Banner porady prawne administratywistka
Porady prawne

Obowiązek meldunkowy — wszystko, co musisz wiedzieć

Obow­iązek mel­dunkowy — na czym pole­ga, co to jest, kogo i czy obow­iązu­je, jak go dopełnić i jakie są kon­sek­wenc­je braku zamel­dowa­nia?

#1 Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obow­iązek mel­dunkowy (relikt PRL) wciąż ist­nieje. Były plany, aby go znieść, ale się rozmyślono. W efek­cie każdy ma obow­iązek:
 1. zamel­dować się w miejs­cu poby­tu stałego lub cza­sowego;
 2. wymel­dować się z miejs­ca poby­tu stałego lub cza­sowego;
 3. zgłosić wyjazd poza granice RP oraz powrót z wyjaz­du poza granice RP, z uwzględ­nie­niem art. 36.
Od razu krótkie wyjaśnie­nie:
 • pobyt stały to mieszkanie w danej miejs­cowoś­ci pod określonym adresem z zami­arem stałego prze­by­wa­nia;
 • pobyt cza­sowy to mieszkanie w danej miejs­cowoś­ci pod określonym adresem bez zami­aru stałego prze­by­wa­nia;
 • równocześnie możesz mieć po 1 poby­cie stałym i cza­sowym.

Przykład 1: Mieszkasz w rodzin­nej miejs­cowoś­ci X, a na stu­dia wyjeżdżasz do miejs­cowoś­ci Y, ale nie masz zami­aru później mieszkać w Y, więc pobyt stały masz w X, a pobyt cza­sowy w Y.

Przykład 2: Wyjeżdżasz z domu rodzin­nego A i nie zamierza­sz wracać do A, a zostać już w B, to pobyt stały masz w B, a cza­sowego nigdzie.

#2 Jak się zameldować?

Wchodzą tutaj w grę dwie opc­je:
 1. możesz złożyć wniosek na for­mu­la­rzu papierowym, przed­staw­ia­jąc do wglą­du dowód oso­bisty lub pasz­port w organie gminy, albo
 2. zde­cy­du­jesz się na wer­sję online i złożysz doku­ment elek­tron­iczny, np. przez plat­for­mę ePUAP.

Do wniosku dołącz wymagane załączniki:

 1. potwierdze­nie poby­tu w lokalu, doko­nane przez właś­ci­ciela lub inny pod­miot dys­ponu­ją­cy tytułem prawnym do lokalu (np. najem­cę), oraz
 2. doku­ment potwierdza­ją­cy tytuł prawny do lokalu tego właś­ci­ciela lub pod­mio­tu, w tym: umowa cywilno­praw­na (np. umowa naj­mu), odpis z księ­gi wieczys­tej albo wyciąg z dzi­ałów I i II księ­gi wieczys­tej, decyz­ja admin­is­tra­cyj­na lub orzecze­nie sądu.

Jako Najem­ca np. poko­ju w mieszka­niu na pod­staw­ie umowy naj­mu samodziel­nie możesz się zamel­dować! Umowa naj­mu, jaką dys­ponu­jesz, jest tytułem prawnym do lokalu. Nie potrze­bu­jesz zgody oso­by, która wyna­jęła Ci lokal. Przy umowie na czas określony wchodzi w grę zamel­dowanie na pobyt cza­sowy, przy umowie na cza nieokreślony — na pobyt stały.

Ile masz czasu na zameldowanie?

Obow­iązku mel­dunkowego należy dopełnić najpóźniej w 30. dniu poby­tu w dane miejsce. Wyjątek: gdy pobyt cza­sowy trwa do 3 miesię­cy, to nie podle­gasz obow­iązkowi mel­dunkowe­mu.

Zamel­dowanie służy wyłącznie celom ewiden­cyjnym i ma na celu potwierdze­nie fak­tu poby­tu oso­by w miejs­cu, w którym się zamel­dowała, a nie przesądza o włas­noś­ci danego miejs­ca.

#3 Jak się wymeldować?

Przede wszys­tkim, mel­du­jąc się w nowym miejs­cu na pobyt cza­sowy następu­je wymel­dowanie z poprzed­niego miejs­ca poby­tu cza­sowe. Ana­log­icznie jest z pobytem stałym (w końcu może­my mieć tylko jeden pobyt stały i cza­sowy równocześnie).

Jeśli upłynął ter­min zamel­dowa­nia na pobyt cza­sowy, to także nie musimy już nic robić.

Pozosta­je sytu­ac­ja, kiedy opuszcza­my miejsce poby­tu cza­sowego przed upły­wem ter­minu, albo poby­tu stałego, nie mel­du­jąc się w innym miejs­cu. Wtedy należy w sposób podob­ny, jak przy zamel­dowa­niu, zgłosić to organowi gminy.

#4 O co chodzi ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę?

Przepisy nakłada­ją obow­iązek zgłoszenia wyjaz­du za granicę na stały pobyt (lub cza­sowy trwa­ją­cy pon­ad 6 miesię­cy).
 1. Zgłasza­jąc zami­ar wyjaz­du na pobyt stały, zosta­je­my wymel­dowani z miejs­ca poby­tu stałego i cza­sowego.
 2. Zgłasza­jąc zami­ar cza­sowy, musimy poin­for­mować o dacie wyjaz­du i dacie powro­tu.

#5 Jaka jest kara za brak meldunku?

Tak właś­ci­wie to nie ma sankcji. Kary za niedopełnie­nie obow­iązku mel­dunkowego nie ma. Do wyro­bi­enia dowodu oso­bis­tego adres zamel­dowa­nia też nie jest wyma­gany.

#6 To po mi meldunek?

Wbrew pozorom warto o nim pamię­tać.
 1. Do Powia­towego Urzę­du Pra­cy rejestru­je się na pod­staw­ie adresu zamel­dowa­nia, a więc brak mel­dunku (nawet cza­sowego) w miejs­cu zamieszka­nia uniemożli­wia sko­rzys­tanie z najbliższego PUP. W grę wchodzi wtedy tylko PUP w miejs­cu zamel­dowa­nia i na wszys­tkie spotkanie trze­ba jeźdz­ić do mias­ta, gdzie jest się zamel­dowanym.
 2. Powia­towy Rzecznik Kon­sumen­tów for­mal­nie poma­ga osobom zamieszkałym na tere­nie jego dzi­ała­nia. W prak­tyce (w dużych mias­tach) odmaw­ia osobom nieza­mel­dowanym w “jego obszarze”. Braku­je mu cza­su, więc wprowadza ograniczenia…
 3. Przy rekru­tacji dzieci do przed­szkoli i szkół, zamel­dowanie w danej gminie jest częs­to dodatkowo punk­towane.
 4. Przy wyb­o­rach samorzą­dowych zamel­dowanie jest niezbędne do móc wziąć udzi­ał w głosowa­niu.

Słowo końcowe

Obow­iązek mel­dunkowy jak widać wciąż obow­iązu­je, ale sankcji brak, stąd wielu go lekce­waży. Cza­sem jed­nak bard­zo się przy­da­je, więc warto o nim pamię­tać.

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

2 komentarze

 • Hela

  Pani Anno, wszys­tko zrozu­mi­ałe, ale co, jeśli zostanę wymel­dowana przez właś­ci­ciela mieszka­nia “w powi­etrze”, bo zwycza­jnie nie mieszkam pod tym adresem od dłuższego cza­su i już mieszkać nie będę, bo właś­ci­cielem jest były part­ner. A nie mam możli­woś­ci uzyskać właś­ci­wych doku­men­tów od właś­ci­ciela lokalu, w którym aktu­al­nie mieszkam, cho­ci­aż mam na to jego zgodę, bo zwycza­jnie nie ma woli ofic­jal­nie mnie mel­dować. Umowy naj­mu też nie mam, bo na piśmie nie została zawarta, sama ze sobą umowy nie zawrę, a przeprowadzać się nie mam ani za co ani dokąd.
  Zas­tanaw­ia mnie, z jaki­mi kon­sek­wenc­ja­mi muszę się liczyć i jak bard­zo utrud­ni mi to życie?

  • Administratywistka

   Hela,
   (na blogu przyj­mu­ję bezpośred­nią komu­nikację per “Ty”)
   tak jak wspom­i­nałam mel­dunek jest niezbęd­ny w kilku przy­pad­kach — zob. przykład­owe #6 To po co mi mel­dunek?

   Brak mel­dunku nie oznacza od razu kłopotów, ponieważ w więk­szoś­ci przy­pad­ków poda­je­my adres zamieszka­nia (nie zamel­dowa­nia). W razie potrze­by zwróć się jed­nak do Wyna­j­mu­jącego z prośbą o pod­pisanie wniosku o tym­cza­sowy mel­dunek, wyjaś­ni­a­jąc mu powód. Jeżeli ma obawy, to niech poda określony czas, np. pół roku lub rok, zgod­nie z ustaloną umową.

   Poz­draw­iam serdecznie
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *