i wraz z osiem­nasty­mi urodz­i­na­mi, wyemi­growałam do Irlandii. Jestem rezy­den­tką Wielkiej Bry­tanii, jed­nak nie posi­adam bry­tyjskiego oby­wa­telst­wa, ani innych doku­men­tów