• Poradnik Studenta

  Jak wyglądają zajęcia na studiach?

  Przed Tobą pier­wszy rok studiów i zas­tanaw­iasz się, jak wyglą­da­ją zaję­cia na uczel­ni? Też tak kiedyś miałam. Wtedy mało kto o tym pisał i (nie było!) jeszcze grup na Face­booku. To był rok 2012. Dzisi­aj bogat­sza o stu­denck­ie doświad­czenia dzielę się posi­adaną wiedzę, żeby było łatwiej. Stąd wyjaś­ni­am, co to są zaję­cia na stu­di­ach, jak wyglą­da­ją i ile trwa­ją. Poz­nasz nowe poję­cia, jak wykłady, ćwiczenia, lab­o­ra­to­ria czy lek­toraty. Gotowy na sporą dawkę wiedzy?

 • Poradnik Studenta

  Zniżka studencka po ukończeniu 26 lat — kiedy przysługuje

  Masz legi­t­y­mację stu­dencką, ale właśnie zbliża­ją się Two­je 26 urodziny. Już w głowie liczysz cenę bile­tu bez zniż­ki (boli!). Tylko czy na pewno tracisz wszys­tkie zniż­ki z dniem ukończenia 26 roku życia? No właśnie nie. Tak naprawdę zniż­ka stu­denc­ka po ukończe­niu 26 roku życia wciąż dzi­ała, choć w okro­jonym zakre­sie. W tekś­cie wskazu­ję, które zniż­ki zachowu­jesz i pokazu­ję, gdzie szukać dodatkowych infor­ma­cji. 

 • Poradnik Studenta

  Bilet na 2 linie we wrocławskim MPK — wykorzystaj go na 100%

  Bilet na dwie lin­ie w ramach wrocławskiej komu­nikacji miejskiej to całkiem spry­t­na opc­ja. Jest tańszy, upraw­nia Cię to jeżdże­nia nie tylko (!) dwoma wybrany­mi lini­a­mi i przewidu­je rozwiąza­nia na wypadek remon­tu czy zmi­any trasy. Tylko jak wybrać dwie lin­ie i czy dla Ciebie jest to dobra opc­ja? W tekś­cie wyjaś­ni­am, jak wyko­rzys­tać bilet na 2 lin­ie w 100%!

 • Poradnik Studenta

  Kolokwium a sesja egzaminacyjna – co to jest i jak działa?

  Co to jest kolok­wium? Jak wyglą­da ses­ja egza­m­i­na­cyj­na? Ile trze­ba mieć %, żeby zdać? To pyta­nia, z który­mi mierzą się stu­den­ci pier­wszego roku studiów. Sama kiedyś szukałam odpowiedzi na te pyta­nia, więc w tekś­cie wyjaś­ni­am, co to jest kolok­wium i ses­ja egza­m­i­na­cyj­na, co trze­ba zro­bić, żeby zdać i jak wyglą­da zal­iczanie zajęć na stu­di­ach.

 • Poradnik Studenta

  Pierwszy dzień na studiach i pierwsze zajęcia na uczelni

  Pier­wszy dzień na stu­di­ach, a właś­ci­wie pier­wsze dwa tygod­nie stu­diowa­nia to czas, w którym pozysku­jesz kluc­zowe infor­ma­c­je na cały semes­tr, oswa­jasz się z nowym otocze­niem i dopeł­ni­asz wszel­kich for­mal­noś­ci. Przeczy­taj poniżej, na jakie ele­men­ty warto zwró­cić uwagę, żeby później nie żałować. Opowiem też o moich pier­wszych tygod­ni­ach stu­diowa­nia 😉

 • Poradnik Studenta

  LEX Student — dla kogo, jak uzyskać darmowy dostęp i co zawiera?

  LEX to taka mag­icz­na baza danych, która pozwala pra­cow­ać szy­b­ciej i efek­ty­wniej. W wer­sji LEX Stu­dent zaw­iera głównie akty prawne, orzeczenia i wybrane pub­likac­je. Niem­niej dzię­ki tej wyszuki­warce i połączeniom między poszczegól­ny­mi tek­sta­mi pracu­je się po pros­tu szy­b­ciej i efek­ty­wniej. Zde­cy­dowanie pole­cam korzys­tanie z niej pod­czas studiów. Sama pra­cow­ałam na niej właś­ci­wie od pier­wszego roku 😉

 • Ania notuje o literaturze
  Recenzje książek

  Klasyka kryminału: “Morderstwo w Orient Expressie” Agathy Christie

  Wszys­tko zaczęło się od zwias­tunów fil­mu. Zain­spirowały by przeczy­tać książkę. I stało się… Poirot rozwiązał zagad­kę pozornie niemożli­wą. Odkrył rozwiązanie, którego prze­cież odkryć się (praw­ie) nie dało. Niezwykły umysł z drob­nych, pozornie nieis­tot­nych frag­men­tów, ułożył całą układankę. Mam za sobą wiele krymi­nałów. Ten jed­nak jest szczegól­ny.….