Banner porady prawne administratywistka
Porady prawne

Jak zmienić imię/ nazwisko? — wniosek i argumentacja

Wyjaś­ni­am, w jaki sposób zmienić imię/ nazwisko. Pokazu­ję, jak napisać wniosek, do kogo skierować i jak argu­men­tować. 

#1 Dlaczego zmiana imienia/ nazwiska jest lekko skomplikowana?

Po pros­tu, zasadą jest, że imię/ nazwisko to dane dosyć trwałe. Ich zmi­ana jest dopuszczal­na, ale raczej  w sytu­ac­jach ważnych, kiedy jest to dobrze uza­sad­nione.

Obec­nie mamy 2 opc­je zmi­any imienia/ nazwiska:

 1. pod­sta­wowa — zmieni­amy imię. nazwisko admin­is­tra­cyjnie na pod­staw­ie ustawy z dnia 17 październi­ka 2008 r. o zmi­an­ie imienia i nazwiska;
 2. szczegól­na:
  • zmi­ana imienia dziec­ka do 6 miesię­cy od sporządzenia aktu urodzenia — wtedy zgłasza się takie oświad­cze­nie do kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego (USC);
  • zmi­ana nazwiska przy ślu­bie — na nazwisko pod­wójne lub męża, a następ­nie ewen­tu­al­nie przy powro­cie — powrót do panieńskiego nazwiska — wtedy skła­da się oświad­cze­nie woli w tym tema­cie. Przy okazji pole­cam tekst: Jak zmienić nazwisko po ślu­bie i 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie?

W dzisiejszej poradzie prawnej sku­pi­am się na tej drodze admin­is­tra­cyjnej.
Prze­jdźmy więc do konkretów — kiedy może­my zmienić imię/ nazwisko i jak to zro­bić.

#2 Kiedy możesz zmienić imię/nazwisko?

W Polsce możesz zmienić imię/ nazwisko, jeżeli jesteś:

 • oby­wa­telem pol­skim;
 • cud­zoziem­cem niema­ją­cym oby­wa­telst­wa żad­nego państ­wa, jeżeli masz w Polsce miejsce zamieszka­nia;
 • cud­zoziem­cem, który uzyskał w Polsce sta­tus uchodź­cy — w szczegól­nych przy­pad­kach.

Tym samym, cud­zoziemiec, który ma oby­wa­telst­wo kra­ju innego niż Pol­s­ka nie może zmienić imienia/nazwiska w tym try­bie.

Dodatkowo, potrze­bu­jesz ważnego powodu, aby dokon­ać zmi­any. Ważny powód, to w szczegól­noś­ci:
 • imię lub nazwisko ośmiesza­jące albo nielicu­jące z god­noś­cią człowieka;
 • inne imię lub nazwisko fak­ty­cznie uży­wane;
 • bezpraw­na zmi­ana imienia/ nazwiska;
 • dopuszczal­ność wyboru innego imienia/ nazwiska, zgod­nie z przepisa­mi prawa państ­wa, którego oby­wa­telst­wo również się posi­a­da.

To otwarty kat­a­log. Broniły się sytu­acje, kiedy zmi­ana imienia/ nazwiska wynikała z trau­maty­cznych przeżyć z dziecińst­wa i chę­ci odcię­cia się od przeszłoś­ci. Pozosta­je jed­nak kwes­t­ia uza­sad­nienia wyboru.

#3 Uzasadnienie wniosku

To najważniejsza część wniosku. Musisz wykazać, jaki w Twoim przy­pad­ku jest ważny powód do zmi­any imienia/ nazwiska, a a następ­nie udowod­nić, że tak jest.

Przykład: Jesteś Katarzy­na, a wszyscy mówią do Ciebie Marysia. Nie wiesz w sum­ie dlaczego, ale od dziecińst­wa tak się zaczęło i do dzisi­aj sama przed­staw­iasz się jako Mań­cia. W tej sytu­acji pod­stawą zmi­any jest zmi­ana na imię fak­ty­cznie uży­wane (mowa o imie­niu: Maria, nie zdrob­nie­niu). Wyjaś­ni­asz, że odkąd pamię­tasz tak do Ciebie mówiono. Poda­jesz nami­ary na świad­ków, którzy to potwierdzą. Dołącza­sz np. pocztówki/ kop­er­ty adresowane do Ciebie na imię Maria.

#4 Czy mogę wybrać dowolne imię/ nazwisko?

Poda­ję kil­ka najważniejszych zasad:

 • imion moż­na posi­adać maksy­mal­nie 2, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da;
 • gen­er­al­nie nie moż­na wybrać imienia w formie zdrob­ni­ałej czy ośmiesza­jącego, bądź niewskazu­jącego jed­noz­nacznie na płeć;
 • nazwisko moż­na posi­adać jed­no, a maksy­mal­nie dwuczłonowe, chy­ba że inna ilość wyni­ka z przepisów państ­wa, którego oby­wa­telst­wo także się posi­a­da;
 • zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci wojskowej, chy­ba że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o zmi­anę posi­a­da członków rodziny o tym nazwisku. Ważne! Za człon­ka rodziny uważa się wyłącznie: małżon­ka i wstęp­nych (rodz­iców, dzi­ad­ków, pradzi­ad­ków, itd.).
Zmi­ana imienia oznacza:
 • zastąpi­e­nie wybranego imienia innym imie­niem;
 • zastąpi­e­nie dwóch imion jed­nym imie­niem;
 • zastąpi­e­nie jed­nego imiona dwoma;
 • dodanie drugiego imienia;
 • zmi­anę pisowni imienia;
 • zmi­anę pisowni imion;
 • zmi­anę kole­jnoś­ci imion.
Zmi­ana nazwiska oznacza:
 • zmi­anę na inne nazwisko;
 • zmi­anę pisowni nazwiska;
 • zmi­anę nazwiska ze wzglę­du na for­mę właś­ci­wą dla rodza­ju żeńskiego lub męskiego.
 • zmi­ana nazwiska może doty­czyć nazwiska nos­zonego aktu­al­nie lub nazwiska rodowego;
 • zmi­ana nazwiska nos­zonego po zawar­ciu małżeńst­wa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, roz­cią­ga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie oso­by ubie­ga­jącej się o zmi­anę nazwiska.

#5 A co z nazwiskiem dzieci (jeśli już je masz)?

Gdy obo­je rodz­ice zmieni­a­ją nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się (samoist­nie) na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeńst­wa (a także na dzieci przys­poso­bione).

Gdy jed­no z rodz­iców zmienia nazwisko: to zmi­ana roz­cią­ga się na mało­let­nie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodz­iców,

 • pod warunk­iem że dru­gi z rodz­iców wyraz­ił na to zgodę, chy­ba że nie ma on pełnej zdol­noś­ci do czyn­noś­ci prawnych lub jest pozbaw­iony władzy rodzi­ciel­skiej albo nie żyje.;
 • a jeżeli w chwili zmi­any nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmi­any nazwiska dziec­ka jest potrzeb­ne także wyraże­nie zgody przez dziecko;
 • a w przy­pad­ku braku porozu­mienia między rodzi­ca­mi dziec­ka każde z nich może zwró­cić się do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziec­ka. Pra­wom­oc­ne orzecze­nie sądu zastępu­je wtedy zgodę rodz­i­ca i nie jest potrzeb­ne jego uczest­nict­wo w postępowa­niu.

#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?

Jest o bajecznie łatwe. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za pośred­nictwem kon­sula.

We wniosku proszą o podanie w jakich mias­tach sporząd­zono akt urodzenia czy małżeńst­wa, tak aby później móc poin­for­mować tych kierown­ików USC o zmi­an­ie.

#7 Złożyłam wniosek. I co dalej?

Złożyłaś niosek? To ter­az pozosta­je Ci czekać na decyzję. Powin­no to trwać około miesią­ca. Bywa różnie. Jeżeli decyz­ja przyjdzie pozy­ty­wnie — super. Od momen­tu jej ode­bra­nia możesz składać wniosek o nowy dowód. Dostałaś odmowę? Przeczy­taj uza­sad­nie­nie i jeśli dalej uważasz, że zmi­ana była zasad­na — napisz odwołanie do woje­w­ody lub skon­tak­tuj się z prawnikiem, który Ci w tym pomoże 🙂

Słowo końcowe

Mówiłam, że zmi­ana imienia i nazwiska jest do oga­r­nię­cia. Jeśli coś jest jeszcze do wyjaśnienia — pisz w komen­tarzach .

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

14 komentarzy

 • Phoebe

  Jestem dwa lata po rozwodzie,nie zmieniłam nazwiska z powrotem na panieńskie. Nazy­wałam się N., ter­az nazy­wam się B. Obec­nie jestem w związku z panem Z. Chce­my wziąć ślub. I tu pojaw­ia się problem,bo po ślu­bie chcę nazy­wać się N-Z, a nie wró­ciłam do nazwiska N. Czy muszę zmienić nazwisko w try­bie admin­is­tra­cyjnym z powrotem na N i po ślu­bie dołączyć Z, czy mogę to zro­bić w try­bie uproszc­zonym — wychodząc za Z zdecydować,że będę nazy­wać się N-Z?

 • Rena

  Witaj.
  Jestem 12 lat po ślu­bie, mam nazwisko dwuc­zlonowe: panieńsko-mężowe.
  Nieste­ty, decyz­ja była błę­dem. Prob­lemów mam przez to sporo, nie mieszczę się w rubrykach i dodatkowo panieńskie jest trochę ciężkie i pow­sta­ją niejed­nokrot­nie pomył­ki. W zasadzie wszędzie posługu­je sie nazwiskiem męża, ale wiado­mo że w doku­men­tach admin­is­tra­cyjnych muszę podawać zgod­nie z dowo­dem. Byłam dzisi­aj w USC w mazowieckim i Pani powiedzi­ała, że nie ma pod­staw do zmi­any, bo to fan­aberie, nieprze­mys­lane decyz­je itd itp.… ech 😞.
  Na koniec dodała, żebym poszukała przy­chyl­nego urzęd­nicz­ka bo ona nie…
  Proszę pomóż, czy mimo wszys­tko jest jakaś możli­wość??
  Poz­draw­iam serdecznie

 • Monika

  Dzień dobry, jestem 5 lat po roz­wodzie i chci­ałabym wró­cić do panieńskiego nazwiska. Wiem, że musze złożyć wniosek o admin­is­tra­cyjną zmi­anę nazwiska. Podob­no należy podać „moc­ne” powody tej decyzji a mną kieru­je głównie to, że zwycza­jnie nie chce się już tak nazy­wać. Nie żyje­my z byłym mężem w najlep­szych kon­tak­tach, częs­to słyszę żebym zmieniła jego nazwisko i mam już tego serdecznie dość. Zatrzy­małam jego nazwisko głównie ze wzglę­du na dzieci. Obec­nie maja już 13 i 10 lat. Proszę o pod­powiedz czym najlepiej uar­gu­men­tować powód chę­ci zmi­any nazwiska. Z góry serdecznie dzieku­je. Poz­draw­iam

  • Administratywistka

   Cześć Moni­ka,
   wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto wcześniej umówić się na spotkanie z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oce­nia taką sytu­ację. Może wprost wskaże jakie będzie praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

   Argu­men­ty to wskazanie negaty­wnych emocji, presji społeczeńst­wa i tego, jaką wywier­a­ją inni; trud­ny pro­ces roz­wodowy. Przy okazji pojawi się pewnie też wątek tego, jak nazy­wać się będą dzieci po zmi­an­ie.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Izabela

  Witam, chce wró­cić do nazwiska panieńskiego po roz­wodzie, od mojego roz­wodu minęło już parę lat, wiem że zosta­je mi zmi­ana admin­is­tra­cyj­na, chcę wró­cić do panieńskiego ponieważ mam dziecko z moim aktu­al­nym mężem Hisz­panem, w Hisz­panii dzieci mają nazwisko ojca i mat­ki, nie chci­ałam dac dziecku nazwiska byłego męża więc zare­je­strowali go z moim panieńskim ale prob­lem jest że moje dziecko ma inne nazwisko niż moje dlat­ego bard­zo mi zależy do powro­tu do panieńskiego, w jaki sposób mogłabym to napisać, czy ten powód zal­icza się do ważnych powodów i urzęd­nik da mi zgodę, dzięku­ję

  • Administratywistka

   Cześć,
   powin­naś dokład­nie opisać sytu­ację, tj. wyjaśnić, że rozwiodłaś się, ale później zde­cy­dowałaś się na kole­jny związek małżeńs­ki i z uwa­gi na to, że związek jest z oby­wa­telem innego kra­ju, to posi­adanie innego nazwiska niż dziecko jest kłopotli­we i prob­lematy­czne. Wskaż, że utrud­nia to przemieszczanie się pomiędzy kra­ja­mi, dban­ie o więzi rodzinne. Staw­ia też dziecko w trud­nej sytu­acji w Hisz­panii, gdzie nat­u­ralne jest, że dziecko ma pod­wójne nazwisko (po mamie i tacie), a tutaj żaden z rodz­iców nie ma zbieżnego.

   Wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto wcześniej umówić się na spotkanie z kierown­ikiem USC i zapy­tać, jak oce­nia taką sytu­ację. Może wprost wskaże jakie będzie praw­dopodob­ne rozstrzyg­nię­cie.

   Poz­draw­iam
   Ania

   • Izabela

    Dzięku­ję ślicznie za odpowiedz, wniosek będę składać przed kon­sulem, mam nadzieje że roz­pa­trzą wniosek pozy­ty­wnie, bo naprawdę jest to dla nas kłopotli­wa sytu­ac­ja. Poz­draw­iam.

 • Zuzanna

  Dzień dobry! Czy jest admin­is­tra­cyj­na możli­wość zmi­any imienia nie­jako “przy okazji” zamążpójś­cia, czyli zmi­an­ie nazwiska na nazwisko męża? Chci­ałabym “usunąć” pier­wsze imię, bo całe życie uży­wam drugiego i chci­ałbym tylko to zostaw­ić, wraz z nowym nazwiskiem po mężu. Czy da się to załatwić w jed­nym momen­cie? Było­by to o wiele prost­sze niż kole­jno: zmi­ana imienia > wyro­bi­e­nie doku­men­tów > zmi­ana nazwiska na nazwisko męża > znów nowe doku­men­ty. Tak mi nieste­ty porad­zono w USC, pod­czas usta­la­nia daty ślubu.

  • Administratywistka

   Cześć Zuzan­na,
   z uwa­gi na świąteczny okres odpisu­ję z lekkim opóźnie­niem.

   W pro­ce­durze “ślub­nej” możesz zmienić w uproszc­zony sposób jedynie nazwisko. Uproszc­zony, tzn. w Urzędzie Stanu Cywilnego po pros­tu poda­jesz nazwisko, jakie chcesz nosić po ślu­bie, mogąc wybrać swo­je, part­nera lub połącze­nie obu.

   Imię możesz zmienić wyłącznie admin­is­tra­cyjnie, tzn. składa­jąc wniosek o zmi­anę imienia. Pro­ce­du­ra przed­staw­iona w USC ma sens.

   Oczy­wiś­cie możesz przy okazji ślubu pozostać przy swoim nazwisku, a później admin­is­tra­cyjnie złożyć wniosek o zmi­anę imienia oraz nazwiska (zami­anę dwóch imion na jed­no uży­wane oraz zami­anę nazwiska na nazwisko męża, bo chci­ałabyś mieć jed­nak wspólne z uwa­gi na np. planowane wspólne dzieci). Jed­nak w tym przy­pad­ku kierown­ik USC, roz­pa­tru­jąc wniosek będzie decy­dował o zmi­an­ie imienia oraz nazwiska. W naj­gorszym wypad­ku na żad­ną ze zmi­an się nie zgodzi.

   W świ­etle przepisów możesz także złożyć wniosek o zmi­anę imienia przed ślubem. Może to jed­nak wprowadzać kom­p­likac­je, jeżeli zmi­ana imienia nastąpi bezpośred­nio przed ślubem z uwa­gi na dane w doku­men­tach. Jeżeli do ślubu jeszcze masz dwa-trzy miesiące to może warto wcześniej zmienić imię?

   Poz­draw­iam
   Ania

 • MARCIN

  Jak byś zareagowała na taką infor­ma­c­je od urzęd­ni­ka stanu cywilnego. Poszłem po wniosek o zmi­anę imienia a Pani kierown­icz­ka powiedzi­ała że bym nie pisał wniosku bo i tak dostanę odmown­ie. Nie wiem co mam ter­az zro­bić. POZDRAWIAM

  • Administratywistka

   Cześć,
   w takiej sytu­acji pole­cam złożyć wniosek do innego kierown­i­ka. Nie ma tutaj przy­mu­sowej właś­ci­woś­ci wg miejs­ca zamieszka­nia czy zamel­dowa­nia.

   Ewen­tu­al­nie, po dosta­niu odmowy składasz odwołanie, a później ewen­tu­al­nie skargę do Wojew­ódzkiego Sądu Admin­is­tra­cyjnego.

   Poz­draw­iam
   Ania

 • Maximus

  Czy ist­nieje możli­wość zmi­any zarówno imienia jak i nazwiska składa­jąc tylko jeden wniosek czy trze­ba składać odd­zielne wnios­ki?

  • Administratywistka

   Cześć,
   tak, moż­na zmienić za pomocą jed­nego wniosku zarówno imię, jak i nazwisko.
   Ustawa mówi o zmi­an­ie imienia lub nazwiska. W języku prawniczym “lub” to zarówno “i”, jak i “albo”. Oznacza to, że moż­na zmienić imię i nazwisko/ imię albo nazwisko.

   Zobacz na to, jak mówi Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Krakowie: “(…) czy strona wnosząc o zmi­anę imienia i/lub nazwiska (…)” — wyrok z dnia 24.01.2018 r., sygn. akt III SA/Kr 1189/17.

   Podob­nie była sprawa pró­by zmi­any danych na James Bond. Nie kwes­t­ionowano wtedy, że wniosek był jeden — Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24.09.2008 r., sygn. akt III SA/Łd 147/08.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *