Banner porady prawne administratywistka
Porady prawne

Jak zmienić nazwisko po ślubie i 10 powodów by nie zmieniać nazwiska po ślubie

Jak zmienić nazwisko po ślu­bie? Jakie nazwisko może mieć dziecko? Czy moż­na zmienić decyzję o nazwisku po ślu­bie? Plus bonus: 10 powodów by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie. Zobacz, dlaczego uważam, że to dobra opc­ja.

Może Cię też zain­tere­sować:

#1 Zmiana nazwiska po ślubie

Każdy z narzec­zonych samodziel­nie decy­du­je, jakie nazwisko będzie nosił po zawar­ciu małżeńst­wa. Skła­da w tym zakre­sie oświad­cze­nie przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego.

Jakie mamy opc­je do wyboru?:

 • wybier­amy wspólne nazwisko jej (tak, cza­sem się tak zdarza) lub jego;
 • zachowu­je­my własne nazwiska;
 • doda­je­my do swo­jego nazwiska drugie nazwisko, ale może­my mieć mieć maksy­mal­nie 2 człony — zob. tekst: Jaka jest możli­wa kole­jność nazwisk po ślu­bie?

#2 A  co z nazwiskiem dziecka?

Decyzję o nazwiskach dziec­ka pode­j­mu­je­my przy pode­j­mowa­niu decyzji o włas­nych nazwiskach.

Opc­je są takie:
 • wybral­iśmy wspólne nazwisko — dziecko nosi wspólne;
 • wybral­iśmy różne nazwiska — dziecko nosi wybrane:
  • jed­nego z rodz­iców;
  • dwu-członowe, składa­jące się z połąc­zonych nazwisk mat­ki i ojca;
 • jeżeli nie może­my się zde­cy­dować zde­cy­dować — dosta­je dwuczłonowe — pier­wszy człon to nazwisko mat­ki, a dru­gi to nazwisko ojca.

Zmi­any moż­na dokon­ać przy sporządza­niu aktu urodzenia pier­wszego wspól­nego dziec­ka

#3 Czy można zmienić decyzję o nazwisku po ślubie?

Tak, moż­na zmienić nazwisko po ślu­bie. Opc­je są dwie — pozy­ty­w­na i negaty­w­na:

 1. Małżeńst­wo trwa — wtedy pozosta­je dro­ga admin­is­tra­cyj­na, opisana w artykule: Jak zmienić imię/ nazwisko — wniosek i argu­men­tac­ja. Wystar­czy odpowied­nio uza­sad­nić 🙂
 2. Małżeńst­wo się roz­padło — w ciągu 3 miesię­cy od chwili upra­wom­oc­nienia się orzeczenia roz­wodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawar­cia małżeńst­wa zmienił swo­je doty­chcza­sowe nazwisko, może przez oświad­cze­nie złożone przed kierown­ikiem urzę­du stanu cywilnego lub kon­sulem powró­cić do nazwiska, które nosił przed zawar­ciem małżeńst­wa

10 powodów, by nie zmieniać nazwiska po ślubie

Umówmy się, że żyje­my w świecie, gdzie stan­dar­d­em jest prze­j­mowanie nazwiska po mężu, ewen­tu­al­nie pod­wójnego (jeśli mamy jak­iś dorobek czy jesteśmy rozpoz­nawal­ni).

Ja wiele rozu­miem. Trady­c­ja. Pewien mod­el funkcjonowa­nia, gdzie jesteśmy “jed­noś­cią”. Nie bard­zo tylko mi pasu­je, że w związku part­ner­skim zderzam się z patri­ar­chal­nym mod­elem — wspólne nazwisko, to nazwisko męża. Ewen­tu­al­nie, może kobi­eta mieć pod­wójne.

I o ile nie wnikam w wybo­ry kobi­et, bo każ­da ma pra­wo uważać, jak chce, to wkurza mnie bard­zo (a właś­ci­wie wkurza­ło), że pół świa­ta próbowało ingerować w moją decyzję. Bo jak to? Tylko swo­je? Ale co z dzieć­mi? Jak mąż będzie się czuł, że masz inne nazwisko niż on? No nor­mal­nie.

Czy­ty­wałam sobie, co w “inter­ne­tach” piszą o pozostaw­ie­niu swo­jego nazwiska przez kobi­etę. Uwierzy­cie, że nierzad­ko uznawane jest za to za fan­aber­ię czy nawet pot­warz! A przyję­cie nazwiska żony przez męża — za zniewieś­ci­ałość. No serio?!

Pózniej na jed­nej grupie ślub­nej rzu­ciłam wątek z tem­atem i… kobi­eta kobiecie na pytanie: jak przetłu­maczyć, że pozostanie przy swoim nazwisku jest ok, mówi: weź pod­wójne… Wiecie,… no serio?!

No więc ja wychodząc naprze­ciw tem­atowi, pokazu­ję Ci 10 powodów, dla których warto przy­na­jm­niej rozważyć by nie zmieni­ać nazwiska po ślu­bie. W końcu to nasza oso­bista decyz­ja.

#1 Tożsamość

Wychodzisz za mąż, mając 18., 20., 30. lat. Przez ten czas cały czas przed­staw­iasz się swoim imie­niem i nazwiskiem. Ja bezwied­nie powiem, że jestem Ania Maciąg, a Ty, że Kasia Kowal­s­ka. To część Two­jego ja. Dlaczego nagle, po 2, 3, 4 czy … dekadach życia, masz stać się kimś innym?

Zawsze się zas­tanaw­iam, jaka bym była, gdy­bym miała na imię: Marysia, Kasia, Tosia. Czy byłabym taką samą osobą? Wyda­je mi się, że nie. Poza tym, ile osób nagle nie będzie wiedzieć kim jesteś, jeśli przed­staw­isz im się nowym nazwiskiem? Dla nich jesteś znana z tego panieńskiego. Sama gen­er­al­nie mam ostat­nio prob­lem na Face­booku, bo widzę obce oso­by, a to koleżan­ki z liceum z nowym nazwiskiem…

#2 Zostajesz — nie ma papierków

Jakakol­wiek ingerenc­ja w nazwisko: czy to dodanie drugiego czy całkowite przyjęte, to prze­jś­cie pro­ce­dury admin­is­tra­cyjnej. Zmi­ana dowodu, pasz­por­tu, prawa jazdy (a jeśli masz bezter­mi­nowe — to kole­jne już otrzy­masz ter­mi­nowe), infor­mowanie w banku, na uczel­ni, i w wielu innych pod­mio­tach.

A później się okazu­je, że gdzieś zapom­ni­ałaś, i nie udzielą Ci infor­ma­cji, bo masz inne nazwisko. I co z tego, że PESEL ten sam?

#3 Utracony dorobek

Zan­im staniemy na ślub­nym kobier­cu cza­sem uda się wybu­dować pewną rep­utację czy dorobek naukowy. Zupeł­na zmi­ana nazwiska powodu­je, że zaczy­na­mi trochę od “0”. Najbliżsi wiedzą, że to Ty byłaś autorem pub­likacji czy wys­tąpi­enia, ale dla oso­by z zewnątrz — nie ma opcji.

Połow­icznym rozwiązaniem jest połącze­nie nazwisk. Wtedy przy­na­jm­niej pojawi się reflek­s­ja, że to może dorobek kobi­ety z cza­sów przed ślubem. Niem­niej automat tutaj nie zadzi­ała.

#4 Dwa nazwiska nie dla każdego

Nie zawsze moż­na połączyć dwa nazwiska. Mogą brzmieć źle. Być bard­zo długie, czy wywoły­wać śmiech. Nie zawsze wchodzi to w grę. Warto więc spróbować przy­na­jm­niej przeczy­tać je na głos, przed pod­ję­ciem decyzji.

Poza tym — dwa nazwiska to 2x więcej prob­lemów — wiele ludzi będzie pamię­tać jed­no, przekrę­cać kole­jność czy nawet brzmie­nie. A kole­jność jest waż­na, bo nie moż­na uży­wać innej kole­jnoś­ci niż zapisana w doku­men­cie.

#5 Podobno “skrzywdzisz dziecko”

Sytu­ac­ja: Małżonkowie zachowali swo­je nazwiska, a dziecko otrzy­mało po ojcu.
Pojaw­ia się wtedy argu­ment: co z Ciebie za mat­ka, jeśli masz inne nazwisko. No więc powiem tak: łacińs­ka paremia mówi: Mat­ka jest zawsze pew­na. Niech więc o ojcu świad­czy nazwisko 😉

A tak poważnie, to prze­cież współcześnie z żad­nego przed­szko­la nie wydadzą dziec­ka oso­bie, która nie jest wpisana na odpowied­nią listę, bez wzglę­du na nazwisko. Nie wyda­je mi się też, żeby dziecko czuło się źle.

#6 “Nikt nie uwierzy, że jesteś żoną/matką”

Argu­ment: wyobraź sobie, że niek­tórzy będą się dwa razy zas­tanaw­iali czy na pewno jesteś żoną/matką, jeśli nie będzie to wynikało z papierów.

Tylko, że tutaj to wyni­ka “z papierów”. Na wszel­ki wypadek w tore­bce możesz nosić odpis (ksero) aktu małżeństwa/urodzenia. Poza tym wszys­tko jest w rejestrze PESEL. Żyje­my prze­cież w świecie: zgód, pełnomoc­nictw, papierków. Nie wystar­czy podać się za żonę i mieć zbieżnego nazwiska by coś załatwić.

Cza­sem się tylko może zdarzyć, że po usłysze­niu Two­jego nazwiska pad­nie: nie mamy tutaj dziec­ka o takim nazwisku 😉

#7 “Jesteś egoistką”

Serio? W dobie part­ner­s­kich związków, gdzie dzie­limy się obow­iązka­mi, kobi­eta ma być ego­istką, bo nie zmienia nazwiska? A co ma egoizm do zmi­any nazwiska?

#8 Idziesz pod prąd

Nieza­leżnie czy uważasz się za fem­i­nistkę czy nie, cza­sem możesz czuć, że masz dość presji społeczeńst­wa. Pozostanie przy swoim nazwisku to niezwykła siła woli. Ilekroć porusza­łam taki tem­at, widzi­ałam zaskocze­nie u odbior­ców. No bo jak to? Zostać przy swoim nazwisku? Nie licz na wybitne zrozu­mie­nie, ale wybór inny niż resz­ty, zazwyczaj nie jest prosty.

#9 Zawsze możesz zmienić zdanie

Jeśli po jakimś cza­sie uznasz, że wolałabyś nazwisko pod­wójne lub męża — możesz zmienić je admin­is­tra­cyjnie. Zob.: Jak zmienić imię/ nazwisko — wniosek i argu­men­tac­ja. Powody zapewne się zna­jdą, a przy­na­jm­niej będzie to naprawdę prze­myślana decyz­ja 🙂

#10 A co jeśli rozwód?

Biorąc ślub, nie myślisz o roz­wodzie. Nieste­ty nie zawsze ryc­erz okazu­je się być ryc­erzem, a dal­sze życie to nie taki hap­py end. Ponow­na batalia ze zmi­aną nazwiska? Pozostaw­ie­nie nazwiska, z którym ma się złe wspom­nienia?

Po drugiej stronie…

Też jest ok. W końcu

 • cza­sem lep­iej zmienić swo­je nazwisko:
  • jest bard­zo pop­u­larne (a mąż ma rzad­sze),
  • masz złe wspom­nienia z dziecińst­wa,
  • Two­je nazwisko Ci się nie podo­ba;
 • możesz chcieć mieć w rodzinie spójność nazwisk czy sama wybrać pod­wójne.

Niech to będzie prze­myślana decyz­ja, a nie bezwied­na zgo­da, której cza­sem się żału­je.

Ja podeszłam do sprawy metody­cznie, anal­i­zowałam: powszech­ność każdego z nazwisk, funkcjonowanie w mojej branży osób, które nazy­wa­ją się tak jak ja, ewen­tu­al­nie po przyję­ciu nazwiska (dwuczłonowe odpa­da — indy­wid­u­alne pref­er­enc­je).

Tylko bawi mnie, kiedy słyszę: a czy narzec­zony się zgadza? Wciąż nie wiem jed­nak, co wtedy odpowiedzieć…

A jakie jest Wasze zdanie?
Ania Maciąg

Print Friendly, PDF & Email

2 komentarze

 • Dorota

  1. zmieni­am nazwisko to sta­je sie kims innym? …no serio!?
  2. rozu­miem ze niek­to­rym po slu­bie sie nie zmienia nawet adres, ale brak wymi­any doku­men­tow ma byc argu­mentem dla kogoś kto chce zmienic nazwisko? …no serio!?
  5. ten argu­ment obal­asz sama 😀
  7. hmmm jes­li Marysia jest ego­ist­ka, to w mysl punk­tu 1 moze powin­na zmienic imie i wtedy byla­by kims innym, moze aku­rat nie-ego­ist­ka 😉

  ja rozu­miem ze tem­at doty­czyl Cie bez­posred­nio i stad emoc­je, ale po bard­zo rzec­zowym wpisie o bile­tach na dwie lin­ie spodziewalam sie cze­gos na podob­nym poziomie

  powodzenia na nowej drodze zycia, napraw­ia­nia zep­sutego zami­ast szy­b­kich rozwiazan “bo juz nawet nazwiska nie bedzie trze­ba zmieni­ac”

  • Administratywistka

   Cześć,
   blog jest miejscem zupełnie subiek­ty­wnym. Rzec­zowo odpowiadam na kwest­ie admin­is­tra­cyjno­prawne. O pozostałych kwes­t­i­ach piszę wedle tego, co czu­ję. Taka magia blo­ga 😉

   Odpowiada­jąc na wskazane punk­ty:
   1. Tak, uważam, że zmi­ana nazwiska wpły­wa na naszą tożsamość. Jed­ni widzą tutaj kwest­ie numero­log­iczne, inni znacze­nie imion i nazwisk. Dla mnie ja jestem osobą o określonym imie­niu i nazwisku. Patrząc na np. zmi­anę admin­is­tra­cyjną nazwiska, to zmienia się je by odciąć się od rodziny, cza­sem zmienić wprost tożsamość, kon­tyn­uować trady­c­je rodzinne, etc. Wciąż prze­cież rozpoz­na­je się nas wg imienia i nazwiska.
   2. Adres nie jest pod­stawą do zmi­any doku­men­tów (np. dowodu oso­bis­tego). Tak, argu­ment finan­sowo-eko­nom­iczny też jest ważny. Oso­ba fizy­cz­na prowadzą­ca jed­noosobową dzi­ałal­ność gospo­dar­czą ponosi kosz­ty związane ze zmi­aną nazwiska (zmi­aną firmy). Dodatkowo trze­ba uwzględ­nić czas, jaki poświę­ca się na zmi­any, jeżeli współpracu­je się w wielu miejs­cach, i dane są wszędzie podawane.
   5. W tym punkcie reagu­ję na argu­men­ty, z jaki­mi spotkałam się na forach w kon­tekś­cie tem­atu braku zmi­any nazwiska po ślu­bie przez kobi­etę.
   7. W tym punkcie reagu­ję na argu­men­ty, z jaki­mi spotkałam się na forach w kon­tekś­cie tem­atu braku zmi­any nazwiska po ślu­bie przez kobi­etę.
   Nato­mi­ast zupełnie nie rozu­miem koń­cowego frag­men­tu: “napraw­ia­nia zep­sutego zami­ast szy­b­kich rozwiazan”.

   Dzię­ki za miłe słowa odnośnie tek­stu o 2-lini­ach. Jeżeli prefer­u­jesz te prawnicze, to zachę­cam do ich lek­tu­ry.

   Poz­draw­iam
   Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *