Poradnik Studenta

Jak uzyskać bezpłatny dostęp do LEX?

LEX to jeden z komer­cyjnych por­tali prawniczych, który zaw­iera: akty prawne, orzeczenia, mono­grafie i wiele innych przy­dat­nych mate­ri­ałów. Dostęp do niego kosz­tu­je niemało, ale jako stu­dent możesz mieć bezpłat­ny dostęp LEX w jego pod­sta­wowej wer­sji. Korzys­tałam z niej blisko 4 lata i ułatwiała mi to naukę, a później pisanie pra­cy dyplo­mowej 🙂

Jak uzyskać bezpłatny dostęp do LEX?

Pros­to i szy­bko 🙂

  1. Tutaj podrzu­cam bezpośred­ni link do for­mu­la­rza, umożli­wia­jącego zamówie­nie dostępu: Zamów dostęp do bezpłat­nego LEX stu­denck­iego. Na tej stron­ie trze­ba wypełnić for­mu­la­rz poda­jąc takie dane, jak: imię, nazwisko, e‑mail, uczel­nia, kierunek, rok studiów.
  2. Jeśli posi­adasz kon­to w Sys­temie Logowa­nia Wolters Kluw­er, to ten krok możesz pom­inąć. Jeśli nie, załóż kon­to w Sys­temie Logowa­nia pod tym adresem.
  3. Po wysła­niu for­mu­la­rza, e‑mailem otrzy­masz kod dostępu. Wystar­czy, że po zal­o­gowa­niu się do Sys­te­mu, w zakład­ce “Moje pro­duk­ty” zna­jdziesz miejsce, w którym należy wpisać otrzy­many kod (szukaj frazy: Jeżeli posi­adasz kod aktywa­cyjny do pro­duk­tu, kliknij tutaj).
  4. Po wpisa­niu kodu otrzy­masz dostęp do stu­denck­iej wer­sji pro­gra­mu.

Jak się zalogować?

Ja z przyzwycza­je­nia później odpalam pro­gram bezpośred­nio ze strony:  https://sip.lex.pl/borg_login, ale równie dobrze możesz otwier­ać go ze strony głównej.

Po zal­o­gowa­niu dosta­jesz dostęp do szkoleń online, które wyjaś­ni­a­ją, jak poruszać się po pro­gramie. Gen­er­al­nie jest to dosyć proste, ale jak z każdym pro­gramem — wyma­ga jego opanowa­nia 🙂

LEXOTEKA

Wolters Kluw­er uru­chomił w tym roku swo­ją “bib­liotekę online”. Za 100 zł/6 miesię­cy gwaran­tu­je dostęp do swoich książek do nau­ki. Sama z ofer­ty nie korzys­tałam, ale biorąc pod uwagę cenę podręczników z prawa, ofer­ta jest kuszą­ca 😉

Ewen­tu­al­nie sprawdź sam: http://www.lexoteka.pl

Voilà!
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *