Jak zmienić nazwisko po ślubie i 10 powodów by nie zmieniać nazwiska po ślubie

Banner porady prawne administratywistka

Jak zmienić nazwisko po ślu­bie? Jakie nazwisko może mieć dziecko? Czy moż­na zmienić decyzję o nazwisku po ślu­bie? Plus bonus: 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie. Zobacz, dlaczego uważam, że to dobra opc­ja.

Może Cię też zain­tere­sować:

#1 Zmiana nazwiska po ślubie

Każdy z narzec­zonych samodziel­nie decy­du­je, jakie nazwisko będzie nosił po zawar­ciu małżeńst­wa. Skła­da w tym zakre­sie oświad­cze­nie przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego.

Jakie mamy opc­je do wyboru?:

 • wybier­amy wspólne nazwisko jej (tak, cza­sem się tak zdarza) lub jego;
 • zachowu­je­my własne nazwiska;
 • doda­je­my do swo­jego nazwiska drugie nazwisko, ale może­my mieć mieć maksy­mal­nie 2 człony — zob. tekst: Jaka jest możli­wa kole­jność nazwisk po ślu­bie?

#2 A  co z nazwiskiem dziecka?

Decyzję o nazwiskach dziec­ka pode­j­mu­je­my przy pode­j­mowa­niu decyzji o włas­nych nazwiskach.

Opc­je są takie:
 • wybral­iśmy wspólne nazwisko — dziecko nosi wspólne;
 • wybral­iśmy różne nazwiska — dziecko nosi wybrane:
  • jed­nego z rodz­iców;
  • dwu-członowe, składa­jące się z połąc­zonych nazwisk mat­ki i ojca;
 • jeżeli nie może­my się zde­cy­dować zde­cy­dować — dosta­je dwuczłonowe — pier­wszy człon to nazwisko mat­ki, a dru­gi to nazwisko ojca.

Zmi­any moż­na dokon­ać przy sporządza­niu aktu urodzenia pier­wszego wspól­nego dziec­ka

#3 Czy można zmienić decyzję o nazwisku po ślubie?

Tak, moż­na zmienić nazwisko po ślu­bie. Opc­je są dwie — pozy­ty­w­na i negaty­w­na:

 1. Małżeńst­wo trwa — wtedy pozosta­je dro­ga admin­is­tra­cyj­na, opisana w artykule: Jak zmienić imię/ nazwisko — wniosek i argu­men­tac­ja. Wystar­czy odpowied­nio uza­sad­nić 🙂
 2. Małżeńst­wo się roz­padło — w ciągu 3 miesię­cy od chwili upra­wom­oc­nienia się orzeczenia roz­wodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawar­cia małżeńst­wa zmienił swo­je doty­chcza­sowe nazwisko, może przez oświad­cze­nie złożone przed kierown­ikiem urzę­du stanu cywilnego lub kon­sulem powró­cić do nazwiska, które nosił przed zawar­ciem małżeńst­wa

10 powodów, by nie zmieniać nazwiska po ślubie

Umówmy się, że żyje­my w świecie, gdzie stan­dar­d­em jest prze­j­mowanie nazwiska po mężu, ewen­tu­al­nie pod­wójnego (jeśli mamy jak­iś dorobek czy jesteśmy rozpoz­nawal­ni).

Ja wiele rozu­miem. Trady­c­ja. Pewien mod­el funkcjonowa­nia, gdzie jesteśmy “jed­noś­cią”. Nie bard­zo tylko mi pasu­je, że w związku part­ner­skim zderzam się z patri­ar­chal­nym mod­elem — wspólne nazwisko, to nazwisko męża. Ewen­tu­al­nie, może kobi­eta mieć pod­wójne.

I o ile nie wnikam w wybo­ry kobi­et, bo każ­da ma pra­wo uważać, jak chce, to wkurza mnie bard­zo (a właś­ci­wie wkurza­ło), że pół świa­ta próbowało ingerować w moją decyzję. Bo jak to? Tylko swo­je? Ale co z dzieć­mi? Jak mąż będzie się czuł, że masz inne nazwisko niż on? No nor­mal­nie.

Czy­ty­wałam sobie, co w “inter­ne­tach” piszą o pozostaw­ie­niu swo­jego nazwiska przez kobi­etę. Uwierzy­cie, że nierzad­ko uznawane jest za to za fan­aber­ię czy nawet pot­warz! A przyję­cie nazwiska żony przez męża — za zniewieś­ci­ałość. No serio?!

Pózniej na jed­nej grupie ślub­nej rzu­ciłam wątek z tem­atem i… kobi­eta kobiecie na pytanie: jak przetłu­maczyć, że pozostanie przy swoim nazwisku jest ok, mówi: weź pod­wójne… Wiecie,… no serio?!

No więc ja wychodząc naprze­ciw tem­atowi, pokazu­ję Ci 10 powodów, dla których warto przy­na­jm­niej rozważyć by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie. W końcu to nasza oso­bista decyz­ja.

#1 Tożsamość

Wychodzisz za mąż, mając 18., 20., 30. lat. Przez ten czas cały czas przed­staw­iasz się swoim imie­niem i nazwiskiem. Ja bezwied­nie powiem, że jestem Ania Maciąg, a Ty, że Kasia Kowal­s­ka. To część Two­jego ja. Dlaczego nagle, po 2, 3, 4 czy … dekadach życia, masz stać się kimś innym?

Zawsze się zas­tanaw­iam, jaka bym była, gdy­bym miała na imię: Marysia, Kasia, Tosia. Czy byłabym taką samą osobą? Wyda­je mi się, że nie. Poza tym, ile osób nagle nie będzie wiedzieć kim jesteś, jeśli przed­staw­isz im się nowym nazwiskiem? Dla nich jesteś znana z tego panieńskiego. Sama gen­er­al­nie mam ostat­nio prob­lem na Face­booku, bo widzę obce oso­by, a to koleżan­ki z liceum z nowym nazwiskiem…

#2 Zostajesz — nie ma papierków

Jakakol­wiek ingerenc­ja w nazwisko: czy to dodanie drugiego czy całkowite przyjęte, to prze­jś­cie pro­ce­dury admin­is­tra­cyjnej. Zmi­ana dowodu, pasz­por­tu, prawa jazdy (a jeśli masz bezter­mi­nowe — to kole­jne już otrzy­masz ter­mi­nowe), infor­mowanie w banku, na uczel­ni, i w wielu innych pod­mio­tach.

A później się okazu­je, że gdzieś zapom­ni­ałaś, i nie udzielą Ci infor­ma­cji, bo masz inne nazwisko. I co z tego, że PESEL ten sam?

#3 Utracony dorobek

Zan­im staniemy na ślub­nym kobier­cu cza­sem uda się wybu­dować pewną rep­utację czy dorobek naukowy. Zupeł­na zmi­ana nazwiska powodu­je, że zaczy­na­mi trochę od “0”. Najbliżsi wiedzą, że to Ty byłaś autorem pub­likacji czy wys­tąpi­enia, ale dla oso­by z zewnątrz — nie ma opcji.

Połow­icznym rozwiązaniem jest połącze­nie nazwisk. Wtedy przy­na­jm­niej pojawi się reflek­s­ja, że to może dorobek kobi­ety z cza­sów przed ślubem. Niem­niej automat tutaj nie zadzi­ała.

#4 Dwa nazwiska nie dla każdego

Nie zawsze moż­na połączyć dwa nazwiska. Mogą brzmieć źle. Być bard­zo długie, czy wywoły­wać śmiech. Nie zawsze wchodzi to w grę. Warto więc spróbować przy­na­jm­niej przeczy­tać je na głos, przed pod­ję­ciem decyzji.

Poza tym — dwa nazwiska to 2x więcej prob­lemów — wiele ludzi będzie pamię­tać jed­no, przekrę­cać kole­jność czy nawet brzmie­nie. A kole­jność jest waż­na, bo nie moż­na uży­wać innej kole­jnoś­ci niż zapisana w doku­men­cie.

#5 Podobno “skrzywdzisz dziecko”

Sytu­ac­ja: Małżonkowie zachowali swo­je nazwiska, a dziecko otrzy­mało po ojcu.
Pojaw­ia się wtedy argu­ment: co z Ciebie za mat­ka, jeśli masz inne nazwisko. No więc powiem tak: łacińs­ka paremia mówi: Mat­ka jest zawsze pew­na. Niech więc o ojcu świad­czy nazwisko 😉

A tak poważnie, to prze­cież współcześnie z żad­nego przed­szko­la nie wydadzą dziec­ka oso­bie, która nie jest wpisana na odpowied­nią listę, bez wzglę­du na nazwisko. Nie wyda­je mi się też, żeby dziecko czuło się źle.

#6 “Nikt nie uwierzy, że jesteś żoną/matką”

Argu­ment: wyobraź sobie, że niek­tórzy będą się dwa razy zas­tanaw­iali czy na pewno jesteś żoną/matką, jeśli nie będzie to wynikało z papierów.

Tylko, że tutaj to wyni­ka “z papierów”. Na wszel­ki wypadek w tore­bce możesz nosić odpis (ksero) aktu małżeństwa/urodzenia. Poza tym wszys­tko jest w rejestrze PESEL. Żyje­my prze­cież w świecie: zgód, pełnomoc­nictw, papierków. Nie wystar­czy podać się za żonę i mieć zbieżnego nazwiska by coś załatwić.

Cza­sem się tylko może zdarzyć, że po usłysze­niu Two­jego nazwiska pad­nie: nie mamy tutaj dziec­ka o takim nazwisku 😉

#7 “Jesteś egoistką”

Serio? W dobie part­ner­s­kich związków, gdzie dzie­limy się obow­iązka­mi, kobi­eta ma być ego­istką, bo nie zmienia nazwiska? A co ma egoizm do zmi­any nazwiska?

#8 Idziesz pod prąd

Nieza­leżnie czy uważasz się za fem­i­nistkę czy nie, cza­sem możesz czuć, że masz dość presji społeczeńst­wa. Pozostanie przy swoim nazwisku to niezwykła siła woli. Ilekroć porusza­łam taki tem­at, widzi­ałam zaskocze­nie u odbior­ców. No bo jak to? Zostać przy swoim nazwisku? Nie licz na wybitne zrozu­mie­nie, ale wybór inny niż resz­ty, zazwyczaj nie jest prosty.

#9 Zawsze możesz zmienić zdanie

Jeśli po jakimś cza­sie uznasz, że wolałabyś nazwisko pod­wójne lub męża — możesz zmienić je admin­is­tra­cyjnie. Zob.: Jak zmienić imię/ nazwisko — wniosek i argu­men­tac­ja. Powody zapewne się zna­jdą, a przy­na­jm­niej będzie to naprawdę prze­myślana decyz­ja 🙂

#10 A co jeśli rozwód?

Biorąc ślub, nie myślisz o roz­wodzie. Nieste­ty nie zawsze ryc­erz okazu­je się być ryc­erzem, a dal­sze życie to nie taki hap­py end. Ponow­na batalia ze zmi­aną nazwiska? Pozostaw­ie­nie nazwiska, z którym ma się złe wspom­nienia?

Po drugiej stronie…

Też jest ok. W końcu

 • cza­sem lep­iej zmienić swo­je nazwisko:
  • jest bard­zo pop­u­larne (a mąż ma rzad­sze),
  • masz złe wspom­nienia z dziecińst­wa,
  • Two­je nazwisko Ci się nie podo­ba;
 • możesz chcieć mieć w rodzinie spójność nazwisk czy sama wybrać pod­wójne.

Niech to będzie prze­myślana decyz­ja, a nie bezwied­na zgo­da, której cza­sem się żału­je.

Ja podeszłam do sprawy metody­cznie, anal­i­zowałam: powszech­ność każdego z nazwisk, funkcjonowanie w mojej branży osób, które nazy­wa­ją się tak jak ja, ewen­tu­al­nie po przyję­ciu nazwiska (dwuczłonowe odpa­da — indy­wid­u­alne pref­er­enc­je).

Tylko bawi mnie, kiedy słyszę: a czy narzec­zony się zgadza? Wciąż nie wiem jed­nak, co wtedy odpowiedzieć…

A jakie jest Wasze zdanie?
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

37 komentarzy

 1. A ja właśnie zas­tanaw­iam się poważnie nad zmi­aną nazwiska na nazwisko pop­u­larne w kra­ju w którym mieszkam. Ze swoim ( po mężu) nie czu­ję się dobrze zin­te­growana ze społeczeńst­wem w którym mieszkam od 16lat. Trud­niej też o pracę. W planach mam wniosek o nadanie oby­wa­telst­wa, chcę mieszkać w tym kra­ju. Nieste­ty po śmier­ci mamy nie mam już żad­nych korzeni w Polsce. Ciekawa jestem Waszych opinii.

  • Cześć Han­no,
   ja widzę pod­stawę, szczegól­nie w dobie funkcjonowa­nia między­nar­o­dowego 🙂 Nato­mi­ast odpuś­ciłabym wspom­i­nanie o stara­niu się o inne oby­wa­telst­wo. Dla pol­s­kich organów i w Polsce zawsze będziesz trak­towana jako posi­ada­ją­ca pol­skie oby­wa­telst­wo.

   Poz­draw­iam
   Ania

 2. Jestem po roz­wodzie, zachowałam nazwisko byłego bo moje rodowe nie podobało mi się. Od wielu lat jestem w nowym związku, cza­sem gadamy ot tak luźno o ślu­bie. Prze­bąknęłam, że zostałabym przy swoim aktu­al­nym nazwisku. No i mój part­ner się zbiesił:) chy­ba chodzi mu o to, że to nazwisko byłego męża. A dla mnie to po pros­tu nazwisko i nie musi­ałabym prze­chodz­ić tego całego gal­i­ma­ti­a­su z wymi­aną doku­men­tów, że zgłaszaniem w różnych insty­tuc­jach.

  • Cześć Aga,
   myślę, że to moment żebyś­cie otwar­cie poroz­maw­iali. Log­iczne argu­men­ty mogą spraw­ić, że part­ner zrozu­mie Two­je stanowisko. Ewen­tu­al­nie uszanu­je Two­ją decyzję, nawet jeśli miał inną wiz­ję Two­jego nazwiska. W przy­pad­ku nacisków na Ciebie, oso­biś­cie odbier­ałabym to jako syg­nał moc­no niepoko­ją­cy.

   Poz­draw­iam
   Ania

 3. Aniu — dobra rob­o­ta. Szko­da tylko, że sys­tem prawny ustaw­iony jest dla wygody bez­dusznego panst­wa a nie dla ludzia. W niek­tórych innych kra­jach ist­nieje zasa­da, że człowiek jest wazniejszy i należy pra­wo inter­pre­tować tak aby osi­ag­nąć zamier­zony cel ułatwienia ludziom życia. Nieste­ty częs­to pra­wo jest pisane aby utrud­nić ludziom życie w imię jakiejś idei nie-ludzkiej. Przykła­dem jest nadawanie imienia przez urzęd­ni­ka, albo odmowa wyda­nia świadect­wa urodzenia w rodzinie alter­naty­wnej.

  • Cześć Pro­fe­sorze,
   mam mieszane odczu­cia doty­czące komen­tarza. Widzę prob­le­my, ale i dzi­ała­jące mech­a­nizmy. Fak­tem jest, że nadanie imienia przez urzęd­ni­ka jest wyjątkową sytu­acją. A kwes­t­ia odmowy aktu urodzenia już jest “pros­towana” przez prak­tykę orzeczniczą.

   Poz­draw­iam
   Ania

 4. Witam, bard­zo ładne opisane. A co jeśli żona będzie miala nazwisko dwuczłonowe, czy będą w przyszłoś­ci prob­le­my? Jeśli dziecko będzie miało nazwisko męża? Np. W szpi­talu zgodz­ić się na zabieg?
  Poz­draw­iam 😃

  • Cześć Dejw,
   dzięku­ję za opinię 🙂

   Nie uważam, żeby takie prob­le­my mogły mieć miejsce. Współcześnie, w dobie konku­bi­natów, w tym bard­zo różnych układach posi­adanych praw rodzi­ciel­s­kich, nie powin­no to stanow­ić prob­le­mu.

   Poz­draw­iam
   Ania

 5. Super tekst pani Aniu!

  My z mężem staramy się podtrzy­mać jego nar­o­dową, duńską trady­cję, gdzie Duńczy­cy częs­to mają dwuczłonowe nazwiska i mąż i żona wymieni­a­ją się jed­nym z nich. Ja uwiel­bi­am moje nazwisko, mimo że jest długie i mąż ma swo­je ulu­bione 🙂 Będziemy mieć obo­je takie samo dwuczłonowe. W Danii wszys­tko załatwia się online, mnie czeka trochę wal­ki aby w końcu przyjąć wymar­zone nazwisko 🙂

  Poz­draw­iam serdecznie!
  Mag­da

 6. Pani Aniu,
  Bard­zo dzięku­ję za ten tekst 🙂
  Wkrótce wychodzę za mąż i.… czu­ję się jak kos­mit­ka mówiąc, że zosta­je przy swoim nazwisku.
  Niezrozu­mie­nie spo­ty­ka mnie z każdej strony — koleżan­ki pyta­ją “czy tak moż­na”, mówią, że skrzy­wdzę dziecko pod­wójnym nazwiskiem i pewnie wcale nie kocham swo­je narzec­zonego (z którym jestem od 5 lat).
  Również moja rodz­i­na nie okazu­je wspar­cia. Pyta­ją, po co wychodzę za mąż, sko­ro chce zostać przy swo­jej tożsamoś­ci (braku­je im argu­men­tu, gdy mówię, że On tez nie zmieni nazwiska), powołu­ja się na trady­cję, i pon­ad­cza­sowe “co ludzie powiedzą”.
  Przyszła teś­ciowa sie na mnie obraz­iła, potrak­towała sprawę hon­orowo i twierdzi, ze jak nazwiska nie zmienię to nie wejdę do rodziny (jej zięć ma swo­je nazwisko i jakoś go przyjęła — czyż­by pod­wójne stan­dardy?). Widzę również, że chce aby mój przyszły mąż wywarł na mnie pres­je i zmusił do zmi­any nazwiska albo cho­ci­aż przyję­cia pod­wójnego.
  Sytu­ac­ja jest dla mnie trud­na i czu­je sie osamot­niona w swoim wyborze ale dla mnie moje nazwisko to JA — wszys­tkie osiąg­nię­cia naukowe i zawodowe zawdz­ięczam sobie, moja tożsamość jest moją marką, na którą pra­cow­ałam lata­mi i chwila złoże­nia przysię­gi tego nie zmieni.

  Mysle, ze powin­no się szerzej infor­mować kobi­ety o tym, że mają wybór. Mogą zachować swo­ją tożsamość, bowiem “trady­c­ja” to naprawdę sla­by argu­ment 🙂

  • Cześć Nina­Ma­li­na,
   jak ja Cię rozu­miem… U mnie zaskocze­nie i brak akcep­tacji padał i od mojej strony rodziny i od rodziny męża. Mnóst­wo powodów, dlaczego jest to bezsen­su. Tłu­maczyłam, że to wpły­wa na związek, że to moja decyz­ja. Albo odpuszcza­łam i nie kon­tyn­uowałam roz­mowy.
   Po ślu­bie… ustąpiło. Nagle nikt nie wraca do tem­atu. Przyję­to po pros­tu decyzję. Pogodzili się, że tak już jest.
   Nie wiem co u Ciebie zadzi­ała. Nie znam rodziny, więc nie wiem, czy tutaj upór i ambic­ja nie wezmą góry.

   Dla mnie ważne było to, że narzec­zony za każdym razem im pow­tarzał, że to moja decyz­ja i pode­jmę ją wedle uzna­nia. Plus doszukałam się, że od jed­nej strony dzi­ad­kowie czy pradzi­ad­kowie też mieli różne nazwiska i… jakoś się dało.

   Zgadzam się, że ta wiedza powin­na być pop­u­lary­zowana 🙂 Uważam, że w ślu­bie nie chodzi o wspólne nazwisko i stanie się “całoś­cią”, ale o to by wspól­nie przeży­wać swo­je życie, wspier­ać się i współdzi­ałać. Zresztą w rzeczy­wis­toś­ci marek oso­bistych wyda­je mi się, że ten­denc­ja jest w kierunku tego by zachowywać swo­ją tożsamość.

   P.S. Ja jedynie zde­cy­dowałam, że dziecko będzie miało nazwisko po mężu.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Cześć kobi­et­ki, poz­draw­ia was znowu świeżo upiec­zona mężat­ka ze swoim nazwiskiem. To nie jest łat­wa decyz­ja. Właś­ci­wie to sama decyz­ja wydawała mi się nor­mal­na, oczy­wista. Pow­tarza­łam sobie i innym: “Kur­czę, jest XXI wiek, pracu­ję tym nazwiskiem, czu­ję się sobą, pod­wójne jest dodatkowym utrud­nie­niem (przy moim pod­sta­wowym dźwięcznym nazwisku) i nie brz­mi dobrze (nie jest zapamię­ty­walne zupełnie, a jestem hob­bystką-artys­tką oprócz bycia naukow­cem, więc ten aspekt też jest dla mnie ważny), dużo osiągnęłam, co za prob­lem, że zostaniemy przy swoich?” Prze­cież dziecko mi z przed­szko­la i tak wydadzą, doku­men­ty mogę w tore­bce nosić oraz mieć skan w tele­fonie. Byłam przeko­nana, że nie ma prob­lemów do obe­jś­cia (i nadal jestem). Wiele osób mówi: “Jeśli będziesz mieć inne nazwisko, to co powie Two­je dziecko?” A ja bym chci­ała, żeby moje dziecko wiedzi­ało, że małżeńst­wo, to połącze­nie dwóch rodzin, że za mamą stoi jej his­to­ria, że mama to oso­ba aser­ty­w­na, a nie taka uległa jed­nos­t­ka. Co, jeśli kiedyś moja córecz­ka będzie chci­ała zostaw­ić nazwisko? Co jej powiem? Że wszyscy tak robią, to Ty też zrób? Mam jej dać do zrozu­mienia, że ” Ty jesteś dziew­czynką, to musisz ustąpić, chłop­cy mają swo­je nazwiska, a Ty się musisz dos­tosować.” Może od małego lep­iej mówić dziew­czynkom: Ty ter­az jesteś Asia X, mamusi i tatu­sia, ale pamię­taj, że tylko na razie jesteś Asia X, jak dorośniesz, to będziesz się inaczej nazy­wać.” Żad­na mama tak dziecku nie mówi, wszyscy uczą dziew­czyn­ki, jak pisać swo­je imię i nazwisko, jak wypowiadać. Mówi się im, że to są ich nazwiska…a potem sur­prise. Ter­az wyobraź­cie sobie siebie jako małe dziew­czyn­ki, takie obok was… i pomyśl­cie, co byś­cie im powiedzi­ały, gdy­by was zapy­tały, co robić, otóż ja swo­jej małej Bere­tusi powiedzi­ałabym “Słoneczko, nic nie musisz, mama jest z Tobą” i mi to poma­ga utwierdz­ić się w swo­jej decyzji. 😀

    • Cześć Beretka,
     pod­pisu­ję się ręka­mi i noga­mi pod Twoim komen­tarzem 😉

     Poz­draw­iam
     Ania

  • Chci­ałam jeszcze dodać, że fak­ty­cznie ludzie różnie reagu­ją, ale to zależy od typu ludzia. Jeśli ktoś jest bard­zo kon­ser­waty­wny, to go takie zachowanie ubodzie. Ja pochodzę ze wsi de fac­to. W mojej rodzinie naj­gorzej zniosła to włas­na mama (usłysza­łam parę przykrych słów…szkoda, nie? mamy powin­ny dawać wspar­cie.…), teś­ciowa powiedzi­ała, że “poszłam o krok dalej” (sama ma pod­wójne i spróbuj się do niej zwró­cić tylko członem męża, to chy­ba ugryzie takiego rozmów­cę). Niek­tórzy skwitowali to, że wiedzieli, że tak zro­bię, bo “widać to po moim charak­terze (chy­ba chodzi o upór i zawz­ię­cie, w każdym razie odbier­am to jako kom­ple­ment)”. W pra­cy nikt nie dokuczył, raczej takie…hmm…“Beretka wyszła za mąż, a nazwisko to same, ok, nor­mal­ka.” Księdzu przed ślubem opowiadałam, że nie zmieni­am i stwierdz­ił (smut­nym głosem?), że rozu­mie, żad­nych wyrzutów nie robił :P. Narzec­zony na początku zdzi­wiony, ale stwierdz­ił, że w sum­ie on też nie zmienia, pod­wójne fak­ty­cznie takie nijakie, a ja tak czy siak jestem jego żoną i mnie kocha (życzę każdej takiego chłopa). Chłopina się uparła, że dzieci mają być po ojcu, a mi to pasu­je (aku­rat pod­wójnego dla nich nie chci­ałam), mąż ma prost­sze nazwisko, jemu zależy na przekaza­niu, mi nie, no i wychodzę z założe­nia, że dziecko, to czys­ta kar­ta, ono star­tu­je z tym nazwiskiem, tak samo jak kiedyś ja. Nic mnie przykrego nie spotkało. Tylko cza­sem się budzę z takim poczu­ciem: “O Gosh, co ja zro­biłam, wszys­tkie kobi­ety naokoło takie nor­malne, a ja muszę odstawać”. Potem biorę zim­ny prysznic i zaczy­nam to trak­tować nor­mal­nie, bo najważniejsze, jak Ty do tego pod­chodzisz. Kobi­et­ki, jeśli jed­na, dru­ga, trze­cia nie zmieni, to już czwarta zacznie się nad tym zas­tanaw­iać, a pią­ta stwierdzi, że to już tak po pros­tu jest. Jeszcze kilka­dziesiąt lat temu to byśmy tak nie zro­biły (prawa wybor­cze mamy dopiero od stu lat :/), trady­c­je się zmieni­a­ją, a sko­ro się zmieni­a­ją, to znaczy, że środowisko ewolu­u­je razem z nami, trze­ba się dos­tosować. 😀 Wspier­a­jmy się nawza­jem, bo współcześnie kobi­eta kobiecie najwięcej krzy­wdy robi (takie odnoszę wraże­nie). Jeśli nikt w Twoim otocze­niu tak nie robi, to nie znaczy, że jesteś jakaś gorsza, to znaczy, że jesteś pio­nierką. Pokazu­jesz innym, że moż­na inaczej, przecierasz szla­ki innym kobi­etom, ale także swoim dzieciom (może córkom). Zobacz­cie, w Ara­bii kobi­ety mogą auta­mi jeźdz­ić, a się wsty­dzą, “bo to dyshon­or dla męża”…a u nas…inaczej jest z tymi nazwiska­mi? Niby możesz, masz pra­wo, a jest społecz­na bloka­da. Reakc­ja otoczenia jest zrozu­mi­ała, bo tak nas wychowano! Chłopców też się tak wychowu­je w takim poczu­ciu, że będą tą głową rodziny, która będzie pod szyl­dem jego nazwiska. Jest obec­nie part­nerst­wo, czy nie ma tego part­nerst­wa? Kochana, rób to, co chcesz zro­bić, w zgodzie ze swoi­mi przeko­na­ni­a­mi, prze­myśl każdą opcję i weź dla siebie najlep­szą, bo krzy­wdy niko­mu tym nie robisz. Ja tak zro­biłam i poz­draw­iam ciepło oraz życzę Ci, żebyś była szczęśli­wa tego wyjątkowego dnia jak i w kole­jnych Two­jego małżeńst­wa!

  • P.S. Kup najnowszy numer (sty­czniowy) “M jak mama”, tam piszą o tym wprost, że dziś to już nor­malne, że mama i tata, tudzież mąż i żona mogą się inaczej nazy­wać. Pokaż tę gazetkę rodzinie i stwierdź, że kobi­ety sukce­su tak po pros­tu robią.

  • Mam nadzieję,że nie uległaś presji i wytrzy­małaś ciśnie­nie ? Najważniejsze to żyć w zgodzie z samym sobą i tyle.

 7. Odpraw­iono mnie z kwitkiem, nie przyję­to wniosku. Powołałam się na korzys­tanie z nazwiska męża po ślu­bie, powiedzieli ze potrze­bu­ją dowodu, jakiegoś doku­men­tu ze korzys­tam z tego doku­men­tu. To prze­ciez nie takie łatwe. Wszys­tkie umowy zaw­iera się z dowo­dem oso­bistym . Błędne koło.

  • Cześć Ja,
   przede wszys­tkim nie mogą odmówić Ci przyję­cia wniosku. Masz pra­wo zawsze złożyć wniosek, ale przy takiej sytu­acji ist­nieje praw­dopodobieńst­wo, że decyzję wydadzą Ci odmowną. Gdy­by kiedyś jeszcze odmówiono Ci przyję­cia wniosku, a byłabyś zde­cy­dowana go złożyć, nawet przy negaty­wnej odpowiedzi, poproś o pisem­ną odmowę przyję­cia wniosku z podaniem danych pra­cown­i­ka, który odmaw­ia. Plus zawsze miej ze sobą kopię, na której przy­bi­ją Ci potwierdze­nie złoże­nia wniosku.

   Poz­bier­aj dowody:
   — poproś oso­by, które automaty­cznie nazy­wa­ją Cię nazwiskiem męża o spisanie swoich oświad­czeń, że tak jest (wskaż ich dane kon­tak­towe by organ mógł zde­cy­dować się na dowód z ich zez­nań);
   — poszukaj może jakichś zaproszeń, na których dopisy­wano Ci nazwisko męża;
   — zna­jdź jakieś doku­men­ty, gdzie zapraszano Was razem i podawano wspólne nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

  • Ja nawet nie wiedzi­ałam, że moż­na zostać przy swoim. Myślałam, że trze­ba zmienić po ślu­bie, a że dwuczłonowe mają tylko lekar­ki 😅

   • O widzisz, to cieszę się, że dzię­ki tek­stowi poz­nałaś inne opc­je 🙂

    Poz­draw­iam
    Ania

 8. Jestem 5 lat po ślu­bie, nie zmieniłam nazwiska a dziś złożyłam wniosek o zmi­anę nazwiska na nazwisko męża bo naprawdę nie dość ze mam z tym częs­to kłopo­ty ( w szpi­talu, szkole, na pocz­cie) to i tak każdy nazy­wa mnie nazwiskiem męża, nawet oso­by którym mówiłam ze zostałam przy swoim ale zapom­ni­ały. To prze­cież takie oczy­wiste ze mam po mężu. Nieste­ty nie zro­biłam znaczącej kari­ery, jestem właś­ci­wie szaraczkiem wiec nic nie stracę.

  • Cześć Ja,
   myślę, że nie ma tutaj jed­nego dobrego rozwiąza­nia. Każdy oce­nia sytu­ację wg siebie i swo­jej sytu­acji. Oso­biś­cie uważam po pros­tu, że decyz­ja powin­na być pod­ję­ta świadomie i zgod­na z naszy­mi odczu­ci­a­mi, oby nie wbrew sobie. Po pros­tu 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 9. Wiesz, jesteś na prawdę sil­ną kobi­etą. Ja mam za parę miesię­cy ślub i również nie zmieni­am nazwiska. Niedłu­go będę panią dok­tor, pon­ad­to jestem akty­w­na również na polu artysty­cznym. Tak na prawdę niko­go nie obchodzi (z rodziny), że mam pokaźny dorobek naukowy o zasięgu między­nar­o­dowym, że doty­chczas posługi­wałam się wyłącznie swoim nazwiskiem. Nie zrozu­mie ten, kto w tej branży nie siedzi, taka praw­da. Kiedy rodz­i­na moja i mego przyszłego męża dowiedzi­ała się o mojej decyzji niek­tórzy wręcz sza­łu dostali, czu­ję tak sil­ną presję, a wręcz czu­ję się zaszczu­ta. Niby jest to two­ja, nieza­leż­na decyz­ja, ale tak na prawdę ostra­cyzm społeczny wymusza zmi­any. Przyszły mąż był lekko zaskoc­zony, ale prze­myślał, zrozu­mi­ał i ter­az mnie wspiera. Co więcej, kiedy zapro­ponowałam (ot tak, dla “pró­by”), że może obo­je będziemy mieć pod­wójne powiedzi­ał, że jemu się to połącze­nie bard­zo nie podo­ba, on nie lubi pod­wójnych nazwisk itd.…A mi się musi podobać? Obo­je mamy bard­zo trudne nazwiska, ze swoim męczę się niesamowicie, ale za granicą i w Polsce już wyro­biłam nim sobie pewną markę, więc nie ma opcji, że je porzucę, a nazwisko pod­wójne było­by jeszcze więk­szym utrud­nie­niem. Czy ktoś jest w stanie to zrozu­mieć? Wiem, że pozostanę przy swoim. Źle bym się czuła, gdy­bym zmieniła per­son­a­lia tylko dlat­ego, że ktoś naciska, a wiem, że zmi­ana nazwiska przys­porzyła­by mi ogro­mu prob­lemów i niewygód. To nie te cza­sy, że kobi­eta wychodzi mło­do za mąż i ma tylko dowód oso­bisty do wymi­any. Brzuszek mnie boli, kiedy pomyślę, że będę musi­ała się z tej decyzji tłu­maczyć. Trud­no, obie jesteśmy sil­ny­mi kobi­eta­mi.

  • Beretko,
   wiem przez co prze­chodzisz. Najważniejsze jest to, że narzec­zony rozu­mie i akcep­tu­je Two­ją decyzję. Brak uszanowa­nia mojej decyzji w takim zakre­sie – dla mnie – staw­iał­by w ogóle pod znakiem zapy­ta­nia nasz związek. Stąd ja na wczes­nym etapie zna­jo­moś­ci zaz­naczyłam, że nazwiska raczej nie zmienię 😉 A rodz­i­na? Przyz­nam, że u mnie najwięcej uwag było do dnia ślubu (być może liczyli na zmi­anę decyzji). Ślub już się odbył i w sum­ie nikt tem­atu nie porusza. A ja jestem dum­na z siebie, że wytr­wałam w swo­jej decyzji, bo ter­az bard­zo dobrze czu­ję się jako mężat­ka z wciąż tym samym nazwiskiem.

   Pamię­tam, że starałam się nie wchodz­ić w za wiele dyskusji. Cza­sem nawet mówiłam: “Narzec­zony też zosta­je przy swoim i jest wszys­tko ok” 😉 Zgadzam się, świat się nie zmienił i nie wystar­czy po ślu­bie wymienić dowodu.

   Trzy­maj się ciepło!
   Ania

  • Doskonale Ciebie rozu­miem 😉 Ja również poprzez pracę naukową nie wyobrażam sobie całkowitej zmi­any nazwiska. W moim przy­pad­ku decy­du­je się na dwuczłonowe (jak więk­szość kobi­et w moim przy­pad­ku), cho­ci­aż narzec­zony potrze­bował chwili, by zrozu­mieć moją motywację 😉
   Znam również kobi­ety które:
   a) pozostały przy swoim nazwisku panieńskim i każdy wie, że są one zamężne
   b) jed­na oso­ba, które przyjęła nazwisko męża. W tym przy­pad­ku dorobek był już tak ugrun­towany, a cyt. “decyz­ja niecodzi­en­na, że każdy zapamię­tał w środowisku moje nowe nazwisko”.
   Głowa do góry! To Two­ja decyz­ja, społeczeńst­wo przyzwycza­ja się powoli do takich zmi­an 😉

   • Asiu,
    dzięku­ję Ci za ten komen­tarz. Zgadzam się, że każ­da decyz­ja jest słusz­na, o ile pode­j­mu­je­my ją w zgodzie z sobą 🙂

    Poz­draw­iam
    Ania

 10. Razem z part­nerem póki co nie planu­je­my ślubu ale jed­nak myślę, że gdy­by taka sytu­ac­ja nadeszła chci­ałabym prze­jąć nazwisko męża. Dla mnie to pewnego rodza­ju trady­c­ja i obok obrącz­ki jed­nak sym­bol zawar­cia małżeńst­wa. Oczy­wiś­cie każdy ma pra­wo pod­jąć włas­ną decyzję i o to tu chodzi. Ja po pros­tu czu­ję, że tak by było bardziej sym­bol­icznie (tym bardziej, że gdy się zde­cy­du­je­my będzie to tylko ślub cywilny- dla niek­tórych taki ślub to nie ślub, więc niech cho­ci­aż mają na papierku, że rzeczy­wiś­cie jestem żoną ;P ). Pon­ad­to mam takie odczu­cie, że jed­nak dla dziec­ka (może nie małego ale takiego w wieku szkol­nym) małżeńst­wo rodz­iców, wspólne nazwisko daje poczu­cie więzi, sta­bi­liza­cji i jas­noś­ci co do relacji rodzin­nych.

  • Cześć Mania,
   szanu­ję takie rozwiąza­nia. Rozu­miem, że każdy ma inne pri­o­ry­te­ty 🙂
   Co do dzieci, to wychodzę z założe­nia, że to zachowanie rodz­iców daje sta­bil­ność skuteczniej niż wspólne nazwisko.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Rozu­miem chęć zmi­any nazwiska, ważne żebyś się dobrze z tym czuła, Maniu. Co do dzieci — wiem, że każde dziecko to jest tab­u­la rasa, ono nie rozu­mie o co chodzi z tymi nazwiska­mi. Jeśli mu się wytłu­maczy, że jed­na pani nazy­wa się tak, dru­ga inaczej, zrozu­mie. Różne są przy­pad­ki. Do mojej szkoły chodz­iły dzieci, które nazy­wały się inaczej niż mama, bo mama miała np. innego męża. Owszem, ktoś mógł się tym zain­tere­sować, ale nie kojarzę, żeby temu dziecku jakoś dokuczano z tego powodu. Pamię­tam, że gdy byłam mała odgrze­bałam w szu­fladzie świadect­wo szkolne mojej mamy i byłam w szoku, że kiedyś nazy­wała się inaczej. Pomyślałam, że jak tak moż­na się całkiem “zmienić” — takie było myśle­nie około 7‑letniej dziew­czyn­ki. Pami­etam, że mnie to oburzyło i ja nie chci­ałam się zmieni­ać. I moc­no wryło mi się to w pamięć, więc pewnie coś jest na rzeczy, że ja nie zmieni­am nazwiska. 😀

    • Miałam bard­zo podob­nie — od wczes­nych lat miałam wąt­pli­woś­ci co do całej tej zmi­any nazwiska 😉 I też uważam, że wiele zależy od rozmów i ewen­tu­al­nego wyjaśnienia, że rodz­ice mogą się różnie nazy­wać.

     Uważam też (co pod­kreślę), że każ­da decyz­ja co do wyboru nazwiska jest słusz­na, jeżeli wybiera się ją świadomie i dobrowol­nie.

     Poz­draw­iam
     Ania

 11. A ja zostałam przy swoim i ani mąż ani rodz­i­na czy ktokol­wiek inny nie zareagowali inaczej niż pozy­ty­wnie. Także na szczescie bywa i tak 🙂

  • Bard­zo się cieszę z takich infor­ma­cji. To bard­zo budu­jące, że reakc­ja była nat­u­ral­na, czyli pozy­ty­w­na 🙂

   Poz­draw­iam
   Ania

 12. 1. zmieni­am nazwisko to sta­je sie kims innym? …no serio!?
  2. rozu­miem ze niek­to­rym po slu­bie sie nie zmienia nawet adres, ale brak wymi­any doku­men­tow ma byc argu­mentem dla kogoś kto chce zmienic nazwisko? …no serio!?
  5. ten argu­ment obal­asz sama 😀
  7. hmmm jes­li Marysia jest ego­ist­ka, to w mysl punk­tu 1 moze powin­na zmienic imie i wtedy byla­by kims innym, moze aku­rat nie-ego­ist­ka 😉

  ja rozu­miem ze tem­at doty­czyl Cie bez­posred­nio i stad emoc­je, ale po bard­zo rzec­zowym wpisie o bile­tach na dwie lin­ie spodziewalam sie cze­gos na podob­nym poziomie

  powodzenia na nowej drodze zycia, napraw­ia­nia zep­sutego zami­ast szy­b­kich rozwiazan “bo juz nawet nazwiska nie bedzie trze­ba zmieni­ac”

  • Cześć,
   blog jest miejscem zupełnie subiek­ty­wnym. Rzec­zowo odpowiadam na kwest­ie admin­is­tra­cyjno­prawne. O pozostałych kwes­t­i­ach piszę wedle tego, co czu­ję. Taka magia blo­ga 😉

   Odpowiada­jąc na wskazane punk­ty:
   1. Tak, uważam, że zmi­ana nazwiska wpły­wa na naszą tożsamość. Jed­ni widzą tutaj kwest­ie numero­log­iczne, inni znacze­nie imion i nazwisk. Dla mnie ja jestem osobą o określonym imie­niu i nazwisku. Patrząc na np. zmi­anę admin­is­tra­cyjną nazwiska, to zmienia się je by odciąć się od rodziny, cza­sem zmienić wprost tożsamość, kon­tyn­uować trady­c­je rodzinne, etc. Wciąż prze­cież rozpoz­na­je się nas wg imienia i nazwiska.
   2. Adres nie jest pod­stawą do zmi­any doku­men­tów (np. dowodu oso­bis­tego). Tak, argu­ment finan­sowo-eko­nom­iczny też jest ważny. Oso­ba fizy­cz­na prowadzą­ca jed­noosobową dzi­ałal­ność gospo­dar­czą ponosi kosz­ty związane ze zmi­aną nazwiska (zmi­aną firmy). Dodatkowo trze­ba uwzględ­nić czas, jaki poświę­ca się na zmi­any, jeżeli współpracu­je się w wielu miejs­cach, i dane są wszędzie podawane.
   5. W tym punkcie reagu­ję na argu­men­ty, z jaki­mi spotkałam się na forach w kon­tekś­cie tem­atu braku zmi­any nazwiska po ślu­bie przez kobi­etę.
   7. W tym punkcie reagu­ję na argu­men­ty, z jaki­mi spotkałam się na forach w kon­tekś­cie tem­atu braku zmi­any nazwiska po ślu­bie przez kobi­etę.
   Nato­mi­ast zupełnie nie rozu­miem koń­cowego frag­men­tu: “napraw­ia­nia zep­sutego zami­ast szy­b­kich rozwiazan”.

   Dzię­ki za miłe słowa odnośnie tek­stu o 2‑liniach. Jeżeli prefer­u­jesz te prawnicze, to zachę­cam do ich lek­tu­ry.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Post comment